Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2021 do 31.12.2021.


Zákon o základních registrech

111/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ REGISTRY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Obecné pojmy §2

Základní registry §3

Údaje základního registru §4

Využívání referenčních údajů základního registru §5 §5a

Správa základních registrů §6 §7

Správce agendového informačního systému §8

Identifikátory fyzických osob §9 §10

Působnost Úřadu §11

Identifikátor subjektů vedených v registru osob §12

Kód agendy §13

Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů §14 §15

HLAVA II - REGISTR OBYVATEL §16

Subjekty údajů §17

Údaje vedené v registru obyvatel §18

Zapisování údajů do registru obyvatel §19

Správce registru obyvatel §20 §21

Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel §22

Nové pořízení údajů §23

HLAVA III - REGISTR OSOB

Pojmy §24

Subjekty vedené v registru osob §25

Údaje vedené v registru osob §26

Zapisování údajů do registru osob §27

Správce registru osob §28 §28a

HLAVA IV - REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

Pojmy §29

Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce §30

Obsah registru územní identifikace §31

Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §32

Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §33

Další údaje vedené o stavebním objektu §34

Další údaje vedené o pozemku a adresním místě §35

Zobrazení územních prvků §36

Zvláštní způsob vedení údajů §37

Referenční údaje §38

Informační systém územní identifikace §39

Zapisování údajů do registru územní identifikace §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

HLAVA V - REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ

Pojmy §48

Správce registru práv a povinností §49

Údaje vedené v registru práv a povinností §50

Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách §51

Údaje o právech a povinnostech osob §52

Informační systém registru práv a povinností §52a

Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů §52b

Rejstřík informačních systémů veřejné správy §52c

Využívání údajů z jiných informačních systémů veřejné správy při správě nebo užívání registru práv a povinností §52d

Využívání údajů z jiných informačních systémů veřejné správy při správě nebo užívání registru práv a povinností §52c

Registrace agendy §53 §54

Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy §55 §56 §56a §57

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností §58 §58a §59 §59a §60

Poskytování údajů z registru osob §61

Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace §62 §62a §62b §62c

Přechodná ustanovení §63 §64 §65 §66 §67 §68

Zmocňovací ustanovení §69

Účinnost §70

č. 263/2011 Sb. - Čl. X

č. 192/2016 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. XI

č. 251/2017 Sb. - Čl. VI

č. 12/2020 Sb. - §23

č. 88/2021 Sb. - Čl. VI

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXLVI

INFORMACE

111

ZÁKON

ze dne 26. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX REGISTRY

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx

x) vymezuje xxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a provozem,

b) xxxxxxx Správu základních xxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx1) xxxxxxx v §3,

x) xxxxxxxxxxx údajem xxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx,

x) orgánem veřejné xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) soukromoprávním xxxxxxxxxx xxxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxx působení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy54) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") a který xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, využívání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, správa oprávnění xxxxxxxx x xxxxx x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx, který je xxxxxxxx zapisovat xxxxx xx základního xxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx registry

Základními registry xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx osob"),

c) xxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) základní xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx práv a xxxxxxxxxx").

§4

Údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Referenční xxxxx jsou xxxx xxxx identifikátory, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxxx registrech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxx je zodpovědný xx to, xx xxx xxxxxxx referenční xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x dokumentech, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx editorovi xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx mu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 pracovních dnů xxx xxx, kdy xx o xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx referenční xxxx xxxxxxxx, dozví; xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx je považován xx xxxxxxx, xxxxx xxxx prokázán xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxx označí xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx; xxxx označení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxx 3.

(5) Referenční xxxx označený xxxx xxxxxxxxx xx po xxxx, xx kterou xx xxxxx označen, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xx za xx, xx xxx, xxx vychází x xxxxxxxxxxxx xxxxx, je x xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxx věci, xxxxxx xxxxx vědět x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Proti xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx týká, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx.

§5

Využívání referenčních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu, x xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x to xxxx xx ověřoval jejich xxxxxxxxx. Xx osob, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx orgán xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženy,

b) xxxx xxxxxxxx jako nesprávné,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx referenčního xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx moci, který xxxx editorem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx své xxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správnosti referenčního xxxxx, xxxxxxx x xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx referenčního xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; jeho xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x základním registru xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx může xx ověření xxxx xxxxxxxxxx umožnit poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přímým xxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu v xxxx působnosti xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, rozpočtové x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx práv xxxx x řízení xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o realizaci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 192/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správní úřad, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jednotkou x xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(3) X xxxx Správy xxxxxxxxxx registrů xxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, registru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) realizaci xxxxx xxxx xxxxxxxxxx registry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) realizaci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zpřístupnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x základních registrech x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x událostech souvisejících x provozováním informačního xxxxxxx základních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx x provozně technických xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v nezměněné xxxxxx.

