Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2006.


Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
136/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu Čl. IV Čl. V
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. VI Čl. VII
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. IX
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. X
ČÁST SEDMÁ - Účinnost Čl. XI
136
XXXXX
xx dne 14. xxxxxx 2006,
xxxxxx xx mění některé xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x cestovních xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx znění xxxxxx x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx 539/2004 Xx. x xxxxxx x. 559/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 odst. 1 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx zpracované".
2. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Údaje zpracované x nosiči xxx x biometrickými údaji (§5 odst. 2) xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zákon.".
3. V §3 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §3 odst. 3 xxxx první xx xx xxxxx "kontrolu" xxxxxxxx slova "včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§5 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx občana x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
5. X §3 xxxx. 3 se xx větu první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx fotografie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§5 odst. 2), xxx-xx o xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
6. X §5 odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nosič xxx xxx uchovávání
a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx cestovního xxxxxxx x
x) dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství2b).
Tyto xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxx x konzulárního xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "zastupitelský xxxx"), s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx 120 xxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx rukou xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx údaje biometrické.
2b) Xx. 2 Nařízení Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx dne 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx bezpečnostní x xxxxxxxxxxx xxxxx x cestovních pasech x xxxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxx členskými státy.".
7. X §5 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 až 5, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxx-xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx než 30 xxx, x xx-xx žádost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx xxx 120 xxx, xxxx se mu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx x xxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx xx xxxxx xx 15 xxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxx u zastupitelského xxxxx, ve xxxxx xx 60 xxx. Xxxxx cestovní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a podpisu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx, u xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx prstů rukou, xx xxxx cestovní xxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxx, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž údaj x nemožnosti xxxxxxx xxxxxx prstů rukou.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx se vydá xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx diplomatický xxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie a xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx pasu bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 let xxxxxx x zastupitelského xxxxx, xxxx xx tento xxxxxxxx pas xx xxxxx do 60 xxx; xxxxxx lhůta xxxxx pro xxxxxxxx x diplomatické pasy, xxxxxxxx xxx občana xxxxxxxx 5 xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.
8. X §6 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x zní:
"(1) Xxxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2x), xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
2x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x x 2x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou x. 2x x 2x, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod čarou.
9. X §6 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vydávané x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 1 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čitelné, xxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Biometrické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§5 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
10. §7 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 až 3x x 4 xxx:
"§7
Xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx občana xx xxxxxxxxxx dokladu xxxx
x) označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy3), xxxxxxxxxx xxxxx, stavovské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx3x), xxxxxxxx "xxxxxx" xxxx "xxxxxxxx"3x) (xxxx jen "xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxx4); xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ve zkratce, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx.
3) §101 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
3x) Xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §70 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
4) §102 xxxxxx x. 111/1998 Xx.".
11. V §9 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxx xx hraničním xxxxxxxx zapíše na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx cestovního průkazu xxxxxx na žádost xxxxxx rovněž počet xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jsou-li x jeho cestovním xxxxxxx xxxxxxx.".
12. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) x x §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxx" x xxxxx ", je-li xxxxx cestovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, diplomatický xxx, xxxxxxxx xxx xxxx cestovní průkaz," xx zrušují.
13. X §10 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx úřad")" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxx".
14. X §11 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxx xxx, diplomatický xxx x xxxxxxxx xxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x územní xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx x x dobou xxxxxxxxx 5 xxx občanům xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx 15 xxx, xxxx 10 xxx občanům xxxxxxx 15 xxx.".
15. V §11 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx pas xxx strojově čitelných xxxxx x xxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců; xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xx tento xxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx nebo služební xxx bez xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
16. V §11 xxxx. 4 xx xx xxxxx "x odstavci 1" xxxxxxxx xxxxx "až 3".
17. X §15 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx".
18. V §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
19. X §15 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Cestovní xxxxxx lze xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxx 6 xxxxxx.".
