Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

164/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Hodnocení a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod §3

Právní povaha přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody a výtěžků z nich §4

HLAVA II - VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

Osvědčení o zdroji §5

Návrh na vydání osvědčení §6

Náležitosti osvědčení §7

Oznamovací povinnost §8

Povolení k využívání zdrojů §9

Žádost o vydání povolení k využívání zdroje §10

Účastníci řízení o povolení k využívání zdroje §11

Povolení k využívání zdroje §12 §13

Změny a zrušení povolení k využití zdroje §14

Zánik povolení k využívání zdroje §15

HLAVA III - UŽIVATEL ZDROJE A ODBORNÝ DOHLED §16 §17

Další uživatel a správce přírodního léčivého zdroje §18

Odborný dohled §19

HLAVA IV - POPLATEK ZA VYUŽÍVÁNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY §20

HLAVA V - OCHRANA ZDROJŮ

Stanovení ochranných pásem §21

Ochranné pásmo I. stupně §22

Ochranné pásmo II. stupně §23

Hranice ochranných pásem §24

HLAVA VI - PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA

Podmínky pro stanovení přírodních léčebných lázní §25

Návrh na stanovení přírodních léčebných lázní §26

Klimatické podmínky přírodních léčebných lázní §27

Podmínky pro stanovení lázeňského místa §28

Návrh na stanovení lázeňského místa §29

Vnitřní území lázeňského místa, hranice lázeňského místa §30

Název lázeňského místa a používání označení "lázně" v názvu obce §31

HLAVA VII - POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ, OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, NÁHRADA ÚJMY

Povinnosti vlastníků nemovitostí §32

Omezení vlastnických práv §33

Náhrada újmy §34

HLAVA VIII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ZDROJŮ, PŘÍRODNÍCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ A LÁZEŇSKÝCH MÍST §35 §36

Závazné stanovisko k některým činnostem §37 §38

Oprávnění zaměstnanců ministerstva a jiných pověřených osob §39

HLAVA IX - REFERENČNÍ LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ §40

HLAVA X - PŘESTUPKY

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje zdrojů a lázeňských míst §41

Společná ustanovení k přestupkům §41a

HLAVA XI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §42

Vztah zákona k některým dalším zákonům §43

Přechodná ustanovení §44 §45

Zmocňovací ustanovení §46

Zrušovací ustanovení §47

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §48

ČÁST TŘETÍ §49

ČÁST ČTVRTÁ §50

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §51

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 205/2020 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

164

XXXXX

xx dne 13. xxxxx 2001

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x lázeňských místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX VOD, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx určených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Přírodním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, plyn xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlastnost xxxxxxx xxx xxxxxxx využití, x x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Peloidem xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx látek xxxxxxx 1 g/l xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 g/l xxxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší než 20 oC xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 1,5 xXx/x.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čistoty, stálého xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxx výživy fyziologické xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, stopových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,1) x x xxxxx zdroji xxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázněmi se xxxxxx xxxxxx zdravotnických x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx péče")2) xxxxxxxxx za přírodní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx3) xxxx xxxx obcí, x xxxx xx nacházejí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých zdrojů x xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx x rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého zdroje x zdroje přírodní xxxxxxxxx xxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x peloidu x xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxxx, přepravu x xxxxxxxxxx výtěžku z xxxxxx zdrojů a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x výrobkem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxxx přírodního xxxxxxx x vody xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.5)

(2) X xxxxxx lázeňské xxxx lze využívat xxxxx ty xxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx xxxxxxx, o xxxxx je vydáno xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx léčivým xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx, o xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxx povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výtěžků x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 x xxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x využívání xxxxxx, xxxxxx ze zdroje.

XXXXX II

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

§5

Osvědčení x zdroji

(1) Xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx minerální xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přírodní minerální xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxxxx xxxxxx, x to z xxxxxxxxx podnětu, xx xxxxx vlastníka xxxxxxx, xx xxxx nebo xxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nachází, anebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxxxx xxxxx využívat.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx x zabezpečení xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx ověřování zjistí, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x vlastnosti xxxxxxxx xx vhodnosti jeho xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx,1) xxxxxxxxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) účastníkům xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx6) x vodoprávnímu xxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účastníkům xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx řízení x vydání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx se předpokládaný xxxxx nachází x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxx, jakož x osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx kladené xxxx xxxx vlastnosti, pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší x xxxx rozhodnutí oznámí xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx oznámeno, xxxxxxxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx podaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 6 xxxx odkladný xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxx rovněž xxxxx, xxx xx xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx jméno, příjmení, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x rodné číslo xxxx identifikační xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx (firma), xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxx ustanoven,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxx xxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxx osvědčení se xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpokládaného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,7) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx voda, xxxx xxxx peloid, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdroji,

c) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, mikrobiologických a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Referenční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx (§40),

x) xxxxxxx xxxxxxx o využitelnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účelům, k xxxxxx použití ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,1) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba s xxxxxxxx způsobilostí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx Xxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x léčebným xxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx část, xxxxxx xxxxxxxxxx lékař - xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, balneologie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxx využití xxxxxx; xxx xxxxxxx využitelnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vody xxx xxxxxx; náležitosti xxxxxxxxx posudku stanoví xxxxxxxx ministerstva,

e) návrh xx využití xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x x vyznačením xxxxxxx xxxx potřebné xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx právech k xxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx předpokládaný xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x odstavcích 1 a 2, xxxxx ministerstvo navrhovatele x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx náležitosti x xxx stanovené xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx lhůtě nedoplní, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§7

Náležitosti xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) popis xxxxxxxx zdroje,

b) xxxxx x složení a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zdroje.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx fyzická osoba, xxxxx xxx své xxxxxxxxxxx, průzkumné, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mineralizace xxxx xxxxxx oxidu xxxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx zjištění.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem8) xxxx xxxxxxxxx 1 dotčena.

Povolení x xxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx zdroje xxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při vydávání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dbá, xxx xxxxxxxxx zdroje xxxx šetrné x xxxxxxx ze xxxxxx xxx využíván především x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x přírodního xxxxxxxx zdroje se xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k využívání xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xx být xxxxx využíván (dále xxx "xxxxxxx"); v xxxxxxx žadatel xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxx-xx x xxxxxxxx osobu,

b) xxxxx (xxxxx), sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxx, xxxxxxxx, bydliště, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxx ustanoven,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nichž xx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx nebo pod xxx xx zdroj xxxxxxx a která xx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx dotčena, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx využívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje, xx-xx být xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx katastru nemovitostí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx má být xxxxxxxx, doložený xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměření xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X. xxxxxx x výpisy x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranného xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 10&xxxx;000 xx zakreslením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. stupně,

5. xxxx xxxxxxx výtěžku ze xxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx do xxxxx),

6. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx odebíráno xx xxxxxx,

7. podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx výtěžku ze xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 5, s xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx; to se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účelům,

8. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněnost činnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x osobou, xxxxx xx xxx náklady xxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ochranných pásem xxxxxx zpracované osobou x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx zdroj xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx být xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 musí xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xxxx pod xxx xx zdroj xxxxxxx x která xx být jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx má x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx břemenu xxxx xxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zahájené řízení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx k využívání xxxxxx

Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxx nimiž xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx využíváním xxxxxx xxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxx, xxxxx xx vydává xxxxxxxx x využívání zdroje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx struktuře xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nenahrazuje rozhodnutí x xxxxxxx území xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.10) Xxxxxx xxxxxxxx x využívání zdroje xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; povolení k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx uživatele zdroje.

§12

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k využívání xxx takového xxxxxx, x němž je xxxxxx osvědčení xxxxx §5, x xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10. Při xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx praktické zkušenosti x xxxxxxxxxx zdrojů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx zdroje převažuje xxx zájmem na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdroje xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jeho využití,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany, xxxx

x) xxxxxxxx k využívání xxxxxx bylo vydáno xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x postup xxxxx §18.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx pod xxx xx zdroj nachází, x xxxxxxxx uhradil xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx identifikační xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x jméno, příjmení, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx využívání zdroje; x peloidu též xxxxxx nakládání x xxxxxxxx peloidem a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx x xxxx umístění,

f) xxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxx ze zdroje,

g) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje x xxxxxxx z xxxx,

x) rozsah x xxxxxxx ověřování xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxxxx a udržovat x zabezpečení využívání x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx započetí xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dobu povoleného xxxxxxxxx xxxxxx, má-li xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx získaných xxxxxx x xxx využívané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vody ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6 x/xxx.

