Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2008.


Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
239/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o registrovaném partnerství Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. V
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. VII
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. IX
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. X
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. XII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XIV
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV
239
XXXXX
xx xxx 6. xxxxxx 2008,
xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx partnerství x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Xx., xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx části Xxxx-xxxxx".
2. §24 včetně xxxxxxxx pod čarou x. 4 x 5 xxx:
"§24
(1) Xxxxx, xxxxx chce vstoupit xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xx xxxxxxx příslušnému matričnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxxxxx uvedenému x §23 připojit
a) rodný xxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx4),
x) xxxxx xxxxx z informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx (xxxx jen "výpis x evidence obyvatel") x místě xxxxxxxx xxxxxx,
x) výpis z xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx x partnerství,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx úmrtní list xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx partnerství, xxxx xxxxxx list zemřelého xxxxxxxx, žil-li x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxx si xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx5), xxxx xxxxx xx občan xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem.
4) §20 xxxxxx x. 40/1993 Xx., o nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 194/1999 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 357/2003 Xx.
5) Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx zní:
"§24a
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx partnerství x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, je povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §24 odst. 1, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady, xxxxx xxxx cizím xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx partnerství, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".
4. §25 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6 xxx:
"§25
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxx uvedenému v §23 připojit
a) xxxxx xxxx,
x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx vydáván,
d) xxxxxxxxx x rodinném xxxxx xxxx x partnerství x xxxxxx, xx-xx xxxxx státem xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke vstupu xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxx chce vstoupit xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx žil x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx prokázat xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, který xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx povolen trvalý xxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx vstupem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oprávněnosti xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, občana xxxxxx smluvního státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx6). Xxxx potvrzení xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx.
(3) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) mohou xxx xxxxxxx x jednom xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx prokázat xxxxxxxxx dokladem.
(4) Xxxxxx x xxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x datu vstupu xx xxxxxxxxxxx starší 6 měsíců.
(5) Příslušný xxxxxxxx xxxx může xx žádost xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx partnerství a xxxxx byl xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) prominout, xx-xx xxxxxx opatření xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx překážkou.
6) Xx. 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států.".
5. X §29 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxx provedení xxxxxx xx knihy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do partnerství, xxxxx v rozsahu:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) datum x xxxxx narození,
c) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx jednoho z xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx4).".
6. Xx §38 xx xxxxxx xxxx §38a, xxxxx xxx:
"§38x
(1) Pokud se xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x plném rozsahu, xxxxxxxxxx se písemně xxxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx 3, §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d) xxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., zákona x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 218/2000 Xx., zákona x. 253/2000 Xx., xxxxxx č. 58/2001 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx. a xxxxxx x. 230/2006 Sb., xx xxxx takto:
1. V §15a xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §15x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "x nepřetržitý" xxxxxxx.
3. X §15a xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 12 xxxxxx xxxx xxx 13, xxxxx xxx:
"13. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 13 xx 17 xx označují xxxx xxxx 14 xx 18.
4. X §15x xxxx. 3 písm. a) xxx 14 zní:
"14. xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,".
5. X §15x xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 12 vkládá xxxx bod 13, xxxxx xxx:
"13. xxxxx a xxxxx xxxxxx partnerství,".
Dosavadní xxxx 13 až 17 xx xxxxxxxx xxxx body 14 xx 18.
6. X §15x xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x to x xxxxxx, že xx xxxxx údaj x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaj1a)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1a xxx:
"1x) §13b xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
7. X §15x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1x xxxxx:
"(5) Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) až x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx působnosti podle §1 z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx1x) údaje x xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
2. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx a xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
5. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
6. doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. označení orgánu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx,
8. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx narození a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx zapsaného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx, odcizeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx číslo x xxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx držitele cestovního xxxxxxx,
2. druh x číslo cestovního xxxxxxx, xxxxx xx xxx nebo xxx xxxxxxx,
3. označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx zadržel nebo xx zadržet,
5. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
6. datum x xxxxx xxxxxxx zadrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
2. xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxx,
3. xxxxxxxx orgánu, xxxxx požádal x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx vydání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
5. xxxxx x důvod xxxxxxxx vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
6. datum x xxxxx xxxxxxx odňatého xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
1b) §29 xxxxxx č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx dokladech a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.
