Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.10.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.2008 do 25.10.2009.


Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu

524/2006 Sb.

Předmět úpravy §1
Základní pojmy §2
Trh s plynem §3
Přeprava plynu §4 §5
Postup při rezervaci kapacity v přepravní soustavě §6 §7
Řešení nedostatku přepravní kapacity §8
Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách §9
Distribuce plynu §10 §11
Postup při přidělování kapacity v distribuční soustavě §12 §13
Distribuce plynu ve zkušebním provozu §13a
Řešení nedostatku distribuční kapacity §14
Informace o kapacitách a souvisejících službách předávacích míst přeshraničních plynovodů §15
Uskladňování plynu §16
Postup při rezervaci skladovací kapacity pro roční smlouvu o uskladňování plynu §17
Postup při rezervaci skladovací kapacity pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu §17a
Postup při rezervaci skladovací kapacity pro denní a krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu §17b
Postup při rezervaci nové skladovací kapacity pro roční smlouvy o uskladňování plynu §17c
Řešení nedostatku skladovací kapacity §18
Informace o skladovacích kapacitách §19
Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst §20
Přiřazení odpovědnosti za odchylku §21
Dodávka dvou a více obchodníků s plynem do jednoho odběrného místa §22
Nominace §23 §24
Renominace §25
Obchodní vyrovnávání odchylek §26
Krátkodobý trh §27
Fyzické vyrovnávání odchylek §28
Měření a zpracování naměřených hodnot §29 §30
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů dodávky §31 §32
Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby §33
Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování a jejich vypořádání §34 §35
Změna dodavatele plynu §36 §37 §38
Požadavky na vyúčtování dodávek plynu §39
Společná ustanovení §39a
Přechodná ustanovení §40
Zrušovací ustanovení §41
Účinnost §42
Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity
Příloha č. 2 - Kategorizace konečných zákazníků
Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o přidělení distribuční kapacity
Příloha č. 4 - Náležitosti žádosti o rezervaci skladovací kapacity
Příloha č. 5 - Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace
Příloha č. 6 - Rovnice pro určení tolerance poskytované provozovatelem přepravní soustavy subjektům zúčtování na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy
Příloha č. 7 - Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky
Příloha č. 7a - Údaje za vyúčtování distribuce plynu
Příloha č. 8 - Rozpočítání zbytkového diagramu odběru a výpočet odběru podle typového diagramu dodávky
Příloha č. 9 - Stanovení plánované roční spotřeby plynu
Příloha č. 10 - Třídy typových diagramů dodávky
Příloha č. 11 - Stanovení spotřeby plynu při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu
524
VYHLÁŠKA
xx xxx 24. xxxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx s plynem x xxxxxx, přiřazení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx regulační xxxx (xxxx xxx "Xxxx") stanoví podle §98 odst. 7 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx., k xxxxxxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. x), h) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, přiřazení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxx xxxxx - xxxxx vymezené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxxxxxxx regionální distribuční xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) krátkodobým xxxxx - xxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx tolerancí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx soustava, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx, xxxx distribuční xxxxxxxx, x xxx xx připojeno xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) měřením xxxx X - xxxxxxxxx měření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) měřením typu X - xxxxxxx xxxxxxxxx měření,
x) xxxxxxx xxxx X - xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx dni x xxxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daném plynárenském xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx opačné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nule,
x) nominací - xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx typovým xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odběrů plynu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx definované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx odchylku - xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx naturálním xxxxxxx xxxx vypořádat xxxxxxx xxxxxxxx vzniklou x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předem stanovenou xxxxxx výší dodávky xxxxx x daném xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx plynárenský xxx,
x) plynárenským xxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxxx od 06:00:00 xxxxx kalendářního xxx xx 06:00:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prvním plynárenským xxxx kalendářního měsíce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx měřením - xxxxxxxx měření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předávacím xxxxx, přepočtené na xxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx diagramem xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx den,
q) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) regionální distribuční xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx soustavu a x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 000 xxxxxxxxx zákazníků,
t) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu - provozovatel přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, provozovatel podzemního xxxxxxxxx plynu, xxxxxxx xxxxx, obchodník s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx umožní xxxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx,
u) xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který byl xxx xx virtuálním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx výkon podzemního xxxxxxxxx plynu x x3/xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x x3,
x) skladovacím xxxxx - časový xxxx, xxxxx začíná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx následujícího kalendářního xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxx diagramů xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx - uživatel, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx všech subjektů xxxxxxxxx x plynárenském xxx,
b) xxxxxxxxx - doprava xxxxx xxxxxxxxx soustavou z xxxxxxxxxx vstupního bodu xx xxxxxxxxxx výstupního xxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx konečných xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
c) třídou xxxxxxxx diagramu dodávky - souhrn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx míst, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) uživatelem - xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem; xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx nepovažuje,
x) xxxxxxxxxx prodejním xxxxx - xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx plynu, x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx nominace xxxxxxx xxxxx xxxx xx plynárenské xxxxxxxx x odebrat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z příslušného xxxxxxxxxxxxx dne xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soustavy,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx skladovací xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx zúčtování x xXx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxxx odchylek - xxxxxxx prováděné xxxxxx x úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odchylky,
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxx xx rovno xxxxxxxx nominovanému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den,
x) závazkem xxxxxxx - xxxxxxx subjektu xxxxxxxxx odebrat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx množství nominovanému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
k) xxxxx xxxxxxxxxx kapacitou - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx užívání xx 1. lednu 2010.
§3
Xxx x xxxxxx
(1) X xxxxx xxxx x plynem xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky.
(2) Xxx s xxxxxx xx uskutečňuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x číselníků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx kódy xxxx x xxxxxxx x §20 používány pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, předávacích xxxx přeshraničních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávacích xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu x xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxx x každá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx připojení.
(4) Množství plynu xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx množství xxxxx na xxxxxx xx distribuční soustavy x změně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx, body virtuálních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a předávací xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynovodů x virtualizovaná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bod.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přepravní xxxx distribuční soustavy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
Přeprava plynu
§4
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx smlouvy x přepravě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zúčtování. Vstupními x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přepravní xxxxxxxxx a distribučními xxxxxxxxxx přímo připojenými xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx míst konečných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx virtuálního zásobníku xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx předávacích míst xxxx xxxxxxxxx soustavou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx.
(2) Tranzit plynu xx uskutečňuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1), x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxx tranzit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupního a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu.
(3) Vstupní a xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx charakterizovány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx jsou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx spotřebu xxxxxxxxx zákazníků xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xx smlouvě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx s pevnou xxxxxxxxx; smlouva se xxxxxxx minimálně na 12 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) roční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kapacitou; xxxxxxx xx uzavírá xxxxxxxxx xx 12 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxx periody; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx seznámí xxxxxxxxx xx způsobem, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, způsobem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx za 12 xxxxxx,
x) xxxxxxx smlouva x xxxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx uzavírá xxxxxxxxx xx 1 xxxxx; xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx 11 xxxxxx; smlouva xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,
x) měsíční xxxxxxx o přepravě xxxxx x přerušitelnou xxxxxxxxx; smlouva xx xxxxxxx minimálně xx 1 xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 11 xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx s účinností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx x četností xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 plynárenský xxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je 30 xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx
x) denní xxxxxxx x xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx; xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxxx dní; xxx uzavírání smlouvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uživatele se xxxxxxxx, dobou x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx a četností xxxxxxx xxxx přerušení xx xxxx trvání xxxxxxx.
(2) Smlouvu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx pevná xxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx kapacity v xxxxxxxxx xxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx kapacity x přepravní xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxx roční x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x rezervaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx kapacita na xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx bázi.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xx xxxxxx na tiskopisu, xxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx podávána xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.
§7
(1) X roční xxxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x rezervaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx nejpozději 18 xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx zahájena, x xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx došlé žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravních xxxxxxx všem xxxxxxxxx xx 40 xxxxxxxxxxxx xxx od podání xxxxxxx, nejpozději však 12 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxx prvního xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx přeprava plynu xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravě plynu x pevnou xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapacity x celém požadovaném xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x uživatelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx smlouva x xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zohlední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x přepravě xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nedostatku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx neuzavření smluv x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kapacitou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kapacita,
x) xxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxx podle xxxxxx x) a x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení,
f) xxxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx jedenkrát xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) U xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx
a) předkládá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx začátkem xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx 40 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rezervace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žadatelům xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uživatelem xxxxxxx x přepravě xxxxx x pevnou xxxxxxxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uživateli přidělení xxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uživatelem smlouvu x xxxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přepravní xxxxxxxx x smlouvu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kapacitou, x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uzavírání xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kapacitou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxx nedostatku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx plynu x xxxxxx kapacitou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) zaniknou účinky xxxxxxxx přidělení přepravních xxxxxxx xxxxx písmen x) x c) x xxxxxxx neuzavření xxxxxxx x přepravě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx došlé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) x denní xxxxxxx x přepravě xxxxx x pevnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx xxxx začátkem xxxxxxxx, xxxxxxx-xx příslušný xxx xx xxx pracovního xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovní xxx,
x) x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx s přerušitelnou xxxxxxxxx kapacitou xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nejpozději 1 xxxxxxxxxx den xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx volnou xxxxxxxxx kapacitu x xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xx rezervaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacit. Xxxxx požadavek přesahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx před rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadavek xx xxxx volné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Po xxxxxxxxx ročních xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělí provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx zbývající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx měsíčních přepravních xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx zbývající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx x přepravních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace:
x) xxxxxxx xxxxx plán xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx, který xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické, xxxxxxx xxxxxxxx pevné kapacity, xxxxxxx sjednané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 18 měsíců,
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výstupní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x denních xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx předpovědi xxxxx xxxxxxxxx kapacity na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxxx body xxxxxxxxx soustavy,
f) xxxxxxx historická xxxxxx x maxima xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xx xxxxxxxx 3 roky,
g) xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxxxx z plynárenské xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx systémové xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
h) xxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxxxx z plynárenské xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx plynárenský xxx x xxxxxxxxxxxxxxx 366 xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toleranci xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vyrovnávací xxxx xx posledních 12 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plyn xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy nejpozději xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxx měsíce.
Xxxxxxxxxx plynu
§10
(1) Smlouva x xxxxxxxxxx plynu xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx předávacích xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednává xxx xxxxxxx bod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa konečného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx distribuční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Smlouva x xxxxxxxxxx plynu xx v xxxxxxx xxxxxxxxx místa konečného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx souhrnu předávacích xxxx výrobny plynu, xxxx předávacího xxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynovodů v xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx zahrnuje distribuci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavou, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx lokálními distribučními xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx danou lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustava xxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx každé xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx předávací xxxxx přeshraničního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) X případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx A x X, xx xx xxxxxxx x distribuci xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků xxxxxxx příloha č. 2 xxxx xxxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxx x distribuci xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxx x distribuci xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxxx, xxxxx smlouva xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, při respektování xxxxx periody,
b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; smlouva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 xx xxxx následujících měsíců, xxx respektování xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků; xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx distribuce xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx a četnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 12 xx xxxx následujících měsíců,
x) xxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kapacitou; xxxxxxx xx uzavírá xxxxxxxxx xx 1 xxxxx x maximálně xx 11 xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x účinností x prvnímu plynárenskému xxx kalendářního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; smlouva se xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 měsíc a xxxxxxxxx xx 11 xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxx x prvnímu xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx posledního měsíce xxxxxxxxx smlouvy; xx xxxxxxx se sjednává xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x četnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx uzavírá na xxxxx plynárenských xxx xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zahájena xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx kapacitou xx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X nebo X x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx není x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kapacita.
Xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§12
(1) Přidělení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx prováděno xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx xx připojujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x distribuci xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx za každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konečný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, za xxxxx předávací xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx předávacích xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem, xxxxxx jeho souhlas, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přeshraničního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejpozději 18 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx plynárenského xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx být distribuce xxxxx zahájena. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámí výsledky xxxxxxxxx distribučních xxxxxxx xxxx žadatelům xx 40 kalendářních dní xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx má xxx distribuce xxxxx xxxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x měsíční xxxxxxx x distribuci xxxxx xx xxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx předávací xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxx xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx x plynem, xxxxxx xxxx xxxxxxx, x za každé xxxxxxxxx xxxxx přeshraničního xxxxxxxxx konečný xxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx měsíce x xxxxxxxx 40 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu. Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacit všem xxxxxxxxx nejpozději 12 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx konečného zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx nebo obchodník x xxxxxx má xxx xxxxxxxxx odběrné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx s pevnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x klouzavé xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podává xx tiskopisu, xxxxx xxxx xx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytován xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo může xxx xxxxxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 xxxx xxxxxxxx.
§13
(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nedostatek xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxxxx x uživatelem xxxxxxx x distribuci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx kapacitou x xxxxxxx nedostatku pevné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uživatelem xxxxx.
(2) Nejpozději 6 xxxxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxxxx xxxxxx přidělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx neuzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účinků oznámení xxxxxxxx přidělení distribučních xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx typu X xxxx X, xxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx x snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě roční xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka, xxxxx xx zařazeno xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X xxxx X, požádá účastník xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity na xxxxxxx xxxxx smlouvy x distribuci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxxx zvýšení x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navýší xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx období následujících xxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx v rámci xxxxx smlouvy v xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x §12 xxxx. 1 xx 3 x 5.
(4) V případě xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x x §12 xxxx. 2 a 3 xxxxxxx.
§13a
Xxxxxxxxxx xxxxx ve zkušebním xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx zkušebním xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x prokázání xxxxxxxxxxxxxxxxx nově instalovaného xxxx rekonstruovaného odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Distribuci xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zahájit xxxxx x xxxx připojujícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx celé xxxx xxxx odběrného plynového xxxxxxxx x rekonstruované xxxxxxx plynové xxxxxxxx xx xxxx než 30% podíl xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxx konečného zákazníka x xxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka, xxx xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx vytápění a xxxxxxxx xxxxx užitkové xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným x žádosti a xxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahájena. X konečných zákazníků x xxxxxxxxxxx odběru xxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve zkušebním xxxxxxx xxxx uvedeným x žádosti x xxxxxx xxxx uvedeným x žádosti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx února. Xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x konečného xxxxxxxxx x charakterem xxxxxx xxxx je 6 xxxxxxxxxxxx měsíců. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx otop xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx 50 % a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx využíváno pro xxxxxxxx a přípravu xxxxx užitkové xxxx.
(3) Maximální xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx xxxxx během xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx.
(4) Žádost x distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 18 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxx před začátkem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx distribuce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx distribuci xxxxx xx zkušebním xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, mající xxxx xxxxxxx, požádat x přidělení xxxxx xxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx provozu, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu xx 6 kalendářních xxx xxxx ukončením xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacitu přidělit, xxxxx se provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedohodne x uživatelem xxxxx.
§13x vložen právním xxxxxxxxx x. 321/2007 Xx. s účinností xx 1.1.2008
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
X případě nedostatku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx dojít xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx požadavku stávajících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nových konečných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx lokálních podmínek x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx termínu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo přidělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup a xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plán xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx na kvalitu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx plán rozšiřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity x volné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) číselně indikativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx a výstupní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx předpovědi xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plynovodů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx x podzemnímu zásobníku xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásobníků xxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxx podzemní xxxxxxxxx xxxxx xx příslušném xxxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx kapacita poskytována x xx kterém xxxxxxx z obchodního xxxxxxx x předání x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x těžbě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ohledu na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Bod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx názvem xxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx výkon x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu.
(5) Smlouva x xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) roční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; minimální xxxx xxxxxx smlouvy xx 1 skladovací xxx, xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxx xx 15 skladovacích xxx; xxxxxxx xx uzavírána xxxx x xxxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výkonem; xxxxxxxxx doba trvání xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx měsíců,
x) xxxxx smlouva x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 plynárenských xxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx výkonem; xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx více xxx xxxxx podzemní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vtláčení x xxxxx xx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx roční xxxxxxx x uskladňování xxxxx
(1) Provozovatel xxxxxxxxxx zásobníku plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 1. xx 20. xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx skladovacího xxxx. Xxxxxxxx aukce xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xx xx 1 x3 provozního objemu xx xxxxx skladovací xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx skladovací kapacity xxx ostatní skladovací xxxx po xxxx xxxxxxxxx skladovací kapacity,
x) xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxx alternativního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xx xxxxxx žadatele,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx aukce, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxx elektronické žádosti xxx xxxxx přístup xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx; vzor xxxxxxx x přístup do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 xxxx xxxxxxxx.
(3) Uživatel žádající x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxx xx skladovací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx formou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na dvě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zadá žadatel x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxx x xxxxxxx xxxx nelze x xxxxxxx xxxxxxxx kola xxxxx.
(4) Obchodník x plynem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx téhož koncernu xxxx jiného podnikatelského xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxxx x jinými obchodníky x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx rezervovánu skladovací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx může xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, je-li xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu koncern xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souhrnné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxx xxx, aby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx kapacity.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sníží x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, nejvýše však xx rozdíl mezi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 kalendářních xxx xxxx vyhlášeným xxxxxxxx xxxxx. Složením xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx účastnit xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx žadatel"). Xxxxxxx xxxxxxx smí xxxxx xxxxxxxxx x aukci xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,1 x xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).
(7) Xxxxxxx žadatel xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aukčním kole xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx kole. X xxxxxxx, že x xxxxxx aukčním kole xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podá xxxxxxxxx x hodnotou 0, xxxxxx již xxxxxxx požadavky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukčním xxxx.
(8) X xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktivních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx kole xx xxxxxx xxxx xx jednotku skladovací xxxxxxxx xxxxxxx x 0,02 Xx xx 1 x3 provozního xxxxxx.
(9) Jednotlivá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na 15 xxxxx. Pokud x xxx xxxxxxx xxxxxxx žadatelé xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxx xxxx zkrátit.
(10) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxx zbývající xx xxxxxxxx xxxxxxxx kola.
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxx kole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx roven xxxxxxx 100. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx část xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kola poměrně xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxx, xx požadavek xxxxxxxxx žadatele xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v posledním xxxxxxx kole.
(12) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktivních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kole x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a). X xxxxxxxxx případech xx cena xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx aukční xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx všech požadavků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxx xxxxx.
(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skladovací kapacity xxxxxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxx spolu x konečnou xxxxx xx jednotku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rezervovanou, xxxxx xxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx plynu nejpozději xx 15 kalendářních xxx ode dne xxxxxxxx rezervace skladovací xxxxxxxx.