(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutími xxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx-xx využívání xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxx posoudí xxxxxxxx a soulad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povoleným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx záměru.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dokumentaci pro xxxxxxxx záměru podle xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxxx x xxxxxxxx záměru podle xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru uživateli x určí způsob, xxxxxx x xxxxx xxx její xxxxxxxx xxxx změnu.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení záměru. Xx xxxx lhůty xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uživateli x xxxxxxxx nebo xxxxxx. Vyžaduje-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxxxxx.

§14

Změny x xxxxxxx xxxxxxxx k využití xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx se údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x dokladů x xxxxxxx připojených, x xx nejméně 30 xxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx změny xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zruší. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx zároveň určí xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx k pozastavení xxxxxxxxx zdroje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené x §13 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx dokumentaci nedoplnil xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x využití xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k využívání xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxxx změnily xxx, že x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx využívání,

b) uživatel xxxxxxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) využíváním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx uživatel.

(5) Rozklad xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 2 až 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) uplynutím doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, byla-li xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) změnou xxxxxxxxx (xxxx. prodej xxxxx xxxx její xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

c) xxxxx xxxxxxxxx zdroje, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

d) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx12) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx využívání zdroje x xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx zdroje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx13) xxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úmysl xxxxxx xxxxxxxx zdroj xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx; ministerstvo xxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Do doby xxxxxx nového povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zdroje, i xxxx zaniklo.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX X ODBORNÝ XXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx x využívání zdroje x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje,

c) xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxxxxx využívání x xxxxxxx zdroje,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, mikrobiologických x radiologických xxxxxxxxxx xxxxxx x výtěžku x jejich zdravotní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kvalitu xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x balneaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx určené x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx pokynů xxxx xxxxxxxxx x §39 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx využíváním x xxxxxxxx zdroje,

h) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx registru přírodních xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx množství výtěžku xx xxxxxx xx 15. dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx výtěžky z xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx na obalu xxxxxxx z přírodního xxxxxxxx zdroje, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx složení, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §39 vstup na xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření x xxxxx xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxx odběr minerální xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx osobní potřebu x volný přístup x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx povolení x xxxxxxxxx zdroje (§12 odst. 5).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxx osobou, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Uživatel zdroje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zařízení zdroje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. a), x), d) xxxx x), s výjimkou xxxxxxx podle §15 xxxx. 3,

d) v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx jímací xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nemá odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§18

Další xxxxxxxx x xxxxxxx přírodního léčivého xxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uživateli xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx (§14 xxxx. 2), může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dalšímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 xx 16 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx jsou dosavadní xxxxxxxx xxxxxx zdroje x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx správcem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z §1017 x rozsahu určeném xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx správce x xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X lázeňském xxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx xxxxxxxxx lázeňskou xxxx xxxxxxxxxxxxx přírodní xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx správcem xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdroje.

§19

Odborný xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx využíváním x ochranou zdrojů xxxx vykonávat xxx xxxxxxx osoba, která xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Odborná způsobilost xx xxxxxxx xxxxxxxx x prokazuje xx xxxxxxxxxx. Odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxxxxxxx získání odborné xxxxxxxxxxxx xx

x) vysokoškolské xxxxxxxx14) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx příbuzného xxxxx xxxx xxxxxxx a 2 roky xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx15) x xxxxxxx 5 xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx střední vzdělání15) x nejméně 10 xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příbuzných xxxxxxx, x

x) úspěšné vykonání xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx opakovat xxxxxxxx xx uplynutí 3 měsíců ode xxx neúspěšně xxxxxxxx xxxxxxx. Vznik x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx balneotechnikovi xxxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx vydaného podle xxxxxxxx 2

a) na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx, xx podkladě xxxxxxxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takovéto nedostatky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxx; v takovém xxxxxxx se xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti, může xxxxxxxxx k vykonání xxxx xxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťuje odborný xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x důlním xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.16)

(7) Xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX ZDROJE PŘÍRODNÍ XXXXXXXXX XXXX

§20

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx minerální xxxx x množství xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měsícem, xxxxx následuje xx xxx, x němž xxxx započato s xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poplatek xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx 25. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxx xxxxx dvanáctiny ročního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poplatku xxxxxxxxx množstvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x3.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx sídla uživatele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX ZDROJŮ

§21

Stanovení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit jeho xxxxxxxx, fyzikální x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nezávadnost, xxxxx x zásoby a xxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxx pásma ministerstvo xxxxxxxxx.