8. X §15x xxxx. 7 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě
Xx. XXX
Xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 81/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx., xx xxxx takto:
1. X §9x xxxx. 2 písm. x) xxx 10 xxx:
"10. xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §9x odst. 2 písm. x) xx xx bod 10 xxxxxx xxxx xxx 11, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x, 5x x 5x xxx:
"11. datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5x) (xxxx xxx "partnerství"), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení partnerství5l),
5x) §1 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§2 xxxx. 2 xxxxxx č. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §5 xxxxxx č. 115/2006 Xx.
5x) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.".
Dosavadní xxxx 11 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 12 xx 15.
3. V §9x xxxx. 2 xxxx. x) se xx bod 9 xxxxxx nový xxx 10, xxxxx xxx:
"10. xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství5j), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x neexistenci partnerství5k), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx5x),".
Xxxxxxxxx body 10 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 11 xx 14.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
Xx. IV
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Sb., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Xx., xx xxxx takto:
1. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
"(13) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 3 písm. x) a §31 xxxx. 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx partner, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx uzavřel registrované xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.".
2. X §31 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx31x)".
3. X §63 xxxx. 7 xxxx. a) xxx 12 zní:
"12. rodinný stav, xxxxx x místo xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
4. X §63 odst. 7 xxxx. a) xx xx bod 12 xxxxxx xxxx xxx 13, který xxx:
"13. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství31a), datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx body 13 xx 17 xx xxxxxxxx jako xxxx 14 xx 18.
5. V §63 xxxx. 7 písm. x) bod 14 xxx:
"14. rodné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,".
6. X §63 xxxx. 7 xxxx. b) xxx 12 xxx:
"12. rodinný xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení jednoho x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
7. X §63 xxxx. 7 písm. x) xx xx xxx 12 vkládá nový xxx 13, xxxxx xxx:
"13. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx datum narození xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx vzniku registrovaného xxxxxxxxxxx31x), xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,".
Xxxxxxxxx xxxx 13 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 14 xx 18.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 395/2005 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx. a xxxxxx x. 342/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Občanovi xxxx být vydán xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 5 let [§10 xxxx. x)] xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dobou platnosti 10 xxx [§10 xxxx. x)], občanský xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx (§24x) xxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§24x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 6.
2. X §3 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Občanský xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitální zpracování xxxxxxxxxx občana x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů obsahuje xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 4 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6c xxx:
"x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela xxxx partnera6c); v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
6c) §1 odst. 2 xxxxxx č. 115/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
4. V §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Žádost x xxxxxxx potřebné xxx xxxxxx občanského xxxxxxx xxxx xx xxxxxx předložit xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.".
5. V §4 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx".
6. X §4 odst. 4 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §4 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
8. X §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxx §4 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §4 xxxx. 6".
9. X §11 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:
"x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého xxxxxx.".
10. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx a) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x x 13x xxx:
"x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení x xxxxxx do xxxxxxxxxxx13x), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx partnerství13b),
13x) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
13x) §1 xxxx. 1 zákona x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 115/2006 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
11. X §12 xxxx. 1 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 13x xx 13x xxx:
"c) obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností13c) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx manželství x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx13x), xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx13x), smrtí jednoho x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého13e) xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství13f),
3. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx13x),
4. změny xxxxxxx xxxxx13x).
13x) §11 x násl. xxxxxx č. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §22 xxxxxx č. 94/1963 Xx.
13x) §23 x xxxx. xxxxxx x. 94/1963 Xx.
13x) §7 zákona x. 115/2006 Xx.
13x) §14 xxxxxx x. 115/2006 Sb.
