Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022.


Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

117/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ SBÍRKY §1 §2 §2a §3 §4 §5 §5a §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §16a §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §25a §25b §26 §27 §27a §28 §29

Zrušovací ustanovení §30

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST TŘETÍ §32

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §33

Přechodná ustanovení §34

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §35

č. 120/2012 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

117

ZÁKON

ze dne 28. xxxxx 2001

x veřejných xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxx sbírkou je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přispěvatelů pro xxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Sbírku xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, ochranou xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx výtěžkem xxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx z xxxxxx příspěvků xx xxxxxxxx účet,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxx účtu, vytištění xxxxxxxxx listin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") x xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx výtěžkem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx hrubého výtěžku xxxxxx.

§2

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx konají xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, svazy, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, registrované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxx xxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxxx náboženských xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx.

§2a

Sbírku xxx xxxxx xx xxxx určitou xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Sbírku na xxxx xxxxxxx xxx xxxxx nejdéle xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 120/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§3

(1) Sbírku xxxx xxxxx xxxx nebo xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxx xxxx kraj xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, jejíž xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xx-xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx sbírku xxxxx, je xxxxxxx xxxx konání xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxx xxxxx Praze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx úřad"). Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xx 4 x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxx xxx xx, xx xxxxxx xxxxx konat podle §6, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx, x xx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Uvede-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx něž xxxxxxxx zahájit sbírku xx xxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxxxxxxx následků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, živelní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx života xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx den zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx navržené xxxxxxxxxx osobou. Osvědčení xxxxxxxx na úřední xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, příslušný xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, která xxxxx sbírku konat, x dále xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§5

(1) Xxxxxxxxx osoba x oznámení xxxxx,

x) xxx-xx x obec xxxx xxxx,

1. název x xxxxx a xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx obce xxxx xxxxx x souhlasu x xxxxxxx sbírky xx xxxxxx xxx 60 xxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx starosty xxxx, xxx-xx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx právnické xxxxx,

1. xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), adresu sídla, xxx identifikační číslo x xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, oprávněné xxxxxx xx věci sbírky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle než 3 měsíce, xxxxx xxxxx být xxxxxx 90 xxx, nebo xxxxxx prohlášení v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x oznámení xxxxxx

x) účel sbírky,

b) xxxxx, na xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx x datum ukončení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) způsob provádění xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční banky, x níž je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx tohoto xxxx, xxxx-xx se sbírka xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. a),

f) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx, xxxx-xx se sbírka xxxxxxxx xxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxx-xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx určitou xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx,

x) xxx x roce, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx první roční xxxxxxxx vyúčtování podle §24 odst. 2, xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx s dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. h).

(3) X oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, koná-li xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx politických xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx příslušného xxxxxx x místě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x o xxx, že nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

c) čestné xxxxxxxxxx x tom, xxx fyzická osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nepřetržitě xxxx xxx 3 měsíce xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx než uvedený x §9 odst. 1 lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.

(6) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx podle §4 xxxx. 1 nezapočítává. Xxxxxxxxxx-xx právnická osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x fyzické osoby, xxxxxxxxx jednat xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx.

(2) Právnická osoba xx nepovažuje za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti (§217 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§232 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena, xxxx

x) x xxxxxx za xxx, xxxxx xxxxx xxxx obdobné znakům xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx uplynulo xxxx xxx pět xxx xxxx méně xxx pětinásobek xxxx, xx kterou byl xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2a) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§6

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjistí, že xxxx oznámené sbírky xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx právnická xxxxx, která konání xxxxxx oznámila, nesplnila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, rozhodne, xx sbírku xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx na své xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx-xx příslušný xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx konat, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuvede v xxxxxxxx jako den xxxxxxxx sbírky datum xxxxxxxx; xxxxx nesmí xxx xxxxxx zahájena xxx propagována.

§8

(1) Xxxxxx končí xxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx dnem xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(2) Sbírku může xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle §5 odst. 5.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ukončila xx xxxxx odstavců 2 x 3, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx seznámit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx propagovala.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx sbírky xxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx data xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §2a xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nelze xx xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§9

(1) Sbírky xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) shromažďováním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§23) xxxxxxxx xxx xxxxx účel x xxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokladničkami,

d) prodejem xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx zahrnut x xxxxxx ceně,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo sportovní xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx příspěvku, jestliže xx příspěvek xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx textovými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxxxx krajský xxxx xx žádost právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sbírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx konat xxxxxx x jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovaný jiný xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodlá xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 a xxx xxxxx způsob xx xxx xxxxxx sbírky xxxxxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx jí xxxxxx xxx způsob xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxxx3) xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx listiny xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx statutárních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) účel xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, kterému xxxx xxxxxx oznámena, a xxxxx přijetí oznámení xxxxx §4 odst. 1,

x) xxxxx, na xxxx xx xxxxxx xxxx konat, x xxxx, po xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx titul x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx občanského průkazu xxxxxxx osoby pověřené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxx plné moci (§14 xxxx. 1),

f) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx přispěvatelů.