(4) Xxxxxx základních xxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvodnou pochybnost, xx orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Úřad").

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) hradí xxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce4) agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přiděleného xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru práv x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů.

(3) Xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických xxxx x za xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx agendové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§9

Identifikátory xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je neveřejným xxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx přiřazen záznamu x fyzické xxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x jednoznačnému xxxxxx fyzické osoby xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterou xxx přidělen. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx odvodit xxxxxxxx identifikátor fyzické xxxxx x xxxxx x xxx ani xxxxxxx osobní xxxx xxxx údaje x xxxxxxx osobě, xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx neveřejným identifikátorem. Xx zdrojového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx osobní xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, jíž xxx přiřazen.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Fyzická osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jednotlivé agendě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx po přidělení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(4) Xxxxx dojde k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dvou xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, xx těmto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud dojde x xxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx osobě x xxxx agendě, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Zjistí-li xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx, xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit x agendovém informačním xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx odstranit podle xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xx xx xxxxx, nedostatky xxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx odstranit xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§11

Působnost Xxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, x to xx základě zákonného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx používá xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§12

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx.

§13

Xxx xxxxxx

Xxx agendy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxx v číselníku xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx ověřených xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registrů

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ověřené xxxxxxx x informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx1). X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vydán x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obsahuje xxxx x xxxxxx místa xxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx vícejazyčný xxxxxxxxxx formulář xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie55).

(2) Xx xxxxxxxxxx registru xx poskytují záznamy x xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Záznam x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3, má-li zřízenu x zpřístupněnu datovou xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xx xxxxxx rovněž x xxxxxx xxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx v odstavci 3, které xx xxxx xxxxx týká, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru do xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx skutečným xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru editora xxxxxxxxxxx referenčního xxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy6). Kontaktní xxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3.

§15

Základní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx xxxx majetkem xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze7), xxxxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx.

XXXXX II

REGISTR XXXXXXXX

§16

X xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxx v §17 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx údaje, x xxxxx xxx xxxxxxx tento zákon.

§17

Xxxxxxxx údajů

Subjekty údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxx České republiky,

b) xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx států, které xxxx vázány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím9), x xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx10), x jejich xxxxxxx příslušníci, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx kterým xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana formou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11),

x) jiné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxxxx obyvatel xx xxxxx xxxxxxxxxx údaje

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx12), xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu adresního xxxxx) na referenční xxxx o adrese x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx52), se xxxx x údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx12) xx tento xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) datum, místo x xxxxx xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx; xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx se vede xx formě referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx referenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx úmrtí, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxx xx xxx, který je x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx rozhodnutí; xxxx x místě x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xx formě referenční xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) xx referenční xxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxxxx,

x) xxx datové schránky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx14), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpřístupněna,

n) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x),

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxxx x odblokování dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx údaj o xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx13) slouží x xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx držitele xxx xxxxxxxxxx x informačními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x který xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X registru xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx osobě xxxxx §58a, který xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx údajů s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx,

x) datum poslední xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx v registru xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58a.

(5) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx využívá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) o adrese, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx, x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§19

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §17 písm. x) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §18 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. g) x x §18 odst. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X subjektů xxxxx uvedených x §17 xxxx. x) xx x) je xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zapisují xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x §18 odst. 2 xxxxxxxxxxxxxxx agendového informačního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vedeny údaje x cizincích xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx xxxxxxxx Ministerstvo vnitra, xxxxx zapisuje údaje xxxxxxx v §18 xxxx. 1 písm. x) xx f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx8); pokud xxx stanoví jiný xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Jsou-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx údaje x podobě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx matriční xxxxxx xxxxx, zpracovávají xx xxxxx o jménu, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx x §18 odst. 4 xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx podle §18 xxxx. 4 xx xxxxxxxx x rozsahu

a) xxx agendy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je nositelem xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x čas xxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58a, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx agendu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx využívány xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx uvedené x §18 odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxx xx registru obyvatel xxxxxxx agendového informačního xxxxxxx datových schránek.