13x) §17 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx zákona x. 53/2004 Sb. x xxxxxx x. 342/2006 Xx.".
12. X §12 odst. 2 se xxxxx "xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydají".
13. X §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 13x xxx:
"x) xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx
1. po xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx v §11 odst. 2,
2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxxxxx13x),
3. xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx partnerství,
4. xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
6. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx partnera,
7. po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx,
8. xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx změněno xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rodné číslo,
9. xx xxx, xxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxx nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
10. xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx
11. xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
13x) §34 xxxxxx x. 115/2006 Xx.".
14. V §16x xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a), které xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx l).
15. X §16a xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "dosáhla".
16. X §16x xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx l) xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.".
17. X §17 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx občana; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx,".
18. X §17 xxxx. 7 xx číslo "5" xxxxxxxxx číslem "6".
19. V §17 xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,".
20. V §17 xxxx. 8 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx m), xxxxx xxx:
"x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
21. X §17 odst. 8 xxxxxxx x) xxx:
"n) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxx xxxx partnera; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,".
22. X §17 odst. 8 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.".
23. X §18a xxxx. 4 xx xx xxxxx "Xx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx 15 let xx nabytí xxxx xxxxxxxxxx, xx občana".
24. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
25. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx13x) x xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx znění xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx zákonů.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx obyvatel
Xx. XXX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 68/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx. x zákona x. 342/2006 Sb., se xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx. b) xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx")5x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:
"5x) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 115/2006 Xx.".
Xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 5d x 5e xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou x. 5x a 5x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §3 xxxx. 3 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5x xx 5i xxx:
"x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx5x), datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx5x), datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx a den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx5x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx5x),
5x) §11 x xxxx. xxxxxx č. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
5x) §22 xxxxxx x. 94/1963 Xx.
5x) §24 xxxxxx x. 94/1963 Xx.".
Dosavadní poznámky xxx xxxxx č. 5x x 5x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x x 5x, a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.
3. X §3 xxxx. 3 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x až 5x xxx:
"m) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx5x), datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství5m), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx a xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx5x),
5x) §1 xxxxxx x. 301/2000 Xx. §2 odst. 2 xxxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
5x) §5 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5n) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5x x 5x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5o x 5x, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
4. V §3 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:
"x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.".
5. X §3 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) rodinný xxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx5x), xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx5x), datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx5x), anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx5x),".
6. X §3 odst. 4 xx xx xxxxxxx l) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"m) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx5x), xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx partnerství5m), datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx partnerství5n),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx u) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
7. X §3 xxxx. 4 písmeno x) zní:
"u) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxx,".
8. V §3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxx ", x to xxxxxx xxx, ke xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx známa".
9. X §3a xxxx. 1, §4 x 5 xx xxxxx "§3 xxxx. 3 písm. x) x p) x xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. p) x r)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 odst. 3 xxxx. x) x x) a xxxxx §3 xxxx. 4 písm. x) x s)".
10. X §3a odst. 2 xx za xxxxx "xxxxx odstavce 1" xxxxxxxx slova "xxxx první".
11. X §3x se xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", ve xxxxxxx Brno, Xxxxxxx x Plzeň xxxxxxxxxx xxxxxx měst".
12. X §6a xxxx. x) xxx 4 xxx:
"4. xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné5f), datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx5x), datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx5x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství5i),".
13. X §6x xxxx. x) xx xx xxx 4 xxxxxx nový xxx 5, xxxxx xxx:
"5. xxxxx a xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx5x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5x), xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxx úmrtí, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx5x),".
Xxxxxxxxx xxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxx 6 až 10.
14. V §7 xxxx. c) bodě 6 xx slova "xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx údaje x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx".
15. X §7 xxxx. x) bodě 6 xx xxxxx "tento xxxx xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "tyto xxxxx xx xxxxxxxxxx".
16. V §7 xxxx. x) bod 11 xxx:
"11. xxxxxxx xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx5x), xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx5x), xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxx xxxxx5x), xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx5x),".
