Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2018 do 31.12.2023.


Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

146/2008 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Projektová dokumentace §2 §2a

Přechodné ustanovení §3

Účinnost §4

Příloha č. 1 - Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 2 - Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro provádění stavby

Příloha č. 3 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 4 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby

Příloha č. 5 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 6 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

č. 251/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

146

XXXXXXXX

xx dne 9. xxxxx 2008

o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §194 xxxx. x) xxxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon):

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx stavby xxxx, stavby dálnic, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxx drah x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx pro ohlášení xxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx dálnic, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §104 odst. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx stavebního xxxxxxxx xx uveden x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) staveb xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 6 x této vyhlášce.

§2x

(1) Xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x významu stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxx. Xxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxx stavba xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2018

§3

Xxxxxxxxx ustanovení

Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxx dne jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
Xxx. Řebíček x. x.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx a obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro ohlášení xxxxxx xxxxxxx v §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

X dokumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Identifikační xxxxx

X.1.1 Xxxxx o xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) xxxxx stavby - xxxxxxx/XXXX xxx, xxxx, xxxxxxxxxxx území, adresa, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxx stavby,

c) předmět xxxxxxxxxx dokumentace - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, účel užívání xxxxxx.

X.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, místo xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx záměr xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx osobu.

A.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxx podnikání, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx obchodní xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou komorou xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx letectví,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx projektu xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxx xxxxxxx letectví.

A.2 Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x technická x xxxxxxxxxxxxx zařízení

A.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx území a xxxxxxxxxx xxxxxxx; zastavěné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx navrhované xxxxxx x charakterem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěnost území,

b) xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutím xxxx regulačním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlasem,

c) xxxxx o xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v případě xxxxxxxxxx xxxxx podmiňujících xxxxx v užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území,

e) informace x tom, zda x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1) - památková xxxxxxxxx, památková zóna, xxxxxxx chráněné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx stavby xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx stavby xx xxxxxxxx poměry x území,

j) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

k) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx pozemků určených x plnění xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx stavba provádí,

o) xxxxxx pozemků podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vznikne ochranné xxxx bezpečnostní pásmo; xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Celkový xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby; u xxxxx xxxxxx xxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx statického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) trvalá xxxx dočasná stavba,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) navrhované xxxxxxxxx xxxxxx - zastavěná xxxxxx, obestavěný xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxxx jednotek a xxxxxx velikosti, počet xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxx - xxx/xxx apod.,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a druhy xxxxxx x emisí, xxxxx energetické náročnosti xxxxx apod.,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx xxxxx,

x) orientační xxxxxxx stavby.

B.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x architektonické xxxxxx

x) urbanismus - xxxxxx xxxxxxxx, kompozice xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) architektonické xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby

Zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx orientace xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Bezpečnost xxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) stavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx řešení,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx charakteristika technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.8 Zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

B.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Hygienické požadavky xx stavby, požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou, odpadů xxxx., x dále xxxxxx řešení xxxxx xxxxxx xx okolí - xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx radonu x xxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxxxx proudy,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, výkonové xxxxxxxx x xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx řešení

a) popis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx stávající xxxxxxxx infrastrukturu,

c) doprava x klidu,

d) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) použité xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx

x) vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, hluk, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx dřevin, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a živočichů, xxxxxxxxx ekologických xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxx.,

x) vliv xx soustavu chráněných xxxxx Natura 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx právních předpisů.

B.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hmot, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx staveniště,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vliv xxxxxxxxx stavby na xxxxxx stavby x xxxxxxx,

x) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, kácení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x druhy odpadů x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zemních xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx výstavbě,

k) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx staveništi,

l) úpravy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx účinkům xxxxxxxx xxxxxxxxx při výstavbě xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx termíny,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx stavby z xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres širších xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1 000 xx 1 : 50 000,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx nová xxxxxxxx xxxxx leteckých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) měřítko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vazeb x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 200 xx 1 : 1 000, x rozsáhlých xxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 5 000, u xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx území,

e) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navržených x odstraňovaných staveb x xxxxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxxxx nadmořské výšky 1. xxxxxxxxxx podlaží x xxxxx (± 0,00) a xxxxx xxxxxxxxxx terénu; maximální xxxxx staveb,

h) navrhované xxxxxxxxxx a zpevněné xxxxxx, napojení na xxxxxxxx infrastrukturu,

i) řešení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pásma; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje, určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx staveniště s xxxxxxxxxx vjezdu,

q) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vody.

C.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx výkresy

Situační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve vhodném xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx životního xxxxxxxxx - xxxxxxxx chráněných xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx území xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

Dokumentace stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxx xxxx technologických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Architektonicko-stavební xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, výtvarné, materiálové, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technické řešení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; stavební xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx - xxxxx řešení, xxxxx xxxxxxxxx norem.

b) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx jámy; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dělících xxxxxxxxxx, otvorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hmoty xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výměrou xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dokumentujících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stávajícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí; pohledy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxx x charakteristikou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx dokumentující xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx změny; navržené xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; hodnoty xxxxxxxx, klimatických a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; návrh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx konstrukcí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; zajištění xxxxxxxx jámy; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sousední xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konstrukcí; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx základů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx monolitických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx sestav xxxxx montované xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxxxxxx; posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx rozměrů xxxxxxxx prvků xxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx; dynamický xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení

D.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x technických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, dispoziční x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se zpravidla xxxxxxxxxx samostatně xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx,

