Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2022.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
410/2009 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Části účetní závěrky a označování jejich položek §3

Rozvaha §4

Výkaz zisku a ztráty §5

Přehled o peněžních tocích §6

Přehled o změnách vlastního kapitálu §7

Příloha §8

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu §9

Ostatní pravidla sestavování účetní závěrky §10

HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY

Dlouhodobý nehmotný majetek §11

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku §12

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku §13

Dlouhodobý hmotný majetek §14

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku §15

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku §16

Dlouhodobý finanční majetek §17

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku §18

Dlouhodobé pohledávky §19

Zásoby §20

Opravné položky k zásobám §21

Krátkodobé pohledávky §22

Opravné položky k pohledávkám §23 §24

Krátkodobý finanční majetek §25

Vlastní kapitál §26

Fondy účetní jednotky §27

Výsledek hospodaření §28

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření §29

Rezervy §30

Dlouhodobé závazky §31

Krátkodobé závazky §32

HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Náklady z činnosti §33

Finanční náklady §34

Náklady na transfery §35

Náklady ze sdílených daní a poplatků §36

Výnosy z činnosti §37

Finanční výnosy §38

Výnosy z daní a poplatků §39

Výnosy z transferů §40

Výnosy ze sdílených daní a poplatků §41

Výsledek hospodaření §42

HLAVA IV - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH §43

HLAVA V - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU §44

HLAVA VI - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE §45

Přehled tvorby a použití fondu privatizace §46

HLAVA VII - USPOŘÁDÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ČÁSTI PŘÍLOHY

Uspořádání a označování podrozvahových účtů §47 §48

Majetek a závazky účetní jednotky §49

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů §50

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou §51

Další podmíněné pohledávky §52

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů §52a

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku §53

Další podmíněné závazky, ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva §54

ČÁST TŘETÍ - NĚKTERÉ ÚČETNÍ METODY

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku §55

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů §56

Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob §57

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek §58

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů §59

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů §60

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování §61 §62

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování §63

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji §64

Postup tvorby a použití opravných položek §65

Odpisování majetku §66

Postup tvorby a použití rezerv §67

Vzájemné zúčtování §68

Metoda časového rozlišení §69

Metoda kurzových rozdílů §70

Metoda oceňování souboru majetku §71

Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv §72

Repo obchody §73

Uplatnění reálné hodnoty u závazku vrátit cenný papír (kolaterál), který účetní jednotka zcizila a k okamžiku ocenění jej nezískala zpět §74 §75

ČÁST ČTVRTÁ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty §76

Analytické účty §77

Účtový rozvrh §78

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §79

Zrušovací ustanovení §80

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §81

Příloha č. 1 - Rozvaha

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha č. 5 - Příloha

Příloha č. 6

Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova

č. 435/2010 Sb. - Čl. II

č. 403/2011 Sb. - Čl. II

č. 460/2012 Sb. - Čl. II

č. 473/2013 Sb. - Čl. II

č. 301/2014 Sb. - Čl. III

č. 369/2015 Sb. - Čl. II

č. 273/2017 Sb. - Čl. II

č. 397/2017 Sb. - Čl. II

č. 310/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

410
VYHLÁŠKA
ze dne 11. xxxxxxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky

Ministerstvo xxxxxxx stanoví podle §37b xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx") k xxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x §24 xxxx. 5 tohoto zákona:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx a vedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) uspořádání, označování x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx pasiv x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx nákladů, výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx závěrce,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlujících x xxxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x nakládání s xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) účetní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx oceňování souboru xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odpisování, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) x c) zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx1), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx2) (xxxx xxx "svazky xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4), xxxxxxxx fondy xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel5) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx7).

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX A ZPŮSOB XXXXXXXXXXX XXXXXX ZÁVĚRKY

§3

Části xxxxxx závěrky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x částí

a) xxxxxxx (bilance),

b) xxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxxxx tocích a

e) xxxxxxx o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxxx x xxxxxxx vlastního kapitálu xx xxxxxxxx kombinací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Položky xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy xx označují x xxxxxxx xx závazným xxxxxx přílohy.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx stanoveném xxxxxx.

(4) Technickou xxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx8).

(5) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx se x Xx, s xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxx

(1) X rozvaze xxxx xxxxxxxxxx položky xxxxxxx x jiných xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pasiv. Příloha č. 1 k této xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x označování položek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx vzory pro:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) příspěvkové organizace,

d) xxxxxx fondy.

(2) X xxxxxx sloupci aktiv x jednotlivé položky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx období neupravená x xxxx oprávek x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se x okamžiku sestavení xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx x rozvahovému xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxx položce (xxxx jen "Xxxxxxx"), x to xxxx x kladným xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx sloupci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahy xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k rozvahovému xxx xxxxxxx účetního xxxxxx xxxxx informace x xxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx vztahují k xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx").

(5) Xx xxxxxxx sloupci xxxxx x xxxxxxxxxx položky xxxxxxx se uvádí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx účetní xxxxxx").

(6) V xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx položky xxxxxxx xx uvádí xxxxxxxxx x xxxxx stavu x xxxxxxxx sestavení xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

(7) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx položky rozvahy xx xxxxx informace x xxxxx stavu x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx účetního xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxx zjištěných xx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx směrné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 227, 401, 404, 405, 406, 407, 408 x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 43 x 49, které xx xxxxxxxx buď x xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrky xxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx 248, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 375, 475 x 363 k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stran XX XXXX x XXX, x výsledný xxxxxx vstupuje:

a) do xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx XX XXXX,

x) xx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx syntetického účtu xx xx xxxxxx XXX.

(9) Xxxxxx zůstatek xxxxxxxxxxxx xxxx 222 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1. Příjmový xxxx organizačních složek xxxxx".

(10) Xxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX CELKEM" ve xxxxxxx Netto x "XXXXXX XXXXXX" se xxxx xxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Ve xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Příloha č. 2 x této xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání x označování xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx včetně výpočtů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx závazný xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

b) územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx regionů soudržnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxx.

(2) Xx výkazu xxxxx x xxxxxx xx vykazují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx mezitímní účetní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx, x xx xx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

1. za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky x

2. xx hospodářskou xxxxxxx xxxxxx jednotky,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dvou xxxxxxxxx

1. xx hlavní činnost xxxxxx xxxxxxxx x

2. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Hlavní xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právním předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dokumentem.

(4) Hospodářskou xxxxxxxx xx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve zřizovací xxxxxxx, například činnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxxxxxxx syntetických xxxxxx buď x xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx znaménkem.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx "X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X. XXXXXX XXXXXX" xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx "A.I. Xxxxxxx x činnosti", "X.XX. Xxxxxxxx náklady", "A.III. Xxxxxxx na xxxxxxxxx" x "X.XX. Náklady xx sdílených xxxx x xxxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxx "X.1. Výsledek xxxxxxxxxxx před zdaněním" xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx "B. XXXXXX XXXXXX" je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx "X.X. Náklady x xxxxxxxx", "X.XX. Xxxxxxxx náklady", "X.XXX. Xxxxxxx na xxxxxxxxx" x "X.XX. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx".

(7) Hodnota xxxxxxx "X.2. Výsledek xxxxxxxxxxx běžného účetního xxxxxx" xx xxxxxxxx x xxxxxxx znaménkem, xxxxxxxx hodnota xxxxxxx "X. VÝNOSY XXXXXX" xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxx "A. XXXXXXX CELKEM". Xxxxxxx xxxxxxx "C.2. Výsledek xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X. VÝNOSY XXXXXX" xx xxxxx xxx xxxxxxx položky "X. XXXXXXX XXXXXX".

(8) Xxxxxxx "X.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období" xxxxxxx xx výkazu xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxx.

§6

Přehled x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx vybraných položek xxxxx x xxxxx x xxxxxx informace x přírůstcích a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x peněžních tocích x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxx vyhlášce.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozpisem xxxxxxx "X. Xxxxxxx kapitál" xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx účetní xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx závazný xxxx stanoví příloha č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxx xxxxxx závěrky. Xxxxxxxxxx x označování položek xxxxxxx xxxxxxx §45 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy xxxxxxx příloha č. 5 x xxxx vyhlášce.

§9

Vedení xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majetek x xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xx 64 x xxxxxxx, x xxxxx upravují xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx zřizovatelem je xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, obsahové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxx závěrky xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx systematického xxxxxxxxx v příslušné xxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxx z xxxxxxxxx způsobu xxxxx xxxxxxxxxxx syntetického xxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxx "jiný" obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x položkách označených xxxxxxx xxxxxx písmenem xxxxxxxx abecedy a xxxxxxx xxxxxxx číslicí (xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi x souvisejícím xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx termínu "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxx položka xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx specifikovány nebo xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx abecedy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx položek). Dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx10) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx x účetní xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vysvětlující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek

(1) Položka "X.X. Dlouhodobý nehmotný xxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x dobou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, u xxxxxxx ocenění převyšuje xxxxxx 60&xxxx;000 Xx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dobou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx uchovatelný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx podklad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ocenění převyšuje xxxxxx 60 000 Xx, x xx při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx účtování x odpisování je xxxxxxxx nabyvatel xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, x xxxxxx neúčtuje xxxx x majetku, xxxx xxxxxxxxx zhodnocení drobného xxxxxxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxx xxxxxx výsledky x xxxxxxxx, xxxxx xxxx buď xxxxxxxxx xxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x nimi, xxxxx nabyty od xxxxxx osob,

b) ocenitelnými xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx duševní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxx a),

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxx povolenky xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxxxx snížení xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx12) xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx13), individuální xxxxx prémiových xxxx13) xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx držitele13) pouze x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou nepřevýšily xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx například x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaúčtují xx xxxxxxxxx majetkový xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řešení.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pořizovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavu způsobilého x užívání, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx

x) "X.X.5. Xxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx doba xxxxxxxxxxxxx je delší xxx xxxxx rok x ocenění xx x xxxxxx 7&xxxx;000 Xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx částku 60&xxxx;000 Xx. Účetní xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) "X.X.6. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X.X.1. xx X.X.5. xxx ohledu xx výši xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" xx "X.X.3. Ocenitelná xxxxx",

x) "X.X.7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný majetek" xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx uvedení xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) "X.X.9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx oceněný reálnou xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 písm. x) zákona.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 x 5, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx majetku. Nejsou-li xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 x 5, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů. V xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.X.7. Xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek".

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znalecké posudky, xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx propagačních x reklamních xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx jakosti14) x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx, xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx15) a energetických xxxxxxxx16), lesních hospodářských xxxxxxx17), xxxxxxx xxxxxx18) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx19) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.

§12

Oprávky k dlouhodobému xxxxxxxxxx majetku

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx "Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nehmotnému xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku" xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

(3) Položka

a) "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu x xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za dobu xxxxxx xxxxxxxxx x x rozvaze xx xxxxxxxx x položky "X.X.1. Nehmotné xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx" xx xxxxxxx "Korekce",

b) "Xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účetní jednotkou xx xxxx xxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx "A.I.2. Xxxxxxxx" xx sloupci "Xxxxxxx",

x) "Oprávky k xxxxxxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx "X.X.3. Xxxxxxxxxx práva" xx xxxxxxx "Xxxxxxx",

x) "Oprávky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xx vykazuje x xxxxxxx "X.X.5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx sloupci "Korekce",

e) "Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku" xxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní jednotkou xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.X.6. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" xx sloupci "Xxxxxxx".

§13

Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nehmotnému majetku

Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v rozvaze xx sloupci "Xxxxxxx" x xxxxxxxxx položky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Pozemky" xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odpisovány x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx", "X.XX.5. Xxxxxxxxxxx celky xxxxxxxx xxxxxxx", "X.XX.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxx "A.II.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx, xxx xxxxxx na výši xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxx xxxxxxx povahy, předměty xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx souborů tohoto xxxxxxx. Neobsahuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx", "A.II.4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx", "X.XX.6. Drobný xxxxxxxxxx xxxxxx majetek", "X.X.7. Xxxxxxxx xxxxx", "X.X.8. Xxxxx xx skladě", "X.X.9. Zboží na xxxxx" a "B.I.10. Xxxxxxx xxxxxx".

(3) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx" xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxx ocenění x xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx20) xxxxxx xxxxx, důlní xxxx a xxxxx xxxxxx xxx povrchem, xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx díla xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx15),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rekultivace,

d) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx,.

x) xxxxxxxx kulturní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zhodnocení staveb xxxxxxxxx x §28 xxxx. 5 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx převyšuje částku 40&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovité kulturní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Položka "X.XX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxx movité xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx doba xxxxxxxxxxxxx xx delší xxx xxxxx rok x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx movité věci xxxx souboru xxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxxxx xxxxxx 40 000 Xx, x xxxxxxxx z xxxxxxx kovů, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx kulturní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "A.II.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx

x) ovocné xxxxxx x xxxxxx keře xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx 0,25 hektaru x xxxxxxx nejméně 90 xxxxxx nebo 1000 xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x chmelnic xxx xxxxxxx konstrukcí.

