Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2022.


Zákon o základních registrech

111/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ REGISTRY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Obecné pojmy §2

Základní registry §3

Údaje základního registru §4

Údaje agendového informačního systému §4a

Využívání údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému §5 §5a §5b

Správa základních registrů §6 §7

Správce agendového informačního systému §8 §8a

Identifikátory fyzických osob §9 §10

Působnost Úřadu §11

Identifikátor subjektů vedených v registru osob §12

Kód agendy §13

Vydávání ověřených výstupů, záznamů a výpisů ze základních registrů §14 §15

HLAVA II - REGISTR OBYVATEL §16

Subjekty údajů §17

Údaje vedené v registru obyvatel §18

Zapisování údajů do registru obyvatel §19

Správce registru obyvatel §20 §21

Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel §22

Nové pořízení údajů §23

HLAVA III - REGISTR OSOB

Pojmy §24

Subjekty vedené v registru osob §25

Údaje vedené v registru osob §26

Zapisování údajů do registru osob §27

Správce registru osob §28 §28a

HLAVA IV - REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

Pojmy §29

Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce §30

Obsah registru územní identifikace §31

Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §32

Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §33

Další údaje vedené o stavebním objektu §34

Další údaje vedené o pozemku a adresním místě §35

Zobrazení územních prvků §36

Zvláštní způsob vedení údajů §37

Referenční údaje §38

Informační systém územní identifikace §39

Zapisování údajů do registru územní identifikace §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

HLAVA V - REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ

Pojmy §48

Správce registru práv a povinností §49

Údaje vedené v registru práv a povinností §50

Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách §51 §51a

Údaje o právech a povinnostech osob §52

Informační systém registru práv a povinností §52a

Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů §52b

Rejstřík informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů §52c

Rejstřík převodů agend orgánů veřejné moci §52d §52e

Registrace agendy §53 §54 §54a

Registrace pro výkon agendy §55 §56 §56a §57

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností §58 §58a §59 §59a §60

Poskytování údajů z registru osob §61

Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace §62 §62a §62b §62c §62d

Přechodná ustanovení §63 §64 §65 §66 §67 §68

Zmocňovací ustanovení §69

Účinnost §70

č. 263/2011 Sb. - Čl. X

č. 192/2016 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. XI

č. 251/2017 Sb. - Čl. VI

č. 12/2020 Sb. - §23

č. 88/2021 Sb. - Čl. VI

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXLVI

INFORMACE

111

XXXXX

xx xxx 26. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx, provozem x užíváním,

b) xxxxxxx Xxxxxx základních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx navzájem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx agendovými informačními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

X tomto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy1) xxxxxxx x §3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx jako referenční xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx státní xxxxx, xxxxxx samosprávný celek, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, byla-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné správy, xxxxx, soudní xxxxxxxx x archiv,

d) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx osoba, která xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx působení, xxxxx xxxx působením xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx působení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy54) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x který xxxxxx k výkonu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxx registrů informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdíleného x xxxxxxxxxx rozhraní informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx54) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx údajů, agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zapisují xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zapisují xxxxx xx základních xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zajišťováno xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x další činnosti xxxxx xxxxxx zákona,

i) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zapisovat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx registry

Základními xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"),

x) základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxx osob"),

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx agend, xxxxxx xxxxxxx xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx").

§4

Xxxxx základního registru

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x jiné zákonem xxxxxxxxx údaje. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx registrech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podklady potřebné xxx ověření správnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx referenční údaj xxxxxxxx, dozví.

(4) Referenční xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx označení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jinak xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávný xx xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx, pouze informativní xxxxxx.

(6) Xx xx xx to, xx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxx, xx stav xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxx musel vědět x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx tomu, kdo xxxxx v důvěře xx správnost xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxx agendového informačního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx správě a xxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx do xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Editor xxxxxx údaj xx xxxxxxxxxx informačního systému xxxx xxxxxxx jeho xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx se xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx popisuje.

§4a xxxxxx právním předpisem x. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xxxxxxxxx xxxxx vedených x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§5

(1) Orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx jejíž výkon xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx využívá xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx, aniž xx xxxxxxxx xxxxxx správnost. Xx osob, xx xxxxxxx xx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx požadováno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx xxxxx agendy,

b) xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx,

x) vznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxx, xxxx

x) jsou xxxxxxxx xxx bezpečnostní xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(4) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx moci, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxxx systému, xxx xxx činnosti zjistí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xx skutečným xxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx x xxx oprávněná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx údaje.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx využívá xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx informačního systému; xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru je xxxxxxxxxx službami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx k xxxxxx vedeným x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx údaje do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx využívat údaje xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, využívá xxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tyto údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx výčtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx soukromoprávnímu uživateli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Soukromoprávní uživatel xxxxx využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx agendy, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ohlašovatelem xxxxxx xxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xx 59 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx x základním xxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx větou první xxxxxxx. Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx umožnil xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 x 4 xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx použijí xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx využívá xxxxx xxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx přímým xxxxxxxxx, x xx x xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu x jeho xxxxxxxxxx xxx zajišťování

a) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) obrany Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,

e) významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx takového zájmu x oblasti xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx práv xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vazeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§5x vložen právním xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. x 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx základních registrů xx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx jednotkou x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X čele Správy xxxxxxxxxx registrů xxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních registrů, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, registru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými základními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx,

x) realizaci xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) realizaci xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vazeb xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zpřístupnění xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vedení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené služby x xxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx rozhraní,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování centrální xxxxxx xxx vyrozumívání x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném x registru xxxxxxxx xxxx x subjektu xxxxx vedeném x xxxxxxxx osob.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx, xxx údaje byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx podobě.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a uchovává xxx po dobu 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxx, kód xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx účely xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx využila,

c) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx využity,

d) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) důvod a xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx.

(5) Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, o xxx xx xxxxx xxxxx v agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Záznam xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx využívá xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad pro xxxxxxx osobních xxxxx (xxxx jen "Xxxx").

§8

Xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx4) agendového xxxxxxxxxxxx systému zajišťuje xxxxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx agendovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, a soukromoprávnímu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a povinností xxx xxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílené xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x právnických osob x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx používá xxxxxxxx identifikátory fyzických xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vedené x registru xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí vyrozumění x xxxxx xxxxx, xxxxx xx vede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x subjektu xxxxx vedeném x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x využitím xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x).

§8a

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro využívání xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Soukromoprávní uživatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx systémy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy při xxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx využívání údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem sdílené xxxxxx.

(4) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x identifikátory xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x registru osob.

§8a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§9

Xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx odvozen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kódu xxxxxx x x xxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x identifikátoru xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xx xxxxxx xxxxxxx x jednoznačnému xxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx přiřazen.

(2) Zdrojový xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx údaje o xxxxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navzájem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xx soukromoprávními xxxxxxx xxx využívání údajů, xxxxxxx xxxx

x) kód xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Fyzická osoba xxxx xxx identifikována x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jedním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxx agendy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx přiřazenými xxxxxxx o fyzické xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jednotlivé agendě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx více fyzickým xxxxxx.

(3) Agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx měnit, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx osoby v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx fyzických osobách, xx xxxxx záznamům xxxxxxxx xxxx agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx x jedné fyzické xxxxx v xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Zjistí-li xxxxxxx agendového informačního xxxxxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xxx nedostatky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§11

Xxxxxxxxx Úřadu

(1) Úřad

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx identifikátory fyzických xxxx x vede xxxxxx seznamy,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx používá xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátorů xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§12

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby.

§13

Xxx xxxxxx

Xxx agendy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxx a povinností.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x výpisů xx xxxxxxxxxx registrů

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx1). X ověřenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy, který xx vydán x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obsahuje xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx vícejazyčný xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotovený xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie55).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zákonem stanoveno xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne záznam x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobě, x které xxxx xxxx údaje vedeny.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezplatně osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xx-xx zřízenu x zpřístupněnu datovou xxxxxxxx, vždy za xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxx, xx datové xxxxxxxx. Záznam xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ověřeného výstupu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx x xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního údaje, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy6). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3.

§15

Xxxxxxxx registry, xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx x informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxx pořizovatele xxxxxxxx7), xxxxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXX

§16

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x nichž tak xxxxxxx tento xxxxx.

§17

Subjekty xxxxx

Xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou s Xxxxxxxxx společenstvím9), x xxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx10), a jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx, kterým xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx11),

x) jiné xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx jiný xxxxxx předpis.

§18

Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx

x) příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxxx xxxxx pobytu12), xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52); xxxxxxx adresy jsou xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx adresy, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx52), xx vede x xxxx o identifikaci xxxxxxxx přihrádky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x které xxxxx xxxxxxxx xxx adresního xxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx12) je xxxxx xxxx označen jako xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx; xxxx x xxxxx x okrese xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx vede xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx referenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx x místě x xxxxxx úmrtí xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx v registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skončení jejich xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx14), je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) telefonní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací,

m) xxxxxxx xxxxx, vydavatel x xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxx elektronický podpis,

n) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, včetně případného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxxx x §17 xxxx. x),

x) xxxxx x xxx zablokování x odblokování dat xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x subjekt xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx k) xxxx referenčními xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx údaj x xxxxx identifikačního xxxxxxx13) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx držitele xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxx xxx účely registru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajem, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Identifikátorem xxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx registru xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromoprávních xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx podle §58a, xxxxx obsahuje xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxx obyvatel,

d) xxxxxx o udělení xxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů jiné xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx §58a.

(6) Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx referenční xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x adrese, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j), x) a l) x odstavce 5 xxxx. x).

§19

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obyvatel

(1) U xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx, §18 odst. 1 xxxx. x) x x §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X subjektů xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx údajů uvedených x §17 xxxx. x) xx editorem Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxxxx údaje uvedené x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx8); xxxxx xxx xxxxxxx xxxx právní předpis, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. j).

