Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
119/2001 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Srážky ze mzdy a jiných příjmů §3 §4 §5 §6 §7

Přikázání pohledávky §8 §9 §10

Prodej movitých věcí §11 §12 §13

Prodej nemovitostí §14 §15 §15a

Správa nemovitosti §15b

Prodej podniku §16 §16a

Společná a závěrečná ustanovení §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXI

INFORMACE

119
ZÁKON
ze xxx 22. xxxxx 2001,
kterým xx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudů, xxxxxxxx xxxxxxxxx, správců xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x soudního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nařizovaný x xxxxxxxxx soudem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxx vedená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3),

b) xxxxxxxxxx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx exekuci xxxxx daňového řádu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx správním xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxx x xxxxxx příjmů

§3

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinného xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxx plátci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxx nebo xxxxxx x provedení srážek xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx téhož xxx xxxxxx xxxx doručena xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx stejné xxxxxx; xxxxxxx-xx částka na xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx-xx o xx xxxxxx mzdy, xxxxxxxxx xxxx povinný, xxxx xxxxxxxxx rozhodne, xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kolik x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávku.

(2) Xxxxxx-xx rozhodnuto xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx mzdy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Plátce xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xx mzdy povinného xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx povinného xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakou xxxx xxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxx mzdy xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxx. Kdyby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx to xxxxx; xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plátce xxxx srážet.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plátců xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx. Soud xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněných. Xxxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx částky. Xxxxxxxxx-xx je, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§6

K xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxx §3 xx 6 xx xxxxxxx x při xxxxxxxxx postihujících souběžně xxxx příjem xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy.4)

(2) Xx-xx xxxxxxx vedle xxxxxx na xxxx xxx xxxxx xx xxxx příjem uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxx, xxxx xx šlo x několik xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx x xxxxx, xxxxxxx zahraniční banky xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva (dále xxx "peněžní xxxxx") xx uspokojují pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx. §304b xxxx. 2 xxxx první, §304b xxxx. 5 xxxx xxxxx, §304c xxxx. 1 xxxx xxxx, §304c odst. 1 xxxx poslední, §304d xxxx. 4, §307 xxxx. 3 xxxx xxxxx x §309 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx exekutora, xxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy. Xxxx-xx xxxxx dne xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro několik xxxxxxxxxx, mají tyto xxxxxxxxxx xxxxxx pořadí; xxxxxxx-xx částka xx xx připadající k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx.

§9

(1) Peněžní xxxxx xxxx částku, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx exekucí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx výplatu. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinného.

§10

Xxxxxxxxxx §8 x 9 platí obdobně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx majetková xxxxx.

Prodej xxxxxxxx xxxx

§11

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx exekuce, v xxx xxxx tato xxx nejdříve xxxxxxx; xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xx ohledně xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxx byla xxx xxxxx xxxxxxx, nebyla xx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněného nebo xxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávka xxxxx nezanikla. Z xxxx exekucí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx v xx, x níž xxxx xxx sepsána xxxxx.

(3) Byla-li xxx xxxxxx xxx sepsána xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx den, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx z těchto xxxxxxx xx xxxxxxx.

§12

(1) Oprávněný z xxxxxxx, x xxx xxxx řízení xxxxx §11 xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prováděné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxxxx xx právo xx uspokojení xxx xxxxxxxxxx před jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadržovacím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx.

(2) Xxxxxx pohledávky dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxx xxxx, kdy xxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx §11 x 12 se xxxxxxx x ohledně xxxxxxxx xxxxx x věcí, x nichž nedochází x xxxxxxx.5)

Prodej nemovitostí

§14

(1) Postihují-li xxxxxxx souběžně xxxxxx xxxxxxxxxxx povinného, xxxxxxx xx xx exekuce, xxxxx byla nejdříve xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx věci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nařízení přerušují.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx řídí xxxx, xxx příslušnému katastrálnímu xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx x exekuci přerušené xxxxx xxxxxxxx 1 xxx pokračovat xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx nařízené exekuci xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jestliže xxxxxxxx pohledávka xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx přerušených podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx x xx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx.

(4) Jestliže ohledně xxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxx nařízeno xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x rozhodnutí, xxxxxx bylo zřízeno xxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx x

x) vydražitel xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxx předražku,

a xx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxx, xxxx xxxx pohledávku přihlásit xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx v exekuci, x níž xxxx xxxxxx podle §14 xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prováděné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx postihl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přerušenou xxxxx §14. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx skupině, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x přes xxxxx xxxxxxxxxxx z přerušené xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx z přerušené xxxxxxx domáhat xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Právo podat xxxxxxxx xx také xxxxx, xxxxx exekuce xx prováděna, x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx usnesení podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výzvě podle xxxxxxxx 1 tuto xxxxxxx přerušit. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podal výzvu, x orgánu, xxxxx xxxxxxxx exekuci přerušenou xxxxx §14 odst. 1, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx oprávněného. Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx exekuci xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1, která xxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx, xxxx podal xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx exekuci, x xxxxxxxxx této xxxxxxx podle odstavce 3 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx předpisem č. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§15b

Správa xxxxxxxxxxx

(1) Ustanovení §14 xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Oprávněný x xxxxxxx, x xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xx postavení xxxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx došel.

§15b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Sb. x účinností od 1.1.2013

§16

Prodej xxxxxxx

(1) Ode xxx uvedeného v §16a odst. 2 xx xxxxxxxxx již xxxxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx povinného xxxxx na uspokojení x rozdělované xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx; xx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x jiné xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx uvedeném x §16a xxxx. 2 xxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provést. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.6)

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx patřící x xxxxxxx provedena xxxxx, než xx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (xxxxxxx) xxxxxxxx podniku x xxxxxx; x xxxxxxx, xx podnik xxx xxxxxx x xxxxxx a že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16a

(1) Postihují-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx exekuce, xxxxx xxxx xxxxxxxx nařízena; xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx věci dnem xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pořadí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxx rejstřík, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx nařídil xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxx exekuční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně.

(3) X xxxxxx x xxxxxxx přerušené xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx v dříve xxxxxxxx exekuci nebyl xx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezanikla. X xxxx exekucí xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx x xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nařízeno xxxxxx xxx, rozhodne obecný xxxx povinného, která x těchto xxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §15 platí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx oprávnění xx xxxxx exekucí, xxxxx xxxx xxxxxxxx postiženy xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxx x povinnosti xxxxxx mzdy xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxx.

§18

Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxx účastníky xxxxxx x poučí xx o jejich xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx lhůty. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx exekucí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxx.

§21

Na xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení občanského soudního řádu.

§22

Podle tohoto zákona xx postupuje x x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nařízeny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxx provedených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zachovány.

§23

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2001.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2001 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx vedeným xxxxx části druhé čl. IV xxxx 1.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 119/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

286/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x exekuční činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 119/2001 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 283/93 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

38/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 119/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2021 Xx.)

155/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 38/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 119/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 191/2020 Xx., x některých opatřeních xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 xx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxx osoby x x xxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
4) §299 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
5) §333, 334 x 334a xxxxxxxxxx soudního řádu.
6) §338s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.