(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxx žadateli, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacita, xxxxx xxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx podzemního zásobníku xxxxx finanční jistotu xxxxxxx.
§17x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx o uskladňování xxxxx
(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měsíční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx vícekolové xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx je volná xxxxxxxxxx kapacita xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx podzemního zásobníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aukce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx 40 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k dispozici. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, nediskriminační x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxx xxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxx plynu x tím, že xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity je xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx aukce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Pro konání xxxxx xx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 x 6 xx 12 xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx celé xxxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1 až xxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zasílá xxxxxxxx x rezervaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxx xx ukončení xxxxx xxxxx x konečnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skladovací kapacita xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx oznámení rezervace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §17 odst. 14 xxxxxxx xxxxxxx.
§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 354/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008
§17b
Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x krátkodobé xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 kalendářních xxx x xxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Krátkodobou xxxxxxx x uskladňování xxxxx x přerušitelným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uživateli, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x pevným xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxx krátkodobé xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu x přerušitelným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx 40 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterého xxxxxxxxx požaduje, provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žadatelům 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx prvního xxxxxxxxxxxxx xxx, od xxxxxxx xx rezervace xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxx s uživatelem xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neuzavře x xxxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx plynu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx rezervace skladovací xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu, xxxxx xxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxx požadavek na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 xxxx xxxxxxxx.
§17b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 354/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008
§17x
Postup xxx rezervaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 rezervuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx výstavbu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 90 % xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rezervuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx §17a.
(2) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx smlouvy x uskladňování xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce. Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx zahájit xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapacity.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy xx xxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xx 15 skladovacích xxx. Délku trvání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx skladovacích xxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 5 písm. x), pak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacit xxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx skladovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Provozovatel xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx před plánovaným xxxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, nediskriminační x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx aukce xxxxxxxx
x) minimální xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx 1 m3 xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx ceny za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxx ostatní xxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x %, xxxxx xxxx xxx x xxxxx rezervováno, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušena,
x) termín aukce,
x) požadovaný způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx x účastníky xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx minimálně 5 xxxxxxxxxxxx xxx x souladu x xxxxxxxx obvyklými x xxxxxxxxxxxx,
x) délku xxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxx plynu,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plynu x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy, xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx podle přílohy č. 4 xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx tvoří s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx součástí téhož xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má x xxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx rezervovánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx žadatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx kapacitu pouze xxxxx, xx-xx minimální xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx nebo xxxxx xxxxx ceně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx srovnatelnými xxxxxxxxx xxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx plynu x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kapacitu xx xxxx xxxxxxxxxx kapacity, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x aukci rezervováno, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 xxxx xxxxx se použije xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynem, xxxxxxxxx obchodníků x xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xx skladovací xxxxxxxx provozovatel podzemního xxxxxxxxx xxxxx sníží x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejvýše však xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx množstvím podle xxxxxxxx 5 písm. x) a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxx konání xxxxx xx ustanovení §17 xxxx. 3 x 6 až 14 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx délku xxxxxxx xx neuvádí. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx složí xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x).
§17x vložen právním xxxxxxxxx x. 354/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008
§18
Xxxxxx xxxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx
X xxxxxxx, že xxxxx uspokojit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxxx skladovací kapacitu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadavek xx výši xxxxx xxxxxxxxxx kapacity.
§19
Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxx:
a) roční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxx xxxx plánované xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objemu, xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx skladovací kapacity xxxxxxxxxxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejméně xxx uživatelů, xxxxx xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx virtuálním xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, předávacích xxxx x xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xx používá xxx stanovený Xxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy.
(2) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx zajistí u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) předávacím xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx místům xxxx souhrnu předávacích xxxx výroben plynu xxxxxxxxxxx xx distribuční xxxxxxxx ve shodě x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soustavami xx xxxxx xx xxxxxxxxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx.
(3) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy označí x xxxx xx xxxxxxxxxxxx systému číselné xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výroben xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) předávacích xxxx xxxx souhrnů xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx soustavou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx,
d) předávacích xxxx mezi podzemním xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za odchylku
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo souhrnu xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx jeden xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx x odběrnému xxxxx konečného zákazníka xxxx předávacímu místu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výroben xxxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x přiřazení xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávací xxxxx, xxxxxxxx souhrn xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx a účastníka xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx místě konečného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z výrobny xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x předávacímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavateli xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xx odběrného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňována xxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx za odchylku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X předávacího místa, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu, x xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx za odchylku, xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobci xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákazník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxx rozhodnutím Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx odchylku xx xxxxxxxxx x výstupních xxxxxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodech xxxxxxxxxxx zásobníku plynu xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným subjektem xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx považována xx dodanou, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx přepravy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx2a). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásobníku xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Odpovědnost xx odchylku xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx odchylku na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx postupuje přiměřeně xxxxx §36 a 38.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy sděluje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx režimy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
§22
Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x plynem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx s odběrným xxxxxx vybaveným xxxxxxx xxxx X xxxx X kategorie xxxxxxxxxxxxxx x střední xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu. Dodávka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx plynárenskému xxx xxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxx zahájení xxxxxxx podle pevného xxxxxxxx, xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxx §36 x 38.
(4) Xxxxx x případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x plynem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x jedním z xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx uskutečňuje xxxxx xxxxxxx diagramů, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uskutečněnou. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxx.
(5) Oznámení xxxxxxx diagramů se xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx podle pevných xxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxx dodavatele x xxxxxxx xxxx dodavatelů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podávají xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx sjednávající xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odběrné xxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx
§23
(1) Nominace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx x xxxxx nominace xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro účely xxxxxxxx rozděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx nominace xxxxxxx x odběru xxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx x pro xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plynu přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx přepravy, x xxxx části xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zúčtování xxxxxx nominace xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sousedních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx proceduru xxxxxxxxxxxx,
b) xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xx plynárenské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x distribučních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za předávací xxxxx, xxxxxxxx souhrn xxxxxxxxxxx xxxx výroben xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxxx plynovodů.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bodě mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plyn xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 x §35 odst. 2.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx formě, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx provést proceduru xxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v bodě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spotřebu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx jednotlivá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zbytek xxxxxxxxxxxxxx spotřebu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§24
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx prodejním xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 odst. 2 x §35 xxxx. 2, pokud nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektem zúčtování xxxxx §23 xxxx. 3.
(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx virtuálním xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx body xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a které xxxx rozdělením přiřazeny xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X případě, xx xxxxxxx k sesouhlasení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plyn x plynárenské soustavy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx nižší x hodnot xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčtování. Xxxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxx nominace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nejpozději do 14:00 xxxxx daného xxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx podává denní xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx zúčtování nepodá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x časovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den.
(6) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x §23 xxxx. 2 xx 4 x xxxxxxxxxx xx 15:00 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx přijal x xxxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejpozději xx 16:00 hodin xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5.
(8) Nejpozději xx 18:00 xxxxx téhož xxxxxxxxxxxxx dne, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx xxx xxxxx použil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx předběžné týdenní xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx, že konečné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den a xxxxxxxxx nominace xx xxxxxxxxxxx týden xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§25
Xxxxxxxxxx
(1) Subjekt xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx renominace, x xx nejpozději xx 20:00 xxxxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxx nominace xxxxx §24 odst. 8.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx renominovaných xxxxxx x nejpozději xx 22:00 xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 8, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zaregistroval.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 0:00 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 8.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx ověření dodatečně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx xx 02:00 xxxxx dne následujícího xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 8, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zaregistroval.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, a xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, vždy však xxxxxxx 2 celé xxxxxx před hodinou, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne x xxxxxxx xx xxx zbývající xx xxxxx xxxxxxxxxxx plynárenského xxx xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx celé xxxxxx, x rámci xxxxx xxxx renominace xxxxxx, xxx xxxxxx renominaci xxxxxx a zaregistroval.
§26
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xxx odchylku xx xxxxxxxxxx xxxxxx plynárenské xxxxxxxx podle přílohy č. 6 xxxx vyhlášky.
