Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2019.


Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

194/2009 Sb.

Vyhláška

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky §1

Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky §2

Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky §3

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky §4

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky §5

Doba uložení datové zprávy v datové schránce §6

Technické náležitosti užívání datové schránky §7

Způsob tvorby identifikátoru datové schránky §8

Účinnost §9

Příloha č. 1 - Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména bezpečnostního hesla

Příloha č. 2 - Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem

Příloha č. 3 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

INFORMACE

194

XXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x 4, §20 xxxx. 3 x §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.:

§1

Xxxxxxxxxxx přístupových údajů xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx přihlašování xx datové schránky xxxxx uživatelské jméno x bezpečnostní heslo.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 6 x xxxxxxx 12 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx generováním.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx heslo xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jménem, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Elektronické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxxx prostředkem

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x veřejný kryptografický xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x užívány x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxx I přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x autentizaci xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx certifikát"), který xx vytvořen x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx XX přílohy č. 2 x této xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxxxxx klíče x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx standardem xxxxxxxx v xxxx XXX písm. x) přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, která xx přihlašuje do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx o právnickou xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxx odlišující xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, a xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx unikátní x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru x

4. xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx autentizačního certifikátu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu X přílohy č. 2 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx II přílohy č. 2 x této vyhlášce,

f) xxxxx použití xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (PIN) a

g) x něhož xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx certifikát podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx xx xxxxxxxx mobilního xxxxxxxx x mobilní xxxxxxxx poskytované Ministerstvem xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1), x xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx záruky.

§3

Technické podmínky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx oprávněná x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx současného zadání xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx datové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx §1.

(2) Je-li xxx xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1 xxxxxxxxxxxxx po xxxx xx xxxx chybně xxxxxx bezpečnostní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx schránek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelského xxxxx xx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo administrátorem, xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky x xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hesla. Xxxx xxxxx a xxxxx xx nepoužije, přihlašuje-li xx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx přihlášena, x datové schránce xxxxx xxxx xx xxxx 30 xxxxx, xxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odhlásí. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx do datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx bezpečnostního xxxxx xxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxxxx politice, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxx III xxxx. b) x x) přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§4

Přípustné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx schránky

Přípustné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx datové schránky xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx velikost datové xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx

(1) Maximální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 XX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx datové schránky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xx 31. xxxxx 2018, xxxx 50 XX.

§6

Xxxx xxxxxxx datové xxxxxx x datové xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x datové xxxxxxxx xxxx

x) 90 xxx xxx dne, xxx xx do xxxxxx xxxxxxxx přihlásila xxxxx, která xx x ohledem na xxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x datové zprávě xxxxxxx,

x) 90 xxx xxx xxx, kdy xxxx xx datové xxxxxxxx přistoupeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 3 xxxx ode dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx schránky, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x).

§7

Technické náležitosti užívání xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx velikost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx kód, xxxxx xxxx poškodit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, údaj x xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schránky.

§8

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx algoritmů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Identifikátor datové xxxxxxxx je xxx xxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, XXX x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 194/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX kód xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX kód xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

0

48

X

76

x

103

1

49

X

77

x

104

2

50

X

78

x

105

3

51

X

79

x

106

4

52

X

80

x

107

5

53

X

81

x

108

6

54

X

82

x

109

7

55

X

83

x

110

8

56

X

84

x

111

9

57

X

85

x

112

X

65

X

86

x

113

X

66

X

87

x

114

X

67

X

88

x

115

X

68

X

89

x

116

X

69

X

90

x

117

X

70

x

97

x

118

X

71

x

98

x

119

X

72

x

99

x

120

X

73

x

100

x

121

X

74

x

101

x

122

X

75

x

102

XX. Xxxxxxxxx znaky

Přípustný xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx přípustného xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(xxxxxx)

32

*

42

@

64

!

33

+

43

[

91

#

35

,

44

]

93

$

36

-

45

_

95

%

37

.

46

{

123

&xxx;

38

:

58

X

124

(

40

=

61

}

125

)

41

?

63

126

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 194/2009 Sb.

Seznam xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx norem

I. Xxxxxxxxx

x) RSA 2048 xxxx (RFC 3447)

b) XXX (XXXX XXX 186-2)

x) XXXXX-Xx (ANSI X9.62)

x) ECDSA-F2m (XXXX X9.62)

XX. Xxxxxxxxx xxxxxx

XXX-2 - 256, 384, 512 xxxx (XXXX 180-4)

XXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX 5280: Xxxxxxxx X.509 Xxxxxx Key Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (CRL) Xxxxxxx

x) XXXX XX 319&xxxx;401 x2.1.1 Electronic Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX); General Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

x) ETSI XX 319&xxxx;411-1 x1.1.1 Xxxxxxxxxx Signatures xxx Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX); Policy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Service Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 194/2009 Sb.

Přípustné formáty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx splnění podmínek xxxxxxxxx x xxxxxx XX a III xxxxxxx

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx)

x) PDF/A (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format xxx the Long-term Xxxxxxxxx)

x) xml (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Language Xxxxxxxx)*

x) xx/xxx (602XXX Xxxxxx xxxxxxxx)

x) xxxx/xxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)

x) xxx (Xxxx Xxxxxxxx Xxxx)

x) ods (Xxxx Xxxxxxxx Spreadsheet)

h) odp (Xxxx Document Xxxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxx (xxxxxx xxxx)

x) xxx (Rich Text Xxxxxx)

x) xxx/xxxx (MS Xxxx Xxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX Xxxxx Xxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (MS XxxxxXxxxx Xxxxxxxxxxxx)

x) jpg/jpeg/jfif (Joint Xxxxxxxxxxxx Experts Xxxxx Xxxx Interchange Xxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx)

x) xxx (Graphics Xxxxxxxxxxx Xxxxxx)

x) xxxxx/xxxx2 (Xxxxxx Xxxxxxx Experts Xxxxx Xxxxx 1/Phase 2)

s) xxx (Waveform Audio Xxxxxx)

x) mp2/mp3 (XXXX-1 Xxxxx Xxxxx 2/Xxxxx 3)

x) isdoc/isdocx (Information Xxxxxx Xxxxxxxx) verze 5.2 x xxxxx

x) xxx (xxxxxxxxxxx standard XXXXXXX, standardy XXXXXX x XXXXXX xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx _ EDI)

w) xxx (XxxxXXX XxxXxxX Xxxx Xxxxxx) verze 2007 x vyšší

x) xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx (XXXX Xxxxxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxx MicroStation Xxxxxx) xxxxx V7 x X8

x) xxx/xxx/xxx (Xxxxxxxxx Markup Language Xxxxxxxx)

XX. Xxxxxxx uvedené x bodu X xxxx přípustnými xxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xx datové schránky, xxxxxxxx-xx odpovídající příponu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXX. Formát xxxxxxx x bodu X xxxx. c) xx xxxxxxxxxx formátem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx dostupnému XSD xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 194/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

422/2010 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

322/2015 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx podrobností xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 422/2010 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

435/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

216/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., o stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.11.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2019

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.