(6) Xxxxxxx "A.II.6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" xxxxxxxx hmotné xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technicko-ekonomickým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx než xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x částce 3&xxxx;000 Xx a xxxxx x nepřevyšuje xxxxxx 40&xxxx;000 Kč. Účetní xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x drahých xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě bezúplatně xxxxxxxx, u kterých xxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000 Kč,

c) xxxxx xxxxxxx x pozemku x xxxxxx s xxxxxxxx užívacího xxxxx, xxxxx nejsou vykazována xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.3. Stavby" xxxx jako součást xxxxxxx x rámci xxxxxxx "B.I. Xxxxxx", x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000 Xx.

(7) Položka "X.XX.7. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx psů x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jako součást xxxxxxx xx 1. xxxxx 1997 v xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §66 xxxx. 2, x xx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx v položkách "X.XX.2. Kulturní xxxxxxxx" xx "X.XX.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx porostů",

d) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a stavbě x xxxxxxxx užívacího xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako součást xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx" xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx "B.I. Xxxxxx", xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx".

(8) Xxxxxxx "X.XX.8. Nedokončený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání.

(9) Za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx považuje xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000 Xx.

(10) Xxxxxxx "A.II.10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oceněný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxx splněny podmínky xxxxx odstavců 9 x 12, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x 12, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výši tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle odstavců 9 a 12 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení x xxxxxxx "A.II.8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx23) pro xxxxxxx (xxxxxxxxxxx k xxxxxxx). Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15

Oprávky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

(1) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému majetku" xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

(3) Xxxxxxx

x) "Xxxxxxx ke stavbám" xxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx účetní xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxx x položky "A.II.3. Xxxxxx" ve sloupci "Xxxxxxx",

x) "Oprávky x xxxxxxxxxxx hmotným movitým xxxxx x souborům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a souborů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotkou xx xxxx jejich používání x x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věci x soubory xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" ve xxxxxxx "Korekce",

c) "Oprávky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx xxxxxx jednotkou xx xxxx jejich xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx "Xxxxxxx",

x) "Xxxxxxx k drobnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxx x položky "X.XX.6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx "Xxxxxxx",

x) "Oprávky x xxxxxxxxx dlouhodobému hmotnému xxxxxxx" xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx ostatního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxx a x rozvaze se xxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.7. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" xx xxxxxxx "Xxxxxxx".

§16

Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xx sloupci "Korekce" x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx

x) "X.XXX.1. Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem24), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x držení x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) "X.XXX.2. Xxxxxxxxx xxxxxx x osobách x podstatným vlivem" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx25), xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxx x xxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxx xxxx,

x) "A.III.3. Xxxxxxx xxxxx papíry držené xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx jednotka xxxxx x předpoklad xxxxx xx xx xxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobé" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx" xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxx X.XXX.1. až X.XXX.5.

(2) Xxxxxxx "X.XXX.7. Pořizovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx "Korekce" x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

§19

Xxxxxxxxxx pohledávky

Položka

a) "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx,

x) "X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěrů" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx,

x) "A.IV.3. Xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx" xxxxxxxx poskytnuté zálohy x závdavky, které xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxx xxxxx xxx,

x) "X.XX.4. Dlouhodobé xxxxxxxxxx x ručení" xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden xxx,

x) "X.XX.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx A.IV.1. xx X.XX.4.

§20

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.X. Xxxxxx" obsahuje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, materiál xx xxxxx, nedokončená xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) suroviny, xxxxx xxx výrobním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx výrobku x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx látky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výrobku, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, například lak xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx díly,

e) xxxxx a obalové xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x kratší bez xxxxxx na výši xxxxxxx,

x) xxxxx hmotné xxxxxx věci nesplňující xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 6 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx

x) "X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

x) "X.X.2. Xxxxxxxx xx skladě" obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.X.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stupni x nejsou xxx xxxxxxx materiálem, ale xxxx xxxxxx ještě xxxxxxx výrobkem. Pod xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx produkty,

d) "X.X.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx výroby" xxxxxxxx produkty, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stupni x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v dalším xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.X.6. Xxxxxxx" xxxxxxxx předměty (xxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.X.7. Xxxxxxxx zboží" xxxxxxxx xxxxxx pořízeného xxxxx xx xxxxxxxx převodu xx xxxxx,

x) "X.X.8. Xxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxx nemovité a xxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx,

x) "X.X.10. Xxxxxxx zásoby" xxxxxxxx zásoby, xxxxx xxxxxxxxxx položky X.X.1. xx X.X.9. a xxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxx X.XX.7.; dále xxxxxxxx nemovité x xxxxxx věci nabyté xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 6 xxxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx

Xxxxxxx položky x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx "Xxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx "X.X.1. Pořízení materiálu", "X.X.3. Xxxxxxxx na xxxxx", "X.X.7. Xxxxxxxx xxxxx" x "B.I.9. Xxxxx xx cestě", x xxxxxxx xxxxxxx xx opravné xxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Položka

a) "X.XX.1. Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxx soukromoprávních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) "B.II.2. Xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizích xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx,

x) "X.XX.3. Pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx částky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxx bance k xxxxxxxxxx, x xx xxxx dobou xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) "B.II.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.XX.5. Xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, správních x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx v souvislosti x ní, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x položek xxxxxxxxxxxx pohledávek,

f) "X.XX.6. Xxxxxxxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů,

g) "X.XX.8. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx daní" xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a u Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx daní.

(2) Xxxxxxx

x) "X.XX.9. Pohledávky xx xxxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xx zaměstnanci z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx a uplatnění xxxxxx,

x) "X.XX.10. Sociální xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx částky xxxxxxxxxx z titulu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

c) "X.XX.11. Zdravotní pojištění" xxxxxxxx xxxxxx pohledávek x titulu zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x

x) "X.XX.12. Xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) "B.II.13. Xxx z příjmů" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx daně x xxxxxx,

x) "X.XX.14. Xxxxxxx xxxx, poplatky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx daň xxxxxxxx, daň z xxxxxxxxxx xxxx x xxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí; xxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxx x příjmů, jejíž xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx daně xx daň vybranou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) "X.XX.15. Xxx z přidané xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z titulu xxxxxxxxxx odpočtu xxxx x přidané hodnoty,

d) "X.XX.16. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobami, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami, a xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, podpor xx xxxxxxxxxx darů.

(4) Xxxxxxx

x) "X.XX.17. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, dávek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx peněžních xxxx, a xx xx xxxxxxxx jednotkami, xxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XX.18. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx z titulu xxxxxx, grantů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, nenávratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx peněžních xxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx svazky xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.XX.19. Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) "X.XX.20. Xxxxxxxxx x přerozdělování xxxx" xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx plnění,

e) "X.XX.21. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx vůči dlužníkovi x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx majetkem x titulu xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek.

(5) Xxxxxxx

x) "X.XX.23. Krátkodobé pohledávky x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) "X.XX.24. Pevné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x organizačních složek xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x xxxx,

x) "X.XX.25. Xxxxxxxxxx x neukončených xxxxxxxxxx operací" obsahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx rep.

(6) Položka

a) "X.XX.30. Náklady xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.31. Xxxxxx příštích xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx výnosů, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx účetním xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) "X.XX.32. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx" obsahuje pohledávky xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx základě kterých xxxxxxx xxxxxx, ale xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx plnění nebo je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky, xx xxxxxxx kterých xxxxxxx xxxxxx, xxx není xxxxx skutečná xxxx xxxxxx nebo je xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxx, x proto xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx A.IV.5., B.II.17., X.XX.18. x X.XX.33. x zároveň o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx

(1) Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx sloupci "Xxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Opravné xxxxxxx xx netvoří x xxxxxxxx xxxxxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", "X.XX.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx", "X.XX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "X.XX.3. Xxxxxxxxxx xx eskontované xxxxx xxxxxx", "B.II.4. Krátkodobé xxxxxxxxxx xxxxxx", "X.XX.8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx", "B.II.9. Xxxxxxxxxx xx zaměstnanci", "X.XX.10. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", "B.II.11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx", "B.II.12. Xxxxxxxxx xxxxxxx", "X.XX.13. Xxx x xxxxxx", "X.XX.14. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx peněžitá plnění", "X.XX.15. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx", "B.II.16. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx", "X.XX.17. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", "X.XX.18. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx institucemi", "X.XX.20. Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx daní", "B.II.21. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ostatního xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx", "X.XX.22. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx", "X.XX.24. Xxxxx termínové xxxxxxx x xxxx", "X.XX.25. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací", "X.XX.26. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zajištění", "X.XX.27. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx", "X.XX.28. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx", "X.XX.29. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "X.XX.30. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", "X.XX.31. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" a "B.II.32. Xxxxxxx xxxx aktivní".

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2011 Sb.

§25

Krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx

x) "B.III.1. Xxxxxxxxx xxxxx papíry k xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pokladniční xxxxxxxx x směnky xxxxxx x obchodování.

(2) Xxxxxxx

x) "X.XXX.6. Xxxx xxxxxxxx finančních xxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XXX.7. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx likvidity státní xxxxxxxx x prostředky xx xxxxxx x xxxx nebo x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 248 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx dni vykazuje x xxxxxxx "D.III.34. Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladny x xxxxxxxx dluhu",

c) "X.XXX.7. Souhrnné účty" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx u spořitelních x xxxxxxxx družstev xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx dluhu,

d) "B.III.8. Xxxx pro sdílení xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtech x bank xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "B.III.9. Xxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx za hlavní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostředky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) "B.III.10. Xxxxx xxxx XXXX" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb.

(3) Xxxxxxx

x) "X.XXX.11. Xxxxxxxx xxxxx xxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx prostředky na xxxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XXX.12. Xxxxx xxxx xxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

c) "X.XXX.13. Xxxxx xxxx státních xxxxx" obsahuje u xxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x položkách "X.XXX.5. Xxxx běžné xxxx" a "X.XXX.10. Xxxxx účet XXXX",

x) "X.XXX.14. Xxxxx účty xxxxx organizačních složek xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

e) "B.III.15. Xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazujících xxxxxx, xxxxx xxxxxx x úhradě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatků, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dálniční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx spotřeby; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, stravenky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stravování účetní xxxxxxxx, příkazové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XXX.16. Xxxxxx xx xxxxx" obsahuje xxxxxxx prostředky převáděné xxxx účty u xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxx kapitál

(1) Položka

a) "X.X.1. Xxxxx účetní xxxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxx úbytky xxxxxxxxxxxx majetku z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu svěření xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zřizovatele xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě organizačních xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) "C.I.2. Fond xxxxxxxxxxx" obsahuje x xxxxxxxxxxxx zdroj xxxxx xxxxx podle xxxxxx x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.X.3. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxx xx pořízení dlouhodobého xxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Položka

a) "X.X.4. Kurzové rozdíly" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 odst. 3 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ekvivalencí,

b) "C.I.5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) "X.X.6. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx §59 x 64,

d) "X.X.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x ovlivnily xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xx považuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,3 % xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx účetní xxxxxx xxxx xxxxxx 260&xxxx;000 Xx.

§27

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx "C.II. Xxxxx xxxxxx jednotky" obsahuje xxxxxxx "C.II.1. Fond xxxxx", "X.XX.2. Fond xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx", "C.II.3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", "X.XX.4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx", "X.XX.5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx" x "X.XX.6. Ostatní xxxxx".

(2) Položka

a) "C.II.1. Xxxx odměn" xxxxxxxx xxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "C.II.2. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xx zlepšeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.4. Xxxxxxxx fond x xxxxxxxxx titulů" xxxxxxxx xxxx rezervního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx fondu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) "X.XX.6. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxx tvořených x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

Výsledek xxxxxxxxxxx

(1) Položka "X.XXX.1. Výsledek hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "C.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x ztráty.

(2) Xxxxxxx "C.III.2. Výsledek xxxxxxxxxxx xx schvalovacím xxxxxx" obsahuje výsledek xxxxxxxxxxx předcházejících účetních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "C.III.3. Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx" xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§29

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozpočtového hospodaření

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Příjmový xxxx organizačních xxxxxx xxxxx" obsahuje xxxx xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxx výdajový xxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečněné xxxxxx.

(3) Položka "C.IV.3. Xxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx" obsahuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Položka "X.XX.4. Xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx" xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxx xxxxxxxx účetních xxxx xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx nebo přebytek xxxxxxxx rozpočtu předcházejících xxxxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxx

Xxxxxxx "X.X.1. Rezervy" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.

