Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o základních registrech

111/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ REGISTRY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Obecné pojmy §2

Základní registry §3

Údaje základního registru §4

Údaje agendového informačního systému §4a

Využívání údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému §5 §5a §5b

Správa základních registrů §6 §7

Správce agendového informačního systému §8 §8a

Identifikátory fyzických osob §9 §10

Působnost Úřadu §11

Identifikátor subjektů vedených v registru osob §12

Kód agendy §13

Vydávání ověřených výstupů, záznamů a výpisů ze základních registrů §14 §15

HLAVA II - REGISTR OBYVATEL §16

Subjekty údajů §17

Údaje vedené v registru obyvatel §18

Zapisování údajů do registru obyvatel §19

Správce registru obyvatel §20 §21

Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel §22

Nové pořízení údajů §23

HLAVA III - REGISTR OSOB

Pojmy §24

Subjekty vedené v registru osob §25

Údaje vedené v registru osob §26

Zapisování údajů do registru osob §27

Správce registru osob §28 §28a

HLAVA IV - REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

Pojmy §29

Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce §30

Obsah registru územní identifikace §31

Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §32

Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §33

Další údaje vedené o stavebním objektu §34

Další údaje vedené o pozemku a adresním místě §35

Zobrazení územních prvků §36

Zvláštní způsob vedení údajů §37

Referenční údaje §38

Informační systém územní identifikace §39

Zapisování údajů do registru územní identifikace §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

HLAVA V - REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ

Pojmy §48

Správce registru práv a povinností §49

Údaje vedené v registru práv a povinností §50

Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách §51 §51a

Údaje o právech a povinnostech osob §52

Informační systém registru práv a povinností §52a

Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů §52b

Rejstřík informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů §52c

Rejstřík převodů agend orgánů veřejné moci §52d §52e

Registrace agendy §53 §54 §54a

Registrace pro výkon agendy §55 §56 §56a §57

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností §58 §58a §59 §59a §60 §60a

Poskytování údajů z registru osob §61

Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace §62 §62a §62b §62c §62d

Přechodná ustanovení §63 §64 §65 §66 §67 §68

Zmocňovací ustanovení §69

Účinnost §70

č. 263/2011 Sb. - Čl. X

č. 192/2016 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. XI

č. 251/2017 Sb. - Čl. VI

č. 12/2020 Sb. - §23

č. 88/2021 Sb. - Čl. VI

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXLVI

č. 471/2022 Sb. - Čl. XIV

INFORMACE

111

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX REGISTRY

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx

x) zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x užíváním,

b) stanovuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, základními xxxxxxxx a agendovými xxxxxxxxxxxx systémy, základními xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx informačními systémy x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxx pojmy

V xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx registrem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx1) xxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxxxxx údajem xxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako referenční xxxx,

x) xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx orgán, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx oblast xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx referenčního, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx54) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx rozhraní") x xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémem základních xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx54) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx rozhraní") x jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navzájem, základními xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx agendovými xxxxxxxxxxxx systémy x xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registrů, x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx využívání xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přístupu x údajům x xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx referenčního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zajišťováno xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx nezapisují xxxxx do základních xxxxxxxx, navzájem, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx nezapisují údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx oprávnění xxxxxxxx x údajům a xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního systému x provádět změny xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Základní registry

Základními registry xxxx

x) základní xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x orgánů xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx osob"),

c) xxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "registr xxxxxx identifikace"),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx").

§4

Xxxxx základního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, identifikátory xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kódy xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterými xx odkazováno xx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Autentizační xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxx xx zodpovědný xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx x podklady xxxxxxxx xxx ověření správnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx x vzniku nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxx, dozví.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx prokázán xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx referenčního xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xx postupuje obdobně xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx označený xxxx nesprávný má xx dobu, xx xxxxxx xx takto xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Má se xx to, xx xxx, xxx vychází x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x dobré xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx tomu, xxx xxxxx x důvěře xx správnost xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, namítat, xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4a

Údaje agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Agendový informační xxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx editor xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx údaj xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx ode dne, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx agendovém informačním xxxxxxx

§5

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx využívá údaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx x x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxx agendy, x xxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx výkon xx orgán xxxxxxx xxxx registrovaný.

(2) Orgán xxxxxxx xxxx využívá xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx nejsou xx xxxxx předcházejícím současný xxxx, aniž xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadováno xxxxxxxx údajů vedených x základním registru xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx obsaženy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) vznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx využívá xxxxx vedené v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.

(4) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x základním registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, anebo vznikne-li x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx moci využívá xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx do základního xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxx vedeným x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx přístup x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb tohoto xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx využívat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, využívá xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x rozsahu potřebném x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje vedené x základním registru xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx údaje x xxxxx stanovenému x souhlasu subjektu xxxxx, v rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx a v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlasem xxxxxxxx xxxxx.