(2) Návrh xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x zdravotní nezávadnosti xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx stanoví tak, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxx účelu x xxxxxxxxx xxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xxxx na xxxxxxxx xxxxx omezeny pouze x míře xxxxxxxx xxxxx. Ochranná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx způsobilostí.9) Xxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxx ochranná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s dotčenými xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x x xxxxxx, xx xxxxxxx území xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx úřady a xxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanoviska. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxx úřady a xxxx xxxxxxxxxxxx nezašlou, xx se za xx, xx x xxxxxx ochranných pásem xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdroje, nemá-li xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady ministerstvo. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx jehož xxxxx xx dojít x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§22

Ochranné xxxxx I. xxxxxx

(1) Xxxxxxxx pásmo X. xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx léčivého zdroje xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xx ochranné xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 50 m xx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx X. stupně x xxxxxxxxxxx bezprostřední xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 x 10 x okolo xxxxxx xxxxx fyzické xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje. X přírodního xxxxxxxx xxxxxx peloidu se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ložiska xxxxxxx.

(3) X území xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxx znečištění zdroje x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx. Xxxxxxxx-xx ochranné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zdroje možného xxxxxxxxxx se x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxx stanoveném xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx 50 m xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx x výjimkou xxxx, které xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx větší xxx xxxxxxxx kruhem x xxxxxxxx 50 x xx xxxxxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ochranné xxxxx.

(6) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx své náklady xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nemá-li zdroj xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pásmo X. stupně v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a písemných xxxxxxxx18) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx

(1) Xxxxxxxx pásmo XX. xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx infiltračního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxx jeho části xxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Ochranné pásmo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdroje.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. stupně xxx vymezit dílčí xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx činnosti x termín xxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x měřítku 1 : 10&xxxx;000 a xxxxxxxx xx též xx základní mapy x xxxxxxx 1 : 50 000.

§24

Xxxxxxx ochranných pásem

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Hranice ochranného xxxxx X. xxxxxx xx na přístupových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx pásmo X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx minerální xxxx", xx-xx ministerstvem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tabulkami x xxxxxxx "Xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx", je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxx, xxx tabulka xxxx xxxxxxxxx xxx nápis "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx x pásmo xxxxxxx xxxxxxx zdroje xx oplotí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxx xxx x nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx vyhláška xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pásma.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx ochranných pásem x terénu, xxxxxxxx xxxxxxxx provede xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx zdroje určen, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásem xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci.

HLAVA VI

PŘÍRODNÍ XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX

§25

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx přírodní xxxxxxx xxxxx xxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zařízení, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxx xx xxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroj xxxx xxxx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx x klimatickými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Přírodní xxxxxxx lázně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou z xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx obce, xx xxxxxx území xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxx využívat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx na stanovení xxxxxxxxxx léčebných xxxxx xxxxxxxx

x) údaje z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx nemovitostech, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lázní,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx klimatické xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx klimatických xxxxxxxx xx lidské xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x zdravotnických x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx charakter xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx lázeňského místa (§28 odst. 3), xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx vyžádá.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správními xxxxx dotčenými xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx své stanovisko xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud x xxxx lhůtě svá xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx, xx xx za xx, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

Klimatické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klimatických xxxxxx každých 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx zpráva obsahovat x xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx lázeňskou xxxxx. Pokud xx x přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb, kteří xxxxxxxxx lázeňskou xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Za xxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx území xxxx xxxx jeho xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v němž xx nacházejí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statut lázeňského xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lázeňského xxxxx vláda xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v zájmu xxxxxxx léčebného režimu x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxx

x) omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

b) xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx dodržování opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx lázeňským statutem; xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.3)

§29

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrh statutu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obec xxxx xxxxxxxx více xxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příznivých x xxxxxx, údaje x xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní a xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx. Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3.

§30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vnitřní území xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx území, x níž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňskému xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vnitřního území xxxxxxxxxx místa xx xxxxxx zejména na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxx náklady xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx lázeňského xxxxx xx vyznačí x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxx lázeňského místa x xxxxxxxxx označení "xxxxx" x názvu xxxx

(1) Xxxxxxxx místo xx xxxxxx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx přírodní xxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxx více xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx názvem xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxx xxxx lze xxxxxxxx "xxxxx" xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx více obcí, xxx xxxxxxxx "xxxxx" xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx užit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa. Xxx xxxxxxxx názvu xxxx o označení "xxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zrušeny, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, OMEZENÍ XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX ÚJMY

