Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.12.2012 do 31.12.2012.


Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

527/2006 Sb.

ČÁST PRVNÍ - UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH KOMUNIKACÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1
Vymezení základních pojmů §2

HLAVA II - ČASOVÝ POPLATEK §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9

HLAVA III - MÝTNÉ

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné §10
Výše kauce §11
Díl 1 - Evidence v systému elektronického mýtného
Evidence údajů o mýtném §12
Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného §13
Evidované údaje §14
Způsob evidence při změně provozovatele vozidla §15
Odhlášení ze systému elektronického mýtného §16
Díl 2 - Způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného
Způsoby úhrady mýtného §17
Díl 3 - Nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání
Elektronické zařízení §18
Nakládání s elektronickým zařízením v případě, kdy se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele vozidla §19
Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné §20
Montáž elektronického zařízení §21
Nastavení údajů do elektronického zařízení §22
Kontrola funkčnosti elektronického zařízení §23
Díl 4 - Struktura, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného
Popis nákladů započitatelných pro výpočet mýtného §23a
Způsob výpočtu nákladů a zpoplatněné pozemní komunikace §23b
Způsob stanovení sazeb mýtného §23c

HLAVA IV - Zrušovací ustanovení §24

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích §25
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §26
Příloha č. 3 - Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému
Příloha č. 4 - Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
527
XXXXXXXX
xx dne 24. xxxxxxxxx 2006
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 zákona x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 259/1998 Xx., xxxxxx x. 146/1999 Xx., xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 489/2001 Sb., xxxxxx č. 256/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 358/2003 Xx., zákona č. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx. a zákona x. 342/2006 Sb., (xxxx jen "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXX ZPOPLATNĚNÝCH XXXXXXXXXX
XXXXX I
ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx užití xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,
c) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného,
e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxx xxxx užívání,
x) xxxxxx úhrady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mýtného,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx elektronického xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mýtného,
x) xxxxxxxxx, popis x způsob výpočtu xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxxx místem místo xxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxx xxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx vyhlášky xxxx ze smluvních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného,
b) xxxxxxxxxx místem xxxxx xxxxxx provozovatelem systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx smluvních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx zařízením veškeré xxxxxxxx xxxxx a xxxx technická zařízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla,
x) režimem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace,
x) xxxxxxx placení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxx užitím xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx poskytovány xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného.
HLAVA II
§3
§3 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 435/2012 Xx.
§4
§4 (xxxxx II) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 435/2012 Xx.
§5
§5 (xxxxx XX) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 435/2012 Sb.
§6
§6 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 435/2012 Xx.
§7
§7 (xxxxx II) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 435/2012 Xx.
§8
§8 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 435/2012 Xx.
§9
§9 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 435/2012 Sb.
HLAVA XXX
XXXXX
§10
Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
(K §20 xxxx. 1 zákona)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x přílohách č. 3 x 4 k xxxx vyhlášce.
§11
Xxxx xxxxx
(X §22b xxxx. 6 xxxxxx)
Xxxxx se stanoví xx výši 1&xxxx;550 Xx.

