Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2023.


Vyhláška o dokumentaci staveb

499/2006 Sb.

Vyhláška

§1

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby §1a

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území §1b

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §1c

Dokumentace pro vydání společného povolení §1d

Projektová dokumentace §2

Projektová dokumentace pro provádění stavby §3

Dokumentace skutečného provedení stavby §4

Dokumentace bouracích prací §5

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě §6 §6a

Přechodné a závěrečné ustanovení §7 §8

Příloha č. 1 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha č. 2 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Příloha č. 4 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Příloha č. 5 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení

Příloha č. 6 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č. 7 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č. 8 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Příloha č. 9 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 10 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy

Příloha č. 11 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Příloha č. 12 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 13 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 14 - Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Příloha č. 15 - Náležitosti dokumentace bouracích prací

Příloha č. 16 - Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

č. 62/2013 Sb. - Čl. II

č. 405/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

499

VYHLÁŠKA

ze xxx 10. xxxxxxxxx 2006

x dokumentaci xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §193 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx):

§1

(1) Xxxx vyhláška xxxxxxx rozsah a xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxx užívání xxxxxx xx území,

d) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) až e) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a

g) xxxxxxxxxxx skutečného provedení xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx stanoví náležitosti xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, jednoduchého xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedení.

(3) Xxxx vyhláška xx xxxxxxxxxx xx projektovou xxxxxxxxxxx xxx stavby xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx dálnic, silnic, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx podle §194 xxxx. x) stavebního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx drah, xxxxxx xxxxxx, silnic, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx.

§1x

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(X §86 xxxx. 6 x §94c xxxx. 3 stavebního xxxxxx)

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx dráhy xx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx komunikace x xxxxxxx účelové komunikace xx stanoven v příloze č. 4 k této xxxxxxxx.

(5) Rozsah a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§1x

Xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxx

(X §86 xxxx.&xxxx;6 x §94c xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx území xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

§1x

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxx xxxxxxx stavby xx území

(K §86 xxxx.&xxxx;6 a §94c xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx vyhlášce.

§1d

Dokumentace pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X §94l xxxx. 7 x §94s xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxx vydání společného xxxxxxxx xx stanoven x příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx liniové stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů xx xxxxxxxx v příloze č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dráhy xx xxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(X §105 xxxx. 9 a §110 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx a xxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx v §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx stavebního xxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx.

§3

Projektová dokumentace pro xxxxxxxxx stavby

(K §134 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x příloze č. 13 x této xxxxxxxx.

§4

Dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(X §125 xxxx. 6 xxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxx a obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 14 k xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx tvořit xxxxx xxxxxxx projektové dokumentace xxxxxxxx výkresy xxxxxxxx, xxxxx to xxxx xx xxxx přehlednosti x srozumitelnosti xxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx

(X §128 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 15 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx deník x xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx

(X §157 xxxx. 4 xxxxxxxxxx zákona)

Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx příloha č. 16 x xxxx xxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 4 x 6 xx 15 x xxxx xxxxxxxx musí xxxx obsahovat části X xx D, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k této xxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx části X xx C. X xxxxxxxxxxx xxxx projektové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Části xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx položky s xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, charakteru xxxxxxxxxx xxxxx v území, xxxxxxxxxx navrhované změny xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účelu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx neobsahuje, se xxxxxxxxx.

(3) Dokumentace xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxx společného povolení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx X až C xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Část X xx pro xxxxxxxxxx xxxxxx souboru xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx přílohy k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stavby.

§6a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Přechodné a závěrečné xxxxxxxxxx

§7

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2, 3, xxxxxxxxx §5, posuzované xx 1. lednu 2007, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxx:
Xxx. Gandalovič x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 499/2006 Sb.