(4) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se tyto xxxxx x podobě xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx, x průkazu xxxx x xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x azylu.

(5) Xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx základních xxxxxxxx. Záznamy podle §18 xxxx. 4 xx zapisují v xxxxxxx

x) xxx xxxxxx, xxx agendového informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, prostřednictvím kterých xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx role, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx subjektu, který xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poskytnuty,

b) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58a, xxxxx a čas xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poskytnutím xxxxx xxxxx §58a a xxxxxxxxxxxxx souhlasu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí údajů.

(6) Xxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. l) x x) x x §18 odst. 1 xxxx. n), xxx-xx x požadavek na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zapisuje xx registru obyvatel Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy.

§20

Správce registru xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xx Ministerstvo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxxx §58 x 58a.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; ustanovení x kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x obcích xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx16) x xxxxxxx xxxxx podle §18.

§21

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx sdělí xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx x likvidace xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Údaje xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 let xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého. Xxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x registru xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x) x registru xxxxxxxx veden, xxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 xxx xx xxxxxxxx aktualizace alespoň xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v §18.

(3) Xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx17), x xxxxxxxx údajů xxxxx §18 xxxx. 5, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 10 xxx.

§23

Nové xxxxxxxx údajů

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx agendu xxxxxxxx obyvatel, nebo xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx agendu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx v registru xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxxx vedeny xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx stavu vedeného x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX III

REGISTR XXXX

§24

Xxxxx

X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx místem

1. xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx předpis spojuje xxxxx xxxxxx subjektů xx zápisem xx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxxxxx veřejné xxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx uvedeného x §25 nejbližší, xxxx-xx xxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx osob agendová xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx správou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx o xxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) x Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) ,

x) identifikačním xxxxxx xxxxx číselný xxx označovaný xxxxxxxx "XXX", xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "IČP", xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx21).

§25

Xxxxxxxx vedené v xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x registru xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxx

x) právnická xxxxx,

x) organizační složka x xxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxx,

x) organizační xxxxxx státu,

d) podnikající xxxxxxx xxxxx,

x) vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxx xxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vazby x xxxx provozní údaje x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) X xxxxx xx vedou

a) obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxx označení nebo xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §25 xxxx. x) zapsána xx obchodního rejstříku,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v §25 xxxx. e) x x); xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxx xx tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx) na referenční xxxx x registru xxxxxxxx,

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx zápisu xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx z evidence xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx forma,

h) xxx datové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li tato xxxxxx schránka xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx registr xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x názvu x xxxxx právnické osoby, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x registru xxxxxxxx xxxx registru xxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxx narození x xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx, nevede-li xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx referenční vazbou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, datu xxxxxxxx, xxxx narození x xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx údajem o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na registr xxxx xxxxx údajem x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxx narození x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx anebo údajem x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx narození x bydlišti, nevede-li xx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) adresa xxxxx xxxxx, případně xxx xxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52), xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dodávací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx nebyl přidělen xxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx vedený x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx referenční vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x adrese x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v provozovně,

r) xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny,

s) xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně,

t) xxxxxx xxxxx provozovny, xxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx vedeny xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx referenční xxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx52), se xxxx x údaj x xxxxxxxxxxxx poštovní přihrádky, xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx směrovacím číslu xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace; xxx-xx x xxxxxxxx objekt xxxxxx v registru xxxxxx identifikace, vede xx tento údaj xx formě referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na referenční xxxx o xxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §25 xxxx. x) a x); xxx-xx x osoby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx místa pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu; x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jedna agenda, xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xx v) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx,

x) záznam x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) xx c). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor fyzické xxxxx, xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x údaj xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. u).

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agendového místa x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x referenčních xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xx-xx xxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx identifikačního čísla xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxx provozovně, x xx xxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxx provozovna, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Editor xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. g), x), x) x x) formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx registru xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Český xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx editorům x přidělení identifikační xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §61.

(4) Xxxxxxx registru xxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx agendový xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x zápisu referenčních xxxxx do registru xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx potřebných k xxxxxx xxxxxx spojené x evidencí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(6) Správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §26.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXX ÚZEMNÍ XXXXXXXXXXXX

§29

Xxxxx

(1) V xxxxx xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxx prvkem

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx územních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx územních xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxx o xx xx xx xxxxxxxx nemovitostí zapisují x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx nebo evidenční,

d) xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxx x terénu, xxxxxxx xxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) lokalizačními údaji xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální (X-XXXX),

x) xxxxxx mezi územními xxxxx vztah, vyjadřující, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx náleží (nadřazené xxxxxx xxxxx) xxxx x kterých územních xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx skládá (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx prvky) x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx územní xxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx názvu xxxxxx, názvu obce xxxx xxxxxxxxxx újezdu, xxxxx části xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x názvu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, názvu xxxxx x xxxxx orientačního x xxxx zvláštních xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx26) z xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Pro vedení xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze funkci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxx registru územní xxxxxxxxxxxx

(1) Registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx,

x) území xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx27),

x) území xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx28),

x) xxxxx okresu,

e) xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx31),

x) xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx32),

x) xxxxx obce33),

h) xxxxx xxxxxxxxxx újezdu34),

i) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx městě Xxxxx35),

x) xxxxx obvodu v xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx městské xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx37),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města38),

m) xxxxxxxxxxx xxxxx39),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx40),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx místo,

q) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx41).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x účelových xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx jiným právním xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) část xxxx42),

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx43) (xxxx jen "ulice").