(2) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tolerance xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx přílohy č. 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bodě xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy je xxxxxxxxxx xx hodnotu xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutá provozovatelem xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx do plynárenské xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx renominací xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx dni. Xxxxxxxx xx výstupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx odběru xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx plynárenském dni.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx dodávky xxxxxx subjektu zúčtování. Xxxxxxxx odchylkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx plynárenské soustavy xx xxxxxxx rozdíl xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx plynu na xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx poslední xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx renominací xxxx dodávky daného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Kladnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektu zúčtování x xxxxx plynárenském xxx x xxxx xxxxxxxx zaregistrovanou xxxxxxxx xx renominací xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je kladný xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plynu xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx plynárenském dni x mezi poslední xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx odběru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převést xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování xx jiný subjekt xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tolerance xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxxx xxx
(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu s xxxxxx podávat nabídky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Na krátkodobém xxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx virtuálním xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx x plynem x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ceny x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nabízejícího xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a poptávky x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Trh x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uskutečňuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx 12:00 xxxxx xx 9:00 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx tolerancí xxxxxxx xxxxxxxx pro každý xxxxxxxxxxx den.
§28
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyvažování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx volnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx plyn x xxxxxxxxx obchodním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebu vyvažování xxxxxxxx.
(2) Provozovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx poměry x xxxxxxxx s xxx, xx xx podílejí xx vyvažování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxx naměřených hodnot
§29
(1) Každý xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 11:00 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx za předcházející xxxxxxxxxxx xxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plynovodů x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxxx xxxx výroben xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x předávacích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soustavami,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx místech přeshraničních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx odběrů v xxxxxxxxx místech konečných xxxxxxxxx x měřením xxxx X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx označena xxx jednotlivé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,
x) předběžné xxxxxxx všech xxxxxx x odběrných místech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spotřeby,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx 12:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx však xx 12:00 xxxxx šestého xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx soustavy za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíce
x) xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, případně souhrnu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odběrů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) skutečné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místech,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konečných xxxxxxxxx x xxxxxxx typu X a X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx byla xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx hodnoty odběrů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxx xxxx X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx typu B xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 10:30 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den xxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxx.
(4) Xx 11:30 hodin xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxxx xxxx xx 11:30 xxxxx šestého xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečné hodnoty xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx plynu.
§30
(1) Xxxxxxxxxx do 12:00 xxxxx devátého xxxxxxxxxxxx xxx, nejpozději však xx 12:00 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx plynárenský xxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx odběrů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s měřením xxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx změnili xxxxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílání xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X, kteří změnili xxxxxxxxxx a jejichž xxxxxxx místa xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílání dat xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxx xxx u xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly předány xxxxx xxxxxxx a),
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx byla xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx x nebyl xxxxxxxx xxxxxx plynu,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx typových xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx skutečné měsíční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx konečných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X odečítaná xxxxxxx,
x) xxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxx typu X xxxxxxxxx měsíčně x xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §29 xxxx. 1 xxxx. x) x §29 xxxx. 2 xxxx. x) x f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v příslušné xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx typu X.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sděluje xxxxx xxxxxxx povolených xxxxx stanovených Úřadem xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3).
(4) Do 12:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne, nejpozději xxxx xx 12:00 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plynárenského xxxxxx, xxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíc veškeré xxxxx xxxxx přílohy č. 7a x této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíc pro xxxxxxx xxxxx, kde xxxxx ke změně xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx byla xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupní údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx 24 xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Každý xxx nejpozději xx 13:00 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxx xxxxxx plynu x xxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodavatele xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx registrovaným xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru plynu xxxxxx dodavatel plynu xxxx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx xx odchylku x příslušném odběrném xxxxx.
(7) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce do 12:00 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx změnil dodavatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx přiřazeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx místě, dodavateli xxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, skutečné hodnoty x xxxxxx za xxxxxxxxx měsíc za xxxxx jednotlivý plynárenský xxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx
§31
(1) Xxxxxx diagramy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx náhradní metoda xxxxxxxxx denního odběru xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X.
(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typové xxxxxxxx dodávky xxxxxx xxx celou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx kalendářní rok.
(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiřazuje jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odběrným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynového zařízení xxxxxxxxx zákazníka xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx diagram xxxxxxx. Přiřazení třídy xxxxxxxx xxxxxxxx dodávky x xxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 7 xxxx xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přiřazování tříd xxxxxxxx diagramů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx.
(4) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx vypočítá xxxxx xxxxx typového xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xx zbytkový xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka x xxxxxxx typu X xx xxxxxxxxxxx xxx x velikosti xxxxxxxxx xxxxx spotřeby x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagramu xxxxxxx podle přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx. Plánovanou xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 9 této xxxxxxxx. Pro odběrné xxxxx xxxxxxxxx zákazníka x měřením xxxx X odečítané xxxxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxx xxxxxx xxxx xx skutečné xxxxxxx xxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx plynárenský xxx zbytkový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx jako xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxx do příslušné xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx A x X, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 3 x xxx určení xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x součet odběrů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků x měřením xxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plynárenského xxxxxx xxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxx xxxx X xxxxxxxxxx a xxxxxxx se jako xxxxxxx skutečných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konečných xxxxxxxxx x měřením xxxx B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odběrů x xxxxxxxxx místech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušný subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odběrnému místu x odpovědnosti xx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx předpokládaných xxxxxx v odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxx typu X xx xxxxx xxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x konečných xxxxxxxxx, kteří nezměnili xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx plynárenském dni, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x Řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.
(7) Xxxxxx-xx pro přepočtený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den.
(8) Xxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s měřením xxxx X provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
x) xxx odběrné xxxxx x xxxxxxx xxxx X xxxxxxxxx zákazníka, xxxxx změnil dodavatele, xx určí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 10,
x) xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ke změně xxxxxxxxxx, xx určí xxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné distribuční xxxxxxxx, koeficientu xxxxxxxx xxxxx odstavce 9 x xxxxxxx xxxxxxx 1 x xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx konečných xxxxxxxxx s měřením xxxx X, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dodavatele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X na xxxxxxx spotřebě xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odběrných místech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx typu B x celkové denní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(10) Xxxx xxx odběrné xxxxx x měřením xxxx X konečného xxxxxxxxx, xxxxx změnil xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx podíl spotřeby x tomto xxxxxxxx xxxxx x celkové xxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X x příslušné xxxxxxxxxxx soustavě za xxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxxxx dny xxxxxx xxxxx xxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx každý plynárenský xxx rozpočítává provozovatel xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx X x xxxxxxxxx distribuční soustavě xxx xxxxxx předběžných xxxxxx odběru. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxx skutečných xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxx s měřením xxxx X xxx xxxxxxx xxxxxxxxx denních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxxxxx soustav, xx xxxxxxx xxxx všechna xxxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx určení předběžných xxxxxx xxxxxx používá xxxxxxxx zbytkového diagramu. Xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx typu X rozdělená za xxxx plynárenský xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx dnech. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejňuje
a) xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx xx 12:00 xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx dni, xxxxx se týkají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platné xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx do 12:00 hodin xxxxxxx xxx xx plynárenském xxx, xxxxx se xxxxxx předběžné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diagramů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení koeficientu xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 8 xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx 12:00 xxxxx desátého dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koeficienty zbytkových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diagramu xxxx xxxxxxx v příloze č. 8 xxxx vyhlášky,
e) xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx normální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx xx 9:00 xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx známé, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klimatických xxxxxxxx.
(4) Třídy xxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxx uvedeny x příloze č. 10 xxxx vyhlášky.
§33
Xxxxxxxxxxxxx x zúčtování xxxxxxx xxxx hodnotami xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodávek x skutečnými hodnotami xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odběru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx C xxxxxx xxxxxx xxxx hodnotou xxxxxxx xxxxx metodou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x zúčtování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x odečtu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílů xxxx hodnotami skutečné xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx stanovenými podle §32 odst. 1 xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx konečné xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vyúčtuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu. V xxxxxxx, že v xxxxxx, kterého xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxx, vyhodnocují xx xxxxxxx před xxxxxx a po xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s opačným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxxx distribuční soustavě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odchylku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dvanáctý kalendářní xxx xx 12:00 xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektům xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx 31. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyúčtuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Po xxxxxxxxxxx ztrát se xxxxxxxxx rozdíly podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů zúčtování x xxxxxx xxxxxxxxxx
§34
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 13:00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdělení xx xxxxxxxxxx hraniční body xxxxxxxxx soustavy, jednotlivé xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx předběžné výstupní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx domácích xxxxxx,
x) velikost xxxxxxxxx xxxxxxx odchylky,
x) xxxxxxxxxx velikost a xxxx xxxxxxxxx odchylky.
(2) Na základě xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx následující plynárenský xxx xxxxxxx předběžné xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx plynárenský xxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx chybějící xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutím Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx každý jedenáctý xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 12:00 hodin xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
a) xxxxxxxx skutečné vstupní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx body virtuálních xxxxxxxxx xxxxx a xx vstupy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx domácích zónách,
