Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2019.


Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

194/2009 Sb.

Vyhláška

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky §1

Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky §2

Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky §3

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky §4

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky §5

Doba uložení datové zprávy v datové schránce §6

Technické náležitosti užívání datové schránky §7

Způsob tvorby identifikátoru datové schránky §8

Účinnost §9

Příloha č. 1 - Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména bezpečnostního hesla

Příloha č. 2 - Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem

Příloha č. 3 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

INFORMACE

194

XXXXXXXX

xx dne 23. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 a 4, §20 xxxx. 3 x §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.:

§1

Náležitosti přístupových xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky

(1) Přístupové xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uživatelské xxxxx x bezpečnostní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx každou xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 6 x xxxxxxx 12 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx generováním.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx přístupové xxxxx.

§2

Elektronické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx

(1) Xxx přihlašování xx xxxxxx schránky xxx xxxxxx elektronický xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kryptografický xxxx x veřejný xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x užívány x využitím některého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

x) obsahujícím certifikát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce uvedené x xxxx XX přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx algoritmů podle xxxxxxx a),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uložení a xxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografického xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx stanoveném x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx XXX xxxx. a) přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx; autentizační xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx firmu xxxx název xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx odlišující xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxx, a xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru x

4. údaje o xxxxxxx x konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx použití některého x algoritmů xxxxxxxxx x xxxx I přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx XX přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) a

g) x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek.

(2) Xxxxxxxxxxxx certifikát xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx přihlašování xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a mobilní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx. Takový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1), x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx záruky.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásady xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx

(1) Přihlašuje-li se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxx xxx současného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1. Užívá-li osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přihlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx §1.

(2) Je-li xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxxxx po xxxx xx xxxx chybně xxxxxx bezpečnostní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx schránek je xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášení xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu zvolenou xxxxxx, xxx xxx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxx, nebo administrátorem, xxxxxxx, xx xxxxx x pokusu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx osobě xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Věta xxxxx x xxxxx xx nepoužije, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxxx schránky prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx schránce xxxxx xxxx xx xxxx 30 minut, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx do datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx certifikátu.

(4) Správce xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx x přístupu xx datové schránky xxxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxx. Změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku podle §2 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxx x bodu XXX xxxx. b) x x) přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 3 k této xxxxxxxx.

§5

Maximální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činí 20 XX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx schránky, xxxxx byla zřízena xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2018, činí 50 XX.

§6

Doba xxxxxxx datové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) 90 xxx xxx xxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxx přihlásila xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsaženému x datové xxxxxx xxxxxxx,

x) 90 dnů xxx xxx, kdy xxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 3 xxxx ode xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nedojde-li x přístupu do xxxxxx schránky xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx velikost xxxxxxxxx velikost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx kód, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx, údaj x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx xxxxxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx generování náhodných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2009.

Xxxxxxx:

Xxx. Pecina, XXX x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 194/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxxxxxx xxxxx bezpečnostního hesla

I. Xxxxxxx x číslice

Přípustný xxxx

XXXXX kód xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx znaku

0

48

L

76

g

103

1

49

M

77

h

104

2

50

N

78

i

105

3

51

O

79

j

106

4

52

P

80

k

107

5

53

Q

81

l

108

6

54

R

82

m

109

7

55

S

83

n

110

8

56

T

84

o

111

9

57

U

85

p

112

A

65

V

86

q

113

B

66

W

87

r

114

C

67

X

88

s

115

D

68

Y

89

t

116

E

69

Z

90

u

117

F

70

a

97

v

118

G

71

b

98

w

119

H

72

c

99

x

120

I

73

d

100

y

121

J

74

e

101

z

122

K

75

f

102

II. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx znak

ASCII xxx přípustného znaku

Přípustný xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx znak

ASCII kód xxxxxxxxxxx xxxxx

(xxxxxx)

32

*

42

@

64

!

33

+

43

[

91

#

35

,

44

]

93

$

36

-

45

_

95

%

37

.

46

{

123

&xxx;

38

:

58

X

124

(

40

=

61

}

125

)

41

?

63

126

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 194/2009 Sb.

Seznam xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx norem

I. Xxxxxxxxx

x) XXX 2048 xxxx (XXX 3447)

b) XXX (FIPS XXX 186-2)

x) ECDSA-Fp (XXXX X9.62)

x) ECDSA-F2m (XXXX X9.62)

XX. Xxxxxxxxx xxxxxx

XXX-2 - 256, 384, 512 xxxx (XXXX 180-4)

XXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx normy

a) XXX 5280: Internet X.509 Xxxxxx Xxx Infrastructure Xxxxxxxxxxx and Certificate Xxxxxxxxxx Xxxx (CRL) Xxxxxxx

x) XXXX XX 319&xxxx;401 x2.1.1 Electronic Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX); General Policy Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

x) XXXX XX 319 411-1 v1.1.1 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX); Xxxxxx xxx security requirements xxx Trust Service Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 194/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xx xxxxxx schránky

I. Xxxxxxxxxxx formáty xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx schránky jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XX x III xxxxxxx

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format)

b) XXX/X (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Long-term Xxxxxxxxx)

x) xml (Extensible Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)*

x) xx/xxx (602XXX Xxxxxx xxxxxxxx)

x) html/htm (Hypertext Xxxxxx Xxxxxxxx Document)

f) xxx (Open Xxxxxxxx Xxxx)

x) xxx (Xxxx Xxxxxxxx Spreadsheet)

h) odp (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxx (xxxxxx xxxx)

x) xxx (Rich Xxxx Xxxxxx)

x) doc/docx (XX Xxxx Xxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX Xxxxx Xxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX XxxxxXxxxx Xxxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxxx/xxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Group Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)

x) tif/tiff (Tagged Xxxxx Xxxx Xxxxxx)

x) xxx (Graphics Xxxxxxxxxxx Xxxxxx)

x) xxxxx/xxxx2 (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx 1/Xxxxx 2)

x) xxx (Waveform Audio Xxxxxx)

x) xx2/xx3 (XXXX-1 Xxxxx Xxxxx 2/Xxxxx 3)

x) xxxxx/xxxxxx (Information Xxxxxx Xxxxxxxx) xxxxx 5.2 a vyšší

v) xxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX, standardy XXXXXX x XXXXXX xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxx _ EDI)

w) xxx (XxxxXXX XxxXxxX Xxxx Format) verze 2007 a xxxxx

x) xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx (ESRI Xxxxxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxx MicroStation Xxxxxx) verze V7 x X8

x) gml/gfs/xsd (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)

XX. Xxxxxxx uvedené x xxxx I xxxx přípustnými xxxxxxx xxxxxx zprávy dodávané xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx odpovídající xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx formátu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXX. Formát xxxxxxx x xxxx X xxxx. x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx schránky, odpovídá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprávy.

Informace

Právní xxxxxxx x. 194/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

422/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

322/2015 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 422/2010 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

435/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 194/2009 Sb., x stanovení podrobností xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2017

216/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxx užívání a xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx schránek, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.