20. X §16 se xxxxxxxx §2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
21. X §17 xxxx. 10 xx xxxxx "diplomatický pas, xxxxxxxx xxx nebo" xxxxxxx.
22. Na konci §18 xx doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, jedná-li se x cestovní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
23. X 19 odst. 1 xx slova "§20 xxxx. 4" nahrazují xxxxx "§20 odst. 8".
24. X §19 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem.".
25. X §19 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx pas xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
26. V §20 xx za xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 11x xxxxx:
"(2) Xxxx-xx občan x xxxxxx cestovního xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx žádost orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelský úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vedených x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§29) x evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§29x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; součástí zpracování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 x 21x. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx občana x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem, xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 a 3 a §30 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přístupem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvem x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
11x) §3 xxxx. 2 xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 53/2004 Sb.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
27. X §20 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxx 35 xx x 45 xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx v čelném xxxxxxx, x občanském xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, bez brýlí x tmavými xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy od xxx x xxxxx xxxxxxxxx 13 mm (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx požadavky xx technické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s pokrývkou xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx požadavky pro xxxxxxxxx obličeje xxxxxx xx fotografii xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.".
28. X §20 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx příjmení".
29. X §20 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
"(9) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technické podmínky x postup xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx biometrických údajů x xxxxxx x xxxxxxxxxxx anatomickými nebo xxxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx obličeje xxxx xxxxxxxx otisků xxxxx xx xxxxx x xxxx ruce.".
30. Xx §21 xx vkládají xxxx §21x x 21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§21x
Xxxxxxxxxx biometrických xxxxx
(1) Xxxxx příslušný x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x nosičem xxx x biometrickými xxxxx xxxx zastupitelský úřad, x xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxx ověřena správnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
b) xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §23.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje se xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx [§29 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 7 x §29x xxxx. 2 xxxx. x) xxx 7] a xxxxxxxxxx xxxxxxx podoby xxxxxx x cestovním xxxxxxx x jsou xxxxxxx xx nosiče xxx.
§21x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxx příslušným k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx čitelnými údaji x x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, xx nosič dat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výrobu xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. b) x x).".
31. X §22 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx" xxxxxxx.
32. X §22 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji a x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, u xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.".
33. V §22 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x nosičem xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx jeho zástupci xxxxx §17 xxxx. 3 xx 8, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx cestovním xxxxxxx, xxxxxxxxx nosiče dat x biometrickými údaji x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zjištění nefunkčnosti xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, zpracovaných x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
34. §27 xx zrušuje.
35. X §28 odst. 1 se xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx písmeno c), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15x xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15x),
15x) §8 xxxxxx x xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx x).
36. V §28 xxxx. 2 xxxx. b) xx xx xxxxx "provedené xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x uzavřením manželství xxxxxx15x),".
37. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "(§20 xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxx "(§20 xxxx. 5)".
38. X §28 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xx došlo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15x), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaj x příjmení xxxx xxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx s tím, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.
39. V §29 xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 16 xxx:
"(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx zpracovávány16) x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx, jejímž správcem16) xx xxxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
40. X §29 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"a) o xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. číslo xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
2. údaje obsažené x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o žádost x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji x x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji,".
41. X §29 xxxx. 2 xxxx. b) xx xx xxx 4 xxxxxx xxxx xxx 5, xxxxx xxx:
"5. xxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 5 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 6 až 11.
42. V §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 8 doplňují xxxxx "; v xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaj, xxxx xx digitalizovaná podoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2".
43. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 9 xx xxxxx "x §7 písm. x)" nahrazují xxxxx "x §7 xxxx. x)".
44. V §29 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 10 xx xxxxx "xxxxxxxxx x cestovním dokladu xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
45. X §29 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), které xxx:
"x) x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxx údajů v xxxxxx
1. xxxxx xxxxxx xxx,
2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uložených xx xxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,
3. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx g).