17. V §7 xxxx. e) xx xx xxx 11 xxxxxx xxxx xxx 12, xxxxx xxx:
"12. datum x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx5x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5x), xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx5x),".
Xxxxxxxxx body 12 až 16 xx označují jako xxxx 13 xx 17.
18. X §7 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
19. X §8 odst. 3 xx slova "§3 odst. 3 xxxx. o) x §3 xxxx. 4 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. 3 písm. x) x §3 odst. 4 xxxx. q)".
20. V §8 xxxx. 10 písm. x) xx za xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx".
21. X §9 xxxx. 1 se xxxxx "50" xxxxxxxxx xxxxxx "75".
22. V §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "objekt")".
23. X §10 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Ohlašovna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx písemnou žádost xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxxxxx adrese xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doručeno do xxxxxxxxx rukou.".
24. X §13b xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§16),
x) xxxxxxxx výdejového xxxxx, xxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
25. X §17 se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx nový xxxxxxxx 6, který zní:
"(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx neprovede x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx, narozených téhož xxx, xxxxxx x xxxx xxxx matce, xxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxx desetimístné číslo, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla uvedené x §13 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepisem xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx
a) xx xxxxxxx, že každá x fyzických xxxx xxxx užívané číslo xxxxx xx xxxx xxxxx než 20 xxx, x
x) xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nové xxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.
26. X §17x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx žádosti xx rovněž xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, popřípadě jiný xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx čísla.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx zákonů vyhlásil xxxxx znění zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx
Xx. IX
Zákon č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx., zákona x. 165/2004 Sb., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx. a zákona x. 342/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx")" x xx xxxxx "x narození, xxxxxxxx manželství" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx".
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx úřady," xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 4 xx xx slova "uzavření xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx partnerství".
4. X §4 xxxx. 2 xx za xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx", za slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx slova "x matriční xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx x xxxxxxx uváděných xx xxxxxx listin a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958".
5. X §4a odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx o právní xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "v xxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958" a xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx úřady a".
6. Xx §4x se xxxxxx xxxx §4b, xxxxx xxx:
"§4x
(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx působností a x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
7. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxx,".
8. X §8 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx matriční xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x druhopisu xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 1958 x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx provedl xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx či změny x xxxxxxxx matriční xxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxxx dodatečný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, matriční úřad xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx matriční xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxx xx změny xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx knihy.".
9. X §8 se xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx odstavce 4 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x druhopis xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 byl již xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx Archivu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (§23), xxxxxxx se xxxxxxxx 3 obdobně. Xxxxxx, který vede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx události, matriční xxxxxxxxxxx, opravy či xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxx xx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Archivu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxx je uložen xxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958, x xxxxxxxxx dodatečného xxxxxx xxxxxxxx události, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxx.
(5) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, se nevkládají xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 1958. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xx každý kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx či změny xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zaměstnance xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx činností xx xxxxx xxxxxx.
(6) Listiny, xx jejichž podkladě xxx státním oblastním xxxxxxxx, v hlavním xxxxx Praze Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx dodatečný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxx do prvopisů xxxxxxxxxx knih, xxxxx xxxxxx předá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze Xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 xxxx xxxxxx listin. Xxxxxxx xx nevkládají xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958. Xxxxxxxx xx odděleně xx xxxxxxxxx matričních xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 za xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx do složky x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prvopis xxxxxxxx knihy, xx xxxxx xx dodatečný xxxxx matriční události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 xx 11.
10. X §8 xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx matričních xxxx vedených xx 31. xxxxxxxx 1958" x xx slova "xxxxxxx xxxxxx listin" xx xxxxxxxx xxxxx "x druhopisů xxxxxxxxxx xxxx vedených do 31. prosince 1958".
