Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

25/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí §1 §2 §3

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí §4

Přestupky §5 §6 §7 §8 §8a

Přechodná a zrušovací ustanovení §9 §10

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrované prevenci §11

Přechodné ustanovení §12

ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona §13

Přechodná ustanovení §14

ČÁST ČTVRTÁ §15 §16

ČÁST PÁTÁ §17 §18

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o obalech §19

Přechodné ustanovení §20

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §21

Příloha - Činnosti podle §3 odst. 2

INFORMACE

25

XXXXX

xx dne 16. xxxxx 2008

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

INTEGROVANÝ XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PROSTŘEDÍ X INTEGROVANÝ SYSTÉM XXXXXX OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "integrovaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx") ve formě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úniků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx registru úniků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na úrovni Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2).

§2

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx3). Xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí (dále xxx "ministerstvo").

§3

(1) Provozovatel uvedený x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 166/20064) ohlašuje xxxxxxxxxxxx

x) úniky a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství5),

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx překročení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) přenosy znečišťujících xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x odpadech mimo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx prahové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx provozující provozovnu, xxxxxx xxxxx jedna xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek provozovaných x xxxxx xxxxxxxx, x níž je xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxx prahovou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx, ohlašuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx odpadů xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx požadované pro xxxxxxxxxx do integrovaného xxxxxxxx znečišťování stanoví xxxxx nařízením.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx, nechalo-li xx xxxxxxxxxxxx zřídit.

(6) Provozovatel xxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 166/20061) xxx xxxxx x xxxxxxx znečišťujících xxxxx x přenosy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

Xxxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, který xxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx povinností podle §3 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x x jiným xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx právní předpis9). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) x xx součástí jednotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxxxx schránky ministerstva xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx elektronicky x xxxxxxx standardu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx standard pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxx x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí popisuje xxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datovou strukturu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxx hlášení.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k podání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací povinnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx6a) xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

§5

(1) Provozovatel xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přenosy xxxxxx xxxxx §3,

x) xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a §3 odst. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neohlásí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xxxx xxxxxxx odpadů xxxxx §3,

x) xxxxx při xxxxxx ohlašovací povinnosti xxxxx §3 nesprávné xxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx uložit pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.

§6

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx x xxxxx připadá x 50 % xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x 50 % xx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx integrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx8) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky,

b) xxxxxxxxx přenos dat x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zveřejňuje xx xxxxxxx veřejné xxxxxx8) xxxxxxx šest měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx integrovaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x formě a xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§8

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx integrovaného xxxxxxxx znečišťování,

b) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxxx §5.

§8a

§8a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§9

(1) Provozovatel xxxxxxx x §3 xxxx. 1 plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx za xxx 2007 x xxxxxxxxxx povinnost podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xx xxx 2009.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xx xxx 2009.

§10

Zrušuje xx:

1. Nařízení xxxxx č. 368/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx vlády č. 304/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 368/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 572/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11

Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx znečišťování a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Sb., zákona x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. x xxxxxx č. 222/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxxxx x xxxxxxxxxx integrovaný xxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §1 xxxx. 2 xx písmena c) x d) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx e).

3. V §2 xx písmena x), x) a x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x), xxxxxxxxx písmena x) x k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. V části xxxxx se xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xx 18 xxxxxxx.

5. X §29 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

6. X §33 xxxx. x) xx slova "xxxx. 2 až 4" xxxxxxx.

7. X §34 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx e) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

8. X §35 písm. x) se slova "xxxx. 2 až 4" zrušují.

9. X §37 se odstavec 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

10. V §37 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx správní delikt xx xxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.".

11. X §38 xxxx. 5 se xxxxx "2 xx 4" nahrazují slovy "1 xx 3".

12. X §47 xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

13. X §47 xx xxxxx "a §25 xxxx. 1" xxxxxxx.

§12

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx registrované xxxxx xxxxxxx x §22 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx 2007 xx 31. března 2008 x xx rok 2008 do 31. xxxxxx 2009; provozovatel xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 166/2006, xxxxxx xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx xx xxxx směrnice Rady 91/689/XXX x 96/61/ES.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§13

X §126 xxxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona č. 186/2006 Xx. a xxxxxx č. 222/2006 Xx., xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Ohlašovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1, §22 xxxx. 2, §38 xxxx. 3, §88 xxxx. 5 x 10, §93 xxxx. 1 x §94 odst. 1 xx plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §126 xxxx. 6 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o vodách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 166/2006 a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2009.