Díl 1
Xxxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
[K §22b xxxx. 2 xxxx. x) a §22c xxxx. 4 xxxxxx]
§12
Xxxxxxxx xxxxx x mýtném
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §22b xxxx. 2 xxxxxx x xxxx:
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxxx mýtného,
x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného
(1) Evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx placení předem xxxx následného placení, xxxxx se provádí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu, pokud xxx xxxxx, a xxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxx čelní xxxx.
§14
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného. Není-li xxx xxxxxxxx předložena xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx průkazu, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx1),2) obsahující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx vozidlo xxxxxxxxxxxxxx x emisní xxxxx XXXX XX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX XXX1),2) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxx x elektronické xxxxxx 3 roky po xxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(3) Xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx provozovatele systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
Xxxxxx xxxxxxxx xxx změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx odhlašuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení.
§16
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxx
(1) Vozidlo xx xxxxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být vráceno (xxxx. x xxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxx), odhlašuje xx xxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na kontaktní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx osobním xxxxxxxx xx kontaktním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Přitom xxxx být xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiný xxxxxx x vyjmutí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx provozovatele xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx systému xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx nespotřebované xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx vrácena xxxxxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx let xx xxxxxxxx mýtné transakce.
Xxx 2
Xxxxxx xxxxxx mýtného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
§17
Xxxxxxx xxxxxx mýtného
(1) Xxxxx se xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx následného xxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je uzavření xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx placení xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx:
x) hotově xx kontaktních x xxxxxxxxxxxxx místech nebo
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx následného xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x dohodě xxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Mýtné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx ztráty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
[X §22c xxxx. 4 x x §22d xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxxxx]
§18
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx užíváno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, návodem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být vráceno xxxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla vyzván.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx provozovatel xxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx elektronického xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxx provozovatel nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx místě.
(3) Xx zablokování elektronického xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předem xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řidič xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontaktním xxxx distribučním xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx v tom xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného.
§19
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Ztrátu, xxxxxx x xxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vozidla (xxxx xxx "ztráta"), xxxxxxxxxxxx xxxx řidič xxxxxxx okamžitě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx platit xxxxx
X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxx povinnosti platit xxxxx (xxxx. při xxxxxxxx pro jiné xxxxxxx), musí xxx xxxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§21
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterému xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxx xxx postupováno x souladu x xxxxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx, xxx jak xx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx souhlasu provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§22
Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Řidič xxxx xxx xxxxx xxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soupravy, x xx způsobem uvedeným x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx3) xx xxxxxxxxx vozidle xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx nápravy.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxx kategorie X2 x M36).
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx kontroluje xxxx xxxxxxxx, x průběhu x po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle návodu, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx funkční, x bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx. X průběhu xxxxx řidič dbá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx návodu. Xxx xxxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemní komunikace x jeho opětovným xxxxxxxx myslí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jízdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Díl 4
Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovení xxxxx mýtného
(X §22 odst. 7 xxxxxx)
§23x
Xxxxx xxxxxxx započitatelných pro xxxxxxx mýtného
(1) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veškeré náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx
x) cena xxxxxx a pozemků,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací,
c) xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiný xxxxxxx průzkum,
x) xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx4).
(2) Xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xx údržbu vozovky x xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx ošetřování xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Náklady xx správu související x xxxxxxxx zpoplatněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neuvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo souvisí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx náklady xxxxx xxx platby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, zřízení x údržbu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x vymáháním xxxxxxx,
x) xxxxxx xx smyslu jiných xxxxxxxx předpisů4).
(5) Xx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zahrnou
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 1978, xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemní komunikace, xxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2008 xx xxxxxxx předpokládané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbu plánovaných xxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx plánované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 20 xxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 483/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
§23b
Xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxx poměrem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §23a, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonům xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx určitou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vztažená xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonům xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro výpočet xx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 483/2009 Xx. s účinností xx 1.1.2010
§23c
Xxxxxx xxxxxxxxx sazeb mýtného
Xxxxxxx xxxxx mýtného xx provede xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx podíl xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §23a x vztažených xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx silnice x xxxxxx xxx vybrané xxxxxxx I. xxxxx, xxxxxxx x přílohách č. 3 x 4 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxx nákladů xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpise5) a xxxxxxxx xx vždy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx provozním xxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 483/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
XXXXX IV
§24
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx č. 571/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxx xxx kalendářní xxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 457/2005 Sb., xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx vyhlášky, kterou xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx
§25
Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 300/1999 Xx., xxxxxxxx x. 355/2000 Xx., xxxxxxxx x. 367/2001 Sb., xxxxxxxx x. 555/2002 Xx., xxxxxxxx č. 305/2005 Xx., xxxxxxxx x. 325/2005 Sb. x xxxxxxxx č. 490/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 zrušuje.
2. Xxxxxxx x. 4 xx zrušuje.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§26
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, x xxxxxxxx přílohy č. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2007.
Xxxxxxx:
Xxx. Řebíček x. x.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 527/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 435/2012 Xx.
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 527/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 435/2012 Sb.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 527/2006 Sb.
Xxxxxx dálnic a xxxxxxxxxxxx silnic, xxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxx
(X §20 xxxx. 1 xxxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx (km)

X1

Praha, Spořilov - Xxxxxxxx (xxxxx 1-272)

271,9

D1

Xxxxxx nad Xxxxxx - státní xxxxxxx (xxxx 298 až xx 377)

79,5

X2

Xxxx, jih - xxxxxx xxxxxxx (xxxx 1 xx xx 61)

61,0

X3

Mezno - Xxxxxxxx (xxxxx 62-76)

14,2

X5

Xxxxx, Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx (xxxx 1 xx xx 151)

150,9

D8

Praha, Xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx (xx -3,5 xx xx 92)

95,6

X11

Xxxxx, Xxxxx Počernice - Xxxxxxx (xxxxx 1-84)

84,7

X1

Praha, Xxxxxxxx - Xxxxx, Xxxxxxxxx

3,3

X1

Xxxxxxxxx (X1/X1) - Xxxxx, Ruzyně-staré letiště (xxxxx 76-28)

35,4

X4

Xxxxxxxxx - Xxxxxx (xxxxx 8/9-41)

31,6

X4

Xxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxx (xxxxx 77-84)

6,8

X6

Xxxxx, Řepy - Xxxx Strašecí (xxxxx 1-32)