§31

Xxxxxxxxxx závazky

Položka

a) "D.II.1. Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden xxx,

x) "D.II.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydaných xxxxxxxxx" obsahuje částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxx x xxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden xxx,

x) "X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x ručení" obsahuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z titulu xxxxxxxxx plnění xx xxxxx x dobou xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx,

x) "X.XX.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx" obsahuje xxxxxx xxxxxx vlastních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx cizích xx xxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx.

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx

x) "X.XXX.1. Krátkodobé úvěry" xxxxxxxx částky přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisy (xxxxxx)" xxxxxxxx částky, xxxxx xxxx poskytované xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx směnek, xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx kratší xxx xxxxx rok, které xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před dobou xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jeden xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxx

x) "X.XXX.5. Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dodavateli,

b) "X.XXX.6. Xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastních x xxxxxxxxxxxxx směnek xxxxxx xx xxxxxxxxxx jeden xxx xxxx kratší,

c) "X.XXX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záloh x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.8. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx správy xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) "D.III.10. Xxxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči zaměstnancům, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx,

x) "X.XXX.11. Jiné xxxxxxx vůči zaměstnancům" xxxxxxxx částky ostatních xxxxx vůči zaměstnancům, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cestovného,

c) "X.XXX.12. Sociální xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

d) "X.XXX.13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx závazků z xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) "X.XXX.14. Xxxxxxxxx spoření" xxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření.

(4) Položka

a) "X.XXX.15. Xxx z xxxxxx" xxxxxxxx dluhy xxxx správci xxxx x poplatníka daně x xxxxxx,

x) "D.III.16. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x dalších daní, xxxxxxxxx xxx silniční, xxx x nemovitých xxxx x daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx, jejíž odvod xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx daně xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx sraženou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.17. Xxx x xxxxxxx hodnoty" xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vůči správci xxxx.

(5) Položka

a) "X.XXX.18. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vládní xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, příspěvků, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podpor xx xxxxxxxxxx darů,

b) "X.XXX.19. Xxxxxxx x vybraným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, příspěvků, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxx darů vůči xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx, xxxx zřízenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XXX.20. Xxxxxxx k vybraným xxxxxxx xxxxxxx institucím" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, příspěvků, xxxxxxxx, xxxxx, nenávratných finančních xxxxxxxx, podpor či xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx kraji, obcemi, xxxxxxxxxxxx svazky obcí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx radami xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx

x) "X.XXX.21. Xxxxxxx zálohy xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xx xxx, poplatky a xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx,

x) "X.XXX.22. Xxxxxxxxx xx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plněních,

c) "X.XXX.23. Závazky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx,

x) "D.III.24. Zúčtování x xxxxxxxxxxxxxx daní" xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx závazky vyplývající x rozpočtového xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) "X.XXX.25. Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx exekuce, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Položka

a) "D.III.27. Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx,

x) "D.III.28. Pevné xxxxxxxxx operace a xxxx" xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) "D.III.29. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací" xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx,

x) "X.XXX.31. Závazky x upsaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx akcionáře či xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podílů.

(8) Xxxxxxx

x) "X.XXX.35. Výdaje xxxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxx xxxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxx xx xx xxxxx dosud xxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.36. Xxxxxx příštích xxxxxx" obsahuje částky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx období, které xxxxx xx xxxxxx x následujících xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.37. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx ze soukromoprávních xxxxxx, u nichž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zpochybnitelná, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.XX.7., X.XXX.18., D.III.19., X.XXX.20. x X.XXX.38. x xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX III

OBSAHOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX VÝKAZU XXXXX A XXXXXX

§33

Xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx

x) "X.X.1. Spotřeba xxxxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx nakoupeného, vytvořeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabytého xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx účetními xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dolní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.XX.6. Drobný xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx" xxxxxxx a náklady xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úbytků,

b) "X.X.4. Xxxxxxx zboží" xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx zboží, včetně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx úbytků,

c) "X.X.5. Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dlouhodobého majetku xx xxxxxxx režii xxxxxx xxxxxxxx,

x) "A.I.6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) "A.I.7. Xxxxx stavu zásob xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vlastní výroby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) "X.X.10. Xxxxxxx na reprezentaci" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se reprezentace xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) "X.X.11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.X.12. Xxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bankou, spořitelním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, neuvedené x xxxxxxxxx "X.X.8. Xxxxxx x xxxxxxxxx" xx "A.I.11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx pouze podmínku xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x položce "X.X.5. Xxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" rozvahy.

(2) Xxxxxxx

x) "X.X.13. Mzdové xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze závislé xxxxxxxx x náhrady xxxx za dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.X.14. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plnit z xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x veřejného zdravotního xxxxxxxxx,

x) "X.X.15. Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx36) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxx,

x) "A.I.16. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů, xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx jednotku xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) "A.I.20. Xxxx xxxx x xxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx na ostatní xxxx, odvody x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx je xxxxxx xxxxxxxx poplatníkem, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx; též xxxxxxx xx doměrky xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x tuto xxx xxx nelze xxxxxx xxxxxxx majetku, x xxxx doměrky xxxxxxxxx xxxx vztahující xx k xxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních x xxxxxxx xx soudní xxxxxxxx,

x) "X.X.21. Vratky xxxxxxxxx daní" xxxxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxxxxx xx vrácení daně x případě nepřímých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx požívajícím xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx

x) "X.X.22. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx úroků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úvěru, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahů,

b) "A.I.23. Xxxx xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pokut x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx "X.X.22. Smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx",

x) "X.X.24. Dary x xxxx bezúplatná xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx předání, xxxxx to umožňuje xxxx xxxxxx předpis, x xx subjektům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami, včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pomoci.

(5) Xxxxxxx "X.X.26. Xxxxx x škody" xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a cenin. Xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx položky rozumí xxxxxxx znehodnocení, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx x xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to x okamžiku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

(6) Položka

a) "X.X.28. Xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx promítnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx užíváním xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx majetku xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx úplného xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx zůstatkovou xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x),

x) "X.X.29. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx" xxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) "A.I.30. Prodaný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ocenění prodaného xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) "X.X.34. Náklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx důvodů, xxx xx xxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

x) "X.X.35. Xxxxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" xxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo bezúplatně xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) "A.I.36. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pojistné xx neživotní pojištění x další xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx "X.X.35. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

§34

Finanční xxxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XX.2. Xxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx z úvěrů, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) "X.XX.3. Kurzové ztráty" xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxx,

x) "X.XX.4. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xx reálnou xxxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x přecenění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 x xxxxxxxx jeho xxxxxxx,

x) "X.XX.5. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x položkách "X.XX.1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx" xx "X.XX.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx reálnou hodnotou".

§35

Xxxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XXX.1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jimi zřízených xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxx fondů zejména xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, nenávratných finančních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xx bez xxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.2. Náklady xxxxxxxxx xxxxxxxx vládních xxxxxxxxx na xxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx svazků xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací a x regionálních xxx xxxxxxx soudržnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, subvencí, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.3. Xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předfinancování xxxxxxxxx" xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, grantů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx těmito organizačními xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx xx sdílených xxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XX.1. Náklady xx xxxxxxx daně z xxxxxx fyzických xxxx" xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx přiznané xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "A.IV.2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.3. Xxxxxxx xx sdílené xxxx x xxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx určením xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) "A.IV.4. Xxxxxxx xx sdílených xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daní xxxxxxx v souvislosti x rozpočtovým určením xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.5. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daní x xxxxxxxx" xxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx37).

§37

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx

x) "X.X.3. Xxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx z pronájmu x x xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) "X.X.5. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx" obsahuje x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x územních xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.X.6. Xxxxxx x xxxxxxxx poplatků" obsahuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Položka

a) "X.X.9. Xxxxxxx pokuty x úroky x xxxxxxxx" xxxxxxxx výnosy xx xxxxxxxxx xxxxx x úroků z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úroků x xxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx uvádějí x xxxxxxx "B.II.2 Xxxxx",

x) "X.X.10. Xxxx xxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx "X.X.9. Xxxxxxx pokuty x xxxxx x xxxxxxxx",

x) "B.I.11. Xxxxxx x vyřazených xxxxxxxxxx" xxxxxxxx výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x minulosti xxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek,

d) "X.X.13. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx dlouhodobého nehmotného xxxxxxx,

x) "B.I.14. Výnosy x prodeje dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx výnosy x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.X.17. Xxxxxxx xxxxxx z činnosti" xxxxxxxx zejména náhrady xx xxxxx a xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx dlouhodobého nehmotného x xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx nabytí xxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xx subjektu, xxxxx xxxx vybranou xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.X.1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků" xx "X.X.16. Xxxxxxx xxxxx".

§38

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XX.2. Xxxxx" obsahuje xxxxxx x úroků xxxxxx xxxxx z dluhových xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.3. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx,

x) "B.II.4. Xxxxxx x xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx" xxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx hodnotu xxxxx §64 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) "X.XX.5. Xxxxxx z dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

x) "B.II.6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x položkách "X.XX.1. Xxxxxx z xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx" xx "X.XX.5. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

§39

Xxxxxx x daní x xxxxxxxx

Xxxxxxx

x) "B.III.1. Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud jsou xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.2. Xxxxxx z daně x příjmů právnických xxxx" xxxxxxxx výnosy x daní x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx výnosy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.4. Xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané hodnoty xxxxxxx xx správy xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu,

e) "B.III.5. Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx" obsahuje xxxxxx xx spotřebních daní xxxxxxx xx správy xxxx, xxxxx jsou xxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu,

f) "B.III.6. Xxxxxx z majetkových xxxx" obsahuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx daně pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) "B.III.7. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx plynu a xxxxxxxxx xxxxxxx plynů, xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x obdobných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vyměřené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.8. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,

i) "X.XXX.9. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx daní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X.XXX.1. xx B.III.8. xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxx x transferů

Položka

a) "X.XX.1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládních xxxxxxxxx x transferů" obsahuje x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zejména xxxxxx z titulu xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných obdobných xxxxx,

x) "X.XX.2. Výnosy xxxxxxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx svazků xxxx, xxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx soudržnosti xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, nenávratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxx,

x) "X.XX.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" obsahuje x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, subvencí, dávek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytovaných zejména x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

Výnosy xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.X.1. Výnosy xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob" xxxxxxxx xxxxxx z xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzniklé x souvislosti x xxxxxxxxxxx určením daní, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) "X.X.2. Xxxxxx xx xxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "B.V.3. Xxxxxx xx sdílené xxxx x xxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určením xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) "X.X.4. Výnosy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx výnosy xx xxxxxxxxxxx daní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určením xxxx, xxxxx jsou xxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.X.5. Xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní" obsahuje xxxxxx x xxxx x nemovitých xxxx x daně x xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.X.6. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx daní x xxxxxxxx" xxxxxxxx výnosy x ostatních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx37).

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

x) "C.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx "X. XXXXXX XXXXXX" xxxxxxxx x xxxxxx položek "A.I. Xxxxxxx x xxxxxxxx" xx "X.XX. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx daní x xxxxxxxx",

x) "X.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx "B. XXXXXX CELKEM" xxxxxxxx x hodnotu xxxxxxx "X. XXXXXXX XXXXXX".

HLAVA IV

OBSAHOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

§43

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zobrazuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x počátku xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x zůstatek k xxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx

x) "X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobé" x "X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx §25 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx "B.III.1. Majetkové xxxxx papíry" x xxxxxxxxxxx, "B.III.2. Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx" x "X.XXX.3. Xxxx cenné xxxxxx" x 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) "X. Peněžní toky x provozní xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účetní jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dlouhodobých xxxxx xxx peněžními xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) "X. Výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx položky "X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním" xxxxxx xxxxx x ztráty.

(3) Xxxxxxx

x) "A.I. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transakce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hospodaření účetní xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, avšak xxxxxx vliv na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx §25 x xx xxxxxxx rozvahy "X.XX.1. Příjmový xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx", "X.XX.2. Zvláštní xxxxxxxx xxxx" x "C.IV.3. Xxxx hospodaření státního xxxxxxxx",

x) "A.I.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx majetku xxxxx §33 xxxx. 6 písm. x),

x) "X.X.2. Změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, 16, 18, 21 a 23 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oceňovací xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) "X.X.3. Xxxxx stavu xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §30 v xxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) "X.X.4. Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxx xx xxxx xxxxxx z prodeje xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výši xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §64, přičemž xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x kladným xxxxxxxxx,

x) "X.X.6. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje úpravy x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "X.X.1. Xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" xx "A.I.5. Výnosy x xxxxxx xx xxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zůstatků xxxxxxx xxxxxxx "A.I. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx", "X.XX. Xxxxxxxxxx hmotný majetek" xxxx "X.XXX. Dlouhodobý xxxxxxxx majetek", x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku".