2. Povinné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §126 xxxx. 6 xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zároveň xxxxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 166/2006 x xxxxxx xxxxxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2010. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2008 a 2009 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx plnící xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x §126 odst. 6 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2011. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxx 2008 xx 2010 se postupuje xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

§15

§15 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2012 Sb.

§16

§16 (část xxxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 201/2012 Sb.

XXXX XXXX

§17

§17 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

§18

§18 (část xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxx

§19

X §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 477/2001 Sb., o obalech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obalech), xx xxxxx zákona x. 66/2006 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx o integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

§20

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xx Seznamu osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxx využití xxxxxx x obalů xxxxx §14 xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxx 2011. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2008 xx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§21

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 25/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx energetiky

Výroba xxxxxxxxx

x xxxxxxxx příkonu xx 15 XX xx 50 XX

Xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx příkonu xx 15 MW xx 50 XX

Xxxxxx chladicí xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 2000 x3 denně

Výroba ledu

o xxxxxxx kapacitě xxxxx xxx 20 tun xxxxx

Xxxxxx rafinovaných ropných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

xxxx xxxxxxxxx

2. Výroba a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,5 xxxx xx xxxxxx xx 2,5 xxx za xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xx 20 xxx denně

Výroba plochých xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pásky

o xxxxxxxx xxxxx xxx 10 xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx tepla

o xxxxxxxx xx 5 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx do 20 xxx xxxxxx oceli xx xxxxxx

Xxxxxxx železných xxxx kováním

o xxxxxxx xx 20 xX xx 50 xX xx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxx xx 10 XX do 20 XX

Xxxxxxx železných kovů xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx denně

Výroba xxxxxxxxx xxxx, trubek, xxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxxx tvarovek

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 tun xxxxx

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x xxxxxxx kapacitě xxxxx xxx 5 tun xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxxx ocelových xxxxxxx xx xxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx denně

Tažení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xx 5 tun xxxxx xx 20 xxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x xxxxxxxx tavení xx 1 xxxx xxxxx xx 4 tun xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xx 20 xxx denně

Výroba xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxx od 5 xxx xxxxx xx 20 tun xxxxx

Xxxxxx odlitků x xxxxx xxxx kadmia

o xxxxxxxx tavení xx 1 xxxx denně xx 4 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 tun xxxxx

Xxxxxx kovových xxxxx x xxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro povrchovou xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx hodinu xx 150 xx xx hodinu nebo xx 50 xxx xx rok do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x ústřednímu xxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravu xx 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx hodinu xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx do 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxx nádrží a xxxxxxxxx

xx-xx objem lázní xxx xxxxxxxxxx úpravu xx 15 x3 xx 30 m3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx do 150 xx za xxxxxx nebo xx 50 xxx xx xxx do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx pro ústřední xxxxxx

xx-xx objem lázní xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 xxx za xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 kg za xxxxxx nebo od 50 tun xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 tun denně

Kování, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx protlačování neželezných xxxx; xxxxxxxx metalurgie

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3

Xxxxxxxxx úprava x xxxxxxxxxxxxx xxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok do 200 tun za xxx

Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx

x celkovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 100 kilowattů

Výroba nožířských xxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 m3 xx 30 m3; x spotřebě rozpouštědel xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx xx 200 xxx za rok

Výroba xxxxx x xxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx xxxxxxxxxx úpravu xx 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx za xxxxxx do 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx do 200 xxx za xxx

Xxxxxx ocelových sudů x podobných xxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx úpravu xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx rozpouštědel od 30 kg za xxxxxx do 150 xx xx hodinu xxxx xx 50 xxx za xxx xx 200 tun xx rok

Výroba xxxxxxxx xxxxxxxx obalů

je-li xxxxx xxxxx pro povrchovou xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx

xx-xx xxxxx lázní pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 do 30 m3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx za xxxxxx xx 150 xx za xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx příloze xxxxxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravu xx 15 x3 xx 30 m3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 xxx xx xxx xx 200 xxx za xxx

