Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.07.2006.


Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
342/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním fondu kultury Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna celního zákona Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna energetického zákona Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna vodního zákona Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna atomového zákona Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sdružování občanů Čl. XXXV
Přechodné ustanovení Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o rodině Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. XLVII
342
XXXXX
xx dne 25. xxxxxx 2006,
xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel
Xx. X
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx. x xxxxxx č. 161/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "; xxxx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxx jako blokovaný xxxx14x)".
2. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx na xxxxx písmene x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "x případě, xx xx cizinec narodil xx území Xxxxx xxxxxxxxx, uvádí xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,".
3. V §3 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu" xxxxxxxxx xxxxx "datum xxxxxxxx xxxxxx".
4. X §3 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "; údaj x xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx14x)".
5. X §3 xx za xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx5) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.
6. X §3 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3x xx 5 x §8 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx:
x) přidělené uživatelské xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
x) xxx, xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx obyvatele xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xxx xxx xx rozhodující xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
7. X §3x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Krajský úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx x krajský xxxx".
8. X §3x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxx x xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x §3, x xxxxxxxx údajů podle §3 odst. 3 xxxx. x) x x) x podle §3 odst. 4 xxxx. x) x x), xxxxx-xx záznam x xxxxxxxxxx údajů xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpřístupnit; xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, může kraj x xxxxxxx úřad xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
9. X §4 xx xxxx třetí nahrazuje xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je uživatelem xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x §3, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x) x xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xxxxx-xx záznam o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpřístupnit; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívat, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx.".
10. X §5 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přihlásili x trvalému pobytu xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů2),3) xxxxxxx pobyt ve xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, a xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3, s výjimkou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, jichž xx xxxxxxxxxx, může xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti.".
11. X §6x úvodní xxxxx ustanovení xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx matrik, x xxxxxxx městě Praze xxxx městské xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxx městského xxxxxx xxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxx vojenských újezdů xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "matriční xxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "matriční xxxx6x)".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 6x xxx:
"6x) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb.".
12. X §6x xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxx x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx".
13. X §6x xxxx. a) xxx 5 zní:
"5. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx změny xx matriční knihy,".
14. X §7 xxxx. c) xx xx xxxxx textu xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx narození osvojitele,".
15. X §8 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9x xx 9x xxxxx:
"(7) X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu9a) poskytnuty x informačního systému xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx
x) bezpečnosti xxxxx,
x) xxxxxx,
x) veřejné xxxxxxxxxxx,
x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, nebo
f) xxxxxxx subjektu xxxxx9x) xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx údaje poskytnuty, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 x xxxxxxxx xxxxxx, obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xx mohlo ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zpřístupnit, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx-xx x trestný xxx související x xxxxxx poskytnutí xxxxx, xxxx orgánu vykonávajícímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx nezbytně xxxxxx pro xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).
(8) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci subjektu x identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxx x dále xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. a) xx x).
(9) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxx z informačního xxxxxxx o xxxxxxxx, x xx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx občanství,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxx tito x xxxx poskytnutí xxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx situace brání x jeho xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x rodinou nebo xxxx vyhledání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v dané xxxxxxx x xxxxxxxxx9x).
9x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 283/1991 Xx., zákon x. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 13/1993 Xx., zákon x. 124/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Xx.
9b) §4 xxxx. d) zákona x. 101/2000 Sb.
9x) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
9x) Xx. 5 xxxx. x) x x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 32/1969 Xx.".
16. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 11, xxxxx xxx:
"(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí XX pro xxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx budoucnosti x zajištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx světové xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx jejich změna, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx České republiky xxxxx xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
e) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x době xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".
17. X §8a odst. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx doplnění chybějících xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx vedených mimo xxxxx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx".
18. X §10 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "x změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx x xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
19. X §10 xxxx. 12 xx xxxx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".
20. X §13x xxxx. 7 xx věta druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxx zpracované x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sestavy xxxxxxxxx výdejová xxxxx xxxxxxxxxxxx ve formě, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
21. X §14 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx předpisů,14b)" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x),".
Poznámka xxx xxxxx č. 14x xxx:
"14x) §11x xxxx. 5 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb. a xxxxxx x. 342/2006 Xx.".
Xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 14x xx 14g xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x xx 14x, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
22. X §16 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxx Česká správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x)".
23. X §17 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
24. X §17 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové odstavce 3 xx 5, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxx čísla xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx desetimístné xxxx xxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §13 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx datu jejího xxxxxxxx, x němž xxxx vznikly xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepisem rodného xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx než 20 xxx,
x) xxxxxxxxx xx, xx užívané xxxxx je rodným xxxxxx xxxx fyzické xxxxx,
x) fyzická xxxxx xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.
(4) Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx číslem, xxxxx xx x sestavách xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které užívá xxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 změna xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x).".
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
25. X §17x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x přidělení xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 písm. x).".
26. X §17a xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) K xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 připojí xxxxxxx xxxxxx x xxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxx doklad xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jazyka xxxxxxx9). Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rodného čísla Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14x), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx věty xxxxx xxxxxxx provedený Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přidělení xxxxxxx čísla xxxxxx xxx doručování xxxxxxx xxxxx, pro xxx x rodné xxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. e).".
