Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o základních registrech

111/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ REGISTRY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Obecné pojmy §2

Základní registry §3

Údaje základního registru §4

Údaje agendového informačního systému §4a

Využívání údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému §5 §5a §5b §6 §7

Správce agendového informačního systému §8 §8a

Identifikátory fyzických osob §9 §10

Působnost Úřadu §11

Identifikátor subjektů vedených v registru osob §12

Kód agendy §13

Vydávání ověřených výstupů, záznamů a výpisů ze základních registrů §14 §15

HLAVA II - REGISTR OBYVATEL §16

Subjekty údajů §17

Údaje vedené v registru obyvatel §18

Zapisování údajů do registru obyvatel §19

Správce registru obyvatel §20 §21

Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel §22

Nové pořízení údajů §23

HLAVA III - REGISTR OSOB

Pojmy §24

Subjekty vedené v registru osob §25

Údaje vedené v registru osob §26

Zapisování údajů do registru osob §27

Správce registru osob §28 §28a

HLAVA IV - REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

Pojmy §29

Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce §30

Obsah registru územní identifikace §31

Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §32

Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách §33

Další údaje vedené o stavebním objektu §34

Další údaje vedené o pozemku a adresním místě §35

Zobrazení územních prvků §36

Zvláštní způsob vedení údajů §37

Referenční údaje §38

Informační systém územní identifikace §39

Zapisování údajů do registru územní identifikace §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

HLAVA V - REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ

Pojmy §48

Správce registru práv a povinností §49

Údaje vedené v registru práv a povinností §50

Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách §51 §51a

Údaje o právech a povinnostech osob §52

Informační systém registru práv a povinností §52a

Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů §52b

Rejstřík informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů §52c

Rejstřík převodů agend orgánů veřejné moci §52d §52e

Registrace agendy §53 §54 §54a

Registrace pro výkon agendy §55 §56 §56a §57

ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností §58 §58a §59 §59a §60 §60a

Poskytování údajů z registru osob §61

Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace §62 §62a §62b §62c §62d

Přechodná ustanovení §63 §64 §65 §66 §67 §68

Zmocňovací ustanovení §69

Účinnost §70

č. 263/2011 Sb. - Čl. X

č. 192/2016 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. XI

č. 251/2017 Sb. - Čl. VI

č. 12/2020 Sb. - §23

č. 88/2021 Sb. - Čl. VI

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXLVI

č. 471/2022 Sb. - Čl. XIV

č. 346/2023 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

111

XXXXX

xx xxx 26. xxxxxx 2009

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx

x) zřizuje základní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx informační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxx, správou, xxxxxxxx x užíváním,

b) stanovuje xxxxxxxx xxx sdílení xxxxx xxxx základními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání údajů"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy x soukromoprávními xxxxxxx xxx využívání xxxxx.

§2

Xxxxxx pojmy

V tomto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx správy1) xxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx orgán, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) soukromoprávním xxxxxxxxxx xxxxx podnikající fyzická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využívat xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci,

e) agendou xxxxxxx xxxxxx působení xxxxxx xxxxxxx moci xxxx ucelená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx,

x) agendovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační systém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx54) (dále xxx "referenční rozhraní") x který slouží x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informační systém xxxxxxx správy, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a bezpečného xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx54) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sdílení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, základními xxxxxxxx x soukromoprávními xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž prostřednictvím xx xxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx, x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy x xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx využívání údajů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona,

h) informačním xxxxxxxx sdílené služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx referenčního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx obyvatel"),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) základní xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) základní xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx").

§4

Xxxxx xxxxxxxxxx registru

(1) Xxxxxxxx registr xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, referenční xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, provozní údaje x xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx registrech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx údaje xx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány; orgány xxxxxxx xxxx, fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxx xxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základního xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pochybnosti xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx registru označí xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxx; toto označení xxxxxx odstraní xxxxxxxxxx xxxx, xx ověří xxxxxxxxx údajů, jinak xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Má se xx xx, xx xxx, kdo vychází x referenčního xxxxx, xx x xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx, xxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx referenčního xxxxx, nemůže ten, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, xx referenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že referenční xxxx xx nesprávný x že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxx agendového informačního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx agendy xxxx xxx správě x xxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx editor xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx skutečnosti, xxxxxx údaj xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 12/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§5

(1) Orgán xxxxxxx xxxx využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a x rámci výčtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx agendy, v xxxxxx rámci xx xxxx orgánu xxxxxxx xxxx prováděný x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx veřejné xxxx registrovaný.

(2) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx registru nebo xxxxx vedené v xxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadováno xxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx údajů zpřístupněných xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx,

x) vznikne oprávněná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxx pro bezpečnostní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(4) X xxxxxxx, xx orgán xxxxxxx moci, xxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx v základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx x něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, uvědomí o xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx údaje.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru nebo xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru je xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx základních registrů. Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxx přístup k xxxxxx vedeným x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxxxx službami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, využívá xxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx soukromoprávnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, prostřednictvím soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §58 xx 59 a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci výpis xx xxxxxx vedeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx potvrzení x xxx, xx xxxxxx xxxx v základním xxxxxxxx není veden, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx větou první xxxxxxx. Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Soukromoprávní xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx, xxxx xx ověřoval xxxxxx správnost.

(5) Xxxxxxxxxx §5 odst. 3 x 4 se xx soukromoprávního uživatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5b

(1) Xxxxx veřejné xxxx xxxxxxx údaje xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému přímým xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určena, xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění úkolu x xxxx působnosti xxx zajišťování

a) bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x účinné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, odhalování xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx v řízení xxxx soudem.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. x 261/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 471/2022 Sb.

