Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

164/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Hodnocení a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod §3

Právní povaha přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody a výtěžků z nich §4

HLAVA II - VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

Osvědčení o zdroji §5

Návrh na vydání osvědčení §6

Náležitosti osvědčení §7

Oznamovací povinnost §8

Povolení k využívání zdrojů §9

Žádost o vydání povolení k využívání zdroje §10

Účastníci řízení o povolení k využívání zdroje §11

Povolení k využívání zdroje §12 §13

Změny a zrušení povolení k využití zdroje §14

Zánik povolení k využívání zdroje §15

HLAVA III - UŽIVATEL ZDROJE A ODBORNÝ DOHLED §16 §17

Další uživatel a správce přírodního léčivého zdroje §18

Odborný dohled §19

HLAVA IV - POPLATEK ZA VYUŽÍVÁNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY §20

HLAVA V - OCHRANA ZDROJŮ

Stanovení ochranných pásem §21

Ochranné pásmo I. stupně §22

Ochranné pásmo II. stupně §23

Hranice ochranných pásem §24

HLAVA VI - PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA

Podmínky pro stanovení přírodních léčebných lázní §25

Návrh na stanovení přírodních léčebných lázní §26

Klimatické podmínky přírodních léčebných lázní §27

Podmínky pro stanovení lázeňského místa §28

Návrh na stanovení lázeňského místa §29

Vnitřní území lázeňského místa, hranice lázeňského místa §30

Název lázeňského místa a používání označení "lázně" v názvu obce §31

HLAVA VII - POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ, OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, NÁHRADA ÚJMY

Povinnosti vlastníků nemovitostí §32

Omezení vlastnických práv §33

Náhrada újmy §34

HLAVA VIII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ZDROJŮ, PŘÍRODNÍCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ A LÁZEŇSKÝCH MÍST §35 §36

Závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí k některým činnostem §37 §38

Oprávnění zaměstnanců ministerstva a jiných pověřených osob §39

HLAVA IX - REFERENČNÍ LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ §40

HLAVA X - PŘESTUPKY

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje zdrojů a lázeňských míst §41

Společná ustanovení k přestupkům §41a

HLAVA XI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §42

Vztah zákona k některým dalším zákonům §43

Přechodná ustanovení §44 §45

Zmocňovací ustanovení §46

Zrušovací ustanovení §47

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §48

ČÁST TŘETÍ §49

ČÁST ČTVRTÁ §50

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §51

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 205/2020 Sb. - Čl. VII

č. 284/2021 Sb. - Čl. LIII

INFORMACE

164

ZÁKON

ze dne 13. xxxxx 2001

x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon)

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX PŘÍRODNÍCH XXXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX A XXXXXXXX XXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx, ochranu, xxxxxxxxx x další xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx léčebných lázní x lázeňských xxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx voda, xxxx xxxx peloid, xxxxx xxxx vlastnost xxxxxxx xxx xxxxxxx využití, x o tomto xxxxxx xx vydáno xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Peloidem xx xxxxxx rašelina, xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx se vyskytující xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 g/l xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 x/x xxxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx pro zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší než 20 xX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 1,5 xXx/x.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přirozeně xx xxxxxxxxxxx podzemní voda xxxxxxx čistoty, xxxxxxx xxxxxxx a vlastností, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxx fyziologické xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx látek, stopových xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx balených minerálních xxx,1) x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázněmi se xxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx péče")2) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx lázně xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx část xxxxx obce3) xxxx xxxx xxxx, x xxxx xx nacházejí xxxxxxxx léčebné lázně, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého zdroje x zdroje přírodní xxxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx a peloidu x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zdrojů a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxx xxxxxx xxxxxxxx přírodních minerálních xxx a xxxxxxxxx x výrobkem xx xxxxxx xxxxxxxx minerální xxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,4) pokud tento xxxxx nestanoví jinak. Xxxxxxxxx přírodního xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.5)

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx využívat xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx xxx využívat pouze xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Právní povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje, zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx minerální xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 (dále xxx "xxxxx") xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxx předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jej osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxxxxx ze zdroje.