27. X §17x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
"(5) Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rodném xxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxx bylo xxxxxx, x současně sdělí xxxx rodné xxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx.".
28. X §17x xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x kopie xxxxxxx listu, popřípadě xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x státním xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx než xxxxxx xxxxxx, přiloží xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx9).".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
29. X §17e odst. 2 se xxxxx "xxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx" x xxxxx "pokutu" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
30. X §17x xxxxxxxx 3 xx 6 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 14e xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx však xx 5 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx14x) (xxxx xxx "Xxxx").
14x) §29 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.".
31. X §17x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14f x 14g xxxxx:
"(7) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby14f) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(9) Xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14x).
14f) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Zákon x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
32. §17x se xxxxxxx.
33. X §18 xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) X úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx podle §10 xxxx. 4 xx 11 se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
34. Xx §22x xx xxxxxxxx xxxx §22x xx 22x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xx 19x xxxxx:
"§22x
Xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx19x).
§22c
Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx písemné xxxxxxx pro účely xxxxxx státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x registru pojištěnců19b), xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx spisové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1969:
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rodné a xxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmení,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo.
§22x
Xxxx-xx x informačním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx19x), xxxxxxxxx v xxxxxxxx podobě uvedené x cestovním dokladu, x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2),3). V xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx, přechýlení xxxx x xxxxxxxxx písmenném xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx je uveden x xxxxxx dokladech, xxxx xx x xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu písmenného xxxxx x současně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich jména, xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx.
19x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 559/2004 Xx. §2 xxxx. 3 xxxxxx č. 329/1999 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Xx.
19x) §16x xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 501/2004 Xx.
19c) §24 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 578/2002 Xx.".
35. Xx §23 xx xxxxxx xxxx §23a, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 21 xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx21) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 4.
21) §158 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Zakarpatské Xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
V xxxxxx č. 42/1958 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x závazků souvisících xx xxxxxxxxxxx Zakarpatské Xxxxxxxx s Ukrajinskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx §4 xxxxxx xxxx §4x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxx:
"§4x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §1 x §2 odst. 2 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) x státních xxxxxxxx České xxxxxxxxx2), x xx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx; u xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,
f) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
1) Xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx
Čl. XXX
X xxxxxx č. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 210/1990 Sb., xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx č. 548/1991 Xx., zákona x. 550/1991 Sb., zákona x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 206/1996 Xx., xxxxxx x. 14/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 260/2001 Xx., zákona x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 290/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 37/2004 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 121/2004 Xx., zákona x. 156/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx. x xxxxxx č. 115/2006 Xx., xx xx §67x xxxxxxxx nové §67x až 67x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11x xx 11f xxxxx:
"§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx11x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11x).
(2) Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx11x) x registru rodných xxxxx11x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Pokud to xxxxxxxx technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísel, xxxxxxxxx se údaje xxxxx xxxx xxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx příjmení,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx a xxxx xxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x občana, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxx narodil,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
10. rodné číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,
11. rodinný xxxx, xxxxx xxxx změny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
12. xxxxx xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx a xxxxx xxxx narození,
13. xxxxx xxxxx dítěte,
14. osvojení xxxxxx,
15. xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
16. xxx, který byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx;
x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx,
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx změna,
4. xxxxx x xxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx číslo,
6. xxxxxx občanství,
7. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum ukončení xxxxxx,
10. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxx stav, datum x xxxxx jeho xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx,
13. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte, pokud xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,
14. jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce, xxxxx xxxx cizinci, xxxxx jsou obyvateli, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden z xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
15. vyhoštění x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
17. den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
c) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Z poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx x písemné xxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení nemůže xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho zdravotní xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterému xx xxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxx neposkytnutím xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu žijícího xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b),
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nezletilou osobou xxxx osobou zbavenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x který x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx nezletilou xxxxxx xxxx osobou zbavenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) identifikační xxxxx zdravotnického xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
d) rodné xxxxx manžela, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxx xxxx, zejména xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxxx x obyvatelích, x xx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.
11x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) §1 zákona č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
11x) §13x zákona č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví
Xx. XX
V xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 59/2006 Sb. x zákona x. 74/2006 Sb., se xx §47a xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xx 36x xxx:
"§47x
(1) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, oprávněným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47x, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36x) xxxxx o xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx podrobit se xxxxxxxx (§46 xxxx. 1), a xx x písemné xxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; obyvatelem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx36x).
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
a) státních xxxxxxxx České republiky36c)
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních občanství,
4. xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
5. počátek pobytu, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
36x) Zákon č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění zákona x. 53/2004 Xx.
36x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx. X
X xxxxxx č. 239/1992 Sb., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 482/2004 Sb., xx xx §6 xxxxxx xxxx §6a, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 2x x 2b xxx:
"§6x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx správce Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx2x) údaje o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx; xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2x). Xxxxx jsou poskytovány x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou
a) xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) rodné číslo,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa pobytu,
x) xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx úmrtí.
(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správci Fondu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx §9 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(4) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx.
