Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
444/2008 Sb.
Lékařské vyšetření §1
Vstupní prohlídka §2
Periodická prohlídka §3
Mimořádná prohlídka §4
Výstupní prohlídka §5
Zdravotní způsobilost §6
Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti §7
Přechodné ustanovení §8
Účinnost §9
Příloha č. 1 - Vzor výpisu ze zdravotnické dokumentace
Příloha č. 2 - Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Příloha č. 3 - Tělesné a duševní vady, nemoci nebo stavy, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka
444
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxxxxx 2008
x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxxx x strážníka xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4c xxxx. 2 xxxxxx č. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx.:
§1
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strážníka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx xx zaměstnání (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"),
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx prohlídka"),
x) x mimořádných xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) V xxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx provedeno xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prohlídky.
(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjišťuje xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxx včetně informací xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx vývoji. Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx z informací xxxxxxxxxx ve výpisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož vzor xx uveden v příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx nejpozději x den xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx žádá xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx").
(4) V xxxxxxxxxxx s lékařskou xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, druhu xxxxx, xxxxxx práce a xxxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx vykonávána, x o xxxx xxxxxx rizik.
(5) Xxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx hodnotí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx strážníka. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx lékařský xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce.
§2
Vstupní xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orientačního xxxxxxxxx xxxxx, sluchu, kůže x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, orientační xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orientační xxxxxxxx xxxxxxxxx moči a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krevního xxxxxx x glykemie. Xxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čekatel xxxx xxxxxxxx vykonávat, xxx xxxxxxx xxxxx odborná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx xx pracovního poměru xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sluchu, xxxx, xxxxxxxxxx a pohybového xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orientační xxxxxxxx vyšetření moči. Xxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx strážník xxxxxxxx, xxx provést xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Periodická prohlídka xx provede xxxxxx xx 3 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu čekatele xxxx xxxxxxxxx posuzující xxxxx.
(2) Mimořádná xxxxxxxxx xx provede
x) na xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx než 8 xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zranění xxxxxxx x bezvědomím, xxxx těžký xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx zaměstnání čekatele xxxx strážníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxx ošetřujícího xxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Při xxxxxxxx prohlídce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxx orientačního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x podpůrného x xxxxxxxxxx aparátu x xxxxxxxxxx neurologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx strážníka. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxx výstupní xxxxxxxxx, které obsahuje xxxxxxxxxxxx posuzované osoby, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx práce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx těchto xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Zdravotní xxxxxxxxxxx
Seznam xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vad, xxxxxx xxxx stavů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čekatele xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx strážníka xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx1) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, xx dále postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§7
Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxx provedena periodická xxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxxx x den xxxxxxx x xxxxxxxxx posudku.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strážníka, xxxxx je ke xxx 1. ledna 2009 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 31. xxxxxxxx 2011.
§9
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009.
Xxxxxxx:
XXXx. Mgr. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 444/2008 Sb.
Xxxx výpisu ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Registrující xxxxxxxxx xxxxx
......................................................................................................................................................................
x ...................................................................................................................................................................
Xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx - xxxxxxx - xxxxxxxx*) ..............................................................................
Xxxxx xxxxxxxx .....................................................
Xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx .......................................................................................................................
Xxxxxxxxxxxxx .............................................................................................................................................,
xxxxx xxxxx (patřil) xx Xxxx xxxx
x) se xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx policie*) ..............................
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx*) ...............................
Protože x xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx x. 444/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxxx x strážníka xxxxxx xxxxxxx, stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx (xxxxx) ...................... o zodpovězení xxxxxx otázek xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx duševních, xxxxxxxxx xxxxxx a nemocí xxxxx x cév:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. Xxxxxxxxx/x xxxxxxxx/x nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx/x (xxxx) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:
x) Hypertenzní nemoc (xxxxxxx) ...........................................................................................................................
x) Xxxx cévní xxxxxxxxxx ......................................................................................................................................
c) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ................................................................................................................
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ..........................................................................................
e) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sekrecí ...................................................................................................................
x) Krevní xxxxxx ....................................................................................................................................................
x) Virová xxxxxxxxxx ................................................................................................................................................
x) Xxxxxxxxxx horečka .........................................................................................................................................
x) XXX xxxxx xxxxx x xxxxxx ................................................................................................................................
j) Xxxxxxxxxx xxxx x průdušek ..............................................................................................................................
k) Xxxxxxx xxxx, onemocnění xxxxxxxxx xxxxx ......................................................................................................
l) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx .....................................................................................................
x) Xxxxxx xxxxx x žlučových xxxx .........................................................................................................................
n) Xxxxxx xxxxxx x močových xxxx .......................................................................................................................
x) Xxxxxx páteře x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx páteře .............................................................
x) Xxxxx xxxxxxxxxx ............................................................................................................................................
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x míchy .......................................................
