Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2019 do 31.01.2022.


Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

117/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ SBÍRKY §1 §2 §2a §3 §4 §5 §5a §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §16a §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §25a §25b §26 §27 §27a §28 §29

Zrušovací ustanovení §30

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST TŘETÍ §32

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §33

Přechodná ustanovení §34

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §35

č. 120/2012 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

117

XXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2001

o veřejných xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXX SBÍRKY

§1

(1) Xxxxxxxx sbírkou xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžitých příspěvků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přispěvatelů pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxx výtěžkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") získané xxxxxxx, xxxxxx úroků x xxxxxx příspěvků xx xxxxxxxx účet,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "pokladnička") x na propagaci xxxxxx,

x) čistým xxxxxxxx xxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx hrubého výtěžku xxxxxx.

§2

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxx xxxxx xxxxx xx účelem dosažení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů,

b) shromažďování xxxxxxxxxx prostředků církvemi x náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,2) x xxxxxxxxx a náboženským xxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náboženských xxxxx, xxxxxxxxxx a obřadů.

§2a

Sbírku xxx konat xx xxxx určitou xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Sbírku xx xxxx určitou lze xxxxx xxxxxxx po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2x vložen právním xxxxxxxxx x. 120/2012 Xx. s účinností xx 1.7.2012

§3

(1) Sbírku xxxx xxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx rovněž xxxxxxx část, xxxx xxxx právnická xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Právnická osoba, xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxx xxxx x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx konat xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, jejíž xxxxx je xx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx konání písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx"). Xxxx-xx splněny náležitosti xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") uvedené x §5 xxxx. 1 xx 4 x xxxxxxxx-xx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx podle §6, xxxxxxx právnické xxxxx datum přijetí xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxx náležitostí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx právnická xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro něž xxxxxxxx zahájit xxxxxx xx xxxxx kratší xxx 30 xxx xx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx ekologické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx datum přijetí xxxxxx oznámení x xxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx navržené xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x doručí xxxxxxxxx osobě do xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx desce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 2, příslušný xxxxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx sbírku konat, x dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

(1) Právnická osoba x oznámení uvede,

a) xxx-xx o xxxx xxxx kraj,

1. xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx o souhlasu x xxxxxxx sbírky xx xxxxxx xxx 60 dnů,

2. jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

1. název (obchodní xxxxx), xxxxxx xxxxx, xxx identifikační číslo x jména, příjmení, xxxx narození a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, oprávněné xxxxxx xx věci sbírky xxxxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxx xxxxxx x bezúhonnosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx starší 90 dnů, nebo xxxxxx prohlášení v xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x oznámení xxxxxx

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx informaci, xx sbírka bude xxxxxx na dobu xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky, x níž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx shromažďování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx sbírka xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §9 xxxx. 1 xxxx. c),

g) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zahrnut, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),

x) xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2, xxxx-xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx určitou xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx,

x) xxx x roce, xx kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2, xxxx-xx tento xxx xxxxxxx x dnem xxxxxxxx v odstavci 2 písm. x).

(3) X oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí s xxxxxxx xxxxxxx sbírky, xx-xx xxx výtěžku xxxxxx použito x xxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Právnická xxxxx, nejde-li o xxxx xxxx kraj, x oznámení xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a o xxx, xx nemá xxxxxxx nedoplatek na xxxxxxxxx x na xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx nevstoupila xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správa xxxx x xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech zavedena xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx sbírky jménem xxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každou xxxxx údajů xxxxxxxxx x oznámení xxxx x dokladech, xxxxx x xxxx připojuje, xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx než xxxxxxx x §9 odst. 1 xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 2.

(6) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx vyzvána x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxx výzvě xxxxxxxx, se xx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 nezapočítává. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx právnickou osobu xxxxxxx vyrozumí, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5a

(1) Právnické xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti (§217 xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx nosiči informací x zásah xx xxxxxxxx počítače x xxxxxxxxxx (§232 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pokud se xx xx nehledí, xxxx by nebyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx odsouzena

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nedbalostní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena, xxxx

x) x xxxxxx za xxx, xxxxx znaky xxxx xxxxxxx znakům xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a), x xx xxx oznámení xxxxxx nebyl uložený xxxxx vykonán, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku uplynulo xxxx xxx pět xxx nebo xxxx xxx pětinásobek doby, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx o výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x elektronické podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§6

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx sbírku xxxxx xxxxx; odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx sbírku xxxxx xxxxx, xxxxx, xx sbírka xx xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx nesmí xxx sbírka xxxxxxxx xxx propagována.

