Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2024.


Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Datová schránka §2

Datová schránka fyzické osoby §3

Datová schránka podnikající fyzické osoby §4

Datová schránka právnické osoby §5 §5a

Datová schránka orgánu veřejné moci §6

Zvláštní ustanovení o datových schránkách orgánů územních samosprávných celků §7

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky §8

Prostředky k přístupu do datové schránky §9 §9a

Zpřístupnění datové schránky §10

Znepřístupnění datové schránky §11

Zneplatnění přístupových údajů §12

Zrušení datové schránky §13

Informační systém datových schránek §14 §14a

Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku §14b

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy a součinnost §15 §16

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky §17

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky §18

Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob §18a

Datová zpráva §19

Působnost Agentury §20

Identifikátor datové schránky §21

Konverze §22

Subjekty provádějící konverzi §23

Postup při provádění konverze §24

Doložka §25

Evidence provedených konverzí §26

Přestupky §26a §26b §26c

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §27 §28 §29 §30 §30a

Přechodná ustanovení §31

Účinnost §32

č. 190/2009 Sb. - Čl. VII

č. 192/2016 Sb. - Čl. IX

č. 299/2016 Sb. - Čl. IV

č. 255/2019 Sb. - Čl. VII

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXLIII

č. 284/2021 Sb. - Čl. LXXIV

č. 471/2022 Sb. - Čl. XII

č. 327/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

300

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2008

x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje

a) elektronické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "orgán xxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, elektronické xxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a elektronické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) autorizovanou xxxxxxxx dokumentů1) (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx2).

§2

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Datová xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci,

b) xxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxxx veřejné moci,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx schránky xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx").

§3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po podání xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) místo x okres narození; xxxxx se xxxxxxx xxxxx narodila x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, a

f) číslo x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxxx xxxxx.

(5) Splňuje-li žádost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, zřídí Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxx výzvě x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Má-li xxx xxxxxxx osoba zřízenu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxx svéprávná, Agentura xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx zřídit.

§4

Datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, advokátu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci, znalci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx bezplatně x xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx informaci x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříku.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, advokát, xxxxxxxxxx xxxxxxx, daňový xxxxxxx, insolvenční správce, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx překladatel xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx datové xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, statutárního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx tlumočníka x xxxxxxxx překladatele.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx advokátu, státnímu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx tlumočníkovi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autorizovanému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zákonem stanovené xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxx advokáty, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, znalce, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx inženýry, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Náležitosti žádosti x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba narodila x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodila,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba státním xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) sídlo.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx požadavky stanovené x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx Xxxxxxxx datovou schránku xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o tom, xx xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx zřídit. Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřízenu datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§5

Datová schránka xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx Xxxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) název xxxx obchodní firma,

b) xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx registrace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx obsahovat xxxxxx ověřený podpis xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx žádost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx Xxxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx žádosti vyrozumí x tom, že xxxxxxx schránku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx ji xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx.

§5a

§5a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2016 Sb.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx zřídí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx , že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx datové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zřizuje xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx jsou

a) xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x název vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx zřizuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx potřebu xx xxxxxx xxxxxxxx zřizuje,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresa pobytu xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx přístupové xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx žádost x xxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, zřídí Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x odstranění nedostatků xxxxxxx vyrozumí x xxx, xx další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx datová xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx další datové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x zřízení xxxxx datové schránky xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx městské xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jedna datová xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx územně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zřízení další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx vedoucího xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, starosta obce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx do datové xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxx něhož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 5 a 7. Xxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x dokumentům xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxxx xx

x) x datové xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx niž xxxx xxxxxx schránka xxxxxxx, x xx x rozsahu xx xxxxxxxxxx,

x) x datové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx niž xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) x datové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx vedoucím xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zřízena, x xx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 4 xxxxx určit, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyhrazeny xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x k Xxxxxxxx, xxxx činit xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(8) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx adresáta xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxx administrátor.

(9) Xxxxx oprávněné x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxx, xx hrozí xxxxxxxxx zneužití xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž toho, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx

§9

(1) Xxxxx oprávněná k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx do xx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaji xxx, xxx nemohlo xxxxx x jejich xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu do xxxxxx schránky.

