Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2022.


Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Datová schránka §2

Datová schránka fyzické osoby §3

Datová schránka podnikající fyzické osoby §4

Datová schránka právnické osoby §5 §5a

Datová schránka orgánu veřejné moci §6

Zvláštní ustanovení o datových schránkách orgánů územních samosprávných celků §7

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky §8

Prostředky k přístupu do datové schránky §9 §9a

Zpřístupnění datové schránky §10

Znepřístupnění datové schránky §11

Zneplatnění přístupových údajů §12

Zrušení datové schránky §13

Informační systém datových schránek §14 §14a

Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku §14b

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy a součinnost §15 §16

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky §17

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky §18

Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob §18a

Datová zpráva §19

Působnost ministerstva §20

Identifikátor datové schránky §21

Konverze §22

Subjekty provádějící konverzi §23

Postup při provádění konverze §24

Doložka §25

Evidence provedených konverzí §26

Přestupky §26a §26b §26c

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §27 §28 §29 §30

Přechodná ustanovení §31

Účinnost §32

č. 190/2009 Sb. - Čl. VII

č. 192/2016 Sb. - Čl. IX

č. 299/2016 Sb. - Čl. IV

č. 255/2019 Sb. - Čl. VII

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXLIII

INFORMACE

300

ZÁKON

ze xxx 17. xxxxxxxx 2008

x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx moci") xxxx fyzickým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx prostřednictvím datových xxxxxxxx,

x) dodávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schránek,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx2).

§2

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx elektronické xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x

x) doručování xxxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx moci,

c) xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a právnických xxxx.

(2) Datové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

§3

Xxxxxx schránka xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx fyzické osobě, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx podání žádosti.

(2) Xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx zřízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx narození; xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx osoba státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x zřízení xxxxxx schránky fyzické xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx ověřený podpis xxxxxxx xxxxx.

(5) Splňuje-li xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x odstranění nedostatků xxxxxxx vyrozumí o xxx, xx datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx plně svéprávná, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx datovou xxxxxxxx xxxxxxx osoby nelze xxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Podnikající xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx advokátu, státnímu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, znalci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, daňové xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx žádosti x zřízení datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx příjmení,

c) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x cizině, místo xxxxxxxx a xxxx, xx jehož území xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx schránky podnikající xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(6) Splňuje-li žádost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxxxxxxxx datovou schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxx, xx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ministerstvo xx xxxxxxxx, xx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zřídit.

§5

Datová schránka právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx této xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(3) Právnická xxxxx xx nárok xx xxxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx osoby,

e) stát xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, zřídí xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Má-li xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx schránku právnické xxxxx xxxxx xxxxxx.

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2016 Sb.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx , že xxxxx veřejné moci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx zápisu xx rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx datové schránky xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezplatně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx podání xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx zejména xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxx xxxxxx schránky xxxxxx xxxxxxx moci jsou

a) xxxxx orgánu veřejné xxxx x název xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxx xxxxx xxxxxxx xx datová schránka xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxx jejíž potřebu xx datová xxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxx moci,

c) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresa xxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

(4) Splňuje-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx schránce xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán veřejné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx zřídit.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zřizuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci.

§7

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx schránkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx datové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx orgány xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxxx xxxxx datová xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxx-xx městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx schránky xxxxxx veřejné xxxx. Xxx orgány xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx, nepožádá-li územně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zřízení další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, starosta xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města.

§8

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do datové xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxx osoby je xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zřízena.

(2) X xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx datová schránka xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X přístupu xx xxxxxx schránky xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxx xxxxx byla xxxxxx schránka xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxx činit xxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 5 x 7. Rozsah xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuje x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx pověřená xxxxx, kterou xx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pověřená xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx jí xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statutárním xxxxxxx právnické osoby xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxx stanoveném,

c) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pro který xxxx datová schránka xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxxxx, xx úkony, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x ministerstvu, xxxx činit fyzická xxxxx x xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx").

(8) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxx administrátor.

(9) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx schránku způsobem, xxxxx neohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx datové xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdo xx určil pověřenou xxxxxx.

Xxxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxx schránky

§9

(1) Xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx se do xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby nemohlo xxxxx x jejich xxxxxxxx.

(3) Přihlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx elektronických prostředků xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx přístupových xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x přístupových xxxxxxx se použijí xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx schránky.

§9a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 rovněž jako xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx určený x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, než je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele elektronického xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx přihlášení xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci v xxxxxx případech, než xx přihlášení xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách podmínky xxx vydání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného x autentizaci xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vydáním x použitím.