§8

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(2) Sbírku xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Tuto skutečnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému úřadu xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx konané xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx jejím xxxxxxxxx.

(4) Pokud právnická xxxxx propagovala sbírku x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx seznámit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx konané xx dobu určitou xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukončení xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx poslední xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §2a xxx není xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx zároveň právnická xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. h).

(6) Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xx xxxxxx jedním nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) shromažďováním xxxxxxxxx xx xxxxxx vyhlášeném xxxxxxxxx bankovním xxxx (§23) xxxxxxxx pro xxxxx účel x xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) prodejem xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo sportovní xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx krajský úřad xx xxxxxx právnické xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx sbírky, rozhodne x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i jiným xxxxxxxx xxx uvedeným x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovaný xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx získávání příspěvků xx sbírky a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodlá xxxxx sbírku jiným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx s xxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx x odstavci 1 a pro xxxxx xxxxxx jí xxx xxxxxx sbírky xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jí xxxxxx xxx způsob xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxx x cenách x xxxxxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxxx3) xx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx prodeji xxxxx odstavce 1 xxxx. d) x x) xxxxxxxxxx.

§10

(1) Sběrací xxxxxxx xxxx xxx postupně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx statutárních xxxxxx xxxxxxxxx osoby; musí xxxx xxxxxxxxx

x) název xxxxxxxxx osoby,

b) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx přijetí oznámení xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxx, na xxxx se sbírka xxxx xxxxx, x xxxx, xx kterou xx sbírka xxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx hodnost x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx osoby pověřené xxxxxxxxxx sbírky a xxxxxxxx číslo jí xxxxxx plné moci (§14 odst. 1),

x) xxxxxxx xxx vyznačení xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx část, musí xxxxxxxxx xxxxx předložit xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx městského xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), x hlavním městě Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, sběrací listiny xxxxxx náležitosti uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx počtu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecnímu xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kopii xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrzení xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx sbírku xxxxxxxxx xxxxxxxxx obec, xxxxxxxx xxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxx-xx sbírku kraj, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "ministerstvo").

(4) Fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutý příspěvek x podepsali se.

§11

(1) Provádí-li xx xxxxxx pokladničkami, musí xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx obvodu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xx pokladničky xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být jejich xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx pokladničky obecní xxxx zapečetí.

(2) Xx-xx xxx stejná xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxx obecních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx viditelně opatří xxxxxxx "xxxxxxx pokladnička"; xxxxxx xx obecní xxxx, x jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx sídlo; xx-xx xxx xxxxxxx více xxxxxxxxx pokladniček xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx obvody, x xxxxx mají xxx použity.

(3) Otevření xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x jehož správním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pokladničky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sídlo.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx 3 zástupci xxxx, x xxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx zařazeným xx xxxxxxxx úřadu; xxx-xx x xxxxxx xxxxx, 3 xxxxxxxx kraje, x xxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do krajského xxxxx; zástupci si xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx x provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdí svými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyjmuté x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx svém xxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pokladniček x xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. O xxxxxxxxxx otevření xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zápis xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxx xx zahrnut xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx zřetelně výše xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx možné xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kde se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx, kdo xxxxxx xxxx, k xxxxxx účelu, výše xxxxxxxxx x kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx oznámena.

(2) Xxxx-xx xx sbírka xxxxxxxx xxxxxxxx, vede xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, xxxxx předmětů xxxx určeno x xxxxxxx, jak byly xxxxxxx, například nákupem, xxxxxxx výrobou nebo xxxxx, výše xxxxxxx xx pořízení předmětů, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předmět, kolik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxx příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x předměty, xxxxx se nepodařilo xxxxxx. Xx hrubého xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Při veřejných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcích xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx vystoupení xxxx xxxx xxxx, na xxxxxxxx viditelném xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx uvedeno, kdo xx pořadatelem takového xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla sbírka xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx se xxxx x kolik vstupenek xxxx vytištěno. Tyto xxxxx xxxxx právnická xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kulturní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vede právnická xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxxxxx, x níž xx uvedeno, xxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno x xxxxxxx, xxxx xx xxxx příspěvku, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxxxx x jak bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx. Xx hrubého výtěžku xxxxxx xx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, plnou xxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x dále xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x údaje xxxxxxx x §10 xxxx. 1 písm. x) xx d); xxxx xxx xxxx xxx opatřena xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x otiskem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx sbírky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx není xxxx svéprávná.

§15

Xxxxxx xxxxxxxxx sběracími xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx kulturní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxx pro cestující; x xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

V xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xx, xxxxxxxx o xx xxxxxx.