46. X §29 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx znějí:
"(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 se xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx §30 odst. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxx o přístupech xx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o:
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jménu xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx, měsíci, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx údajů,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vyhledání tohoto xxxxxxxx rozhodující, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxx společný,
d) xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 2 xx xx předání xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 3 xx 8, xxxxxxxx xx části xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodě 3 se xxxxx xxxxxxx po dobu xx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí lhůty 60 dnů ode xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx uplynutí této xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
47. X §29 xxxx. 5 se slova "x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x)" nahrazují xxxxx "x odstavci 2 xxxx. x) x x) x v xxxxxxxx 3", xxxxx "x xxxxxxxx 2 xxxx. d)" se xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxx 2 písm. x)" x xxxxx "x xxxxxxxx 2 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx 2 písm. x)".
48. Xx §29 xx vkládá nový §29x, který zní:
"§29a
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasech x xxxxxx držitelích xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a služebních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx xxxxxxxx16) je Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx:
x) x žádosti x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx:
1. xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pasu se xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
2. údaje xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) o xxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1. jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxx,
2. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního pasu,
4. xxxxx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního pasu,
5. xxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
7. xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxx,
8. xxxxxxxxx zpracování fotografie x xxxxxxx držitele,
9. xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x),
x) x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx:
1. xxxxx xxxxxx xxx,
2. xxx vyjadřující základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
3. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxx xxx,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx diplomatických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, odcizeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,
x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1. xxxx x číslo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxx má být xxxx xxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu,
5. xxxxx x xxxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) x odepření xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx:
1. xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x odepření xxxxxx xxxx xxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx pasu,
3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
4. datum x xxxxx xxxxxxxx vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního pasu,
5. xxxxx x xxxxx xxxxxxx odňatého xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx,
6. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
7. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo občana, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx pasu,
g) xxxxxx, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) X evidenci xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx xx xxx poskytování xxxxx xxxxx §30 xxxx. 5 vedou xxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx do tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxxx, roku a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx držitele, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 2 se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu xxxx držiteli, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xx 8, xxxxxxxx do xxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx po xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí; xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pořízené xxxxxxxxxxx xxxxx zlikvidovat.
(4) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x d) a x odstavci 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. e) xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxx ještě 15 xxx xx skončení xxxxxxxxx diplomatického nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxx.".
49. X §30 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx příslušný k xxxxxx cestovního xxxxxxx, x xxxxxxxx diplomatických xxxx služebních pasů, xx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx16) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 x 4 x podle §29 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx zpracovatelem xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".
50. X §30 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx honorárním konzulárním xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx uživatelem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 x §29x xxxx. 3.".
51. X §30 xxxx. 4 xx xxxxx "x §29 xxxx. 2 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "x §29 xxxx. 2 xxxx. x) x x §29a odst. 2 xxxx. x)" x xxxxx "x §29 xxxx. 2 xxxx. e)" xxxxx "x §29 odst. 2 písm. x) x x §29x xxxx. 2 xxxx. x)".
52. X §30 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx".
53. X §30 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 doplňuje xxxx "Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 písm. x) xxxx 3 x §29x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxxxxxxxx.".
54. X §30 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xxxxx vedené xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. d) může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxx vedené xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. d).".
55. X §30 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:
"(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxx xxxxxx údaje, x to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".
56. X §30x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů xx odstavce 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxxx.".
57. Za §30x xx vkládá xxxx §30x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 19x xxx:
"§30x
(1) X xxxxxxxxx, kdy xxxx podle §30 xxxx. 5 xxxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx a služebních xxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) obrany,
c) veřejné xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx měnové, rozpočtové x xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx subjektu xxxxx nebo práv x xxxxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx, xxxxxxx byly xxxx údaje poskytnuty, xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx dalším xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxx §30a by xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxx vykonávajícímu dozor xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19x). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx xx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přístup xxxxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16).
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je povinen xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx xxxxx požadující xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx oznámit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x).