x) velikost xxxxxxxx xxxxxxxx odchylky x xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásobníků xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx velikost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) celkovou xxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx den, xx xxxxxx x takové xxxxxxxx došlo, a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odchylka,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jedenáctý xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 12:00 xxxxx xxxxxxxxx x oznámí jednotlivým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xx předávacím xxxxx přeshraničního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
§35
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odchylek xxxxx §34 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5.
(2) Xx základě skutečného xxxxxxxxxxx odchylek subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celkových odchylek xx příslušný plynárenský xxx, xx příslušná xxxx odchylky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vyrovnávací xxxx xxxx obdržením ceny xx přebývající xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutím Xxxxx.
(3) Xxxx xxxx plynu x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a §34 xxxx. 2 vyúčtuje xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxx povolenou toleranci, x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx byla tolerance xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx tolerance xxxxxxxxx xx trhu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plynárenský xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx dodavatele xxxxx
§36
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dodavatele, xxxx
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx změnou xxxxxxxxxx x nejpozději 18 kalendářních dní xxxx xxxxxx dodavatele, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovní xxx, xx 10:00 hodin xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
b) typ xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, datum, xx xxxxxxx xx má xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx smlouvy,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účastníka xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) výčet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx identifikaci XXX xxxx.
(4) Xxxxxxxx 12 xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 18 kalendářních xxx před změnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx pracovního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, do 10:00 xxxxx xxxxxx nový xxxxxxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:
a) xxxxxxxxxxxxx x registrační xxxxx nového dodavatele,
x) xxx smlouvy x xxxxxxx plynu, xxxxx, od kterého xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x dobu xxxxxx smlouvy,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xx při xxxxx xxxxxxxxxx nutné xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx plynu, xxxxxx xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx distribuční kapacity xxxxx §12.
(6) Xx 7 kalendářních xxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději však 16 xxxxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o změnu xxxxxxxxxx provozovatele příslušné xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dodavatele, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx 7 kalendářních dní xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dodavatele, xxxxxxxxxx však 16 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dodavatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dodavatele, nejpozději xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však 10 xxxxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx den xx xxx xxxxxxxxxx volna xxxx den xxxxxxxxxx xxxxx, poslední předcházející xxxxxxxx xxx, xx 12:00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx.
(10) Xx 25 xxxxxxxxxxxx dní po xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 9 kalendářních xxx xxxx změnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, stávajícímu subjektu xxxxxxxxx a novému xxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xx 10:00 xxxxx xxxx změnou xxxxxxxxxx může stávající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxx místě, xx xxxxxx dochází xx xxxxx dodavatele, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přepravní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxx x odběrném xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ke změně xxxxxxxxxx, xxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx x vrácení xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vrácení xxxxxxxxx kapacity v xxxxxxx, xx nový xxxxxxx zúčtovávání v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx místě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dodavatele, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, aby v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx dodavatele, xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x v jaké xxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději dvanáctý xxxxxxxxxx den po xxxxx dodavatele.
§38
(1) Xxxxxxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dodavatele poslední xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx typu X xxxx dojít xx změně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dodavatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) K xxxx xxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx X xxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx předchozímu dodavateli x předchozímu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Stanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx odečtem k xxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx měřicího xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přepočteného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční spotřeby xxxxx nebo xx xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedených novým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dodavatelem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx dodavatele. Takto xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx změny dodavatele.
(4) Zasílání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, údajů xxxxxxxxxx xxx registraci xxxxxxxxx xxxx, registrace konečných xxxxxxxxx probíhá xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníka, jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx připojeno x xxxxxxxxx soustavě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §36 xx 38.
(6) Xxx změně xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx xx poslední 2 xxxxx kalendářní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odběrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) x za xxxxxxxxxxx měsíc předcházející xxxxx xxxxxxxxxx.
§39
Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) U xxxxxxxxx zákazníků se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x platným xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx měřením xxxx X x X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odběratel, xx xx xxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx překročení.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxx plynu, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X mimo xxxxxx xxxxxx, stanoví xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx ceny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx odběry xxxxx přílohy č. 11 k xxxx xxxxxxxx.
§39x
Společná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2325, §29 odst. 2, §30 odst. 1 xxxx. x), x), x) xx x), §30 xxxx. 3 a 5, §31 odst. 6 x §34 xxxx. 1, 2 x 4 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x celých xXx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2, §30 odst. 1 písm. a) x b) se xxxxxxx x xxxxxx x3.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xXx xxxx x xxxxxx m3, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x3 xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na kWh xxxxxxxxx xxxxxxx spalného xxxxx.
§39x vložen xxxxxxx předpisem x. 321/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
§40
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bod xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bod xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx sjednané xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx sjednané xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5. xxxxx 2007 xxxxxx.
(2) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy v xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxx x konečného zákazníka xx změně xxxxxxxxxx, xxxx údaje:
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dnech za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx B, xx xxxxxx došlo ke xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx poslední dva xxxxx xxxxxxxxxx měsíce,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx plynárenských xxxxx xx souhrn xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx typu X, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) hodnotu xxxxxxxxx xxxxx spotřeby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odběrné xxxxx xxxxxxxxx zákazníka x měřením xxxx X, xx kterém xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx třídy typových xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx typu C x xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx platnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx povolených xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3).
(3) Provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx soustavě změnil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx C.
(4) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dodavatele podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx do systému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§41
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se:
1. Xxxxxxxx č. 673/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví pravidla xxx organizování xxxx x xxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 542/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 673/2004 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx organizování trhu x xxxxxx.
§42
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §27, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 2007.
Předseda:
Xxx. Xxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 524/2006 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx A - Xxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxxx osobě
1. Xxxxxxxx xxxxx- právnická xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx
4. Sídlo - x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
5. Xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxx x datum xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx orgánu
6. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxx pouze obchodník x plynem
7. Xxxxxxx - telefon, xxx xxxx x-xxxx
8. Xxxxxxxx xxxxxxx
9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx
10. Identifikační číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
11. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxxx X - Xxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxx osobě
1. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
2. Xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx - x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx x PSČ, xxxxx x číslo xxxxxxx
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
4. Číslo xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxx pouze obchodník x xxxxxx
5. Xxxxxxx - telefon, xxx xxxx x-xxxx
6. Xxxxxxxx xxxxxxx
7. Adresa pro xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx
8. Identifikační xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx
9. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo přiděleno
Část X - Technické xxxxx
1. Xxxxxxxxxx vstupní xxxx výstupní bod xxxxxxxxx soustavy
2. Požadovaný xxxxxx a doba xxxxxxxxxx přepravy plynu
3. Xxxxxxxxxx typ xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx, xxxxx)
4. Xxxxxxxxxx typ kapacity (xxxxx, přerušitelná)
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity x x3/xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy
Prohlášení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 524/2006 Xx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx zákazníci xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xx následujících kategorií:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx přesahuje 4 200 XXx,
x) kategorie střední xxxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx odběrné plynové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx odběr x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň 630 XXx x xxxxxxxxxxx 4&xxxx;200 XXx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxx odebírá xxxx k xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx osobních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx maloodběratel - xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx velkoodběratelem, středním xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 524/2006 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx X - Xxxxx x žadateli - právnické xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxx nezapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx název
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
3. Xxxxxxx podnikání
4. Xxxxx - x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx s XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
5. Xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem - xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx orgánu
6. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
7. Xxxxxxx - xxxxxxx, xxx xxxx x-xxxx
8. Xxxxxxxx xxxxxxx
9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx
10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
11. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxxx X - Xxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx
1. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx - v xxxxxxx: stát, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
3. Předmět xxxxxxxxx - vyplňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx podnikatel
4. Xxxxx licence xx xxxxxx x xxxxxx - vyplňuje pouze xxxxxxxxx x xxxxxx
5. Xxxxxxx - xxxxxxx, xxx xxxx x-xxxx
6. Xxxxxxxx xxxxxxx
7. Xxxxxx xxx doručování xx xxxxxxxxx xxxxx
8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
9. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxxx C - Xxxxxxxxx údaje
1. Požadovaný xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx)
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
4. Velikost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odběrném xxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxxx xxxx
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx velkoodběratel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa - xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 524/2006 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx
Xxxx A - Xxxxx o žadateli - xxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxx xxxx název
2. Xxxxxx forma xxxxxxxxx xxxxx
3. Xxxxxxx podnikání
4. Xxxxx - x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx s PSČ, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
5. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození všech xxxxx xxxxxx orgánu
6. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s plynem
7. Xxxxxxx - xxxxxxx, xxx xxxx x-xxxx
8. Xxxxxxxx xxxxxxx
9. Adresa xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
10. Identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
11. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxxx B - Xxxxx o xxxxxxxx - fyzické xxxxx
1. Xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxx: stát, kraj, xxxx x XXX, xxxxx a xxxxx xxxxxxx
3. Předmět podnikání - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
4. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plynem
5. Xxxxxxx - xxxxxxx, xxx xxxx x-xxxx
6. Xxxxxxxx xxxxxxx
7. Xxxxxx xxx doručování do xxxxxxxxx rukou
8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
9. Xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx
Xxxx X - Xxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx uskladnění xxxxx
2. Xxxxxxxxxx typ xxxxxxx (xxxxx, krátkodobá)
3. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx u xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxxxx)
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx x m3, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x3/xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v x3/xxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 524/2006 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx výstupním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx před začátkem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pokud:
(a) xxxxxx xxxxxxxx odsouhlaseny xxxxxxxx xx vstupním xxxx xxxxxxxxx bodě xxxxxxxxx soustavy,
(b) xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nerovnic (1) x (2):
&xxxx;
1
&xxxx;
&xxxx;
Xxx &xx; Xxx +
___
* XXx * (24 - X)
(1)
&xxxx;
24
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxx &xx; Xxx
(2)

