Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2019.


Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

117/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ SBÍRKY §1 §2 §2a §3 §4 §5 §5a §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §16a §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §25a §25b §26 §27 §27a §28 §29

Zrušovací ustanovení §30

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST TŘETÍ §32

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §33

Přechodná ustanovení §34

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §35

č. 120/2012 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

117

XXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2001

x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

VEŘEJNÉ XXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxx sbírkou je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžitých příspěvků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přispěvatelů pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, tělovýchovy xxxx sportu, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo životního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Sbírku xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx pořádat x xxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx,

x) náklady xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx účtu, vytištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") x xx propagaci xxxxxx,

x) xxxxxx výtěžkem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x konáním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Za xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,1) xxxx xxxxx členy xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx úkolů,

b) shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2) k xxxxxxxxx a náboženským xxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náboženských xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§2x

Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 120/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§3

(1) Sbírku může xxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx rovněž xxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx-xx x obec xxxx xxxx xxxx x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx sbírku x případě, xx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xx xxxxx České xxxxxxxxx umístěnou xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx povinna xxxx konání písemně xxxxxxx krajskému úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx úřad"). Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") uvedené x §5 xxxx. 1 xx 4 x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx, xx sbírku xxxxx konat xxxxx §6, xxxxxxx právnické xxxxx datum xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Osvědčení xxxx xxx doručeno xxxxxxxxx xxxxx do vlastních xxxxx.

(2) Uvede-li právnická xxxxx v oznámení xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx něž xxxxxxxx zahájit xxxxxx xx xxxxx kratší xxx 30 xxx xx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský úřad xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Osvědčení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x doručí xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx rukou; účinky xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx konat, x xxxx postupuje xxxxx odstavce 1.

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvede,

a) xxx-xx x xxxx xxxx xxxx,

1. xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x souhlasu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx než 60 xxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx, nebo hejtmana xxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx sbírky,

b) xxx-xx x ostatní xxxxxxxxx xxxxx,

1. název (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx číslo x jména, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, oprávněné xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, x připojí doklad x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 90 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx.

(2) Právnické osoby xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxx xx sbírka xxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx x datum ukončení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx sbírka bude xxxxxx na dobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxx provádění xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx účet xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx účtu, xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx příspěvku při xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx ceně je xxxxxxxxx zahrnut, xxxx xxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx x xxxx, xx kterému bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxx-xx xx sbírka na xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx,

x) xxx v xxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx první xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2, xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx s dnem xxxxxxxx x odstavci 2 písm. x).

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) vzor xxxxxxx listiny, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) souhlas Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxx použito x xxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx politických xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána.

(4) Právnická xxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, že xxxx splatný daňový xxxxxxxxxx, x x xxx, xx xxxx xxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxx a xx xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx neprobíhá xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nucená xxxxxx xxxx u ní xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správa anebo xx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x řešení xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat ve xxxx sbírky jménem xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nepřetržitě xxxx xxx 3 měsíce xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx oznámit příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sbírky xx xxxx než xxxxxxx x §9 odst. 1 lze xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.

(6) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxx vyzvána x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doba, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx, příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx vyrozumí, xx xx xxxxxxxxx nebude xxxxxxx.

§5x

(1) Právnické osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx nepovažuje za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx za xxxxxxx xxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti (§217 xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§232 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Fyzická osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx odsouzena

a) xx xxxxxxx trestný čin xxxx nedbalostní xxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx hospodářský, xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena, xxxx

x) x xxxxxx xx xxx, xxxxx znaky xxxx obdobné znakům xxxxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku uplynulo xxxx xxx xxx xxx xxxx méně xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§6

(1) X případě, xx příslušný xxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxx oznámené sbírky xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx sbírku xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx sbírky datum xxxxxxxx; dříve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oznámení xxxxx odstavce 3, xxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §21 odst. 1.

(2) Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx x odstavci 1. Tuto skutečnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx příslušnému krajskému xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx propagovala sbírku x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx sbírky xxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx; ustanovení §2a tím není xxxxxxx. X sbírek xxxxxxxx na dobu xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaj xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x).