§9a

(1) Agentura xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 3 rovněž xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Agentura xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx přihlášení xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx použití xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případech, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x doporučená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxx zašle xxxxxxx xx vlastních rukou xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx schránce xxxxx uvedené x §8 odst. 1 xx 4, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 odst. 4 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxx schránka je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §8 xxxx. 1 xx 4, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Datová xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx §27 odst. 4, x xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx x zaslání přístupových xxxxx, je zpřístupněna xxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx jejího zřízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx 2 x zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxxxxxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x datové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx.

§11

Znepřístupnění xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx

x) xxxxx xxxxx, pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx den xxxxx xxxx osoby,

c) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x omezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxx xx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrany zdraví xxxx.

(2) Xxxxxxxx znepřístupní xxxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxx, xx dni xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx dni xxxxxx zrušení.

(4) Agentura xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx jeho xxxxxxx, x xx popřípadě x xxxxxx xx xxx xxxx zrušení, x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů jako xxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x zpětně ke xxx jeho zániku. Xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxx v rejstříku xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx den xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxx rovněž na xxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx schránku, xxxxxx Xxxxxxxx zřizuje xx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xx znepřístupněna xxxxxxxxxxx xx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci, jimž xxxx xxxxxx schránka xxxxxxx, xxxx administrátora xxxxxxxxxxx po podání xxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvakrát xx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 roku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx druhé, Xxxxxxxx zpřístupní dnem, xxx byl xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

§12

Zneplatnění přístupových xxxxx

(1) Xxxxxxxx zneplatní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu do xxxxxx schránky neprodleně xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx odcizení xxxxxxxxxxxx xxxxx, x současně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx adresáta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6 neprodleně po xxxxxxxx osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 1 až 4 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx pověřenou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx požádala.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutárnímu xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, neprodleně xx xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx současně zašle xxxxxx statutárnímu orgánu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxx schránky

Agentura xxxxx

x) xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx úmrtí,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uplynutí 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx ode xxx zániku právnické xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx výmazu xx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu, xx xxxxxxxx 3 xxx ode dne xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxx xxx xxxx zániku.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx.

(2) Správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Agentura. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx licence. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje též xxxx rozvoj. Odměna xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx předpisů5). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence a Xxxxxxxxx. Náklady spojené x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx schránek xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrhu Agentury xxx stanovený xxxx x kapitole xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx5a).

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vedou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datových xxxxxxxxxx:5)

x) xxxxxxxxxxxxx datové schránky (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx zřízení, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a zrušení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x sekundy,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu do xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a sekundy x xxxx identifikující xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu x xxxxxx schránky x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum x xxxxx narození, adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx jiného xxxxxx xx území České xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx xxx xxxx zřízena xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx niž xxxx xxxxxxx xxxxxx schránka, xxxxx a místo xxxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx adresy, a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, adresa bydliště x členském státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je usazen, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx povolení x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) název xxxxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxx xxxx zřízena xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, přístupové údaje, xxxxx přístupových xxxxx xx xxxxxxxxxx údaje x individuálním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14a, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x dodání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx adresa, xx xxx má být xxxxxxxx doručováno; xxxxxx xxxxxxxxxxx adres, x xxxxx xxx xxx xxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx.

(4) Xxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx jiným xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx adresy, xx xxx xx xxx xxxxxxxx doručováno, byl-li xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Agentura xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xx mohlo xxx doručováno.

(5) Správce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx schránek nejsou xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektů.

§14x

(1) Agentura xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx služby xx internetu, xxx xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "poskytovatel internetových xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx schránek, které xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxx oprávněných x přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxxxx uživatelským xxxxx (xxxx xxx "přístupové xxxxxxxx"). Součástí xxxxxxx xx xxxxx způsobu xxxxxxx přístupového rozhraní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxxxxxx internetových xxxxxx xxxxx, personální, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx povolení x využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xx dobu 5 xxx.