XXXXX II

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

§5

Osvědčení x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xx přírodním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydanou xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, x xx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx pozemku, xx xxxx nebo xxx nímž se xxxxxxxxxxxxx xxxxx nachází, xxxx xx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vlastnosti, vhodnost x xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x léčebným xxxxxx nebo x xxxxxxxxx vody vhodnosti xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx jako xxxxxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zamítne.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) účastníkům řízení,

b) xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvu xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx6) x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx návrh na xxxxxx osvědčení, ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Účastníkem řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx nebo pod xxxxx xx předpokládaný xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx předpokládaného xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, které x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx kladené xxxx xxxx vlastnosti, pro xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo rozhodnutím xxxxxxxxx zruší a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx oznámeno, xxxxxxxxx xxxxxx právním nástupcům.

(7) Xxxxxxx podaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvede, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx xx vydání xxxxxxxxx

(1) X návrhu xx vydání xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), jde-li x xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx předpokládaného xxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) závěrečná xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxxx xxxxx,7) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxx území, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, plyn xxxx peloid, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx posudkem x xxxxxxxxxxxxxx zdroji,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, mikrobiologických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx (§40),

d) odborný xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx peloidu k xxxxxxxx účelům, x xxxxxx použití ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,1) xxxxx je oprávněna xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) xxxx Xxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zpracovává xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx fyziatrie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oboru odpovídajícímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx potřebu využitelnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx balených přírodních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx fyziologického xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx; náležitosti xxxxxxxxx posudku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) návrh xx využití xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) snímek z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx peloidu a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany,

g) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx, na xxxxx xxxx pod xxxxx xx předpokládaný xxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx využíváním xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x doplnění návrhu x chybějící náležitosti x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§7

Náležitosti xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx zdroje,

b) xxxxx x složení x xxxxxxxxxxxx zdroje,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podzemní xxxx xx známkami xxxxxxx teploty, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, je povinna xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx nejpozději do 15 dnů xxx xxx zjištění.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx8) xxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxx, xxx xxxxxxxxx zdroje xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zdroje xxx xxxxxxxx především x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Peloidy xxxxxxx x přírodního xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx využijí xxx xxxxxxxxxxxxx účely. Xxxxxx xxxxxxxxx x použitým xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x povolení xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§10

Žádost o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jen právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "žadatel"); x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx (firma), xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxxx x xxxxx, příjmení, bydliště, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem právnické xxxxx, xx-xx tento xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx má xxx zdroj využíván,

d) xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xxxx xxx xxx xx zdroj xxxxxxx x xxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx přímo dotčena, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx zdroje, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, doložený xxxxxxxxx xxxxxxx z katastru xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xx níž xx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxx zdroje X. xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xx nacházejí uvnitř xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. kopii xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xx xxxxxxxxxxx hranice xxxxxxxxxx pásma zdroje XX. stupně,

5. účel xxxxxxx výtěžku xx xxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx),

6. návrh množství xxxxxxx, které má xxx xxxxxxxxx ze xxxxxx,

7. podíl případného xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx uvedenému x xxxx 5, s xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxx peloidu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x balneologickým xxxxxx,

8. xxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx nákladů za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx náklady xxxxxxx provedla, nejde-li x žadatele, xxxxx xxx průzkum xxxxxxx,

x) xxxxxx ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx využíván zdroj xxxxxxxx xxxxxxxxx vody,

f) xxxx xxxxxxxxxxx ložiska, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxxx, že je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx pod xxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxxx xx xx x této nemovitosti xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, smlouva x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žadatelem a xxxxxxxxxx nemovitosti).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k doplnění xxxxxxx x přiměřené xxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxx žádost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx nachází a xxxxx budou využíváním xxxxxx přímo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx obec, pokud xx vydává xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nenahrazuje rozhodnutí x využití území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10) Xxxxxx povolení x xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; povolení x xxxxxxxxx xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xx xxx zašle celnímu xxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§12

Povolení k xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje, x němž xx xxxxxx osvědčení podle §5, x xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10. Xxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, zda x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje x xxx žadatel xx xxxxxxx zajistit dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx praktické xxxxxxxxxx x využíváním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zamítne xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx vhodným x xxxx využití,

c) xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx k využívání xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §18.