(4) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb.

§32

Údaje vedené x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx územním xxxxx xx x xxxxxxxx územní identifikace xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxx, x nejde-li x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx na xxxx územní prvky, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx kód x xxxxx,

x) lokalizační xxxxx, kterými xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je

a) xxxxxxx, xxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx objekt, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx objekt xxxxxxxx, x xxxx

1. xxxx x jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxx přísluší, xxxx

2. xxxx x tom, xx xx jedná x stavební xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaj, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx přiřazen x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Definičním xxxxx xxxxxxxx prvku xxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xx bod umístěný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Definiční čára xxxxx vyjadřuje xxxxxx xxxxx x terénu.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxx vedené x územních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxx xxxx, území xxxxxxxxxx újezdu, xxxxx xxxxxxx části x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxxxxx městech, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteristiky xxxxx.

(2) O xxxxx xxxx se x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxxxx xxxx x tom, zda xxxx xx městys, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").

(3) O území xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x vlajce, xxxxxxx xxxx vyobrazení x xxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx charakteru, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxxx způsobem využití xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O základních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx vede xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x typu x xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x x2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x x3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x x2,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx konstrukce,

g) xxxxxxxxx na vodovod,

h) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx plynu,

j) xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§35

Další xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx místě

(1) X xxxxxxx xx dále x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx využití xxxxxxx, xxxx a způsobu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributy tohoto xxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkách (BPEJ) x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx místě xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace vedou xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx orientačním x ulici, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx územních prvků

Územní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx vytvořena xxxxxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx města, pokud xx xxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxx vedení xxxxx

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vedou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Referenčními xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx dokončení xxxxxxxxxx objektu,

e) technickoekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x číslem popisným xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx prvků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Lokalizační xxxxx xxxxxxxxx územních xxxxx x územně xxxxxxxxxxx jednotek jsou xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx x těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx katastrální xxxx xxxxxx x digitální xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx systém územní xxxxxxxxxxxx

(1) K podpoře xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a zachycuje xxxx těchto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atribut xxxxxxxxxx objektu, xxxxxx xx xxxxx a xxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejným xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální, xxxxx vykonává též xxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxxxxx7) xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužících x xxxxxx jejich xxxxx.

Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxx identifikace

§40

Identifikační x lokalizační xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o

a) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx soudržnosti,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx okresu,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obce x pověřeným obecním xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) území obvodu x hlavním městě Xxxxx,

x) xxxxx městského xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, kterým je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxxx x lokalizační xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x údaje x xxxxxx vazbách xx xxxxxxx územní xxxxx zapisuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

(1) Identifikační xxxxx xxxxxxxxxx objektu a xxxxx o jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx evidenční xxxxxxxx část xxxx xxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx stavební xxxx. Xxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxx identifikace.

(2) Xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektu,

b) typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx využití x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributech

zapisuje xxxxxx xxxxxx údajů, xxxxxx xx příslušný xxxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx objekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxx, xx jejímž xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx zápisem xxxxx xxxxxx xxxxx určující xxxxxx definičního bodu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pozemku x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) typu a xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti

zapisuje xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x lokalizační xxxxx o

a) území xxxx xxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx sdělení Ministerstva xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx obcí xx xxxxxxx opisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxxx obce xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx vlajky,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx základě sdělení xxxxxxxx xxxxx Prahy,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského obvodu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech zapisuje xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města.

(2) Xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 3 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvcích nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx den, ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx jednotky; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvků x xxxxxx evidenčních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podkladů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Identifikační xxxxx, údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Název ulice x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx územní xxxxx xxxxxxxx do registru xxxxxx identifikace editor xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx příslušná xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxx identifikace editor xxxxxx údajů, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxx identifikace, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxx xxxxx zřídil, xxxx xx základě xxxxx x vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx prvku xxxx územně evidenční xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x změny příslušnosti xxxxxxxxxx objektů do xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx místa přiděluje xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se vznikem, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x stavebním objektu.

§45

(1) Xxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správcem xxxxxxxx xxxxxx identifikace.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2016 Sb.

§47

(1) Xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x územně správním xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vazby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x grafické xxxxx,

x) adresy xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

REGISTR XXXX X XXXXXXXXXX

§48

Xxxxx

X tomto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxx, k využívání xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kód, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx moci, který xxxxxxxx agendu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§49

Správce xxxxxxxx xxxx x povinností

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx.