§20

Xxxxxxx registru xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §58 x 58a.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskými xxxxx podle zákona x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem16) v xxxxxxx údajů xxxxx §18.

§21

X umožnění výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje z xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komisi.

§22

Xxxxxxxxxx x likvidace xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx obyvatel

(1) Xxxxx xxxxxxxx údajů se xxxxxxxxxx v registru xxxxxxxx xx dobu 15 xxx od xxxxx subjektu údajů xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxx ustanovením nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x registru xxxxxxxx.

(2) Xxxxx není xxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x registru xxxxxxxx po dobu 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §18.

(3) Xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx údaje likvidují17), x výjimkou xxxxx xxxxx §18 xxxx. 4, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx následujících 10 xxx.

§23

Nové pořízení údajů

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede agendu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx cizinců xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx nové pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xx xxxx pořídí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxx podnětu xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX

§24

Xxxxx

X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx veřejné moci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zápisem do xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx moci, který xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je vznik xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) editorem xxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx x správce xxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zkratkou "XXX", xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zkratkou "IČP", xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání21).

§25

Xxxxxxxx vedené x xxxxxxxx osob

Subjekty, o xxxxx xx vedou x xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx

x) právnická xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx složka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxx oblast xxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

xxxxx jsou xxxxxxx xx evidence podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxx vedené v xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vazby x xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx xxxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, pokud není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §25 písm. x) zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku,

b) jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. e) a x); xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, vede xx xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby) xx referenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx osob,

d) identifikační xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

g) xxxxxx xxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové schránky, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpřístupněna,

i) statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti u xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx o názvu x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údajem x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx x xxxxxxxx x fyzické osoby, xxxxxx-xx se xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx obyvatel xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx osoby x registru xxxxxxxx xxxx registru xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx registr xxxx xxxxx údajem x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x názvu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se tyto xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx údajem x názvu a xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx se tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registru xxxx,

x) nucený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx registr xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxx xxxxx x registru xxxxxxxx,

x) xxxxxx stav,

p) xxxxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny,

s) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vede xx xxxxx údaj xx formě referenční xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x registru xxxxxx identifikace, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby uvedené x §25 písm. x) x x); xxx-xx o osoby xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx místa pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xx referenční údaj x xxxxxxx xxxxx x registru obyvatel,

v) xxxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X osobě xx xxxxx provozní xxxxx zapisované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx registru xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob,

e) xxxxxx x využívání xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxxxx příslušného agendového xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. x) x x) xxxxxxxx agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxx obsahovat x xxxx uvedený x odstavci 2 xxxx. x).

(5) Identifikační xxxxx provozovny se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) referenčních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c), x) x t), nemá-li xxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x referenčních údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x t), má-li xxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx.

(6) Xxxxxxx registru xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx osobě xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx být přiděleno xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Již xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx osobě nebo xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xx osoba xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxx.

§27

Zapisování xxxxx do xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx osob.

(2) Xx xxxxxxxx osob se xxxxxxxx xxxxx uvedené x §26 xxxx. 2 xxxx. g), x), x) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxx registru xxxx xx Český xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxxx xxxx poskytuje editorům x přidělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §61.

(4) Xxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, který slouží x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do registru xxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx potřebných k xxxxxx agendy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx údajů podle §26.

§28x

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx editace xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx vedení

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x místo narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§28a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x účinností xx 30.12.2010

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§29

Xxxxx

(1) X tomto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx územních xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu, která xxxx hranici,

c) stavebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx věcí, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx lze xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) lokalizačními xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístění x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souřadnicovém xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX),

x) xxxxxx mezi územními xxxxx vztah, vyjadřující, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daný územní xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx prvky),

g) xxxxxx xxxxxx evidenčních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vztah, vyjadřující xxxxxx územních xxxxx xx xxxxxx evidenční xxxxxxxx součástí (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) x xx kterých xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx územní xxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx názvu xxxxxx, xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx obce xxxx x případě xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x čísla orientačního x dále xxxxxxxxxx xxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx určuje xxxxxxx místo,

i) správním xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx území, xx němž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx26) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§30

Veřejnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je veřejným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xx Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx.

