Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
444/2008 Sb.
Lékařské vyšetření §1
Vstupní prohlídka §2
Periodická prohlídka §3
Mimořádná prohlídka §4
Výstupní prohlídka §5
Zdravotní způsobilost §6
Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti §7
Přechodné ustanovení §8
Účinnost §9
Příloha č. 1 - Vzor výpisu ze zdravotnické dokumentace
Příloha č. 2 - Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Příloha č. 3 - Tělesné a duševní vady, nemoci nebo stavy, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka
444
XXXXXXXX
xx dne 11. xxxxxxxx 2008
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx policie
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví podle §4c xxxx. 2 xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.:
§1
Lékařské xxxxxxxxx
(1) Lékařským xxxxxxxxxx k posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx do zaměstnání (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"),
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "periodická xxxxxxxxx"),
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "mimořádná xxxxxxxxx").
(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce xxxx xxxxxxxxx vstupní xxxx xxxxxxxxxx prohlídky.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjišťuje xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx vývoji. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výpisu xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx lékařem, u xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo strážník xxxxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejpozději x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx").
(4) X xxxxxxxxxxx x lékařskou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, druhu xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx práce vykonávána, x x míře xxxxxx rizik.
(5) Xxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx hodnotí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxx lékařský xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§2
Vstupní xxxxxxxxx
(1) Při xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxx orientačního xxxxxxxxx xxxxx, sluchu, xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx, orientační chemické xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou má xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat, lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx strážníka xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo strážníka xx jinou xxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx prohlídce se xxxxxxx xxxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x pohybového xxxxxxx, xxxxxxxxxx neurologické xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyšetření xxxxxxxx pro posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx prohlídka xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxx stanoveno xxxxx.
§4
Mimořádná xxxxxxxxx
(1) Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čekatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Mimořádná xxxxxxxxx se provede
x) xx podnět xxxxxxxx xxxx strážníka,
x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dočasnou pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx delší než 8 xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx úraz xxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strážníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxx ošetřujícího xxxxxx.
§5
Výstupní xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orientačního vyšetření xxxxx, xxxxxx, kůže x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aparátu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšetření podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výstupní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxx strážníka. Xxxx doklad x xxxxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxx výstupní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxxx, zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lékaře. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx práce, xxxxxx xxxxx, zdravotních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxx těchto xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx výstupní xxxxxxxxx.
§6
Zdravotní xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strážníka xxx xxxxx xxxxx práce, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxx zvláštní požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, kdy měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x den, xx kterému xxx xxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x den xxxxxxx x lékařském xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strážníka, xxxxx xx xx xxx 1. xxxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 31. prosince 2011.
§9
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxxxx:
MUDr. Mgr. Xxxxxx x. x.
Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 444/2008 Xx.
Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékař
......................................................................................................................................................................
x ...................................................................................................................................................................
Uchazeč x zaměstnání xxxxxxxxx - čekatel - xxxxxxxx*) ..............................................................................
Xxxxx xxxxxxxx .....................................................
Xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx .......................................................................................................................
Xxxxxxxxxxxxx .............................................................................................................................................,
xxxxx xxxxx (xxxxxx) xx Xxxx péče
x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx*) ..............................
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx*) ...............................
Xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 444/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a strážníka xxxxxx policie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strážníka, xxxx xxxx (xxxxx) ...................... x zodpovězení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x nemocí xxxxx x xxx:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. Xxxxxxxxx/x xxxxxxxx/x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx/x (xxxx) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:
x) Hypertenzní xxxxx (xxxxxxx) ...........................................................................................................................
x) Xxxx xxxxx onemocnění ......................................................................................................................................
c) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ................................................................................................................
d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ..........................................................................................
x) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ...................................................................................................................
x) Xxxxxx xxxxxx ....................................................................................................................................................
x) Virová xxxxxxxxxx ................................................................................................................................................
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx .........................................................................................................................................
x) TBC xxxxx xxxxx x xxxxxx ................................................................................................................................
j) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ..............................................................................................................................
k) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ......................................................................................................
l) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx .....................................................................................................
x) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx .........................................................................................................................
x) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx .......................................................................................................................
o) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x ostatní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx .............................................................
x) Xxxxx xxxxxxxxxx ............................................................................................................................................
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx .......................................................
r) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx .............................................................................................................................
s) Xxxxxxxxx ............................................................................................................................................................
t) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ...........................................................................................................................
x) Xxxxxxxxx onemocnění xxxx ...........................................................................................................................
x) Xxxxxxxxx xxxx, síla - xxxxxxx ...........................................................................................................................
x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aparátu .......................................................................................................
x) Xxxxxxxxx hnisavé xxxxxx xxxxxxxxx ...............................................................................................................
x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ..............................................................................................................................
z) Xxxxxxx ...............................................................................................................................................................
3. Xxxx xxxxxxxx sdělení: .........................................................................................................................................
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ...............................................................................................................
5. Očkování - XXX, xxxx xxxx xxxxxxxx (chřipka, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx.):
................................................................................................................................................................................