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Identifikační xxxxx

X.1.1 Údaje o xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) xxxxx xxxxxx - xxxxxx, čísla xxxxxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx nebo změna xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá xxxx dočasná xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx trvalého xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, identifikační xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud záměr xxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Údaje x zpracovateli xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba),

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx xxxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých částí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxxxx komorou architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Členění xxxxxx na xxxxxxx x technická x xxxxxxxxxxxxx zařízení

A.3 Xxxxxx xxxxxxxxx podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a stavebního xxxxxxx, zastavěné xxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x vydané xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

c) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území,

d) xxxxxxxxx o xxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx provedených xxxxxxxx x rozborů - xxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) poloha xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, poddolovanému území xxxx.,

x) xxxx stavby xx okolní xxxxxx x pozemky, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x území,

i) požadavky xx asanace, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

j) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění funkce xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavbě,

l) xxxxx x časové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx stavba umisťuje,

n) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx charakteristika stavby x xxxxxx užívání

a) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončené stavby; x změny xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících bezbariérové xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, zda x x xxxxxx xxxxxxx dokumentace jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxx stavby podle xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx plocha, xxxxxxxxxx prostor, xxxxxx xxxxxx a předpokládané xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx funkčních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, apod.,

h) základní xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx s dešťovou xxxxx, xxxxxxx produkované xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) orientační náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, kompozice xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx řešení - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, materiálové x xxxxxxx řešení.

B.2.3 Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x podmínkách xxx xxxxx práce xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx

X.2.7 Základní xxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx řešení xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx energie x tepelná ochrana

B.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx x komunální xxxxxxxxx

Xxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, odpadů apod., x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx - xxxxxxx, xxxx, prašnost xxxx.

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx pronikáním xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) protipovodňová xxxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxxxxx účinky - xxxxxx poddolování, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Připojení xx technickou xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapacity x xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupnost x xxxxxxx stavby xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.6 Popis vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, hluk, xxxx, xxxxxx a xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx x krajinu - xxxxxxx dřevin, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ekologických funkcí x xxxxx v xxxxxxx apod.,

c) vliv xx soustavu chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx spadajících do xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci základní xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právních předpisů.

V xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx podkladem xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí xx informace x xxxxx x), b), x) x e), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx staveniště xx stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 1 000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) napojení stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x navrhovaná ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx vazeb x xxxxx xx xxxxx. 

X.3 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1 000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5 000, x xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x památkové xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x měřítku 1 : 200,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní x technická xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výškopis x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx staveb a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (± 0, 00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; maximální xxxxx staveb,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx infrastrukturu,

i) řešení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx dočasné x trvalé zábory,

n) xxxxxxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vjezdu,

p) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx situační xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektů, technologických xxxxxxxx, technických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo souvisejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, chráněná území xxxx.

X Dokumentace objektů

D.1 Xxxxxxxxxxxxxxxx půdorysy

D.2 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx hloubku založení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stávajících.

D.3 Základní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx dokumentujících xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxxx správními xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx-xx xxx stanoveno x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxxxxx xxxxx vlastností tohoto xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx zákona xxxx technická dokumentace xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doklad, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx například xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x podmínkám xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásmech xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx

5. Geodetický podklad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vedených v xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx

Příloha č. 2 x vyhlášce č. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Průvodní xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokladová xxxx.

X Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx adresa, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x žadateli

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx trvalého pobytu (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, příjmení, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba).

A.1.3 Údaje x zpracovateli xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx projektanta včetně xxxxx, xxx kterým xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x techniků činných xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx komorou architektů xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx objekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

B.1 Popis xxxxx xxxxxx

x) charakteristika xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x charakterem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x souladu xxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informace x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydaných rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území,

d) xxxxxxxxx x xxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x rozborů - xxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx apod.,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) poloha xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx stavby x xxxxxxx, ochrana xxxxx, vliv xxxxxx xx odtokové xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx,

x) xxxxxx technické xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx napojení na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

l) xxxxx x časové xxxxx xxxxxx, podmiňující, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx investice,

m) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx vznikne ochranné xxxx bezpečnostní xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx užívání

a) xxxx xxxxxx nebo xxxxx dokončené xxxxxx; x xxxxx stavby xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx užívání stavby,

c) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) informace o xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících bezbariérové xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, zda x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx parametry xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x spotřeby xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x dešťovou xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - časové xxxxx x realizaci xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxxxxx při xxxxxxx stavby

B.2.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x spotřeby rozhodujících xxxxx.