3. Xxxxxxxxxx nerostů

Povrchová xxxxx xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx

xx-xx rozsah xxxxxxx, x xxx těžební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 25 xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx uhlí, včetně xxxxxxx

xxxx stanovena

Dobývání xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, vápence, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx

xx-xx rozsah xxxxxxx, x xxx těžební xxxxx skutečně xxxxxxxxx, xx 15 xxxxxxx xx 25 xxxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

xx-xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 15 xxxxxxx do 25 xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxxx

xx-xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxxxx, xx 15 xxxxxxx do 25 xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

xx-xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 15 xxxxxxx xx 25 xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

xx-xx rozsah xxxxxxx, v níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 15 xxxxxxx xx 25 xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x lomech xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xx-xx rozsah xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 15 xxxxxxx xx 25 xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx skla

o xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx denně xx 20 tun xxxxx

Xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxx 5 tun xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxx xxxxxx od 5 xxx xxxxx do 20 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxx do 20 tun xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxx do 20 xxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx žáruvzdorných výrobků

o xxxxxxx xxxxxxxx od 30 xxx xxxxx xx 75 xxx xxxxx, anebo x xxxxxxxx pecí xx 2 x3 xx 4 x3 a xxxxxxx vsázky xx xxx xx 150 xx/x3 do 300 xx/x3

Xxxxxx keramických xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx od 30 xxx denně xx 75 xxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xx 2 x3 xx 4 x3 a xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx 150 kg/m3 xx 300 xx/x3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, dlaždic a xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx xx 75 xxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xx 2 x3 do 4 x3 x xxxxxxx xxxxxx na pec xx 150 kg/m3 xx 300 xx/x3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx a porcelánových xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx xx 75 xxx xxxxx, xxxxx x kapacitě pecí xx 2 x3 xx 4 x3 x xxxxxxx vsázky xx pec xx 150 kg/m3 do 300 xx/x3

Xxxxxx keramických xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx do 75 xxx denně, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 2 x3 xx 4 x3 a hustotě xxxxxx xx xxx xx 150 kg/m3 xx 300 xx/x3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx od 30 xxx xxxxx do 75 tun xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx od 2 x3 xx 4 x3 a xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx 150 xx/x3 xx 300 kg/m3

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx keramických xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx do 75 xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pecí xx 2 m3 xx 4 m3 x hustotě xxxxxx xx pec od 150 kg/m3 xx 300 xx/x3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků

o xxxxxxx xxxxxxxx od 30 xxx denně xx 75 xxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xx 2 x3 xx 4 x3 x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx 150 xx/x3 xx 300 xx/x3

Xxxxxx xxxxxxx

x rotačních xxxx x výrobní kapacitě xx 250 xxx xxxxx do 500 xxx xxxxx, u xxxxxxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxx xx 50 tun xxxxx

Xxxxxx vápna

o výrobní xxxxxxxx od 25 xxx denně xx 50 tun denně

Výroba xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 xxx denně

Výroba xxxxxxxxxx xxxxxxx pro stavební xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 100 xxx xxxxx

Xxxxxx sádrových xxxxxxx xxx stavební xxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 50 xxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 x3 za xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xxxxx xxx 10 xxx denně

Výroba xxxxxxxxx betonových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 100 tun xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, větší xxx 50 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x větší xxx 25 tun xxxxx xxx cementové xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx kapacitě xxxxx xxx 1 xxxx denně

Tavení minerálních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx denně xx 20 xxx denně

Výroba xxxxxxxxx nekovových minerálních xxxxxxx xxxxx v xxxx příloze xxxxxxxxxxx

x xxxxxxx kapacitě xxxxx xxx 10 xxx xxxxx

4. Xxxxxxxx průmysl

Výroba xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x jiných nátěrových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx barev x tmelů

o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx než 30 xx xx xxxxxx xxxx větší xxx 50 xxx xx xxx

Xxxxxx mýdel x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků

není xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx větší než 30 kg xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 50 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 tun xxxxx

Xxxxxx farmaceutických xxxxxxxxx, xxxxx výroby základních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívající xxxxxxxx xxxx biologické xxxxxxx

xxxx stanovena

Výroba xxxxxxxxx xxxxxx a duší

o xxxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx ostatních pryžových xxxxxxx

x kapacitě xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, fólií, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

x xxxxxxxx zpracování xxxxx xxx 1 tuna xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx zpracování větší xxx 1 xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 1 tuna xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx

x xxxxxxxx zpracování xxxxx xxx 1 tuna xxxxx

5. Činnosti xxxxxxxxxxx x odpadními xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxx xx 50&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 100&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx obyvatel

Samostatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx č. 166/2006/ES

o xxxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000 x3 xxxxx

Xxxxxxxxxx čištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx slouží xxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx I nařízení č. 166/2006/ES

x kapacitě xx 5&xxxx;000 xx 10&xxxx;000 x3 xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx do 50 xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x příjmem od 5 xxx xxxxx xx 10 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xx 10 xxx xxxxx

Xxxxxx ostatních xxxxxx k dalšímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxx xxx 30 tun xxxxx

Xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxx xxx 5 xxx xxxxx xxxx x projektovaným xxxxxxx xxxxxx než 1 xxxx těkavých xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx

6. Výroba a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

x výrobní xxxxxxxx xxxxx než 50 m3 xxxxx

Xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx od 5 xxx xxxxx xx 20 xxx xxxxx nebo xxxxx xxx 100 x3 xxxxx

Xxxxxx sestavených xxxxxxxxxxx xxxxxx

x spotřebě rozpouštědel xx 30 kg xx hodinu do 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx do 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx dřevěných xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 5 tun xxxxx xxxx xxxxx xxx 100 m3 xxxxx

Xxxxxx ostatních dřevěných, xxxxxxxxx, proutěných x xxxxxxxxx výrobků, kromě xxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx papíru x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxxxx xx 20 xxx denně

Výroba papírových x xxxxxxxxxxx obalů

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x toaletních xxxxxxx x papíru

o xxxxxxx kapacitě xxxxx xxx 10 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřeb x xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 10 xxx denně

Výroba xxxxx

x xxxxxxx kapacitě xxxxx než 10 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 tun denně

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx 500 kusů xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxx xx výkrm xxx 30 xx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1&xxxx;500 xx 2 000 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 500 xx 750 xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx).

8. Xxxxxxxxx x rostlinné xxxxxxxx z odvětví xxxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx drůbežího

o výrobní xxxxxxxx xx 75 xxx hotových xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výrobků x xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 75 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 75 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx brambor

o xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx hotových xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx x zeleninových xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx produktů xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx

x xxxxxxx kapacitě xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxx x xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx do 75 xxx hotových xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxx xxxxxxxx produktů xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx margarínu

o xxxxxxx kapacitě xx 300 tun xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx x xxxxxxxxxx mléka, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mléka xx 200 t xxxxx (x průměru za xxx)

Xxxxxx zmrzliny

o xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx hotových produktů xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 200 x xxxxx (x xxxxxxx za xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx škrobárenských xxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx produktů denně (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx pekařských a xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx denně (x průměru xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx čtvrtletí)

Výroba xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků

o xxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx za xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 tun xxxxxxxx produktů denně (x xxxxxxx za xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx produktů xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx pokrmů ze xxxxxxx živočišného xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 75 tun xxxxxxxx xxxxxxxx denně

Výroba hotových xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx hotových produktů xxxxx (x průměru xx čtvrtletí)

Výroba homogenizovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx živočišného xxxxxx

x xxxxxxx kapacitě xx 75 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx za xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx kapacitě xx 75 tun xxxxxxxx xxxxxxxx denně

Výroba ostatních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxx xxxxxxxx produktů xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx surovin xxxxxxxxxxx původu

o xxxxxxx xxxxxxxx xx 75 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx průmyslových xxxxx xx xxxxxxx rostlinného xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx denně (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx, rektifikace a xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx hotových produktů xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx vína x vinných hroznů

o xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx vína x xxxxxx ovocných xxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx čtvrtletí)

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 tun xxxxxxxx xxxxxxxx denně (x průměru xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxx xxxxxxxx produktů xxxxx (x průměru xx čtvrtletí)

