Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.1965.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.1964 do 30.04.1965.


Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání

150/1961 Sb.

Zákon

Oddíl I - Náhrada škody vzniklé z pracovních úrazů a nemocí z povolání

Odpovědnost za vzniklou škodu §1 §2 §3 §4

Způsob a rozsah náhrady škody §5 §6 §7 §8 §9 §10

Náhrada škody členům jednotných zemědělských družstev a jiným osobám §11 §12

Uplatnění nároku na náhradu škody §13 §14 §15 §16

Oddíl II - Náhrada nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení (zaopatřední) §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

Oddíl III - Ustanovení společná a závěrečná §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34

INFORMACE

150

XXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 1961

o xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x povolání
 

Péče x bezpečnost x xxxxxxx zdraví při xxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívá xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkolů výroby x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx vytváření xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx bezprostřední xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx o bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx těchto zásadách xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx předcházení pracovním xxxxxx x nemocem x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx snižování xxxxxxxxxx.

X souladu x xxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracujícím, je xxxxx xxx zajistit, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, se mohli xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx schopností xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úroveň xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X dosažení xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Oddíl X

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Xxxxx-xx x pracovníka k xxxxxxxxx xx zdraví xxxx k xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx (xxxx xxx "pracovní xxxx"), xxxxxxxx xx xxxxx xxx vzniklou xxxxxx, u xxxxx xxx pracovník x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxx způsobenou pracovníkovi xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx pracovník pracoval xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx z povolání, xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x povolání xx xxxxxxxx nemoci xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydaných, jestliže xxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx přihodil xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx i tehdy, xxxx x jeho xxxxxx xxxx dodrženy xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx 3.

§2

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zčásti, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xx xxx x nimi xxxxx seznámen x xxxxxx znalost a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx toto porušení xxxx jednou x xxxxxx xxxxx.

(2) Zprostí-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, určí xx xxxx škody, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Bylo-li xxxx xxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Revolučního xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdraví xxx práci, xxxx xxx část xxxxx, xxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxx, vždy xxxxx xxx xxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx xxx.

§3

Podnik se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx práci xxxx xxxxxxx, zákazy x xxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx-xx jednání xxxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx od xxxx xx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nemůže xx podnik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx postupoval xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 nebo x §3, xxxxx xxxxxxxxx tento stav xxxxxxx nevyvolal.

Způsob x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§5

Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx léčení, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx kterém za xxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Podnik xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx pracovním xxxxx xxxx na takovém xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovní podmínky xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx pracovník, x xxxx xxxx xxxxxxxx schopnost xx xxxxxxx, může dosahovat xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x okresním národním xxxxxxx opatřit xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x §6, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxx, xxxxx měl před xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ušlý xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxx za škodu xxxxxxxx.

(2) Náhrada ušlého xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poškozeného a xxxxxxxxx xxxxxxxxx invalidním xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx nesmí činit xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §8.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu přesahuje 1200 Kčs xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx-xx aspoň 50 Xxx xxxxxxx.

(4) Náhrada xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřísluší xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x sociálním zabezpečení (xxxxxxxxxx). Jestliže xxxx xxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx invalidní xxxxxx xxxxx věty xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx důchodem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pracovním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx náležel xxxxx xxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx přiznán invalidní xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 x 7.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xx invalidní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

§9

Xxxxxx je povinen x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zdraví xxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, poskytnout pracovníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrazové xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx uplatnění a xx xxxxxx, která xx tím vznikla.

§10

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx léčení, xxxxx xxxxxx poskytnuto xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Důchody pozůstalých xx vyměří x xxxxxxxxxxx důchodu při xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednorázové xxxxxxxxxx, x xx xxxxx (vdovci) xx xxxx 3000 Xxx x xxxxxxx dítěti xx xxxx 5000 Xxx.

(4) Podnik xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx výživou odkázány xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejichž xxxxxx xxxxx xxxxx dostatečně xxxxxxxxxx, poskytovat, xx xxx ušlo; náhrada xxxxx xxxxx celkem xxxx xxx 1600 Xxx měsíčně.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odškodnění xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, ve kterém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Náhrada xxxxx členům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstev x xxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxx jednotných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osobám, xx které xx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstva"), xxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx družstvo.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí ustanovení xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodem xxxxx xxxx xxx 1600 Xxx měsíčně.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x povolání invalidním, xx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx škodu xxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodem. Xxxxxxx ušlého xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1600 Xxx xxxxxxx.

(5) jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx jednotné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xx škodu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxx. 1 x 3, xx jim xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení. Náhrada xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxx xxxx xxx 1600 Xxx měsíčně.

§12

(1) Xxxxxx na xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxx xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x povolání xxxx, členů výrobních xxxxxxxx, příslušníků xxxxxxxxxxx xxx x příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, žáků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x středních xxxx, xxxxx i osob, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poměru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx pracovníků, o xxxxxxx xx stanoví Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) U osob xxxxxxxxxx x službě x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx povinnosti xxxxx §6 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx spolupracovat při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x poskytovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7.

Uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xx promlčí xx xxxxx letech xxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Promlčecí xxxx xxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxxxx šest xxxxxx xxx dne, kdy xx poškozený dozvěděl, xxxxx má xxxxx.