§7

(1) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vazeb xxxx základními registry x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx nebo soukromoprávními xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) realizaci xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zpřístupnění xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx registrech a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zpřístupnění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx xxxx x povinností prostřednictvím xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx služby,

h) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyrozumívání x změnách xxxxx, xxxxx xx vedou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném x registru obyvatel xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob.

(3) Agentura xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních systémech, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupných, x uchovává jej xx xxxx 2 xxx; xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využity, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, a označení xxxxxxxx, xxx jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) výčet xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxx údajů,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údajů.

(5) Xxxxxxxx vydá xx xxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, záznam x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxx v xxxxxx ověřeného výstupu x informačního systému xxxxxxx xxxxxx.

(6) Agentura xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxx zaregistrována.

(7) Xx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx využívá osobní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Úřad").

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému sdílené xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx údajů.

(3) Správce xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x jakém xxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx registru xxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx používá vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x registru xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxxx údaje, xxxxx xx vede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registru xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x).

§8x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využívání xxxxx a agendovými xxxxxxxxxxxx systémy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx používání xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx využívání xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx x za účelem xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x identifikátory xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x registru xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§9

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx přiřazen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterou xxx přidělen. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x nelze x něj xxx xxxxxxx osobní nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxxxxx.

(2) Zdrojový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx zabránění neoprávněnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx základních registrů xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů, xxxxxxx jsou

a) xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx jednoznačně přiřazenými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x jednotlivé xxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xx přidělení xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx v xxxx agendě záznamům x xxxx nebo xxxx fyzických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikátorů xxxxxxxxx xxxx záznamu x xxxxx xxxxxxx xxxxx x dané xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Zjistí-li orgán xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byl nedostatek xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromoprávním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, a pokud xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx odstraní.

(7) Zjistí-li xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx agendového identifikátoru xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu správci xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxxx, zda lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit, x xxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx osoby zjistí xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx odstranit xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§11

Působnost Úřadu

(1) Úřad

a) xxxxxxx xxxxxxxx identifikátory xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx identifikátory xxxxxxxxx xxxx a vede xxxxxx seznamy,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xx agendový xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x převod xxxx agendovými identifikátory xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§12

Identifikátor subjektů xxxxxxxx x registru osob

Identifikátorem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§13

Xxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností.

§14

Vydávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a výpisů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx základního registru xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx1). X ověřenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx vydán x xxxxxxxx obyvatel a xxxxx xxxxxxxx xxxx x adrese xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx55).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze osobě, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx vedeny.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx v odstavci 3 obstarat si xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx výstupu x informačního systému xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Záznam se xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxxxx xx xxxx xxxxx týká, xx-xx zřízenu x xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x výjimkou provozních x autentizačních xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xx vedeny, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx požádat x xxxxx xxxxx editora xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx6). Kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx editorovi příslušného xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx x informační systém xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx pořizovatele databáze7), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx registr, xxxxxxxx správce příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXX

§16

X xxxxxxxx xxxxxxxx jsou x fyzických osobách xxxxxxxxx x §17 xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x další údaje, x nichž xxx xxxxxxx tento zákon.

§17

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx9), a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx smlouvou x Evropském hospodářském xxxxxxxx10), x xxxxxx xxxxxxx příslušníci, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana formou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11),

x) jiné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx obyvatel

(1) X xxxxxxxx obyvatel se xxxxx

x) příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx12), xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx právního předpisu52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52), xx vede x xxxx o identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo poštovním xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxx adresa, xxxxx xx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx12) je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu, xxxxx xx stejným způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx; xxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx se xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace,

f) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx subjektu údajů xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, vede se xxxxx xxxxx, místo x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, vede xx xxx, který xx x rozhodnutí uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí; xxxx x xxxxx x okrese xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx registrované partnerství,

j) xxxxx x druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x identifikátor xxxxxx schránky14), xx-xx xxxx datová schránka xxxxxxxxxxxx,

x) telefonní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronický podpis,

n) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxx dat, jde-li x xxxxxxx údajů xxxxxxx x §17 xxxx. x),

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx13) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémy veřejné xxxxxx. Xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Identifikátorem xxxxxxx xxxxx xxxxx §9 je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx registru xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxx provozní xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxx soukromoprávních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §58a, xxxxx obsahuje datum x xxx poskytnutí, xxxxxxxxxxxxx souhlasu subjektu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx §58a.

(6) Xxxxx veřejné moci, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx využívat xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x adrese, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. j) xx m) x xxxxxxxx 5 písm. x).

§19

Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx a údaje xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 písm. n), xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, §18 odst. 1 xxxx. x) x x §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §18 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x §18 xxxx. 3 prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vedeny xxxxx x cizincích xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 písm. x) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které zapisuje xxxxx uvedené v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx8); xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, a xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx.

(5) Xxxxx uvedené x §18 xxxx. 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxx xxxxxx, xxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx využity, xxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodní firma xxxx název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx subjektu, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58a, xxxxx x xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxxx §58a x xxxxxxxxxxxxx souhlasu,

d) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx agendu xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž údaje xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x §18 odst. 1 xxxx. x) zapisuje xx registru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) x x) x v §18 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxxx §58 x 58a.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxx přenesené působnosti xx úseku registru xxxxxxxx x územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x obcích xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx16) x xxxxxxx údajů xxxxx §18.