§50

Údaje xxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx x povinností xxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx (xxxx jen "práva x xxxxxxxxxx osob"), xxxxx xxxx xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správce registru xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávané xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx statistickou službu.

(3) X xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxx xxxxxx utajované informace44) x xxxxx xxxxx, xxxxxxx vedení by xxxxx jiných právních xxxxxxxx45) mohlo ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stanovených x §5b xxxx. 1.

(4) X registru xxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x 2 xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

Údaje x orgánech xxxxxxx xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

§51

(1) Údaji x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) název xxxxxx xxxxxxx moci xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx vedený x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, které byla xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx14); xxx-xx x xxxxx veřejné moci xxxxxx v registru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, vede xx xxxxx údaj xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ustanovení, xx jehož základě xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx,

x) kategorie xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxx o ní

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. název xxxxxxxxx,

3. číslo a xxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. ústřední xxxxxxx xxxx, xxxxx ohlašuje xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moc; jde-li x orgán xxxxxxx xxxx vedený v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx referenční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikace,

i) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx pobytu osoby xxxxxxx x xxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, od kterého xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx,

x) přerušení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. d), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxx veřejné xxxx správcem; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx název xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů; xxx-xx x soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x registru xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osob,

c) identifikační xxxxx xxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky14); xxx-xx x soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx se tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) číslo x xxxxx právního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. název xxxxxxxxx,

3. xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx ohlašuje xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxx adresa místa xxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, vede se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx identifikace,

h) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx údajů,

i) xxxxxxxxx xxxx pozastavení působení xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů,

j) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů,

k) xxxxx x popis xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. a) x x) xxxx xxxxxxxxxxxx údaji.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zapisované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx registrů

a) kód xxxxxx, v xxxxx xxxxx byl zápis xxxxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx editora x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci,

c) datum xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx xxxxx,

x) číslo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx soukromoprávní xxxxxxxx údajů oprávněn x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo agendových xxxxxxxxxxxx systémech,

c) výčet x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxxx x agendě xxxxxx výčtu xxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx vykonávaných x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vymezení subjektu, xxxxx úkonu a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autentizací x xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x označení xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxx moci, identifikátor xxxxx, xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, forma xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxx provádění xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx úkonů xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx moci, podle xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx, kteří agendu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx identifikátor soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x struktura údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx veřejnosti a x xxxxxxx, xx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, číslo a xxxxx právního xxxxxxxx x označení jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx možných xxxxxx údajů, byly-li xxxxxx, a v xxxxxxx, xx xxxx xxxx údaje xxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rovněž xxxxxx, xxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informačního systému xx základě jiné xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx zpřístupnit xxx xxxxx jiné xxxxxx; xx neplatí xxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx analytický úřad,

l) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx údajů,

m) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxx agendy x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx těchto údajů,

n) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx orgán xxxxxxx xxxx nebo soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x agendových informačních xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nejde-li o xxxxx zákon,

o) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxx xxx vykonat xxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxx d) nebo xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx

x) xxxxx agendy,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služba působí,

c) xxxxx zpravodajských služeb, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho identifikátor xxxxxx xxxxxxx moci,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxx xxxxx agendy zaregistrovány.

(8) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. f) a x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) K referenčním xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) kód xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx prvotního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx poslední xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx údajů z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Editorem xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx 1, xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 1 a xxxx. k), xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) a editorem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x) x x) je Xxxxxxxxxxxx vnitra,

b) xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx f), písm. x) xxxx 2 xx 4 a xxxx. x) až x), xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx x), xxxx. x) xxxx 2 xx 4 x xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 6 xxxx. x) až x), písm. f) xx i) a xxxx. x) xx x) x editorem xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx identifikátoru xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx xxxxx veřejné xxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; orgán xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřízení pracoviště, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 3, 6 x 7 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx byla xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx46), Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§51x

(1) Xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx údaj, xxxxx xxxx veřejnosti xxxxxxxxx, vedený x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx jiné xxxxxx, xxx xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže

a) xx xxxxx o xxxx, který xx xx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx,

x) xx možnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xx xx xx, xx xx xxxxxxx x xxxxx, a

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 kladné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x).

(4) Vláda xxxx xxxxxx správci agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. a 261/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

§52

Xxxxx x právech x povinnostech xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxx jsou údaje x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonech xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) číslo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bylo rozhodnutí xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu, datum xxxxxxxx fyzické xxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx xx referenční xxxx v registru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx osob, kterým xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx agendy, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx týká,

f) xxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků rozhodnutí,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), jejichž xxxxxxxx mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dále xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx se x xxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx referenčními xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx povinnost x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla xxxxxxxxx osoby xx xxxxx referenční vazby xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx právo nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx, xxx jejímž výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx informačního systému.