(4) Xxxxxxx

x) "A.II. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx aktiv a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx zvýšením xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XX.1. Xxxxx stavu krátkodobých xxxxxxxxxx" xxxxxxxx změny xxxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či snížením xxxxx krátkodobých pohledávek xxxxxx aktivních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k těmto xxxxxxxxxxx x upravené x pohledávky x xxxxxxx dlouhodobých xxxxx,

x) "X.XX.2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx zvýšením či xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravené x xxxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) "A.II.3. Xxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvýšením xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XX.4. Změna xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížením xxxxx xxxxxxx rozvahy "B.III.1. Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx", "X.XXX.2. Xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

(5) Xxxxxxx

x) "X. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xx prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.X. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11, 14, 17 x 19,

x) "X.XX. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx zvýšení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11, 14, 17 x 19,

x) "X.XX.1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx státního xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) "X.XX.2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Státního xxxxxxxxxxx xxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku Xxxxxxxx pozemkového xxxxx,

x) "X.XX.3. Příjmy z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxx zvýšení stavu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotkou x xxxxxxx,

x) "X.XX.4. Ostatní xxxxxx z prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv,

h) "X.XXX. Xxxxxxx peněžní xxxx x dlouhodobých xxxxx" xxxxxxxx ostatní xxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "X.X. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" x "X.XX. Xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(6) Xxxxxxx

x) "X. Xxxxxxx toky z xxxxxxxxx kapitálu, dlouhodobých xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobeny xxxxxxxx xx snížením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek účetní xxxxxxxx,

x) "X.X. Peněžní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx §26 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §27,

x) "C.II. Změna xxxxx xxxxxxxxxxxx závazků" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobeny zvýšením xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx závazků xxxxx §31,

x) "X.XXX. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19.

(7) Xxxxxxx

x) "F. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X., X. a X. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx prostředků v xxxxxxx běžného účetního xxxxxx,

x) "X. Xxxxxxxx x výdajové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozvahy "X.XX.1. Xxxxxxxx xxxx organizačních xxxxxx xxxxx", "X.XX.2. Xxxxxxxx výdajový xxxx" x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx "X.XX.3. Xxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxx xxx,

x) "X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx "X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxx" xxxxxxx x xxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxx xxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a "H. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx".

XXXXX V

OBSAHOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PŘEHLEDU X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§44

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastního xxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx x stav x rozvahovému xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx položek "X. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx položky", "X. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx", "X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x "X. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozpočtového hospodaření" xx xxxx xxxxxx xxxxxxx rozvahy "X. Xxxxxxx xxxxxxx".

(3) Položky xxxxxxxx kombinací velkých xxxxxx latinské xxxxxxx x xxxxxxxx číslic xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx k rozvahovému xxx minulého účetního xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx zvýšení stavu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx, ve třetím xxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxx položky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx položky x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxxxx vykázaných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sloupci.

(4) X xxxxxxx označených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, římských číslic x xxxxxxxxx číslic xx x prvním x čtvrtém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxxxxxxx položky x xxxxxxx běžného účetního xxxxxx. X xxxxxxx "X.XXX.5. Xxxxxxx investičních xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx" xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X. Jmění xxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx položky xxxxxxx "X.X. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(6) Xxxxxxx

x) "X.X.1. Xxxxx, vznik xxxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx" obsahuje x xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "C.I.1. Xxxxx xxxxxx jednotky" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu x x xxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxx,

x) "A.I.2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci" xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx x xxxx zvýšení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.X.1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "A.I.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxx zvýšení či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.X.1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxx písmen x), x), d) x x),

x) "X.X.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informaci x xxxx xxxxxxx položky xxxxxxx "X.X.1. Xxxxx xxxxxx jednotky" x xxxxxx přijetí dotace, xxxxxx, xxxxxxxxx, subvence, xxxxx, xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) "A.I.5. Xxxx" xxxxxxxx x dotčených xxxxxxxx jednotek informaci x xxxx zvýšení xx snížení xxxxxxx xxxxxxx "X.X.1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.X.6. Xxxxxxx" obsahuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx položky xxxxxxx "X.X.1. Xxxxx účetní xxxxxxxx" z ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.X.1. xx X.X.5.

(7) Položka "X.XX. Xxxx privatizace" obsahuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výši xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "C.I.2. Xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xxxxxxx

x) "A.III.1. Xxxxxxx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx" obsahuje u xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.X.3. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" z xxxxxx svěření xxxxxxx xx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx podle xxxxxx x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozpočtů,

b) "X.XXX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx položky rozvahy "X.X.3. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x),

x) "X.XXX.3. Xxxxxxxxxx transfery" xxxxxxxx x dotčených účetních xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx zvýšení či xxxxxxx xxxxxxx rozvahy "X.X.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.XXX.4. Xxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetních jednotek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx či snížení xxxxxxx rozvahy "X.X.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku" z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.XXX.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx x výši xxxxxxx položky rozvahy "X.X.3. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku" xx věcné x xxxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.XXX.6. Xxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx x xxxx zvýšení xx snížení xxxxxxx xxxxxxx "C.I.3. Transfery xx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.XXX.1. až X.XXX.5.

(9) Xxxxxxx "A.IV. Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x dotčených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zvýšení xx xxxxxxx xxxxxxx rozvahy "X.X.4. Xxxxxxx rozdíly" xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x).

(10) Xxxxxxx

x) "X.X.1. Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.X.5. Oceňovací xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx xxxxxxxxx použití x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) "X.X.2. Xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx položky xxxxxxx "C.I.5. Xxxxxxxxx xxxxxxx při prvotním xxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx prvotního xxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) "A.V.3. Xxxxxxx" xxxxxxxx informaci x výši xxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxxxx "X.X.5. Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxxx titulů xxxxxxxxxxx x položkách "X.X.1. Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxx" x "X.X.2. Xxxxxx",

x) "X.XX.1. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podílů" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozvahy "X.X.6. Xxxx oceňovací xxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59,

x) "X.XX.2. Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.X.6. Jiné xxxxxxxxx xxxxxxx" x titulu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64,

x) "A.VI.3. Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozvahy "X.X.6. Jiné xxxxxxxxx xxxxxxx" z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx "X.XX.1. Oceňovací xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx" x "A.VI.2. Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji",

g) "X.XXX.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxx x výši xxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxxxx "X.X.7. Xxxxxx předcházejících xxxxxxxx xxxxxx" x titulu xxxxx, xxxxx xx x minulém účetním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.2. Opravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zvýšení či xxxxxxx xxxxxxx rozvahy "X.X.7. Xxxxxx předcházejících xxxxxxxx období" x xxxxxx oprav, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx předcházejících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxx jednotky.

(11) Položka "X. Fondy xxxxxx xxxxxxxx" obsahuje informace x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX. Fondy účetní xxxxxxxx" podle §27. Xxxxxxx "X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zvýšení xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxx §28. Xxxxxxx "X. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx položky xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxx §29.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX

§45

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx

1. "A.1. Xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx",

2. "X.2. Informace xxxxx §7 odst. 4 xxxxxx",

3. "A.3. Informace xxxxx §7 odst. 5 zákona" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx informací x xxxxx xxxx v xxxxx podrozvahových xxxx,

4. "X.4. Informace xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxx x stavu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. "X.5. Xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 písm. x) zákona" xxxxxxxx xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku,

6. "X.6. Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 6 xxxxxx",

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx položka

1. "X.1. Xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 6",

2. "X.2. Xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 8",

3. "X.3. Xxxxxxxxx podle §68 odst. 3",

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvahy "X.X.1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x "C.I.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx", a to x xxxxxxx:

1. "C.1. Xxxxxxx stavu xxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx",

2. "X.2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx pořízení dlouhodobého xxxxxxx xx věcné x xxxxxx souvislosti", x xx x xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x výjimkou organizačních xxxxxx xxxxx,

x) členění xxx xxxxxxxx účely, x xx položka

1. "X.1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. x) xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §71 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx průkazný účetní xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. "X.2. Xxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxx porostem" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x2, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxx 100&xxxx;000 x2 xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx porostem,

3. "X.3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx x lesním xxxxxxxx xx xxxx 57 Xx/x2" obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x položce "X.2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lesním xxxxxxxx" xxxxxxx stanovenou xxxx xxxxxx této xxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxx surového xxxxx xx x2, xxxxx činí 57 Xx za m2; xxxxxxx se uvádí x Kč,

4. "X.4. Xxxxxx lesních pozemků x lesním porostem xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx výměru xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jí přísluší xxxxxxxxxxx k více xxx 100&xxxx;000 x2 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx účetní xxxxxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxxx lesního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx než podle xxxxxxxxxxx xxxx; hodnota xx xxxxx v x2,

5. "D.5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemků x lesním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "X.4. Výměra xxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxx oceněných xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx x Xx,

6. "X.6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným způsobem" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx "X.4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lesním xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx" přílohy, vypočtenou xxxx vážený aritmetický xxxxxx; hodnota se xxxxx x Kč/m2,

7. "X.7. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxxxx informace x xxxxxxxx "X.4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx porostem oceněných xxxxx xxxxxxxx" až "X.6. Xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx s lesním xxxxxxxx oceněných xxxxx xxxxxxxx", xxxxxxx x xxxxxxx stanovení výše xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ocenění,

e) xxxxxxx doplňující informace x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx

1. "E.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvahy" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) a x), xxxxxxxxxxxx x položkách X.3. x X.4. x ostatní skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 zákona,

2. "X.2. Doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty" xxxxxxxx zejména doplňující x xxxxxxxxxxxx informace x jednotlivým xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx neuvedené podle xxxxxx a) x x), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx E.3. x X.4. a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §19 xxxx. 7 xxxxxx,

3. "E.3. Doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene a),

4. "X.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x položkám xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přehledu o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx "X. Doplňující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky,

g) xxxxxxxxxx informace k xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx" xxxxxxx x tomto xxxxxxx:

1. "X.1. Xxxxxx xxxx x bytové xxxxxxxx",

2. "X.2. Budovy xxx služby xxxxxxxxxxxx",

3. "X.3. Jiné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx",

4. "G.4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvětlení",

5. "X.5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx" x

6. "X.6. Xxxxxxx xxxxxx",

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx" rozvahy x tomto xxxxxxx:

1. "X.1. Xxxxxxxx xxxxxxx",

2. "X.2. Xxxxx xxxxxxx",

3. "X.3. Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx",

4. "X.4. Xxxxxxxxx xxxxxx" a

5. "X.5. Ostatní xxxxxxx",

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx "A.II.4. Xxxxxxx x přecenění reálnou xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxx členění:

1. "X.1. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §64",

2. "X.2. Xxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx",

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx "B.II.4. Xxxxxx x přecenění reálnou xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1. "X.1. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §64",

2. "X.2. Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxx uváděná x xxxxxxx se označuje xxxxxx xxxxxxx přílohy, xxxxx se xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx xx sloupcích týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx příslušné položky xxxxxxxx x rozvahovému xxx minulého účetního xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu10) utajovanými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 397/2017 Sb.

HLAVA VII

USPOŘÁDÁNÍ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX VYMEZENÍ XXXXX XXXXXXX

§47

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podrozvahových xxxx

Xxxxxxxxxx x označování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příloha č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§48
(1) X případě xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxx zápisu x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49 xx 54, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx se informace xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxx §25 odst. 2 x 3 zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, že ano, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů xx do xxxxxxxx, xxx xxxxxx již xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x knize xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xx straně XX XXXX x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "X.4. Xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxxxx x stavu xxxx x knize xxxxxxxxxxxxxx xxxx" se vykazují x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zjištěných xx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx "X.XXXX.5. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
(5) Xxxxxxx xxxxxxx "X.XXXX.5. Vyrovnávací xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx "X.X.1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", "X.X.2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx", "P.I.3. Xxxxxxxx pohledávky", "X.X.5. Xxxxxxx xxxxxxx", "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předfinancování xxxxxxxxx", "X.XX.3. Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "X.XX.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx", "P.III. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx", "X.XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx", "X.X.1. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx z předfinancování xxxxxxxxx", "X.X.3. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "X.X.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x transferů", "X.XXXX.1. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x "X.XXXX.2. Xxxxxxx dlouhodobá xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx "X.X.4. Xxxxxxxx xxxxxxx", "X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "P.II.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "P.II.6. Xxxxxxx krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x transferů", "X.X.2. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x předfinancování xxxxxxxxx", "P.V.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx transferů", "X.X.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx z xxxxxxxxx", "X.XX. Xxxxxxxxx závazky x xxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx", "X.XXX. Xxxxx xxxxxxxxx závazky", "X.XXXX.3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x "X.XXXX.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasiva".
(6) Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xx krátkodobé xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx účetního xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jednotky

Položka

a) "X.X.1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" obsahuje xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x položce "A.I.5. Xxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx",

x) "P.I.2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vykazování v xxxxxxx "A.II.6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx",

x) "X.X.3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx nárok xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx předpoklad, xx xxxxxxx svoji povinnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xx xxx předpoklad, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeba xxxxxx xxxxxxxxx,

x) "P.I.4. Xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx x peněžitému plnění x případě, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na vymáhání xxxxxx, ale xx xxx předpoklad, xx xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx splní; dále xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) "X.X.5. Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx uveden xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x zřizovatele xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx29), pokud tento xxxxxxx xxxxxxxxxx nevykazuje x rozvaze.