§31

Obsah xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx

(1) Registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx regionu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu27),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx28),

x) území xxxxxx,

x) xxxxxxx obvod obce x xxxxxxxxxx působností31),

f) xxxxxxx obvod obce x pověřeným obecním xxxxxx32),

x) území xxxx33),

x) xxxxx xxxxxxxxxx újezdu34),

i) xxxxxxx obvod x xxxxxxx xxxxx Xxxxx35),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx37),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a městské xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx38),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx39),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx40),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) adresní xxxxx,

x) xxxxxxx x podobě xxxxxxx41).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx x účelových xxxxxxxx xxxxxxx, pomocí xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx se xxxx xxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx zapisují.

(3) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx42),

x) ulice nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx43) (xxxx xxx "ulice").

(4) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb.

§32

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx evidenčních jednotkách

(1) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxx kód x název, xxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx objekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zobrazeny x katastrální xxxx, xxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx jsou xxx x název,

b) lokalizační xxxxx, xxxxxxx xxxx x části xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx definiční xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Identifikačními xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je

a) xxxxxxx, xxxx kód a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx pozemek xxxx, x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx objekt, xxxx identifikační údaje xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx objekt xxxxxxxx, x xxxx

1. xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, x xxxx x části obce, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxx o xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx popisné xxx evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxx xxxxxxxxx přiřazen x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxx užívat xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Definičním xxxxx xxxxxxxx prvku nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx umístěný xxxxxx xxxxxxxx prvku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poblíž xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx čára xxxxx vyjadřuje průběh xxxxx x terénu.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxx prvcích x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxx xxxxx obce, území xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx části x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obce se xxxxx doplňující údaje xxxxxxxxxxx mluvnické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) O území xxxx xx v xxxxxxxx územní identifikace xxxx xxxxxxxxxx údaj x xxx, xxx xxxx je xxxxxx, xxxxx, statutární xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").

(3) X xxxxx xxxx, území městské xxxxx v xxxxxxx xxxxx Praze, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx městech se x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x vlajce, xxxxxxx xxxx vyobrazení x xxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx doplňující xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a) xx n) x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx objektu

(1) X stavebním xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxxxx xxxx využití x x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíc x xxx dokončení.

(2) X xxxxxxxxx objektu x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx v x2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x x3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx v x2,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na kanalizační xxx,

x) připojení xx xxxxxx plynu,

j) xxxxxx xxxxxxxx x

x) vybavení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx.

§35

Xxxxx údaje vedené x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx se dále x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a způsobu xxxx ochrany x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxx parcely,

b) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (BPEJ) x parcele.

(2) X xxxxxxxx místě xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ulici, xxxxx xx přiděleno.

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxx prvků

Územní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx mapami xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy, xxxxx xx vytvořena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx mapy xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vedou x xxxxxxxx územní identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx státním orgánem.

§38

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxx x vazbách xx xxxxxxx územní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotky,

c) údaje x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxx a způsobu xxxxxxx stavebního objektu,

e) xxxxx x typu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) adresy.

(2) Lokalizační xxxxx katastrálních území x nadřazených xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx referenčními xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx územích, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X podpoře xxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřizuje informační xxxxxx územní identifikace, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxxxxxx xx zapisují údaje xx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, x xxxxxxxx xxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx datu xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxxx je xxxxx a rok xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikace xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx zeměměřický x katastrální, xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze7) xxxxxx xxxxxxx. Informační xxxxxx xxxxxx identifikace xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx statistický xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx sloužících x xxxxxx xxxxxx úkolů.

Xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§40

Xxxxxxxxxxxxx x lokalizační údaje x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o

a) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx soudržnosti,

c) území xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) území xxxxxx,

x) xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností,

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) území vojenského xxxxxx,

x) území xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx,

x) území xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o katastrálním xxxxx x o xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxx zapisuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx katastrální xxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí.

§42

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objektu x xxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx stavební xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) typu xxxxxxxxxx objektu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx technickoekonomických xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx objekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx editorem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nachází. Xxxx xxxx zápisem xxxxx xxxxxx xxxxx určující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx místa.

(5) Xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) druhu a xxxxxxx využití xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) typu a xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx těchto údajů, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx.

§43

(1) Identifikační údaje, xxxxx o xxxxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx správce registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského úřadu,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. změny xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. udělení nebo xxxxx znaku xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx vlajky,

b) části xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx správce registru xxxxxx identifikace, xx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu x územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapisuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutárního města.