§21

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx občana xx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dotazu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a adresy xxxxx pobytu. Xxxx xxxxx sdělí xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§22

Uchovávání a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel

(1) Xxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 50 xxx xx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informačních systémů, xxxxxxxxxxxxxxx nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho x údajů xxxxxxxxx x §18.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx17), s xxxxxxxx údajů xxxxx §18 xxxx. 5, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 10 xxx.

§23

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx základě podnětu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx cizinců xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §22 xx nově xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vedeny xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud subjekt xxxxx neprokáže xxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX

§24

Xxxxx

X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx evidence,

2. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

3. správce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x §25 orgánem veřejné xxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx uvedeného x §25 nejbližší, není-li xxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxx 1 xx 3,

b) editorem xxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx registru xxxx v souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) x Agentura, xxx-xx x údaj xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx registru xxxx,

x) identifikačním xxxxxx xxxxx číselný xxx xxxxxxxxxx zkratkou "IČO", xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx číslem provozovny20) xxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxxx "IČP", který xxxxxx x jednoznačné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx21).

§25

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx osob

Subjekty, x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x organizační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx osoba,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oblast xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxx zapsány xx evidence xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§26

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob

(1) X xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) X osobě se xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x §25 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v §25 xxxx. x) a x); xxx-xx x xxxxx vedenou v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby) xx xxxxxxxxxx xxxx x registru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx datum výmazu x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx vyjádřený referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, datu xxxxxxxx x xxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx a sídle xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registru osob,

j) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyjádřená xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x jménu, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, datu xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx se tato xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx údajem x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx u fyzické xxxxx nebo údajem x názvu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registru xxxx,

x) opatrovník právnické xxxxx vyjádřený xxxxxxxxxx xxxxxx xx registr xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, datu xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby, nevedou-li xx xxxx osoby x registru obyvatel xxxx registru xxxx,

x) xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxx údajem o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx narození a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se tyto xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údajem o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, případně též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu52); uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx xx formě referenční xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx xxxx x údaj x xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a které xxxxx xxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx vedený v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně,

r) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx provozovny, xxxxxxxx xxx adresa, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu52), xx vede x xxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslu xxxxx xxxxx adresa, xxxxx xx mimo území Xxxxx republiky x xxxxx nebyl přidělen xxx adresního xxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx vedený x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx údaj ve xxxxx referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x adrese x xxxxxxxx xxxxxx identifikace,

u) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě bydliště x xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx v §25 písm. x) x f); xxx-xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxx xx adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx agendového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx, jimž odpovídá xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xx xxxxx provozní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x registru osob,

e) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx z registru xxxx.

(5) Identifikační xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů uvedených x odstavci 2 xxxx. a) až x). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c), q) x x), nemá-li xxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x), xx-xx xxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxx identifikačního čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx přiděleno xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxx jednou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx

(1) Editor xxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x v) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxx registru xxxx xx Český xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx osob xxxxx §61.

(4) Správce registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx agendový xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx x xxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx spojené s xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x rozsahu stanoveném xxxxx právním xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxx podle §26.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§29

Xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezená xxxxxxx xxxx výčtem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. stavební objekt,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx územních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) stavebním xxxxxxxx xxxxxxxxx budova xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx věcí, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pozemku nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx o xx xx xx xxxxxxxx nemovitostí zapisují x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místem xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx ve xxxxxx xx stavebnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotky xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x terénu, vyjádřené xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX),

x) xxxxxx mezi územními xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxx x xxxxxxx územních xxxxx xx daný xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx prvky),

g) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx územních prvků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx územní xxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx katastrálního xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x čísla orientačního x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxx jednoznačně určuje xxxxxxx xxxxx,

x) správním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx území, xx němž xxxxxxxx xxxx městské části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx26) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx obce xxxxxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx je veřejným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx prvcích

a) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27),

x) xxxxx xxxxxxx územního samosprávného xxxxx28),

x) území okresu,

e) xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností31),

f) xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxx obecním xxxxxx32),

x) území xxxx33),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx34),

x) xxxxxxx obvod v xxxxxxx xxxxx Xxxxx35),

x) xxxxx obvodu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx37),

x) xxxxx městského xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města38),

m) xxxxxxxxxxx xxxxx39),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotky40),

o) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx místo,

q) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx41).

(2) Registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) část xxxx42),

x) ulice xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx43) (xxxx xxx "xxxxx").

(4) Xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X každém územním xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační údaje, xxxxxxx jsou xxx x xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, x nejde-li x xxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mapě, xxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xx xxxx územní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotky.

(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační údaje, xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou x části obce xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(3) Identifikačními údaji x územním xxxxx, xxxxxx je

a) pozemek, xxxx kód x xxxxx katastrálního území, xx xxxxxx pozemek xxxx, x parcelní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxx, na kterém xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx

1. xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, a xxxx x xxxxx xxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx x xxx, xx se xxxxx x stavební xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotky je xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx údaj, který xx jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

(5) Definičním xxxxx xxxxxxxx prvku nebo xxxxxx evidenční xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poblíž jejich xxxxxx.

(6) Definiční xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prvcích x xxxxxx evidenčních xxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxx obce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx městské xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx obce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mluvnické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxx je xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx město xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx").

(3) O území xxxx, xxxxx městské xxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx městech xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx vedou doplňující xxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx znaku xxxx xxxxxx.