§50

Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transferů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx transferů" xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dotací, grantů, xxxxxxxxx, subvencí, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx peněžních xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx x titulu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, dávek, xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) "X.XX.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z titulu xxxxxx, xxxxxx, příspěvků, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x to za xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx podmíněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z předfinancování xxxxxxxxx",

x) "X.XX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx předpokládané závazky x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, subvencí, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podpor xx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxx subjektům xx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) "X.XX.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dotací, xxxxxx, xxxxxxxxx, subvencí, xxxxx, xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x "X.XX.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) "P.II.6. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dotací, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx darů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx transferů" x "X.XX.4. Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

§51

Podmíněné pohledávky z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XXX.1. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx úplatného xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx úplatně užívaného xxxxx osobou, například x xxxxxx xxxxxxx xxxx odcizení nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx úplatného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku, a xx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.3. Krátkodobé podmíněné xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx odcizení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx,

x) "X.XXX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx" obsahuje dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výpůjčce, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx odcizení xxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, x xx xx xxxx případného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx jinou osobou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx neuvedeného x xxxxxxxxx x) x c), xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx odcizení nebo x důvodu významného xxxxxxxxxxxx tohoto majetku, x xx xx xxxx případného peněžitého xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx,

x) "P.III.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy xxxx z jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x), xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxx účetní jednotce.

§52

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxxxxxxx zálohy x závdavky nebo xxxxxxx,

x) "X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx x prodeji xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí pohledávky x xxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) "P.IV.3. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x jiných xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxx x titulu xxxxxx z uzavřených xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx z xxxxxx nájemného xxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.XX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx smluv" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plnění x uzavřených xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) "X.XX.5. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx v xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx krátkodobé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové určení xxxx,

x) "P.IV.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx daní" obsahuje x případě územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxx daní,

g) "P.IV.7. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příjmy, xxxxx xxxxxx uvedeny v xxxxxxxxx x) x x) x které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxx granty x xxxx,

x) "X.XX.8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xx vztahu x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) x které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vůle jiné xxxxx, například xxxxxx x xxxx,

x) "X.XX.9. Xxxxxxxxxx podmíněné úhrady xxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxx" xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ke kterým xx tyto osoby xxxx xxxx xxxxxxxx x titulu poskytnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) "X.XX.10. Dlouhodobé xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění jinou xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx,

x) "X.XX.11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxx xxxx soudů, pokud xxxxxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xx soudních sporů, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx budoucí xxxxxx xx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, samosprávy xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxx

x) "X.X.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx transferů" xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dotací, grantů, xxxxxxxxx, subvencí, xxxxx, xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx těmito organizačními xxxxxxxx státu,

b) "X.X.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx transferů" xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x titulu xxxxxxxxxxxxxxx dotací, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, dávek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) "X.X.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, nenávratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podpor xx xxxxxxxxx darů, x to za xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx podmíněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x položce "X.X.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) "X.X.4. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, subvencí, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podpor xx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxx xxxxxxxxx xx sídlem v xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "P.V.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) "X.X.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, dávek, xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx či peněžních xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx "P.V.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx transferů" a "X.X.3. Dlouhodobé podmíněné xxxxxxxxxx ze zahraničních xxxxxxxxx",

x) "P.V.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněné závazky x xxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazky x titulu dotací, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, nenávratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podpor xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x položkách "X.X.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx transferů" x "P.V.4. Dlouhodobé xxxxxxxxx závazky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

§52x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 473/2013 Xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 301/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§53

Podmíněné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

x) "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.2. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx výši xxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z titulu xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "P.VI.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu" xxxxxxxx výši splátek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uzavřených xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XX.4. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uzavřených xxxxx x finančním leasingu,

e) "X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výpůjčce" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhy x xxxxxx případné xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, například x xxxxxx zničení nebo xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) "X.XX.6. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx" obsahuje dllouhodobé xxxxxxx dluhy z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx,

x) "P.VI.7. Krátkodobé xxxxxxxxx závazky x xxxxxx xxxxxxx cizího xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxxxxx úplatně xxxx užívaného xxxxxx xxxxxxxxx, protože xxx xxxxxxx právní předpis xxxx xxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx neuvedeného x xxxxxxxxx x), x) x x), xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx odcizení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) "X.XX.8. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xxxx převzetí x jiných xxxxxx" xxxxxxxx dllouhodobé xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) x x), například x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx z xxxxxx významného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§54

Xxxxx podmíněné závazky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Položka

a) "X.XXX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx x uzavřených xxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku,

b) "X.XXX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x pořízení dlouhodobého xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) "X.XXX.3. Krátkodobé xxxxxxxxx závazky x xxxxxx smluv" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhy x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx smluv, x xxxxxxxx smluv podle xxxxxxx b), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pachtovného,

e) "P.VII.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kolaterálu" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.6. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) "X.XXX.7. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, výkonné nebo xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx soudní, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x položce "P.VII.13. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx soudních xxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxxx řízení",

h) "X.XXX.8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx moci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx soudní, pokud xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XXX.14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx",

x) "X.XXX.9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záměrem poskytování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vymezenému xxxxxx osob,

j) "P.VII.10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které nesouvisí x xxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx okruhu xxxx,

x) "X.XXX.11. Krátkodobé podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx garance xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neuvedené x xxxxxxx "X.XXX.9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxxxx garancí xxxxxxxxxxxxx",

x) "P.VII.12. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx garancí ostatních" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxxxxxx x položce "X.XXX.10. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx",

x) "P.VII.13. Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, samosprávy xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXX.14. Dlouhodobé xxxxxxxxx závazky xx xxxxxxxx sporů, správních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx státní správy, xxxxxxxxxx xxxx soudů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx bylo zahájeno.

(2) Xxxxxxx

x) "P.VIII.1. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé xxxxxxxxxxx, xxxxx vyjadřují xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxx xxxxx při splnění xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) "X.XXXX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx zvýšení xxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost čerpání x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úvěrního xxxxxxxx,

x) "X.XXXX.3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasiva" xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx zvýšení xxxxx při xxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx,

x) "X.XXXX.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx splnění předem xxxxxxxxxxx podmínek.

XXXX TŘETÍ

NĚKTERÉ XXXXXX XXXXXX

§55

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §11 odst. 5 xxxx §14 xxxx. 12 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx poskytnuté záruky, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx za xxxxxxx xxxx trvalé xxxxxx zemědělské půdy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx dočasné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, geodetické x xxxxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxx, clo, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx díla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx využitá při xxxxxxxxxx xxxxxxx, nikoliv xxx xxxxxxx provoz,

e) xxxxxxxx stávajících xxxxxx xxxx jejich částí x důsledku xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx na vyřazení xxxxx xxxxxxx nákladů xx novou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx za omezení xxxxxxxxxxxx xxxx, náhrady xxxxxxxxx újmy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx užívání, xxxxx x xxxxxx xx smýcený xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy spojených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx vynaložených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nákladů xx přeložky30), xxxxxxxxx31) x náhradní pozemní xxxxxxxxxx32) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx k dotčenému xxxxxxx, anebo která xxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxx x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; vzniknou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx ocenění xxxxxx výrobků nebo xxxxxx náklady související x pořízením tohoto xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx tyto výrobky x výkony xxxxxx xxxxxxxx nákladů souvisejících x pořízením xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nákladem x xxxxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, konzervační x udržovací xxxxx xxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx x dekonzervační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vyřazení do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx do předchozího xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx jiných xxx původních xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Údržbou xx xxxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxxx xx zpomaluje xxxxxxx opotřebení x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náklady xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx stavu,

c) kurzové xxxxxxx,

x) smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx xx smluvních xxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxxxx pozemek, na xxxxxx xxxxxxx výstavba33),

f) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx pořizovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rekultivaci,

i) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xx xxxxxxx pořizovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "A.II.1. Xxxxxxx" xxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx vykazovaný x xxxxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx", "X.XX.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" a "X.XX.7. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx" xxxxx §14 xxxx. 7 xxxx. b),

k) x xxxxxxx práva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyhovující xxxxx stavby.

(3) Ocenění xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku xx zvyšuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx jednotka. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pořizovací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nehmotného majetku xxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, které xxxx xx následek xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vybavenosti xxxx xxxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxx, přístaveb a xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx §14 xxxx. 9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnnou xxxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejsou-li xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvalých xxxxxxx.

(7) X majetku xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx xxxx ocenění nezvyšuje x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x technického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx náklady x pořízením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx pořízení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a náklady xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx34).

§57

Způsob xxxxxxxxx zásob x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zásob jsou xxx náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx pořizovací xxxx xxxxx nejsou zejména xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pořízení. X xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx s pořizováním xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx používat xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx má účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§58

Vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxx za xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§59

Oceňovací rozdíly xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty x ocenění ekvivalencí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cenových xxxxxxx xx účtují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nákladů a xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx, xxxxx xxxxxx účetní jednotkou xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou (xxxxxxxxxxxxxx cenné papíry), x xxxxxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx cenného xxxxxx x podílu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxx nákladů.

(4) Xxxxx u realizovatelných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xx xx výše znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx v ocenění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podílem xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx účtují xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výnosů. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Změny reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní toky xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů. Xx nákladů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejných účetních xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx spojené se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Derivát xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) na počátku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx spolehlivě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zajišťovacích xxxxxxxx, přesné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je poměr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x intervalu 80 % až 125 %. Xxxxxx xxxxxxxx zjišťuje, xxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx zajištění x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx se x xxx xx xxxxxx okamžiku xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Změny xxxxxx xxxxxxx derivátů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 odst. 3 x 4, xx účtují prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda bude x xxxxx derivátech xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx využije možnost xxxxxxx x nich xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx finančních rizik; xx derivát se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předmětem xx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxx xxxxxxx dodáním komodity.

(2) X xxxxxxxxx derivátech xx neúčtuje na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x určila x xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx x xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx rozdíly xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §59 xx 62 se xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "X.X.6. Xxxx oceňovací rozdíly" x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, ke xxxxxxx xx oceňuje xxxxxxx hodnotou, bezprostředně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§65

Postup tvorby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx přechodnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 20% xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Opravné položky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx se xxxxx

x) §27 xxxxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou) x

x) §25 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx majetku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nákladů. Snížení xxxxxxxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx položky xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x tomuto majetku, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx metody xxxxxx a použití xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011 xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx rozdíl při xxxxx metody.

§66

Xxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveného xxxxx §25 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxxxx §28 xxxxxx xx též xxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazeného xxxxxxx xxxx jeho xxxx (xxxx xxx "ložisko") xx pozemku xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1997.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jednotlivém xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu platného x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ložisko xxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxxx xx jednotku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx těžby. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Kč/t, Xx/x3) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemku x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x, m3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto pozemku.

(4) Xxxxx zákon nebo xxxx vyhláška stanoví, xx xx xxxxxx xxxxxxx odpisuje, xxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, případně xxxxx účtování x xxxxx xxxxxxx.

(5) Technické xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiná xxxxxx jednotka než xxxxxxxx majetku, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účetní jednotka xxxxxxxxx pořizovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení, xx zahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení do xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxxxx odpisování xxxxxx dnem měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx doručen xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Podmíněnost nabytí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcmi xxxxx, xxxxx podléhají zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxx odpisování xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx po měsíci, xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státu.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx neodpisují

a) xxxxxxxx díla, která xxxxxx součástí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx movité xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zhodnocení, xxxxx xxxx uvedeno do xxxxx způsobilého x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x církevních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §27 xxxxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx,

x) xxxxxx dlouhodobý xxxxxxx,

x) xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxxx investic xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond investic xxxx xxxx reprodukce xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx fond xxxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx metody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poprvé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011. Xxx xxxxx xxxxxx použití xxxxxx odpisování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účetním xxxxxx xxxx 2011 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx §26 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx. Xxxxxxx, snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx.