xxx

x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx přepravní xxxxxxxx,
Xxx xx renominace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vstupním xxxx xxxxxxxxx bodě xxxxxxxxx xxxxxxxx na daný xxxxxxxxxxx xxx,
XXx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxx xxxxxxxx zúčtování sjednaných xx xxxxxxx (smlouvách) xx vstupním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx plynárenský den,
Npj xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx X xxxxxxxxx xxxx:
&xxxx;
X
Xxx
Xxx =
Σ
____
 
t=1
24
t xx xxxxxx plynárenského xxx, t = 1 pro xxxxxxxx &xx;6:00, 7:00) xx x = 24 xxx interval &xx;5:00, 6:00),
Xxx xx xxxxxxxx xxxx renominace xxxxxx xxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxx nebo výstupním xxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dne,
T xx hodina xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; X = 1 xxx 7:00 xxxxxxxxxxxxx xxx, T = 2 xxx 8:00 xxxxxxxxxxxxx xxx až X = 24 xxx 6:00 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 524/2006 Sb.
Rovnice pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxxxxxx vstupních x xxxxxxxxxx bodech xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x výstupních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xx = [X1x x KSm + X2x X (XXx - Xx)]

xxx

x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bod xxxxxxxxx soustavy,
K1m xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx,
XXx xx součet xxxxx xxxxxxx rezervovaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektu zúčtování xxxxxxxxxx ve smlouvě (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy x xx xxxx plynárenský xxx,
X2x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx,
Xx je xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 524/2006 Sb.
Charakter xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx diagramu dodávky
Charakter xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxxxx základě xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxx xxxxx využitím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx přiřazen xxxxxx xxxxxxx dodávky.
Popis xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé charakteristiky xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povolené xxxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
X01
X02
X01
X02
X03
X04
Xxxxxxx xxxxxxxxx místa
SOBOTA
NEDĚLE
XXXX.
XXX
xxxxxx
XXX
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
X01
Xxx, rodinný xxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
+
+
+
&xxxx;
X02
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx prostory, xxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
+
+
+
&xxxx;
X03
Xxxxxxxxx a stravovací xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, bar, xxxxx, X04=xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
+
+
+
+
X04
Xxxxxxx prostory (xxxx, xxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
+
+
+
+
X05
Xxxxxxx a sportovní xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
+
+
+
+
X06
Xxxxxxxx xxxxxxxx (kamenné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
+
+
+
+
X07
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
+
+
+
+
X08
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - zima
 
 
 
 
 
+
R09
Sezónní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - léto
 
 
 
 
 
+
R10
Kotelny
 
 
 