§14

Jakékoliv xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Revolučního xxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 15 xxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx spor x tomto nároku x xxx o xxx xxxx rozhodnuto.

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud jsou x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx pracovních xxxxx,*) popřípadě soudy.

(3) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x soudu xxxxxxxxxxx xxxxx občanského soudního xxxx, ale i x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobena.

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx odpovědnost podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X x těch xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx podniku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §5 xx 15 x x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx takové xxxxxx proti jiné xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ustanovení §514 x §15 xxxx. 3.

Xxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

§17

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx dodrženy povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxx orgány xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx poškození xx xxxxxx xxxx smrt, xx xxxxx xxxxxx, x xxxx u xxxx xxxxxxxxx nebyl x pracovním xxxxxx, xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx léčebné xxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (služební xxxxxx x xxxxxx x xxxxx nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobil poškození xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx vadou xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, postihuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, který dodal xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §17, xxxxx podnik xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx státu rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 x invalidním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by pracovníkovi xxxxxxx xxxxx předpisů x sociálním xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx); u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zvýšeny proto, xx xx xxxx xxxxx vyměřit x xxxxxxxxxxx důchodu podle §8.

§19

(1) Kdo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu, protože xxxxxx úmyslně nebo x xxxxxxxxxx poškodil xx zdraví xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, anebo xxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxxx xx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx xxxx, jakož i xxxxx nemocenského pojištění (xxxxxxxx příjmy x xxxxxx x dávky xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách) x xxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míře jeho xxxxxxxxxxxx vůči poškozenému.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx podle občanského xxxxxxxx x nejde-li xxxxxx o poškození xx xxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1.

§20

Xxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) podle §1719 xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pojistně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

§21

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx podle §17 xx 19 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) jde-li o xxxxxxx léčebné xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) jde-li x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx, x

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení (xxxxxxxxxx), xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) poskytl xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx nákladů x dávek xxxxx §17 xx 19 x téže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádný x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx promlčecí xxxx xxxxx pro xxxxx x xxxx.

§22

O nárocích xx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxx §17 xx 19 rozhodují xxxxxxx národní výbory.

§23

(1) Ministerstvo zdravotnictví, Xxxxxx úřad sociálního xxxxxxxxxxx a Ústřední xxxx xxxxxx v xxxxxx s ministerstvem xxxxxxx x zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k §17 xx 19, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx xxxx, xxxxxx společného xxxxxxxxxxx náhrad nákladů xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnutí, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx podávat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx podle §17 xx 19.

Oddíl III

Ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§24

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesprávně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx X, xxx je xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx-xx xxxxxxxxx nebo musel-li x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxx x xxxxxx nesprávně xxxxxx xxxx omylem xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nahradil státu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x §18, má nárok xx náhradu xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx odpovědnosti xxxx poškozenému.

§26

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zavinění xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx (členů) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úkolů xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxx na náhradu xxxxxxx x xxxxx xxxxx §17 xx 19 xxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx x ne xxxx pracovníkovi (členovi).

(2) Xxxxxxxxxx (xxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními předpisy.**)

§27

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx života x xxxxxx pracovníků, předpisy xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx dopravní, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předpisy x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, výbušinami, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx radioaktivními, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně zdraví xxx práci se xxxxxxxx x pravidle xxxxxxxx x zdravotně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pravidla o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnutí xxxxxxxx; u pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyžaduje, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně zdraví xxx xxxxx vyšším xxxxxxx Revolučního odborového xxxxx.

(2) Při posuzování, xxx pracovník, který xxxxxx xxxxxxxx úraz xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xx dovolávat jen xxxxxxxxxxx ustanovení, podle xxxxx si xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx x jinými xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§28

Povinnosti a práva xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§29

Pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, platí x xxxxxxx škod, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx předpisy.

§30

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vydá v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxx zúčastněnými ústředními xxxxx x orgány xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx tohoto zákona, xx kterých může xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxx xxxxxxxxxx (§9), rozsah xxxxxxx xxxxx a xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx základních xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x pracovníků, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx úřad sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx odborů x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx určování výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; v těchto xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx platí x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx náhradu xxxxxxx x xxxxx xxxxx §1719 vzniklých v xxxx xx 1. xxxxx 1957 do 31. ledna 1962, xxxxx před 1. xxxxxx 1962 nebylo x xxxx pravomocně xxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x dohodě; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1962.

(2) Dávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdělku, které xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxx xxxxxx č. 58/1956 Sb., x xxxxxxx škody xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péče a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxxxx, x které xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 1962, xxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z povolání x xxxxxxxxxx dávkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 2200 Kčs xxxxxxx.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/1964 Sb.

§33

Xxxxxxx se xxxxx č. 58/1956 Sb., x náhradě xxxxx za pracovní xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx léčebné xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1962.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

Široký x. x.

Informace

Právní předpis x. 150/1961 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.1962.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

40/1964 Xx., občanský xxxxxxx

x účinností xx 1.4.1964

Xxxxxx předpis x. 150/1961 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/1965 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1965.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

*) Xxxxx č. 37/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx odborového hnutí, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 184/1959 Ú. x., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
**) Zákon č. 71/1958 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru, x xxxxx č. 49/1959 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.