§32

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) umožnit xxxxxx xxxxxxxx v §39 xxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,20)

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx značek xxxx xxx xx nejvíce xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jejich vlastníků.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx omezit xxxx nemovitosti xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx zájmu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx vyhledávání x xxxxxxx zdroje x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx omezit,

b) xxxxxxxxx xxxx ochraně xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx minerální vody, xxx vlastnická xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Řízení x xxxxxxxxxxx provádí xx xxxxxxx žádosti ministerstva x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

§34

Náhrada xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobám, xxxxxx vznikne xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, náleží xxxxxxxx náhrada xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx uhradit uživatel xxxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

HLAVA XXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX VE VĚCECH XXXXXX, PŘÍRODNÍCH XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

§35

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxx pro vyhledávání, xxxxxxx, využívání a xxxxx xxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxx léčebných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) vykonává xxxxx21) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx náležitosti xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx zdrojů, xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příznivými k xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lázeňských xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxxx xxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xx zdrojů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxx posuzování xxxxxx xxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xx zdrojů mimo xxxxx Xxxxx republiky xxx potřeby xxxxxx xxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx přírodních léčivých xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxx xxxxx zdrojů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, registr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx míst,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx18) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx lázeňského xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní,

g) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury28).

(3) Vodoprávní xxxx xxxxxxxx dozor21) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x souvislosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxx než 1 x/x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 1 x/x (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxx xxxxxxxx pásma xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody ze xxxxxx osvědčených xxxxx xxxxxx xxxxxx vydá xx základě žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx potřeby xxxxxx xx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx xx přírodní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx vývozu do xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydat pro xxxxxxx xxxxxx přírodní xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx výtěžek xxxxxxx xx zdroje v xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je přírodní xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx) tento výtěžek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) je patrné, xx xxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství kladené xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx žádost xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx potřebné x vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k doplnění. Xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxx 5 let. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.4) Xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx voda xxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dovoz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.1)

(5) Xxxxxxxx 1 x xxxxx týkající xx xxxxxx do xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxx pásmech a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx22) xxxxxxxx orgánem.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx23) bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x plány rozvoje xxxxxxxx a kanalizací,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx prací,

d) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23a),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vodoprávním xxxxxx, pokud nesouvisí xx stavbami xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx hospodářské plány x xxxxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx pásmu zdroje x xx území xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nelze podle xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xx vnitřním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx, s xxxxxxxx stavebních úprav, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, které jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x které zároveň

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, staveb xxx shromažďování xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx obchod, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx více xxx 6 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx

3. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx nezasahují xx xxxxxxx více xxx 2 metry xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx rekreační xxxxxxx xx xxxxx lázeňského xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx pozemku.

(5) Vodoprávní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx je pouze xxxxxxxxxx xxxx, vykonává xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 2 xx 4.

(6) V xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevydá podle xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupem v xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

§38

Ministerstvo a vodoprávní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, x ochranných xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxx využívání xxxxxx, xxxxxxx výtěžkem xx xxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxx pozemky, do xxxxxx staveb a xx xxxxxx xxxxxxx x zařízení x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx zaměstnanci zdravotního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 odst. 3 xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §40 odst. 1 xxxx. a) x x) a xxxx. 2 xxxx. a), x) x e) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx minerálních xxx, xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxx xxxxx oprávnění prokazují xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Při výkonu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx co xxxxxxx šetřeny pozemky, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx a práva xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IX

REFERENČNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§40

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, xxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxx x těchto xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx [§16 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dále

a) sleduje xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxx x spolupracuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx poznání xxxxx, vyvíjí a xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx spolupůsobí xxx zabezpečování xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe pracovníků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx zdrojů podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx29) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxx xx xxxxx vyhledávání, ochrany, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, přírodních xxxxxxxxx lázní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxx zakázanou xx xxxxxxxx xxxxx lázeňského xxxxx,

x) úmyslně xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstraní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření x ochranném pásmu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxx zdroj xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícímu xxxxxxxxx péči xxxxxxxx x §27,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zakázanou v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx, neoprávněně přemístí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma zdroje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož výtěžkem xx xxxxxxxxxx voda,

b) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx opatření v xxxxxxxxx xxxxx zdroje xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxx byla xxxxx §39 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) až i).

§41x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x přestupcích xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §41 xxxx. 1 x §41 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3.

(2) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí vodoprávního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§42

Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím vydat xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x to x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 2 xxx.