- xxxxxx x regulace,

- xxxxxxxxxxx elektrotechnika xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx komunikace,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zařízení. Xxxxxxxxxxx xx účelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) Technickou xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx norem - xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx - zadání klimatické xxxxxxxx xxxxx xxxxxx - výpočtové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu - xxxx, léto; požadované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx, xxxxx, minimální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podíl xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx; provozní xxxxxxxx - xxxxx xxxx, xxxxxxx ztráty, tepelné xxxxxx xxxx., xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx, xxxxxxx, nepřerušovaný; popis xxxxxxxxxx řešení a xxxxxxxxxxx, xxxxx funkce x xxxxxxxxxx instalace x systému; xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; zásady xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx provozu xxxxxxxx; xxxxxxx životního xxxxxxxxx, ochrana proti xxxxx a vibracím, xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx realizaci xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx životnosti xxxxxx.

x) Výkresovou část - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx stavbě; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schémata; xxxxxxxx páteřních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvodů x jednočárovém xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx potrubní x xxxxxxxx rozvody ani xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx rozhodujících strojů x zařízení, základních xxxxxxxxxxxx komponentů, zdrojů xxxxxxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Dokumentace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx celky. Xxxxxxxxxxxxx zařízení jsou xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, teplárenství, xxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxx souvisejících zařízení,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx vertikální x xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízeních.

Následující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x konkrétním případě xxxx xxxxxxxxxxx charakteru x technické složitosti xxxx xxxxxx. Člení xx xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - popis xxxxxxxxx programu; x xxxxxxxxxxx staveb xxxxx xxxxx, xxxxxx použitých xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx, xxxxx x základní parametry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x manipulace x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x potřebě xxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx energie.

b) Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx, xxxxxx energie xxxx.; základní xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx schémata xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kabelových xxxxxxx x jednočárovém zobrazení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx; základní technologická xxxxxxxx dokladující účel x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dispozice x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - půdorysy, xxxx, zpravidla v xxxxxxx 1 : 100.

x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdrojů xxxxxxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

Dokladová xxxx obsahuje xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčených xxxxxx

2. Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2.1 Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008 x jedná xx x (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx dozorového orgánu, xxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx XX xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soubor xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, přikládá xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další doklad, x xxxxx je xxxxx xxxxxx dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx

3.1 Stanoviska vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury k xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, vyznačená například xx situačním výkrese.

3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx k podmínkám xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx4)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx jednání vedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx listiny osvědčující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemních zařízení, xxxx. xxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. 2 xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx dokumentace leteckých xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx se přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx o xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - letiště/ICAO xxx, xxxx, katastrální xxxxx, xxxxxx, čísla xxxxxxx, parcelní čísla xxxxxxx, označení letecké xxxxxx,

x) xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx.

X.1.3 Údaje o xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní firma, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu,

b) jméno x příjmení hlavního xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx specializací xxxx autorizace; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx jednací xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, s vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx projektu xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx jednací xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx letectví.

A.2 Xxxxxxx xxxxxx na objekty x technická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyhotovení x xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxx opatření,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xxxx projektové dokumentaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx podklady.

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx na zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx realizace xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vlastností staveniště xxxx požadavků stavebníka xx xxxxxxxxx stavby xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxx území xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; zastavěné xxxxx x nezastavěné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dosavadní xxxxxxx x zastavěnost xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlasem,

c) xxxxx o souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky z xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx x v jakých xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický průzkum, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1) - památková xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soustavy Xxxxxx 2000, záplavové xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) vliv stavby xx xxxxxx xxxxxx x pozemky, ochrana xxxxx, xxxx stavby xx odtokové xxxxxx x xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxx, demolice, xxxxxx dřevin,

k) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx technické xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) seznam pozemků xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx staveb následně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx stavby

a) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx z technických xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) navrhované xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx plocha, obestavěný xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx funkčních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uživatelů/pracovníků, provozní xxxxxxxx stavby, letecký xxxxxx - xxx/xxx xxxx.,

x) xxxxxxxx bilance xxxxxx - xxxxxxx x spotřeby médií x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodou, xxxxxxx produkované množství x druhy xxxxxx x emisí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov xxxx.,

x) xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxx výkresy

C.1 Xxxxxxxx xxxxxx širších xxxxxx

x) měřítko 1 : 1 000 xx 1 : 50 000,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

c) xxxxxxxxx a navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx se xxxxxxxxxx na nová xxxxxxxx pásma leteckých xxxxxx xxxxxxxx zřizovaná xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyznačení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Koordinační xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1 000, u xxxxxxxxxx staveb 1 : 2 000 xxxx 1 : 5 000, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx v xxxxxxxxx rezervaci xxxx x xxxxxxxxx zóně x měřítku 1 : 200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (± 0,00) a xxxxx upraveného xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx staveb,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vegetace,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx infrastrukturu,

l) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xx nevztahuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zřizovaná xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx požární xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X Dokumentace objektů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, inženýrských xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx objektech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členění x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo inženýrského xxxxxxx

X.1.1 Architektonicko-stavební xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx výroby; konstrukční x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; bezpečnost xxx užívání stavby, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostředí; xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx - hluk, xxxxxxx - xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředí; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na provádění x xxxxxx navržených xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby - xxxxx a rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x normami; výpis xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, půdorysy xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx obsaženy x xxxxx X.1.2, půdorysy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, otvorů x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx místností x plošnou výměrou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx označením xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx; charakteristické xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx kótami vztaženými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx materiálového řešení xxxxxxxxxx; dílčí řezy x xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx; výkresy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxxx řešení vztaženými xx stávajícímu terénu, x xxxxxxxxxx barevnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Dokumenty xxxxxxxxxxx - skladby xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, rozhodující xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

a) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálů; xxxxxxxxxxx průřezové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x uvažovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, užitná, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zvláštních xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případných kontrolních xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxx xxxx stávající stavby - popis xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx postup x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x zachování xxxxxxxxx x únosnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - obsah x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx hodnoty minimální xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; požadavky xx požární xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx -předpisů, xxxxx, xxxxxxxxxx, výpočetních programů xxxx.; požadavky na xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxx, návrhová xxxxxxxx, xxxxxxxxx statické xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Statický xxxxxxx x dokumentaci xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konstrukční xxxxx x xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx dokumentace - xxxxxxx betonových monolitických x prefabrikovaných konstrukcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kovových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu xx statickému (dynamickému) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx projektové xxxxxxxxxxx; xxxxxxx podklady - xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; rekapitulaci xxxxxxxx, zatěžovacích xxxxx xxxxxx součinitelů xxxxxxxx x součinitelů kombinace; xxxxxxxxx modely, výpočetní xxxxxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxx; výpočet xxxxxx xx základy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x posouzení všech xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; postup xxxxxx -xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, montáže, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokončených xxxxxxxxxx apod.

c) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 50, xxxxxxxxx 1 : 100, xxxxxx sklopených xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx musí xxx xxxxx identifikovatelný xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxxx; xxxxxxx monolitických, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx základů x základového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základů; xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. x měřítku 1 : 20 xxxx 1:10 xxxx 1:5; xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx dřevěných xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx síť, řezy x xxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxx konstrukce x označením xxxxxxx xxxxx konstrukčních prvků x xxxxxxxxxxx konstrukce x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx prefabrikovaných stavebních xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx monolitických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dostatečné množství xxxxxxxx řezů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx plochu, xxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx výztuže -xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx

Xxxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx pro ohlášení xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nevyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb

Dokumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení x systémy v xxxxxxxxxxx podrobnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx materiálové, xxxxxxxxx x technologické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx základní xxxxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxxx xx zařízení x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zařízení x xxxxx xx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx,

- chlazení,

- xxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx elektrotechnika xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přizpůsoben xxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxx dané stavby x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx některá xxxx xx xxxxxx nevyskytuje, xxxxxx v dokumentaci xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesí xx xxxxxx uspořádat xxxxx xxxxxxx realizace xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zajištění. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx části.

Obecně dokumentace xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx zprávu - technické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx resp. energií, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x uspořádání xxxxxxxxx x systému; xxxxx xxxxxxxxx prvků x xxxxxxxx x systémů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; popis x podmínky xxxxxxxxx xx veřejnou či xxxxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx úrazem xxxx xxxx poškozením; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx parametry xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů nutných xxx uvedení xxxxxx xx xxxxxxx; výpis xxxxxxxxx norem xxxxxx xxxx vydání.

b) Výkresovou xxxx - situace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přípojek xxxxxx xxxxxxxxxx podrobností; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx; xxxxxxxx axonometrické zobrazení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx vyznačit x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx koncového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uzemňovací x xxxxxx soustavy x xxxxx; uspořádání, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.

x) Xxxxxx strojů x xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; popis xxxxxxxxxxx x výkonových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; seznamy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, nátěry, xxxxxxx, xxxxxx seznamu použitých xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace.

D.2 Dokumentace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nevýrobní.

Technologické xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx technická infrastruktura:

- xxxxxxxx x podzemní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x stožáry, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx vytyčovacích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojek,

- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy elektřiny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx měřící, xxxxxxxx, řídící, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídící, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a telekomunikační xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a systémů xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, informační x telekomunikační xxxxxxxx,

- xxxxxx xxx výrobu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx připojení xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 49/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxxxxxxx vyhláškách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxx zkapalněné xxxxxxxxxxxx plyny xxxx xxxxxxx kapaliny,

- xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx uskladnění xxxxxxxxxxxx produktů, xxxxx x hnojiv,

- nádrže xx xxxx, xxxxx xxxxx x vodní xxxx,

- vodovodní sítě, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, včetně xxxxxxx řídící, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx technologická xxxxxxxx xxxx například:

- zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx schopností pohybu xxxx orientace, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxx požárně bezpečnostní xxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx provozních nebo xxxxxxxxx souborech x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx x x konkrétním xxxxxxx bude přizpůsoben xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx se na:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účelu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x množství xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx technologického xxxxxxxx - xxxx, xxxxx x základní xxxxxxxxx, popis skladového xxxxxxxxxxxx x manipulace x xxxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavební xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx napojení; xxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx užívání; xxxxx použitých xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, strojů, xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx apod.; xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xx stavbě, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, půdorysy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx řezy, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx stavební xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dispoziční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x umístění xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx x řezy xx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx strojů x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdrojů xxxxxxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxx, rozvody, xxxxxxx, xxxxxx, izolace.

Dokladová část

Dokladová xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx osobami a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů3)

2. Úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx dráze xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §104 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X Dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stavby - xxxxxxx úsek, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pozemků, u xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx xxxx xxxxx dokončené xxxxxx, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx stavby.

A.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu.

A.1.3 Údaje x zpracovateli dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx podnikání, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx jednotlivých částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxxx autorizovaných osob xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx autorizace,

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oprávněním xxxxx xxxxxx právních předpisů5).

A.2 Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x technická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, silnoproudá xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx část - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx objekty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stavby x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx příslušných objektů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) objekty podléhající xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx týká, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x zabezpečení6).