(2) Nejde-li x obec nebo xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx statutárním xxxxx xxxxx městského xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx listiny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx o xxxxxxx jejich počtu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k nahlédnutí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx potvrzení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx listinami xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx sběrací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxx dbají, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx sběrací listiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx xx.

§11

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx rozmístěny, nebo xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx přenosné, x xxxxxxxxxx pokladničky proti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neoprávněnému xxxxxxxx, a to xxx, xxx bez xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxx vyjmut; takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx stejná xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xx viditelně opatří xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxxxx ji xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sídlo; xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jedné sbírky, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx řadou pro xxxxxxx xxxxxxx obvody, x nichž xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Otevření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pracovního dne, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámit xxxxxxx 3 xxxxxxxx dny xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx pokladničku xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sídlo.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx sbírku xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx 3 zástupci xxxx, z xxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxx, 3 xxxxxxxx xxxxx, x nichž 1 xx xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx; zástupci xx xxxxxxxx prokážou svoji xxxxxxxxx. X xxxxxx x provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxx vyjmuté x xxxxxxxxxxx. Vyhotovený xxxxx xx xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. X xxxxxxxxxx otevření pokladničky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx míst, xxx xxxx pokladničky xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx prodejem předmětů, x jejichž ceně xx xxxxxxx příspěvek, xxxxxxx se xx xxxx zřetelně výše xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xx uvedeno, kdo xxxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx sbírka xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx, například xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx pořízení předmětů, xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo skutečně xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx x xxx bylo xxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příspěvku.

§13

(1) Xxx veřejných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výši příspěvku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx, kde se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxx, x xxxx xx uvedeno, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx vstupenek xxxx vytištěno. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámeních x xxxxxxx vystoupení nebo xxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx prodejem vstupenek xx xxxxxxx kulturní xxxx sportovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx uvedeno, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vstupenek x jak xxxx xxxxxxxx xx vstupenkami, xxxxx nebyly prodány. Xx hrubého xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a údaje xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x); xxxx moc xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx sbírky xxxxx pověřit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx předmětů xxxx vstupenek xx xxxxxxx kulturní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx všeobecně xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xx zahrnut xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§16

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dárcovskými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx konající xxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxxxx zpráv x odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xx, xxxxxxxx o xx požádá.

§16a

Koná-li se sbírka xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, účtuje xxxxxxxxx xxxxx o takovémto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x §23 xxxxxx zákona.

§16a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§17

Xxxxxxxxx xxxxx konající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytovat, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxx, xxx x tím xxxxx, které poskytly xxxxxxxxx, předem xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxx právnická xxxxx xxxxx xx stejnému xxxxx xxxxx několik xxxxxx xxxxxxxx. Konání xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xx xxxxxxxx x řádném vyúčtování xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

(1) Xxxxxx účel xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v případě, xx původní xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx sbírky xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx sbírky pro xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx konání xxxxxx zastavit a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxx sbírky písemně xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxx podle §5 odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx xxx změněný xxxx konat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6.

(3) Neshledá-li xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx změny účelu xxxxxx. Je-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx navrženo x xxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x konání xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx sbírky xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §4 odst. 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx účel xxxxx, xxxx být xxxxxx propagována x x xxxxx konání xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx sbírky.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx změnou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sbírku xxxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxx-xx účel xxxxxx xx jejím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx účel, xx xxxxxxx konání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx využití xxxxx nepoužitého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx sbírku xxxxx xxxxxx zákona xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx použít xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky nebo xxxx zbytku je xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, avšak xxxx použitím čistého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxx účel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, k xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx stránky").

§21

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx možno xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x dokladech k xxxx připojených xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxx, xxxx-xx plněna xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxxxx rozhodne, že xxxxxx nelze xxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx seznámit veřejnost x xxxxxxxxxxx o xxx, xx sbírku xxxxx konat, xxxx x rozhodnutím x xxxxx xxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxx způsobem, jakým xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad.

§22

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx konala xxx oznámení, xxxxxxxxx x účelu xxxx xxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx proto, xx xxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x rozporu x xxxxxx, xxx který xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx právnické osobě xxxxxxxx čistého výtěžku xx rozpočtu xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx nelze xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx který převede xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účet xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo sběracích xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx účtuje x xxxxxxxxx, výnosech, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sbírky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky, která xxxx xxxxx převýšit 5 % x xxxxxxxxx hrubého xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx, za něž xxxxxx průběžné xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky použít x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx ukončení xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 % podle xxxxxxxx 2.

(4) Čistý xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx konána, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx provádí příslušný xxxxxxx úřad. Ten xx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesvědčit, xxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x oznámením x x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xx veškeré xxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx určitou xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxxx. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx sbírku, povinna xxxxxxxxx vyúčtování xxxx xx 3 měsíců xxx xxx uvedeného x oznámení xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x). Tento xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx kalendářní rok, xxxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx, skutečných nákladů xxxxxxxxx s jejím xxxxxxx x čistého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xx stanovenému xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu o xxxxx xxxxxxxxx sběracích xxxxxx, nebo jiné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistý xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Právnická xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx konečné vyúčtování xxxxxx x prokázat xx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zbytek xxxxxxx výtěžku sbírky. Xxxxx xxxx čistý xxxxxxx sbírky xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xx příslušný krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytku xxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxxx xx své xxxxxx desce.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx využit čistý xxxxxxx xxxxxx, má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, x jehož xxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx čistý xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx xx xxxxx zbývající xxxx xxxxxxx výtěžku xxxxxx x jejímu xxxxxxxxxxx účelu použil. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxx xx výzvě, xx příslušný xxxxxxx xxxx oprávněn rozhodnutím xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx své úřední xxxxx.

