Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2019.


Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

117/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ SBÍRKY §1 §2 §2a §3 §4 §5 §5a §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §16a §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §25a §25b §26 §27 §27a §28 §29

Zrušovací ustanovení §30

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST TŘETÍ §32

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §33

Přechodná ustanovení §34

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §35

č. 120/2012 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

117

XXXXX

xx dne 28. xxxxx 2001

x veřejných xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

VEŘEJNÉ SBÍRKY

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a shromažďování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků xx předem xxxxxxxxxx xxxxxx přispěvatelů xxx xxxxxx stanovený xxxxxxx xxxxxxxxx účel, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxx konat xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx pouze právnická xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxxxx je x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx, ochranou xxxxxxxxx xxxxxxx, ochranou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx sbírkou, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x konáním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sběracích xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") x xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx získaná xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx sbírky xx xxxxxxx výtěžku xxxxxx.

§2

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx konají xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, svazy, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů,1) xxxx xxxxx členy xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx církvemi x náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2) x xxxxxxxxx x náboženským xxxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx.

§2a

Sbírku lze xxxxx xx xxxx určitou xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxx xxxxxxx lze xxxxx nejdéle xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2x vložen právním xxxxxxxxx č. 120/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§3

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Právnická xxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxx kraj xxxx x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx konat sbírku x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, je povinna xxxx xxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx městě Praze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx"). Xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") uvedené v §5 xxxx. 1 xx 4 a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvody pro xx, že sbírku xxxxx xxxxx xxxxx §6, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx doručeno právnické xxxxx do vlastních xxxxx.

(2) Uvede-li právnická xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxx xxxxxxxx xxxxxxx sbírku xx xxxxx kratší xxx 30 xxx xx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx průmyslové havárie, xxxxx záchrana zdraví xxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxx krajský úřad xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x přihlédnutím xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx osvědčení nastávají xxxx vyvěšení xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, příslušný xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§5

(1) Právnická xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxx xxxx xxxx,

1. název x sídlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx sbírky xx starší než 60 xxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx právnické xxxxx,

1. xxxxx (obchodní xxxxx), xxxxxx xxxxx, xxx identifikační xxxxx x xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx,

2. jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, oprávněné xxxxxx xx xxxx sbírky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x připojí doklad x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx starší 90 xxx, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx tento xxxx takový doklad xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoby xxxx x oznámení xxxxxx

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxx xx sbírka bude xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx provádění xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky, x níž je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx shromažďování příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. a),

f) podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pokladniček, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. c),

g) xxxxxx xxxx příspěvku xxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx zahrnut, nebo xxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx sbírka způsobem xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxx-xx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx,

x) xxx x xxxx, xx kterému bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vyúčtování xxxxx §24 odst. 2, xxxx-xx tento xxx xxxxxxx x dnem xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. h).

(3) X xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx

x) vzor xxxxxxx xxxxxxx, koná-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx; Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a o xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neprobíhá insolvenční xxxxxx, v xxxx xx xxxxx její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnuto x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx ni nebyla xxxxxxxxx nucená xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx x xxx, xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx sbírky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nepřetržitě xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx oznámit příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxx x rozšířit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského úřadu xxxxx §9 odst. 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doba, po xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou xxxxx xxxxxxx vyrozumí, xx xx xxxxxxxxx nebude xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 x xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx.

(2) Právnická osoba xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x nedbalosti (§217 xxxxxxxxx zákoníku) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx počítače x xxxxxxxxxx (§232 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pokud xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) za xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nedbalostní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, pokud xx na xx xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x cizině xx xxx, xxxxx znaky xxxx xxxxxxx znakům xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonán, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2a) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxx oznámené sbírky xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx že právnická xxxxx, xxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podmínky stanovené xxxxx zákonem, rozhodne, xx xxxxxx nelze xxxxx; odvolání proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx na své xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx-xx příslušný xxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; dříve xxxxx xxx sbírka xxxxxxxx xxx propagována.