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx .............................................................................................................................
s) Xxxxxxxxx ............................................................................................................................................................
x) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ...........................................................................................................................
x) Chronické onemocnění xxxx ...........................................................................................................................
x) Xxxxxxxxx vady, xxxx - xxxxxxx ...........................................................................................................................
x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx .......................................................................................................
x) Opakované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ...............................................................................................................
x) Gynekologické onemocnění ..............................................................................................................................
x) Alergie ...............................................................................................................................................................
3. Xxxx xxxxxxxx sdělení: .........................................................................................................................................
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ...............................................................................................................
5. Xxxxxxxx - XXX, xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx aj.):
................................................................................................................................................................................
6. Posudkově xxxxxxx úrazy: ..............................................................................................................................
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx: ...........................................................................................................................................
8. Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xx - xxx xxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxx roku x xxx x registrujícího xxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxxx):
................................................................................................................................................................................
9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nemoc a xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx):
................................................................................................................................................................................
10. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx: .......................................................................................................................
..........................................................................................
Xxxxx, xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxxxxx praktického xxxxxx
*) Xxxxxxxx xx škrtněte.
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 444/2008 Sb.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ......................... xx xxxxxx ............................ xxxxxxxxxxxxxxx XXXx. .......................................
1. Provedlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídku
xxxxxxx - periodickou - mimořádnou*)
xxxx/xxxx ....................................................................... xxxxxxxx/x ...........................................................................
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx .......................................................................................................................................
(xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vyhláškou č. 444/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx (adresa xxxxx zaměstnavatele) .......................................................................................................
X xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) .................................................................
Xxxx xxxxx .................................................................
Režim xxxxx ..............................................................
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
.....................................................................................................................................................................................
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx .................................................
Xxxxxxxxxxxx ............................................................................. (xxxxxxx)
2. Posoudilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx policie takto:
Xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx*)
x) xx xxxxxxxxx způsobilá x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxx, xxxxxxxxx*) s xxxxxxxxx (za xxxxxxxxxxx)
..............................................................................................................................................................................
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání čekatele, xxxxxxxxx*)
d) není xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx*)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx**) ........................................................................................................................
Xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx §77 xxxx. 2 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx možno podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx obdržení xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
....................................................... ........................................................................
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxx,
xxxxx razítka xxxxx. xxxxxxxx
*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
**) Xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxxx termín xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 444/2008 Xx.
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, nemoci xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
X. Zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx duševní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx x symptomaticky xxxxxxxxx poruchy osobnosti x chováni,
3. xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látek (xxxxx ojedinělé nekomplikované xxxxxx xxxxxxxxxx),
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx) x opakovaně (xxxx xxx jednou) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx závislost xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx psychotropních xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x psychotické xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx reminiscence, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx),
4. trvající (chronické) xxxx xxxxxxxxxxxx psychotické xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, především schizofrenie, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mentální xxxxxxxxx,
5. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx periodická xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx afektivní xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x psychotickými příznaky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx ( xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stresem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poruchy, xxxxxxxxxx kompulzivní xxxxxxx, xxxxxx na závažný xxxxx x poruchy xxxxxxxxxxxx, dissociativní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx),
7. xxxxxxxxx atrofie xxxxxxxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
9. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výše,
10. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
11. xxxxx x xxxxxxxxxxxx nepříznivá xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy,
12. těžká x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx,
13. těžká x prognosticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svalové x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
15. xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poruchy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zorného xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znemožňující xxxxxxxxx x xxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pod 6/12 na xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx,
16. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostoru nebo xxxxxxxxxx hovorovou xxxx xx xxxxxxxxxx menší xxx 6 xxxxx
17. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
xX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxx zjištěny
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látek (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) v xxxxxxxx:
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx závislost xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx povolání je xxxxxxxxx bezpečným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délce xxxxxxx xxx let),
3. afektivní xxxxxxx (xxxxxxx nálady),
4. xxxxxxx xxxxxxxxxx, stresové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přizpůsobení,
5. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
6. xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxxx xxxxxxxx,
8. epilepsie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx nasazena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx 10 xxxxxx od vysazení xxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
10. nádorová xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
12. závažná xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx,
15. xxxxxxx xxxxxxxxxx svalové x kosterní xxxxxxxx,
16. závažná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
17. xxxxxxx alergická xxxxxxxxxx,
18. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, močových xxxx,
19. xxxxxxx onemocnění xxxxx,
20. xxxxxxx xxxxxx, zorného xxxx x prostorového vidění xxxx poruchy barvocitu xxxx xxxx xxxxxx xxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostoru x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalou xxxxxxx,
21. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orientaci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx sporných xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
22. xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nutné podrobné xxxxxxxxxxxx vyšetření,
23. xxxxx nemoci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxx.

Informace
Xxxxxx předpis x. 444/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., o xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti x vydání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x x xxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxxxx střelnice, ve xxxxx xxxxxxxx č. 254/2007 Xx., vyhláška č. 277/2004 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx lékařského potvrzení xxxxxxxxxxxxx zdravotní důvody, xxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx sedadle motorového xxxxxxx připoutat xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel), xx xxxxx xxxxxxxx x. 253/2007 Xx.