2a) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx zákona x Xxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VI
X xxxxxx č. 241/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 273/1993 Xx. x xxxxxx č. 482/2004 Xx., se za §6 xxxxxx xxxx §6x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2x a 2x zní:
"§6x
(1) Ministerstvo vnitra xxxxxxxxx Ministerstvu kultury xxx xxxxx činností xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx z informačního xxxxxxx evidence obyvatel2a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x současně xxxxxxx autoři, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2x). Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
a) jméno, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx úmrtí.
(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxx ověřování xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
2x) Zákon x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. VII
X xxxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx., zákona x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., zákona x. 265/2001 Sb., xxxxxx x. 1/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 322/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 187/2004 Sb. a xxxxxx x. 79/2006 Xx., se xx §51x xxxxxx xxxx §51x, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 7x xx 7x xxx:
"§51x
Poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx7x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; obyvatelem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx celním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rodných xxxxx7x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Pokud xx xxxxxxxx technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxx v elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx narození,
3. xxxxxxx x jeho xxxxx,
4. místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
10. zákaz xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx jeho xxxxxx,
11. rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
12. rodinný xxxx, xxxxx jeho xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx manželem cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx manžela a xxxxx jeho narození,
14. xxxxx číslo xxxxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. datum, xxxxx x okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož území x xxxxx xxxxx,
17. den, který xxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx narození,
3. xxxxxxx a jeho xxxxx,
4. xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx číslo,
6. xxxxxx občanství,
7. xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
8. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx České republiky,
12. vyhoštění x xxxx, xx kterou xxxx umožněn vstup xx xxxxx České xxxxxxxxx,
13. xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx jeho změny, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela, rodné xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx; v případě, xx rodné xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, jeho jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
16. xxxxx, místo x okres úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
17. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,
x) xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Z xxxxxxxxxxxxx údajů lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7x) §1 zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Sb.
7x) §13x zákona x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Sb., zákona x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona č. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 70/2006 Xx., xx za §13 xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 20x xx 20x xxx:
"§13a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20x) údaje x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20b).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx20x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
2. xxxxx narození,
3. xxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli,
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
5. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení pobytu.
(3) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.
20x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20x) §1 zákona x. 133/2000 Xx., ve xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
20x) Xxxxx č. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx následků některých xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
X xxxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 458/1990 Sb., xxxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxx č. 137/1991 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 115/1994 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb., xx xx §23b xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 7 a 8 xxx:
"§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx7), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx8), x to v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx,
f) den, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7) Xxxxx č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx a pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Sb., xxxxxx x. 292/2005 Xx. x xxxxxx x. 161/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §15 xxxxxxxx 2 včetně poznámek xxx xxxxx x. 10x xx 10x xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx ministerstvu z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10x) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx10x)
1. xxxxx, popřípadě jména x příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
6. xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
7. xxxxx číslo dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
8. xxxxx, xxxxx x okres xxxxx,
9. xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli,
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
2. xxxxx narození,
3. xxxxx xxxxx,
4. xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
6. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
7. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,
8. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx dítěte, pokud xx xxxxxxxxxx10x), x xxxx rodné číslo; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, poskytuje xx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxx, místo x xxxxx úmrtí,
10. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx úmrtí,
a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10x).
10x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 40/1993 Xx., o xxxxxxxx x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
2. X §15 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 7.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxx zavedením
Xx. XX
X §46 xxxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 170/1999 Sb., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx. a xxxxxx x. 57/2006 Xx., xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích
Xx. XXX
X xxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., zákona č. 280/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 480/2003 Xx., zákona č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 22/2006 Sb. x xxxxxx č. 140/2006 Xx., se xx §64 xxxxxx xxxx §64a, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 88 xx 90 xxx:
"§64x
Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti na xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx88) x xxxxxxxxxxx, x xx x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx89).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky90)
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxx xxxxx trvalého pobytu,
4. xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky,
5. xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
6. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
7. xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako den xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, jejich xxxxx, xxxxx příjmení,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxx x adresa místa xxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
7. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
8. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx.
(3) X poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
88) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §1 zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
90) Xxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxx kontrole
Xx. XXXX
X zákoně č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Xx., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx. x zákona x. 377/2005 Xx., se xx §23 xxxxxx xxxx §23a, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21a xx 21x zní:
"§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel21a) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx21x), xxxxxxxxx xxxx x adresa xxxxx pobytu u xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
g) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx úmrtí.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx21x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx poskytnuté xxxxx nejsou xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo zlikviduje21e).
(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
21a) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
21x) Xxxxx x. 40/1993 Xx., o nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
21x) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Xx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XIV
V xxxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 224/1994 Sb., xxxxxx x. 58/1995 Xx., xxxxxx č. 236/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 296/1995 Sb., xxxxxx č. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 442/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 127/2002 Xx., xxxxxx x. 282/2002 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx. x zákona x. 23/2006 Xx., xx xx §4 xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 1x xx 1f xxx:
"§4x
(1) Ministerstvo xxxxxx, krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xx základě žádosti Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x) xxxxx o xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky1f)
1. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
4. xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
4. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,
5. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Z xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.