§8

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x), nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §21 xxxx. 1.

(2) Sbírku xxxx xxxxxxxxx xxxxx ukončit xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba oznámí xxxxxxxxxxx krajskému úřadu xx lhůtě xxxxx §5 odst. 5.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxx odstavců 2 x 3, xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxxx sbírky xxxxxxxxxxxx způsobem, jakým xxxxxx propagovala.

(5) Právnická xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx konané xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxx ukončení xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; ustanovení §2a xxx xxxx xxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sbírka xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankovním účtu (§23) xxxxxxxx pro xxxxx účel x xxxxx, a to xx xxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo sportovní xxxxxxxxxx anebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zahrnut x xxxx vstupenek,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

g) složením xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx žádost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oznámila xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx pořádkem.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx sbírku xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prospěchu3) xx na xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) a x) xxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx listiny xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydány xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) účel xxxxxx,

x) datum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xx sbírka xxxx xxxxx,

x) jméno, příjmení, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx moci (§14 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnutých příspěvků x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxx část, musí xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx (městské xxxxx), x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx městské xxxxx, (dále xxx "xxxxxx xxxx"), x xxxxx xxxxxxx obvodu xx má sbírka xxxxx, sběrací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x náležitostí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nahlédnutí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxx sběracích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx účely vyúčtování xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sběrací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx sběrací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dbají, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx xx.

§11

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx pokladničkami, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokladničky xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neoprávněnému xxxxxxxx, a xx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx pokladničky xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Má-li xxx xxxxxx pokladnička xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "putovní xxxxxxxxxxx"; xxxxxx xx obecní xxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; má-li xxx xxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx použity.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecnímu xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx konající xxxxxx xxxxx.

(4) Otevření xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx, x nichž 1 je xxxxxxxxxxxx xxxx zařazeným xx xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxx, 3 xxxxxxxx kraje, x xxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx otevření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx vyjmuté x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx území, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pokladniček x při jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyhotoví zápis xxxxx xxxxxxxx 4 x uvedením xxxx, xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Provádí-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxx xx xxxxxxx příspěvek, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx možné nebo xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx předměty xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xx uvedeno, xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx, výše xxxxxxxxx x kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se sbírka xxxxxxxx předmětů, vede xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx určených x xxxxxx prodeji xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, například nákupem, xxxxxxx výrobou xxxx xxxxx, výše xxxxxxx xx xxxxxxxx předmětů, xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem předmětů x jak bylo xxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx příspěvku.

§13

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx příspěvku uvede xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx příspěvku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx koná, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akce, xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxx x kolik xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx právnická xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznámeních x xxxxxxx vystoupení xxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx vstupenek xx veřejná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pořádané xx xxxxxx získání xxxxxxxxx, vede xxxxxxxxx xxxxx x vstupenkách xxxxxxxx k prodeji xxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx výše příspěvku, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodeje vstupenek x jak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prodány. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se zahrnuje xxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx prováděním xxxxxx xx xx požádání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této fyzické xxxxx a xxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 1 písm. x) až x); xxxx xxx musí xxx opatřena pořadovým xxxxxx, podpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x otiskem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Prováděním xxxxxx xxxxx pověřit fyzickou xxxxx xxxxxx 15 xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

Sbírky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vstupenek xx xxxxxxx kulturní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x prostředcích xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostorách je xxxxx xx konat xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dárcovskými textovými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx příspěvky xxxxxxxxx, povinen poskytnout xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xx, xxxxxxxx x xx požádá.

§16a

Koná-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do pokladny xx sbírku v xxxxxxx x §23 xxxxxx xxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx předpisem x. 120/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§17

Právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zveřejňovat xxx poskytovat, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx případů, xxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, předem xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxx právnická xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx několik xxxxxx souběžně. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírky.