Výroba xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx denně (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx do xxxxx

x xxxxxxx kapacitě xx 300 xxx hotových xxxxxxxx denně (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

není xxxxxxxxx

9. Xxxxxxx xxxxxxxx

9.x Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravu xx 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx rozpouštědel xx 30 xx xx xxxxxx do 150 xx xx hodinu xxxx od 50 xxx za xxx xx 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx desek

je-li xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 xxx xx rok xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 xxx xx xxx do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx xxxxx lázní pro xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx za xxxxxx xx 150 xx xx hodinu xxxx od 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx spotřební xxxxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 xx za xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx do 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx hodinu xx 150 kg xx xxxxxx nebo xx 50 tun xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 m3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx-xx objem lázní xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx hodinu do 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx xxxxxxxxxx úpravu od 15 m3 xx 30 m3; x xxxxxxxx rozpouštědel xx 30 xx za xxxxxx do 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 m3 xx 30 x3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 xxx xx xxx xx 200 tun xx rok

9.b Ostatní xxxxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, oděvů, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x spřádání xxxxxxxxxx vláken a xxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 do 10 tun xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

x kapacitě zpracování xxxxx xxx 5 xxx denně

Konečná xxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 do 10 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx textilních xxxxxxx, xxxxx xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x výrobní xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx denně

Výroba lan, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx denně

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxx x výrobků x xxxx, xxxxx xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x kapacitě zpracování xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx textilií xxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx denně

Výroba xxxxxxxx xxxxx

x výrobní xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx oděvů

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx kapacitě větší xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oděvních doplňků

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxxx kožešinových výrobků

o xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 5 tun xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx

x xxxxxxxx zpracování xx 5 tun xx 12 xxx xxxxxxxx xxxxxxx denně

Barvení xxxx a xxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx kapacitě xxxxx než 5 xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx x ostatních materiálů

o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxx

Xxxxx x chemické xxxxxxx textilních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x příjmem xxxxxx xxx 3 xxxx xxxxx

9.x Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxx x činnosti související x tiskem

Tisk xxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx za xxxxxx do 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 xxx xx rok

Tisk xxxxxxx, xxxxx novin

o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 tun xx xxx

9.x Xxxxxxx xxxxxxxx - výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx motorů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx za xxxxxx do 150 xx za xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx do 200 xxx za rok

Výroba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx 500 kg xx xxx xxxx x xxxxxxxxx kovů 1 xxxx za rok

Výroba xxxxxxxxx xxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx povrchovou xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 xxx xx xxx do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx elektrických xxxxxx x kabelů xxxxx x xxxx příloze xxxxxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx rozpouštědel xx 30 xx xx hodinu do 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 xxx za xxx do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 tun za xxx

Xxxxxx elektrických osvětlovacích xxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 m3; x spotřebě rozpouštědel xx 30 kg xx hodinu xx 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 tun xx xxx xx 200 xxx za rok

Výroba xxxxxxxxxxxx spotřebičů převážně xxx xxxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx pro povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx hodinu xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx neelektrických xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro domácnost

je-li xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 m3 do 30 m3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx za rok xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx zařízení

je-li xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx hodinu xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

9.x Ostatní činnosti - xxxxxx strojů x zařízení jinde xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; o spotřebě xxxxxxxxxxxx od 30 xx za hodinu xx 150 kg xx xxxxxx xxxx xx 50 tun xx rok xx 200 xxx za xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx hodinu xx 150 kg xx xxxxxx nebo xx 50 tun xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 tun xx xxx do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě rozpouštědel xx 30 kg xx hodinu do 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 xxx za xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

xx-xx objem lázní xxx povrchovou úpravu xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx rozpouštědel xx 30 xx xx hodinu xx 150 kg za xxxxxx nebo xx 50 tun xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxx x hořáků xxx topeniště

je-li xxxxx xxxxx pro povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx hodinu nebo xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx zdvihacích a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx hodinu xx 150 kg xx hodinu xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 tun za xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx hodinu do 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů

je-li xxxxx lázní pro xxxxxxxxxx úpravu xx 15 x3 xx 30 m3; o xxxxxxxx rozpouštědel od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 tun xx rok

Výroba průmyslových xxxxxxxxxx x klimatizačních xxxxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx povrchovou xxxxxx xx 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx hodinu xx 150 kg xx xxxxxx nebo xx 50 tun za xxx xx 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jinde x xxxx příloze neuvedených

je-li xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 xxx xx rok

Výroba zemědělských x lesnických xxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx úpravu xx 15 m3 do 30 m3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx za xxxxxx do 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 tun xx rok