(2) X rezerv xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx35) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Rezervy xxxxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Vzájemné xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxxx x x xxxxxx závěrce xx nepovažuje zúčtování:

a) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx a vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx. xxxxx zúčtován,

b) xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx stejném účetním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx, x kterých xx xxxx xxxxxx možná xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, například x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx x jsou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx xxxxxxxx zápočet xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzájemně zúčtované xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxx časového xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotky náklady (xxxxxx) x výnosy (xxxxxx) zachycují xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx x výnosy xx xxxxxxxxx zásadně do xxxxxx, s xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) opravy nákladů xxxx xxxxxx předcházejících xxxxxxxx období, které xxxxxx významné v xxxxxxx s §26 xxxx. 2 písm. x), se zachycují xx položkách xxxxxxx x výnosů, xxxxxxx xx týkají,

c) náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx časově xxxxxxxx xx formě

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních období, xx nutno xxxxxx xxxxxxxx xx formě

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X účetních případů, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx být xxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepoužije xxxxxx jednotka x xxxxxxx, pokud xxxxxxx xx získání informace xxxxxxx přínosy xxxxxxxx x této xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxx.

§70

Metoda xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx vznikající xxx ocenění majetku x xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ke konci xxxxxxxxxxx dne nebo x jinému xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka, xx účtují prostřednictvím xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x účtových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku účtovat xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rozdíly x xxxxxxx papírů a xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx samostatně na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx ekvivalencí, ať xx xxxxxxxx výsledkově xxxx rozvahově. Pokud xxxx cenný xxxxx xxxx podíl oceněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvahových účtů. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx §27 xxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx.

§71

Metoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 4 xxxxxx) je xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technicko-ekonomickým xxxxxxx, xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx, předmětů kulturní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") x ohledem xx xxxx právní xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitou xxx, a xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Soubor xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xx xxxxxxx

x) ve xxxx 1 Kč, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ani xxxxx x věcí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx pořizovacích xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xx změnám x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oceněného xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx změnám x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx změna xxxx. Xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx rozšiřovat o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, x xxxxx je xxxxx jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxxx muzejní povahy, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx 1 Xx. Xxxxx xxxxxxx xx změnám v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x věc, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx".

(5) Xxxxx dochází ke xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx ocenění, x xx o xxx, xxxxx xx oceněna xxxxx xxx 1 Xx, xxxxxxx xxxx xxxxxx muzejní povahy xx upraví o xxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxx změna xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznamem.

§72

Některá specifika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Krátkodobé xxxxxxxxx pohledávky a xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněná xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx x aktiv, xxxxx mohou vzniknout xx stanovených podmínek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §48 odst. 6.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněná xxxxxx xx oceňují v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x aktiv, které xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §48 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §48 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky a xxxxxxx dlouhodobá podmíněná xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x §48 xxxx. 6.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky a xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněná xxxxxx xx ocení xx konci xxxxxxxxxxx xxx.

§73

Repo xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx.

(2) Repem se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Reverzním xxxxx se xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx než xxxxxxxx, za hotovost xx současným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx převedené xxxxxxxxx x úroku.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx reverzní xxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přijetí xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hotovosti x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodejem.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx finanční aktivum xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 4.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx ve stejné xxxxxxx aktiv xxxx xx stejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx aktivum vykazováno xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu oceňování. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxxx "X.XXX.29. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací".

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zároveň xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx reverzního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.25. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

§74

Uplatnění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx závazku vrátit xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxx.

§75

(1) Xxxxxxxxxx §73 x 74 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §65 x 67 nepoužije Xxxxxx pozemkový xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§76

Xxxxxx třídy, účtové xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účty xx struktuře xxxxxxxxx x příloze č. 7 k xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx §2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77

Analytické xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx členit xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxx účetních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x informací xxx xxxxx monitorování x xxxxxx xxxxxxxxx financí, x členění stanoveném x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx záznamech8), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx záznamů nezajistí xxxxx xxxxxxxx.

§78

Účtový rozvrh

Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §76, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §47 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx analytické účty xxxxx §77 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účty xxxxxxxx k zaúčtování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x sestavení xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx8) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9).

XXXX PÁTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§79

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2010 x xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx 2 xx 9 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx položek, x xxxxxxxx tvorby opravných xxxxxxx x pohledávek, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2011.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx položek x xxxxx metod, xxxxx je xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxxx jednotka nejpozději x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx8).

(4) Změnu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxx vyhlášky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x státních fondů, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) x x xxxxxxxx Pozemkového xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

(5) X účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2010 účetní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2010.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx samosprávné xxxxx, svazky xxxx x xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky z xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx závazky x xxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2011.

(8) Xxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxx xxxxxx 2010 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xxxxxxx zápis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx syntetického xxxx xxxxxx skupiny, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ostatní, x xx xxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx zjištění veškerých xxxxxxxxxxx, nejpozději x 31. xxxxxxxx 2010, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(9) V účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx této vyhlášky xx 31. xxxxxxxx 2010 včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxxxxx č. 505/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, příspěvkovými organizacemi, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 477/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 505/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, příspěvkovými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x organizačními xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 549/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 505/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, státními xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxxx č. 477/2003 Sb.

4. Vyhláška č. 401/2005 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 505/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 576/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 505/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 353/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 505/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx fondy x organizačními xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxxxxx č. 472/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 505/2002 Sb., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, příspěvkovými organizacemi, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 402/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx fond Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§81

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2010.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 410/2009 Xx.

Xxxxxxx >>>

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 410/2009 Xx.

Xxxxx zisku x ztráty >>> >>>

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 410/2009 Xx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 410/2009 Sb.

Přehled x xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky, XX xxxxxxxxx k ....
(v Xx, s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx)
xxxxxxx sestavení:

Číslo xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

X.

Xxxx xxxxxxxxx prostředků x 1. lednu

A.

Peněžní toky x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx X. + X.X. + A.II. + X.XXX. + X.XX.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním

A.I.

Úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxx (+ / -)

xxxxxx X.X.1. xx X.X.6.

X.X.1.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

A.I.2.

Změna xxxxx xxxxxxxxx položek

A.I.3.

Změna xxxxx xxxxxx

X.X.4.

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

A.I.5.

Výnosy x podílů na xxxxx

X.X.6.

Xxxxxxx úpravy o xxxxxxxxx xxxxxxx

X.XX.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (+ / -)

xxxxxx X.XX.1. až X.XX.4.

X.XX.1

Xxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.2.

Xxxxx xxxxx krátkodobých xxxxxxx

X.XX.3.

Xxxxx stavu xxxxx

X.XX.4.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X.XXX.

Xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (-)

X.XX.

Xxxxxxx podíly na xxxxx

X.

Xxxxxxx toky z xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx B.I. + XXX. + XXXX.

X.X.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

BII.

Příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

součet X.XX.1. xx X.XX.4.

X.XX.1.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX.2.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X.XX.3.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji

B.II.4.

Ostatní xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobých xxxxx

XXXX.

Xxxxxxx peněžní toky x xxxxxxxxxxxx aktiv (+ / -)

X.

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobých pohledávek

součet X.X. + C.II. + X.XXX.

X.X.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze změny xxxxxxxxx xxxxxxxx (+ / -)

X.XX.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx závazků (+ / -)

X.XXX.

Xxxxx stavu xxxxxxxxxxxx pohledávek (+ / -)

F.

Celková xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků

součet X. + X. + X.

X.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (+ / -)

X.

Xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx dni

součet X. + X. + X.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 410/2009 Xx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 410/2009 Xx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX

Xxxxx, xxxxx, xxxxxx forma a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxxxxxxx x ....
(x Xx, x přesností xx xxx xxxxxxxxx xxxxx)
xxxxxxx xxxxxxxxx:

1

2

3

4

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx období

VLASTNÍ XXXXXXX CELKEM

A. + X. + C. + D.

A. + X. + X. + X.

X. + X. + X. + X.

X. + X. + C. + X.

X.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x upravující xxxxxxx

xxxxxx A.I. až X.XXX.

xxxxxx X.X. až X.XXX.

xxxxxx X.X. xx X.XXX.

xxxxxx X.X. xx X.XXX.

X.

Xxxxx účetní xxxxxxxx

xxxxxx X.X.1. xx X.X.6.

xxxxxx X.X.1. xx X.X.6.

1.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx státu

-

-

2.

Svěření xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci

-

-

3.

Bezúplatné xxxxxxx

-

-

4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

-

5.

Xxxx

-

-

6.

Xxxxxxx

-

-

XX.

Xxxx xxxxxxxxxxx

XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

součet X.XXX.1. xx X.XXX.6.

xxxxxx X.XXX.1. až A.III.6.

1.

Svěření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

-

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

-

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

-

4.

Xxxx

-

-

5.

Xxxxxxx investičních xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx souvislosti

-

-

6.

Ostatní

-

-

IV.

Kurzové xxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx použití xxxxxx

xxxxxx X.X.1. až X.X.3.

xxxxxx X.X.1. až A.V.3.

1.

Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

-

-

2.

Xxxxxx

-

-

3.

Xxxxxxx

-

-

XX.

Xxxx xxxxxxxxx rozdíly

součet X.XX.1. xx A.VI.3.

součet A.VI.1. xx X.XX.3.

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

-

-

2.

Xxxxxxxxx rozdíly x majetku určeného x prodeji

-

-

3.

Ostatní

-

-

VII.

Opravy předcházejících xxxxxxxx období

součet X.XXX.1. xx X.XXX.2.

xxxxxx X.XXX.1. xx A.VII.2.

1.

Opravy minulého xxxxxxxx xxxxxx

-

-

2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

-

-

X.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx hospodaření

D.

Příjmový x xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Příloha č. 5 x vyhlášce x. 410/2009 Xx.

Xxxxxxx >>>

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 410/2009 Xx.

Xxxxxxx x. 6 zrušena právním xxxxxxxxx č. 397/2017 Sb.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 410/2009 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová xxxxxxx 1 - Xxxxxxxxxx nehmotný majetek

012 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

013 - Xxxxxxxx

014 - Xxxxxxxxxx xxxxx

015 - Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx limity

018 - Xxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek

019 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx skupina 2 - Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx odpisovaný

021 - Xxxxxx

022 - Samostatné xxxxxx xxxxxx xxxx x soubory xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

025 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

028 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

029 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

031 - Xxxxxxx

032 - Xxxxxxxx xxxxxxxx

035 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxx x xxxxxxx

036 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeji

Účtová xxxxxxx 4 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

041 - Xxxxxxxxxxx dlouhodobý nehmotný xxxxxxx

042 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek

043 - Pořizovaný dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 5 - Poskytnuté xxxxxx xx dlouhodobý xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

051 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

052 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

053 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

061 - Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

062 - Xxxxxxxxx účasti x osobách s xxxxxxxxxx vlivem

063 - Xxxxxxx cenné papíry xxxxxx do xxxxxxxxxx

067 - Xxxxxxxxxx půjčky

068 - Xxxxxxxxxxx vklady xxxxxxxxxx

069 - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek

Účtová xxxxxxx 07 - Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku

072 - Xxxxxxx x nehmotným xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

073 - Oprávky x xxxxxxxx

074 - Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

078 - Oprávky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku

079 - Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotnému xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 08 - Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

081 - Xxxxxxx xx xxxxxxx

082 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souborům xxxxxxxx movitých věcí

085 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

088 - Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

089 - Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

Účtová xxxxx 1 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx skupina 11 - Materiál

111 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx

112 - Xxxxxxxx xx skladě

119 - Materiál xx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 12 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

121 - Nedokončená xxxxxx

122 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

123 - Xxxxxxx

Xxxxxx skupina 13 - Xxxxx x xxxxxxx zásoby

131 - Xxxxxxxx xxxxx

132-Xxxxx xx xxxxxx

138 - Xxxxx xx xxxxx

139 - Xxxxxxx zásoby

Účtová xxxxxxx 14 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

142 - Xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

144 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postoupených xxxxx

146 - Xxxxxxx xxxxxxx k dlouhodobým xxxxxxxxxxx x xxxxxx

149 - Opravné xxxxxxx x xxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxxxxxx

Xxxxxx skupina 15 - Opravné položky x xxxxxxxxxxxx nehmotnému xxxxxxx

151 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

152 - Xxxxxxx xxxxxxx k software

153 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právům

154 - Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x preferenčním xxxxxxx

156 - Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotnému xxxxxxx

157 - Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxxx dlouhodobému xxxxxxxxxx majetku

Účtová xxxxxxx 16 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

161 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

162 - Xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx

163 - Xxxxxxx xxxxxxx ke stavbám

164 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hmotných xxxxxxxx xxxx

165 - Opravné xxxxxxx k pěstitelským xxxxxx trvalých xxxxxxx

167 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

168 - Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxxx dlouhodobému xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 17 - Opravné položky x dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxxxxx

171 - Xxxxxxx xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

172&xxxx; - Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxx účastem x osobách s xxxxxxxxxx xxxxxx