1x) Zákon x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
1x) Zákon x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §172 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxx policejní xxxxx, xxxxxxx školy požární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxx.".
2. V §172 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných xxxx" nahrazují xxxxx "xx věcech xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx odborných xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §183 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49x xx 49x xxxxx:
"(7) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx49x) údaje x xxxxxxxxxxx, x xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu49b).
(8) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxx o
a) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx49x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxx xxxx omezení způsobilosti x právním xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
5. počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
6. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vedení školského xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 8 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx49x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx poskytnuté xxxxx nejsou přesné; x xxxxxxxx nepřesného xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xx prověření xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx49x).
(10) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx v konkrétním xxxxxxx použít vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.
49x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
49c) Zákon x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §4 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
49e) §5 odst. 1 xxxx. c) zákona x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx. a zákona x. 161/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §11x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 73x x 73x xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx73x) x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx73x).
73x) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
73b) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
2. X §11x odst. 2 xx xxxxx ", x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup" xxxxxxx.
3. X §11x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx umožňuje technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.".
4. X §11x xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxx 5 xxx:
"5. rodné xxxxx x xxxx xxxxx,".
5. X §11x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx".
6. X §11x xxxx. 3 xxxx. b) bodě 9 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx o xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx pobytu".
7. X §11x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 13 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §11x xxxx. 3 xxxx. b) xxxx 14 se xxxxx "xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
9. X §11x xxxx. 3 písm. x) xx na xxxxx xxxx 17 xxxxxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxx 18, který zní:
"18. u xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení osvojení xxxxxx;".
10. X §11x xxxx. 3 xxxx. x) xxx 4 xxx:
"4. xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.".
11. X §11x odst. 3 xxxx. d) xx xxxx 5 xx 8 zrušují.
12. X §11x xxxxxxxx 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 73h zní:
"(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jiný xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx nezdržuje, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x), xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněnou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx73x) x xxxxxxxxx adresou fyzické xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
73x) §17x xxxx. 2 x 4 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
13. V §11x xx za xxxxxxxx 5 vkládají xxxx odstavce 6 x 7, které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 73x xxxxx:
"(6) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poté, xxx xxxxx veškeré xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prověřila xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost x požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx73x); x xxxxxxx xx xxxxxxx připojit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx vyplývají xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělí České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx kontroly.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x), práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) a mezinárodních xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx republiky.
73i) §8x zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. XXXX
Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona č. 89/1996 Xx., zákona x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx. x xxxxxx x. 53/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §6x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x x 10x xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx10x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10x).
10x) Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.".
2. X §6x se xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10x xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx údaje x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx10x)
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,
2. xxxxx narození,
3. místo a xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
4. rodné xxxxx,
5. státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
8. zbavení xxxx omezení způsobilosti x právním xxxxxx,
9. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx; x xxxxxxx, že xxx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
10. rodné xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx a xxxxx xxxx narození,
11. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
12. xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx úmrtí,
x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx,
1. jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
7. číslo x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
9. xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx obyvateli, x xxxxxx rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx jim nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
11. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; je-li manžel xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
12. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo, popřípadě xxxxx xxxxx,
13. xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx úmrtí.
(5) X poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
10x) Xxxxx x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X zákoně č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 358/1999 Xx., zákona č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 118/2004 Xx. a xxxxxx x. 327/2005 Xx., xx xx §48 xxxxxx nový §48x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 xxx:
"§48a
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx12) xxxxx x obyvatelích; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
x) státních občanech Xxxxx xxxxxxxxx14)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxxxx jsou obyvateli,
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
4. xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
5. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.
12) Zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
14) Xxxxx x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx plavbě
Čl. XXX
X xxxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 136/2006 Xx., xx xx §80 xxxxxx nový §80x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 26a xx 26x zní:
"§80x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx26x) xxxxx o xxxxxxxxxxx; obyvatelem xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx podle odstavce 1 jsou xxxxx x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx26x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. státní xxxxxxxxx,
4. adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,
5. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu,
5. xxxxx x platnost xxxxxxxx k xxxxxx,
6. xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.
26x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
26x) Xxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 2/2002 Sb., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Sb., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Sb. x xxxxxx x. 76/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxx x xxxxxx.".
2. X §87a xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se slova "x xxxx xxxxxx xxxxxxx požární xxxxxxx.".
3. §122x xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 35b xx 35x zní:
"§122x
Xxxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35x) údaje x xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx rozumí fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35c).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxx o
x) xxxxxxxx občanech České xxxxxxxxx35x)
1. xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx číslo,
4. xxxxxxx,
5. státní xxxxxxxxx,
6. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx místo a xxxx, xxxxx se xxxxxx občan České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
7. xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
8. zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
9. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, případně xxxxx xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,
10. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx číslo,
4. xxxxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,
6. xxxxx a xxxx xxxxxxxx,
7. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxx, xxxxx a okres xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
11. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx35x), popřípadě je xxxxxxx, zjistí-li, že xxxxxxxxxx údaje nejsou xxxxxx; x zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx údaj xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx35x).