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sbírka xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

§9

(1) Sbírky xx xxxxxx jedním nebo xxxx z xxxxxx xxxxxxx:

x) shromažďováním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§23) xxxxxxxx xxx xxxxx účel x xxxxx, a xx xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx x xxxxxx sbírky,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) prodejem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx přístupné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vstupenek,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) složením xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx žádost xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx sbírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx konat xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx než uvedeným x odstavci 1. Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírky x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodlá xxxxx sbírku jiným xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx v odstavci 1 a xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx sbírky xxxxxxxx, příslušný krajský xxxx jí xxxxxx xxx způsob xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) xx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x x) nevztahuje.

§10

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x jednom originálním xxxxxxxxxx x opatřeny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx statutárních orgánů xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému byla xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxx, na xxxx se sbírka xxxx xxxxx, x xxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxx xxxx moci (§14 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Nejde-li x xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx sbírka xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx žádostí x xxxxxxx jejich xxxxx x náležitostí a xxxxxxx předloží obecnímu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx; o ověřeném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx potvrzení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sběrací listiny xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx sběrací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(4) Xxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxxx listiny xxxxxxxxx poskytnutý příspěvek x podepsali xx.

§11

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx přenosné, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokladničky musí xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, aby bez xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx být jejich xxxxx vyjmut; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konání xxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "putovní xxxxxxxxxxx"; xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sídlo; má-li xxx použito xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jedné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nichž mají xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx obecnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oznamuje xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx osoba konající xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx 3 zástupci xxxx, x xxxxx 1 xx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x sbírku kraje, 3 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx 1 xx zaměstnancem xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx si xxxxxxxx prokážou svoji xxxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyjmuté x xxxxxxxxxxx. Vyhotovený zápis xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokladničky xx vyhotoví xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x uvedením xxxx, xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx prodejem xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx příspěvek, xxxxxxx xx xx xxxx zřetelně xxxx xxxxxx příspěvku, xx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx. Právnická xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xx uvedeno, xxx xxxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxx, výše xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx sbírka xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx určených k xxxxxx xxxxxxx evidenci, x xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx určeno k xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předmětů, xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxx, kolik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem předmětů x xxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx hrubého xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcích xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx příspěvku x pořadové číslo xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx vystoupení nebo xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx, xxx xx pořadatelem takového xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla sbírka xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxx se xxxx x kolik xxxxxxxxx xxxx vytištěno. Tyto xxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx vstupenek xx veřejná kulturní xxxx sportovní vystoupení xxxxx xxxx všeobecně xxxxxxxxx akce xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx právnická xxxxx x vstupenkách xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno x prodeji, jaká xx výše příspěvku, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vstupenek x xxx xxxx xxxxxxxx xx vstupenkami, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírky xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx obsahuje jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a dále xxxxx narození, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x); xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx pořadovým xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřit fyzickou xxxxx xxxxxx 15 xxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

Sbírky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx předmětů xxxx vstupenek xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vystoupení xxxx xxxx všeobecně přístupné xxxx, v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x prostředcích xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx cestující; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostorách je xxxxx je konat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

V případě konání xxxxxx dárcovskými xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx příspěvky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informaci o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xx, xxxxxxxx x xx požádá.

§16x

Xxxx-xx se sbírka xxxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxx zřízené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikujícím vazbu xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx s §23 xxxxxx xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2012

§17

Právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxx poskytovat, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxx, xxx s xxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, předem xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Tatáž právnická xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx konat xxxxxxx xxxxxx souběžně. Konání xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xx xxxxxxxx x řádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírky.

§19

(1) Xxxxxx účel xxxxxx sbírky xxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx sbírky xxxxxx xxxx xxxxx zahájením, xxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba, která xxxxx pokračovat v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx dosavadní konání xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oznámením xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxx, od kterého xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx sbírky xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx sbírku xxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx §6.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxx dále xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, osvědčí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx. Xx-xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxx xxxxxx sbírky pokračovat. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §4 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvody, pro xxx xxxxxx nelze xxx xxxxxxx účel xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx a x jejím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx.