 
+
+
R11
Ostatní xxxxxx odběry (< 900 x3/xxx)
&xxxx;
&xxxx;
+
+
&xxxx;
&xxxx;
+ xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 7x x vyhlášce x. 524/2006 Sb.
Údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xx vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxx xxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
X. Xxxxxxxxxxxxx údaje
1. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
2. číselný xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
4. identifikace xxxxxxxx xxxx, xxxxx měřidla x příslušnost x xxxxx
5. xxxxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxx x xxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx A nebo X

x. xxxxxxxxxx spotřeby xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dnech v x3

xx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx x XXx/x3

xxx. xxxxxxxxxxxxx množství xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v XXx

xx. xxxxxxxxxx pevná xxxx za xxxxxxxx xxxx v Xx/XXx

2. xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx X

x. počáteční stav xxxxxxx x m3

ii. xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x3

xxx. rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plynárenských xxxxxx x x3

xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsících

v. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx období x XXx/x3

xx. xxxxxxxxxx pevná xxxx za xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx

X. Sjednané xxxxxxx
1. xx xxxxxxx místo xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo střední xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx A xxxx X

x. Xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx základě xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tis.m3
2. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cena xx denní rezervovanou xxxxxxxx v Kč/tis.m3

ii. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx měsíční xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. velikost přidělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxx.x3
2. počátek xxxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx
3. xxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxx
5. jednotková xxxxx xxxx za xxxxx rezervovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x distribuci xxxxx x Xx/xxx.x3

xxx. Přidělená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu

1. xxxxxxxx přidělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.x3
2. xxxxxxx platnosti přidělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na jednotkové xxxx
5. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx denní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu x Xx/xxx.x3

xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity x xxx.x3
2. jednotková xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx přidělené distribuční xxxxxxxx x Kč/tis.m3
2. xx odběrné xxxxx x xxxxxxx xxxx X

x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxx.x3
2. xxxxx posuzovaného xxxxxx xx jednotkové xxxx
3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx za xxxxx rezervovanou xxxxxxxx x Kč/tis.m3

ii. Xxxxx xxxxxxx plat

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
2. konec xxxxxxxxxxxx xxxxxx
3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přistavenou xxxxxxxx.
Xxxxxxx 7x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 321/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 524/2006 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodávky
Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx. Zbytkový xxxxxxx XXX odběru l-té xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxx xxxxxxxxxxx den xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx odběrů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxx xxxx A x B x x xxxxxxxxx uvažovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx ztráty x xxxxxxx spotřebu) x x-xx xxxxxxxxxxx soustavě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXx = XXXx + Xx + XXXXX + XXXXXX - XXXXX - XXXXXX -XXX - OBl - XXx - XXX - Xx - XXx

xxx

XXXX xx xxxxxxxx xxxxx dodaného xx předávacích místech xx x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx za plynárenský xxx,
Xx xx množství xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v x-xx xxxxxxxxxxx soustavě xx plynárenský xxx,
XXXXx xx xxxxxxxx plynu xxxxxx xx x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx distribučních soustav xx plynárenský xxx,
XXXXXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do l-té xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx l-té xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plynárenský xxx,
XXXXX je množství xxxxx dodané do xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx,
XXXXXX xx množství xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přeshraničních xxxxxxxxx l-té xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za plynárenský xxx,
XXX xx xxxxxx xxxxxxxx odběrů x xxxxxxxxx xxxxxxx konečných xxxxxxxxx x měřením xxxx X v x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx den,
OBI xx xxxxxx měřených xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X v x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx den (pro xxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx X xxxxxxxxxx, se jako xxxxxxx skutečných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6),
OCMl xx součet xxxxxxxx xxxxxx v odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx diagramu xxxxxxx x l-té xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plynárenský xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (XXXX je rovno 0 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx),
XXXXX xx xxxxxxx xxxxxxxx x x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx,
XXXX xxxx xxxxxx x x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plynárenský xxx,
XXx xx xxxxx xxxxxxxxx v x-xx xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxxxxxx xxx (s xxxxxxx znaménkem v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx záporným znaménkem x případě snížení xxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx Xxx x-xxxx odběrného místa xxxxxxxxx zákazníka s xxxxxxx xxxx C (x xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx měsíčně xxx xxxxxxxxx skutečných hodnot xxxxxx) x x-xx xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXxx x xxxxxxx hodnoty typu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXxx xxx xxxx plynárenský xxx
Xxx = XXXxx x XXXxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X (s xxxxxxxx X odečítaných xxxxxxx xxx stanovení skutečných xxxxxx xxxxxx)x l-té xxxxxxxxxxx soustavě se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXx x x-xx distribuční xxxxxxxx xx plynárenský den xxxxxx "váze" xxxxxx x měřením xxxx X tak, xx xxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx xx
XxxX = Xxx x xx

xxx

xx xx xxxxxxxx koeficient platný xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzorce
 
ZDl
kl =
______
 
1
 
 
Σ
Oil
 
i=1
 

kde

1
 
Σ
Oil
i=1
 

je xxxxxx xxxxx odběrů x měřením typu X (s xxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxx s měřením xxxx C odečítaných xxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxx)x x-xx distribuční xxxxxxxx za plynárenský xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx diagramů xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx odběrů x odběrných místech xxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxx xxxx X xxxxxxxxxxx měsíčně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx typového xxxxxxxx dodávky x x-xx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx den XXXx xx xxxx xxxxx následujícího xxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
XXXxx
XXXX =
Σ
XXXxx x
________
&xxxx;
x=1
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Σ
XXXxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x=1
&xxxx;

xxx

X
&xxxx;
Σ
XXXxx
X=1
&xxxx;

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce,

OMSil xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x-xxx xxxxxxxx xxxxx konečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřením typu X xxxxxxxxxxx měsíčně.

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce č. 524/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynu
Pro xxxxxxxxx plánované xxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x konečný xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odebíral xxxx x xxxxxx xxxxxxx než xxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx období.
Pokud xxxx xx celková xxxx xxxxxxxxxxxxx odběrů xxxxxx xxxx xxxxx 4 xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxx odběrné xxxxx x xxxx x dispozici xxxx x měřené xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x distribuci xxxxx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxx delší než 4 měsíce
1. Pro xxxxxxx odběratele xx xxxxxxxx výpočet roční xxxxxxxx. Roční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených x odečtů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tohoto xxxxxx (xxxxx dní xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odečtu) x následným xxxxxxxxxxx 365. Xx-xx xxxx xxxxxxx menší xxxx xxxxx 900 x3, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx odhad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa.
2. Xxx xxxxxxx místa, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx xxx 900 x3, xx xxxxx xxxxxxxx vypočte xxxx xxxxx xxxxxx spotřeb xxxxxxxx xx zařazených xxxxxx (xxxxx odečtů x xxxxxxxxxx období) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měsíců, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx celkového xxxxxx spotřeby xx xxxxxxx lineární xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zahrnuje). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
16,72
14,29
11,02
7,94
3,84
1,83
1,62
1,62
5,86
6,83
10,50
17,93

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 524/2006 Xx.
Xxxxx typových xxxxxxxx dodávky
Třídy typových xxxxxxxx dodávky xxxxx x jejich přiřazení x odběrným xxxxxx xxx kategorii domácnost x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následující:
 
TŘÍDA XXX: DOM1
 
Roční spotřeba
 
S01 (xxxxxx)
&xxxx;
X02 (XXX)
&xxxx;
X03 (otop)
 
do 9,45 XXx
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
xx 9,45 XXx
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
xx 9,45 XXx
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
xx 9,45 MWh
 
1
 
1
 
o
 
do 9,45 XXx
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
xx 9,45 MWh
 
0
 
1
 
1
 
do 9,45 MWh
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
DOM1 Domácnost x xxxxxxx nižším xxx 9,45 MWh/rok.
 
