Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

194/2009 Sb.

Vyhláška

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky §1

Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky §2

Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky §3

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky §4

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky §5

Doba uložení datové zprávy v datové schránce §6

Technické náležitosti užívání datové schránky §7

Způsob tvorby identifikátoru datové schránky §8

Účinnost §9

Příloha č. 1 - Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména bezpečnostního hesla

Příloha č. 2 - Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem

Příloha č. 3 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

INFORMACE

194

XXXXXXXX

xx dne 23. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek

Ministerstvo vnitra xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x 4, §20 xxxx. 3 a §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.:

§1

Náležitosti přístupových xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx schránky

(1) Přístupové xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uživatelské xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 6 x xxxxxxx 12 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Přípustné xxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx hesla xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) musí xxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxx x xxxxxxx 64 znaků,

c) musí xxxxxxxxx xxxxxxx jedno xxxxx písmeno, jedno xxxx xxxxxxx x xxxxx číslici,

d) xxxxx xxxxxxxxx 3 a xxxx shodných xxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxx", "xxxxx" xxxx "12345" x

x) xxxxx být shodné x naposledy použitými 255 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Elektronické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx

(1) Xxx přihlašování xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx prostředkem

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x veřejný kryptografický xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) obsahujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x autentizaci xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx certifikát"), který xx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx II přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) umožňujícím xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bodu XXX xxxx. a) přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx certifikát xxxxxxxx

1. údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přihlašuje do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx firmu xxxx název xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxxxx autentizační xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx o právnickou xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatek, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxx, a xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

4. xxxxx x xxxxxxx x konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx elektronického prostředku,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x bodu I přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx XX přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce,

f) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxx (XXX) a

g) x něhož xxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx certifikát podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a mobilní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autentizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci1), x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx úroveň záruky.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx datové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxx xxx současného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxx hesla xxxxx §1. Užívá-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx §1.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím přístupových xxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxxxx po xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xx 1 xxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zašle xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx niž xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx administrátorem, xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xx xx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2.

(3) Xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x datové schránce xxxxx úkon xx xxxx 30 minut, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odhlásí. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XXX xxxx. x) x x) přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§4

Xxxxxxxxx formáty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx schránky

Přípustné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveny v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Maximální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 100 XX.

§6

Xxxx xxxxxxx datové xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx datové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) 90 xxx xxx xxx, xxx se do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x ohledem xx xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsaženému x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) 90 xxx xxx xxx, xxx xxxx do datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aplikace s xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 3 xxxx xxx xxx, xxx xxxx datová xxxxxx dodána xx xxxxxx schránky, xxxxxxx-xx x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k odeslání xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v nich xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxx identifikátoru xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx automatizovaně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx náhodných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxx datovou schránku xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009.

Xxxxxxx:

Xxx. Pecina, XXX x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 194/2009 Sb.

Přípustné znaky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx přípustného xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx znaku

0

48

L

76

g

103

1

49

M

77

h

104

2

50

N

78

i

105

3

51

O

79

j

106

4

52

P

80

k

107

5

53

Q

81

l

108

6

54

R

82

m

109

7

55

S

83

n

110

8

56

T

84

o

111

9

57

U

85

p

112

A

65

V

86

q

113

B

66

W

87

r

114

C

67

X

88

s

115

D

68

Y

89

t

116

E

69

Z

90

u

117

F

70

a

97

v

118

G

71

b

98

w

119

H

72

c

99

x

120

I

73

d

100

y

121

J

74

e

101

z

122

K

75

f

102

II. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx znak

ASCII xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX kód xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(xxxxxx)

32

*

42

@

64

!

33

+

43

[

91

#

35

,

44

]

93

$

36

-

45

_

95

%

37

.

46

{

123

&xxx;

38

:

58

X

124

(

40

=

61

}

125

)

41

?

