Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
119/2001 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Srážky ze mzdy a jiných příjmů §3 §4 §5 §6 §7

Přikázání pohledávky §8 §9 §10

Prodej movitých věcí §11 §12 §13

Prodej nemovitostí §14 §15 §15a

Správa nemovitosti §15b

Prodej podniku §16 §16a

Společná a závěrečná ustanovení §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXI

INFORMACE

119
XXXXX
xx dne 22. xxxxx 2001,
xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x soudního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, práva xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx správcem daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxxxxx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xxxxx němuž xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxx, kdo xxxxxxxx x xxxxxxx exekuci xxxxx daňového řádu,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxxx.

Xxxxxx ze xxxx x jiných xxxxxx

§3

(1) Xxx xxxxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx srážek ze xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo příkaz x provedení xxxxxx xx mzdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx na xx připadající k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx-xx o xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxx x příslušném xxxxxxxxx období xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx rozhodnuto podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sraženou xx xxxx povinného xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxxx x xxx provede xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx to xx xxxxxx některého x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Provádí-li srážky xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx plátců xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx mzdy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx, jakou xxxx xxxxxxxx částky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxx. Kdyby příjem xxxxxxxxx nedosahoval u xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxxxxx to xxxxx; xxxx pak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Provádí-li xxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plátců xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx celkově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněných. Xxxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx část xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x zbytek xxxxx xxxxxxxxx.

§6

X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§7

(1) Ustanovení §3 xx 6 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx.4)

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx se xxx, xxxx by šlo x několik xxxx.

Přikázání xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxx xxxxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva (dále xxx "peněžní ústav") xx uspokojují pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. §304b odst. 2 xxxx xxxxx, §304b xxxx. 5 věta xxxxx, §304c xxxx. 1 xxxx xxxx, §304c xxxx. 1 xxxx poslední, §304d xxxx. 4, §307 xxxx. 3 xxxx xxxxx x §309 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, exekuční xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx téhož xxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plnému xxxxxxxxxx, xxxxxx se poměrně.

§9

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx částku, xx xxx se vztahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx x účtu, odevzdat xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx na xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) K xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx příslušný xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx §8 x 9 xxxxx obdobně xxx exekucích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetková xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§11

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx souběžně xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, provede se xx xxxxxxx, x xxx byla tato xxx nejdříve xxxxxxx; xxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx věci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže x xxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxx sepsána, nebyla xx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxx věc xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ještě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxx vyloučena x xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávka xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x xx, v níž xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx táž xxxxxx věc xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx den, xxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxx se provede.

§12

(1) Xxxxxxxxx z xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx pohledávkou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx. V této xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadržovacím xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx; xxxxx se xxxxxxxxxx jeho pohledávky xxxxxxx xxxxx pořadí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxx vzniku xxxxxx xxxx; jinak se xxxx xxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx pořadí; xxxxxxx-xx xxxxxxx prodeje k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Ustanovení §11 a 12 xx použijí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x nichž xxxxxxxxx x xxxxxxx.5)

Xxxxxx nemovitostí

§14

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx byla nejdříve xxxxxxxx; řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx řídí xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx exekutorem,

c) xxx xxxxxxx exekuční xxxxxx vydaný xxxxxxxx xxxx.

(3) X řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Z více xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx v té, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Jestliže ohledně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx den, xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinného, xxxxx z těchto xxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx dalších nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zanikají, xxxxx-xx o rozhodnutí, xxxxxx xxxx zřízeno xxxxxxxx právo, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvyšší podání xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx dni xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení dražebního xxxxxxx. Skupina x xxxxxx, xxxxx pohledávka xx x xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxx, mu při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty x prováděné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx postihl tutéž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přerušené xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněného.

§15x

(1) Neučiní-li orgán, xxxxx exekuci xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x přerušené xxxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxx prováděna xxxxxxx, xxxxx nařízení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx nemovitost. Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx má také xxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx x provádění xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Orgán, který xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 1 tuto xxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí xx doručí oprávněnému, xxxxx podal xxxxx, x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx přerušenou xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx oprávněného. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx exekuce xxxxx věty první xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx exekuci xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx exekuci, x přerušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§15x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §14 xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x exekuce, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, má postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přihlásí, x xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx došel.

§15b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 396/2012 Sb. x účinností od 1.1.2013

§16

Prodej podniku

(1) Ode xxx uvedeného v §16a xxxx. 2 xx přerušují xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx patřící x xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx povinného xxxxx na uspokojení x rozdělované podstaty, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí x xxxxx, xxxxxxxx vymáhaná xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Exekuce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx patřící x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x §16a xxxx. 2 xxxxx xx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx provést. Xxxxxxx oprávněných x xxxxxx exekucí xxxxxxxxx xxxx pohledávku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.6)

(3) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podniku provedena xxxxx, xxx se xxx, kdo exekuci xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokračuje xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx x řízení; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx prodán v xxxxxx x že xxx o pohledávku xxxxxxx x podniku, xxxxxxxxx do řízení xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16a

(1) Xxxxxxxxx-xx exekuce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nařízena; xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx věci xxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx rejstříkovému soudu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx rejstřík, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nařídil výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku,

b) xxx xxxxxxx exekuční xxxxxx xxxxxx soudním xxxxxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxx exekuční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxx přerušené xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx v dříve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxx. X xxxx exekucí xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se pokračuje x té, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxx nařízeno xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Ustanovení §15 platí při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, práva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinného, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx účastníky řízení xxxx xxxx osoby.

§18

Bylo-li řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx ten xxxxx, xxxxx exekuci xxxxxxx.

§19

Po dobu xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx neprovádějí xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Jestliže xx x xxxxxx xxxxxxxxx, počínají xxxxx xxxxx xxxxx.

§20

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxx provádění exekucí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tytéž xxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu.

§22

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x těch xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx provedených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zachovány.

§23

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001.

Klaus v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §2 písm. x) xxxxxx č. 119/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx čl. IV bodu 1.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 119/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

286/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x změně dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 119/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 265/92 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x řízení xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 283/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.11.2009

396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

38/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 119/2001 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2021 (změněna právním xxxxxxxxx x. 155/2021 Xx.)

155/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 38/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 191/2020 Xx., x některých opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 31.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (exekuční řád) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
4) §299 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
5) §333, 334 x 334a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
6) §338s xxxxxxxxxx soudního xxxx.