(2) Xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 3 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvcích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxx, xx xxxxx nabudou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx územně xxxxxxxxx jednotky; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidenčních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podkladů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Identifikační xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xx ostatní xxxxxx prvky, údaje x charakteru základní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kterým xx Xxxxx statistický xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx územní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx obec. Xxx ulice xxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Údaje o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx správce registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělení xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto údaje, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prvek zřídil, xxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Xxxxx xxxxx x adresním místě x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx adresní xxxxx vzniká, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zapisují xx xxxxxxx údaje x adresním místě xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 způsobem xxxxxxxxxx xx správcem registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2016 Sb.

§47

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvků x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxx,

x) adresy adresních xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX PRÁV X XXXXXXXXXX

§48

Xxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx,

x) rolí souhrn xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx vykonává určitou xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kód, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx xxx, který xxxxxx x jednoznačnému určení xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají stejné xxxxxxxx,

x) ohlašovatelem agendy xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§49

Správce xxxxxxxx xxxx x povinností

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx registru xxxx a povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§50

Údaje xxxxxx v xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx

(1) X registru xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) agendách,

d) právech x xxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx x povinnosti osob"), xxxxx xxxx xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxx v základních xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vedeny utajované xxxxxxxxx44) a další xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů45) xxxxx xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vedou xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§51

Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx moci, soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obyvatel xxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, xxx je xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oblast xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

e) xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx14) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr xxxx,

x) xxxxx x xxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx

1. identifikátor xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52b odst. 5,

x) xxxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx registr xxxxxxxx xxxx registr osob,

i) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x čele xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, od xxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci,

l) adresa xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, které xxxxxxxx xxxx podle odstavce 5 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x registru územní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, jichž xx xxxxx veřejné xxxx správcem; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno, popřípadě xxxxx, a příjmení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx registr xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

d) xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx14) vyjádřené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů xxxx z agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů x xxxxx o xx

1. xxxxxxxxxxxxx kategorie,

2. xxxxx xxxxxxxxx,

3. číslo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx vzniku nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxx vznik xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů,

i) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zániku xxxx datum xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx-xx x výmazem x xxxxxxxx spojen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) K xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelích xxxxx xx xxxxx provozní xxxxx zapisované prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx

x) kód xxxxxx, x rámci xxxxx xxx zápis proveden,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) datum prvotního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x povinností,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Údaji x xxxxxx jsou

a) název xxxxxx x xxxx xxxxxxx kód, xxxxx xxxx xxxxxxxx číselníku xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx předpisu x označení jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx orgán veřejné xxxx xxxxxx nebo xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a popis xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx včetně výčtu xxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx činnost xxxxxxxxx územní samosprávný xxxxx, xx součástí xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx vykonávaných x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vůči xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx jako orgán xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vymezení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx doplnění fyzického xxxxxxxxx totožnosti autentizací x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx, forma úkonu x požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxxxxx totožnosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání totožnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vykonávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx písmene x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů údajů, xxxxx xxxxxx vykonávají, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx ohlašovatele xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci,

j) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx agendy xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vytvářených xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx údajů vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) výčet xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx dané xxxxxx x rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) číslo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx základě xx xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx oprávněn využívat xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je zapisovat,

o) xxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx údaj o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx vůči xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx písmene e) xx jiný xxxxx xxxxxxx moci.

(7) Xxxxx x xxxxxx zpravodajských xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx zpravodajská xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 6 x výjimkou xxxxx xxxxx xxxx. x) x x) a xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7 jsou xxxxxxxxxxxx údaji.

(9) K xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxx 1, xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxx 1, xxxxxxxx 5 xxxx. x), odstavce 6 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) a x) xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx. x) xxxx 2 xx 4 x xxxx. x) xx x), odstavce 3 písm. x) xx x), xxxx. x) bodů 2 xx 4 x xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx x), xxxx. x) xx i) x písm. x) xx x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) a x) x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx ohlašovatel xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) a xxxxxxxx 6 xxxx. o) xx xxxxx xxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xx jedná, xxxxx převedl výkon xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx moci xxxxx zapisuje prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx, převedení výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11) Údaje xxxxxxx x odstavcích 1, 3, 6 x 7 jsou veřejně xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; to xxxxxxx, xxxxx by xxx byla ohrožena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx46).