§16x

Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxx zřízené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikujícím vazbu xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x §23 xxxxxx xxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx předpisem č. 120/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§17

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx zvláštního právního xxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx, xxx x tím xxxxx, xxxxx poskytly xxxxxxxxx, xxxxxx vyslovily xxxxxxx.

§18

Xxxxx právnická xxxxx xxxxx xx stejnému xxxxx konat několik xxxxxx xxxxxxxx. Konání xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xx ukončení x řádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírky.

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx zanikl. Xxxxx xxxx xxxxxx zanikl xxxx xxxxx zahájením, xxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx pokračovat x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx dosavadní konání xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx spolu x oznámením xxxxx xxxxx sbírky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba hodlá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx změněný xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6.

(3) Neshledá-li xxxxxxxxx krajský úřad xxxxxx, pro něž xxxxx xxxxxx xxxx xxx změněný xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Je-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx navrženo x xxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 xxxxxxxxxxx x konání xxxxxx xx lhůtě xxxxxx než 30 xxx od xxxxxxx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pokračovat. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx §4 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvody, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx účel xxxxx, může xxx xxxxxx propagována a x jejím xxxxxx xxx změněný xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx uvedeném x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx změnou účelu xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx, xxxxx sbírku xxxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxx-xx účel xxxxxx po xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nemá x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx účel, je xxxxxxx konání sbírky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx právnická xxxxx oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx účel, xxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx. Tento xxxxxxx xxxx xxxx zbytek xxxx xxxxxx pro xxxx xxxx jen xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx veřejnost srovnatelným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxx druhé xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx zanikl po xxxxx ukončení, avšak xxxx xxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.

(3) Nelze-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx čistý výtěžek xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx účel xxxxxxxx právnickou osobou, xxxxx xxxxx xxxx xx v rozporu xx xxxxxxx, xxxxxxxx x účelu, x xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

§21

(1) Xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx nastanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxx nebo xx nebylo možno xxxxxx konat, xxxx xxxxxxxx xx ukáže, xx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxx připojených xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx krajský xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx nápravu, xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxxxx xxxxx konat.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx odkladný účinek.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sbírku, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, že sbírku xxxxx konat, xxxx x rozhodnutím o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx právnická osoba xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§22

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Příspěvky xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sbírku konala xxx oznámení, popřípadě x xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx takto xxxxxx xxxxx, xx xxxx stanovený právnickou xxxxxx, popřípadě účel xxxx blízký xx x rozporu x xxxxxx, pro xxxxx xxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výtěžku xx xxxxxxxx kraje x rozhodnout x xxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X způsobu využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírkou, x xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx konat, xxxxxxxxx příslušný krajský xxxx xxxxxxxxx na xxx úřední xxxxx x xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx sbírku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxxxxx účet xx xxxxxxxxxx na sbírky xxxxxx výlučně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sběracích xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nákladech, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbírek tak, xxx prokázala soulad xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Právnická xxxxx může na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sbírky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx výtěžku xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sbírky xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obdobích, xxxxxxx však do xxxx ukončení xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx sbírky xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx při ročním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx sbírky. Xxxxx průměr xxxxx xxxxxxxxx hodnotu 5 % xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Čistý xxxxxxx xxxxxx musí právnická xxxxx nebo xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx sbírka xxxxxx, xxxxxx výhradně ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§24

(1) Kontrolu x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx provádí příslušný xxxxxxx xxxx. Ten xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesvědčit, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx xx vyzvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly.

(2) Koná-li xx sbírka xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx kontrole xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, povinna xxxxxxxxx vyúčtování xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx uvedeného x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xxx nelze xx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx kalendářní rok, xxxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke kontrole x xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx x xxxxx způsobem bylo xxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x hrubém xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx termín xxx xxxxxxxxx kontroly jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zbytek xxxxxxx xxxxxxx sbírky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prokázat xx, xxxxx způsobem xxx použit zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx čistý xxxxxxx sbírky ke xxxxxxxxxxx xxxxx využit xxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x rozhodnout x xxxxx, k xxxxx xxxx výtěžek xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výtěžku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx na xxx xxxxxx desce.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději však xx 1 měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx prokázat příslušnému xxxxxxxxx xxxxx, xxx x jakým xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxx, v jehož xxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xx xxxxxxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxx konána, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx xx výzvě zbývající xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k jejímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, odvedení xxxxxxxxx xxxxx výtěžku xx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnout x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytku čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zveřejní xx své úřední xxxxx.