§9a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

§10

Zpřístupnění xxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přístupové xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 xx 4 xxxxxxxxxxx xx zřízení xxxxxx schránky. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Datová xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxx osoby uvedené x §8 xxxx. 1 až 4, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, x xxxxx xxxxx uvedená x §8 odst. 1 nebo 2 xxxxxxxxxx x zaslání xxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xx dni xxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx datové schránky.

(3) Xx žádost osoby xxxxxxx v §8 xxxx. 1 až 4 nebo administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xx xxxxxxxx i xxxxxx, xx dni

a) xxxxx xxxxx, xxx niž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osoby,

d) xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx do xxxxx, xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoby, x xx xxxxxxxx x xxxxxx, ke xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx zákonem dnem xxxxxx zrušení, a xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx datovou schránku xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx x zpětně xx xxx xxxx xxxxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxx x evidence xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a soukromoprávních xxxxxxxxx údajů jako xxx xxxx zániku, x to popřípadě x xxxxxx ke xxx jeho zániku. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx i zpětně xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx veřejné xxxx, xxxx byla datová xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx.

(6) Datová xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx žádosti podle xxxxxxxx 5.

(7) Znepřístupněnou xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx zpřístupní xx žádost xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx administrátora xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx datová schránka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxx posledního znepřístupnění.

(8) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byla znepřístupněna xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnem, xxx xxx údaj o xxxxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxxxx vymazán x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby oprávněné x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx ztrátě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x současně xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxx přístupové xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 neprodleně xx oznámení xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxxxxx, i osobu, xxxxx x zneplatnění xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, přestane-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, přestane-li xxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, neprodleně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho členem, xxxxx vedoucím organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x obchodním rejstříku, xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje do xxxxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxx datové xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 let xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, případně xxx, xxxxx je x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,

x) datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx ode xxx výmazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí 3 let ode xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxx 3 xxx ode dne xx xxxx zrušení x x xxxxxxx, xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxx výmazem x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx uplynutí 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxx xxx xxxx zániku.

§14

Informační xxxxxx datových xxxxxxxx

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxx schránek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x datových xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx datových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových schránek xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx5). Náklady xxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx5a).

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:5)

x) xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx datové schránky x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a údaj xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx schránky x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxx identifikující xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxx xxxx zřízena xxxxxx schránka,

f) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx zřízena xxxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxx místa trvalého xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo, xxx xx povolení x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x adresa xxxxxxxx x cizině, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx Evropské xxxx, xx kterém xx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx osoby, pro xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

h) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx zřízena xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx byla xxxxxxx xxxxxx schránka, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx oprávněné k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx přístupové xxxxx x individuálním uživatelským xxxxx xxxxx §14a, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx adresa xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx administrátora a xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodiny, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx adresa xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxx schránky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, vede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) datum a xxx xxxxxxxx spojených x provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek.

(4) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx má být xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxx souhlas x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xx xx mohlo xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné prostřednictvím xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "přístupové xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx xx popis xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx podání. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx, ministerstvo mu xxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx na xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Věstníku ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x němž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx delší xxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součin částky 100 Kč a xxxxx xxxxxxxxxxxxx účtů x xxxx xxxxxxx, xxx které x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, vybírá xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxxxx xxx zabráněno xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, technických, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí povolení x využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesplňuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx, xxxx

x) požádá-li x xx poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx přístupové rozhraní, x zveřejňuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§14x

Xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxx seznam fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, právnických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vedené xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx právnické xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Seznam xxxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxxxxx xxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx vedené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

x) x části xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li další xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx zřízena pro xxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky, a xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, název této xxxxxx xxxx činnosti,

d) x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xx-xx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxx x tom, která xxxxxx schránka xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zřízena xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx této xxxxxxx organizační xxxxxxxx, x xx-xx další xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx zřízena xxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx agendy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx činnosti.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx o ní xxxxxx v seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx.

§15

Využívání xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bezodkladně informuje xxxxxxxxxxxx x zápisu xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, o údajích xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx schránky x jejich xxxxxxx x o zániku xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavů (dále xxx "seznam znalců") x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx překladatele do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudních překladatelů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx tlumočníků"), o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nutných xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxx a x xxxxxxxxxx této osoby xx xxxxxxx znalců xxxx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

Věznice xxxx vazební xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, která xx zřízenu datovou xxxxxxxx. Detenční xxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx schránku, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zřízenu xxxxxxx xxxxxxxx, omezuje xx osobní xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§17

Doručování dokumentů xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxxxx jinému xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx místě. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx dokumentu x xx-xx fyzická xxxxx, podnikající fyzická xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx místě. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Připouštějí-li xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, který xxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx na rozsah xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dodanému dokumentu.