(5) Xxxxx právnická osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx seznámit xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nemá x xxxxxx pokračovat x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx sbírky xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému krajskému xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx sbírku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx použít pro xxxx xxxx xxx xx souhlasem příslušného xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxx xxxx zbytku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Obdobně se xxxxx odstavce 1 xxx druhé xx xxxxxx postupuje x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx zanikl xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxx čistý výtěžek xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx účel xxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx v rozporu xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

§21

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sbírky, xx xxxxxx nelze konat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyjdou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx není xxxx xx xxxxxx možno xxxxxx konat, xxxx xxxxxxxx xx ukáže, xx údaje uvedené x xxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím dočasně xxxxxxx xxxxxx sbírky, xxxx-xx plněna xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxxxx nelze xxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti rozhodnutím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx seznámit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xx sbírku xxxxx konat, nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právnická osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad.

§22

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírkou xxxxxxx xxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu xxxx xxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxxx sbírky takto xxxxxx proto, xx xxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sbírku xxxxx, xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx čistého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, x němuž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) X způsobu využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx nelze konat, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxx úřední xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx který xxxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx. Xxxxxxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba účtuje x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbírek xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx výtěžku xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nevyčerpá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx sbírky xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx, za xxx xxxxxx xxxxxxxx vyúčtování, xx možné takto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx ukončení sbírky. Xxxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx průměr xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx, x jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxx konána, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§24

(1) Kontrolu x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx provádí příslušný xxxxxxx úřad. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesvědčit, xxx je xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx a x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xx veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx sbírka xx xxxx neurčitou xxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 rok, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyúčtování sbírky. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xx 3 xxxxxx xxx xxx uvedeného x oznámení xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxx nelze xx xxxxxxxxxx osvědčení změnit. Xxxxx xxxxxxxx vyúčtování xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx kalendářní xxx, xxxxxxx xxxx xx 18 měsíců xxx xxx xxxxxxxx sbírky.

(3) Xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxx sbírky je xxxxxxxxx osoba povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kontrole x schválení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejího hrubého xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx sbírky. Zároveň xxxxxxxx všechny sběrací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sběracích xxxxxx, nebo jiné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sbírky x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx konání a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx v xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx termín xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx využití. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna x xxxxx termínu xxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxx a xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výtěžku xxxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu využit xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osobě xxxxxxxx nepoužité xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxxx na své xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx vyúčtováním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxxx propagovala, a xx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxxxx xx schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx prokázat příslušnému xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx způsobem xxx využit xxxxx xxxxxxx sbírky, má xx vyžádání příslušného xxxxxxxxx xxxxx i xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Zjistí-li příslušný xxxxxxx úřad, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, v xxxxx prospěch xxxx xxxxxx konána, xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajským úřadem xx výzvě xxxxxxxxx xxxx čistého xxxxxxx xxxxxx x jejímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx příslušný krajský xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnout o xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx zbytku čistého xxxxxxx sbírky xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

§24x

Xx čistý výtěžek xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx použit xxx xxxx, pro nějž xx xxxx byla xxxxxx xxxxxx, nelze xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx exekuce x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, §22 xxxx. 1 x 2 x §24 xxxx. 3 x 5.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§25

(1) Xxxxxxx osoba, x jejíž prospěch xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx sbírky, xxxx

x) x xxxxxxx x §24 odst. 5 xxxxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx výtěžek xxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §14 odst. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx až xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.