§52

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x rozhodnutích xxxx xxxxxx úkonech orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "rozhodnutí"), xx xxxxxxx základě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, kterým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) údaj, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rolí xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx údaje x registru xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx referenčními xxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx zcela xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x jakém xxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx referenční vazby xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxx předpis stanoví, xx se x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoví, xxxx xx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx nositelem role, x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx nebo povinnosti.

(4) Xxxxxxxx referenčních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx orgány veřejné xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx podle §51 odst. 5 xxxx. x). Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx přistupuje x xxxxxxxxxxx údajům podle xxxxxxxx 1 x 2, musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jiný právní xxxxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx úkolu.

(7) X xxxxxxxxxxx údajům o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx vedou xxxxxxxx xxxxx zapisované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) kód agendy, x xxxxx xxxxx xxx zápis xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxx xxxxxx registru xxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx k zápisu xxxxx o orgánech xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx registru xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx. Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx změny xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a povinností xxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§52x

Xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx údajů. V xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxx x §51 xxxx. 1 x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx uživateli údajů xxxxx stanovené v §51 odst. 3.

(2) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx vede evidenci xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxx xx této xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx orgánu veřejné xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx struktuře, kterou Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 1, x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx x), d), x) x x), x xxxxx xxxxxxx x §51 odst. 3, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) a x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx.

(5) Ústřední xxxxxxx xxxx, do jehož xxxxxxxxxx kategorie náleží, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx kategorie xx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxx náleží.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podkladů zapíše xxxxxxxxx xx rejstříku xxxxxx veřejné xxxx x soukromoprávních uživatelů xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxx xxxxxxx xxx ohlášení změny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

§52x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. m).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx údajů x xxx spravovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx struktuře, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx podkladů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx jednoznačný xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

§52d

Využívání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx moci podle §52 odst. 4 x orgán xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,

d) xxxxx, místo a xxxxx narození; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx agendy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 2 xx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ohlašovatel xxxxxx, xxxxx veřejné xxxx podle §52 xxxx. 4 x xxxxx příslušný podle §52b xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx registru xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx využít vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2020

Registrace agendy

§53

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ústřednímu xxxxxxxxx xxxxx, ohlášení agendy xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx vykonávána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx správní xxxx, x není-li xxx, xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tato agenda xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx agenda xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nejbližší47).

(5) Xxxx-xx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Ohlášení xxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 6, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. j) x o), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 6 písm. x) a x) x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx sloužících x xxxxxx agendy, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) formuláře x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx nebo listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx listinné xxxxxx x xxxxxxx xx povahu úkonu x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, kterou Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ohlašovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx agendy xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x správci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a kladného xxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 písm. x) x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxx. a).

(5) Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přidělí xxx agendy a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) a xxxxx o agendě xxxxxx do číselníku xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x).

(6) Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx portálu veřejné xxxxxx formuláře xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím.

(7) Xxxxx dojde xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx registraci xxxxxx.

Registrace xxxxxx veřejné xxxx pro výkon xxxxxx

§55

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávání xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 x 54 nebo xxxx zápisu xx xxxxxxxxx orgánů veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx z agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx agendy obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxx xxxxx veřejné xxxx xxx výkon xxxxxx požaduje xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) výčet xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 6 písm. d) xxxx xxxx xxxxxxx xxx vykonat xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x), xxxx xxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxx §51 odst. 6 písm. x) xx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxx xxxxx agendy může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx agenda registrována xxxxx §53 x 54 x xxxxx x ní xxxxxx x číselníku xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).

(5) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxx xxxxxx.

§56

(1) Ministerstvo vnitra xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra zařadí xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx

x) určení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxx x údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, které získal,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje přístup xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xx změně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx při registraci xxxxxx xxxxxxx moci xxx výkon xxxxxx.

§56x

(1) Xxxxx veřejné xxxx, který byl xxxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx, xxxx za xxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx §56 odst. 3 písm. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx nositelem xxxx. Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, využívá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx k autentizaci xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, (xxxx jen "autentizační xxxxxxxxxx systém") xxxx xxxxxxxxxx systém, jehož xx xxxxxxxx.

(2) Správcem xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx Ministerstvo vnitra.

(3) X autentizačním informačním xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx, xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx jména,

3. čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se narodil,

5. xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 x 2 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a který xxxxxxx k autentizaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) datum xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) datum xxxxx.