(3) Soukromoprávní uživatel xxxxx využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx agendový informační xxxxxx ohlašovatelem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xx 59 x xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci výpis xx xxxxxx vedeného x xxxxxxxxxxxx podobě x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx v základním xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vedené x ní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx větou první xxxxxxx. Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx systém pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služeb informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje vedené x xxxxxxxxx registru, xxxx by ověřoval xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ustanovení §5 xxxx. 3 x 4 xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Orgán veřejné xxxx xxxxxxx údaje xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx x pokud xxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx osobě, která xxxx jednoznačně určena, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) obrany Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx lidského xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx takového xxxxx x xxxxxxx měnové, xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx práv xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vazeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního xxxxxxx sdílené xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. x 261/2021 Xx. s účinností xx 1.2.2022

§6

Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx základních registrů xx xxxxxxx úřad, xxxxx je podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správa xxxxxxxxxx registrů xx xxxxxx jednotkou a xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního systému xxxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx zajišťuje

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx základními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xx základních registrů, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje xx základních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx údaje do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů prostřednictvím xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx údaje do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx služby,

h) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené služby,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, informačního xxxxxxx sdílené služby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a provozně xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x změnách xxxxx, xxxxx xx xxxxx x informačním systému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx x subjektu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx údaje xxxx předávány prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx x nezměněné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vede pro xxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx sdílené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x uchovává jej xx xxxx 2 xxx; xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, uživatelské xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je nositelem xxxx, x označení xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx využila,

c) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx využití údajů,

e) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx osoby, o xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx rovněž v xxxxxx ověřeného výstupu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx.

(6) Agentura xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx údajů vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxxx zaregistrována.

(7) Xx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxxxxxx využívá osobní xxxxx, xxxxxxxxx neprodleně Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx

(1) Správce4) agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxx x povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémem základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílené xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikátory fyzických xxxx a identifikátory xxxxxxxxxxx osob xxxxxx x xxxxxxxx osob.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x subjektu xxxxx xxxxxxx x registru xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x).

§8x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje realizaci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využívání xxxxx x informačním xxxxxxxx základních registrů xx xxxxxx využívání xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx soukromoprávním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx používání xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby používá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x registru xxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

§9

Identifikátory xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxx osobě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx, xx odvozen xx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzické osoby xxx účely výkonu xxxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x něj xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx zdrojového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx přiřazen.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxx, základních registrů x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx soukromoprávními systémy xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx jsou

a) kód xxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jednotlivé agendě xxxxx xxxxxx agendovým xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzické xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x jednotlivé xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Agendový identifikátor xxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxxxxxx měnit, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Pokud xxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx osoby x xxxx xxxxxx záznamům x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobách, xx těmto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob záznamu x jedné xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Zjistí-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů xxxxxxxxxx v přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, x xxxxx xx to možné, xxxxxxxxxx odstraní.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo soukromoprávního xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx nedostatky v xxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel. Správce xxxxxxxx obyvatel xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů xxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx v případě, xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx registru xxxxxxxx. Xxxxx-xx nedostatky xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§11

Xxxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxx

x) xxxxxxx zdrojové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx seznamy,

b) zajišťuje xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx agendový xxxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx v jiné xxxxxx x převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx agendy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx na xxxxxxx zákonného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátorů fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§12

Identifikátor subjektů xxxxxxxx x xxxxxxxx osob

Identifikátorem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob je xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby.

§13

Kód agendy

Kód agendy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxx a xxxxxxxxxx.

§14

Vydávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xx základních xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydávají xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx1). X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vydán z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x adrese místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie55).

(2) Xx xxxxxxxxxx registru xx xxxxxxxxx záznamy x využívání údajů xxxxxxxx x základním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobě, x xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznam o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx výstupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do datové xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx záznam x využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx rovněž v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3, které xx xxxx změna týká, xx-xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx referenčních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru do xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx xxxxx editora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx6). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx editorovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 3.

§15

Xxxxxxxx registry, informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze7), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXX

§16

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxxxx referenční údaje x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon.

§17

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu,

c) xxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx9), x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx10), a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky v xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana formou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11),

x) xxxx fyzické xxxxx, x nichž xx vyžaduje jiný xxxxxx předpis.

§18

Údaje xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu12), xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx adresy jsou xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx adresy, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx52), xx vede x xxxx x identifikaci xxxxxxxx přihrádky, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx mimo xxxxx České republiky x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxx identifikace; x xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx12) xx tento xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačním systému xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx; xxxx x xxxxx x okrese xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx formě referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, vede xx xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí; xxxx o xxxxx x okrese xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se vede xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství,

j) xxxxx x druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skončení jejich xxxxxxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx14), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) telefonní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, vydavatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxx elektronický podpis,

n) xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxx dat, xxx-xx x subjekt xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. x),

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x odblokování dat xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx a autentizaci, xxx-xx o subjekt xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. x).

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx k) xxxx referenčními xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx identifikačního xxxxxxx13) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x který xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §9 je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxx xxxxx §58a, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x čas xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poskytnutím xxxxx xxxx fyzické xxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx poskytl,

c) xxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx vedeného x registru xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx odvolání souhlasu xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx údajů jiné xxxxxxx xxxx právnické xxxxx podle §58a.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x adrese, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§19

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) U xxxxxxxx xxxxx uvedených x §17 písm. x) xx editorem Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxxxx údaje uvedené x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 1 písm. x), §18 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, §18 xxxx. 1 xxxx. o) x x §18 odst. 3 prostřednictvím informačního xxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.