(4) Z poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.
35b) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Sb.
35x) Xxxxx č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
35x) §5 odst. 1 písm. c) xxxxxx č. 101/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Xx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 193/2003 Xx., zákona č. 103/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 237/2004 Xx. a zákona x. 411/2005 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §4 xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3, 3x x 3b zní:
"(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x vlastníku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx registrační xxxxxx xxx historická xxxxxxx nebo uživateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx registru xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vlastníci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3x) xxxx druh x xxxxxx místa xxxxxx x xxxxxxx;
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3b).
3) Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3x) Xxxxx x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.".
2. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 9 x 10, které xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 3x x 3x xxxxx:
"(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 dále xxxxxxxx, třídit xxxx xxxxxxxxxx3x), popřípadě je xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx údaj opraví, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx3x).
(10) X poskytovaných xxxxx lze v xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.
3x) §4 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx některých xxxxxx.
3d) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., ve xxxxx zákona č. 439/2004 Xx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2002 Sb., zákona x. 259/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx. x zákona č. 80/2006 Xx., xx xx §41 vkládá xxxx §41a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 18x x 18x zní:
"§41x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxx x okres xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxx narodil,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého pobytu,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy může xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx x státních xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, třídit nebo xxxxxxxxxx18x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxx; x zjištění xxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ověření xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx18x).
(4) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
18x) §4 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.
18x) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx. XXIII
X xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., zákona x. 542/1991 Sb., xxxxxx č. 169/1993 Xx., xxxxxx č. 128/1999 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx., zákona x. 227/2003 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx. a xxxxxx x. 386/2005 Xx., xx xx §46 xxxxxx nový §46x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20x xx 20x xxx:
"§46a
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx báňským xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a horního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx hodlají vykonávat xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x horního xxxxxx. Obyvatelem xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20x).
(2) Ministerstvo xxxxxx poskytuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 jsou
x) x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx20x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné příjmení, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním úkonům,
x) x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x povolení xxxxxx x dále xxxx o zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním úkonům.
(4) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.
20c) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20d) §1 zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
20e) Xxxxx x. 40/1993 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X zákoně č. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x o výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx. a zákona x. 670/2004 Sb., xx xx §17 xxxxxx xxxx §17x, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 5 až 9 xxx:
"§17x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup; xxxxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx7)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx místa trvalého xxxxxx,
6. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxx xxxxx,
8. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
x) cizincích, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. datum narození,
3. xxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxx pobytu x adresa xxxxx xxxxxx,
6. datum xxxxx,
7. xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
8. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx plnění úkolů xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 dále xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx8), xxxxxxxxx je blokuje, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx nepřesného xxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx po xxxxxxx xxxx opraví, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx9).
(4) X poskytovaných xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
5) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
7) Xxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Sb.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXV
X §104 zákona č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb. a xxxxxx x. 274/2003 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 43a xx 43x xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43x) xxxxx o xxxxxxxxxxx, a to x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43x).
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,
x) xxxxx narození,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx občanů České xxxxxxxxx43x), popřípadě xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x cizinců,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx se datum xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jemu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx předávat, třídit xxxx kombinovat43d), popřípadě xx blokuje, xxxxxx-xx, xx poskytnuté údaje xxxxxx přesné; o xxxxxxxx nepřesného xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxx informuje Ministerstvo xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx43x).
(6) X poskytovaných xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.
43a) Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43x) §1 zákona č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
43x) Xxxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43d) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
43x) §5 odst. 1 písm. c) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Xx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Čl. XXXX
X xxxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 41/2004 Xx., zákona x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb. a xxxxxx č. 130/2006 Xx., se xx §12x xxxxxx xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 9k xx 9x xxx:
"§12b
Xxxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytují Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel9k) xxxxx x xxxxxxxxxxx; obyvatelem xx xxxxxx fyzická xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9l). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx9x),
1. jméno, xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx místa trvalého xxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxx, místo x okres xxxxx,
7. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, kteří xxxx obyvateli,
1. xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxx x xxxxxx místa pobytu,
6. xxxxx x xxxxxxxx povolení x xxxxxx,
7. počátek xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
9. xxxxx, xxxxx x okres xxxxx,
10. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
9x) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Sb.
9x) Xxxxx x. 40/1993 Xx., o xxxxxxxx a pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx statistické xxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx. a xxxxxx x. 342/2005 Xx., xx za §9 xxxxxx nový §9x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x až 5x xxx:
"§9x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx5x) xxxxx o
a) xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx5x),
b) xxxxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývají xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x), x cizincích, xxxxxx xxx udělen azyl xx xxxxx České xxxxxxxxx5x),
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
x) státních xxxxxxxx Xxxxx republiky
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. pohlaví x jeho xxxxx,
4. místo a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
7. xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x místu trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
10. rodinný xxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
11. xxxxx číslo xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx číslo, jeho xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
12. xxxxx číslo xxxxxx, je-li dítě xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
13. xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo,
14. xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx úmrtí,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x jeho xxxxx,
4. xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxx x adresa místa xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx cizincem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x jeho rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
11. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x jejich rodné xxxxx; v případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce nemá xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
12. xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx jehož území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
13. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx úmrtí.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
5x) Xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Xxxxx č. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Zákon x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx čarou x. 5x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5i.