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx xxxxxxx x elektronickými xxxxxxxxxx.
19x) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
58. X §31 xxxx. 1 se písmeno x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) a f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
59. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) x xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
60. Xx §32 xx vkládá xxxx §32x, xxxxx xxx:
"§32x
Xxxxxxx cestovního dokladu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou konzulárního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx právo xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxxxx věděl, xx xxxxx způsobit poškození xxxx nefunkčnost nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
61. X §34 xxxx. 1 se xxxxx "§34a xxxx. 4" nahrazují xxxxx "§34x xxxx. 3".
62. X §34x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxx "nebo", xx konci písmene x) xx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se slovo "xxxx" x xxxxxxx x), xxxxx zní:
"k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
63. X §34x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx j) xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 1 000 000 Kč.".
64. X §34x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxx odstavce 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) až x)".
65. X §34a xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je v xxxxxx stupni Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.
66. Za §34x xx xxxxxxxx xxxx §34x x 34x, které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21x xxxxx:
"§34x
(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§34x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx následkům a x okolnostem, xx xxxxx byl xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx delikt xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení do 1 xxxx ode xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 1 projednává Úřad xxx ochranu osobních xxxxx.
(5) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx21x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x postihu xxxxxxxxx osoby.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 2 vybírá xxxxx, který xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx celní úřad. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
67. §35 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
68. X §37 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 24 x 25 znějí:
"(2) X xxxxxxx podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx spisovou xxxxxx24).
(3) Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx25) xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, x xx x xxxx od xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxx x xxxxxx, xx xxxx zahájení zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx.
24) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
25) §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle zákona x. 329/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx strojově čitelnými xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx příslušného x xxxx vydání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 21. xxxxx 2006.
3. X xxxxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. září 2006 xxxxxxxx vada, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx tomto xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání cestovního xxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.
4. Pokud byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx proveden xxxxx xxxx 1. xxxx 2006, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx překročit xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx biometrické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2008.
Xx. XXX
1. Obcím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Praze xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxx 2006 xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu v xxxxxxx xxxx 227 xxxxxxx Kč.
2. Xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx xxxxx Xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2006.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx., zákona x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 519/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 57/2005 Sb. x xxxxxx č. 350/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §47 odst. 1 x §71 xxxx. 5 xx slovo "xxxxx" xxxxxxx.
2. §61 zní:
"§61
(1) Azylantovi vydá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx v českém xxxxxx a ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx 10 xxx; xxxxxxxxxx ve xxxx 5 xx 15 xxx x dobou xxxxxxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx vydá xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovávaných biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnost x něm zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx zobrazených biometrických xxxxx azylanta x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu. V xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu, xx azylant xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(3) Xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx. Cestovní xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx platnosti uvedená x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx-xx azylant x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v kratší xxxxx xxx 30 xxx, xxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx x xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podpisu xxxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx.
(5) Azylantovi mladšímu 5 xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x bez strojově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxx, xx lhůtě xxxxx odstavce 4; xxxxx doklad xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 roku.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxx strojově xxxxxxxx xxxx. Do xxxxxxxx čitelné xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x tomto pořadí: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jména xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyjádřením xxxxxxxxx xxxxx ve strojově xxxxxxx xxxx.".
3. Xx §61 xx xxxxxxxx xxxx §61x x 61x, které xxxxx:
"§61x
(1) Xxxxxxxxxxx údaje lze xxxxxx výlučně pro xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx porovnání xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§61 odst. 2) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cestovním xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; vydání nového xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx případě podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, pokud nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občanů s xxxxxxxxxxx anatomickými nebo xxxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx.
§61b
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči xxx x biometrickými xxxxx (§61 xxxx. 2) xxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx jaký xxxxxxx zákon.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §61 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
4. V §62 xxxx. 3 xx xxxxx "a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §63 xxxx. 1 xx xxxx druhá zrušuje.
6. X §63 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) K žádosti xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.".