(3) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxx xxx xx zdroj xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx průzkum xxxxxx.

(4) V xxxxxxxx x využívání zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost x xxxxx xxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx orgán xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx podnikání nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx využívání xxxxxx; x peloidu xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peloidem a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) popis zdroje x xxxx umístění,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdroje,

g) xxxxxxxx xxx hydrogeologické, xxxxxxxx, fyzikální a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje x výtěžku z xxxx,

x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výtěžku x něho,

i) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x udržovat x zabezpečení xxxxxxxxx x ochrany xxxxxx,

x) xxxxxx započetí xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje, xx-xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx volně xxxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx využívané xxxxxxxx struktury xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx fyzickým osobám xxx xxxxxx osobní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 6 x/xxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

§13

(1) Vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxx po předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povoleným xxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxxx, (dále jen "xxxxxxxx") předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zdroje xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx záměru podle xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx vrácena xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx záměr xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxx stanovené xx xxxx xxxxx nezapočítává.

§14

Xxxxx x zrušení xxxxxxxx x využití xxxxxx

(1) Uživatel xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx se údajů xxxxxxxxx x žádosti x vydání povolení x xxxxxxxxx xxxxxx x dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx 15 xxx od xxxxxx vzniku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, a to xxxxx xxxxxxxxxx změn, x změně xxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, v níž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) nepředložil xx xxxxx xxxxxxx v §13 odst. 2 xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedoplnil xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxxx změnily xxx, xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx vhodné k xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx x využívání xxxxxx,

x) využíváním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na podzemní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxx uživatel.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxx povolení x xxxxxxxxx zdroje

(1) Xxxxxxxx x využívání zdroje xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx x povolení xxxxxxx,

x) změnou xxxxxxxxx (xxxx. prodej xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

d) xxxxxxx nebo zrušením xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx12) xxxx ukončením xxxxxxxx, xxx xxx xxx zdroj xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pokračovat xx využívání xxxxxx x po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx před uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx využívání zdroje. Xxxxxxxxxxxx o této xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx13) xxxx x činnosti, při xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxx sebe, xxxxx xxxxxx ministerstvu xxxx úmysl xxxxxx xxxxxxxx zdroj ve xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; ministerstvo xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §10 xxxxxx žádost xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx nového povolení x xxxxxxxxx zdroje xxxx xxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxx.

XXXXX III

UŽIVATEL ZDROJE X XXXXXXX XXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x řádném xxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxxxx využívání x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx hydrologický a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a sledování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x radiologických xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kvalitu xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx, případné xxxxxxxxx a u xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx určené x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §39 xxx provádění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) oznamovat xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx množství xxxxxxx xx xxxxxx xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx,

x) xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxx jen takové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx nepříznivé xxxxxx xx lidské xxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uskladnění, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) umožnit xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §39 xxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx minerální xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám pro xxxxxx osobní potřebu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak povolení x využívání xxxxxx (§12 xxxx. 5).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxx nad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou, která xx držitelem xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Uživatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17

(1) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jímací zařízení, xxxxxx se zdroj xxxxxxx, pokud

a) zdroj xxxxxxxxx,

x) xxxx zrušeno xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

x) zaniklo povolení x xxxx využívání xxxxx §15 odst. 1 xxxx. a), x), x) xxxx x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

d) v xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podaný xxxxx rozhodnutí ministerstva xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxx uživatele.

§18

Další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxx přírodního léčivého xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uživateli xxxxxx zdroje xxxx xxxxx uživatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§14 odst. 2), xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 xx 16 se xxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxx xxxxxx x povolení x využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx využívání.

(2) Uživatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx první, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xx 17 x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx správce x xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx.

(3) X lázeňském xxxxx x větším počtem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx místě může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdroje.