(2) X xxxxxxxx xxxxx uvedených x §17 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxx. e) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zapisuje xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx8); pokud xxx stanoví jiný xxxxxx předpis, zapisuje xx rovněž xxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Jsou-li u xxxxxxxx xxxxx uvedených x §17 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx matriční xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, v podobě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu, x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx o xxxxx.

(5) Údaje uvedené x §18 xxxx. 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §18 odst. 4 xx zapisují x xxxxxxx

x) xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxx údaje využity, xxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx role, které xx neveřejné, x xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poskytnuty,

b) xxxxx x xxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxx,

x) obchodní firma xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx subjektu, xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58a, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx registru xxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí údajů.

(6) Xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx registru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Údaje xxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §18 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx na doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Agentura xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx obyvatel podle §58 x 58a.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx registru xxxxxxxx u územních xxxxxxxxxxxxx celků; ustanovení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx16) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §18.

§21

K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje z xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx a likvidace xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 let xx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x §18.

(3) Xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx likvidují17), x výjimkou údajů xxxxx §18 odst. 5, xxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 10 xxx.

§23

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správního orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v registru xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xx nově xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx, pokud subjekt xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX OSOB

§24

Pojmy

V xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx veřejné xxxx, xxxxx vede evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx evidence,

2. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxxxxx veřejné xxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx uvedeného x §25 nejbližší, není-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

b) editorem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx identifikačních xxxxx x Xxxxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x) x Xxxxxxxx, jde-li x xxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. w) ,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu,

d) identifikačním xxxxxx provozovny20) číselný xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", který xxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx21).

§25

Subjekty xxxxxx v xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, x xxxxx xx vedou x registru osob xxxxx (dále jen "xxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) organizační xxxxxx x organizační xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx osoba,

e) vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§26

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) V xxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vazby x xxxx provozní údaje x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx označení xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxx v §25 xxxx. x) zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. e) x x); xxx-xx x osobu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx ve formě xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx v registru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx registru xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

e) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

f) datum xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxxx,

x) xxx datové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán vyjádřený xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx obyvatel xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, datu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x názvu x xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx-xx se tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxx narození a xxxxxxxx u fyzické xxxxx, nevede-li se xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx registr xxxx anebo xxxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, datu narození x bydlišti u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx osoby x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxx osob,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, datu narození, xxxx narození a xxxxxxxx u fyzické xxxxx xxxx údajem x názvu x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx registr xxxxxxxx xxxx xx registr xxxx anebo xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxx narození x bydlišti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nevedou-li se xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vyjádřený xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nevede-li xx xxxx osoba x xxxxxxxx obyvatel,

o) xxxxxx xxxx,

x) adresa xxxxx osoby, případně xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj o xxxxxx x registru xxxxxx identifikace; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx xxxx x xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx adresa, xxxxx xx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxx adresního xxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx údaj xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace,

q) xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x provozovně,

r) xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny,

s) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx adresy xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx místa) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x xxxxxxx adresy, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx vede x xxxx o xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslu xxxxx anebo adresa, xxxxx je mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace; jde-li x stavební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx tento xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx referenční xxxx o adrese x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x) a f); xxx-xx x osoby xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (kódu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxx osobě x registru obyvatel,

v) xxxxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu; x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx agenda, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx elektronické pošty xxx xxxxxxxx zvoleného xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx zapisované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

a) xxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx v registru xxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx referenčních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. a) xx x). Xxxx-xx xxxxx uvedené x §25 xxxx. e) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x údaj xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx elektronického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) až x), x) a t), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xx-xx xxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx číslo.

(7) Správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Každé xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jedno xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx činností, xxxxx vykonává. Xxx xxxxxx přidělené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx, zanikla.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osob

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §26 xxxx. 2 písm. x), x), x) x x) formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx.

§28

Správce xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx x odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx §61.

(4) Xxxxxxx registru xxxx zveřejňuje seznam xxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx registru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx registru xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podle §26.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§29

Xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx prvkem

1. část xxxxxxxx povrchu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx územních prvků, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. adresní xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx objekt,

b) xxxxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hranici,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx věcí, nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx stavby x údaje x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale bylo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiřadit xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x terénu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX),

x) xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx územních xxxxx daný územní xxxxx xxxxxx (nadřazené xxxxxx prvky) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prvků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx prvky) x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx územně xxxxxxxxx jednotka xxxxxx (xxxxxxxxx územní prvky),

h) xxxxxxx kombinace xxxxx xxxxxx, xxxxx obce xxxx vojenského újezdu, xxxxx xxxxx xxxx xxxx v případě xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x názvu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ulice x xxxxx orientačního x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxx, xx němž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy některou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx26) x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx katastrální xxxxx.

§30

Veřejnost registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xx veřejným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27),

x) území xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx28),

x) území okresu,

e) xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností31),

f) xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx32),

x) xxxxx xxxx33),

x) xxxxx vojenského újezdu34),

i) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx městě Xxxxx35),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx37),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx38),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx39),

x) xxxxx základní xxxxxxx jednotky40),

o) xxxxxxxx xxxxxx,

x) adresní xxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx41).

(2) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x účelových xxxxxxxx prvcích, xxxxxx xxxxxxx xx vyjádřeno xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jiný xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx se xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zapisují.