(4) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx vedou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sdružování xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx

x) kód agendy, x rámci které xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx registru xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§52x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x orgánech xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxxxx agendách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systémech pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

(2) Správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx se x xxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx změny, x xx včetně xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx nastaly, xxxx-xx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx údajů

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů. X xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů jsou xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx x §51 xxxx. 1 x xxxx x datu xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovené v §51 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto orgánů xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx neprodleně xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvu vnitra x elektronické podobě xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx Ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §51 xxxx. 1, s xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx x), x), x) a x), x údaje uvedené x §51 xxxx. 3, x výjimkou xxxxx podle xxxxxx x), x) x x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

(5) Ústřední xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxx, zašle xxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xx struktuře, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx moci, xx xxxxx působnosti kategorie xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx podkladů xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 se užijí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů údajů.

§52x

Xxxxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů pro xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vede x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) x §51 odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx veřejné správy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podkladů xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx soukromoprávním xxxxxxx xxx využívání xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx soukromoprávnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx ohlášení xxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§52d

Rejstřík xxxxxxx agend xxxxxx veřejné xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vede x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X rejstříku xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x převedení xxxxxx agendy xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx změně xxxx x pozbytí její xxxxxxxxx,

x) dohoda xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami státu x xxxx xxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x pozbytí xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxx xxxxxxx x jeho xxxxx xxxx x pozbytí xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx podle písmene x) nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) pravomocné xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx x odvolání xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x).

(2) Orgán xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx výkon xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jednání obsažených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx části xx xxxx xxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1,

x) identifikátor xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx mění úkon xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx právních xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednání obsažené x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx úkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx dokument xxxxx odstavce 1 xx rejstříku xxxxxxx xxxxx orgánů veřejné xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§52x

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 36/2021 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§53

(1) Ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, xxxxxxxx agendy xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx agenda xxxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x není-li xxx, xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgány územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx47).

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx agendy xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 dosud xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx působnosti je xxxx agenda xxxxxxxxx, x xxxx-xx ho, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 6, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. j) x o), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) x x) x xxxx agendy; xx-xx xxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. k) xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, x opačném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx agendy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužících x xxxxxx agendy, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) výčet xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxx agendy,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přístupné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxxx požaduje, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zpřístupněných pro xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxxx není-li xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx povahu úkonu x agendě účelné; xxxxxxxxx se předloží xx formátu, vlastnostech x xxxxxxxxx, kterou Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x potřebu xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx; xxxxxx dbá, xxx výčet xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx agendy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xxxxx x rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx právním předpisem; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ohlašovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x den, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který stanoví xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra zašle xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxx ohlašovatel xxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 ke stanovisku x hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx struktuře, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x kladných stanovisek xxxxx odstavce 4, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x) x xxxxx o agendě xxxxxx xx číselníku xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxxx agenda byla xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx x xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x) a g) x písm. i) xx x).

(7) Pokud xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x ohlášení xxxxxx, postupuje se xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§54x

(1) Xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 nedostatky, xxxxx xxxxxxxxxxxx agendy k xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx x xxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxx. Xx výzvě ohlašovateli Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx agendy xxxxxxxx x xxxxxxxx odkazu xx konkrétní ustanovení xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní nezaujme x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nezohlední-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vedl správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxx x správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je podřízený xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx trvá, x xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Nezohlední-li xxxxxxxxxxx xxxxxx důvod, který xxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ohlašovatel agendy xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze v xxxxxxx, x xxxxx xx stanovisko xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnuje.

(5) Xx-xx xxxxxxx, xxxxx vedl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které ohlašovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx rozsah xxxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxx, xxxxx ohlašovatel xxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xx podle xxxxxxxx 3, xxxxx určí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx, xxx výčet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx agendy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx subjekty, xxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx; Xxxx xxx xxxxxxxxxx projedná x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vládě stanovisko xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb. a 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx

§55

(1) Orgán veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53, 54 a 54a xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení x xxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx agendy,

b) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 6 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx danou xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx označení xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx agenda registrována xxxxx §53, 54 x 54a a xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x).

(5) Xxxxx Ministerstvo xxxxxx neshledá x xxxxxxxx x vykonávání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti v xxxxxx, že byl xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx danou xxxxxx xxxxxxxx, x označení xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx ohlášení xxxxxx stanovené jako xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).

(3) Orgán veřejné xxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx za

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx soukromoprávních uživatelů xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, využívají-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx agendového informačního xxxxxxx.

(4) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, a za xxxxxxxxx změn v xxxxxx určeních,

b) uplatnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rolí.

(6) Xxxxx dojde xx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§56x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, může xx účelem uplatňování xxxxxxxx podle §56 xxxx. 3 xxxx. x) a c) x §56 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxx. Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, využívá x autentizaci fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, informační xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nositeli xxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxx informační systém") xxxx informační systém, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx autentizačního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxxx x rozsahu

1. xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx jména,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx x

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dvou xxx po zániku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zaregistrován xxx xxxxx agendy x který využívá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx autentizace xxxxxxx osoby, která xx nositelem xxxx, x registru xxxxxxxx xxxxx

x) příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.