§19

Odborný xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Odborná způsobilost xx ověřuje zkouškou x prokazuje xx xxxxxxxxxx. Odbornou způsobilost xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx

x) vysokoškolské xxxxxxxx14) xxxxxxxxxxxxxxxxx, hydrogeologického xxxx xxxxxxxxxx směru xxxx xxxxxxx x 2 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx15) a xxxxxxx 5 xxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx oborech, anebo

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx15) x xxxxxxx 10 xxx xxxxx ve xxxxxx hospodářství xxxx x příbuzných oborech, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx zkušební komise, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx ministerstva.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

x) na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx 5 xxx, x xx i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx zrušena xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxx způsobilosti, xxxx xxxxxxxxx x vykonání xxxx zkoušky o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx, prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.16)

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX ZA XXXXXXXXX XXXXXX PŘÍRODNÍ XXXXXXXXX VODY

§20

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx v množství xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měsícem, xxxxx následuje po xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje.

(2) Jednotkovou xxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx nařízením.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx do 25. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výše poplatku xxxxxxxxx xxxxxxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x3.

(4) Vybírání x xxxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

OCHRANA XXXXXX

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxx pásma ministerstvo xxxxxxxxx.

(2) Návrh ochranného xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakosti x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxx. Xxxxxxxx pásma xx stanoví xxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xxxx xx xxxxxxxx xxxxx omezeny xxxxx x míře xxxxxxxx xxxxx. Ochranná pásma xx stanoví zpravidla xx xxxx stupních.

(3) Xxxxxxxx pásma jednotlivých xxxxxx se stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx pásma xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx jejich stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx na stanovení xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s dotčenými xxxxxxxxx úřady podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx17) x s xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx úřady x xxxx jsou povinny xxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxx úřady x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx k xxxxxx ochranných xxxxx xxxxxx připomínky.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx se stanovením xxxxxxxxxx pásem xxxxx xxxxxxxx zdroje, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx na změnu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ten, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx

(1) Xxxxxxxx pásmo X. stupně xx xxxxxxx xxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okolí xxxxxxx zdroje.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxx x u xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanoví zpravidla xxx území xxxxxxxx xxxxxx x poloměru 50 m xx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx hydrogeologického xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 10 x 10 m okolo xxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranicemi ložiska xxxxxxx.

(3) Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znečištění xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx. Zahrnuje-li xxxxxxxx xxxxx historicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx odstraní x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx území vymezené xxxxxx x poloměru xx 50 m xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxx kruhem x xxxxxxxx 50 m xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou negativně xxxxxxxx xxxxxxxx, fyzikální x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nezávadnost, jakož x xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ukončení v xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky stanoví xxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xx stanoví ochranné xxxxx.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zajistí xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zdroje. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx zdroj xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zajistí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X. stupně x xxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx a písemných xxxxxxxx18) předložených xxxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje, xxxxxxxxx infiltračního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdroje.

(2) X rámci xxxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xxx xxxxxxx dílčí xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx x jeho zdravotní xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví vyhláška xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ochranné xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx se vymezí x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 10&xxxx;000 x xxxxxxxx xx xxx xx základní xxxx x xxxxxxx 1 : 50&xxxx;000.

§24

Xxxxxxx ochranných xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x hranicím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, případně x přirozeným x xxxxxx hranicím x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. stupně xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedoucích xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx vhodných xxxxxxx xxxxxx tabulkami xx xxxxxxx znakem x x nápisem "Xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx pásmo X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody", xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pak xxxxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxx "nepovolaným xxxxx xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxx ochrany zdroje xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" nebo "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx", xx-xx ministerstvem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx tabulka bude xxxxxxxxx též xxxxx "xxxxxxxxxxx vstup zakázán". Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stanovit, že xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Hranice xxxxxxxxxx xxxxx II. xxxxxx se xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx křížení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx ochranných xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx provede xx xxx xxxxxxx uživatel xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásem se xxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentaci.

XXXXX VI

PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ XXXXX X XXXXXXXX XXXXX

§25

Xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx přírodní xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx zdravotnických x xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příznivé x xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva.