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Změna xxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXX
X zákoně č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx., zákona x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 13/2002 Sb., zákona x. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 279/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Xx., se xx §46x xxxxxx xxxx §46x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38x xx 38x xxx:
"§46x
(1) Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) x o) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx38x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o
x) xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx38x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x u xxxxxx, který xx xxxxxxx v cizině, xxxx, xxx xx xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx příjmení,
2. xxxxx narození,
3. xxxxxxx,
4. místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
38x) Xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
38c) Xxxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Veřejném ochránci xxxx, xx znění xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx. x zákona x. 381/2005 Xx., xx za §16 xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 1 xx 4 xxx:
"§16x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxx o obyvatelích; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx vyžádání z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx3) xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou uvedeny x xxxxxxxx 1. Xxxxx xx umožňuje xxxxxxxxx stav registru xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx údaje xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
x) státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx4)
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. místo x xxxxx narození; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
7. počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
8. zbavení xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
10. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,
11. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
b) cizincích, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
2. xxxxx narození,
3. místo x xxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxx a xxxxxx místa xxxxxx,
7. xxxxx x xxxxxxxx povolení x xxxxxx,
8. počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
10. rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
11. správní xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
13. xxxxx, místo x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
14. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.
1) Zákon x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 zákona x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Sb.
3) §13x xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
4) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §8 xxxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 7, xxxxx včetně poznámek xxx čarou x. 6x xx 6d xxxxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytují Xxxxx xxx výkon působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x) xxxxx x obyvatelích; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx6x) xxxxx x fyzických osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, poskytují xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 3 jsou údaje x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx6x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x jeho xxxxx,
4. xxxxx x xxxxx narození; u xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx a stát, xxx xx občan xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. státní xxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pobytu a xxxx xxxx trvání,
11. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
12. rodinný xxxx, xxxxx jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. rodné xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx a xxxxx xxxx narození,
14. xxxxx xxxxx xxxxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,
17. xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx,
4. xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx občanství,
7. xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu,
8. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
10. zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
11. správní vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
12. xxxxxxxxx x doba, xx kterou není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
13. xxxxxxx stav, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, a xxxxxx rodné číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
16. xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx úmrtí.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
c) x případě změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx xxxx, xx xxxxx území se xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.
6x) Zákon x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
6x) §13b xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Sb.
6x) Xxxxx č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x se xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx. x xxxxxx x. 80/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx,3x)" x xxxxx "x registru xxxxxxx xxxxx3x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3a xxxxxxx.
2. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 3x až 3x zní:
"§11x
Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje zpravodajským xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxxxx o xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x).
(2) Ministerstvo xxxxxx dále poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel3h) xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav registru xxxxxxx xxxxx, poskytují xx xxxxx podle xxxx první xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx údaje x
x) státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx,
4. xxxxx x xxxxx narození; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
10. xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pobytu a xxxx xxxx xxxxxx,
11. rodné číslo xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x případě, že xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
12. rodinný xxxx, xxxxx jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx narození,
14. xxxxx číslo dítěte,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx,
17. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
18. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) cizincích, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx,
4. xxxxx a stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx občanství,
7. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx x platnost xxxxxxxx k xxxxxx,
9. počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
10. zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
11. správní xxxxxxxxx x doba, po xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
12. xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
13. xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
14. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxx xxxxx číslo, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, datum xxxxxxxx,
15. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce, x xxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxxxxx xxxxxx,
17. xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
18. den, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx úmrtí,
19. xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
c) x případě změny xxxxxxx čísla původní xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx x xxx narození,
x) xxxxx a okres xxxxxxxx, x fyzické xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx stát, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.
3x) Xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3x) §1 zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 53/2004 Sb.
3x) §13x zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
3x) Xxxxx č. 40/1993 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění zákona x. 26/1993 Sb., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Sb., xxxxxx x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Sb., xxxxxx x. 138/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 186/1997 Sb., xxxxxx č. 168/1999 Xx., xxxxxx č. 325/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 329/1999 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 361/2000 Xx., xxxxxx č. 60/2001 Sb., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., zákona x. 288/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx. x zákona x. 135/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §47x xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx,18x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 18x zrušují.
2. Xx §47x xx xxxxxx xxxx §47b, xxxxx xxxxxx nadpisu x poznámek xxx xxxxx č. 18x x 18x zní:
"§47x
Poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a dalších xxxxxxxx předpisů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx; obyvatelem se xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav registru xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx údaje podle xxxx první xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx údaje x
x) státních xxxxxxxx České republiky
1. jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, případně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx občan xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého xxxxxx,
8. počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxx xxxxxx, místo xxxxxx pobytu x xxxx jeho xxxxxx,
11. xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x případě, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x datum xxxxxxxx,
12. xxxxxxx stav, xxxxx xxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxx dítěte,
15. osvojení xxxxxx,
16. datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxx, na xxxxx území x xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx,
18. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) cizincích, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. pohlaví x xxxx změna,
4. xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx x xxxxxxxx povolení x pobytu,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
10. zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
13. xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození,
14. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte, rodné xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
17. den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx úmrtí,
18. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.