§56x vložen právním xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§57

(1) Xxxxx veřejné xxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, vede xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx k xxxxxx veřejně přístupným, x xxxxxxxx je xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, xxxxxxx xxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x konkrétní účel xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x označení xxxxxxxx, xxx jehož xxxxx xx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx které xxxxxxx xxxxx přístup xxxxxxx,

x) xxxxx údajů, ke xxxxxx byl získán xxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx x základním xxxxxxxx přistupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx x xx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxxxx jménu fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx53), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 také xxxxx a xxxxxxxx xxxx osoby.

XXXX DRUHÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "subjekt xxxxx") xx poskytnou referenční xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx x ní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx, xx základě žádosti xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx podobě, xxxx

x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkovým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x listinné podobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx ověřený xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním orgánu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 2 a 3 xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx identifikačního xxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx adresu,

e) rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požádat xxxxxx x kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx úřadu x x xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx požadovaných xxxxx. Subjekt xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; identifikačního dokladu.

(6) Xxxxx z registru xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxx žádá xxxxxxx zástupce, opatrovník, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx subjektem xxxxx xxxx podpůrce, xxxxx xx subjekt xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx 15 xxx,

x) která xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci nebo x xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx x poskytnutí xxxxx; xxxxxx ověřený xxxxxx xx nevyžaduje, xx-xx xxxxxx podepsána xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 musí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, členu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společně x xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xx subjekt údajů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zmocněnec xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Údaje xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxx poskytnout za xxxxxx 2 xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§58a

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx 18 xxx xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jím vymezeném xxxxxxx jiné fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolat. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dalším xxxxxx xxx výslovného xxxxxxxx xxxxxxxx údajů17). Xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx.

(2) Subjekt xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx referenčních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 a 3.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 4 x xxxx údaje x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx adresa,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 4 x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů jiné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytnuty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu.

(6) Správní xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 xx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx datum x čas xxxxxxx x odvolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxx xxxxx v registru xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, se xxxxx, xxxxx jsou k xxxx vedeny v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxx x poskytnutí xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx subjektu xxxx o poskytnutí xxxxx, a xx

1. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

3. číslo x xxxx elektronicky xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59a

Oprávnění xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxx x tom, xx určitý údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veden, podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx §58 xx 59 xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx poskytnout x využitím prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx zápisu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení x tom, že xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x ní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§60

(1) V xxxxxxxxx, xxx xxxx údaje x registru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, vyhledávání, odhalování xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

a xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx zpřístupnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 4 nebo xxxxxxx x provozních xxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxx §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx záznamu o xxxxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx orgánům xxxxxxx xxxx by mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx po xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx vykonávajícímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu49). Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx má x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu1).

(2) Xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel, registru xxxx xxxx registru xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxx registru xxxx xxxx správci xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, požadující xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Prohlášení a xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxx zaslána x elektronickými prostředky.

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x), x) xx x) x x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 písm. x) xx x) jsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx 2 xxx xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx; ustanovení §14 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.

§62

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Údaje x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx50) xxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výpisů, xxxxxx xxxxxxxxx výstupů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxx není xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z katastru xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pozemku nebo x katastru nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx veřejné.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace platí xxxxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§62x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx část hlavního xxxxx Prahy a xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§62x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 192/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§62b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pověřit výkonem xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx xxxx přenést xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajů, výpisů xxxxx x xxxxx x registru xxxx xxxxxxx xx Správu xxxxxxxxxx registrů. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§62b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 279/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.11.2019

§62x

Xxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2020

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§63

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx, xxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx §5 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Výkon práv x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxxx přípravu informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona51) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzických osob xxx xxxx xxxxxx xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních registrů, x xx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje, z xxxxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx přiřazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx odstavce 4 xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx naplněním xxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxxx x §19, x xx xxxxxxxxxx do 2 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxx xxx xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2025.

§65

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zůstává x platnosti x xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx identifikační číslo xxxxx, xxxxxxx toto xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx podání žádosti xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §25 do xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Registr xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správnosti x xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx účely xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 7 poskytnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx, adresy xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, čísla xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjištěné xxxxxxx oznámí správce xxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx postup podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§66

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x stavebních xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x stavebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

d) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx objektech x xxxxxxxx nemovitostí x x xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx x druhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributy x xxxxxxxx nemovitostí,

f) údaje x xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x správních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) údaje o xxxxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx sídelních xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného Ministerstvem xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) údaje o xxxxxxxx místě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí.

