Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2009.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
223/2009 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. VII
Přechodné ustanovení Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o metrologii Čl. IX
Přechodné ustanovení Čl. X
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech Čl. XI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XII
Přechodné ustanovení Čl. XIII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky Čl. XIV
Přechodné ustanovení Čl. XV
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XVI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o lesích Čl. XVII
Přechodné ustanovení Čl. XVIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna atomového zákona Čl. XIX
Přechodné ustanovení Čl. XX
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Čl. XXI
Přechodné ustanovení Čl. XXII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči Čl. XXIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XXV
Přechodné ustanovení Čl. XXVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. XXVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. XXVIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. XXX
Přechodné ustanovení Čl. XXXI
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XXXII
Přechodné ustanovení Čl. XXXIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. XXXIV
Přechodné ustanovení Čl. XXXV
ČÁST DVACÁTÁ - Změna energetického zákona Čl. XXXVI
Přechodné ustanovení Čl. XXXVII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XXXVIII
Přechodné ustanovení Čl. XXXIX
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů Čl. XL
Přechodné ustanovení Čl. XLI
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. XLII
Přechodné ustanovení Čl. XLIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. XLIV
Přechodné ustanovení Čl. XLV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. XLVI
Přechodné ustanovení Čl. XLVII
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. XLVIII
Přechodné ustanovení Čl. IL
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. L
Přechodné ustanovení Čl. LI
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o patentových zástupcích Čl. LII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. LIII
Přechodné ustanovení Čl. LIV
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LV
Přechodné ustanovení Čl. LVI
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pedagogických pracovnících Čl. LVII
Přechodné ustanovení Čl. LVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. LIX
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Čl. LX
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona Čl. LXI
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Čl. LXII
Přechodné ustanovení Čl. LXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. LXIV
Přechodné ustanovení Čl. LXV
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. LXVI
223
XXXXX
xx xxx 17. xxxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. X
X §6x xxxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/1992 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx. x xxxxxx x. 189/2008 Sb., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1x zní:
"(4) Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, zkouškám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a x xxxxxx nádob xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx1x).
1c) Xxxxx x. 222/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx péči
Xx. XXX
Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 146/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 240/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 158/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb. x zákona x. 307/2008 Xx., se xxxx takto:
1. X §14x odst. 7 se slova " , xxxxx x xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §14x xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx, xx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx související xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1988 Sb., x hornické činnosti, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Xx., xxxxxx x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 206/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., zákona č. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 313/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx. a xxxxxx x. 274/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné hornickým xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsobem xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx.".
2. X §35 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxx "24" xxxxxxxxx xxxxxx "21".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 543/1991 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx za §3 xxxxxx nový §3x, xxxxx zní:
"§3a
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx geologických xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 3 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx., xxxxxx č. 13/2002 Xx., zákona x. 137/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx., zákona x. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 481/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §19 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vzniká xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.".
2. §20 zní:
"§20
Střediska xxxxxxxxxx xxxxxx
Úřad pověří xxxxxxx xx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx značky stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx Úřad xxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měřidel osvědčením xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2x). Xxxxxxxx xx kalibraci xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx úřadech
Čl. XX
Zákon č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 214/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5h xxx:
"(4) Obecní živnostenský xxxx xxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5x).
5h) Xxxxx x. 222/2009 Xx., x volném xxxxxx xxxxxx.".
2. X §3 odst. 1 xxxx. a) se xx xxxxx "centrálních xxxxxxxxxxxxx míst" vkládají xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření x. 347/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx č. 123/1998 Xx., zákona č. 161/1999 Xx., zákona x. 238/1999 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Sb., xxxxxx x. 218/2004 Sb., xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx. x xxxxxx x. 312/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §45i xxxx. 3 xxxx xxxxxx se nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na dobu 5 xxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x dalších 5 xxx za podmínek xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.".
2. V §45x xxxx. 3 xx xx xxxx xxxx xxxxx " , xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §45x xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §45x x 67 vzniká též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
4. X §67 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.
Xx. XIII
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §5 xxxx. 11 xxxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 189/2008 Xx., se slova "3 xxxxxx" nahrazují xxxxx "20 dnů".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §12 zákona č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2001 Xx., xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Přeshraniční poskytování xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx č. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 149/2003 Sb., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx. x zákona x. 167/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. X §44 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje věta "Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §41, 42 a 43, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence podané xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx licence, x xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx.".
2. X §44 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx".
3. V §44 odst. 2 xxxx. x) x x §44 odst. 3 xxxx. d) xx xxxxx "a xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
4. X §44 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "obchodní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx nebo název".
5. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 23x xxxxx:
"(6) Xxxxxxx se uděluje xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx, xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx licence sdělí xxxx žadatel,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx pobyt, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx, xxxxx licence x xxxx xxxxxxx,
x) je-li právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název, sídlo x xxxxxx formu xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x trvalý xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem žadatele, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce (§41 xxxx. 3), xxxxx licence x xxxx předmět.
(7) Xxxxx xxxxxx správy xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§41 odst. 3) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23x). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
23x) Zákon x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx zákona
Xx. XXX
Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 189/2008 Xx. x xxxxxx x. 274/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x), nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx činností v xxxxx xxxxx.".
2. X §10 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx 21 let," x x §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxx "dosáhly xxxx 21 xxx," xxxxxxx.
3. X §14 xxxx. 3 xxxx. e) xx xxxxx "60" nahrazuje xxxxxx "90".
4. X §14 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. i), x) x x) xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
5. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx " ; xxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. x), e), x), h), x), x), r) x x) Úřad xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx".
6. X §16 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx uděleno,".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXI
Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 138/2008 Xx. x xxxxxx x. 41/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx " ; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb".
2. V §10 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx f).
3. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) čárka nahrazuje xxxxxx a písmeno x) xx zrušuje.
4. V §13 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxxx.
5. V §14 xxxx. 1 se xxxxxxx a) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
V §64 xxxx. 1 xxxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx, xx znění xxxxxx x. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 182/2008 Xx., xx x úvodní xxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím lhůty x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Čl. XXIV
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 316/2001 Xx., zákona x. 12/2002 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 39/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx. x xxxxxx x. 254/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §23 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Oprávnění x xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
2. X §30 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Xx tohoto xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx plně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důvěryhodnosti xxxxx §10x, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaná. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxx x způsobem xxxxx §28 až 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.".
3. X §30 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.
4. X §37 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky důvěryhodnosti xxxxx §10a, nebo xxxxxxxxxx osobu, která xxxxxxx xxxxxxxx důvěryhodnosti xxxxx §10x, x xxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
5. X §37 odst. 1 se xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx x. 181/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x zákona č. 7/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxx nad §6 "Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx §6.
2. X §6 odst. 1 se xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx větami "Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato osoba xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx xxx odpovědnosti xx škodu, která xx mohla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; na xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevztahují.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXXXX
X §10 xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém podpisu), xx znění zákona x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 440/2004 Xx., zákona č. 635/2004 Sb. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxx též marným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a do xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel
Xx. XXX
Xxxxx č. 247/2000 Sb., x získávání x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx vozidel x x změnách některých xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx. x xxxxxx č. 384/2008 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx.".
2. V §4 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Oprávnění x provozování autoškoly xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x volném pohybu xxxxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb. x xxxxxx č. 130/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
2. X §6 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
3. V §6 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx,".
4. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxx xx akreditován xxx marným xxxxxxxxx xxxxx x způsobem xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
5. X §6b xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Atestační xxxxxxxxx je pověřeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 až 30 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
6. X §6x xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uděleno, xxxxxxx xxxx x 5 let, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.".
7. X xxxxxxx §7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a podnikajících xxxxxxxxx".
Xx. XXXIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx neskončená xx dokončí x xxxxx x povinnosti x nimi související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2003 Sb., xxxxxx x. 694/2004 Xx., zákona x. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona č. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 574/2006 Xx., xxxxxx x. 393/2007 Xx. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. V §9 xxxxxxxx 11 zní:
"(11) Osoba oprávněná xxxxxxxxx audit xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxx oznámit provedení xxxxxx ministerstvu.".
2. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňuje věta "Xxxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxx xxxxxx uplynutím xxxxx x způsobem xxxxx §28 až 30 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
3. V §10 xxxxxxxx 10 xxx:
"(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xx podání xxxxxxx xxxxxxxx, který x xxxxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx praxe x provedených xxxxxxxx.".
Xx. XXXV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X §8 zákona č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx xxxxxx s elektřinou x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 až 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.".