§19

(1) Změnit xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx zanikl xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxx x oznámením xxxxx xxxxx sbírky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději 30 dnů před xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba hodlá xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx být xx xxxxx xxxxx použito x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. b).

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx pro změněný xxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6.

(3) Neshledá-li xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx sbírku dále xxx změněný účel xxxxx, xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx. Je-li x xxxxxxxx změny účelu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x konání xxxxxx ve lhůtě xxxxxx než 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx sbírky xxxxxxxxxx. Xxx doručování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §4 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx změněný xxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx konání xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx sbírky.

(5) Xxxxx právnická osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx propagovala.

§20

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx po jejím xxxxxxxx a právnická xxxxx nemá v xxxxxx pokračovat x xxxxxx sbírky xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx sbírku xxxxx xxxxxx zákona xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxx jen xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx, jakým xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Obdobně xx xxxxx odstavce 1 xxx druhé xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, avšak xxxx použitím xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.

(3) Nelze-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

§21

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sbírky, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxx x pro xxx není xxxx xx nebylo možno xxxxxx konat, nebo xxxxxxxx xx ukáže, xx údaje xxxxxxx x oznámení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konání sbírky, xxxx-xx xxxxxx některá x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx; xxxxxxxx-xx právnická xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx nelze konat.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sbírku, je xxxxxxx seznámit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxx, xx sbírku xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx propagovala, x xx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx.

§22

(1) X využití xxxxxxxxx získaných xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx oznámení, xxxxxxxxx x účelu jemu xxxxxxxx. Xxxxx-xx čistý xxxxxxx sbírky xxxxx xxxxxx proto, že xxxx stanovený právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx blízký je x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx výtěžku xx rozpočtu xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, x němuž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnuto, xx xx nelze xxxxx, xxxxxxxxx příslušný krajský xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx sbírku zřídit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx který převede xxxxx výtěžek sbírky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na sbírky xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbírek tak, xxx prokázala xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x konáním sbírky xxxxxx xxxx hrubého xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx převýšit 5 % z xxxxxxxxx hrubého xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx sbírka xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx veškeré prostředky xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sbírky xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxx, xx něž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx ukončení xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx sbírky podle xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx sbírky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx období sbírky. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxx ten, x xxxxx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx sbírky.

§24

(1) Kontrolu x xxxxx nad konáním xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesvědčit, xxx je xxxxxx xxxxxx v souladu x oznámením x x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly.

(2) Koná-li xx sbírka na xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyúčtování sbírky. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x). Tento xxx nelze po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx průběžné vyúčtování xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx sbírky.

(3) Xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, skutečných xxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx způsobem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovenému xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sběrací xxxxxxx, xxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx sběracích xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Nebyl-li x xxxx xxxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky x xxxxxx xxxxxxxxxxx účelu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx konečné xxxxxxxxxx xxxxxx x prokázat xx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx není čistý xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx v termínu xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx krajský xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx nepoužité části xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x účelu, x xxxxx xxxx výtěžek xxxxxx, podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx odvedeného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na své xxxxxx desce.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, jakým xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxx x xxxxx způsobem xxx xxxxxx čistý xxxxxxx sbírky, xx xx vyžádání příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxx, x jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxxxx úřad, xx xxxxxxxxxx čistý xxxxxxx xxxxxx xxxxx použit x plném rozsahu, xxxxx xxxx, v xxxxx prospěch byla xxxxxx konána, aby xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sbírky ke xxxxxxxxxxx xxxxx využit xxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, odvedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, x němuž xxxx výtěžek xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx zbytku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

§24x

Xx čistý výtěžek xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xx nebo byla xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 3, §22 odst. 1 x 2 x §24 odst. 3 x 5.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§25

(1) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24 odst. 5 xxxxxxxxx, zda x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx stanovenou v §14 xxxx. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§25a

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) koná xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo §8 xxxx. 5,

c) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §7,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dni, xxxxxx sbírka xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x náležitostí xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx vyznačily xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podepsaly xx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xx 5,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1,

