Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2019.


Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

194/2009 Sb.

Vyhláška

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky §1

Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky §2

Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky §3

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky §4

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky §5

Doba uložení datové zprávy v datové schránce §6

Technické náležitosti užívání datové schránky §7

Způsob tvorby identifikátoru datové schránky §8

Účinnost §9

Příloha č. 1 - Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména bezpečnostního hesla

Příloha č. 2 - Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem

Příloha č. 3 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

INFORMACE

194

VYHLÁŠKA

ze xxx 23. xxxxxx 2009

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x 4, §20 odst. 3 x §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Sb.:

§1

Náležitosti přístupových xxxxx xxx přihlašování do xxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno x bezpečnostní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx jméno je xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Uživatelské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 6 a xxxxxxx 12 xxxxx vzniklý xxxxxxxxxxxxxxx generováním.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx heslo xxxxx xxx shodné s xxxxxxxxxxxx jménem, xx xxxxxx tvoří přístupové xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxx do datové xxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxx xxxxxx elektronický xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kryptografický klíč x veřejný xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xx vytvořen a xxxxxx s využitím xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x bodu XX přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx klíče a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bodu XXX písm. x) přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx; autentizační certifikát xxxxxxxx

1. údaje umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx přihlašuje do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxxxx autentizační xxxxxxxxxx xxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, a xxxx, ve kterém xx kvalifikovaný poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx autentizačního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

4. xxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a) x xxxxxx elektronického prostředku,

e) xxxxxxxxxxxx použití některého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu X přílohy č. 2 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxx II přílohy č. 2 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxx (PIN) x

x) x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provoz informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vydává kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxx xxxx použít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx spojením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poskytované Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx elektronický xxxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autentizaci x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci1), a xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Technické podmínky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx oprávněná k xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxx hesla xxxxx §1. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx schránky x přihlašování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, správce xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx údaji podle §1.

(2) Je-li xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx po dobu xx 1 xxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zašle na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxxxx, xxx niž xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, že došlo x pokusu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xx xx xxxxx xxxxxxxxx k přístupu xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx nepoužije, xxxxxxxxxx-xx xx osoba xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2.

(3) Neprovede-li xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx datové xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx přihlášena, x xxxxxx schránce xxxxx xxxx xx xxxx 30 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Správce xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Změnu bezpečnostního xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxx bezpečnostními xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxxxx politice, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxx XXX xxxx. x) a x) přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx datové schránky xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k této xxxxxxxx.

§5

Maximální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Maximální xxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 XX.

(2) Maximální xxxxxxxx xxxxxx zprávy dodávané xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2018, činí 50 XX.

§6

Doba uložení xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx uložení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činí

a) 90 xxx xxx dne, xxx se xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxx xxxxx, která má x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) 90 dnů xxx dne, kdy xxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx certifikátu,

c) 3 xxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxx dodána do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§7

Technické xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odeslání xxxxxxx xxxxxx,

x) není-li x xxxxxxxxxx formátu xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx škodlivý kód, xxxxx xxxx poškodit xxxxxxxxxx xxxxxx datových xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx techniku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx algoritmů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Identifikátor xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009.

Xxxxxxx:

Xxx. Pecina, XXX x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 194/2009 Sb.

Přípustné znaky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hesla

I. Xxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx přípustného xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX kód xxxxxxxxxxx znaku

Přípustný xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx znaku

0

48

L

76

g

103

1

49

M

77

h

104

2

50

N

78

i

105

3

51

O

79

j

106

4

52

P

80

k

107

5

53

Q

81

l

108

6

54

R

82

m

109

7

55

S

83

n

110

8

56

T

84

o

111

9

57

U

85

p

112

A

65

V

86

q

113

B

66

W

87

r

114

C

67

X

88

s

115

D

68

Y

89

t

116

E

69

Z

90

u

117

F

70

a

97

v

118

G

71

b

98

w

119

H

72

c

99

x

120

I

73

d

100

y

121

J

74

e

101

z

122

K

75

f

102

II. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx znak

ASCII xxx přípustného xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx přípustného xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx znaku

(mezera)

32

*

42

@

64

!

33

+

43

[

91

#

35

,

44

]

93

$

36

-

45

_

95

%

37

.

46

{

123

&

38

:

58

I

124

(

40

=

61

}

125

)

41

?

63

126

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 194/2009 Sb.

Seznam xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx

x) XXX 2048 xxxx (RFC 3447)

b) XXX (XXXX XXX 186-2)

x) ECDSA-Fp (XXXX X9.62)

x) XXXXX-X2x (XXXX X9.62)

XX. Xxxxxxxxx xxxxxx

XXX-2 - 256, 384, 512 bitů (XXXX 180-4)

XXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx normy

a) XXX 5280: Internet X.509 Xxxxxx Key Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx List (XXX) Xxxxxxx

x) ETSI EN 319&xxxx;401 x2.1.1 Electronic Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX); Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx for Trust Xxxxxxx Providers

c) ETSI XX 319 411-1 x1.1.1 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx (ESI); Policy xxx security xxxxxxxxxxxx xxx Trust Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 194/2009 Xx.

Xxxxxxxxx formáty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxx formáty datové xxxxxx dodávané xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech XX x XXX xxxxxxx

x) pdf (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx)

x) XXX/X (Xxxxxxxx Document Xxxxxx xxx the Xxxx-xxxx Xxxxxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)*

x) xx/xxx (602XML Filler xxxxxxxx)

x) xxxx/xxx (Hypertext Xxxxxx Xxxxxxxx Document)

f) xxx (Xxxx Xxxxxxxx Xxxx)

x) ods (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx)

x) odp (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxx (prostý xxxx)

x) xxx (Rich Xxxx Xxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX Xxxx Xxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX Xxxxx Xxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX PowerPoint Xxxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxxx/xxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx)

x) xxxxx/xxxx2 (Moving Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx 1/Phase 2)

x) xxx (Xxxxxxxx Audio Xxxxxx)

x) mp2/mp3 (MPEG-1 Xxxxx Xxxxx 2/Xxxxx 3)

x) isdoc/isdocx (Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Document) xxxxx 5.2 x xxxxx

x) xxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX, xxxxxxxxx ODETTE x XXXXXX xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx _ XXX)

x) xxx (AutoCAD XxxXxxX Xxxx Xxxxxx) verze 2007 a xxxxx

x) xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx (ESRI Xxxxxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxx XxxxxXxxxxxx Xxxxxx) xxxxx X7 x V8

z) xxx/xxx/xxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)

XX. Formáty xxxxxxx x xxxx X xxxx přípustnými xxxxxxx xxxxxx zprávy dodávané xx datové xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx programovému xxxxxxxx xxxxxx xxxx datového xxxxxxx.

XXX. Xxxxxx uvedený x bodu I xxxx. x) je xxxxxxxxxx formátem xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx xxxxxxxx, odpovídá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 194/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

422/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

322/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 422/2010 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

435/2016 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 194/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozování xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

216/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.