Výroba kovoobráběcích xxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx do 150 xx za xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx za xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx obráběcích strojů

je-li xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx úpravu xx 15 m3 xx 30 m3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx za xxxxxx xx 150 xx za hodinu xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 tun xx rok

Výroba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx za xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 tun xx xxx xx 200 xxx za xxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx nebo od 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

xx-xx objem xxxxx pro povrchovou xxxxxx od 15 x3 do 30 x3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx hodinu xxxx xx 50 tun xx rok do 200 tun za xxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x usní

je-li objem xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx hodinu xxxx xx 50 tun xx rok xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx strojů x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 m3 xx 30 m3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx do 150 xx za xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x pryže

je-li objem xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; o spotřebě xxxxxxxxxxxx od 30 xx za hodinu xx 150 kg xx xxxxxx xxxx xx 50 tun xx rok do 200 xxx xx xxx

Xxxxxx ostatních xxxxxx xxx speciální xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx-xx objem xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx za xxxxxx xx 150 xx xx hodinu xxxx xx 50 tun xx xxx xx 200 xxx za xxx

9.x Xxxxxxx činnosti - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx rozpouštědel od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx za xxxxxx xxxx od 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx rok

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronického zařízení xxx motorová xxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravu xx 15 m3 do 30 m3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx za xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx xx 200 xxx xx rok

Výroba ostatních xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 xxx za rok xx 200 xxx xx rok

Stavba x xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx 30 metrů do 100 metrů

Stavba x xxxxx plavidel nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx

x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx délky větší xxx 30 xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx větší xxx 4 xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

xx-xx objem xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx hodinu xxxx xx 50 xxx xx rok do 200 xxx za xxx

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 xx 30 m3; x spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx do 200 xxx za rok

Výroba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 xx 30 m3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx od 50 xxx za rok xx 200 xxx xx rok

Výroba motocyklů

je-li xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 m3 xx 30 m3; o xxxxxxxx rozpouštědel od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx hodinu xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxx invalidy

je-li objem xxxxx pro povrchovou xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; o spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 tun xx xxx xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 x3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx hodinu nebo xx 50 tun xx rok xx 200 xxx za xxx

9.x Ostatní činnosti - xxxxxx nábytku

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodů

o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxx rozpouštědel 30 xx xx xxxxxx xx 150 kg xx hodinu xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx matrací

o xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 500 kusů xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx za xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 xxx xx xxx

9.x Ostatní xxxxxxxx - xxxxxxx zpracovatelský xxxxxxx

Xxxxxx mincí

je-li xxxxx xxxxx xxx povrchovou xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx rok xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 x3 do 30 x3; o spotřebě xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx / x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx suroviny xxxxx

Xxxxxx hudebních xxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx úpravu xx 15 x3 xx 30 m3; o xxxxxxxx rozpouštědel xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx hodinu xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xx-xx xxxxx lázní xxx xxxxxxxxxx úpravu xx 15 x3 xx 30 m3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 kg xx xxxxxx xx 150 kg xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx xx xxx

Xxxxxx xxx x hraček

je-li xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 m3 xx 30 m3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx za xxxxxx xx 150 xx za xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 tun xx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů x potřeb

je-li objem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx od 15 x3 do 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx xxxx xx 50 xxx xx xxx xx 200 tun za xxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx xx xxxxxx nebo xx 50 xxx xx xxx xx 200 xxx za xxx

Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravu od 15 m3 xx 30 x3; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xx xx xxxxxx xx 150 xx za xxxxxx xxxx xx 50 xxx za xxx xx 200 tun xx rok

Příloha xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

Informace

Právní předpis x. 25/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.2.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

77/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 25.3.2011

201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

169/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru znečišťování xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

255/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 25/2008 Xx., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

541/2020 Xx., o xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 166/2006 xx xxx 18. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 91/689/XXX x 96/61/XX.
2) Xx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 166/2006.
3) §3 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xx. 2 xxx 6, xx. 5, xx. 9 xxxx. 1 x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 166/2006.
5) Xx. 5 x 9 xxxx. 1, xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 166/2006.
6) Xxxxx č. 86/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obalech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6x) §22 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 190/2009 Xx.
7) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. q) xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 81/2006 Sb.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.