A.3 Seznam xxxxxxxxx podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Popis xxxxx stavby

a) charakteristika xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x charakterem x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx stanovisek dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zdrojů xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkum, xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) - xxxxxxxxxxxxx posouzení, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx -xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000, xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx k záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx stavby x pozemky, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, demolice, xxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx dočasné x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxx xxxxxxx určených x xxxxxx funkce xxxx,

x) územně technické xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx napojení stavby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx území, přeložky xxxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) věcné x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, xxxxxxxxxxx investice,

n) xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xx stavba xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu; xxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebně historického xxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje o xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, traťový xxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxx x rámci sítě,

c) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) celkový popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, označení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x provozu x xxxxxxxxxxxx technologiích x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové užívání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx., xxxx ochranná xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx bilance xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx produkované množství x druhy odpadů x emisí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x staveb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx a užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení

a) xxxxxxxxxxxx řešení - xxxxxxxxx prostorového xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x barevné xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx technické xxxxxx

x) xxxxx celkové koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx objektech, včetně xxxxx o statických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx ni xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, větší xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přetvoření,

b) xxxxxxx xxxxxxx nároků xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx -xxxxxxxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx maxima,

c) xxxxxxx spotřeba xxxx,

x) xxxxxxx produkované xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí, způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikačního zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx přístupnosti a xxxxxxx stavby xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů a xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby

a) xxxxx xxxxxxx zásadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řešení xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.6 Základní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů x technických xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx stavu,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, výkonové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a napěťové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx napájecí xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.7 Základní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx bezpečnostního řešení xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x tepelná ochrana

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdrojů energií xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx energií,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx energetické xxxxxxxx xxxxxx.

X.2.10 Hygienické řešení xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx prostředí

B.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) ochrana před xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, výskyt xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx infrastrukturu

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, výkonové xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx dopravního xxxxxx, xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx osobami xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x klidu, pěší x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx provizorních napojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.4 Základní xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx a dopravní xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílového xxxxx x dopravní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výstavby,

b) xxxxx organizačních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx stavby,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rychlostí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vlakové xxxxxxx xxxx.

X.5 Řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) použité vegetační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Popis xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, hluk, xxxx, xxxxxx a půda,

b) xxxx xx přírodu x krajinu - xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxxxx stromů, ochrana xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) v případě xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx. Zásah stavby xx zón xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jiný xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.).

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.8.1 Xxxxxxxxx zpráva

a) potřeby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx provádění stavby xx okolní xxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx apod.,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx asanace, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

f) maximální xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx trasy,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx likvidace,

i) bilance xxxxxxx xxxxx, požadavky xx přísun xxxx xxxxxxx zemin,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx,

x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx užívání výstavbou xxxxxxxxx staveb,

m) dopravní xxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx apod.,

o) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx termíny, xxxxxxxx xxxxxxx xx provozu

p) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dopravy,

q) zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.2 Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - vychází z xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby (xxxx x). Xxxxxxx xx uvádí obvod xxxxxxxxxx, včetně ploch xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vjezdy xx xxxxxxxxxx, zdroje xxxx x xxxxxxx.

X.8.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx týdnech. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X.8.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanic x x xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovány výluky xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

B.8.5 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxx xxxx získaných xxxxxxx, xxxx potřebných xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řešení

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahů

Situační výkres xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 až 1:50 000 x zobrazuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Katastrální xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxx:

x) zákres xxxxxxxxxx x navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

Koordinační xxxxxxxx xxxxxx xx zpracuje x xxxxxxx 1 : 1 000, xxxx 1 : 500, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou x xxxxxxx 1 : 200, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, křížení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx x nimi x xxxxxxx, kdy xx stavba umístěna x ochranném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výškopis x xxxxxxxxx území stavby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavby xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, půdorysné x xxxxxxxxxx řešení,

g) xxxxxxxxxx komunikace a xxxxxxxx plochy, xxxxxxxx xx dopravní infrastrukturu - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx napojení xx dopravní a xxxxxxxxxx infrastrukturu,

h) xxxxxx xxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vjezdů,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a dočasné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poklesových xxxxxx (zón xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárně nebezpečných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx požární xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo orientace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx území XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, významné xxxxxxxx prvky, xxxxxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx technologických zařízení xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx části) x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx objekt se xxxxxxxxx dokumentace. Zařazení x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x technologická xxxxxxxx.

X.1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx technologické xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) staniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spádovištní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dálkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx kol.

D.1.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) místní kabelizace,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečovací xxxxxxxxxxx,

x) dálkový kabel, xxxxxxx xxxxxxx kabel, xxxxxxx xxxxxxx kabel,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx kabelu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.3 Silnoproudá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) dispečerská řídící xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vysokého napětí/vysokého xxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trakčních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx transformačních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx napětí (xxxxxxxxxx),

x) silnoproudá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a sdělovacích xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxx technologická xxxxxxxx

x) osobní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x regulace, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace,

d) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxx zařazeny xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx každý xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje

- xxxxx x základní údaje x xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx podkladů,

- xxxxx x xxxxxxxxxx navrženého xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů,

- xxxxx navrženého xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

- návaznost xx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx X,

- xxxxxxx použitých xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

- shrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porad,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majících xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx dokumentace

D.2 Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - stavebních xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x přechody,

e) xxxxx, xxxxxxxxx a xxx,

x) ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx x hydrotechnické objekty),

g) xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxx, kanalizace),

h) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kabelovody, xxxxxxxxx,

x) protihlukové xxxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxx objekty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx řešení,

- stavebně-konstrukční xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vnitřní plynovod, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, umělé xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx nástupišť, xxxxxxxxxx xx nástupištích,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, trakční xxxxxxxxxxxxx) - stavební část,

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- stavebně-konstrukční xxxxxx,

- xxxxxxxx prostředí xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vnitřní plynovod, xxxxxxx xxxxxxx, vytápění, xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, umělé xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx),

x) spínací xxxxxxx - xxxxxxxx část,

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- technika prostředí xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umělé xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx vybavení budov (xxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx, plynový),

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, osvětlení x xxxxxxx xxxxxxxx odpojovačů,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx uzemnění,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.4 Xxxxxxx stavební xxxxxxx

x) příprava xxxxx x kácení,

b) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx každý xxxxxx xx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

- xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x současném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objektu,

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxx x hlavních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx parametrů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxx x životní xxxxxxxxx x xx xxxxxx k užívání,

- xxxxxxxx posouzení, xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normami a xxxxxxxx vyžadována,

- xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx potřebné pro xxxxxxxxxx navrhovaného řešení,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhlas s xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx normami x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx výjimek z xxxxxxxx, uvedení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace,

- přehled xxxxxxxxx xxxxx, předpisů, xxxxxxxxx xxxxx apod. x uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx část,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxx xxxx xx technické xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx projednání,

- xxxxxx x zapracování xxxxxxxx xxxxxxxx,

- návaznost na xxxxxxx objekty - xxxxxx koordinace, xxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx - související, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x řešením xxxxx xxxxxxxxx,

- požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- požadavky xx xxxxxx xxxxxx x přetvoření xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx x užívání stavebních xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx.

x) Výkresová xxxxxxxxxxx

X.3 Xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx

Xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx celek x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx technické xxxxxx x výkresové xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxxxx x vyjádření dotčených xxxxxx

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx staveb, xxxxx součástí je xxxxxxx plnící xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) prokazující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx stavby xxxxx §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další doklad, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx

3.1 Stanoviska vlastníků xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkrese

3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních pásmech xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx

3.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

3.5 Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy s xxxxxxxx neschváleného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4. Geodetický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx3)

x) xxxxxxxxx zpráva,

b) majetkoprávní xxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx xxxx,

x) koordinační xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obvod xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x mapové xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx, posudky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxxx o xxxxxxxxxx x vlastníky xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.2 Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

6. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx6)

7. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx9)

Xxxxx není xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektu x xxxxx X.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxx objekt4)

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx stavby

Projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X dokumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

Xxxxxxx objektů a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou převzaty x projektové xxxxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx převzaty z xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx souhlasu. Obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx zpráva xxxx xxxxxxxx o xxxxx, které

- xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zdůvodňují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci,

- xxxxxxxxxx a zpřesňují xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x materiálového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx technologické xxxxxxx.

x) Výkresová část xxxx xxxxxxxx x xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx konstrukcí,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků, jako xxxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx výkresy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- doplňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úprav v xxxxxxx 1 : 50, xxxxxx potřebných xxxxxxx,

- xxxxxxx ozelenění - vegetačních úprav, xxxxxx xxxxxxx,

- vytyčovací xxxxxxx se seznamem xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx.

x) Soupis xxxxxxxx xxxxx, dodávek a xxxxxx s výkazem xxxxx

x) Výpočty

Zpracovávají se x xxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolovatelné xxxxx, xxxx. xxxxxxxx výpočty xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx část xxxxxxxx doklady o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavebního řízení.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx3)

2. Xxxxxxx zpracovaný xxxxxxx projektantem9)

Pokud xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektu x xxxxx X.

Příloha č. 5 xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx zákona xxxx xxx vydání stavebního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Dokumentace xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

K xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx o xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) xxxxx xxxxxx - kraj, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx adresa, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba, xxxx užívání xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx o stavebníkovi

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx bydliště, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx

x) jméno, příjmení, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx firma nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

X.1.3 Xxxxx x zpracovateli xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, místo xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xx zapsán x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, pod xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve výstavbě, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx projektantů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokladové xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

X.1.4 Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx převezmou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx či jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x technologická xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx člení xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xx uvažují xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxx objekty x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx soubory xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx projednání xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx se použije xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

000

Xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxx

Xxxxxxx práce, případně xxxxx objekty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s přípravou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, např. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracích, xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

100

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx dotčené nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cyklistické xxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx objektů se xxxx xxxxxx součásti xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, zejména dopravní xxxxxx, xxxxxxxx signály, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx provedené xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

200

Xxxxxx objekty x xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx, opěrné a xxxxxxx zdi.

300

Vodohospodářské objekty

Zejména xxxxxxx odvodnění xxxxxxx xxxxxxxxxx (kanalizace, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), úpravy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vodních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vodovodů x studní.

400

Elektro x xxxxxxxxx objekty

Objekty xxxxx xxxx xxxxxxxx nadzemních x podzemních xxxxxxxxxxxxx x slaboproudých xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx zabezpečení xxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, inteligentního dopravního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx telematiky xxxx.

500

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

600

Xxxxxxx podzemních xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, podzemní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. 600-08).

660

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

700

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx pozemního xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx motoristům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, celnice x xxxxxxx xxxxxxx. Do xxxx 700 xx xxxxxx také protihlukové xxxxx (xxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx a trvalé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X příslušným budovám xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx objekty xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

800

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx rekultivací x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dřevin x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

900

Xxxxx řada xxxxxxx

Xxxx objektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx řad.

Řazení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xx xx potřebné x xxxxxxxxxxx důvodů, lze xxxx označením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxx označení, xxxxxxx xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx číslo xxxxxx.