(4) X základní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxx a strukturou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxx obce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x datu xxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X stavebním xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x byty,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x x2,

x) xxxxxxxxxx prostor x x3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x m2,

e) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podlaží,

f) druh xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx vodovod,

h) xxxxxxxxx xx kanalizační xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x

x) vybavení xxxxxxx.

(3) Stavební xxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx adresních xxxx.

§35

Další xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx místě

(1) X xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedou xxxxx x druhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a způsobu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxx parcely,

b) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) x parcele.

(2) X xxxxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx x ulici, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§36

Zobrazení územních prvků

Územní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx mapami xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§37

Zvláštní způsob xxxxxx xxxxx

Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxx dohodnutým x xxxxxxxxxx státním xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace jsou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx a xxxxxxx využití pozemku x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu,

e) technickoekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním,

f) údaje x typu x xxxxxxx ochrany nemovitosti,

g) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údaji pouze x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx katastrální mapa xxxxxx x digitální xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxxx se zapisují xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx těchto údajů x jakémukoli xxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx systém územní xxxxxxxxxxxx nadto obsahuje xxxxx technickoekonomický xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx měsíc x xxx jeho odstranění.

(3) Xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx je veřejným xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx územní identifikace xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je majetkem Xxxxx republiky.

(5) Český xxxxxxxxxxx xxxx, obce x xxxxxxxx úřady xxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužících x plnění jejich xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§40

Xxxxxxxxxxxxx x lokalizační údaje x xxxxx o xxxxxxx xx ostatní xxxxxx prvky x

x) xxxxx xxxxx,

x) území xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx územního samosprávného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx,

x) území xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx městského xxxxxx x městské xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx editor těchto xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x údaje x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí.

§42

(1) Identifikační xxxxx xxxxxxxxxx objektu x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obce xxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu xxxx využití a xxxx technickoekonomických atributech

zapisuje xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rok xxxx xxxxxxxxxx, zapisuje stavební xxxx do informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx editorem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obec xxxx zápisem údajů xxxxxx údaje určující xxxxxx definičního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx místa.

(5) Xxxxx x

x) hranici xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti

zapisuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§43

(1) Identifikační xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x lokalizační xxxxx o

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů, kterým xx správce xxxxxxxx xxxxxx identifikace, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx sdělení Ministerstva xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx opisu pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx po jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. změny xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. udělení xxxx xxxxx znaku xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx sdělení Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx vyobrazení x popis xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx zapisuje xxxxxx xxxxxx údajů, kterým xx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) území městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx xxxxxx těchto údajů, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx základě sdělení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 3 xx xxxxxx x podřazených xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx evidenčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x tyto xxxxx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx den, ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx územních prvků x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapisuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx Český statistický xxxx.

(4) Název ulice x údaje o xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx identifikace editor xxxxxx xxxxx, kterým xx příslušná xxxx. Xxx ulice xxxxxxxxx xxxxxxx registru územní xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx správce registru xxxxxx identifikace, xx xxxxxxx xxxxxxx obce.

(6) Xxxxxxxxxx údaj x xxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxx prvek xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxx x vzniku xxxxxxxxxx územního prvku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx místě x změny příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx registru územní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx obec. Kód xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx registru územní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mění xx nebo xxxxxx xxxxxxxx se vznikem, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

(1) Zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx editor xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxx předaných xxxxxxxxx xxxxxxxx licence.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 způsobem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2016 Sb.

§47

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x územně xxxxxxxx xxxxxxx České republiky,

b) xxxxxxxx vazby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x x grafické xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správce xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX PRÁV X XXXXXXXXXX

§48

Xxxxx

X tomto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx soubor úkonů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxx, k využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx kód, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) kategorií xxxxxxx orgánů veřejné xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x identifikátor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

§50

Údaje xxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) X registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx jsou xxxxx x xxxxxx osobách xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx44) x xxxxx údaje, xxxxxxx vedení by xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) mohlo ohrozit xxxxxxxxxx České republiky xxxx jiné xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxxxxx služeb nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5b odst. 1.

(4) X xxxxxxxx xxxx x povinností xx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x 2 vedou xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx x orgánech xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

§51

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx-xx x xxxxx xxxxxxx moci vedený x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxx osob, xxxx se tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx obyvatel nebo xxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx svěřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) identifikátor datové xxxxxxxx14); xxx-xx x xxxxx veřejné xxxx xxxxxx x registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx údaj ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obyvatel xxxx registr xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci x xxxxx x xx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. název xxxxxxxxx,

3. číslo x xxxxx právního předpisu x označení jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx správní xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52b xxxx. 5,

h) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx; jde-li x orgán veřejné xxxx vedený x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx osob, vede xx xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jinak se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx územní identifikace,

i) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx obyvatel,

j) xxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx územního xxxxx) xx referenční xxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx veřejné xxxx správcem; to xxxxxxx xxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x) jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osob,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

d) xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx14); xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxx, xxxx se tento xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxx,

x) číslo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx základě je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx informačních systémů,

f) xxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxxx kategorii xxxxx §52b odst. 5,

x) adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx osob, xxxxx xx vede xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li s xxxxxxx x evidence xxxxxx xxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx údajů,

k) xxxxx x xxxxx soukromoprávních xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zapisované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) kód agendy, x xxxxx které xxx zápis xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx prvotního xxxxxx do xxxxxxxx xxxx x povinností,