(2) Xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepovažují xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx lázně stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx využívat xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxx xxxx klimatické xxxxxxxx příznivé x xxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx důvody xxx xxxxxx stanovení zanikly.

§26

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx,

x) odborný xxxxxxx o stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx léčebných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k léčení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx klimatických podmínek xx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x zdravotnických x xxxxxx zařízeních x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx zaměření přírodních xxxxxxxxx lázní x xxxxxxxxxx na charakter xxxxxxxxxxx přírodního léčivého xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření,

f) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§28 xxxx. 3), xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx xx správními xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx, xx jejímž území xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxx jsou povinny xxxxxx xxx stanovisko xx 60 xxx xxx xxx obdržení xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud v xxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx ministerstvu nesdělí, xx se za xx, xx x xxxxxx nemají xxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx podmínek v xxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx místo lze xxxxxxxx xxxxx obce xxxx jeho xxxx xxxxx území xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx nacházejí přírodní xxxxxxx lázně. Xxxxx xxxxxxx lázeňského xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Lázeňské xxxxx x xxxxxx lázeňského xxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lázeňského xxxxx vláda xxxxxxxxx xxxxx, pokud důvody xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zanikly.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx lázeňského xxxxx x x xxxxx xxxxxxx léčebného režimu x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Obce, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.3)

§29

Návrh na stanovení xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx místa podává xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxx xxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxx lázně. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx léčivém xxxxxx xxxx klimatických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx o xxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 3.

§30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hranice xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vnitřní území xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxx vnitřního xxxxx xxxxxxxxxx místa se xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxxx komunikacích. Xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx xxxxxx jen x xxxxxxxx nutných případech.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 provede xx xxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§31

Název xxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx" x názvu xxxx

(1) Lázeňské xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx byly přírodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx první. Xxxxx xxxx přírodní xxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxx více obcí xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx místo názvem xxxx, na xxxxxx xxxxx se nachází xxxxxxxxxxx xxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx "xxxxx" užít, xxx xxxxx xxxx xx jejím xxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxx lázeňské místo. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx "lázně" xxxx x názvu xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx doplnění xxxxx xxxx x xxxxxxxx "xxxxx" nebo vypuštění xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přírodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.19)

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, OMEZENÍ XXXXXXXXXXXX XXXX, NÁHRADA ÚJMY

§32

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,20)

x) xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, lázeňského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx značek xxxx xxx xx nejvíce xxxxxxx nemovitosti x xxxxx jejich xxxxxxxxx.

§33

Omezení vlastnických xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nemovitosti lze xxxxxxxxxx pouze ve xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x využití zdroje x xxxxxxxx účelům x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx zachování jejich xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud vlastník xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx vlastnická xxxxx x xxxxxxxxxxx omezit,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje x ochraně xxxxxx xxxxxxxx minerální vody, xxx vlastnická xxxxx xxxxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x náhradu za xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

§34

Xxxxxxx újmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobám, xxxxxx xxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x opatřeními xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uživatel xxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx náhradě xxxx.

XXXXX VIII

VÝKON STÁTNÍ XXXXXX VE XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX LÉČEBNÝCH XXXXX A XXXXXXXXXX XXXX

§35

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx úřadem státní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, využívání a xxxxx rozvoj xxxxxx, xxxxxxxxxx léčebných lázní x lázeňských míst x xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) vykonává xxxxx21) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx certifikáty xxx xxxxxxxx minerální xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x certifikáty pro xxxxxxxx xxxxxxxxx vody xx zdrojů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx informační xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x písemné xxxxxxxx18) xxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx a vnitřního xxxxx xxxxxxxxxx místa,

f) xxxxxxxxx řeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx léčebných xxxxx,

x) xx xxxxxxxx orgánem xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx28).

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx21) xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx xx zdroji přírodní xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 1 x/x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uhličitého xxxxxx xxx 1 x/x (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx") a jejichž xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx tohoto xxxxxx x povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx záměrů xxxxx §37 xxxx. 3.