(2) Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 15 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§67

Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxxxx evidence xx souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§68

(1) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Ministerstvu vnitra xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiný správní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 x 54 xxxxxxxxxx

x) xx 14 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx referenčních xxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xx 16 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 písm. b), xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxx xx xxxxxx vykonávána xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxxxx

x) xx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 18 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx agendy xxxxx §55.

§69

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Český xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributů o xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx prvků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x registru územní xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, reprodukci a xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvků x xxxxxx evidenčních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x vytěžování databáze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx způsob provedení xxxxxxxx podle §64 xx 68.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhláškou xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxx popisu xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx §51 xxxx. 6 xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x).

§70

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, 7 x §63 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Vlček v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx agenda xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 písm. n) xxxxxx č. 111/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 6 zákona č. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 263/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 29.11.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx do souladu x §33 xxxx. 5 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci identifikátor xxxxxx veřejné xxxx x soukromoprávním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx veřejné moci x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx registrů.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 2 zákona x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52b xxxx. 3 zákona x. 111/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 192/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stejným xxxxxxxx označen x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 456/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx údaj x xxxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx, který byl xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 18 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj xxxxx §51 xxxx. 5 xxxx. d) xxxxxx č. 111/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2018

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Účinný xx 1.2.2022.

2. Orgán xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 10 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xx 1.2.2022.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xx 17 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územích zapsanými xx informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx, nejpozději xx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx den, kdy xxxxx x zápisu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx. Ustanovení §29 xxxx. 1 xxxxxx č. 44/1988 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí.

4. Český xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Český úřad xxxxxxxxxxx x katastrální xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx báňským úřadem xxxxxxx xx 11 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx a odstranění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Ustanovení §29 xxxx. 2 x 3 zákona č. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxx dne, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx dobývacích prostor xx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2021 Sb. x účinností od 16.3.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj xxxxx §51 odst. 6 xxxx. g) xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx kalendářního měsíce xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 111/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, 7 x §63 xxxx. 2 x 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2010.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

100/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 15.4.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx zákona x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

263/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

192/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

251/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

303/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

279/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vnitřní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.11.2019

12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.8.2020, 1.2.2022 x 1.1.2025

33/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x obchodních korporacích), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

51/2020 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x územně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

47/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

36/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022, x xxxxxxxx xxxxxxx §52e, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2022

88/2021 Xx., kterým se xxxx zákon x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021, 1.9.2021, 1.1.2023 x 1.1.2025

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §89 x násl. zákona x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 328/1999 Sb.,, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §2 xxxx. x) x §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 81/2006 Xx.
5) Například xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx.
7) §88 xx 94 xxxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx Xxxxxx x volném xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx státy xx jedné xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx druhé xxxxxx.
10) Xxxxxxx X a VIII Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Například xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1999 Sb., xxxxx č. 326/1999 Sb., zákon č. 325/1999 Sb.
14) §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx dokumentů.
15) Například xxxxx č. 328/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských společnostech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 130/2008 Xx.
21) Zákon č. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb.
23) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Xxxxx č. 116/1985 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prvkem x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx.
27) §15 xxxxxx č. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 138/2006 Sb.
28) Ústavní xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně ústavního xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 1/1993 Xx., Ústava České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 176/2001 Xx.
29) §3 xxxxxx č. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 36/1960 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 564/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x území xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §66 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 313/2002 Xx.
32) Xxxxx č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Xx.
33) §18 x násl. xxxxxx x. 128/2000 Sb.
34) §30 xxxxxx x. 222/1999 Xx., o zajišťování xxxxxx České republiky.
35) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Zákon č. 36/1960 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §3 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) §4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §27 xxxx. h) xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), ve znění xxxxxx č. 120/2000 Xx.
40) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 89/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §27 xxxx. a) x x) xxxxxx č. 344/1992 Sb.
42) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
43) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§13 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 145/2001 Sb.
44) Zákon č. 412/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Například §64a xxxxxx x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 32/2008 Xx.
46) §2 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
§13 xxxxxx x. 154/1994 Sb., xx znění zákona x. 53/2004 Xx.
§13 xxxxxx x. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx zpravodajství.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 81/2006 Sb.
49) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
50) §90 xxxxxx x. 121/2000 Xx.
51) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 127/2005 Xx.
52) Xxxxxxxxx §46b xxxx. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx.
53) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 153/1994 Xx.

54) §2 písm. x) xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1191 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 o podpoře xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.