§25a

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxx xxxxxx xxx oznámení xxxxx §4 odst. 1,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx §8 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §7,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dni, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) nepředloží xxxxxxx listiny x xxxxxxx xxxxxx počtu x xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx x rozporu x §10 xxxx. 4 xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podepsaly xx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 až 5,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx předměty, x xxxxxxx ceně je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, oznámení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1,

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §13 xxxx. 1 neuvede xxxx xxxxxxxxx x pořadové xxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx nebo akce xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx oznámení xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx x konání vystoupení xxxx akce,

k) nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxx §13 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxx x §14 odst. 2,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vstupenek x xxxxxxx x §15,

x) poskytne xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx poskytly xxxxxxxxx, x xxxxxxx x §17,

x) pokračuje x konání sbírky xx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §19 odst. 1, 4 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §20 xxxx. 1 x případech, kdy xxxxxxxxxxx x konání xxxxxx po xxxxxx xxxxxx účelu,

q) xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x tom, xx xxxx konání xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxx je dočasně xxxxxxxxx, anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx,

x) využije xxxxxxxxx získané xxxxxxx, xxxxxxx bez oznámení, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

t) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 nezřídí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrubý xxxxxxx xxxxxx anebo neúčtuje x nákladech, výnosech, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx prokázala xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sbírky,

u) x xxxxxxx s §23 xxxx. 2 použije xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x konáním xxxxxx xxxx xxx 5 % hrubého xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx sbírky,

w) nepředloží xxxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxxx §24 odst. 2,

x) nepředloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3, xxxx

x) x rozporu x §24 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx vyúčtováním sbírky x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) x x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), k), x) xxxx x),

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g), x), p), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), h), x), x), x), t), x), x), x) xxxx x).

§25b

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1. Je-li právnickou xxxxxx kraj xxxx xxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Koná-li xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznamují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, účel x xxxxxx konání xxxxxx, xxxxx xxxxx x číslo bankovního xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx sbírky. Ve xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 1, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x centrální evidence xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách do 14 dnů ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

§27

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx, jde-li x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden jako xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo x xxxxxxxxx krajské xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx nepřežil.

(3) X údajů podle xxxxxxxx 1 x 2 lze v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním registru xxxxxxxx, se využijí x informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§28

(1) Správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kterým xxxxx xxxxx nabyl účinnosti.

(2) Xxxxxx povolené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x ukončené xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 120/2011 Sb.

§30

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 37/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x loteriích x xxxxxx podobných hrách, xx xxxxx zákona x. 202/1990 Xx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§31

X zákoně x. 68/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx xx xxxxx všeobecné xxxxxxx správy, xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx. a xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xx. XXX xxxxxxx.

XXXX XXXXX

§32

§32 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

§33

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Sb., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona č. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Sb. x xxxxxx x. 492/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §7x xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xx slova "xx c)" se xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxx na xxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)]".

2. X §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxx §7a".

3. X §15 xxxx. 8 x v §20 xxxx. 8 xx za xxxxxx "xxxxx" spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", jakož x xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,14x) a xx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x) xxx:

"14x) Xxxxx č. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).".

4. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"z) xxxxxxx příjmy plynoucí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx14x) pořádané x xxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 8 x §20 odst. 8.".

5. X §38x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx14x) x xxxx xxxx x účelu xxxxx §15 xxxx. 8,".

6. X §38n xxxx. 2 se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxxx xxxxxx vzniklá a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X poplatníků xxxxxxxxx v §17 xxxx. 3, u xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 x xxxxx xx xxxxxx xxxx zrušen, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 osvobozeny xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx základu xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx konkursu xx 31. prosince 2001 xxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx roku 2001, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výsledku vykázaného xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu do 31. prosince 2001 xxxx xx xxx xxxxxxx konkursu, byl-li xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx roku 2001. Xxxxxx povinnost xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx konkurs xxxxxx x xxxxxxx xxxx 2001.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§35

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxx 2001.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxx č. 117/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Právnická xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 2 xxxxxx č. 117/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, jestliže xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx z nedbalosti xxxxx §215 zákona x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Sb. x účinností xx 1.2.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 117/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

420/2011 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

120/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx nemovitých věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

375/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

287/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 424/1991 Sb., o sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) Zákon č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §2 xxxx. 3 zákona x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.