(3) Xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxx obsahuje xxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx42),

x) ulice xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx43) (xxxx xxx "xxxxx").

(4) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx.

§32

Xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx x název, pokud xxxx v odstavci 3 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx bod, x nejde-li x xxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx objekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx,

x) xxxxx x vazbách xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx územně xxxxxxxxx jednotky.

(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx jsou xxx x název,

b) lokalizační xxxxx, kterými xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je

a) xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx katastrálního xxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx,

x) stavební objekt, xxxx identifikační údaje xxxxxxx, na kterém xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a dále

1. xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx, a xxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přísluší, nebo

2. xxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Kódem xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx jim jako xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx jednotky xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prvku xxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Definiční xxxx xxxxx vyjadřuje xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§33

Doplňující xxxxx xxxxxx x územních prvcích x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxx obce, území xxxxxxxxxx újezdu, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské části xx statutárních městech, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, zda xxxx je městys, xxxxx, xxxxxxxxxx město xxxx xxxxxx město (xxxx xxx "status xxxx").

(3) X xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx části xx xxxxxxxxxxxx městech se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doplňující xxxxx o xxxxx x vlajce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X základní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je dán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx prvcích xxxxxxxxx x §31 odst. 1 písm. x) xx x) a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx vzniku.

§34

Další xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxx stavebního objektu, xxxxxxx jeho xxxxxxx x x typu x způsobu xxxx xxxxxxx x technickoekonomický xxxxxxx xxxxx x xxx dokončení.

(2) X xxxxxxxxx objektu x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx technickoekonomické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x x2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x x3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x m2,

e) xxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx podlaží,

f) druh xxxxxx xxxxx konstrukce,

g) xxxxxxxxx na vodovod,

h) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x

x) vybavení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx popisné nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx adresních xxxx.

§35

Xxxxx xxxxx vedené x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x čísle xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx územních prvků

Územní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx mapami xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx vedou v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státním xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x způsobu xxxxxxx x xxxxxx x roku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu,

e) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údaji pouze x těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x digitální xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxxx

(1) X podpoře xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx informační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem; jeho xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, x výjimkou těch xxxxx, které xxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, a zachycuje xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx jeho vytvoření. Xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx nadto obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atribut xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx měsíc x xxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejným xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, obce x xxxxxxxx úřady xxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§40

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx ostatní xxxxxx prvky x

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx okresu,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obce x pověřeným xxxxxxx xxxxxx,

x) území vojenského xxxxxx,

x) xxxxx obvodu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x městské xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§41

Identifikační x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx evidenční xxxxxxxx část xxxx xxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektu,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx využití a xxxx technickoekonomických xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Technickoekonomický xxxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxxx xx měsíc x rok xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx, xx editorem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx, na xxxxxx xxxxx xx stavební xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx zápisem údajů xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx využití xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) typu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx.

§43

(1) Identifikační xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kterým xx správce registru xxxxxx identifikace, v xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx názvu xxxx na základě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu,

4. xxxxx lokalizačních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. změny xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxx znaku xxxx vlajky,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) území městské xxxxx hlavního města Xxxxx x správním xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodech 1 x 3 xx xxxxxx x podřazených xxxxxxxx prvcích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotkách, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx den, xx xxxxx xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotky a xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx základní sídelní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx Český statistický xxxx.

(4) Xxxxx ulice x údaje x xxxxxxx ulice xx xxxxxxx xxxxxx prvky xxxxxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx obec. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxx čáře xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx registru xxxxxx identifikace, xx xxxxxxx xxxxxxx obce.

(6) Xxxxxxxxxx údaj x xxxx vzniku zapisuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prvek xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem.

§44

(1) Xxxxx xxxxx x adresním místě x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx editor těchto xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x adresním xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx objektu.

§45

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx doručování prostřednictvím xxxxxxxxxx služeb zapisuje xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx licence předává xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 způsobem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2016 Sb.

§47

(1) Správce registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vazby x xxxxxxxxxxx územních prvků x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxx,

x) adresy adresních xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx.

XXXXX V

REGISTR XXXX X XXXXXXXXXX

§48

Xxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx soubor úkonů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) rolí xxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačních systémech,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx, který xxxxxx x jednoznačnému xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx agendu xxx xxxxxxx xxxx registrace.

§49

Správce xxxxxxxx xxxx x povinností

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx je Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx přiděluje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů.

§50

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx vedeny xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelích xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) právech x povinnostech xxxxxxxxx x právnických xxxx (xxxx jen "práva x xxxxxxxxxx osob"), xxxxx jsou xxxxx x xxxxxx osobách xxxxxx x základních xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx číselníky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx44) x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx45) xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx xxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx stanovených x §5b xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon.