X.3 Xxxxxx vstupních xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx projektové dokumentace, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x změně xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) mapové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx geodetické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx průzkum - xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a hydrogeologický xxxxxxx, základní xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) hydrometeorologické a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, inundace, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx větru, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx mrazů, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, index xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx historický xxxxxxx x stavby, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nezastavěné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x souladu x územně plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podzemních xxx,

x) xxxxx x xxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxxxxx průzkum, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx průzkum materiálových xxxxxxxx (zemníků), xxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkum apod.,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóna, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, poddolované xxxxx, xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředí -soustava xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

h) vliv xxxxxx xx okolní xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, vliv xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x území,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxx xxxx,

x) územně xxxxxxxxx podmínky - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stávající dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých vznikne xxxxxxxx nebo bezpečnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx napojení xxxxxx na veřejnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx popis xxxxxx

X.2.1 Celková xxxxxxxx xxxxxx stavby

a) nová xxxxxx xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxx; u xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, závěry stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxx nebo dočasná xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx -návrhová rychlost, xxxxxxxx xxxxxxxxx, šířkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx ochranná xxxxx x chráněná xxxxx xxxx.,

x) u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx současném xxxxx; závěry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx historického x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ochrana xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx bilance xxxxxx - potřeby a xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx vodou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx, třída xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx užívání staveb, xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx kolaudace a xxxxxxx xxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx - xxxxxx regulace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx řešení - xxxxxxxxx tvarového řešení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) popis xxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx údajů o xxxxxxxxxx výpočtech xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx na xx xxxxxxxx nemělo xx následek poškození xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx technického xxxxxx,

x) xxxxxxx spotřeba xxxx,

x) celkové produkované xxxxxxxx a druhy xxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) popis současného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo funkční xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- parametry x zdůvodnění xxxxx,

- xxxxx zemního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpevněných xxxxx.

2. Xxxxxx objekty x xxx

x) výčet xxxxxxx x zdí,

b) základní xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, délky, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

- základní xxxxxxxxx řešení a xxxxxxxx,

- xxxxx konstrukcí x xxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxxx x rozsah.

4. Xxxxxx, xxxxxxxx stavby x galerie

a) xxxxxxxx xxxxx - xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vybavení xxxxxx,

x) xxxxxxxx technologie výstavby,

d) xxxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxxxx, řízení dopravy x xxxxxxx bezpečnosti.

5. Xxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx clony - navržená xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxx, rozsah x xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) záchytná xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxx, dopravní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x umožnění xxxxxx xxxxxxx přes komunikace,

e) xxxxxxxx xxxxx oslnění.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) výčet objektů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) související xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řešení,

e) xxxxxx x technologie výstavby.

B.2.7 Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrana

B.2.10 Xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx prostředí

B.2.11 Zásady xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) ochrana před xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxxxxx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, výkonové xxxxxxxx x délky.

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx infrastrukturu,

c) xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx vegetace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx úpravy,

b) použité xxxxxxxxx prvky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Popis xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ochrana

a) vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, odpady x xxxx,

x) vliv xx xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxx dřevin, ochrana xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxx v xxxxxxx xxxx.,

x) vliv xx soustavu xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách xxxx xxxxxxxxxxx povolení, bylo-li xxxxxx,

x) navrhovaná xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

B.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx základních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

X.8.1 Xxxxxxxxx zpráva

a) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vliv provádění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a pozemky,

e) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx xxxxxx x xxxxx při xxxxxxxx, xxxxxx likvidace,

i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxx xxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx speciálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxx xxxxxxx xxxxx výstavby (přepravní x xxxxxxxxxx trasy, xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výstavbě xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vjezdu,

p) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X.8.2 Výkresy

Výkresy organizace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x údaje xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx se zejména

a) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1:10 000 x xxxxxxxxxx stavby, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dotčeném xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, přístupů xx xxxxxxxxxx, napojovacích xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx podkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stavby (xxxxxxx) x hlediska xxxxxxxxx, xxxxxxxx dočasných xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x přemostění, xxxxxxxx xxxxxxxx apod.), xxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxx technické xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x menších xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X.8.3 Harmonogram xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle složitosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx harmonogram xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx postupů

B.8.5 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx vrstev xxxx xxxxxx; xxxxxxxx zemin x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx x xxxx xxxxx ze zemníků xxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx skrývky xxxxxxxx kulturních xxxxxx xxxx x hlouběji xxxxxxxxx zúrodnění xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy - plán xx xxxxxxxxxx ornice x xxxxxxxxxxxx vrstev x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx vodohospodářské xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres xxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 1 000 xx 1 : 50 000,

x) umístění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, chráněným xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyznačení hranic xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x navrhované xxxxxx,

x) vyznačení xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 250, x xxxxxxxxxx staveb 1 : 500 xxxx 1 : 1 000, x xxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx památkou, u xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx zóně x xxxxxxx 1 : 200; situace xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxx a její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a technická xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) hranice xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vegetace,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx objektů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x terénu x xxxxxxxx xxxx x KK=3 xxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx infrastrukturu,

l) xxxxxxxxx x navrhovaná xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóny apod.,

m) xxxxxxxxx dočasné a xxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx komunikace a xxxxxxxx plochy pro xxxxxxx techniku x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xx vhodném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, technologických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrských xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupnost x užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředí - xxxxxxxx chráněných území XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx území, apod. Xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx stavebních objektů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, technických xxxx technologických zařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technologických xxxxxxxx v následujícím xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx:

X.1 Stavební xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx objekt xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx X.2 Členění xxxxxx na xxxxxxx x technická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

X.1.1 Objekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zpráva

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx technický xxxxx xx zdůvodněním navrženého xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx užití v xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, geotechnický xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

e) návrh xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výpočtů,

f) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, zásady odvodnění, xxxxxxx pozemní komunikace,

g) xxxxx xxxxxxxxxx značek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, světelných xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx informace a xxxxxxxx telematiku,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx a požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

x) vazba xx xxxxxxxx technologické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x konstatování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dimenzí x xxxxxxx,

x) řešení xxxxxxxx x xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx orientace.

2. Xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx objektů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx X. Tam, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxx x xxxx situace, xxxxxxx xx samostatná xxxxxxx xxxxxxx (výřez xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Podélný xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx převýšením. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 : 1 000/100 xxxx 1 : 2 000/200. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx měřítko 1 : 5 000/500.

x) Xxxxxxx příčné řezy

Charakteristické xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (zářez, xxxxx, násyp, xxxxx xxxxx jízdních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx), měřítko 1 : 50 xxxx 1 : 100 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, zdí a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxxxxx příčné xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx x charakteristických xxxxxxx xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

e) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx potřebu xxxxxxx sklonových poměrů xxxxx křižovatky (xxxxxxx xxxx křižovatky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritických xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

Zpracují xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xx x zastávky xxxxxxx xxxxxx dopravy, parkoviště x xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxx. Měřítko xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x bezbariérovém xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx X1 x xxxxxx x xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x měřítku situace xxxxxxx komunikace xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx značení x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx vyznačí přímo xx situaci xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx majáčků.

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bodů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nejsou xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci, přiloží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s jejich xxxxxxxx. Xxxx příloha xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx dokladové xxxxx - Xxxxxxxxxx podklad.

i) Xxxxxxxxxx dokumentace nového xxxxxxx pozemní komunikace xxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx ochranného xxxxx nemovité kulturní xxxxxxx, nemovité národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zákresy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxx xxxxxxx x xxx

1. Technická xxxxxx

1.1. Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx mostu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx - návrhová xxxxxxxxx xxxx xxx příčného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) bod xxxxxxx - všechna xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - plavební xx, xxxxxx km, xx pozemní xxxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxxx - všech překážek,

j) xxxxx xxxxx - xxxxxxxx, podchodu, xxxxxxxx xxxxx.

1.2. Xxxxxxxx údaje x xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) délka xxxxxxxxxx,

x) xxxxx mostu,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozpětí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx mostu,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) šířka xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) stavební výška,

l) xxxxxx xxxxx konstrukce xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x požadavky - xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tělesa, xxxxxxx díla xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) geotechnické xxxxxxxx.

1.4. Xxxxxxxxx řešení xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mostu,

b) údaje x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx mostu,

c) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx protikorozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx agresivnímu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx sedání x xxxxxxx (měření a xxxxxxxxxx),

x) požadované zatěžovací xxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x technologie xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro předpokládanou xxxxxxxxxxx stavby - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, skladovací xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx apod.,

c) xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx - inženýrské xxxx, xxxxxxxx xxxxx, omezení xxxxxxx apod.

1.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x průřezů

a) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx uspořádání x geometrie xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx základů, xxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) hydrotechnické xxxxxxx.

1.7. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x omezenou schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx mostního xxxxxxx x měřítku 1 : 500 x jeho xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zvláštních xxxxxxx a úprav xxx xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace,

b) xxxxxxx x měřítku 1 : 100 xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 100 x xxxxx x xxxxxxx 1 : 250 xxxx 1 : 500,

x) xxxxxxx xxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 250 xxxx 1 : 500 nebo x xxxxxxx rozdělených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x komunikací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, plavebních xxxxxxx a mostem xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx - zpravidla X 100, hladiny xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x sklonových xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pokryvných xxxxxx a skalního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx nosnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a x poli x xxxxxxx 1:50,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 100 x xxxxxx opěr x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx,

x) vytyčovací xxxxxx x měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 xxxx 1 : 500,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1 : 50,

h) xxxxxx xxxxx xxxx x křídel v xxxxxxx 1:50,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx velkých xxxxx, xxxxx, které se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rezervace, památkové xxxx xxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx doplní x pohledy xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a vizualizaci.

D.1.3 Xxxxxxxxxxxxxxx objekty - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zdůvodnění xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkonů,

d) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx režimu povrchových x podzemních xxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxx x xxxxxx,

x) charakteristika x xxxxx technického xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výstavby,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx proudům.

2. Hydrotechnické xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přípojek,

b) v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dešťových xxxxxxxxxxx nádrží,

c) v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx návrh typu x únosnosti,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx objekty xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx stěn x xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vyztužení.

4. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x zákresem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x měřítku xxxxxxx xx situací xxxxxxx xxxxxxx komunikace,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx-xx xxxx nutnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx měřítku 1 : 1 000/100, xxxxxxx xx směru xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx příčný xxx xxxxxxx navrhovaných potrubí xxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxx celého xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výpočet,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx napětí.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xx shodném xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx komunikace, se xxxxxxxx polohy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v souřadnicích,

b) xxxxxxx xxxxxx xxx xx zákresem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x měřítku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx svítidlem.

D.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

1.1. Všeobecná xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) členění xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx metodu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx masivu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX XX 1997-1,

b) xxxxxxxxx postupu nebo xxxxxxx výstavby xxxxxx xxxxxx technologických tříd xxxxxx, xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx10),

x) návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx vod, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx x tunelu x xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx drenáže, xxxxxxxxx xxxxxxx, stanovení xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zásah xxxx., xxxxxxxxx xxxxxxx vod, xxxxxx xxxxxxxx přítoků xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx díla xxxxx vnějším vlivům (xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx delších xxx 500 x,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx monitoring xxxxxx xxxxxx varovných stavů x kritérií xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx veličiny v xxxx a xxxxxx x xxxxxx řešení xxx dosažení xxxxxxxxx xxxxx,

x) staveniště x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zkušební provoz, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nároky xx xxxxxx budoucích xxxxxxxxxx,

x) popis objektové xxxxxxx x x xxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx metody,

l) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

2. Výkresy

a) xxxxxxx situace xxxxxx x měřítku 1 : 5 000,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poklesů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx inženýrských xxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) koordinační situace x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 50 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, technickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poklesové xxxx x zakreslením xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200,

x) xxxxxxx profily x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x prognózou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 : 500/50 xxxx 1 : 200/20 v xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx technologických xxxx výrubu - xxxxx záběru, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx, xxxxxxx dočasného xxxxxx, xxxx x délky xxxxx a xxxx, xxxxxxx výztužných rámů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrubů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrubu xx 1 xxxxx x 1 x xxxxxx,

x) návrh způsobu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx x odvedení drenážních xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx schéma xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Statická část

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ostění x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ostění xxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxx úseků,

d) statický xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxx, xxxxxxxx výpočet xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.1.6 Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zpráva

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxx souladu funkcionality xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxx xx typ xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxx objekty xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx,

x) požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přístup x xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx půdorysu x xxxxxxx 1 : 100 nebo 1 : 50,

x) celková xxxxxxxxx zpracovaná xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx napěťovou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx na způsob x charakter rozvodů,

e) xxxxxxx kabelového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.1.7 Xxxxxxx drah

Projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavbou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x stavby xx xxxxx, xxxxxx zařízení xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky.