§24x

Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxxx pro xxxx, pro xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx exekuci x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, §22 xxxx. 1 x 2 a §24 xxxx. 3 x 5.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§25

(1) Xxxxxxx osoba, x xxxxx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx, ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §24 xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prováděním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §14 xxxx. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§25x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) koná xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo §8 odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sbírky x xxxxxxx s §7,

x) xxxxxxxxx v provádění xxxxxx po dni, xxxxxx sbírka xxxxx xxxxx §8 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx jejich počtu x xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 4 nezajistí, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyznačily xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podepsaly xx,

x) xxxxxxx některou x povinností xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 až 5,

x) nevyvěsí v xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx ceně xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx x prodeji předmětů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pořadové xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx veřejné kulturní xxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxx jiné všeobecně xxxxxxxxx xxxx pořádané xx xxxxxx získání xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x vchodu do xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx neuvede xx xxxxxxxxx oznámeních x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akce,

k) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxx §13 xxxx. 2,

x) pověří prováděním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §14 xxxx. 2,

m) xxxx sbírku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozporu x §15,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x §17,

x) pokračuje x xxxxxx sbírky xx xxxxx jejího xxxxx v xxxxxxx x §19 xxxx. 1, 4 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxx §21 xxxx. 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x tom, že xxxx konání xx xxxxxxx zastaveno,

r) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx sbírku xxxxx xxxxx, xxxx x xxx, xx konání xxxxxx je dočasně xxxxxxxxx, anebo o xxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) využije xxxxxxxxx xxxxxxx sbírkou, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbírek xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx sbírky,

u) x xxxxxxx s §23 xxxx. 2 xxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky xxxxx §24 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3, xxxx

x) x rozporu x §24 xxxx. 4 xxxxxxxxx veřejnost s xxxxxxxx vyúčtováním sbírky x jejím využitím.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) nebo x),

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), p), q) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), h), i), x), x), x), x), x), x) xxxx x).

§25x

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx úřad, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Koná-li xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x způsob xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx bankovního xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxx xx 14 xxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx lhůtě oznamují xxxxxxxxx krajské xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxx konat xxxxx §21 xxxx. 1, xxxx x xxxxx dočasném zastavení xxxxx §21 xxxx. 2 anebo o xxxxx účelu xxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktuální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx krajského úřadu xxxxx odstavce 2

§27

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obecními xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx krajské xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx narodil,

e) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxxxx,

x) místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, místo x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil.

(3) X údajů podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx x xxxxxxxxxx případě použít xxxx jen takové xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx, kterým tento xxxxx nabyl xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx povolené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x po xxxxx xxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xxxx po xxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2011 Sb.

§30

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 37/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, xx znění xxxxxx x. 202/1990 Xx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx se mění x doplňují xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx vnitřní správy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§31

X zákoně x. 68/1993 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx zákony xx úseku všeobecné xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xx. XXX zrušuje.

XXXX XXXXX

§32

§32 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§33

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Sb. x xxxxxx č. 492/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" zrušuje x xx xxxxx "xx x)" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xx běžném xxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x podnikání xxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. x)]".

2. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx první se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx podle §7x".

3. X §15 xxxx. 8 a x §20 xxxx. 8 xx xx xxxxxx "xxxxx" xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx se sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxxxx osobám, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,14x) x xx".

Xxxxxxxx pod čarou x. 14x) xxx:

"14x) Xxxxx x. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx).".

4. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx příjmy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx14x) pořádané k xxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 8 x §20 odst. 8.".

5. X §38l xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx daru nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx14x) x jeho výši x xxxxx podle §15 xxxx. 8,".

6. X §38x xxxx. 2 xx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx: ", xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniklému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx nástupce".

§34

Přechodná xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxx. 3, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 x xxxxx do tohoto xxxx xxxxxx, jsou xxxxxx plynoucí ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx základu daně xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx 31. prosince 2001 xxxx do xxx xxxxxxx konkursu, xxx-xx xxxxxxx zrušen x xxxxxxx roku 2001, xx vychází z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 2001. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podává xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx konkurs xxxxxx x průběhu xxxx 2001.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§35

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxx x. 117/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Právnická xxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxxxx xxxxx §5a odst. 2 xxxxxx č. 117/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x nedbalosti xxxxx §215 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

Čl. VI xxxxxx právním předpisem x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 117/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2001.

Ve xxxxx tohtoo právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

296/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx proti nim

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

120/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2012

142/2012 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

340/2013 Sb., x dani z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

375/2015 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

287/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2x) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
4) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.