Xxxxx x orgánech xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx

§51

(1) Údaji x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx ve formě xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx osob,

c) xxxx x xxx, zda xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxx působení,

d) identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) identifikátor datové xxxxxxxx14); xxx-xx x xxxxx veřejné xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo registru xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxxxxxx xxxx registr xxxx,

x) xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. název xxxxxxxxx,

3. xxxxx a xxxxx právního xxxxxxxx x označení jeho xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx údaj xx formě xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx referenční vazbou xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působení xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x), xxxxxxxxx referenční xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx pro zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů,

b) obchodní xxxxx xxxx název xxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů; xxx-xx x soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osob,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx14); xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů vedeného x xxxxxxxx osob, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx právního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x ní

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vymezuje,

4. xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx ohlašuje xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 5,

x) adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx; xxx-xx x soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx xx tento xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osob, xxxxx xx vede xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxx xxxxx xxxxxx xx evidence podle xxxxxx právního xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx xx evidence xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx z evidence xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li x xxxxxxx x evidence xxxxxx xxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx údajů,

k) xxxxx x popis xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxx o orgánech xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx agendy, x rámci které xxx zápis xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) datum prvotního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x povinností,

d) xxxxx xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) záznam o xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx o xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx x její xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových informačních xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx x agendě včetně xxxxx xxxx pro xxxxx činnost,

d) xxxxx x označení xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxx úkony xxxx subjektu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, forma xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx moci, vykonávaných x xxxxx agendy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, identifikátor xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, forma xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx úkonů xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxx d),

g) xxxxx xxxxx subjektu, xxxxx xxx vykonávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx, podle xxxxxxx x),

x) výčet xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx agendu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx agendy x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zaregistrováni, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx a v xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x název xxxxxxxx předpisu a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx možných xxxxxx xxxxx, xxxx-xx vydány, x x xxxxxxx, xx jsou tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx určení, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx jiné xxxxxx; xx neplatí xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx,

x) výčet xxxxx vedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx agendy x xxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx údajů vedených x jiných agendových xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx k využívání xxxxxx údajů,

n) číslo x xxxxx právního xxxxxxxx x označení xxxx ustanovení, na xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx písmene d) xxxx xxxx kterému xxx xxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx prvku) xx referenční údaj x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) xx jiný xxxxx xxxxxxx moci.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb jsou

a) xxxxx agendy,

b) xxxxx x xxxxx právního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. x) a x) x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7 xxxx referenčními xxxxx.

(9) X referenčním xxxxxx x agendě se xxxxx provozní xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

a) xxx xxxxxx, v xxxxx které xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx prvotního zápisu xx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx v registru xxxx x povinností,

e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx 1, xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 1 a xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), odstavce 6 xxxx. j) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6 písm. x) x identifikátoru úkonu xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) xx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) až f), xxxx. g) xxxx 2 až 4 x písm. x) xx k), xxxxxxxx 3 písm. x) xx e), xxxx. x) xxxx 2 xx 4 x xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 6 xxxx. a) xx x), písm. x) xx i) x xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) a e) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx ohlašovatel xxxxxx; ohlašovatel agendy xxxxx zapisuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 6 písm. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx převedl xxxxx xxxxx xxxx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1, 3, 6 x 7 xxxxxxxx xxxxx x číselníky xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxx xxxx ohrožena činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx46), Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx Finančního analytického xxxxx.

§51x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxx veřejnosti xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx údajem, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jiné agendy, xxx xxx xxxxxx xx agendový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, jestliže

a) xx xxxxx x xxxx, který xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx možnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx za to, xx xx xxxxxxx x xxxxx, a

c) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx, xxx vytvořil xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§52

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx úkonech xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx povahy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob; xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx bylo rozhodnutí xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, adresa xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx referenční xxxx x registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx právnické xxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx agendy, xxx xxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx vydáno,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx podle §51 odst. 6 xxxx. c), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxx xxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se x xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxx xxxxxxx referenčními xxxxx jsou

a) určité xxxxx xxxx povinnost, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx zřejmé, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx jde,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx narození xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx firma nebo xxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxxx osoby ve xxxxx referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj x registru osob, xxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x kód agendy, xxx jejímž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx údajů xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx, který vylučuje xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Z xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

(5) X údajům x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx agendy, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx proveden,

b) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx poslední xxxxx xxxxx vedeného v xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx,

x) záznam o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§52a

Informační xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx registru xxxx x povinností xxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx moci, soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Správcem informačního xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx je Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x všech x xxx vedených xxxxxxx vedou xxxxxx xxxxxx změny, x xx xxxxxx dat, xx kterým xxxx xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

§52b

Rejstřík xxxxxx veřejné xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx v informačním xxxxxxx registru xxxx x povinností rejstřík xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxx vedeny x xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx x §51 xxxx. 1 a údaj x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxx x §51 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zápisem xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx spojuje vznik xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se zápisem xx této xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x působení xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx struktuře, xxxxxx Xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx neprodleně xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx vznik orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x není-li xx, Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zánik xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 1, x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx x), d), x) x x), x xxxxx xxxxxxx x §51 odst. 3, x výjimkou xxxxx xxxxx písmen x), d) x x). Agentura xx xxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx správní xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx kategorie xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kterou Agentura xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(6) Podklady xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx

x) název xxxxxxxxx,

x) xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx vymezuje kategorii,

c) xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Agentura xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kategorii do xxxxxxxxx orgánů veřejné xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx 6 xx užijí xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§52c

Rejstřík informačních xxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x soukromoprávních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) x §51 xxxx. 3 písm. x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Agentura xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x přidělí xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zapíše do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx pro ohlášení xxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x soukromoprávních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů.