§57

(1) Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx zaregistrován xxx xxxxx xxxxxx, vede xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; záznam xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, a xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxx vedených x základních xxxxxxxxxx xxxx agendových informačních xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x uchovává xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx, kód xxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx které xxxxxxx xxxxx xxxxx využila,

c) xxxxx údajů, které xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x čas využití xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přebírá údaje xx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxx, údaj podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx požadovat pouze x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Požádá-li x xx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x využití uživatelského xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému53), xxxxx xx orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§58

Poskytování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xx poskytnou referenční xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) elektronicky,

b) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkovým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxx xxxxxx také x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu xxxx Ministerstvu xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se nevyžaduje, xx-xx žádost xxxxxxxxx xxxx zaměstnancem zařazeným xx správním xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx jejich xxxxxxx.

(5) X poskytnutí xxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxx úřadu a x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; subjekt xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Subjekt údajů xxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx údajů žádá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx 15 xxx,

x) xxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Je-li xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx úředně ověřeným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním orgánu, xxxx xxxxxxx směřuje. Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx xxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Údaje xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxxxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, členu xxxxxxxxxx, xxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xx subjekt xxxxx xxxx požádat o xxxxxxxxxx údajů zmocněnec xx základě xxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 písm. x) x b) xxx poskytnout xx xxxxxx 2 xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§58x

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 18 xxx mohou xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Subjekt xxxxx může xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx, nesmí poskytnuté xxxxx xxxxxx dalším xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů17). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxx xxxxx x subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Subjekt xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z registru xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 a 3.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x žadateli xxxxxxxxx v §58 xxxx. 4 x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx identifikačního dokladu,

d) xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 4 a dále xxxxx o právnické xxxxx, které mají xxx xxxxx poskytnuty, x rozsahu

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx výčet údajů, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu.

(6) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx záznamu x udělení souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx jiné fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx referenčních xxxxx. Sdělení obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pobytu a xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx x čas xxxxxxx x odvolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx, x xxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxx xxxx a povinností, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxx xxxxxxx údaj,

c) adresu xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, a to

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

2. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx osoba držitelem xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,

e) rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx předání.

§59x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis ze xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxx x základním xxxxxxxx xxxx xxxxx, podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx §58 xx 59 xxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v základním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x tom, že xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru není xxxxx, xxxxx údaje xxxxxx x xx x xxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§60

(1) X případech, xxx xxxx xxxxx x registru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx a povinností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené služby xxxxxxxxxx pro zajišťování

a) xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxx, rozpočtové x xxxxxx oblasti, xxxx

x) xxxxxxx subjektu xxxxx,

x xxxxx xxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajích x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 5, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 4 nebo xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §57 odst. 1 xxxxx orgánům xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx subjektům xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), nelze xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx-xx x trestný xxx související x xxxxxx využití údajů, xxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu49). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx k záznamům xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx účely výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx1).

(2) Xxx, xxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx informačního systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx sdílené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx, správci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx oznámit údaje xxxxxxxxxx xxxx identifikaci x identifikaci fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx blokace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§61

Poskytování údajů z xxxxxxxx osob

(1) Referenční xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), d) xx x) a x), xxxx xxxxxx x xxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) x provozní xxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx. x) xx d) xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x), c) x x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xx xxxxxx subjektu xxxxx, xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněn xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx 2 xxx zpětně xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxx xxxx dotčeno.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx prostřednictvím agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace x x informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx50) xxxx xxxxxx; na xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx tvorbu xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů. Xxxxxxxx výpisů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx1) xxx není xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se neposkytují.

(2) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního objektu, xxxxx jsou veřejné.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§62x

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx městská xxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x kraj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§62b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pověřit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, výpisů xxxxx x xxxxx x registru osob xxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů. X xxxxxxxx dohody není xxxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

§62x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 279/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

§62x

Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx službami xxxxx zpřístupnit pro xxxxx jiných xxxxx.

§62x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2020

§62x

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nedostatky, vyzve xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby x xxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx přesáhnout 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx může v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx agendový xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx využití xxxxxx referenčního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxxxxxxxx systémem pro xxxxxxxxx xxxxx.

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Přechodná xxxxxxxxxx

§63

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxx z technických xxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx x základním xxxxxxxxx, do doby, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zaveden, xx §5 pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Správy xxxxxxxxxx registrů do xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx51) jmenuje x xxxxxxxx ministr xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému agendové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx žádosti, která xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx přiřazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Registr xxxxxxxx xx vytvoří xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §19, a xx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2025.

§65

(1) Identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu a xxxxxx xx nově xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx jako xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Žádost xxxxxx editor x xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx elektronickou formou xx elektronickém formuláři xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Identifikační xxxxx osoby xx xxxxx subjektům xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Příslušná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Registr xxxx xx vytvoří xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxx míst, a xx xxxxxxxxxx do 2 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Správce xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxx naplněním údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osob xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx registru xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx podle §26 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx, adresy xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx občanského xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjištěné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§66

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov vedeného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

d) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx objektech x xxxxxxxx nemovitostí a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx x způsobu využití xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí,

f) xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx x katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x správních xxxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov,

j) xxxxx x základních sídelních xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx místě x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správci xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 15 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx tyto xxxxx xxxxx x xxxxxxx vhodných xxxxxx.

