Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2011 do 30.04.2011.


Vyhláška, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

251/2001 Sb.

Základní ustanovení §1 §2 §3
Podmínky pro zajištění přepravy plynu §4
Podmínky pro zajištění distribuce plynu §5
Podmínky dodávky plynu §6
Předávací stanice §7
Způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu §8
Přechodné ustanovení §9
Zrušovací ustanovení §10
Účinnost §11
Příloha č. 1 - Zásady přepočtu objemových jednotek množství na energii
Příloha č. 2 - Způsob stanovení spotřeby plynu pro konečné zákazníky, v případě, že jej nebylo možno zjistit ani odečtem měřicího zařízení ani odesláním vyplněných údajů na zvláštním tiskopisu provozovatele příslušné soustavy
Příloha č. 3 - Doba užívání spotřebičů konečného zákazníka
251
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
ze dne 27. června 2001,
xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 7 xxxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x provedení §57 xxxx. 1 xxxx. x), §58 odst. 1 xxxx. a), §58 xxxx. 8 xxxx. x), §59 xxxx. 1 xxxx. x), §59 xxxx. 8 xxxx. x), §62 xxxx. 1 xxxx. a), §62 xxxx. 2 xxxx. x), §62 xxxx. 2 písm. c), §63 odst. 1 xxxx. a), §63 xxxx. 2 xxxx. x), §65 xxxx. 3 xxxx. b), §71 odst. 2, §71 odst. 3, §71 odst. 11 x §74 xxxx. 2 zákona:
§1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx místo, umožňující xxxxxx množství a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xXx xxxx XXx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxx xxx xx dispečinků. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
a) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx přepravní xxxxxxxxx x xxxxxxxx plynu,
x) xxxx přepravní xxxxxxxxx x podzemním xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx distribuční soustavou x xxxxxxxx plynu,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podzemním xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx zákazníků.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).
(3) Xxxxxxx plynu xxx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotkách xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přepravní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx dělicími xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx navazujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx místa xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx místa. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx rovina xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx svaru v xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx dělicími xxxxx jsou
a) x výrobny plynu
1. výstupní strana xxxxxx uzavírací xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx potrubí,
x) u xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. místo xxxxxxxx xxxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výstupu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,
3. vstupní xxxxxx xxxxxx uzavírací xxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx stanic, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podzemního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníkem xxxxxxxxxx předávací xxxxxxx,
x) x distribuční xxxxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou provozovány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x slouží pro xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, provozovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sloužící xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravní soustavu,
3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výstupu x xxxxxxxxxxx míst, xxxxx xxxx provozována provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxx strana xxxxxx uzavírací armatury xx vstupu xx xxxxxxxxxxx míst, xxxxx xxxx provozována xxxxxxxxxx,
5. vstupní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uzavírací xxxxxxxx na vstupu xx xxxxxxxxx stanice xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odtěžování xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanice x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a výstupní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxxx armatury plynovodu, xxxxxxxxxxxxx podzemní zásobník x přepravní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx armatury plynovodu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plynu.
(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu x x3 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx přepočtu xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1.
(7) Xxx xxxxxxxxx objemu xxxxx v m3, xxxxxxxx xxxxx x xXx/x3 a Xxxxxxx xxxxx x xXx/x3 xxxxx následující xxxxxxxx:
x) xxxxxxx 15 xX,
x) xxxx 101,325 xXx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx 15 xX,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx suchého xxxxx ϕ = 0.
§2
§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 62/2011 Xx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 62/2011 Xx.
§4
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxxxx přepravy plynu xxxxxxxxx soustavou xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu.
(2) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
a) xxxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,
b) dodržení xxxxxxxxxxx tlaků,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx smluvně xxxxxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx období při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) K xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx xxx na xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovené provozovatelem xxxxxxxxx soustavy a xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx připojení x xxxxxxxxx tlak xxxxxxxxx xx smlouvě.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xx vstupu do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx provozního tlaku x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tlak xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx plynu.
(7) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nesouhlasu xxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zajištění přepravy xxxxx.
(8) Pokud xx žádost x xxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxx přepravy plynu xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxx zajištění distribuce xxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx kapacita distribuční xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx kvality xxxxx.
(3) Volná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi skutečnou xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) K zajištění xxxxxxxxxx plynu xxxx xxx na xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržen xxxxxxxxx xxxxxxxxx tlak do xxxx jmenovitého tlaku x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx maximální xxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx plynu se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na jím xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu.
(6) X xxxxxxx o xxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. X případě souhlasu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Podmínky xxxxxxx xxxxx
(1) X dodávce plynu xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx x xxxxxxx plynu.
(2) Žádost o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nepodává xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx již xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 9.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx se připojí
x) kopie xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) platná xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx připojovaného xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o úhradě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vynaložených nákladech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx odebraného xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx zařízeními xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.1) Xxxxxx odebraného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v časových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx jednou xx 18 xxxxxx a xxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx.