31,7

X6

Xxxxxxx - Xxxx, xxxxx (xxxxx 131-169)

37,5

X7

Xxxxx, Ruzyně-letiště - Xxxxxx (xxxxx 2-18)

16,6

R7

Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx (exity 60-66)

5,3

X10

Xxxxx, Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx (exity 1-71)

71,3

X35

Liberec, Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx (xxxxx 26-44)

17,5

X35

Xxxxxxx - Xxxxxxxxx (xxxxx 126-129)

4,1

X35

Xxxxxxxxx, xxx - Xxxxxx (xxxxx 235-261)

25,8

X35

Xxxxxxx, Xxxxxxxx - Lipník nad. Xxxxxx (xx 264 xx xxxx 296)

33,0

R46

Vyškov, xxxxxx - Olomouc, Xxxxxxxx (xxxx 1 xx xx 39)

39,2

R48

Xxxxxxx - Xxxxxxx, východ (xxxxx 1-3)

3,5

X48

Xxxxxxxxxx - Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxx (xxxxx 38-45)
(bude xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxx)

6,7

R48

Xxxxxx-Xxxxxx - Žukov (xx 47 xx xxxx 70)

19,4

X52

Xxxxxxx - Pohořelice, xxx (xxxxx 10-26)

16,9

X55

Hulín - Xxxxxxxxxx (xxxxx 16-32)

16,4

X56

Xxxxxxx, Xxxxxxx - Xxxxxx-Xxxxxx (xxxxx 39-51)

12,2

X63

Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx (exity 1-7)

7,0
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 527/2006 Xx.
Xxxxxx silnic I. xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(X §20 xxxx. 1 xxxxxx)

Označení

Xxxx

Xxxxx (xx)

I/7

Xxxxxxxx Týnec - Xxxxxxxx (exity 37 - 41)

2,5

X/11

Hradec Králové, Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx

3,4

X/11

Xxxxx Xxxxx, Svibice - Mosty x Xxxxxxxxxx, státní hranice

23,1

I/30

Lhotka xxx Xxxxx - Xxxx nad Labem, Xxxxx

14,4

I/33

Xxxxxxxx nad Labem - Xxxxxx, Xxxxxx

29,2

I/35

Xxxxxx - Olomouc, Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

2,4

X/35

Horní Xxxxxxxxx - Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxx 26)

12,8

X/38

Xxxxxxx, Xxxxxxxxx - Xxxxxxx, západ

3,6

I/46

Olomouc, Xxxxxxxx - Xxxxxxx, xxxxxxx

1,1

I/47

Xxxxxxxx, xxxxxx - Xxxxx

3,6

I/47

Xxxxxx - Xxxxxxx

22,4

X/48

Xxxxxxx, xxxxxx - Xxxxxx - Místek
(xxxx xxxxxxxxxxx pouze do xxxxxxxxxxx x po xxxxxxxxxx dopravním xxxxxxx xxxxx R48 Xxxxxxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxx, xxxxx)

40,0

X/48

Bělotín, xxxxxx - Xxxxxxxxxx
(bude xxxxxxxxxxx až po xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx X48 Rychaltice - Xxxxxx - Xxxxxx, xxxxx)

33,8

X/52

Xxxxxxx, sever - Xxxxxxx

4,3

I/52

Xxxxxxxxxx, xxx - Xxxxxxx, státní xxxxxxx

20,7

X/55

Xxxxxx, Xxxxx Moštěnice - Xxxxx (X/47)

11,4

X/58

Xxxxxxxx - Xxxxxxx

13,2.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 527/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007, x výjimkou přílohy č. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2007.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
323/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 527/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x x změně vyhlášky x. 104/97 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 14.12.2007
14/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 527/2006 Xx., x užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x x xxxxx xxxxxxxx x. 104/97 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 323/2007 Sb.
x xxxxxxxxx od 13.1.2009
483/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 527/2006 Xx., x užívání xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
333/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 527/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx č. 104/97 Xx., kterou xx provádí xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxx č. 1, která xxxxxx xxxxxxxxx od 1.12.2010
356/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 527/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx č. 104/97 Xx., kterou se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.2011 x výjimkou xxxxxx x. 2 xx 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2012
435/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx vyhlášky x. 527/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x x změně xxxxxxxx x. 104/97 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 7.12.2012
Xxxxxx předpis x. 427/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Nařízení XXX/XXX x. 49 - Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poháněných xxxxxx plynem a xxxxxxxxxx motorů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/96/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx motorů vozidel x emisím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx motorů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxx směrnice Rady 88/77/XXX.
3) §15 xxxxxxxx x. 341/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4) Například xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §3 x 4 xxxxxxxx xxxxx x. 484/2006 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Příloha č. 18 x xxxxxxxx č. 341/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx technické způsobilosti x x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.