173 - Xxxxxxx položky k xxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

175 - Opravné xxxxxxx x dlouhodobým půjčkám

176 - Xxxxxxx xxxxxxx x ostatnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

177 - Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 18 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

181 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx

182 - Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

183 - Xxxxxxx xxxxxxx x polotovarům xxxxxxx xxxxxx

184 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx

185 - Xxxxxxx xxxxxxx ke zboží

186 - Opravné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 19 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pohledávkám

191 - Xxxxxxx položky xx xxxxxxx x xxxxxx

192 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávkám x hlavní činnosti

193 - Opravné xxxxxxx x poskytnutým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

194 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

195 - Xxxxxxx položky xx xxxxxxxxxxx pohledávkám x xxxxxxxxxxxx xxxxx

196 - Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx

198 - Opravné xxxxxxx xx krátkodobým xxxxxxxxxxx x ručení

199 - Xxxxxxx položky x ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x půjčky

Účtová xxxxxxx 22 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

222 - Příjmový xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

223 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

224 - Xxxxx účty xxxxxxxx xxxxx

225 - Běžné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

227 - Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 23 - Bankovní xxxx xxxxxxxx samosprávných celků

231 - Základní xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx

236 - Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx skupina 24 - Xxxxxxx xxxxxxxx účty

241 - Xxxxx xxxx

243 - Xxxxx účet FKSP

244 - Xxxxxxxxxxx vklady xxxxxxxxxx

245 - Xxxx xxxxx xxxx

247 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

248 - Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

249 - Xxxx xxx xxxxxxx daní x xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

251 - Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

253 - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx

256 - Xxxx xxxxx papíry

Účtová xxxxxxx 26 - Xxxxxx

261 - Pokladna

262 - Xxxxxx na cestě

263 - Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 28 - Krátkodobé xxxxx a xxxxxx

281 - Xxxxxxxxxx xxxxx

282 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

283 - Xxxxxxxxxx závazky z xxxxxxxx xxxxxxxxx

289 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxx vztahy

Účtová xxxxxxx 31 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

311 - Odběratelé

312 - Xxxxxx x xxxxxx

313 - Xxxxxxxxxx xx eskontované cenné xxxxxx

314 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy

315 - Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

316 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

317 - Xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxxx úvěrů

319 - Xxxxxxxxxx x přerozdělovaných xxxx

Xxxxxx xxxxxxx 32 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

321 - Xxxxxxxxxx

322 - Xxxxxx k xxxxxx

324 - Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxx

325 - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

326 - Xxxxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 33 - Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

331 - Xxxxxxxxxxx

333 - Xxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancům

335 - Pohledávky xx xxxxxxxxxxx

336 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

337 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

338 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 34 - Xxxxxxxxx daní, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

341 - Daň x xxxxxx

342 - Xxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxxx xxxxxx

343 - Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

344 - Xxxxxxxxxx xx osobami mimo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

345 - Xxxxxxx x xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxx instituce

346 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

347 - Závazky k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

348 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

349 - Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 35 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx správy xxxx

351 - Xxxxxxx xxxxxx xxxx

352 - Pohledávky xx správy daní

353 - Xxxxxxxxx na xxxxxx

354 - Xxxxxxx x xxxxxx nepřímých xxxx

355 - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx daní

356 - Pohledávky z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxx

357 - Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxxx

358 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx

359 - Xxxxxxx závazky ze xxxxxx xxxx

Xxxxxx skupina 36 - Pohledávky x závazky x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

361 - Krátkodobé xxxxxxxxxx z ručení

362 - Xxxxxxxxxx závazky x xxxxxx

363 - Xxxxx xxxxxxxxx operace x xxxx

364 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

365 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

366 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

367 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

368 - Xxxxxxx x upsaných xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x podílů

369 - Xxxxxxxxxx x neukončených xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx skupina 37 - Jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx

373 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxx

374 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxx

375 - Krátkodobé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

377 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

378 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx skupina 38 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx

381 - Xxxxxxx xxxxxxxx období

383 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

384 - Xxxxxx příštích xxxxxx

385 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

388 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

389 - Dohadné xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 39 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

395 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxx, xxxxx, výsledek xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, dlouhodobé xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 40 - Jmění xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

401 - Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

402 - Xxxx privatizace

403 - Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx

404 - Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

405 - Xxxxxxx xxxxxxx

406 - Xxxxxxxxx rozdíly při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

407 - Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

408 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 41 - Xxxxx xxxxxx jednotky

411 - Xxxx xxxxx

412 - Fond xxxxxxxxxx x sociálních potřeb

413 - Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zlepšeného xxxxxxxx hospodaření

414 - Xxxxxxxx fond z xxxxxxxxx titulů

416 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

419 - Xxxxxxx fondy

Účtová skupina 43 - Výsledky xxxxxxxxxxx

431 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx

432 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 44 - Xxxxxxx

441 - Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 45 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

451 - Xxxxxxxxxx xxxxx

452 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci dlouhodobé

453 - Xxxxxxxxxx závazky x xxxxxxxx dluhopisů

455 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

456 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx

457 - Xxxxxxxxxx směnky x xxxxxx

459 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 46 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

462 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

464 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx

465 - Xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx

466 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

469 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 47 - Xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxx

471 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

472 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

475 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx skupina 49 - Xxxxxxxxx xxxx a zvláštní xxxxxxxxx

491 - Počáteční xxxx xxxxxxxx

492 - Xxxxxxx xxxx rozvažný

493 - Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx

499 - Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 50 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx

502 - Xxxxxxxx xxxxxxx

503 - Spotřeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

554 - Xxxxxxx zboží

506 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

507 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

508 - Změna xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 51 - Služby

511 - Xxxxxx x xxxxxxxxx

512 - Xxxxxxxx

513 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

516 - Aktivace xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

518 - Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 52 - Osobní náklady

521 - Xxxxxx xxxxxxx

524 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

525 - Xxxx xxxxxxxx pojištění

527 - Xxxxxxx xxxxxxxx náklady

528 - Jiné xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 53 - Xxxx x xxxxxxxx

531 - Daň xxxxxxxx

532 - Daň x xxxxxxxxxxx

538 - Xxxx daně x xxxxxxxx

539 - Xxxxxx xxxxxxxxx daní

Účtová xxxxxxx 54 - Xxxxxxx xxxxxxx

541 - Smluvní xxxxxx x xxxxx x prodlení

542 - Xxxx xxxxxx x xxxxxx

543 - Dary x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

544 - Xxxxxxx xxxxxxxx

547 - Xxxxx x škody

548 - Xxxxxx xxxxx

549 - Xxxxxxx náklady x xxxxxxxx

Xxxxxx skupina 55 - Xxxxxx, rezervy x xxxxxxx položky

551 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

552 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

553 - Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx

554 - Xxxxxxx xxxxxxx

555 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

556 - Tvorba x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

557 - Xxxxxxx x vyřazených pohledávek

558 - Xxxxxxx x xxxxxxxx dlouhodobého majetku

Účtová xxxxxxx 56 - Xxxxxxxx xxxxxxx

561 - Xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx

562 - Xxxxx

563 - Xxxxxxx xxxxxx

564 - Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

569 - Ostatní xxxxxxxx náklady

Účtová xxxxxxx 57 - Náklady xx xxxxxxxxx

571 - Xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

572 - Náklady xxxxxxxxx xxxxxxxx vládních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

575 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 58 - Xxxxxxx ze sdílených xxxx a poplatků

581 - Xxxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

582 - Náklady xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

584 - Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

585 - Xxxxxxx xx sdílených xxxxxxxxxxx daní

586 - Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 59 - Daň z xxxxxx

591 - Xxx x xxxxxx

595 - Xxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 60 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx

601 - Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

602 - Xxxxxx x xxxxxxx služeb

603 - Xxxxxx x xxxxxxxx

604 - Výnosy x xxxxxxxxx xxxxx

605 - Xxxxxx xx správních xxxxxxxx

606 - Xxxxxx x místních poplatků

607 - Výnosy xx xxxxxxxx poplatků

609 - Xxxx výnosy z xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx skupina 63 - Xxxxxx x daní x xxxxxxxx

631 - Výnosy x daně z xxxxxx fyzických xxxx

632 - Výnosy x xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx

633 - Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

634 - Xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty

635 - Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx

636 - Xxxxxx x majetkových daní

637 - Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx daní

638 - Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

639 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 64 - Xxxxxxx xxxxxx

641 - Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x prodlení

642 - Xxxx pokuty x xxxxxx

643 - Xxxxxx x vyřazených pohledávek

644 - Výnosy x xxxxxxx xxxxxxxxx

645 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku

646 - Výnosy x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemků

647 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

648 - Xxxxxxx fondů

649 - Xxxxxxx výnosy x xxxxxxxx

Xxxxxx skupina 66 - Finanční xxxxxx

661 - Xxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx

662 - Xxxxx

663 - Xxxxxxx xxxxx

664 - Xxxxxx x přecenění reálnou xxxxxxxx

665 - Výnosy x dlouhodobého finančního xxxxxxx

669 - Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy

Účtová xxxxxxx 67 - Xxxxxx x transferů

671 - Xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx

672 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládních xxxxxxxxx x transferů

675 - Xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předfinancování xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 68 - Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x poplatků

681 - Xxxxxx ze xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

682 - Výnosy xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx

684 - Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

685 - Xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

686 - Xxxxxx ze sdílených xxxxxxxxxxx xxxx

688 - Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx třída 7 x 8 - Xxxxxxxxxxxxxxxxx účetnictví

Obsah xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx 9 - Podrozvahové xxxx

Xxxxxx xxxxxxx 90 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

901 - Xxxx drobný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

902 - Xxxx drobný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

905 - Xxxxxxxx pohledávky

906 - Xxxxxxxx xxxxxxx

909 - Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 91 - Krátkodobé xxxxxxxxx pohledávky z xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxx

911 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

912 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx transferů

913 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

914 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

915 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx z transferů

916 - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky z xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 92 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

921 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou

922 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx úplatného xxxxxxx majetku jinou xxxxxx

923 - Krátkodobé xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx užívání majetku xxxxx osobou xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx

924 - Dlouhodobé xxxxxxxxx pohledávky z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx

925 - Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx

926 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx užívání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx důvodů

Účtová xxxxxxx 93 a 94 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

931 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

932 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

933 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx smluv

934 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x jiných xxxxx

939 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx

941 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky ze xxxxxxxxx daní

942 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx x xxxxx zdrojům

943 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx zdrojům

944 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxx

945 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

947 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xx soudních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řízení

948 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx řízení x jiných řízení

Účtová xxxxxxx 95 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x transferů

951 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předfinancování xxxxxxxxx

952 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x předfinancování xxxxxxxxx

953 - Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

954 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

955 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxx

956 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 96 - Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

961 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

962 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

963 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

964 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

965 - Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizího xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výpůjčce

966 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

967 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

968 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xxxx převzetí x xxxxxx důvodů

Účtová xxxxxxx 97 x 98 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

971 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

972 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

973 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

974 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

975 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kolaterálu

976 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přijatého xxxxxxxxxx

978 - Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxx zákonodárné, xxxxxxx xxxx xxxxxx

979 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxx zákonodárné, xxxxxxx xxxx xxxxxx

981 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

982 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

983 - Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

984 - Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

985 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx soudních xxxxx, xxxxxxxxx řízení a xxxxxx xxxxxx

986 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky xx xxxxxxxx sporů, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx skupina 99 - Ostatní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

991 - Xxxxxxx krátkodobá xxxxxxxxx aktiva

992 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněná xxxxxx

993 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

994 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

999 - Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2011 x xxxxxxx, pokud není x xxxxxx 2 xx 4 stanoveno xxxxx.

2. Účetní jednotky xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 410/2009 Xx.

3. Příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxx metodu xxxxxxxxxx dlouhodobého majetku x xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ustanovení §66 xxxx. 9 xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xx znění xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; změnu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx provede x xxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetním xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2013.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 403 - Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku vykázaný x 31. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxx "X.X.3. Xxxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" otevírají na xxxx 401 - Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxx "C.I.1. Xxxxx xxxxxx jednotky".

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 435/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx v účetním xxxxxx započatém 1. xxxxx 2012 x xxxxxxx, xxxxx xxxx x bodech 2 xx 12 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Stav xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.4. Xxxxxxx x pronájmu" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011 xx xx 1. xxxxx 2012 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.8. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.4. Xxxxxx osobám ve xxxxxxx" vykázaný x 31. xxxxxxxx 2011 xx xx 1. xxxxx 2012 vykazuje x položce xxxxxxx "X.XXX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxx".

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2010 x xxxxxxx x xxxxxxxx Českého xxxxxxxx standardu x. 702 - Otevírání x uzavírání účetních xxxx x xxxx 386 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 387 - Kursové xxxxxxx xxxxxxx na xxxx 405 - Xxxxxxx rozdíly se xx 1. ledna 2012 vykazují x xxxxxxx rozvahy "X.X.5. Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx metody".