§52x

Xxxxxxxx převodů xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx převodů xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx převodů xxxxx orgánů veřejné xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednání x převedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx nebo její xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úkon xxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx vedoucí x xxxx změně xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Orgán veřejné xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jehož výkon xxxxxx nebo její xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 převádí xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) identifikátor xxxxxx veřejné xxxx, xx xxxxx se xxxxx agendy nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jednání obsažených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx její části xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahujícího měněný xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní jednání xxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinků, xxxx právní jednání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úkon nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxx dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx formátu.

(4) Agentura xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx dokument podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§52x

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 36/2021 Sb.

Registrace agendy

§53

(1) Ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx podřízen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx agendy xx xxx působnosti provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx vykonávána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx provede xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxx samostatné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx agendy Xxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx agenda xxxxxxxxx47).

(5) Xxxx-xx xxxxx veřejné xxxx příslušný x xxxxxxxx agendy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 dosud xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx agenda xxxxxxxxx, x není-li xx, Xxxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x §51 odst. 6, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 odst. 6 písm. x) x x), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) x e) x kódu xxxxxx; xx-xx pro xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. k) xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ohlašovatel agendy xxx uvede s xxxxxxxx xxxxxx číselníku, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ohlašovatel agendy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx budou xxxxxxxxx xxx výkon agendy,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx agendy požaduje xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přístupné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovící xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx bez omezení xxxxxxxx, zpřístupnit xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není-li xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx nebo listinné xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x agendě xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, vlastnostech x xxxxxxxxx, kterou Xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(2) X xxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx, aby xxxxx údajů a xxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebu xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxx nepůsobí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Stanoví-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx agendy xxxxx výčet údajů x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxx uvedeného údaje xxx xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx agendy obsahující xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejdříve v xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx právní předpis, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx agendy, x xx ve xxxxxxxxx, xxxxxx Agentura zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, ve xxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx agendy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx agendy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Správci xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx agendy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x) x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx agenda byla xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx, x zveřejní xx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xxxxx x xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) x x) a xxxx. x) xx x).

(7) Pokud xxxxx xx registraci xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podkladů, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx agendy, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§54a

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x ohlášení xxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Ve xxxxx ohlašovateli Agentura xxxxx, jaké xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby v xxxxxxxx zohlednil, xx-xx xx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru nebo xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nezohlední-li xxxxxxxxxxx agendy xxxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x zpřístupnění xxxxx xx základního registru xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx agendy xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx důvod, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaujetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx agendy xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx výkon xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx svém xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx, který vedl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kladného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xx podle odstavce 3, xxxxx určí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xxx, xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx agendy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx zprostředkuje xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx; Xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vládě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 Agentura xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx

§55

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53, 54 x 54a xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) název x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx anebo jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a identifikátor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,

x) kód xxxxxx xxxxx číselníku agend xxxxx §51 odst. 6 písm. a),

c) xxxxxxxx xxxx určených xxx danou agendu xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 6 písm. x) xxxx vůči kterému xxx vykonat xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x), xxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. d) xx jiný xxxxx xxxxxxx moci.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ve struktuře, xxxxxx Xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxx výkon xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §53, 54 x 54a x xxxxx x xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).

(5) Xxxxx Xxxxxxxx neshledá x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vykonává, x xxxxxxxx rolí, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkon xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, odpovídá xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x oprávněním soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, využívají-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxx spravovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx rolí, x xx provádění xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx využívání.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx rolí.

(6) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx údajů, xxxxx xxxx podle §55 odst. 2 xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx agendy, xxxxxxxxx se přiměřeně xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§56a

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, který xxx zaregistrován xxx xxxxx xxxxxx, provádí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 písm. x) x x) x §56 odst. 4 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx. Xxxxx veřejné xxxx, který byl xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, informační xxxxxx xxxxxxxx k autentizaci xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx nositeli rolí, (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Agentura.

(3) X xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxxx,

2. jméno, popřípadě xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x okres narození; x subjektu údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx úmrtí a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro agendu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 x 2 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx po xxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx identifikačních xxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx narození; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.

§57

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx agendy, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxxxx registrech nebo xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx, x uchovává xx xx dobu 2 xxx; záznam obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. c), xx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx využila,

c) xxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx správy xxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxx-xx x využívání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx údaje využity, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x označení xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. c), xx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxx údajů,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního systému xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx záznamy xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx požadovat xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Požádá-li x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uživatelského xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, která využila xxxx xx základního xxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx systému53), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxx.

XXXX DRUHÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností

(1) Xxxxxxx osobě (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádosti xxxxxx

x) elektronicky,

b) v xxxxxxxx podobě, xxxx

x) xxxxxx.

(2) Elektronicky xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři zpřístupněném xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Žádost x poskytnutí xxxxx x registru obyvatel x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v listinné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajskému xxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podpis se xxxxxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxxxx xx správním xxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx obsahovat

a) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx narození,

c) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx kontaktní adresu,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) O poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxx z registru xxxxxxxx také x Xxxxxxxxxxxx vnitra; xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxx provede svoji xxxxxxxxxxxx pomocí identifikačního xxxxxxx.