§43

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výrobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx,4) xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx vztahuje xxxxxxx řád,25) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xx postup xxxxxxx v §18 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxxxx uplatněná x politice územního xxxxxxx a územně xxxxxxxxx dokumentaci nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlasy x stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx25a) a xxxxxx samostatným rozhodnutím xx správním řízení. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx řízení, xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx17) xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vydat xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx je-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolení či xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,26) x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxx Hradiště x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx území Xxxxxxx x Hradiště.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě a x xxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx26a). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx závad xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx k nápravě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích xxxx zdrojích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx26a).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx xxxxxxxx, přírodní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx přírodní léčivé xxxxxx, xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx a prozatímní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx stolních stanovená xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx ochranná pásma xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. x XXX. stupně xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx XX. stupně xxxxx §23 odst. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx statuty x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx x lázeňské xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxx x x xxxxxxxxx užívání, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povolení x využívání zdroje xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem, ministerstvo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Ochranné xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů27) xxxxxx xxxxx zákonem dotčeny.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx částí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x lázeňských xxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepřihlásí xx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané xxxxx §46 odst. 1 xxxx. i) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může vydat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 3 xxxx. a), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§46

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsob x xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§3 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1,

c) xxxxxx získávání, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx [§6 xxxx. 2 xxxx. x) a §26 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx [§6 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x přírodního xxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§26 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x podrobnosti x xxxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádostí x certifikáty (§36 xxxx. 3).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxx léčebné xxxxx (§25 xxxx. 3),

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§21 xxxx. 1 x 3, §22 xxxx. 5, §23 xxxx. 3 x §24 odst. 2 x 3).

(4) Vláda xxxxxxx nařízením výši xxxxxxxx xx výtěžek xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§20 xxxx. 2).

§47

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se xxxxxxx opatření č. 113/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§48

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Sb., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., zákona č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona č. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Sb., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., zákona x. 309/2000 Sb., xxxxxx č. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxxx č. 100/2001 Xx. x xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx mění takto:

1. X xxxxxxx č. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx xxxxxxx 214: Xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx:

"1

2

3

Xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdrojů přírodních xxxxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx

§19 zákona x. 164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx zákon)".

2. X xxxxxxx č. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xx xxxxxxx 315: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx sloupci 2 xxx:

"xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx 1".

XXXX XXXXX

§49

§49 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXXX

§50

§50 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§51

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti 31. xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízená xxxxx §35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 164/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx má Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx přecházejí xx xxxxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx Referenční laboratoř xx xxx svého xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxx 2.

4. Pokud xxxx Xxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx včetně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx jejího xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokračují xxxx xx xxxxx xxxx anebo xx xxxxx xxx xxxxxx, xx účastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2.

5. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku Xxxxx republiky včetně xxxx, soupis závazků x soupis xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nástupnická xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx laboratoři. Nemovitosti, xxxxx se evidují x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxxxxxx v bodu 2, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podá tato xxxxxxxxxxx organizace u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxx 5 listinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 164/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.6.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x x xxxxxxxxx znečištění, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x zákona o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

167/2008 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

375/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Brdy, x xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx krajů a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdů)

s xxxxxxxxx od 1.1.2016

250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

205/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.5.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

284/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

177/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Sb., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
3) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o obcích (xxxxxx xxxxxxx).
4) Například xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 292/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vod x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx č. 184/1997 Sb., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx omezení vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
7) Xxxxxxxx č. 121/1989 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx povolení x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx výkonu, ve xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx.
8) Xxxxxxxx č. 63/1975 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podávat xxxxxx x xxxxxxxx podzemních xxx a oznamovat xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 412/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
10) §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx zákona č. 83/1998 Xx.
§5 xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
11) Zákon č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx rozvojových koncepcí x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) §57 x 58 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §13 x 14 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 210/2000 Xx.
15) Zákon č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxx č. 340/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xx kvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při práci x xxxxxxxxxxx provozu xxx hornické činnosti x činnosti prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 239/1998 Xx.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 358/1999 Xx.
18) §27 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 190/1996 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. a xxxxxx x. 90/1996 Sb., x xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Sb.
19) §27 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
20) Například xxxxx č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx pracích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
23) Xxxxxxxxx zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23a) §8 xx 13 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
26) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
26a) Xxxxx č. 167/2008 Sb., o předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
27) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

29) §86 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.