7. V §65 xxxx. 1 xx xxxxx "diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx")" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx".
8. X §71 xx na konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx azylantů, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61, x xx x xxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
9. V §71 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxxx §61 xxxx. 2 a 3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx žádosti x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 6 se označuje xxxx xxxxxxxx 7.
10. V §71 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxx uchovávané x evidenci azylantů, xxxx xxx vydán xxxxxxxx doklad xxxxx §61, xxxxxxx xxxxx xx uplynutí 15 xxx xx skončení xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, x xxxxxxxx daktyloskopických xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx vedené ministerstvem xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
11. X §93 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxx "xxxx", xx xxxxx xxxxxxx b) xx doplňuje xxxxx "xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
12. X §93 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu do 2&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxx uložit pokutu xx 1&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
13. X §93x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
14. X §93x xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
15. X §93b odstavec 4 zní:
"(4) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4 písm. x) a správního xxxxxxx xxxxx §93x xxxx. 2, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad pro xxxxxxx osobních údajů.".
Xx. X
1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o otiscích xxxxx se xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2008.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Xx. x xxxxxx č. 428/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"e) strpět xxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x biometrickými údaji.".
2. §110 se xxxxxxx.
3. V §111 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "X xxxxxxx o xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx fotografie.".
4. X §111 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 xxxx. 3 a 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
5. X §111 se xx konci odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx x otiscích xxxxx.".
6. X §112 xx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich platnosti" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx neobsahují xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".
7. §113 xxx:
"§113
(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx opatřen nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 let; xxxxxxxx ve xxxx 5 xx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx x cizincům xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx lhůtě do 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxx, jemuž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx dat x biometrickými údaji, xx xx xxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vydávaném xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x cizineckém xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx, x xxxxx není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zdravotního postižení xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx vydá cizinecký xxx s xxxxxxx xxx, x němž xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx. Cizinecký xxx se xxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Cizinci, xxxxx žádá x xxxxxx cizineckého xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, nebo x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x), je-li xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx cizinecký xxx bez xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie ani xxxxxxx cizince, xx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx žádosti; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx, nebo x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x), xx-xx xxxxxx xxx 1 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx strojově xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx zóny xx xxxxx zapisují x tomto xxxxxx: xxx dokladu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x kontrolní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x).
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dat x biometrickými údaji (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx stanoví xxxxx.
(8) Cizinecký xxx xxxx xxxxxxx
x) na xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx území na xxxxxxx povolení x xxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že si xxx xxxxxx nezávisle xx xxx vůli xxxxxxx,
b) xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §87, xxxxx
1. xx mladší 15 xxx, xxxx
2. xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) cizinci požívajícímu xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3x), xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx oprávněn x xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x zastupitelského úřadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx osobních údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných v xxxxxxxxxx pase, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; vydání nového xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými údaji.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ověřování pravosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx totožnosti cizince xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx v cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými údaji xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
8. Xx §156 xx xxxxxx xxxx §156x, xxxxx zní:
"§156x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
9. X §157x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou, xx konci písmene x) xx zrušuje xxxxx "xxxx", xx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňuje slovo "xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči xxx x biometrickými xxxxx.".
10. X §157x xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. a) xx c)".
11. X §157x se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který zní:
"(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.
12. V §157x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Správní xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §156x x xxxxxxxxx xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§161). Správní delikt xxxxx §156x a xxxxxxxxx xxxxx §157x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.".
13. X §157x xxxx. 10 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".
14. V §158 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 xxxx. 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
15. X §160 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) 15 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pasu, které xx uchovávají po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
16. X §160 odst. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "cizineckého xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §113 odst. 3 a 4".
17. X §164 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxx x odnětí cizineckého xxxx vydaného xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx 2,".
18. X §164 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §113 odst. 3 x 4,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2.".