11. X §8 xxxxxxxx 8 zní:
"(8) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxx potvrzení x xxxxxxx uváděných xx xxxxxx listin, kterou xxxx, xxxx x xxxxxxxxx matriční xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxxx xxxxxxxx, tomu, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx údaj nelze xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx námitka xxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx knize. Xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx xx sbírce listin, xxxxxx vede, xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx vznesena námitka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x matriční xxxxx.".
12. X §8 odst. 9 xx za xxxxx "xx sbírky xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx druhopisu matriční xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 1958" x xxxxx "x xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "z nich".
13. X §8 xxxx. 10 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958".
14. X §8 xx za xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx odstavec 11, xxxxx zní:
"(11) Xxxxxxxx xxxx, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx listin xxxx xxxxxxxx výpis x druhopisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 12.
15. X §8 odst. 12 xx xxxxx "x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", vnuci x pravnuci".
16. V §12 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx radou xxxx".
17. V §17 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
18. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Nelze-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx úmrtí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřad x xxx xxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxx xxxx xxxx.".
19. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx,".
20. X §25 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) pro úřední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".
21. V §25 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně poznámek xxx xxxxx x. 9x a 9b xxx:
"(3) Matriční úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx9x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx9x) umístěné x xxxxxx zařízeních.
9a) §1 x 2 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 563/2004 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx. x xxxxxx x. 112/2006 Xx.
9x) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 109/2002 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
22. X §25 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
23. X §26 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxx:
"(3) Xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho jméno, xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx9x) xxxxx přepsanými xx xxxxxx, ve které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě jmen, x xxxx xxxxxx.
9x) Xx. 11 xxxx. 1 Rámcové xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1998 Xx.).
§7 xxxxxx x. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
24. V §29 písm. x) xx slova "x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osvojitelů10)," nahrazují xxxxx "x případě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xx xxxxxxx.
25. X §31 se na xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova "; xxxxx-xx xxxxxxx xxx, měsíc x xxx úmrtí, postupuje xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3".
26. X §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "úředně xxxxxxx xxxxx x knihy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že partnerství8a) xxxx zrušeno rozhodnutím xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx".
27. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "úředně xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx8x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx".
28. V §35 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x xxx:
"(2) Xxxxxxxxx, který je xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx potvrzení vydané Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx10x). Xxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xx dni xxxxxxxx manželství starší 7 pracovních dnů.
10a) Xxxxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. 4. 2004 x právu xxxxxx xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x pobývat na xxxxx členských xxxxx.".
29. X §42 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x partnerství xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.".
30. V xxxxxxx xxxx 6 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx".
31. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xxx:
"18) Xxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
32. X §46 xxxx. 1 xxxx. g) xx za xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx".
33. X §46 odst. 1 xxxx. h) se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx chce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx".
34. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx ověřený xxxxx x knihy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx8x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení partnerství".
35. X §47 xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx".
36. X §48 xx xx slova "uzavření xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", vzniku partnerství".
37. X §54 xxxx. 1 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx o narození, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx rodný xxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx se xx 3 pracovních xxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vstoupila xx xxxxxxxxxxx, státním xxxxxxx.".
38. §61 xxx:
"§61
Xxxxxxx osoba, xxxxx xxx matričním xxxxxx xxxxx matriční xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Veřejným ochráncem xxxx, Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, státními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx") jméno, xxxxxxxxx jména, která xxxx xxxxxxx xx xxxxx matričním xxxxxxx.".
39. X §62 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx xxxxx".
40. V §62 odst. 3 xx slova "Xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx, která".
41. X §62 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
42. §68 xxx:
"§68
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x úředním styku xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxxxx.".
43. X §70 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx jedno, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželů. Prohlásila-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx druhém xxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze prohlášením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvá.".
44. X §70 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx, xx si xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx z více xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxx xxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a vztahuje xx x xx xxxxxxxx nezletilé děti xxxxxxx.
(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx uzavřeného xx xxxxx cizího státu xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx cizozemském xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2008.".
45. V §76 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx ověřený xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx".