18x) Zákon x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
18x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Sb.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx svazků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti
Čl. XXXXXX
X zákoně č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých činností xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 107/2002 Sb., xx za §10x xxxxxx xxxx §10f, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 5x xx 5c xxx:
"§10x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti podle §4 až 6 xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx údaje x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky5c)
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxx,
4. státní xxxxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
6. den, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den úmrtí,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxx narození,
4. xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
6. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx.
(3) X poskytovaných údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.
5x) Zákon x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
5c) Xxxxx x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x politických xxxxxxxx x v politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 189/1993 Sb., xxxxxx č. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Xx., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 98/2001 Xx., zákona x. 104/2001 Sb., xxxxxx x. 170/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Xx. x xxxxxx č. 556/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx čísla" xxxxxxxxx slovy "data xxxxxxxx".
2. X §6 odst. 2 xxxx. a) a §9 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxx číslo" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx".
3. V §9 xxxx. 3 xxxx. x) x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "rodného xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
4. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x sdružování xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 300/1990 Xx., xxxxxx x. 513/1991 Sb., zákona x. 68/1993 Sb. x zákona č. 151/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "rodná xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
2. X §6 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx výrazně xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx orgánu xxxxxxx moci Xxxxx xxxxxxxxx, xx názvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "občanské xxxxxxxx" xxxx xxxxxxx "x. x.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 83/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx svůj název xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx souladu se xxxxxxx x. 83/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 177/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb. x xxxxxx x. 109/2006 Xx., xx xx §29 xxxxxx xxxx §29x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 x 4 xxx:
"§29x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy na xxxxxxx žádosti Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx4)
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné příjmení,
2. xxxxx narození,
3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
b) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
1. jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. druh a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu.
(3) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx.
3) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 40/1993 Xx., o xxxxxxxx x pozbývání státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx službě x justiční xxxxxx Xxxxx republiky
Čl. XXXXXXX
Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 293/1993 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 460/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 436/2003 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §23x xxxxxxxx 4 xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 6a x 6b zní:
"(4) Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxx úřady a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytují Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x) údaje x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
6x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x xx 6x se xxxxxxxx xxxx poznámky xxx čarou x. 6x až 6x, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §23x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 4 xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. pohlaví,
4. místo x xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, včetně xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx pobytu,
8. xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxx číslo otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, tak jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
10. rodinný xxxx,
11. rodné xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, tak xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
12. xxxxx xxxxx xxxx; xxxx-xx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, tak xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. pohlaví,
4. místo a xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx číslo,
6. xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství,
7. xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx, případně datum xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx vyhoštění x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
11. rodinný xxxx,
12. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
13. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxx xxxxx xxxxx; xxxx-xx rodné číslo, xxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
14. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení otce x xxxxx, jejich xxxxx xxxxx; nemají-li xxxxx xxxxx, tak xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxxxxxx a xxxx, xx kterou není xxxxxxx xxxxx na xxxxx České republiky,
16. xxxxx, místo x xxxxx úmrtí.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x Rejstříku xxxxxx
Xx. XXXIX
Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 126/2003 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §3 xxxx. 4 xx slova "evidence xxxxxxxx,1x)" včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 1x zrušují.
2. Xx §6 se xxxxxx xxxx §6a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x až 2x xxx:
"§6x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra, krajské xxxxx a obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxx xxxxx působnosti xxxxx §2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel2b) xxxxx o obyvatelích, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx2x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. místo a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo a xxxx, xxx xx xxxxx narodil,
5. xxxxx číslo,
6. xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
7. adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx pobytu,
8. xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx xx území Xxxxx republiky,
9. xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
10. zákaz xxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx trvání,
11. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxx se xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx,
12. datum, místo x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, poskytuje xx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
13. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou obyvateli,
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx narodil,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
7. druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
11. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx obyvateli; v xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
12. xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx úmrtí,
13. den, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx poskytuje Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyžádání x registru rodných xxxxx2x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rodných čísel, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxx rodného xxxxx xxxxxxx xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel pro xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx kombinovat, popřípadě xx blokuje, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx opraví, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx2x).
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx.
2x) Zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
2x) Xxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
2x) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XL
V xxxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/1994 Xx., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx č. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 11/2001 Xx., xxxxxx x. 14/2002 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 630/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx. x xxxxxx x. 79/2006 Sb., xx xx §12x xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 3x, 3x x 3x xxx:
"§12x
Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx3x) xxxxx o xxxxxxxxx osobách, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se tyto xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx o
x) státních občanech Xxxxx xxxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx občan xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
10. zákaz xxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxx x doba xxxx trvání,
11. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx jeden x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
12. xxxxxxx stav, datum xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxx xxxxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx změna, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx x platnost xxxxxxxx k xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxxxx a xxxx, xx kterou není xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx republiky,
13. xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx,
14. jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,
15. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx číslo, pokud xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x rodičů nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x fyzické osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §1 zákona x. 133/2000 Sb., ve xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
3c) §13x zákona č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx
Xx. XLI
X zákoně č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx službě a x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 112/2006 Xx., xx za §5 xxxxxx xxxx §5x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x xx 2x zní:
"§5x
Xxxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx výkon působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x dalších právních xxxxxxxx x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx2x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2x).