(6) Neumožní-li xxxxxxx zákazník x xxxx odečtu odebraného xxxxxxxx plynu xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx-xx údaje x naměřeném xxxxxxxx xxxxx provozovateli příslušné xxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx plynu způsobem xxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx dodaného xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Nelze-li spotřebu xxxxx stanovit, určí xx množství dodaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx množství plynu xx používá xxxxx xxx konečné xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobím. Xxx xxxxxxx konečné xxxxxxxxx x plynárenské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dodaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x dodávce xxxxx.
§7
Předávací xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx minimálně
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx předanou xxxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxx xxxxx x předávací stanici xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx křivky, xxxxxxxxxx odběru a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) hlavními uzavíracími xxxxxxxxxx na xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měřicím xxxxxxxxx kvality xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx tepla, xxxxxxx x Wobbeho xxxxx,
x) rosného xxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx sloučenin xx xxxxxxxxxx předávacích xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x instalovaným xxxxxxx 50&xxxx;000 m3/hod. x xxxx musí xxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx stanice x místech připojení xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x přepravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřením xxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxx x odtěžovaného xxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx tlacích plynu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 x3/xxx. x xxxx,
x) xxxxxxxxx denně u xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 1&xxxx;000 do 10 000 x3/xxx.,
x) xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1 000 x3/xxx.,
d) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx o xxxxxxxx, kvalitě x xxxxxxxxxxx tlacích xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynárenských xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 3 měsíců x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) po xxxx xxxxxxx 3 xxx.
§8
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Denní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxx jmenovitých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx dobou jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 3.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plynu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx, xx které xxxxxxxxxxx xxxxx trval. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx neoprávněný xxxxx plynu xx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx plynu, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx přepravu xxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cen, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenového xxxxxx2) xxx příslušný xxxxx xxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovému xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použije xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněného xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 a §3 odst. 5 xxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2005.
§10
Zrušovací xxxxxxxxxx
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 196/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx škody, způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx §4 x xxxxxxx x. 1 této xxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 193/1995 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx č. 318/1996 Sb., o xxxxxx zemního xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Ministr:
xxx. Xxx. Xxxxx x. x.
Příloha x. 1 k vyhlášce x. 251/2001 Xx.
Xxxxxx přepočtu objemových xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dodavatelem x zákazníkem je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účtovací xxxxxx x dodaného objemu xxxxx, za podmínek xxxxxxxxx x §1 xxxx. 7.
2. Xxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxx objemového, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx objemového xx xxxxxxxx období.
3. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx plyn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx průměry spalných xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tepel xxxxxxxxxx (xxxxxx množství xxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx objemového xx xxxx účtovací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx objemů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.
4. V xxxxxxx, xx xx oblasti xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx liší xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tepla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx objemů xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx.
5. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (opravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx náhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx 10 dnů x xxxxxxx 12-ti xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
6. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx měsíční xxxxxxx xx předešlých 12 xxxxxx, nebude xxxxx xxx ± 4 %, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. X xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ± 4 % x xxxxxx důvodů než xxxxx xxxx 5., xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stabilního xxxxxxxx xxxxx v přípustné xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx 6.,
8. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx objemových xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 251/2001 Xx.
Xxxxxx stanovení spotřeby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxx nebylo xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx
Pro stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx konečné xxxxxxxxx, x případě, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení ani xxxxxxxxx vyplněných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné soustavy xx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nad 720 x3/xxx, xxxxxxxxxxx xxxx x vytápění xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxx
______________________________________________________________________________________
xxxxx 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
______________________________________________________________________________________
% 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93
______________________________________________________________________________________
x) xxxxxxx zákazníci xx xxxxxxxxx nepřevyšující 720 m3/rok rovnoměrným xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxx roku,
x) xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákazníkům s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rovnoměrné rozdělení xxxxxxx plynu x xxxxxxx odečtového xxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 251/2001 Xx.
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynu, použitý xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neoprávněným xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v tomto xxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícím 6&xxxx;000 x3
∙ x xxxxxxxxx xxxxxx 2 hodiny denně,
∙ x xxxxxxxxx xxxxxxx 4 hodiny xxxxx,
∙ x xxxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx,
∙ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx xxxxx,
∙ u xxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxx květen xx září 4 xxxxxx denně, říjen xx xxxxx 12 xxxxx denně,
∙ x xxxxxxxxxxxxx kotlů xxxxxx xx xxxx 7 xxxxx xxxxx, xxxxx xx duben 15 xxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 6&xxxx;000 x3
∙ x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxx denně,
∙ x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 hodin xxxxx,
∙ u nepřetržitého xxxxxxx 24 xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 251/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.7.2001.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
62/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxx x. 251/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx Pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.4.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 251/2001 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 108/2011 Sb. x účinností xx 1.5.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.