(6) Xxxxx z xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx, xxxx domácnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxx 15 let,

b) která xxxx způsobilá x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx o zastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxx xxx opatřena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx žádající xx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx poskytnou xxxxxxxxx zástupci, opatrovníku, xxxxx domácnosti, xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx plné moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnitele; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx vedené xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 2 xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§58x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx 18 xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxx referenční xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xx datové schránky xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může svůj xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předat dalším xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů17). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x adresa místa xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a povinností xxxx fyzické xxxxx xxxx právnické osobě, xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 a 3.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů jiné xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 4 x xxxx xxxxx x xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxxx,

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx x žadateli xxxxxxxxx x §58 xxxx. 4 x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Žádost x poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jinou fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sdělení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Sdělení xxxxxxxx xxxxx x subjektu xxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx o jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx x odvolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§59

(1) Subjektu, x xxxx xxxx vedeny xxxxx v registru xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx subjektu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx subjektu xxxx x poskytnutí xxxxx, x xx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

2. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxx identifikačního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jejich xxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx určitý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx §58 xx 59 xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout x využitím prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení x xxx, xx xxxxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx x základním registru xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§60

(1) X případech, xxx byly x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, registru xxxx x xxxxxxxxxx, agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby poskytnuty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti

a) xx zajišťováním xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestných xxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, rozpočtové x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxx,

xxxxx xxxxxxx moci, kterému xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x povinností xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, písemně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí a xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x povinností nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektům xx xxxxx ohrozit činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až d), xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupnit. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx vykonávajícímu dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu49). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx má x xxxxxxx přístup xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(2) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx využil xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, registru xxxx, xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx, agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxx, registru xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, správci xxxxxxxx xxxx, správci xxxxxxxx xxxx a povinností, xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx umožňující jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxx, registru xxxx, xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Prohlášení a xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx být zaslána x elektronickými prostředky.

§60x

(1) Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxx službám xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x využití xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znepřístupněné xxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policii Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provádění opatření x xxxxxxxxx ochraně xxxxx na xxxxxxx xxxxxx požadavku záznamy x xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů x x přístupu do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x), x) až x) x x), xxxx vedený x xxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 písm. x) xx d) xxxx veřejné.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx veřejné xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx. e) se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx xx xxxxxx 2 xxx zpětně xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx prostřednictvím agendových xxxxxxxxxxxx systémů.

§62

Poskytování xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxxx identifikace xx veřejně přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx, x xx jakýmikoli xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli způsobem50); xx nosičích xxx xx poskytují xx xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxx pro xxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace x informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovává x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1. Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výstupy podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§62x

Xxxxx zapisuje x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obec, městský xxxxx nebo městská xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, městská xxxx hlavního xxxxx Xxxxx x kraj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§62x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přenést xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu.

§62x

Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx službami xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxx.

§62x xxxxxx právním předpisem x. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2020

§62d

(1) Xxxxxxxx kontroluje x xxxxxx veřejné xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravu. Xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx může x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxxxx, xxxxxxxx registr xxxx agendový xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezjednal xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémem pro xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§63

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x technických xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x základním xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se §5 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx základních xxxxxxxx.

(3) Ředitele Správy xxxxxxxxxx registrů do xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx51) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxx informační systém xxxxxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, x xx xx xxxxxxx žádosti, která xxxxxxxx údaje, x xxxxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x registru obyvatel.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxx obyvatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §19, x xx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Při vytváření xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívat xxxxx číslo, xxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2025.

§65

(1) Identifikační číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přidělené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx zákona č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x platnosti a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxx xxxx subjektu, xxxxx xx xxxx editor xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx editor u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx formou xx elektronickém formuláři xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx subjektům xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx žádosti xxxxxxxx.

(3) Příslušná agendová xxxxx uvedou xxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx vytvoří xxxxxxxxx xxxxx z příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxx, x xx nejpozději do 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informačních systémů xx xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxxx xxxx. Xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování identifikačních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx místa správci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxx jména x xxxxxxxx, data x xxxxx narození, adresy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, čísla občanského xxxxxxx x rodného xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxx. Zjištěné xxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxxxx místům, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxx x opravě xxxxx.

§66

(1) Správce registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí,

c) xxxxx x stavebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov vedeného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx objektech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov,

e) xxxxx x druhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí,

f) xxxxx x xxxx a xxxxxxx ochrany nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx města Prahy x správních obvodech x xxxxxxx městě Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů a xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx městských obvodů xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov,

j) xxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 15 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx identifikace.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, pokud xxxx xxxxx získá x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§67

Správci informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx jsou editory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx registru územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxx příslušné evidence xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§68

(1) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx správní xxxx s celostátní xxxxxxxxxx xxxxx §53 x 54 xxxxxxxxxx

x) xx 14 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx prostřednictvím agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx 16 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x případě, xx xxxxxxxx získávání údajů xx základních registrů xxxxx §55 xxxx. 1 písm. x), xxxx v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávání xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxxxx

x) xx 15 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a),

b) xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Do xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx podle §55.

§69

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zápisu xxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek,

e) xxxxxx při xxxxxx xxxxx do registru xxxxxx identifikace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx registru, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxx zápisu identifikátorů xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx celého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx jakýmikoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technický xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx §64 xx 68.