(2) Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxx xxxxx2x) údaje x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, poskytují xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou údaje x
x) státních xxxxxxxx České xxxxxxxxx
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, případně xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. pohlaví,
4. místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx x stát, xxx xx občan xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
8. počátek trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky,
9. zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,
10. xxxxx pobytu, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
11. rodné číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
12. xxxxxxx xxxx, xxxxx jeho změny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jeho jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxx dítěte,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli,
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx narození,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. státní občanství,
7. druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
9. počátek xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,
10. xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
12. vyhoštění x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
13. xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx,
14. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx číslo xxxxxx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
16. datum, místo x okres úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx úmrtí,
17. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
c) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,
d) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
e) xxxxx a okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx narozené v xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
2x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx číslech x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
2x) §13x zákona x. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Sb., xxxxxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb. a xxxxxx x. 79/2006 Xx., xx za §175 xxxxxx xxxx §175x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 13 xx 15 xxx:
"§175x
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxx o obyvatelích, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx osoba podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel15) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo přiděleno xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Pokud xx xxxxxxxx technický xxxx registru xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx údaje x
x) státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. pohlaví,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. státní xxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky,
9. zbavení nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxx pobytu, xxxxx xxxxxx pobytu x xxxx xxxx xxxxxx,
11. rodné číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x případě, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
12. xxxxxxx xxxx, xxxxx jeho xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx číslo xxxxxx,
15. osvojení xxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
17. xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx číslo,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. druh x xxxxxx xxxxx pobytu,
8. xxxxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
11. správní xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
12. vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
13. rodinný xxxx, datum a xxxxx jeho xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx,
14. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx dítě xxxxxxxxxx; v případě, xx rodné číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxx, místo x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx úmrtí.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,
d) xxx, měsíc x xxx narození,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
13) Zákon x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Sb.
15) §13x zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Sb.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
V xxxxxx č. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx zákona x. 331/1993 Xx., zákona x. 236/1995 Xx., xxxxxx č. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 48/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Xx., xxxxxx x. 83/2004 Xx. x xxxxxx x. 120/2004 Xx., xx xx §25 xxxxxx nový §25x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x x 1x xxx:
"§25x
Poskytování xxxxx x informačního xxxxxxx evidence obyvatel
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx1x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx údaje o
x) státních občanech Xxxxx republiky
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, místo x stát, kde xx xxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx číslo,
6. státní xxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx pobytu,
8. xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
10. xxxxx xxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
11. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
12. xxxxxxx stav, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. rodné xxxxx xxxxxxx; xx-xx manželem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxx xxxxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí občana xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
17. xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx,
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx narodil,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,
9. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
12. xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup na xxxxx Xxxxx republiky,
13. rodinný stav, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx narození,
14. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx rodné číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.
1x) Xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Xx., xxxxxx x. 234/1992 Xx., xxxxxx č. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 301/2000 Xx., xxxxxx x. 109/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 321/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx. a xxxxxx x. 134/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §63 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxx:
"(3) Do xxxxx narození xxxxxxx xx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x).
7x) Xx. 20 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxxx xxxxxx x osvojení xxxx, xxxxxxxxx xxx x. 132/2000 Xx. x. x.".
2. X §74 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxx být provedeno xxxx xxx, že xx xxxxx xxxxxx.".
3. V §74 xx odstavec 3 xxxxxxx.
4. V §77 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx je nezrušitelné".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 578/2002 Xx., xxxxxx č. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx č. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb. a xxxxxx č. 165/2006 Xx., se mění xxxxx:
1. V §17 xxxx. 1 xx druhý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
2. X §17 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xx xx knihy xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x osvojení. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx nezrušitelné.".
3. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxx-xx xxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx totožnosti, matriční xxxx x tom xxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx určí xxxx.
(5) Nelze-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxx xxxxxx narození xx matriční xxxxx.".
4. X §22 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v zápisu, xxxxxxxxxx xxxxxx, dodatečném xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sídlo xxxxxxxxxx xxxxx příslušného k xxxxxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.".
5. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".
6. X §29 xxxx. d) xx xxxxx "nezrušitelného" xxxxxxx.
7. X §30 xxxx. f) se xxxxx "jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx," zrušují.
8. §52 xx xxxxxxx.
9. X §62 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
10. X §87 xxxx. 1 xx slova "§4 xxxx. 1 písm. x)," xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x občanských xxxxxxxxx
Xx. XLVI
X §24 odst. 2 xxxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Xx., zákona x. 395/2005 Xx. x zákona x. 136/2006 Sb., se xx větě xxxxx xx xxxxx "31. xxxxxxxx 2008" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx občanských průkazů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1936, xxxxx xxxx x xxxxxx občanských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 342/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.7.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.