Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
311/2007 Sb.
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1
ČÁST DRUHÁ - JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ §2 §3
Náležitosti záznamu o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem §3a §4 §5 §6 §7
Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek §8 §9
Manipulace s přihláškami pohledávek §10
Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek §11
Nahlížení do seznamu přihlášených pohledávek §12
Vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem §13
Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty §13a
Náležitosti soupisu majetkové podstaty §14 §15 §16 §17 §18
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §26
311
VYHLÁŠKA
xx xxx 22. xxxxxxxxx 2007
o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení insolvenčního xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví podle §431 xxxx. x) x e) zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon):

XXXX PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§1
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx jednací xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x nahlížení xx xxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ
§2
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx oznamuje zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud v xxxxxxxxxxxx formě.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx opatření, xxx x xxxxxxxxx, xxx xx insolvenční xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx skončení xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx zbývají méně xxx 2 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§3x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x přijetí xxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 insolvenčního xxxxxx",
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) datum x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx informace,
x) xxxxx x xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx vylíčení přijímané xxxx xxxxxxxx informace,
x) seznam příloh, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se kterými xxxx přijímány xxxx xxxxxxxx,
g) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx, xx xx x xxxxx přítomna, xxxx podpis.
(2) Xxx xxxxxxxx osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. g) xx xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2; je-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx procesního xxxxxxxxx.
§3a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 397/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014
§4
(1) Xxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx incidenčního xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx soudci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§5
(1) Jakmile xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x návrhu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx.
(2) Xx den xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx následující xx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xx se xx xx, xx rozhodnutí xxxxx xxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx nikdo xxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, u xxxxx se má xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na nabyvatele xxxxxxxxxx, xxxxxxx, bližší xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx, x je-li xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů xxx x xxxxxx xxxxxxxxx připojit listiny xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx který xxxxxxx hlasoval.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx do protokolu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx návrh x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx podepíše.
§7
(1) Xxxxxxx-xx věřitelský xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru nebo xxxxxxxxxxx xxxx předkládá xxxxxx věřitelského výboru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Usnesení xx přijato, xxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx věřitelského xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněná insolvenčním xxxxxx před rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x spisovou značku, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) výzvu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx přihlášku xxxxxxxxxx,
x) poučení, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, že k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx připojit xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, a že xxxxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx příloh xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vydala.
§9
Přílohy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§10
Manipulace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxx přihlášku pohledávky xxxxxxxxxx xxxx. Tento xxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zejména veškerá xxxxxx, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx, xxxxx xx x přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doklady x xxxxxxxx a xxxxxxx x úkonech, které xxxxxxxxxxx správce ve xxxxxx k přihlášené xxxxxxxxxx provedl.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx, xxxx náležejí xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx u něj xxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů x xxxxxxxx, xx po xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx x jen xxxxx, nebude-li napadené xxxxxxxx xxxxxxx.

§11
§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.
§12
Xxxxxxxxx xx seznamu přihlášených xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenčnímu xxxxx, kdy a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pověřené osoby.
(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční správce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx uvede zejména, xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek nebo xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx vede.
§13
Xxxxxxxxxx x popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx vyrozumění x xxxxxxx nevykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxx označení insolvenčního xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx, pod kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dlužníka x označení xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. X xxxxxxxxxx xxxxxxx co xx xxxx xx xx vyrozumění xxxxx, x xxxx xxxx xxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx, u pohledávky xxxxxxx xx xx xxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx pořadí xx xxx pohledávka xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx poučení, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx popřena, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xx xxxxxx pravosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude k xxxxxxxxxx popřené xx xx xxxxxxxx nadále x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx co xx xxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx i xxxxxxx, xx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, se x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx se věřitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx mu xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx podniku xxxx xxxx části xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx. Xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx poučení x xxx, xx lhůta x xxxxxx xxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx jednání x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13a
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx
(1) Písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pod kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx a označení xxxxx, které xx xxxxxxxxxx určeno,
c) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do soupisu xxxxxxxxx podstaty,
e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2.
§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 397/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§14
 §14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.
§15
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx x rozvrhovém xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx podle §307 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx.
§16
Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx doložku xxxxxxxxxx údaj x xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17
Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podání xx xxxxxxxx přílohu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx.
§18
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx incidenční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxx okresní a xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxxxx jinak xxxx xxxx-xx tento xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX
§19
&xxxx;§19 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§20
§20 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 191/2017 Sb.

§21
§21 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§21a
§21a (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 191/2017 Sb.

§22
§22 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 191/2017 Sb.

§22a
§22a (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 191/2017 Sb.

§22x
§22x (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§23
§23 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§24
§24 (část třetí) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§24a
§24a (část třetí) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 191/2017 Sb.

§25
§25 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 191/2017 Sb.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§26
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 311/2007 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 191/2017 Sb.

Informace

Právní předpis č. 311/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008 x xxxxxxxx ustanovení §3, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

70/2011 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 311/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

397/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 311/2007 Xx., x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 70/2011 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

191/2017 Xx., o náležitostech xxxxxx x formulářů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 311/2007 Xx., x jednacím xxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení x kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §24 xx 28 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx.