Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
414/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. V
414
XXXXX
xx xxx 31. xxxxx 2008,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx 134/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb. x xxxxxx č. 382/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. §2x xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xxx:
"§2x
(1) Orgány státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státní správu xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále jen "xxxx xxxxx"),
b) xxxxxxx úřady a Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").
(2) Xxxxxx správu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Ministerstvo práce x sociálních xxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1a),
x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obvodech xxxxx práce spadajících xx správního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1x) §7 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.".
2. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
3. X §5 odst. 1 xxxx. x) xx slova "a xxxxxxxxxxxx příspěvek" xxxxxxx.
4. X §7 xxxx. 7, §19 xxxx. 2, §20 xxxx. 2, §24 xxxx. 3, §30 xxxx. 2, §30x xxxx. 5, §57 xxxx. 1, §58, §59 xxxx. 2 x 6, §61 xxxx. 1, 3 x 4, §62 xxxx. 1 x 6, §63 xxxx. 2, §63x xxxx. 2, §64 odst. 7 x 8, §66, §67 xxxx. 1, 2 a 4, §68 xxxx. 5, §69 xxxx. 1 x 3 x §70 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx podpory" xxxxxxxxx xxxxxx "práce".
5. X §30 xxxx. 1 písmeno x) xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 47x xxx:
"x) jde-li x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené, x xx
1. x xxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx, xx jde x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené, xx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx nároku na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx o xxxx xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do 7 xxx věku xxxxxx xxxxxx,
3. x nižší xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dítěti xxxxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách47d), xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx x dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx postižené, x xx od 7 xx 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx 1. xxxxx 2009 xx 31. xxxxxxxx 2009, x xx 7 do 15 xxx věku xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2009;
xxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejdříve den xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx, zda jde x xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
47x) §7 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
6. X §30 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) x základní xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx dítě xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx snížené xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. d) xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejmladší xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxx, jestliže xx x rodině xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx dítě x rodině nenáleží.
Xxxxxxxx osobní celodenní x xxxxx xxxx xxxx xxx splněna x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).".
7. X §30x xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx-xx xxxxx §30x odst. 1 xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci oba xxxxxx xxx, xx xxxxx ji xxxxxxx xx xxxx měsíce,".
8. X §30x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx 7" nahrazují xxxxx ", 7, 10 xxxx 15".
9. V §30x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "nebo 3, xxxxx jde o xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3".
10. V §30x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "4 xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "6 xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nepřevyšujícím 4 hodiny xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání".
11. X §32 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx c) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) 3&xxxx;000 Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.".
12. V §59 xxxx. 3 xx xxxxx "úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".
13. X §63 xxxx. 8 xx xxxxx ", krajské xxxxx x úřady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory".
14. X §64 xxxx. 1 se věta xxxxx nahrazuje větou "Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx v xxxxx souvislosti s xxx, xxxxx se xxxx nestanoví jinak.".
15. X §64 xxxx. 1 větě xxxxx se slova "xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx".
16. X §64 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x odstavci 1" xxxxxxxxx xxxxx "státní xxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §64 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx podpory".
18. X §64 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx sociální podpory".
19. V §64 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx.".
20. X §64x xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxxxx úřady x xxxxx provádějící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x orgány xxxxxx sociální xxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Orgány státní xxxxxxxx podpory".
21. X §65 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx uložené úřady xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxxxx krajskými xxxxx xxxx xxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
22. X §65x xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx je xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx úřady xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxxxx krajskými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uložil. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".
23. X §65x se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
24. X §67 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
25. X §68 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx, xxxxx zakládá xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3,".
26. V §68 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 4 se xxxxx "xxxxxxxx škole speciální" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx základní xxxxx nebo ve xxxxx poskytující základní xxxx střední xxxxxxxx".
27. X §68 xxxx. 4 se xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx podpory".
28. Xx §70 se xxxxxx xxxx §70a, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§70a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočetní techniky xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx razítkem xxxxx x s předtištěným xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx.".
29. V §71 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
30. §72 xxxxxx nadpisu xxx:
"§72
Náklady xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dávkách.".
31. §73x xxx:
"§73x
Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadům xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx ve státní xxxxxxxx podpoře; pro xxxxxxxx nad činností xxxxx práce xx xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (krajské xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, kteří x 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx státní sociální xxxxxxx.
2. Příslušná xxxxxxx část hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedenými x bodě 1 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stát - Xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx provedená xxxxxxxxxx xx závazná.
3. Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx městských částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad práce xxxxxxxx města Prahy. Xxxxx k vydání xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxx x dávky státní xxxxxxxx podpory xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxx nařízený úřadem xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxxxx x provedených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx státní sociální xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, skartační xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x bodu 4 xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dni 1. xxxxx 2009.
8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx hlavního města Xxxxx.
9. Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, xxxx xxxx xxxx řízení zahájeno.
10. Příslušné xxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxx xxxxxxxx převáděných xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obslužných xxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2010, xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxx.
11. Xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx v nižší xxxxxx podle čl. I xxxx 5 x 6 xx přizná xx základě xxxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
12. Nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. e) zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx i xx xxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. XXX
Zákon č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 52/2004 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 176/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx. a xxxxxx x. 305/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §19 xxxx. 4 xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx".
2. X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 5 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2008 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. X
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, s xxxxxxxx čl. II xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 414/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009, x xxxxxxxx čl. II xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.12.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.