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí
Xx. XXXVIII
V §19 xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx., xxxxxx č. 163/2006 Xx. a xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxx zpracování dokumentace, xxxxxxx, oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x odpadech x x změně některých xxxxxxx zákonů
Čl. XX
Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 275/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona č. 188/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 7/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 314/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 34/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Sb. x xxxxxx č. 9/2009 Sb., xx xxxx takto:
1. X §7 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx určitou, nejvýše xxxx xx dobu 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx pověření k xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx xx prodlužuje x xxxxxxx 5 xxx, pokud žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x předložil xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
2. Xx §7 xx xxxxxx nový §7x, xxxxx xxx:
"§7x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx podle §28 xx 30 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xx. XLI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Xx., zákona x. 92/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 695/2004 Sb., xxxxxx x. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 385/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 180/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Xx., zákona č. 124/2008 Xx. x xxxxxx č. 483/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §15 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Autorizace xxxxx odstavce 1 xxxx. c) x x) xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 až 30 xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx.".
2. X §15 xxxx. 11 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3. X §15 odstavec 12 zní:
"(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx prodlužuje x dalších 5 xxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxx činnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvědčení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 13, xxxx opětovně xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x téže xxxxxxxx, xx které jí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx.".
4. X §15 xx xxxxxxxx 21 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 22 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21.
5. X §55 xxxx. 2 se xxxxx "§15 odst. 22" xxxxxxxxx slovy "§15 xxxx. 21".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx neskončená xx dokončí a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 124/2008 Sb., xx mění takto:
1. X §2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx l) xxxxxxxx xxxxx " ; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysoce rizikovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x volném xxxxxx služeb".
2. X §7 xxxx. 1 xxxx. b) xx slova "xxxxxxx xxxx alespoň 21 xxx," xxxxxxx.
3. X §7 xxxx. 1 písm. x) xx slova "dosáhli xxxx 21 xxx," xxxxxxx.
4. V §11 xxxx. 2 xx číslo "60" xxxxxxxxx číslem "90".
5. V §11 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
6. V §12 xxxx. 4 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
Čl. XLV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x povinností x nimi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx lesa x x zalesňování, x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb. a xxxxxx č. 124/2008 Xx., se mění xxxxx:
1. X §22 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Licence xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx lhůty a xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.".
2. X §22 xxxx. 2 xx čárka xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx d) xx xxxxxxx.
3. X §23 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx b) a x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x b).
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxx osiva x xxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 178/2006 Xx., xxxxxx x. 299/2007 Sb. x xxxxxx x. 96/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §17 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx slovy "odstavce 10".
2. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 10".
3. X §17 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 14.
4. X §17 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "odstavce 8" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 9".
5. X §17 xxxx. 7 xx xxxxx "odstavce 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 6".
6. X §17 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 6 xxxxxxx".
7. X §17 odst. 10 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 až 7" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 až 8".
8. V §17 odst. 12 xx xxxxx "odstavců 1 xx 3, 5 x 7" xxxxxxxxx xxxxx "odstavců 1 xx 3, 6 a 8".
9. X §17 xxxx. 14 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 9".
10. V §17 xxxx. 14 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 7" nahrazují slovy "xxxxxxxx 1 až 3, 6 a 8".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pojistných událostí, xx znění zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx. a xxxxxx č. 124/2008 Xx., se mění xxxxx:
1. V §15 se xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxxx xx občany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx prostor x Xxxxxxxxx konfederace.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
2. X §16 se xx xxxxx odstavce 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx marným uplynutím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
3. X §26 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "§15 xxxx. 4, 5, 6 x 7" nahrazují xxxxx "§15 xxxx. 4, 5, 7 a 8".
Čl. LI
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxx zástupcích
Xx. LII
Zákon č. 417/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 296/2007 Xx. a xxxxxx x. 189/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "patentových xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx patentových xxxxxxxx (§27)".
2. X §4 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
3. X §4 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x usazených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
4. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx " , x xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx doručování xx xxxxx České xxxxxxxxx, nemá-li xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikání".
5. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "x xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx vykonána, x xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx patentového xxxxxxxx x domovském xxxxx".
6. V §4 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 7 xx označují xxxx odstavce 3 xx 6.
7. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx slova "§4 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "§4 xxxx. 6".
8. X §7 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx patentovým xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 1 na xxxxxxx §9 xxxx. 1.".
9. X §7 xxxx. 3 se xxxxx "[§4 odst. 1 xxxx. x)]" xxxxxxxxx slovy "[§4 xxxx. 1 písm. x)]".
10. X §7 odst. 4 xx slova "[§4 xxxx. 1 xxxx. x)]" xxxxxxxxx xxxxx "[§4 xxxx. 1 xxxx. x)]".
11. X §7 odst. 5 xx slova "[§4 xxxx. 1 xxxx. x)]" xxxxxxxxx xxxxx "[§4 xxxx. 1 xxxx. x)]".
12. X §7 xxxx. 6 xx xxxxx "[§4 xxxx. 1 písm. x)]" xxxxxxxxx xxxxx "[§4 xxxx. 1 xxxx. x)]".
13. V §57 xxxx. 1 xx xxxxx "[§4 xxxx. 1 písm. x) a x)]" xxxxxxxxx slovy "[§4 xxxx. 1 písm. x)]".
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Sb., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 29/2008 Sb., xxxxxx č. 104/2008 Xx., zákona č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx. a xxxxxx x. 7/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §198 xxxx. 2 xx 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1".