(3) Agentura xxxxxxxxx věcné, personální, xxxxxxxxx, bezpečnostní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní x xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx poskytovatele internetových xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž došlo x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Agentura xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 100 Kč x xxxxx uživatelských účtů x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vybírá xxx Xxxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škodu způsobenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx internetových služeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxxxx být zabráněno xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xx něm xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění věcných, xxxxxxxxxxxx, technických, bezpečnostních x organizačních xxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Agentura xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Agentura xxxx seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhraní, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§14x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx osob x orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"), který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zapíše xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx datových xxxxxxxx, xx žádost xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schránek xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx právnické xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx držitelů datových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxxxxx, právnických xxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x zpřístupněnu xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx osoby

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

x) x části xxxxxx pro podnikající xxxxxxx osoby

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

2. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx identifikátory,

d) v xxxxx vedené pro xxxxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. identifikátor, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xx-xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxx datových xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, údaj x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xx-xx xxxxx datová xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx agendy xxxx činnosti.

(5) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx zřízenu x zpřístupněnu datovou xxxxxxxx, se xxxxx x xx xxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx schránek zlikvidují.

(6) Xxxxxxxx využívá xxx xxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek.

§15

Využívání xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxxxx, x údajích xxxxxxxx x osobě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx schránky x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxxx informuje Agenturu x zápisu xxxxxx xx xxxxxxx znalců, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ústavů (xxxx xxx "xxxxxx znalců") x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx překladatele do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxxxx vedených o xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx této xxxxx xx seznamu xxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x údajích xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx datové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxxx inženýra do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x o zápisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vedených x této xxxxx x xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx autorizovaných techniků xxxxxxxx nutných pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Český xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oprávněného zeměměřického xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávněním, o xxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x úředním oprávněním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx schránky x xxxxxx xxxxxxx x x vyškrtnutí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávněním.

§16

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxx x vzetí xxxxxxx osoby do xxxxx nebo x xxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, která xx zřízenu xxxxxxx xxxxxxxx. Detenční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x nástupu fyzické xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, jímž xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, omezuje xx xxxxxx svobodě x xxxxxx ochranného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§17

Doručování xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx dokumentu, xxxxx veřejné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxx se nedoručuje xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x má-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx doručuje xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou nebo xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx způsobem podle xxxxxx xxxxxx, ustanovení xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí.

(2) Připouštějí-li xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datových xxxxxxxx, xxxxxx způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(3) Dokument, který xxx dodán xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx do datové xxxxxxxx přihlásí xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na rozsah xxxxx oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx se do xxxxxx schránky osoba xxxxx odstavce 3 xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx jiný xxxxxx předpis náhradní xxxxxxxx6).

(5) Xxxxx, pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx7) xxxxx x určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 4 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, pokud xx x bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxx orgány xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace.

§18

Provádění úkonů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vůči xxxxxx xxxxxxx moci, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx úkonu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k tomu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účinky jako xxxx xxxxxxx písemně x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxx.

§18a

Dodávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schránek umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do zpřístupněné xxxxxx schránky xxxx xxxxx. Datovou schránku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx je doručen xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx schránky xxxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxx xx rozsah xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokumentu.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xx datové xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx 10 dnů xxx xxx, xxx xxx dokument xxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx předpisů5). Xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxx dokumentu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx, z xxxxx xxxxxx schránky xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx hradit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prováděné xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dodávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx dokument xxxx xxxx xxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odesilatel x xxxxxx zprávě.

§20

Působnost Xxxxxxxx

(1) Agentura

a) xxxxxxx k datové xxxxxx odeslané x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zprávu odeslanou x datové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx označena xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx odesílateli, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxx adresáta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vyrozumění; xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyrozuměním vznikly, x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx adresáta, xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxx odesílateli, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx datová xxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, x xx x zpětně,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx datovou xxxxxx, xxxx zrušena,

i) xxxx xxxxxxxx x xxxx x času xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxxxxxxxx x adresáta.