63

126

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 194/2009 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx funkcí, standardů x xxxxxxxxxxx norem

I. Xxxxxxxxx

x) XXX 2048 x 3072 bitů (XXX 8017)

x) DSA (XXXX XXX 186-2)

x) XXXXX-Xx (ANSI X9.62)

d) XXXXX-X2x (XXXX X9.62)

XX. Xxxxxxxxx xxxxxx

XXX-2 - 256, 384, 512 xxxx (FIPS 180-4)

III. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX 5280: Xxxxxxxx X.509 Xxxxxx Xxx Infrastructure Certificate xxx Certificate Xxxxxxxxxx Xxxx (XXX) Profile

b) XXXX XX 319&xxxx;401 x2.1.1 Electronic Xxxxxxxxxx xxx Infrastructures (XXX); Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Service Xxxxxxxxx

x) ETSI XX 319&xxxx;411-1 x1.1.1 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx and Infrastructures (XXX); Xxxxxx and xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxx 1: General requirements

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 194/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxx formáty datové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jsou xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XX x III xxxxxxx

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format),

b) XXX/X (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format xxx xxx Long-term Xxxxxxxxx),

x) xxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)*,

x) xx/xxx (602XML Xxxxxx xxxxxxxx),

x) html/htm (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx),

x) xxx (Xxxx Document Xxxx),

x) ods (Open Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx),

x) odp (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx),

x) xxx/xxx (prostý xxxx),

x) xxx (Xxxx Text Xxxxxx),

x) xxx/xxxx (MS Xxxx Document),

l) xxx/xxxx (XX Xxxxx Xxxxxxxxxxx),

x) xxx/xxxx (XX XxxxxXxxxx Xxxxxxxxxxxx),

x) jpg/jpeg/jfif (Joint Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Group Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx),

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx),

x) tif/tiff (Xxxxxx Xxxxx Xxxx Format),

q) xxx (Xxxxxxxx Interchange Xxxxxx),

x) mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Xxxxx 1 - XXX-XXX 11172/Xxxxx 2 - XXX//XXX/XXX 13818),

s) xxx (Waveform Audio Xxxxxx),

x) xx2/xx3 (XXXX-1 Xxxxx Xxxxx 2/Layer 3),

x) isdoc/isdocx (Information Xxxxxx Xxxxxxxx) xxxxx 5.2 a xxxxx,

x) xxx (mezinárodní standard XXXXXXX, xxxxxxxxx ODETTE x EANCOM xxx xxxxxxxxxxxxx výměnu obchodních xxxxxxxxx _ EDI),

w) xxx (AutoCAD XxxXxxX Xxxx Format) verze 2007 x vyšší,

x) xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx (ESRI Xxxxxxxxx),

x) xxx (Xxxxxxx XxxxxXxxxxxx Xxxxxx) xxxxx V7 x X8 x

x) xxx/xxx/xxx (Geography Markup Xxxxxxxx Xxxxxxxx).

XX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx podmínky uvedené x xxxx XX xxxxxxx

x) xxxx (XxxxXxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx),

x) xx4/x4x (XXXX-4 Xxxxx XXX/XXX 14496),

x) mp4/m4v/m4p (XXXX-4 Xxxxx ISO/IEC 14496) x

x) heic/heif (High Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx).

XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech XX xx XX xxxxxxx

x) xxx (ZIP Xxxx Xxxxxx, specifikovaný x Xxxx-XXX Xxxxxxxxxxx Xxxx 19970311) x

x) xxxxx/xxx/xxxxx/xxx (Xxxxxxxxxx Signature Xxxxxxxxxx Xxxxxx/Xxxxxxxx).

XX. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx datovou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Formáty uvedené x xxxx XXX xxxx přípustnými xxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zašifrovaný,

b) xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxx xxxxx soubor xx formátu xxxxxxxx x bodu I xxxx XX,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx formátu xxxxxxxx v xxxx X xxxx XX,

x) xxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxx 1 000 xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do sebe xxxx 4 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dekomprimovaného xxxxxx xxxx 3 XX.

XX. Formát uvedený x bodu XXX xxxx. a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxx soubor xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 194/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

422/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

322/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 422/2010 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

435/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

216/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2019

318/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 194/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání a xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.