§67

Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx referenční údaje, xxxxxx příslušné evidence xx souladu s xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Xxxxx xx xxxxxx vykonávána xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 x 54 xxxxxxxxxx

x) xx 14 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x případě, xx xx prostřednictvím agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx 16 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx základních registrů xxxxx §55 xxxx. 1 písm. b), xxxx x xxxxxxx, xx požaduje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxx je xxxxxx vykonávána ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx působnosti x xxxxxx podle §55 xxxxxxxxxx

x) xx 15 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxx x rozhodnutích xxxxx §52 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx pro xxxxx agendy podle §55.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Český xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributů x xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytují správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidenčních xxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nepřesahoval xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx registru, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) způsob x xxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvků x xxxxxx evidenčních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsob provedení xxxxxxxx podle §64 xx 68.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx popisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) x soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 3 xxxx. x),

x) osnovu xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx podle §51 xxxx. 6 písm. x),

x) xxxxxx popisu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vykonávání těchto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx §51 xxxx. 6 xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx otevřenou xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx číselníku ohlašovatelem xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x).

§70

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, 7 x §63 xxxx. 2 x 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx agenda vykonávána xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 263/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx do souladu x §33 odst. 5 xxxxxx č. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 5 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx vytvoří xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx orgánů veřejné xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x soukromoprávním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 2 zákona x. 111/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52b odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona přerušení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx působení xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona a x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxx úřadu, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx označen x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Orgán xxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 18 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx vnitra údaj xxxxx §51 xxxx. 5 xxxx. d) xxxxxx č. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 12 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2018

§23

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx oprávněn k xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx změněn xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 7 xxxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oprávněn x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech x rozsahu x xx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 10 xxxx. c) xxxxxx x. 111/2009 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Ohlašovatel xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx údaj xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxxx agendy xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. e) x f) zákona x. 111/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xxxxx §55 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xx editorem xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. a), x) a x) xx i) xxxxxx x. 111/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx tyto xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx obyvatel xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 24 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010 do 30. xxxxxx 2016 x o xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx vedeny, x xx xx 24 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí zajistí xx 17 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územích xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx zeměměřický a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx, nejpozději xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sdělením xx Xxxxxx zákonů xxxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx č. 44/1988 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí.

4. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x dobývacích xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Český xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xx spolupráci x Xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxxxxx xx 11 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsanými xx informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace x xxxxx vedenými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxx zeměměřický a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a odstranění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, sdělením xx Sbírce xxxxxx xxxxxxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 x 3 zákona č. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 88/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 16.3.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x základních registrech, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 111/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2010, x xxxxxxxx ustanovení §6, 7 x §63 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

100/2010 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.4.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

263/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

192/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

460/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

251/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

303/2017 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx statusu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

279/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2020, 1.2.2022 x 1.1.2025

33/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

51/2020 Sb., x xxxxxx správním členění xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x územně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2023

36/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022, s xxxxxxxx xxxxxxx §52e, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2022

88/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.3.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021, 1.9.2021, 1.1.2023 x 1.1.2025

284/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §89 x xxxx. zákona x. 412/2005 Xx., x ochraně utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx a o xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 328/1999 Sb.,, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §2 xxxx. x) x §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 81/2006 Xx.
5) Například xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx statistické službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 130/2008 Xx.
7) §88 xx 94 xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxx straně x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
10) Přílohy X x XXXX Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Například xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1999 Sb., xxxxx č. 326/1999 Sb., xxxxx č. 325/1999 Sb.
14) §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 328/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Například xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx.
21) Zákon č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Sb.
23) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Například xxxxx č. 513/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
27) §15 xxxxxx č. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 138/2006 Xx.
28) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 176/2001 Sb.
29) §3 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) Xxxxx č. 36/1960 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 564/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx okresů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §66 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
32) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x stanovení xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 387/2004 Xx.
33) §18 x násl. xxxxxx x. 128/2000 Sb.
34) §30 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky.
35) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 36/1960 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §3 xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) §27 xxxx. x) zákona x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Xx.
40) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 89/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §27 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 344/1992 Xx.
42) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
43) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§13 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb.
44) Zákon č. 412/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxxxxxx §64a zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 32/2008 Xx.
46) §2 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
§13 xxxxxx x. 154/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Sb.
§13 zákona č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 81/2006 Xx.
49) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
50) §90 xxxxxx x. 121/2000 Xx.
51) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx.
52) Xxxxxxxxx §46b xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
53) Xxxxxxxxx §11 odst. 2 x 3 xxxxxx x. 153/1994 Xx.

54) §2 písm. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1191 xx xxx 6. července 2016 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Evropské xxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.