(4) Xxxxxxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx odstavce 3 xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx posledním xxxx xxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(5) Xxxxx, xxx xxx byla datová xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem7) xxxxx x určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(6) Doručení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx veřejné moci, xx-xx zpřístupněnu svou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx úkonu, prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedenou x §8 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxx pověřena, prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x podepsaný, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající fyzické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx do zpřístupněné xxxxxx schránky xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxx xxx dodávání xxxxxxxxx z datové xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxx dokumentu.

(3) Nepřihlásí-li xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 10 dnů xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx dodán xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Za dodání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou stanoví xxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5). Xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx, x xxxxx datové xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xxxx určit, že xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědí xx xxxxxxxx dodaný podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx za xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx hradit xxxxxx xxxx fyzická xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx nebo právnická xxxxx.

§19

Datová zpráva

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx, úkony xxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx formu xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx úkon xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§20

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odeslané x xxxxxx schránky data xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odeslání z xxxxxx schránky,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx datová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx zabezpečí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou, bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zvolenou elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxx odesílateli, xx xxxxxx zpráva, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx adresáta, xxxx doručena, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) oznámí xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx,

x) xxxxxx odesílateli, že xxxxxx schránka, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy, odesílatele x adresáta.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx zjistí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně vyrozumí xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x všech xxxxxx xxxxx xxxx xxx uzpůsoben xxx, xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ním x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcek. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejích xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx příloh. Ministerstvo xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxx vyrozumění x xxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x datové schránce. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schránky umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx datové xxxxxx x datové xxxxxxxx xx xxxx delší, xxx xx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x datové xxxxxxxx po xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

§21

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx datové schránky xxxxxx identifikátor. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx tvorby xxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx převedení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx obsažený v xxxxxx xxxxxx") způsobem xxxxxxxxxxxx shodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "výstup"), xx xxxxxx právní účinky xxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx výstup xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(3) Xx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx dokument v xxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx soudu xxxxx xxxxxx státnímu xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výstupu.

§23

Subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy4) a xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4a).

(2) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkon xxx xxxxxxxxxx.

§24

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného elektronického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) ověří xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xx-xx xxx vstup xxxxxxxx, xxxxxxxx uznávané xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky, je-li xx xxxxx označen,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx x) x xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zjistit x ověření xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx či x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jehož jedinečnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vojenskou knížku, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, lovecký lístek xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx změny, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx o

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx dokument,

3. xxxx xxxx kopii pořízenou xx spisu, nebo

4. xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx uveden xxxx x xxx, xx xxxxx obsahuje viditelný xxxxx, xxxxx nelze xxxx přenést na xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx dokument, x xxxxx ověřovací xxxxxxx xx uveden xxxx x tom, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokument xxxxxxx, obsahoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek,

g) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost, nebyl-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx11), xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx dokument xxxxx nebo vytvořil; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx porušení xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x dokument xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, například x xxxxxxx xxxx audiovizuální xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technické náležitosti xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx obsažených xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Doložka

(1) Doložka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zprávě xx xxxxxxxx za xxxxxxx výstupu x xxxxxxxx

x) název subjektu, xxxxx konverzi provedl,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxx výstupu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, x kolika stran xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxx xx výstup,

f) datum xxxxxxxxxx doložky,

g) jméno, xxxxxxxx jména, x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; údaj xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,,

x) xxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Doložka xxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx xx součást xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) pořadové xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx provedených konverzí,

d) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxxxx,

x) xxxx o xxx, z xxxxxx xxxxx se skládá xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem, zapečetěn xxxxxxxxx elektronickou pečetí xxxx označen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx uznávané xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx identifikačního čísla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo označující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečetě nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajištěna xxxxx xxxxxxxx než xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. b), x xxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx založený xx xxxxxxxxxxx, identifikaci xxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým časovým xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítku,

j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx provedla, nebo xxxxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obsažený v xxxxxx zprávě xxxxxxxx x datové xxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx schránky xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x čas xxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxx schránky xxxxxxxx.

§26

Evidence provedených konverzí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konverzí.