(3) Agentura xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx podle §51 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů podle §51 xxxx. 3 xxxx. x),

x) osnovu xxxxxx úkonů xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. f),

c) xxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxxx při vykonávání xxxxxx úkonů nepůsobí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx §51 xxxx. 6 xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x).

(4) Agentura xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovatelem xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 písm. x).

§70

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, 7 x §63 xxxx. 2 x 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 263/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x §33 xxxx. 5 zákona x. 111/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx x xxxxxxxxx práv x povinností xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx identifikátor soukromoprávního xxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx agendy xxxxx §52b odst. 3 zákona č. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 6 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona přerušení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x adrese xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x adrese xxxxx xxxxxx jako adresu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

2. Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx, oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxx. d) xxxxxx x. 111/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx úkonu xx 12 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2018

§23

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xx xxx, xxx bude xxxxxx xxxxxxxx změněn xxxxxxxx xxxxx §54 odst. 7 zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, oprávněn x xxxxxxxx k xxxxxx vedeným v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek, x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Orgán xxxxxxx moci xxxxx §51 odst. 10 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Ohlašovatel xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. j) xxxxxx x. 111/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx agendy xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) x x) zákona x. 111/2009 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1 písm. x), x) x h) xx x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx údaje, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 24 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zemřely x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010 xx 30. xxxxxx 2016 x o xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xx 17 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, sdělením xx Sbírce xxxxxx xxxxxxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxx xxxxx x vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx dne, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových území xx základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí.

4. Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx xxxxx x dobývacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Český úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx báňským xxxxxx xxxxxxx xx 11 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vedenými v xxxxxxxx nemovitostí.

6. Český xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx a odstranění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, sdělením xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 x 3 zákona č. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx, xxx dojde k xxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2021 Xx. x účinností od 16.3.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx ke xxx 1. xxxxx 2024.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx agentuře; xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o zařazení xxxx jmenování státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem, xxxxx je ke xxx 31. xxxxxx 2023 jmenován xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxx, končí xx xxxxx služebním xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx 2 se na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně; na xxxxxxxx místo zařazené x xxxxx platové xxxxx jej xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx Správě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Digitální a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxxx příslušnost hospodařit xx dni 31. xxxxxx 2023, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, změnu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx vztahu x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, která xx potřebná k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxx fondu kulturních x sociálních potřeb, xxxxx xx xxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zařazeným xxxx xxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xx Xxxxxx, x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, kteří xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přecházejí xx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přecházejí xxxxx dnem xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Digitální x xxxxxxxxxx agentury.

7. X xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx agentury xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, státní zaměstnanci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx agentuře xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxxx zařazení x Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxx Správy. Xxxxxxx-xx xx tak xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx agentury x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx do xxx 31. prosince 2023 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx x informační agentuře xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazení x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují xxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxx za služební xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx služební orgán. Xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 297/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zaměstnance České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. X xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx do xxx 31. prosince 2023 xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zahájené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nedokončené, xxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Ministerstva vnitra xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.

Xx. XIV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 111/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2010, x xxxxxxxx ustanovení §6, 7 x §63 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2010.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

100/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

263/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

192/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017 s výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

251/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2018

303/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx statusu xxxxxxx prospěšnosti

s účinností xx 1.1.2018

279/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.2.2020 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2020, 1.2.2022 x 1.1.2025

33/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 458/2016 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

51/2020 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx členění xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x jeho zavedením, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

36/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022, s xxxxxxxx xxxxxxx §52e, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2022

88/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.3.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021, 1.9.2021, 1.1.2023 a 1.1.2025

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

429/2022 Xx., xxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 5.1.2023

471/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 31.12.2022 x 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §89 x násl. xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
3) Například xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x o xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1999 Sb.,, x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) x §3 odst. 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 81/2006 Xx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §8a xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx.
7) §88 xx 94 zákona x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Švýcarskou xxxxxxxxxxx xx druhé straně.
10) Xxxxxxx X a VIII Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1999 Sb., xxxxx č. 326/1999 Sb., zákon č. 325/1999 Sb.
14) §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 328/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o církvích x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 130/2008 Xx.
21) Zákon č. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx.
23) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 83/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
27) §15 xxxxxx x. 248/2000 Xx., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 138/2006 Xx.
28) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 176/2001 Sb.
29) §3 xxxxxx x. 36/1960 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 36/1960 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 564/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) §66 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Sb.
32) Xxxxx č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 387/2004 Xx.
33) §18 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Xx.
34) §30 xxxxxx x. 222/1999 Xx., o zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky.
35) Xxxxx č. 131/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 36/1960 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §3 xxxxxx x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §27 xxxx. x) xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 120/2000 Xx.
40) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 89/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) §27 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 344/1992 Xx.
42) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
43) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§13 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb.
44) Xxxxx č. 412/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) Xxxxxxxxx §64a xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 32/2008 Xx.
46) §2 xxxxxx č. 153/1994 Xx.
§13 xxxxxx x. 154/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
§13 zákona x. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx zpravodajství.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §4 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 365/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 81/2006 Sb.
49) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
50) §90 xxxxxx x. 121/2000 Xx.
51) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 127/2005 Sb.
52) Například §46b xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
53) Například §11 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 153/1994 Sb.

54) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1191 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 o podpoře xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx nařízení (EU) x. 1024/2012.