2. X §198 se xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1.".
3. V §198 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 vzniká xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 zákona x xxxxxx xxxxxx služeb.".
Xx. LIV
Xxxxxxxxx ustanovení
Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 57/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxx x. 479/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxx:
"9x) Zákon x. 222/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
2. V §8 xxxx. 1 xxxx. l) se xx slova "xxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "x zákonem x xxxxxx pohybu xxxxxx9x)".
3. X §14 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx xxxxx".
4. X §60 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Podmínkou xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x volném pohybu xxxxxx9x) je xxxxxxxx xxxx nejméně 18 xxx, způsobilost x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemá, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx označují jako xxxxxxxx 4 až 8.
5. X §60 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx 2 až 4" xxxxxxxxx xxxxx "x odstavcích 2, 4 x 5" x xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9x) xx xxxxxxxxx udělení povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
6. X §60 xxxx. 8 xxxx poslední se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
7. X §60 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
"(9) Xxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podává na xxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst9b).".
8. X §61 xxxx. 5 xx xxxx první nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 2 xx 5 xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx ověřené kopii40), xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9x) xxxxxxxxx xxxxx.".
9. X §61 odst. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9x) nebo".
10. X §61 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby vymezené xxxxxxx x volném xxxxxx služeb9b) xx xxxxxx žádost x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx x §14 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 8.
11. Xx §61 xx xxxxxx xxxx §61x, xxxxx zní:
"§61x
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx9x) vzniká též xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxx §28 až 30 xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx.".
12. X §62 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx, x xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání formou xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb9b), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání vydané xx xxxx určitou xxx xxxxx opakovaně.".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §25 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xx automaticky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x za podmínek, xx kterých xxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx
Xx. XXX
X §84 zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 x 89.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx znění xxxxxx x. 110/2007 Xx. x xxxxxx č. 362/2007 Xx., xx xxxx takto:
1. X §10 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena b) xx i).
2. X §10 xxxx. 4 xx slova "1 písm. e)" xxxxxxxxx slovy "1 xxxx. x)".
3. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "1 písm. c)" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxx. b)".
4. X §11 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "§10 xxxx. 1 písm. x) xx x)" xxxxxxxxx slovy "§10 xxxx. 1 xxxx. x) až x)".
5. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "§10 xxxx. 1 xxxx. a) xx e)" xxxxxxxxx xxxxx "§10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)".
6. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "§10 xxxx. 1 xxxx. a) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "§10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx. x xxxxxx x. 191/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. X §143 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx architektů nebo Xxxxx komory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx ve výstavbě (xxxx jen "Xxxxxx"), xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx ministr pro xxxxxx xxxxxx".
2. X §143 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
3. V §143 odstavec 2 xxx:
"(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x e) a xx vyjádření České xxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx komory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve výstavbě (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenován x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, i když xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
4. V §143 xxxx. 4 xxxx xxxxx se slova "xxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
5. X §143 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 45x zní:
"(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx45x). X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx v obsahu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
45x) Zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx států a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
6. V §144 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §143 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxx autorizovaného inspektora xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
7. V §144 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 46a xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx inspektoři xxxxxxxx xxxxxxxx společně, xxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx46x) xxxxx být xxxxxxx xxxxx uvedené x §143 odst. 1 x 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
46x) §15x xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2003 Xx.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
Xx. LXII
Xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx. x xxxxxx x. 189/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §20 xxxx. 1 se xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxx30)" vkládají xxxxx "x podle xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx" a za xxxx první xx xxxxxx věta "Akreditace xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.".
2. V §20 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxxxx x 10 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávnění prokazatelně xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxx soustavně xxxxxxxxx. Držitel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxx uplynutím platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. LXIV
X xxxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx. x zákona x. 41/2009 Xx., xx za §8 xxxxxx nový §8x, xxxxx xxx:
"§8a
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx xxxxx x způsobem xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.".
Xx. LXV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXX
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 28. prosince 2009.
Vlček x. x.
Xxxxx x. x.
Fischer x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 223/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.12.2009.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.