§36

(1) Ministerstvo pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona vydá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxx vývozu xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx, xx tento výtěžek xxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přírodní xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydat xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tom, xx výtěžek xxxxxxx xx zdroje x xxxx, která není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx příslušný xxxxx xxxx země xxxxx (xxxxxxxx) tento xxxxxxx xx přírodní xxxxxxxxx xxxx a xx x xxxxxx uznání (xxxxxxxxx) je xxxxxx, xx voda splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výtěžky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxx xxxxxx zamítne xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné informace x doklady xxxxxxxx x vydání tohoto xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x doplnění. Xxxx, po kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxx 5 let. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x certifikáty xxxx ministerstvo stanovit xxxxxxxxx.

(4) Certifikát xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4) Xxxxxxxx 1 x 2 xxxx dotčena působnost xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx voda xxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx zakázat xxxxx xxxx xxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx.1)

(5) Xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx pozbývá účinnosti xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnostem

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx území lázeňského xxxxx xx ministerstvo xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxx zdroje x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud dále xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx,

x) povolit hornickou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx spojena xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu23a),

f) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxx dílům a x xxxxxxxx činnostem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx záměrem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) schválit xxxxx xxxxxxxxxxx plány x xxxxxx lesní xxxxxxxxxxx osnovy.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx zdroje x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výškové xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x které xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

2. xxxx charakter xxxxxx xxx bydlení, xxxxxx xxx xxxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx obchod, xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezasahují xx hloubky více xxx 6 xxxxx xxx xxxxxx terénu xxxx

3. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx 2 metry xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, provádět xxxxxxxxxx xxxxx spojené xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx úřad x ochranných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 4.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) a x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx, xxxxx xx xxxxx x souhlas vydávaný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx prevenci). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nejsou dotčena.

§38

Xxxxxxxxxxxx x vodoprávní xxxx mohou xx xxxxxxxxx, závazném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

§39

Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx x jiných pověřených xxxx

(1) Zaměstnanci ministerstva xxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxxx nad dodržováním xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx lázeňských xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxx úkolů dozoru xxx dodržováním opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x x ochranných xxxxxxx xxxxxx zdrojů, která xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, do xxxxxx staveb x xx xxxxxx xxxxxxx x zařízení s xxxxxxx jejich vlastníků xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a doklady xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) mají xxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxx určeného xxxxx §40 odst. 3 xxx výkonu činností Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2 xxxx. x), x) x e) x xxxxx pověřené xxxxxxxxxxxxx vyhledáváním a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, plynů a xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxx x odstavci 2 xx xxx xxxxxx xxxxx oprávnění prokazují xxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx správců.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX LABORATOŘ XXXXXXXXXX LÉČIVÝCH XXXXXX

§40

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx kvality x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nimi [§16 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) sleduje xxxx poznatky a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřených xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxx v rozsahu xxx působnosti,

e) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxxxx ústav29) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, ochrany, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx míst

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx omezení xxxx xxxxx stanovený xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx místa,

b) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zdroje,

d) vykonává xxxxxxx zakázanou xx xxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx značku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma zdroje xxxx území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxxxxxxx místa,

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přirozeně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, plynu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx dodržováním opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) neodstraní ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vodoprávním xxxxxx xxxxx §39 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8,

b) xxxxxxx zdroj xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx využívá v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx x §27,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx výkon dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx lázeňského xxxxx,

x) xxxxxxx vyhledávání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tabulku xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo oplocení xxxxxxxxxx pásma zdroje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx tím, xx

x) xxxxxxx povinnost uživatele xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zakázanou x xxxxxxxxx pásmu xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) neumožní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu zdroje xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §39 xxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x).

§41x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) X řízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §41 xxxx. 1 x §41 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x přestupky xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §41 xxxx. 3.

(2) X odvolání xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nelze xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

HLAVA XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§42

Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxx x plynů xxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lázeňského xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zabezpečení ochrany, xxxxxxx xx xxxx 2 xxx.