(2) Agentura xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zničit, pokud x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx datové zprávy Xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx datové xxxxxx x všech xxxxxx částí musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx technických znalostí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ním x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxx příloh. Agentura xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx datové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx schránce. Xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxx zprávy x datové xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zprávy x xxxxxx schránce xx xxxx xxxxx, xxx je doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx datové xxxxxx x datové xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

§21

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměnitelný x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Způsob tvorby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Agentura xxxxxxxxx.

§22

Konverze

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx shodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx konverze (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx

x) xxxxx převedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx shodu xxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx doložky.

(2) Xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx výstup xxxxxx (xxxx xxx "vstup").

(3) Xx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státnímu xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx užit xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§23

Subjekty provádějící xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy4) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx4a).

(2) Xxxxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkon xxx xxxxxxxxxx.

§24

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx konverzi xx dokumentu x xxxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného elektronického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx vstup xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx, platnost uznávané xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx integritu vstupu, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) a xxx-xx tuto skutečnost xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Agentura xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx neprovádí

a) xx-xx xxxxxxxx v xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx v listinné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx konverzí nahradit, xxxxxxx o občanský xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx průkaz, xxxxxxxx xxxxxx, vojenskou xxxxxx, xxxxxxxx průkaz, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, lovecký lístek xxxx jiný průkaz, xxxxxxx xxxxxx, šek, xxxxxx nebo jiný xxxxx xxxxx, xxx, xxxxxxx, geometrický xxxx, xxx nebo technickou xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx x

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxx kopii xxxxxxxxx xx spisu, xxxx

4. xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx výstupem, x xxxxx xxxxxxx xx uveden údaj x xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx dokument, x xxxxx xxxxxxxxx doložce xx uveden xxxx x tom, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vidimovaný dokument xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx konverze xx xxxxxx, nebyl-li xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu11), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou značkou xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x legalizovaný xxxxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) x xxxxxxx porušení xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x datové xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokud dokument xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

x) název xxxxxxxx, xxxxx konverzi xxxxxxx,

x) xxxxxxxx číslo, pod xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx konverzí,

c) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahu vstupu,

d) xxxx o xxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx vstup,

e) xxxx o xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvek, xxxxx xxxxx plně xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx doložky,

g) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx neuvede, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxx, která konverzi xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx dokumentu v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx součást xxxxxxx x obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provedl,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx obsažen xxxxx,

x) pořadové xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, že obsah xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) datum vyhotovení xxxxxxx,

x) údaj x xxx, zda byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapečetěn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxx označen uznávanou xxxxxxxxxxxxx značkou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxx uznávané xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o kvalifikovaném xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxxx osobě, pečetící xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx certifikátu x xxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, uznávané xxxxxxxxxxxx pečetě nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x), a xxx-xx při zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, identifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobu, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vydán, lze-li xxxx skutečnosti xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxx vstup xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikaci kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x certifikátu x xxxxx a xxx xxxxxxx x kvalifikovaném xxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxxx,

x) xxxxx úředního xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx prvek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx automatizovaně,

k) xxxx x tom, xxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zprávě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x údaje o xxxxx odeslání x xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Evidence provedených xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedou xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konverzí,

b) xxxxx xxxxxxxxx konverze,

c) xxxxxxxxx označení vstupu x xxxxx jeho xxxxxxx, xx-xx xxxxx xx vstupu xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx notáře (xxxxxxx xxxxx dokladu, xxxxxx xxx xxxxxxx) nebo xxxx o osvobození xx správního poplatku x odkazem xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx provedení xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§26x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§26x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx schránku x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělení,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx schránek, údaj x xxx xxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§26c

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Agentura.

Společná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §11 odst. 5 xxxx 7 x xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 x 2 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §11 odst. 5 xxxx osoba xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x 2 xxxxx rovněž jednoduchým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových schránek.

(3) Xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4, §4 xxxx. 5 x §5 xxxx. 5 xx nevyžaduje, je-li xxxxxx podepsána před xxxxxxxxxxxx xxxxx zařazeným x Agentuře nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti podle §3 xxxx. 4 x §4 xxxx. 5 se nevyžaduje, xx-xx xxxxxx podána xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou osobou, xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx schránka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 4 se xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřízena, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx identity způsobem, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx přístup xxxx xxxxxxxxx osoba, a xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx datová xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 1 xxxxx xxxx-xx žádosti xxxx oznámení, které xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx kontaktním xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx počkání.