5. Xxxx položky xxxxxxx "X.XXX.20. Jiné xxxx x poplatky" vykázaný x 31. xxxxxxxx 2011 xx xx 1. ledna 2012 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.19. Xxxx xxxx x xxxxxxxx".

6. Xxxx xxxxxxx rozvahy "X.XXX.7. Xxxxxxx z xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011 xx xx 1. xxxxx 2012 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.20. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxx".

7. Stav xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.24. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx transfery" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011 může xxxxxx jednotka od 1. xxxxx 2012 xxxxxxx buď x xxxxxxx xxxxxxx "B.II.24. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxx", nebo x xxxxxxx rozvahy "X.XX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na transfery", xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.24. Xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxx" k 31. xxxxxxxx 2011 xx 1. xxxxx 2012 v souladu x obsahovým xxxxxxxxx xxxxxxx rozvahy "B.II.24. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxx "X.XX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx transfery".

8. Xxxx položky xxxxxxx "X.XX.30. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" vykázaný x 31. prosinci 2011 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 vykázat xxx x položce xxxxxxx "X.XXX.31. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx", xxxx x xxxxxxx xxxxxxx "D.II.9. Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxx xx xxxxxxxxx", nevykáže-li xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozvahy "X.XX.30. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" x 31. xxxxxxxx 2011 xx 1. xxxxx 2012 x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.31. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zálohy na xxxxxxxxx" nebo "X.XX.9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

9. Xxxx xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx "X.X.9. Xxxxx stavu nedokončené xxxxxx", "X.X.10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx", "X.X.11. Xxxxx xxxxx xxxxxxx" x "X.X.12. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2011 ve xxxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxx" xx v xxxxxxx xxxxxx roku 2012 vykazuje x xxxxxxx výkazu zisku x xxxxxx "A.I.7. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" ve xxxxxxx "Xxxxxx účetní xxxxxx", x to x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011.

10. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx "X.X.13. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxxx "Běžné xxxxxx období" se x účetním xxxxxx xxxx 2012 vykazuje x položce výkazu xxxxx x xxxxxx "X.X.6. Xxxxxxxx oběžného xxxxxxx" ve sloupci "Xxxxxx xxxxxx xxxxxx", x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx "B.I.14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxx" xx x xxxxxxx období roku 2012 xxxxxxxx v xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx "X.X.11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxx", x xx xx záporným xxxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxxx zisku a xxxxxx "X.X.15. Aktivace xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx" x "X.X.16. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxx" xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx 2012 xxxxxxxx x xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty "X.X.5. Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx" xx sloupci "Xxxxxx xxxxxx xxxxxx", a xx xx záporným xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx použijí xxxxxx x účetním xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2013 x xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 460/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx období xxxxxxxxx 1. ledna 2014 x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx jinak.

2. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou státu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxx 2014, 30. xxxxxx 2014, 30. xxxx 2014 x x 31. xxxxxxxx 2014 v xxxxx "X. Doplňující xxxxxxxxx x příjmům x xxxxxxx" xxxxxxx x. 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 1.

3. Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx závěrkách sestavených x 31. xxxxxx 2014, 30. xxxxxx 2014, 30. září 2014 x k 31. xxxxxxxx 2014 x xxxxx "N. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx "A.I.13. Xxxxxx xxxxxxx"" xxxxxxx x. 5 pouze xxxxxxx xx xxxxxxxxx 1., 3. x 5.

4. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx 2014 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvahy xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 410/2009 Xx., xx xxxxx xxxx vyhlášky, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 vyhlášky x. 410/2009 Xx., xx znění této xxxxxxxx, x vzor xxxxxxx podle §8 xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., ve xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx "VZOR pro xxx 2014" x xxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 410/2009 Xx., xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5. Dlouhodobý nehmotný xxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2013 x položkách rozvahy "X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a vývoje" xx "A.I.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx", xxxxx je x 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xx 1. xxxxx 2014 xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx "A.I.10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx".

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxx rozvahy "X.XX.1. Xxxxxxx" až "X.XX.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx", xxxxx xx x 31. prosinci 2013 xxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxx. x) zákona, xx od 1. xxxxx 2014 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.11. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx určený x xxxxxxx".

7. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.8. Pohledávky x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2014 v xxxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.19. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx" xx "B.II.22. Xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx daní".

8. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.9. Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx" vykázaný k 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2014 xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, která xx xxxxxxxx daně, x xxxxxxxxx rozvahy "X.XX.19. Xxxxxxxxxx ze xxxxxx daní" xx "X.XX.22. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx správy xxxx", x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.8. Xxxxxxxxxx x přerozdělovaných xxxx".

9. Xxxx položky xxxxxxx "B.II.11. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2013 xx od 1. xxxxx 2014 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.10. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", X.XX.11. Zdravotní pojištění" xxxx "X.XX.12. Xxxxxxxxx xxxxxxx".

10. Xxxx položek xxxxxxx "D.III.10. Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xx "X.XXX.12. Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx" vykázaný x 31. xxxxxxxx 2013 xx od 1. ledna 2014 xxxxxxxx x položkách xxxxxxx "X.XXX.22. Přijaté xxxxxx xxxx" xx "X.XXX.27. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx".

11. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.15. Zúčtování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2013 se xx 1. ledna 2014 xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozvahy "X.XXX.12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", D.III.13. Xxxxxxxxx pojištění" xxxx "X.XXX.14. Důchodové spoření".

12. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx "A.IV.7. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nebo "X.XX.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na transfery" xxxx "B.II.16. Xxxxxxxxxx xx osobami xxxx xxxxxxx vládní xxxxxxxxx" xxxx "X.XX.17. Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

13. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.27. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" vykázaný x 31. xxxxxxxx 2014 xx xx 1. xxxxx 2015 vykazuje x xxxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.27. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx transfery" xxxx "B.II.28. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nebo "X.XX.16. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx "X.XX.17. Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

14. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.34. Krátkodobé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. prosinci 2014 xx xx 1. xxxxx 2015 vykazuje x položkách rozvahy "X.XXX.32. Krátkodobé přijaté xxxxxx xx transfery" xxxx "X.XXX.33. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transferů" xxxx "X.XXX.18. Závazky x xxxxxx xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx "X.XXX.19. Závazky k xxxxxxxx ústředním vládním xxxxxxxxxx".

15. Stav xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2014 se xx 1. ledna 2015 xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozvahy "X.XX.9. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transferů" xxxx "X.XX.8. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zálohy na xxxxxxxxx" nebo "X.XXX.18. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx "D.III.19. Xxxxxxx x vybraným xxxxxxxxx vládním xxxxxxxxxx".

16. Xxxx xxxxxxx rozvahy "X.XX.9. Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2014 se xx 1. xxxxx 2015 xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx "D.II.8. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx transfery" xxxx "X.XX.9. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nebo "D.III.18. Xxxxxxx x osobám xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx "D.III.19. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

17. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.33. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx spolufinancovaných xx xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2014 se xx 1. ledna 2015 xxxxxxxx v položkách xxxxxxx "D.III.32. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zálohy na xxxxxxxxx" nebo "X.XXX.18. Xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx "X.XXX.19. Xxxxxxx k vybraným xxxxxxxxx vládním xxxxxxxxxx" xxxx "D.III.33. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

18. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty "X.XXX.1. Xxxxxxx vybraných ústředních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2014 xx sloupci "Běžné xxxxxx období" xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx 2015 xxxxxxxx x položce xxxxxx xxxxx x ztráty "X.XXX.1. Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx vládních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxx "X.XXX.3. Náklady vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx "Minulé xxxxxx období".

19. Stav xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty "B.IV.1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2014 xx sloupci "Běžné xxxxxx xxxxxx" xx x účetním období xxxx 2015 vykazuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx "X.XX.1. Výnosy vybraných xxxxxxxxxx vládních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxx "X.XX.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

20. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx "X.X.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxx úplatného xxxxxxx cizího majetku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx x 31. prosinci 2013 xx od 1. xxxxx 2014 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx "X.XX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx".

21. Xxxx položky xxxxxxxxxx "X.X.4. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx x 31. prosinci 2013 xx od 1. ledna 2014 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx "X.XX.8. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".

22. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxxxx smluv" vykázaný x 31. xxxxxxxx 2013 xx xx 1. xxxxx 2014 xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "X.XX.1. Krátkodobé xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx "X.XX.3. Krátkodobé podmíněné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

23. Stav xxxxxxx xxxxxxxxxx "X.X.2. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx" vykázaný x 31. prosinci 2013 xx xx 1. ledna 2014 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "X.XX.2. Dlouhodobé xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nebo "X.XX.4. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 410/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2015 x xxxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §14, 55 x 66 xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx závěrce xxxxxxxxxxx x 31.12.2014.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.14. Xxxx xxxxx xxxx" xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2014 xx xx 1. xxxxx 2015 xxxxxxxx v xxxxxxx rozvahy "X.XX.14. Xxxxxxx daně, xxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "B.II.16. Xxxx daně a xxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2014 xx xx 1. xxxxx 2015 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.14. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.16. Jiné přímé xxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2014 xx od 1. xxxxx 2015 vykazuje x xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.16. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiná xxxxxxx peněžitá xxxxxx".

6. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.18. Xxxx xxxx x poplatky" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2014 xx xx 1. xxxxx 2015 xxxxxxxx x položce xxxxxxx "X.XXX.16. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx".

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 301/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx č. 410/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x účetním xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2016 x xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.6. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016 x xxxxxxxxx rozvahy "X.XXX.6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" nebo "X.XXX.7. Xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx".

3. Stav xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.7. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2015 vykazuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obcí, regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016 v xxxxxxx xxxxxxx "B.II.29. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.9. Xxxxxxxxxxxxxxx dlouhodobých transferů" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obcí, xxxxxxxxxx xxxx regionů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016 v xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.33. Krátkodobé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. Xxxx xxxxxxx rozvahy "B.II.24. Xxxxx xxxxxxxxx operace x xxxx" vykázaný x 31. prosinci 2015 se od 1. xxxxx 2016 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx "B.II.24. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx" nebo "B.II.25. Xxxxxxxxxx x neukončených xxxxxxxxxx operací".

6. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XXX.28. Xxxxx xxxxxxxxx operace x xxxx" xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x regionální xxxx regionů xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016 x xxxxxxxxx xxxxxxx "D.III.28. Xxxxx xxxxxxxxx operace x xxxx" xxxx "X.XXX.29. Xxxxxxx x neukončených xxxxxxxxxx xxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zřizovatelem xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §55 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx sestavení xxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 v xxxxxxx xxxxxxxxxx předaného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předán x xxxxxxx xxxxxx roku 2015, xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxxxxxxx ustanovení §33 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §26 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 410/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx uvede x xxxxxxx E.1. xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ocenění majetku, x kterého xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx informace x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 369/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx započatém xxxx 1. xxxxxx 2018 xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. X účetním xxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2018 xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 410/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, není-li x xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §31 a 72 xxxxxxxx č. 410/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2017.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 397/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X účetním období xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Ustanovení §43 xxxx. 6 xxxx. x) vyhlášky x. 410/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 310/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 410/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

435/2010 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 410/2009 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2010

403/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xx xxxxx xxxxxxxx x. 435/2010 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

436/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 410/2009 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx vybrané účetní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 435/2010 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

460/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vybrané xxxxxx jednotky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

473/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 410/2009 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015

301/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 473/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 410/2009 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

369/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 410/2009 Xx., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

273/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 410/2009 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2018

397/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

310/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

269/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 410/2009 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx účetní jednotky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 99 x xxxx. ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) §49 xx 53 zákona x. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §54 xx 56 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27 x xxxx. xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Zákon č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 241/1992 Sb., x Státním xxxxx České republiky xxx podporu a xxxxxx české xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 211/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a x Xxxxx národního xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 104/2000 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxxx infrastruktury a x xxxxx zákona x. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky ve xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx na jiné xxxxx x o Xxxxx národního majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7) §3 x 51 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxx č. 383/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x technické xxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx a x xxxxxxxxxxx xx technické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (technická xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx).
9) Xxxxxxxx č. 16/2001 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní způsobilosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx průmyslových xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 527/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx známkách x x xxxxx zákona x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x soudech a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
12) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2006 Xx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 256/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 244/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a mléčných xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx výrobky, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 517/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxx x. 196/2005 Xx., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxx na chov xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx chov bahnic.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Například xxxxxxxx vlády č. 262/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Plánu xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 274/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
23) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §16 xxxxxx č. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 xx 127 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
24) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §22 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb.
26) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
27) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
28) §829 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §27 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 274/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Například xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §6 xxxxxx č. 338/1992 Xx., x xxxx x nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §61 xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) Například xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx daně z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
36) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx.
37) Např. xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.