d) xxxxx poslední xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx o xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx x její xxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxxx číselníku xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisu x označení xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx působí xxxx xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výčet x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vykonávány x xxxxxx xxxxxx xxxxx rolí xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x označení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx adresáta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx subjektu, forma xxxxx x požadavek xx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, vykonávaných x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx úkonu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úrovně záruky xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožňuje-li se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxx d),

g) xxxxx xxxxx subjektu, xxxxx xxx vykonávání xxxxxx xxxxx nepůsobí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx x),

x) výčet orgánů xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vykonávají, xxxx jejich kategorie,

i) xxxxx ohlašovatele xxxxxx x xxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx soukromoprávního uživatele xxxxx,

x) výčet a xxxxxxxxx údajů vedených xxxx vytvářených xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x rámci agendy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx údaj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisu a xxxxxxxx xxxx ustanovení, xx jehož základě xxxx xxxx přístupný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx vydány, x v xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x které xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jiné xxxxxx; xx xxxxxxx pro Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x rozsah oprávnění x xxxxxxxxx těchto xxxxx,

x) výčet a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx údajů,

n) xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx ustanovení, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx vykonává úkon xxxxx písmene d) xxxx xxxx kterému xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx referenční údaj x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, nebo xxxx x převedení xxxxxx xxxxx podle písmene x) xxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) na xxxx xxxxx veřejné xxxx.

(7) Xxxxx o agendě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx agendy,

b) xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx a označení xxxx ustanovení, xx xxxxx základě zpravodajská xxxxxx xxxxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Údaje xxxxxxx v xxxxxxxx 6 x výjimkou xxxxx xxxxx písm. x) x x) x xxxxx xxxxxxx x odstavci 7 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x agendě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

a) xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx editora x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxx 1, xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 1, xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), odstavce 6 xxxx. x) x odstavce 9 x xxxxxxxx číselného xxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. a) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) je Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxx. g) bodů 2 xx 4 x xxxx. h) xx k), odstavce 3 písm. x) xx x), xxxx. x) xxxx 2 xx 4 x xxxx. x) xx x) x odstavce 6 xxxx. x) xx x), písm. x) až x) x písm. x) xx x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x e) x xxxxxxxx identifikátoru xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx agendy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. l) a x) a xxxxxxxx 6 xxxx. o) xx orgán veřejné xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx jedná, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy; xxxxx veřejné moci xxxxx zapisuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému registru xxxx a povinností xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, převedení výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

(11) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1, 3, 6 x 7 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby46), Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§51a

(1) Xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vedený x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx údajem, který xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx jiné xxxxxx, xxx pro xxxxxx xx agendový informační xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže

a) xx jedná x xxxx, který xx xx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx zapsán xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jde x údaj, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xx xx to, xx je správný x xxxxx, x

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx stanovisko.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x postupoval xxxxx xxxxxxxx 1.

§52

Xxxxx o právech x povinnostech osob

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje x rozhodnutích xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxx xxxx; referenčními xxxxx o rozhodnutích xxxx

x) xxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) číslo x xxxxx právního xxxxxxxx x označení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, adresa xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx nebo povinnost xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx agendy, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vymezení xxxxx nebo povinnosti xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxx je rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx podle §51 odst. 6 xxxx. c), jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx referenčního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Údaji x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo povinnosti xxxxx, pokud jiný xxxxxx předpis xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazbou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx právo xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx jejich xxxxxxx xxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vznikly,

c) xxxxx x kód agendy, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx údaje do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx sdružování xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) X údajům o xxxxxxx x povinnostech xx xxxxx provozní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx

x) xxx agendy, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x povinností,

d) xxxxx poslední změny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx Agentura.

§52a

Informační systém registru xxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx k zápisu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx agendách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx je Xxxxxxxx. Informační xxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx xx x všech x xxx xxxxxxxx xxxxxxx vedou xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx včetně xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx známa.

§52b

Rejstřík xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Agentura xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §51 xxxx. 1 x údaj x datu xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x x soukromoprávním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §51 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx evidenci orgánů xxxxxxx moci, pokud xxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx této evidence xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx této evidence, xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx veřejné moci, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zánik xxxxxx veřejné xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo zánik xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vznik xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx struktuře, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx a), d), x) a x), x údaje xxxxxxx x §51 xxxx. 3, s xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x), x) a x). Agentura xx xxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx veřejné moci x soukromoprávních uživatelů xxxxx.

(5) Xxxxxxxx správní xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx kategorie náleží, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Podklady xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx

x) xxxxx kategorie,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx vymezuje xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx soukromoprávních uživatelů xxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vedeného x rejstříku xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx.

§52c

Rejstřík informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

(1) Agentura xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx. X rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 1 písm. x) x §51 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx je xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je správcem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, zašle xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxx, kterou Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx základě podkladů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednoznačný xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 3 xx použijí xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§52d

Rejstřík xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X rejstříku převodů xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkon xxxx xxxxxx jednání x převedení výkonu xxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxx xxxx xxxxx xx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx jsou

a) veřejnoprávní xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx platnosti,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx změně nebo x pozbytí její xxxxxxxxx,

x) rozhodnutí orgánu xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx k xxxx změně xxxx x pozbytí xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx dohody mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Orgán xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažených x dokumentu podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx struktuře, kterou Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx oznámení,

b) xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, jehož výkon xxxxxx xxxx její xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx moci,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx jiný orgán xxxxxxx xxxx na xxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažených x dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx měněný xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx úkon xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx platnosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dokumentu xxxx právní účinky xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx úkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxx dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx x strojově xxxxxxxx formátu.

(4) Agentura xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§52x

§52x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2021 Sb.