TŘÍDA XXX: XXX2
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X01 (xxxxxx)
&xxxx;
X02 (XXX)
&xxxx;
X03 (xxxx)
&xxxx;
xxx 9,45 XXx
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
xxx 9,45 XXx
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
xxx 9,45 XXx
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
xxx 9,45 MWh
 
1
 
0
 
1
 
nad 9,45 XXx
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXX2 Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx 9,45 MWh/rok, xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx možnosti xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx x odběrem xxxxxx xxxx xxxxxx 9,45 XXx/xxx, xxxxxxxxx vaření x xxxxxxxx plynem xxxx xxxxxxxx teplé xxxx a vytápění xxxxxx.
&xxxx;
XXXXX XXX: XXX3
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X01 (xxxxxx)
&xxxx;
X02 (XXX)
&xxxx;
X03 (xxxx)
&xxxx;
xxx 9,45 MWh
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
DOM3 Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx 9,45 XXx/xxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x příprava xxxxx xxxx.
&xxxx;
XXXXX XXX: XXX4
&xxxx;
Xxxxx spotřeba
 
S01 (vaření)
 
S02 (XXX)
&xxxx;
X03 (xxxx)
&xxxx;
xxx 9,45 XXx
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXX4 Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx 9,45 MWh/rok xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
XXXXX TDD: XXXX1
&xxxx;
xxx xxxxxxx OM
 
S01 (xxxxxx)
&xxxx;
X02 (XXX)
&xxxx;
X03 (xxxx)
&xxxx;
X04 (xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
X02
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
x
&xxxx;
X02
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
x
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X03
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X03
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X03
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X03
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X03
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X03
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X03
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X04
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X04
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X04
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X04
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X05
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X05
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X06
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X07
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X07
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X07
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X07
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
X08
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
1
&xxxx;
X09
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
1
&xxxx;
X10
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
X11
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
X11
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
X11
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXX1 Xxxxxxx xxxxxxx koneční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odběrného xxxxx X02 xx X11 x všemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů X01 xx S04, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx XXXX2 xx XXXX4.
&xxxx;
XXXXX XXX: XXXX2
&xxxx;
xxx xxxxxxx XX
&xxxx;
X01 (xxxxxx)
&xxxx;
X02 (TUV)
 
S03 (xxxx)
&xxxx;
X04 (technologie)
 
R02
 
1
 
1
 
0
 
x
 
R04
 
1
 
0
 
1
 
0
 
R04
 
0
 
1
 
1
 
0
 
R05
 
0
 
0
 
0
 
1
 
R05
 
1
 
1
 
0
 
0
 
R05
 
1
 
0
 
0
 
1
 
R05
 
0
 
1
 
0
 
1
 
R05
 
0
 
0
 
1
 
1
 
R05
 
1
 
1
 
0
 
1
 
R05
 
1
 
0
 
1
 
1
 
R05
 
0
 
1
 
1
 
1
 
R05
 
1
 
1
 
1
 
1
 
R06
 
0
 
1
 
0
 
0
 
R06
 
0
 
0
 
0
 
1
 
R06
 
1
 
1
 
0
 
0
 
R06
 
1
 
0
 
1
 
0
 
R06
 
1
 
0
 
0
 
1
 
R06
 
0
 
1
 
0
 
1
 
R06
 
0
 
0
 
1
 
1
 
R06
 
1
 
1
 
0
 
1
 
R06
 
1
 
0
 
1
 
1
 
R06
 
0
 
1
 
1
 
1
 
R06
 
1
 
1
 
1
 
1
 
R10
 
x
 
x
 
1
 
0
 
R10
 
x
 
x
 
1
 
1
 
 
 
 
 
MOSO2 Xxxxxxx xxxxxxxxx x kódem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X02 x odběrem xxx kombinaci vaření x xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx zákazníci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa X04 x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x kódem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx R05 x odběrem xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vaření x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, technologie a xxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dále xxx xxxxxxxxx technologie x xxxxxxxx xxxxx xxxx x vaření, technologie x vytápění x xxxxxx, technologie x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx kombinaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx teplé xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx s kódem xxxxxxx xxxxxxxxx místa X06 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vody, vytápění x vaření, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, technologie x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx technologie x xxxxxxxx teplé xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x vaření, technologie x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx teplé xxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx R10 x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
&xxxx;
XXXXX XXX: XXXX3
&xxxx;
xxx xxxxxxx OM
 
S01 (xxxxxx)
&xxxx;
X02 (XXX)
&xxxx;
X03 (otop)
 
S04 (technologie)
 
R02
 
1
 
0
 
1
 
x
 
R02
 
0
 
1
 
1
 
x
 
R02
 
1
 
1
 
1
 
x
 
R03
 
0
 
0
 
1
 
0
 
R04
 
1
 
1
 
1
 
0
 
R05
 
1
 
0
 
1
 
0
 
R05
 
1
 
1
 
1
 
0
 
R06
 
0
 
1
 
1
 
0
 
R06
 
1
 
1
 
1
 
0
 
 
 
 
 
MOSO3 Xxxxxxx zákazníci s xxxxx využití odběrného xxxxx X02 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx vytápění a xxxxxxxx teplé xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx. Koneční xxxxxxxxx x kódem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X03 s xxxxxxx xxxxx xxx vytápění. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X04 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx. Koneční zákazníci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx R05 x odběrem xxx xxxxxxxxx vytápění x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx zákazníci x xxxxx xxxxxxx odběrného xxxxx X06 x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx.
&xxxx;
XXXXX XXX: XXXX4
&xxxx;
xxx xxxxxxx XX
&xxxx;
X01 (xxxxxx)
&xxxx;
X02 (XXX)
&xxxx;
X03 (xxxx)
&xxxx;
X04 (xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
X02
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X04
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X05
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X05
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
X06
&xxxx;
0
&xxxx;
0
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXX4 Xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx X02, R04 xxxx R06 s xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zákazníci x kódem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx R05 x xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx: Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx odběrného místa X08 a X09 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odběru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 11 x vyhlášce x. 524/2006 Sb.
Stanovení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
1. X xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx odebírá xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 9 450 xXx/xxx, xx spotřeba plynu x xxxxxxx roku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přiřazených pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce:
kalendářní xxxxx i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
pi [%]
16,72
14,29
11,02
7,94
3,84
1,83
1,62
1,62
5,86
6,83
10,50
17,93
x) x xxxxxxx, xx xx uskutečněn odečet xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádění samoodečtů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jiném xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kalendářních xxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx plyn xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx kalendářních dnů xxxxxx kalendářního xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxx [%] xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx
&xxxx;
xxx =
____
x Xx
&xxxx;
Xx
&xxxx;

xxx

x [-] xx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx [%] xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx tabulky x xxxx 1,
Xx [-] je xxxxxxx xxxxx kalendářních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x,
Xx [-] je xxxxx kalendářních dnů, x xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dodáván x které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx samoodečet xxx změně xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, stanoví xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samoodečtem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx samoodečtu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx alespoň x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "období xxxx xxxxxx") tak, xx xxxxxxxx xxxxx xx [xXx] xxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xx =
____
x xx
&xxxx;
X
&xxxx;

xxx

X [xXx] xx odebrané xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
X [%] xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx období mezi xxxxxx podle xxxxxxx x tomto bodu xxxxxx upravené xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxx, xx období mezi xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxx spadající do xxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xx kterém nebyl xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
xx [%] xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářnímu měsíci x podle tabulky x xxxxx xxxx xxxx upravené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx odstavce, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx měsíc spadající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářní dny.
2. X konečného zákazníka xxxxxxxxx domácnost x xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 9 450 kWh/rok, xx spotřeba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxx.
Xxxxxxx č. 11 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.7.2007

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 524/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007, x výjimkou xxxxxxxxxx §27, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2007.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
184/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 524/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxx organizování xxxx x plynem x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 17.7.2007
321/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 524/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx, přiřazení a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 184/2007 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxx §30, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2008
354/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 524/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx, přiřazení x xxxxx xxxxxxxx diagramů xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.10.2008
Právní xxxxxxx č. 524/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1775/2005 xx xxx 28. září 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) §1 xxxx. 7 xxxxxxxx x. 251/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v plynárenství.
2a) §58 xxxx. 1 xxxx. x) x §60 xxxx. 1 xxxx. x) energetického zákona.
3) Příloha č. 12 xxxxxxxx č. 438/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.