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx úrazy: ..............................................................................................................................
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx: ...........................................................................................................................................
8. Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xx - xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx roku a xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx):
................................................................................................................................................................................
9. Pracovní xxxxxxxxxxx xxx nemoc x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Dg. x xxxx xxxxxxxx neschopnosti):
................................................................................................................................................................................
10. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx: .......................................................................................................................
..........................................................................................
Datum, xxxxxxx a podpis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
*) Xxxxxxxx xx škrtněte.
Příloha č. 2 k xxxxxxxx x. 444/2008 Xx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ......................... xx xxxxxx ............................ xxxxxxxxxxxxxxx XXXx. .......................................
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídku
xxxxxxx - periodickou - xxxxxxxxxx*)
xxxx/xxxx ....................................................................... xxxxxxxx/x ...........................................................................
xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx .......................................................................................................................................
(dále xxx "posuzovaná xxxxx") xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx č. 444/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx policie.
X xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx zaměstnavatele) .......................................................................................................
X xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx posuzované xxxxx) .................................................................
Xxxx xxxxx .................................................................
Xxxxx xxxxx ..............................................................
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxx xxxxxx rizik
.....................................................................................................................................................................................
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dne .................................................
Xxxxxxxxxxxx ............................................................................. (xxxxxxx)
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzované osoby x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strážníka xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx*)
x) xx zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx*) x xxxxxxxxx (xx předpokladu)
..............................................................................................................................................................................
c) není xxxxxxxxx způsobilá x xxxxxx zaměstnání čekatele, xxxxxxxxx*)
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxx, xxxxxxxxx*)
Platnost xxxxxx posudku končí xxx**) ........................................................................................................................
Xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx §77 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx obdržení xxxxx xx xxxx přezkoumání. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx.
....................................................... ........................................................................
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, příjmení x podpis xxxxxx,
xxxxx xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx
*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
**) Xxxxxx xx x případech, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kratší, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 k xxxxxxxx x. 444/2008 Sb.
Xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, nemoci xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
X. Zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
3. xxxxxxx duševní a xxxxxxx xxxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxx požívání alkoholu x zneužívání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (v pracovní xxxx) x xxxxxxxxx (xxxx než xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) aktivní xxxxxxxxx xx alkoholu xxxx xxxxxx návykových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pozdním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx osobnosti xxxx xxxxxxx, psychotické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, demence),
4. trvající (xxxxxxxxx) xxxx recidivující xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnímání x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poruchy xxxxxx, především xxxxxxxxxx xxxxx x psychotickými xxxxxxxx, xxxxxxxxx afektivní xxxxxxx s manickými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x psychotickými příznaky, xxxxxxxxxx depresivní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
6. klinicky xxxxx ( xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stresem, xxxxxxxxxxxx poruchy a xxxxxxxxxxxx syndromy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poruchy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx závažný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx),
7. xxxxxxxxx atrofie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,
9. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxx,
10. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx syndromy, xxxxxxxxxx,
11. xxxxx x xxxxxxxxxxxx nepříznivá xxxxxxxxxx oběhové xxxxxxxx,
12. těžká x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx xxxx a xxxx,
13. těžká x prognosticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svalové x xxxxxxxx xxxxxxxx, vylučující xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxxxxxxx nebo jiná xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alergická xxxxxxxxxx,
15. nekorigovatelné xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poruchy zorného xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx barvocitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v prostoru x xx ztížených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx ostrosti xxx 6/12 xx xxxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxx,
16. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orientaci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx menší xxx 6 xxxxx
17. nemoci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
lI. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxx zjištěny
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx duševní a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx nekomplikované xxxxxx xxxxxxxxxx) v xxxxxxxx:
duševní xxxxxxx x poruchy chování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. nezpochybněnou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx),
3. afektivní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx),
4. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poruchy, xxxxxxxx x fobické xxxxxxx, poruchy xxxxxxxxxxxx,
5. poruchy xxxxxxxxx x xxxxxxx,
6. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a dynamiky xxxxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx centrální nervové xxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx nasazena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, po 10 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx zjištění,
11. xxxxxxx onemocnění xxxx,
12. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,
13. onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx,
15. xxxxxxx xxxxxxxxxx svalové x kosterní xxxxxxxx,
16. závažná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
17. xxxxxxx alergická xxxxxxxxxx,
18. závažná xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx,
19. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
20. xxxxxxx xxxxxx, zorného pole x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx a očních xxxxx znemožňující orientaci x prostoru x xx ztížených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx korekci,
21. xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx sporných xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
22. xxxx xxxxxxxxxx ucha, xxxxx snižují bezpečný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx sporných případech xx xxxxx podrobné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
23. xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx strážníka.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 444/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Například xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 254/2007 Sb., xxxxxxxx č. 277/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx motorových xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx zdravotní důvody, xxx něž xx xx xxxxx xxxxx xx sedadle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel), xx xxxxx vyhlášky x. 253/2007 Xx.