Xxxxxxxxxx agendy

§53

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve své xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxx podřízen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx vykonávána xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ohlášení agendy Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, x není-li xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx vykonávána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxx samostatné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx agendy Xxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx47).

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 dosud zřízen, xxxxxx agendu xxxxxxxx xxxxxxx úřad, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xx, Xxxxxxxx.

§54

(1) Ohlášení xxxxxx xxxxx §53 obsahuje

a) xxxxx xxxxxxx x §51 odst. 6, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) x x) x kódu agendy; xx-xx xxx údaj xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxx v xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvede s xxxxxxxx tohoto číselníku, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx agendy, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx využívány xxx výkon xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních registrech xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxxxxxxxxx agendy požaduje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, a rozsah xxxxxxxxx x využívání xxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxxx požaduje, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních registrech xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zpřístupněných xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formulářů x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nepožaduje-li xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, zpřístupnit xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx formulářů x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x struktuře, kterou Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výčet xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx agendy, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nepůsobí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx agendy x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx údajů x rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Agentura xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Agentura xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxx se vedou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx agendy xxxxxxxx zpřístupnit xxx xxxxx xxxxxx, ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx výkon xxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností xx struktuře, kterou Xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kód xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x) x xxxxx o xxxxxx zařadí xx xxxxxxxxx agend xxxxx §51 odst. 6 xxxx. a).

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agendy, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x uvede xxx xxxxxx. Zároveň xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonávají, xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx, x zveřejní xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxx s xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x) x x) x xxxx. x) xx x).

(7) Xxxxx dojde xx registraci xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x ohlášení xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§54x

(1) Xxxxx Agentura xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx x xxxx poskytne xxxxxxxxxx lhůtu. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, jaké xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovisko, Xxxxxxxx xxxxx ohlašovatele xxxxxx, aby v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxx, xxxxx vedl správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaujetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaujetí xxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x správce xxxxxxxxxx registru nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxx stanovisku xxxx, x xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx agendy xxxxxxxx xxxxx.

(4) Nezohlední-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx agendy xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon agendy x správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo správce xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx svém xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx agendy xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnuje.

(5) Xx-xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kladného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx ohlašovatel xxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx k výkonu xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxx xxxxx nebo rozsah xxxxxxxxx umožnil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxx nepůsobí xxxx xxxxx veřejné moci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx k xxxxx xxxxxxx údajů xxxx rozsahu xxxxxxxxx, xxxxx je sporná; Xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Agentuře. Agentura xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 Agentura provede xxxxxxxxxx agendy se xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

§55

(1) Xxxxx veřejné xxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53, 54 x 54a xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) název x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x identifikátor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx číselníku xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxx určených xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx agendy požaduje xxxxxxxx,

x) xxxxx agendových xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. d) xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x), xxxx údaj x xxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxx §51 odst. 6 písm. x) xx jiný xxxxx xxxxxxx moci.

(3) Xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 ve struktuře, xxxxxx Xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkon agendy xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §53, 54 a 54a x xxxxx o xx vedeny x xxxxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. a).

(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxxxx údajů xxx xxxxx agendy.

§56

(1) Agentura xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx oznámil vykonávání xxxxxxxxxx x agendě, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, který xxxxx agendu vykonává, x označení xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxx agendy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x registraci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx agendy xx xxxxxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x).

(3) Orgán xxxxxxx moci, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, odpovídá xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx provádění xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídajících opatření, xxxxx zabrání neoprávněnému xxxxxxxxx údajů vedených x základních xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx zabrání neoprávněnému xxxxxxxxx údajů vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x oprávněním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx využívání, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xxx spravovaného agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx

x) určení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx rolí, x xx xxxxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Agentura xxxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx agendy byly xxxxxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, a xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xx změně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §55 odst. 2 xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxx xxx registraci xxx výkon xxxxxx.

§56x

(1) Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zaregistrován xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 xxxx. x) a x) x §56 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx. Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx, informační xxxxxx xxxxxxxx x autentizaci xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, (xxxx xxx "autentizační xxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x fyzické xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxxx v rozsahu

1. xxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx a stát, xxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 1 x 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a který xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx role, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, z registru xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx identifikačních xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.

§57

(1) Orgán veřejné xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx role, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx,

x) roli xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx které fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx využity,

d) datum x čas xxxxxxx xxxxx,

x) důvod a xxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxx.

(2) Agentura xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x využívání xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních systémech, xxxxx-xx x využívání xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využity, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, pro jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx využila,

c) výčet xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx využití údajů,

e) xxxxx x konkrétní xxxx xxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx automatického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Agentuře xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx požadovat pouze x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních registrů, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Požádá-li o xx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx systému53), předá xx orgán veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx osoby.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§58

Poskytování xxxxx z registru xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě (xxxx xxx "xxxxxxx údajů") xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx vedeny x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxx

x) elektronicky,

b) x xxxxxxxx podobě, xxxx

x) osobně.

(2) Elektronicky xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři xxxxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů x xxxxxxxx obyvatel Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx úředně xxxxxxxx podpisem. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxx kterému xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx narození,

c) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxx jejich předání.

(5) X poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požádat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, x xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Subjekt údajů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní orgán, x kterého byla xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx údajů žádá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxx xxxxxx,

x) která xx xxxxxx 15 xxx,

x) která xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci nebo x zastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx osoby, která xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx; úředně xxxxxxx xxxxxx se nevyžaduje, xx-xx xxxxxx podepsána xxxx xxxxxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxx orgánu, xxxx kterému xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 7 musí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx poskytnou zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, nebo subjektu xxxxx x případě xxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; údaje xx xxxxxxxxx zmocněnci.