(2) X xxxxxxxx provedených xxxxxxxx xx xxxxx tyto xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provedených konverzí,

b) xxxxx xxxxxxxxx konverze,

c) xxxxxxxxx označení vstupu x xxxxx jeho xxxxxxx, je-li datum xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx (uvedení xxxxx dokladu, xxxxxx xxx uhrazen) xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx x) xx xxxxxxx provádějící konverzi.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x evidenci provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxx konverze.

Přestupky

§26a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx schránku k xxxxxx

x) nevyžádaných obchodních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) počítačového programu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schránky.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§26b

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxxx sdělení,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx techniku xxxxxxxx datové xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

§26c

Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Společná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

§27

(1) Xxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxxx 7 a xxxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx uvedená x §8 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Úředně ověřený xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4, §4 xxxx. 5 x §5 xxxx. 5 xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx podepsána xxxx zaměstnancem státu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 x §4 xxxx. 5 se xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxx xxx xx xxx datová xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x využitím xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Učiní-li xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, obdrží xxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx.

§28

Příjem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx.

§29

Xxxxx-xx orgány xxxxxxx xxxx spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručování xxxxxxxxx x provádění xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx x bezpečnostních xxxxxx xxxxxxxx xxxx spisovou xxxxxx xxxxxxxx. Přístup xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxx elektronické xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx složila xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9).

(2) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ustanovení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jejich aplikace.

(3) Xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx prokazuje osvědčením x vykonání xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Neuspěla-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Opakovanou xxxxxxx je možno xxxxxxx nejdříve xx 60 xxx x xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx zkoušky, xxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 3, §5 xxxx. 1 x §6 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zpřístupněna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §8 xxxx. 1 až 4. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxx, datová schránka xx xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxxx 2009. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx stanovená x §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx x tomto případě 90 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 2 xx 8 xxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytně nutné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 2 až 8 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx advokáta x daňového xxxxxxx xx zřízení datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx žádost.

§32

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2009.

Vlček x. x.

Xxxxx x. x.

x x. Xxxxx v. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx šesti xxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xx. XX xxxx 1, 2, 17, 18 x 20 tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 190/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřídí xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx je zapsán xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx datová schránka xxxxx §6 xxxxxx x. 300/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx schránku xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x kterému byla xxxxxxx xxxxxx schránka xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci se xx xxxxxxxxxxxx. Současně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx schránka xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx-xx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx postupem xxxxx §5a zákona x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plnila rovněž xxxxxx datové xxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx datovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Pokud xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx, xxx její xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx schránky xxxxx §6 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx její xxxxxx schránka xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxxxx č. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx xxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx plnila xxxxxx xxxxxx datové schránky xxxxx §6 xxxxxx x. 300/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 192/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizovateli x xxxxxxx datových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx auditorech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezbytně xxxxx xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx statutárnímu xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx auditorovi datovou xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxx xxxxx znalci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladateli zapsaným xxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx předpisem x. 255/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 datovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx k 1. xxxxx 2023 insolvenčním xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx x 1. lednu 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx datové xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx; tím xxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx schránky podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zprávám uloženým x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, fyzické xxxxx, xxxxx k 1. xxxxx 2023 xx xxxxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "kvalifikovaný xxxxxxxxxx") xxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx 31. prosincem 2022, bezodkladně poté, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2023 xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2023, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx k 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a nemá xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxxx xxxxx není xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x době xx 1. ledna 2023 xx xxxxxxx xxxxxx schránky podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 datovou xxxxxxxx právnické osoby xxxxx §5 odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2023, xxxxxxxxx osobě, která x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxx, je xxxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Větou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx první x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2022, aby do xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je x 1. lednu 2022 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx dokumenty podle §18a xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18a xxxx. 1 zákona x. 300/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. ledna 2022.

6. Osoba, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

7. Xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konverzí xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022, xx 31. prosince 2032.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx&xxxx;xxxx 7, který xxxxxxxx účinnosti 1.7.2022, xxxx 1 xx 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023

Informace

Právní předpis x. 300/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

190/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

219/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

263/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

192/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

299/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

255/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech x xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

279/2019 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.11.2019

12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2020 x xxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.2.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2022, 1.7.2022 x 1.1.2023

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
2) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §25c xxxxxx č. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5x) §10 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx §64 xxxx. 4 xxxxxxxxx řádu.
7) Xxxxxxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx.
8) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx pozdějších předpisů.
9) §14 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx.
10) Například xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.