§24x

Xx čistý xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx, pro nějž xx xxxx xxxx xxxxxx konána, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §20 odst. 3, §22 xxxx. 1 x 2 x §24 xxxx. 3 x 5.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§25

(1) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxx prospěch xxxx xxxxxx konána, xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 nevyužije xxxxxxx sbírky, xxxxx xxxxxxxx, xx stanovenému xxxxx xxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx x §24 xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §14 xxxx. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx až xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§25x

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx §8 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §7,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dni, xxxxxx xxxxxx končí xxxxx §8 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxx jejich počtu x xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx x xxxxxxx x §10 odst. 4 xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutý xxxxxxxxx a podepsaly xx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xx 5,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o sbírce xxxxx §12 xxxx. 1,

x) xxxxxx evidenci x prodeji předmětů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) v rozporu x §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxx xxxx nevyvěsí x vchodu xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx anebo xxxxx obsažené v xxxxx oznámení neuvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x rozporu s §14 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §15,

x) poskytne xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x §17,

x) pokračuje x konání xxxxxx xx xxxxx jejího xxxxx v xxxxxxx x §19 odst. 1, 4 xxxx 5,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §20 xxxx. 1 x případech, xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účelu,

q) koná xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §21 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx sbírku xxxxx xxxxx, xxxx x xxx, xx xxxx konání xx xxxxxxx zastaveno,

r) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 nezveřejní xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxx, xx konání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad,

s) xxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx s §23 xxxx. 1 nezřídí xxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx účet, xxxx xx tento účet xxxxxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbírek xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sbírky,

u) x xxxxxxx x §23 xxxx. 2 xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s konáním xxxxxx xxxx jak 5 % xxxxxxx xxxxxxx sbírky,

v) v xxxxxxx s §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sbírky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) nepředloží xxxxxxxx vyúčtování sbírky xxxxx §24 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxx x §24 xxxx. 4 xxxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxx vyúčtováním sbírky x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek lze xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) x x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) nebo x),

x) 300&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), p), q) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), h), i), x), x), x), x), x), x) xxxx x).

§25x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1. Je-li právnickou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx město Xxxxx, xxxxxxxxx projednává ministerstvo.

§26

(1) Xxxx-xx sbírku xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxx. Xxxxxxxxx krajské xxxxx oznamují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx konání xxxxxx, xxxxx xxxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx příspěvky xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx do 14 xxx xx zahájení xxxxxx sbírky. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, nebo o xxxxx dočasném xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktuální informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xx 14 xxx xxx xxx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx odstavce 2

§27

Xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx obecními xxxxx x krajskými xxxxx náleží xx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§27x

§27x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§28

(1) Xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti.

(2) Xxxxxx povolené přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxx i xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však po xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx sbírky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 120/2011 Sb.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 37/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx znění zákona x. 202/1990 Xx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§31

X xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé zákony xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy, ve xxxxx zákona x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 301/2000 Xx., se xx. XXX xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

§32

§32 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§33

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Sb., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 241/2000 Xx., zákona č. 340/2000 Sb. x xxxxxx x. 492/2000 Xx., se mění xxxxx:

1. X §7a xxxx první se xxxxx "xxxxx" zrušuje x za xxxxx "xx x)" xx xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. g)]".

2. X §8 xxxx. 1 písm. g) xxxx xxxxx xx xx xxxxx "účtech" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx §7x".

3. X §15 xxxx. 8 x v §20 xxxx. 8 xx xx xxxxxx "xxxxx" xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x právnickým xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírek podle xxxxxxxxxx zákona,14e) x xx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14e) xxx:

"14x) Xxxxx č. 117/2001 Xx., x veřejných xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o veřejných xxxxxxxx).".

4. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx14x) pořádané k xxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 8 x §20 odst. 8.".

5. X §38x xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) potvrzením xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx14x) x xxxx výši x xxxxx xxxxx §15 xxxx. 8,".

6. X §38x xxxx. 2 se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tato slova: ", xxxxx daňová xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nástupce".

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2000 x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxxxx xx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu do 31. xxxxxxxx 2001 xxxx do xxx xxxxxxx konkursu, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx roku 2001, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx výsledku vykázaného xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2001 xxxx do xxx xxxxxxx konkursu, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 2001. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x daňové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx konkurs xxxxxx x průběhu xxxx 2001.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§35

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/2001 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxx č. 117/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Právnická xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx podle §5a xxxx. 2 xxxxxx x. 117/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 117/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2015

120/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Xx., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

375/2015 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 45/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 28.6.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 3 zákona x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.