(11) Xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx. x) x b) xxx poskytnout za xxxxxx 2 xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§58x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx údajů staršího 15 let xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x povinností, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx schránky xxxx xxxxx. Xxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kdykoliv xxxxxxx. Xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx osobám xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx17). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou též xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Subjekt xxxxx, který požádá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z registru xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 a 3, xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 5, xxxxx-xx se x xxxxx x registru xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx x žadateli xxxxxxxxx x §58 xxxx. 4 a xxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx a místo xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx stanovené x §58 odst. 4 x xxxx údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx,

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytnuty, xxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx xxxxxxxx určenou xxx xxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Správní xxxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx záznamu x xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx souhlasu, a xx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx údajů v xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x údaje x xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx udělení a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů.

§59

(1) Subjektu, o xxxx jsou xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx x povinností, xxxxx-xx o fyzickou xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx osobě, xxxxx jménem xxxxxxxx xxxx o poskytnutí xxxxx, a xx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

2. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vedeného v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx §58 xx 59 xxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v základním xxxxxxxx xxxx potvrzení x tom, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru není xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§59x vložen právním xxxxxxxxx x. 251/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

§60

(1) X případech, xxx xxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx, agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx využity údaje xxxxx xxxx do xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx

x) xx zajišťováním bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx zajišťováním významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, rozpočtové x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xx zajišťováním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx tyto údaje xxxxxxxxxx xxxx který xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx xxxx, registru xxxx a povinností xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx do xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x povinností nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx subjektům xx xxxxx ohrozit činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až d), xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupnit. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu49). Správce xxxxxxxxxxxx systému xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu činnosti xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu1).

(2) Ten, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx kdo využil xxxxx z registru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, registru xxxx, xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx registru xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx a identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx blokace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx zaslána x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§60a

(1) Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně záznamů, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxx znepřístupněné xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx opatření x evidenční xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavku záznamy x poskytnutí x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 471/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), d) až x) a x), xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) x provozní xxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx.

(2) Referenční xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) jsou neveřejné x poskytují xx xx žádost subjektu xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx za xxxxxx 2 let xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 tím xxxx xxxxxxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx agendových xxxxxxxxxxxx systémů.

§62

Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejně přístupný xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, včetně zhotovování xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho celého xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx jakýmikoli prostředky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx50); xx nosičích xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx pro xxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu1) xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace se xxxxxxxxxxx.

(2) Registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovává z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pozemku xxxx x katastru xxxxxxxxxxx evidovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx.

(3) Xxx poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odstavec 1. Z informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace xx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§62x

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obec, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x kraj x xxxxxxxxx působnosti.

§62x

Xxxxxxxxxxxx vnitra může xxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dohodou xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x zasílání záznamů xxxxx, xxxxxx xxxxx x údajů z xxxxxxxx osob xxxxxxx xx Xxxxxxxx. K xxxxxxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§62x

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxx xxxxx zpřístupnit pro xxxxx xxxxxx agend.

§62c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2020

§62x

(1) Agentura xxxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nedostatky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx, aby x xxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní registr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, znemožnit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§63

(1) Xxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx z technických xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx §5 xxx tento xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky zařazených x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Správu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx51) xxxxxxx x odvolává ministr xxxxxx.

(4) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx agendové xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxx xxxx agendu xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních registrů, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je možné xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxxxx xx základě xxxxx x žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §19, a to xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx jednoznačnou identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2025.

§65

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x platnosti x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob, x xx na žádost xxxx subjektu, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k vložení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem základního xxxxxxxx osob. Identifikační xxxxx osoby xx xxxxx subjektům xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Registr xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušných xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxx míst, x xx nejpozději xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxx naplněním údajů xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xx registru xxxx xxxxxxx xxxxxx správnosti x xxxxxxxx. Xx xxx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx, adresy xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx občanského xxxxxxx x rodného xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx postup xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§66

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace při xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx zapíše

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx nemovitostí,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx objektech x katastru nemovitostí,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov,

e) xxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx x katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx městských částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx městských xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxxxx měst z xxxxxxxx sčítacích obvodů x xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 poskytnou xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 15 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 x nejpozději do 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx identifikace.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x po uplynutí xxxxx podle odstavce 3, xxxxx tyto xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx příslušné xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Xxxxx xx xxxxxx vykonávána xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxx jiný správní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §53 x 54 nejpozději

a) xx 14 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx 16 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx základních registrů xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx získávání xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Pokud xx xxxxxx vykonávána xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávání xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxxxx

x) do 15 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx však xx uplynutí lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a),

b) xx 18 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Do xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1, xxxxx nabudou xxxxxx xxxx, vykonatelnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §55.

§69

Zmocňovací ustanovení

(1) Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx přesnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytují správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidenčních jednotek,

e) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcemi x stavebními úřady x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na shromažďování xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, reprodukci x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx zápisu identifikátorů xxxxxxxx prvků a xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx x nemovitostí x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxx stanoví nařízením xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx provedení opatření xxxxx §64 xx 68.

(3) Xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxx správy xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. m) a xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 3 xxxx. k),

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x),

x) osnovu xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx §51 xxxx. 6 písmene x),

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup otevřenou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 písm. x).