46. X §81 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", vzniku partnerství".
47. X §86 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxx, který" nahrazuje xxxxx "Fyzická osoba, xxxxx".
48. V §86 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fyzické osoby".
49. §87 zní:
"§87
(1) Pokud xx žadateli podle §12 xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5, §8 xxxx. 8, §8 xxxx. 9 písm. x), §8 xxxx. 10, §13, §16 xxxx. 4, §19, §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §25 xxxx. 2, §26 xxxx. 2 xxxx 3, §28, 45, 53, §57 xxxx. 2, §62 xxxx. 1, 3 nebo 5, §63 xxxx. 2, §64 xxxx. 1, §69, 70, 71 xxxx §86 xxxx. 1 nevyhoví x xxxxx rozsahu, xxxx xx x tom xxxxxxxxxx.".
Xx. X
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx z pozdějších xxxxxx.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Sb., zákona x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Sb., zákona x. 235/2006 Sb., xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx. x xxxxxx č. 140/2008 Sb., se xxxx takto:
1. X xxxxx X x položce 3 xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2b xxx:
"x) Xxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listu nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2x) Xx 100
2x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
2. X xxxxx X x položce 3 x xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" x xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxx prvního xxxxx rodného, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeného x písmenu x) xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
3. X xxxxx X v položce 3 xx v xxxxxxxxxx "Předmětem xxxxxxxx xxxx" za xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6a xxx:
"2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx dokladu x registrovaném partnerství, xxxxx vydání těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu x matriční xxxxxxxxxxx6x), xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.
6x) §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů.".
Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx body 3 x 4.
4. V xxxxx X x položce 11 x xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxx xxx 4, xxxxx zní:
"4. Xx poplatku podle xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx užívat xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
5. X xxxxx X položka 12 xxx:
"Položka 12
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 3&xxxx;000
x) Xxxxxxxx manželství mezi xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx jeden xx xxxxxx pobyt xx xxxxx České republiky Xx 2&xxxx;000
c) Xxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx místnost Xx 1&xxxx;000
x) Xxxxxx xxxxxxxx učinit xxxxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2x) xxxx jiným xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xx 1&xxxx;000
e) Xxxxxx vysvědčení x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke vstupu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x cizincem Kč 500
Xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) xxxx položky xx xxxxxx jen xx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxx od xxxxx xxxxx vstupující xx registrovaného xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx podle xxxxxx c) x x) xxxx xxxxxxx xx vybírá xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx určenou místnost x xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx matričním xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxx písmen x) a x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx těžce xxxxxxxxx postižené.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
X §4 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2x); xx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx partnery".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x zní:
"2x) Xxxxx x. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx v hmotné xxxxx
Čl. XIII
Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Xx., xx xxxx takto:
1. X §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 11 xx xx xxxxx "rodinný xxxx" doplňují slova ", xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z manželů xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx".
2. V §53 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxx 11 xxxxxx xxxx xxx 12, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39x xxx:
"12. xxxxx x xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx39x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti nebo x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
39x) Zákon x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx 12 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 13 xx 16.
3. X §53 xxxx. 3 xxxx. a) xxx 13 xxx:
"13. xxxxx číslo manžela, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,".
4. V §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 11 xxx:
"11. xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,".
5. X §53 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxx 11 xxxxxx xxxx xxx 12, xxxxx xxx:
"12. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx partnera, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx partnera, xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx partnerství39a), datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx registrovaného partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 12 xx 20 xx xxxxxxxx xxxx body 13 xx 21.
6. X §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 18 xxx:
"18. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx manželem, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě partnerem xxxx poručníka je xxxxxxx s povolením x xxxxxx xx xxxxx České republiky,".
7. X §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 20 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx partnera".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění
Xx. XXX
V §40 xxxx. 7 zákona č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
ČÁST DVANÁCTÁ
XXXXXXXX
Xx. XV
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IX xxxx 4, 5 a 44, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2008, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XIV, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 239/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2008, x xxxxxxxx ustanovení čl. IX bodů 4, 5 x 44, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2008, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XIV, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.