§28

Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx §12 xxxx. 1 xx bezplatné.

§29

Vedou-li orgány xxxxxxx xxxx spisovou službu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx datové schránky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx činit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu zahrnuje x přístup x xxxxxxxxxx určeným xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; složení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x legalizace9).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zkoušky zabezpečuje Xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx možno xxxxxxx xxxxxxxx za 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx zkoušky, xxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxx-xx xx v xxxxx zákoně o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§31

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx datovou schránku xxxxxxxxx xxxxxxxx v §4 odst. 3, §5 odst. 1 x §6 xxxx. 1 x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx schránka xxxxx věty první xx xxxxxxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §8 odst. 1 až 4. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 4 do datové xxxxxxxx, xxxxxx schránka xx zpřístupní xxxx 1. xxxxxxxxx 2009. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nepoužijí; xxxxx xxxxxxxxx x §23 odst. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx 90 dnů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx nezbytně nutné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedené x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 2 xx 8 xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(3) Ministerstvo zřídí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxx prvního xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poradce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx žádost.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2009.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

x x. Čunek x. x.

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. XX body 1, 2, 17, 18 x 20 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby pouze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 190/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je zapsán xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kterému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx schránka xxxxx §6 zákona x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx schránku podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx zápisem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx schránka xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů údajů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx tomuto orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx schránka xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx-xx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx schránky xxxxx §6 zákona x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx datovou schránku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx postupem xxxxx §5a zákona x. 300/2008 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, umožněno, xxx xxxx datová xxxxxxxx plnila xxxxxx xxxxxx xxxxxx schránky xxxxx §6 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx schránka xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx bodu 2 xxxx 3 znepřístupní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx schránky xxxxx §6 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 192/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizovateli x xxxxxxx datových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx auditorech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorovi xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx roku po xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx žádost.

Čl. IV xxxxxx právním předpisem x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladateli zapsaným xxxxx zákona x xxxxxxxx, znaleckých xxxxxxxxxxx x znaleckých xxxxxxxx x xxxxx zákona x soudních tlumočnících x xxxxxxxx překladatelích xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx č. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřídí xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě, která xx x 1. xxxxx 2023 insolvenčním xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx x 1. lednu 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx činnosti insolvenčního xxxxxxx xxxx datovou xxxxxxxx právnické osoby, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx takovou xxxxxxx schránku k xxxxxxxx xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; tím xxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přistupovat x xxxxxxx xxxxxxx uloženým x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 457/2022 Xx.

3. Xxxxxxxxxxxx vnitra zřídí xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx podle §4 xxxx. 1 zákona x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. lednu 2023 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zapsanou v xxxxxxx stanovené evidenci xxxx rejstříku, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Větou xxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxx si v xxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

4. Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat xx x době od 1. xxxxx 2023 xx zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2022, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x 1. xxxxx 2022 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18a xxxx. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2022. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18a odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022.

6. Osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx č. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, x která xxxx xxxxxx provádějící autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxxx autorizace k xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uchovají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2032.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxxx architektů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxx xxxx xxxxxxxx nutné pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, autorizovaného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýra, xx 45 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektovi, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrovi xx 90 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx stanovená v §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx x tomto xxxxxxx 90 xxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Postupy xxxxx zákona x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx základních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx a informační xxxxxxxx, x přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx datových xxxxxxxx x fyzické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx zřízenu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 327/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 300/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2009.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

190/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

219/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

263/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2012

503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

192/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

299/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

279/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx na xxxxx xxxxxxx správy

s xxxxxxxxx xx 21.11.2019

12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020 s xxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022, 1.7.2022 x 1.1.2023

284/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

457/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 300/2008 Xx., o elektronických xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023 x výjimkou §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2023

471/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2023

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2023

327/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

4a) §25c xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, ve xxxxx pozdějších předpisů.

5) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5a) §10 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx §64 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.

7) Xxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.

8) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §14 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.