§70

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, 7 x §63 xxxx. 2 a 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 odst. 1 písm. n) xxxxxx x. 111/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 6 zákona x. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 263/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 29.11.2011

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxx registr územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x §33 odst. 5 xxxxxx x. 111/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 5 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx registru agend, xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxx xxxx identifikátor xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx identifikátor soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx registrů.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52b xxxx. 2 zákona x. 111/2009 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52b odst. 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nastalo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx adresu xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx veřejné xxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj podle §51 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxx. d) xxxxxx x. 111/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2018

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §54 odst. 7 xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx, x xxxxx xxx oprávněn x xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 10 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Ohlašovatel xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x) x x) zákona x. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xxxxx §55 zákona x. 111/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, oznámí xxxxxxxxxx agendy xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx údajů xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x), x) x h) xx i) zákona x. 111/2009 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx tyto xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevedly, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 24 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx osobách, xxxxx zemřely x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010 xx 30. xxxxxx 2016 x o nichž xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx obyvatel xxxxxx, x to do 24 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xx 17 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vedenými x xxxxxxxx nemovitostí.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xx 18 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, sdělením xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Ustanovení §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx dne, xxx xxxxx x zápisu xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx báňským úřadem xxxxxxx xx 11 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaji x xxxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí.

6. Český xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a odstranění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, sdělením xx Sbírce xxxxxx xxxxxxx xxx, kdy xxxxx x zápisu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Ustanovení §29 xxxx. 2 a 3 zákona č. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx ode xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základního registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 88/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 16.3.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí Ministerstvu xxxxxx údaj xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx.

Xx. CXLVI xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx základních xxxxxxxx (xxxx xxx "Správa") xxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx 1. ledna 2024.

2. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, který je xx xxx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxx 31. xxxxxx 2023 jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxx, končí na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxx 2 xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx lze xxxxxxx xxxx jmenovat xxx x jeho xxxxxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterému má Xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodařit xx xxx 31. xxxxxx 2023, přechází xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona na Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, změnu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx vztahu x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Prostředky xxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se vztahují xx xxxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Správě, x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, kteří xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona přecházejí xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. V xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2023 xxxxxxx Digitální a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx služebním xxxxx x Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazení x Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxx působnosti Správy. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx službu xxxxxxxxxxx v zajištění xxxxxxxx státní příspěvkové xxxxxxxxxx x zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Digitální a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán. Xxxx xxxxx x xxxxx xx nepoužijí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx působnosti Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 297/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.

8. X xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2023 xxx majetek státu, xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxxx.

9. Postupy podle xxxxxx č. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx, x přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 471/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.4.2023

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx moci, soukromoprávních xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx udělen xxxxx dnem 29. xxxxxx 2018 x xxxxx-xx na jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 111/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2010, x xxxxxxxx ustanovení §6, 7 x §63 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

100/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

263/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

312/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

192/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2017

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

251/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2018

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx statusu xxxxxxx prospěšnosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

279/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.2.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2020, 1.2.2022 a 1.1.2025

33/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 458/2016 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

51/2020 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x územně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

47/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx správních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022, s výjimkou xxxxxxx §52x, které xxxxxx účinnosti 1.2.2022

88/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx elektronizací postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021, 1.9.2021, 1.1.2023 a 1.1.2025

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

429/2022 Xx., xxxxx xx xxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

471/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2023 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 31.12.2022 x 1.1.2024

152/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

346/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024 x 1.1.2025

89/2024 Xx., kterým xx xxxx volební x xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

125/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §89 x násl. xxxxxx x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a o xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (zákon x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1999 Sb.,, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) a §3 xxxx. 2 xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 81/2006 Xx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §8a xxxxxx č. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 130/2008 Xx.
7) §88 xx 94 zákona x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx Xxxxxx x volném xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx členskými státy xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx konfederací xx xxxxx straně.
10) Přílohy X x XXXX Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Například xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 328/1999 Sb., xxxxx č. 326/1999 Sb., zákon č. 325/1999 Sb.
14) §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 328/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování občanů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a postavení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Například xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 130/2008 Xx.
21) Xxxxx č. 455/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb.
23) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Zákon č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Například xxxxx č. 513/1991 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §4 xxxx. 2 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
27) §15 xxxxxx č. 248/2000 Xx., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 138/2006 Xx.
28) Ústavní xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 1/1993 Xx., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 176/2001 Xx.
29) §3 xxxxxx x. 36/1960 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 36/1960 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 564/2002 Sb., o stanovení xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x území xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §66 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Sb.
32) Zákon č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx zákona x. 387/2004 Xx.
33) §18 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Xx.
34) §30 xxxxxx č. 222/1999 Xx., x zajišťování xxxxxx České xxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 131/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 36/1960 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
37) §3 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §27 xxxx. h) xxxxxx x. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Xx.
40) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 89/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §27 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 344/1992 Sb.
42) §27 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx.
43) §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
§13 zákona x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
44) Zákon č. 412/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) Xxxxxxxxx §64a xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 32/2008 Xx.
46) §2 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
§13 xxxxxx x. 154/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Sb.
§13 xxxxxx č. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx zpravodajství.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve xxxxx zákona č. 81/2006 Xx.
49) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
50) §90 xxxxxx x. 121/2000 Xx.
51) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 127/2005 Xx.
52) Například §46b písm. x) xxxxxxxxxx soudního řádu.
53) Xxxxxxxxx §11 odst. 2 x 3 xxxxxx x. 153/1994 Xx.

54) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1191 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx některých veřejných xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.