Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.12.2006.


Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření
539/2006 Sb.
Příloha č. 1 - Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav
Příloha č. 2 - Ochranné pásmo II. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav
Příloha č. 3 - Ochranné pásmo II. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav
539
XXXXXXXX
xx dne 29. xxxxxxxxx 2006,
x xxxxxxxxx ochranných pásem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jímané xxxxx Le-7 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Charvátská Xxxx Xxx obce Xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 164/2001 Xx., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx):
§1
X xxxxxxx přírodního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx je xxxxx xxxxx Xx-7 xx xxxxxxxxx parcele č. 1972/101 katastrálního území Xxxxxxxxxx Xxxx Ves xxxx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xx xxxxxxx ochranná xxxxx X. a XX. stupně1).
§2
(1) Xxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx2) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výstupu zdroje x je vymezeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1972/101 katastrálního území Xxxxxxxxxx Nová Ves xxxx Xxxxxxx; ochranné xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 2&xxxx;000, xxxxx xx přílohou č. 1 této vyhlášky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. stupně x xxxxxxxxxxx mapě x xxxxxxx 1 : 2&xxxx;000 xx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx úřadu x Břeclavi x xx Xxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxx pásmo XX. xxxxxx3) xx stanoví x xxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx jodových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx II. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hranice xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x polní xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, po xxxx cestě podél xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, x xx 650 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odbočuje xx xxxx cestu. Xx 280 m xxxxx kříží xxxxxx xxxxxxxx napětí a xxxxxxx xxx tímto xxxxxxx pokračuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 166,3, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lesním xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;540 m xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Po xxxx cestě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx x Xxxxxxx, xxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, po níž xx vedena x xxxxxx xxxx lokalitu Xxxxx Hubert xx xx xxxxx cestu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrem x severozápadu až xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zvanou Xxxxxxxx, směřující z Xxxxxx x výchozímu xxxx xxxxxxxxxx křížení xx xxxxxxxxxx dráhou.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 10&xxxx;000 x 1 : 50&xxxx;000, xxxxxxx xxxxx jsou přílohami č. 2 x 3 této xxxxxxxx. Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx II. xxxxxx x xxxxxxxxxx mapách Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 10&xxxx;000 a 1 : 50&xxxx;000 xx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx x na Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) X xxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4),
x) xxxxx xxxxxxx5) x hloubky xxxxx xxx 200 x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx geologický xxxxxxx x hloubce xxxxx xxx 200 x xxx xxxxxxx; xxx-xx x těžbu xxxx xxxxxxxxxx průzkum xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6),
x) xxxxx podzemní xxxx x hloubky xxxxx xxx 200 x pod xxxxxxx,
x) hloubit vrty xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx 200 x pod xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX. stupně xxxxxxxxx, xxxxx ukončeny xx xxxx let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx7) xx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. stupně xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx7).
§6
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 20. prosince 2006.
Ministr:
XXXx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 539/2006 Sb.
Ochranné xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx minerální xxxx xxxxxx xxxxx Xx-7 x katastrálním xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx obce Břeclav

1 : 2&xxxx;000

Příloha x. 2 x vyhlášce č. 539/2006 Xx.
Xxxxxxxx pásmo XX. xxxxxx přírodního xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Nová Xxx xxxx Xxxxxxx
1:10&xxxx;000

(xxxxxxxx 1:2)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 539/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx xxxx Xxxxxxx

1 : 50&xxxx;000


Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 539/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.12.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx).
2) §22 xxxxxx x. 164/2001 Xx.
3) §23 xxxxxx x. 164/2001 Xx.
4) Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §37 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3 zákona x. 164/2001 Sb.
7) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 164/2001 Xx.