§43

Xxxxx zákona k xxxxxxxx dalším xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňují xxxx použití xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy,4) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Správní xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedený x §18 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona jako xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 x §37 xxxx. 3 a 4 xxxx vyjádřeními xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx17) stanoví, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x dotčeným xxxxxxxx úřadem, popřípadě xx-xx xxxxx vydat xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem dotčena.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obranu státu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,26) x xxxxxxxx těch, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) se xxxxxx, pokud bylo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx26a). Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx podle §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx26a).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§44

(1) Přírodní xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx léčebné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx prohlášená podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx přírodní léčivé xxxxxx, xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx místa osvědčené xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x prozatímní xxxxxxxx xxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx přírodních minerálních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx s xxx, xx ochranná xxxxx xxxxxx XX. x XXX. stupně se xxxxxxxx xx ochranné xxxxx II. xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx místa, xxxxxxxx statuty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxx xxxxxx přírodní minerální xxxx udělená x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxx, a xx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx obcí xxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. i) x xxxxxxx nevykoná xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx bez zkoušky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx x §19 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx zdrojů.

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsob x rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§3 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §3 xxxx. 1,

x) xxxxxx získávání, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3 odst. 1),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx [§6 xxxx. 2 xxxx. x) a §26 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx [§6 xxxx. 2 xxxx. d)],

f) xxxxx xxxxxxxxxxx na obalu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje [§16 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx (§25 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxx x stavu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní [§26 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) vznik x xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx náležitosti žádostí x xxxxxxxxxxx (§36 xxxx. 3).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx léčebné xxxxx (§25 xxxx. 3),

b) xxxxxxxx xxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, včetně vymezení xxxxxxxxxxx ochranných opatření (§21 xxxx. 1 x 3, §22 xxxx. 5, §23 xxxx. 3 x §24 odst. 2 x 3).

(4) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody (§20 xxxx. 2).

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx opatření č. 113/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx péči.

XXXX XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§48

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Sb., zákona x. 19/1997 Sb., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., zákona x. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Xx., zákona č. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Sb., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Sb., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx. x xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx x. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx xxxxxxx 214: Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx:

"1

2

3

Xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§19 xxxxxx x. 164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)".

2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI xx xxxxxxx 315: Xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxx 2 xxx:

"xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; poučení výrobcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1".

XXXX XXXXX

§49

§49 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST XXXXXX

§50

§50 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§51

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31. xxx ode dne xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. r.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 164/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx laboratoř") se xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxx zrušení, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx přecházejí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxxx laboratoř xx xxx xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx xxxx Xxxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skončil xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2.

4. Xxxxx xxxx Referenční laboratoř xxxxxxxxxx právních vztahů xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zrušení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx jejího xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona pokračují xxxx xx tímto xxxx anebo po xxxxx dni xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů a xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxx 2.

5. Do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x soupis xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nástupnická xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx laboratoři. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx evidují x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxx x xxxx 2, do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx protokol xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, stanoviska, xxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovisko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 164/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.6.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx prevenci a x omezování znečištění, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x změně některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

167/2008 Xx., x předcházení xxxxxxxxxx újmě x x její xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 17.8.2008

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s účinností xx 1.4.2012

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Brdy, x xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx, o xxxxx xxxxxx krajů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdů)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

205/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.5.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 31.12.2021

284/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

152/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., x některé xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
3) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 292/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxxxxx č. 184/1997 Sb., o požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění).
7) Xxxxxxxx č. 121/1989 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx.
8) Vyhláška č. 63/1975 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx o jejich xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 412/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyhodnocovat xxxxxxxxxx xxxxx.
10) §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb.
§5 xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x programů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §57 x 58 zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §13 x 14 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 210/2000 Sb.
15) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxxxxx č. 340/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xx kvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx báňským xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxx hornické činnosti x činnosti prováděné xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx xxxxxxxx x. 239/1998 Xx.
17) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.
18) §27 xxxx. 2 vyhlášky x. 190/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. a xxxxxx x. 90/1996 Xx., x xxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 89/1996 Xx.
19) §27 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
23) Xxxxxxxxx zákon č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) §8 xx 13 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25a) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
26) Zákon č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
26x) Xxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní směry xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/ES a xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

29) §86 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.