19. X §164 xxxx. 3 xx xxxxx "f) xx x) x x) xx x)" nahrazují xxxxx "f) xx x), x) xx x) x x) xx x) x xxxxx odstavce 2 xxxx. c)".
20. X §167 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"l) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx použitelného právního xxxxxxxx Evropských společenství5a) x souvislosti x xxxxxxx cizineckého pasu x cestovního xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).".
21. V §182 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a postup xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zpracovávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x neobvyklými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx ruce.".
Xx. VII
1. Řízení xxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx se vydávají xxx dne 1. xxxxxx 2008.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
X §54 xxxxxx x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 zrušuje.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb. x xxxxxx č. 559/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §11 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) ohlášením xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,".
2. X §11 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, rozhodne x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx údaje, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 1 x 3, xxxx
b) u xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx změně xxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, provede xx xxxxxx xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.".
3. V §12 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.".
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.
4. X §17 xxxx. 2 xxxxxxx n) xxx:
"x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
5. X §17 se xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) V evidenci xxxxxxxxxx průkazů se xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxx rovněž xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx o
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxxx, xxxx x čase poskytnutí xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxx jiném údaji, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 8.
6. X §17 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3".
7. Xx §18x xx xxxxxx xxxx §18x, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 16x xxx:
"§18b
(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx státu,
x) xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské unie xxxxxx měnové, rozpočtové x daňové xxxxxxx, xxxx
x) ochrany xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxx,
a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxx xxxxxx příjemcům xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 odst. 1 xxxx občanu podle §18x by mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx některého xxxxx uvedeného x xxxxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxx trvání tohoto xxxxxxxx záznam o xxxxxxxxxx xxxxx zpřístupnit, x xxxxxxxx zpřístupnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x účelem poskytnutí xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16x). Xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx má x tomuto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytně nutném xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona14).
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx údaje x xxxxxxxx občanských průkazů xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, je povinen xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx jeho xxxxxx x xxxx oznámit, xxx xxxx ukončena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x).
(3) Prohlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 mohou xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
16x) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.".
8. X §23 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19 a 20 xxxxx:
"(2) X xxxxxxx podání žádosti xx číslo xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx19).
(3) Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx podle xxxxxx zákona oprávněna x xxxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxx, xx oprávněn požádat x zpětvzetí20) xxxxxxx, x xx x xxxx od xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx technologicky xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx x občanský průkaz xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
19) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
20) §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Xx.".
9. X §24 se odstavce 3, 4 x 5 zrušují.
10. Xx §24 se xxxxxxxx xxxx §24a x 24b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§24x
Vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strojově xxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
(1) Obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkazy xxx strojově čitelných xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxxxxxx x přenos xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trvající xxxx xxx 7 kalendářních xxx,
b) v xxxxxxxx katastrofy xxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx občanské xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxx 30 dnů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx práva.
(2) Xxxxxxxx průkazy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xx xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(3) K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strojově čitelných xxxxx xx občan xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.
§24b
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zničení občanského xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx občanský xxxxxx xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx data xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se podává xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji xxxxxxxx opakovaně.
(3) X vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 fotografie.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx, zákona x. 357/2005 Xx. x xxxxxx č. 361/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X xxxxx XX x xxxxxxx 115 písmeno x) zní:
"a) Xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxx Xx 600

- xxxxxxx xxxxxxx 5 let x mladším 15 xxx

Xx 100".
2. X části XX x xxxxxxx 115 písmeno b) xxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx čitelných xxxxx

Xx 1&xxxx;500

- xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx

Kč 50

- xxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx 15 xxx

Xx 1&xxxx;000".
3. X xxxxx XX x xxxxxxx 115 xxxx. e) se xxxxx "dokladu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
4. X části XII x položce 157 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
ČÁST SEDMÁ
Xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2006, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II xxxx 2, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. srpna 2006.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xxxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 136/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2006, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. II bodu 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15.8.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.