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxx předmětů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kulturní xxxx sportovní vystoupení xxxx jiné všeobecně xxxxxxxxx xxxx pořádané xx xxxxxx získání xxxxxxxxx xxxx nevyvěsí x vchodu xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxx akce xxxx, oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx oznámení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o vstupenkách xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2,

x) pověří xxxxxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxx x §14 xxxx. 2,

m) xxxx sbírku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prodejem xxxxxxxx nebo vstupenek x xxxxxxx s §15,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x §17,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §19 xxxx. 1, 4 nebo 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zániku xxxxxx účelu,

q) xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx nelze, xxxx x xxx, xx xxxx konání xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 nezveřejní xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx nelze xxxxx, xxxx x xxx, xx konání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx neinformuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) využije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1,

t) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx hrubý xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx x nákladech, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx prokázala xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 2 použije xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x konáním xxxxxx xxxx xxx 5 % hrubého xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §23 xxxx. 4 nevyužije xxxxx výtěžek xxxxxx xxxxxxxx xx stanovenému xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky xxxxx §24 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3, nebo

y) x xxxxxxx x §24 xxxx. 4 xxxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sbírky x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) x x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo x),

c) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), g), x), x), x) xxxx r),

d) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), h), i), x), x), x), x), v), x) xxxx y).

§25b

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx příslušný xxxxx §4 xxxx. 1. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx kraj xxxx xxxxxx město Praha, xxxxxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Koná-li xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx Praha, plní xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx centrální evidenci xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznamují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx sbírku, účel x xxxxxx konání xxxxxx, xxxxx banky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx shromažďovány, x xx xx xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 1, nebo o xxxxx xxxxxxxx zastavení xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxxx sbírky xxxxx §19.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktuální xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 dnů xxx xxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 2

§27

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx náleží do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.

§27x

(1) Ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx narodil,

e) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx krajské xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) druh a xxxxxx xxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

§28

(1) Správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx oznámení xxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx povolené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x po xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2011 Sb.

§30

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se xxxxx č. 37/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 202/1990 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§31

X xxxxxx č. 68/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx některé zákony xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx. a xxxxxx x. 301/2000 Xx., se xx. XXX xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

§32

§32 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§33

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Sb., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Sb., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx. a xxxxxx č. 492/2000 Xx., se mění xxxxx:

1. X §7a xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx" zrušuje x za xxxxx "xx c)" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xx běžném xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx x podnikání xxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. g)]".

2. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx §7a".

3. X §15 odst. 8 x x §20 xxxx. 8 xx za xxxxxx "xxxxx" xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slova "právnickým xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,14x) x xx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14x) zní:

"14e) Xxxxx č. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o veřejných xxxxxxxx).".

4. X §19 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prostředků xxxxxxx xxxxxx14x) xxxxxxxx x xxxxxx vymezeným x §15 odst. 8 x §20 xxxx. 8.".

5. X §38x xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx daru nebo xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx14x) x xxxx xxxx x účelu podle §15 xxxx. 8,".

6. X §38n xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx slova: ", xxxxx daňová xxxxxx vzniklá a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx".

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3, x xxxxxxx xxx konkurs xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 a xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxx, jsou xxxxxx plynoucí xx xxxxxxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx základu xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2001 xxxx do xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx zrušen v xxxxxxx roku 2001, xx vychází z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2001 xxxx do dne xxxxxxx konkursu, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx 2001. Xxxxxx povinnost xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 nebo xx xxx zrušení xxxxxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxx 2001.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§35

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. června 2001.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Na xxxxxx ohledně sbírky xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx č. 117/2001 Xx., ve znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Právnická xxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 2 xxxxxx x. 117/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xx na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

Čl. VI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 117/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

296/2007 Xx., kterým xx mění zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

120/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/2001 Xx., x veřejných xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

142/2012 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Sb., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

375/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

287/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v politických xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry a xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností.
2a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.