D.1.8 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x obsahu xxxxx xxxxxxxx č. 499/2006 Sb.

D.1.9 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx objekty x rozsahu x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 499/2006 Sb.

X.1.10 Požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxx11)

Xxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x obsahu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby pozemní xxxxxxxxxx xx dělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx procesů zajišťujících xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx součástí.

Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx samostatná dokumentace. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx objektu.

Dokumentace jednotlivých xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx části:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souboru,

b) xxxxxxx podklady,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx stavební řešení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx energií, xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2. Výkresy

a) xxxxxxx xxxxxxx sestavu x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x konstrukční xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx media, xxxxx xxxxxxxxx, ochranná xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výkresů xx xxxxx v xxxxxxxxxx xx druhu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

1. Závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Pokud je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx staveb Jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x požadavky na xxxxxx podle §156 xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doklad, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.1 Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu napojení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prací x činností x xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx pásmech podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3.3 Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx3)

Xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavbě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx to:

a) geodetické xxxxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x dočasných xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

- x této složce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytyčovaných xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (X, X, X) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx objektu,

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vložit xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- vytyčovací xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přesnost vytyčení (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx polí ohrožených xx zničených xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (s požadovanými xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) geometrické xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx katastrálním xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další potřebné x xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx zpracovaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx9)

6. Inženýrskogeologické, xxxxxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 6 xxxxxxxx č. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxx provádění xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X dokumentaci xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Údaje x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) místo xxxxxx - xxxx, katastrální xxxxx, označení pozemní xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx, čísla popisná,

c) xxxxxxx dokumentace.

A.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, adresa xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx, xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků činných xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných osob xxxxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x techniků činných xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx autorizace,

d) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přikládané x xxxxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů5).

A.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx shodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx a/nebo nevhodně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nově číslované xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx stavební xxxxxx xx vypracuje xxxxxxxxxx dokumentace. X xxxxxxx, xx objekt xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prací, bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxxxxx.

X.3 Seznam vstupních xxxxxxxx

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx stavebního povolení x doplní se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx upřesňují xxxxxxxx stavby.

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na mapovém xxxxxxxx v měřítku 1 : 5 000 xx 1 : 50 000, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5.

X. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx detailní zákres xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, technických xxxx technologických xxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo technologických xxxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx X.2 Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zařízení.

1. Xxxxxxxx xxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx, co xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx určit xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, uspořádání xxxxxxxxxx, výsledná xxxxxxxxxx xxxxxxx materiálů, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx prací.

2. Xx xxxxxxx xx doplní:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx rozhodnutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx části,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx výrobků,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx poloh, xxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyznačit xx xxxxxxxxx a xxxxx nelze vyjádřit xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, legendami xxxx.

4. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků a xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx výkresech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx názvy, xxxxxxx s použitím xxx zavedené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx x xxx jejich xxxxxxx dohromady xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx rozměry, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx., xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxx materiálu x odkazem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx technický xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx popisuje, xxxxxx protikorozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) detaily xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx proti vlivu xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x požadované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnostech, x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx již xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobky.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx zpracovávat dokumentaci xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sítí xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx možných xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předpisy x xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx komunikace. X xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx, požadavky xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x projektovou xxxxx x příslušném xxxxx.

6. Xx nutné, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxx jednoznačně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx objekt x xxxxxxxxxx sestavit xxxxxx xxxxx.

X.2 Technologická xxxx

1. Xxxx xxxx projektové xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx, případně velkých xxxxx, které xx xxxxxx xx objektu xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx. Požadované zařízení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedení do xxxxxxx. Xxxxxx požadavků xx technologické xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prací, xxx ocenění xxxxxxx xxxxxxxx x řádnou xxxxxxxxx xxxx.

2. Podrobnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) zařízení vertikální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a nákladů, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zařízení,

b) vyhrazená xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxx,

x) inteligentní xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v tunelech.

4. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízeních.

Dokladová xxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2. Geodetická xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx doplněná x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx detailech.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxxx č. 146/2008 Xx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2018 Sb.

Příloha x. 8 xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxxx x. 8 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 251/2018 Sb.

Příloha č. 9 xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxxx x. 9 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 251/2018 Sb.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, x předložená xxxxxxxxxx xxxxx do 31. prosince 2020, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 146/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2020, může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) vyhlášky x. 146/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 146/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.5.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

251/2018 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb

s účinností xx 1.12.2018

Xxxxxx xxxxxxx x. 146/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Technické požadavky xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na dráze, xxxxxx xxxxxx, silnic, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx například §102 odst. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx č. 177/1995 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx drah, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; vyhláška č. 369/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Poznámky x xxxxxxxx

1) Například xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazných xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 81/2011 Xx.

§12 x 13 xxxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§13 xxxxxxxx x. 31/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Xxxxxxxx č. 352/2004 Sb., x provozní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení xxxxx č. 133/2005 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Zákon č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 298/2005 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx hornickým způsobem x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx č. 55/1996 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Vyhláška č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.