X.2.5 Xxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx řešení

B.2.6 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxxxxx xx pracovní x xxxxxxxxx prostředí

Zásady xxxxxx parametrů stavby x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.7 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx negativními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) ochrana xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podloží,

b) xxxxxxx xxxx bludnými xxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - vlivem xxxxxxxxxxx, výskytem xxxxxx xxxx.

X.3 Připojení na xxxxxxxxxx infrastrukturu

a) xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx stavbami xxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x nimi x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx umístěna v xxxxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapacity a xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stávající dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx xxxxx

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) vliv xx xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, hluk, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí x vazeb x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) v případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx o nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx povolení, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx právních předpisů.

V xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxx x), b), x) x x), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

B.7 Xxxxxxx obyvatelstva

Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx staveniště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou infrastrukturu,

b) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxxxx asanace, demolice, xxxxxx xxxxxx,

x) maximální xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) bilance xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx přísun xxxx xxxxxxx xxxxx.

X.9 Celkové xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahů

a) xxxxxxx 1 : 1 000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma,

d) xxxxxxxxx hranic dotčeného xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxx katastrální xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, u xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 xx 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx stavby, dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nimi x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navržených x xxxxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dopravní infrastrukturu - u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) řešení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odstupy xxxxxx, x souvisejících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stávající a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) maximální dočasné x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, určení xxxxxxxxx vytyčovací sítě,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x zdroje požární xxxx.

X.4 Speciální xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovené xxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, významné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx apod.

D Dokumentace xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxxxxx půdorysy

D.2 Xxxxxxxxxxxxxxxx řezy

Charakteristické xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx na hloubku xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

D.3 Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx pohledy xxxxxx pohledů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud není xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx stavba podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí podle §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu

Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soubor staveb, xxxxx součástí xx xxxxxxx plnící xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx vlastností tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx xx stavby podle §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dovozce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vyznačená xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních pásmech xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx projektovou xxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, xxxxxxx, xxxxxx x výsledky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná technická xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X dokumentaci xx přikládá dokladová xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - traťový xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní xxxxx xxxxxxx, u xxxxx adresa, čísla xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončené xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, účel xxxxxxx stavby,

d) xxxxx xxxxxx - význam xxxxx x xxxxx xxxx sítě, xxxxx xx evropskou xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo

c) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Údaje o xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterým xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokladové xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů4).

A.2 Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxx x technologická zařízení

a) xxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx část - xxxxxxxxxx objekty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx řazení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxxxx:

Xxxxxxx technologické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zabezpečovací zařízení, xxxxxxxxxx zabezpečovací zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx horkoběžnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx optický xxxxx, xxxxxxx optický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozvoden xxxxx xxxxxxxx napětí x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napájecích xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nízkého xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxx xxx napájení zabezpečovacího xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, napájení xxxxxxxxxxxxxxx x sdělovacích xxxxxxxx x trakčního vedení.

Ostatní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxx x regulace, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace.

Členění xxxxxxxx xxxxx podle xxxx objektů

Inženýrské objekty

Kolejový xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxx inženýrské xxxxxxx (xxxxxxxxxx sítě a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), potrubní xxxxxx (voda, xxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx objekty.

Pozemní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, skladové), xxxxxxxxxx nástupišť, přístřešky xx xxxxxxxxxxxx, individuální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, drobná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stanice (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx část, xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx napětí, xxxxxxxxx x dálkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx budou zařazeny xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.3 Xxxxxx vstupních xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) charakteristika území x stavebního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěnost xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx stavby s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx a xxxxx územního plánování, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) informace x xxx, zda x v jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů,

e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vod,

f) výčet x xxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx technický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, poddolovanému území xxxx.,

x) vliv stavby xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ochrana xxxxx, vliv xxxxxx xx odtokové xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx asanace, demolice, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zábory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx pozemků xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx území, přeložky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx stavbě,

m) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx umísťuje,

n) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, podmiňující, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx popis xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejího užívání

a) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nosných xxxxxxxxxx, xxxxx x dotčené xxxxx nebo xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, staničení xxxx.,

x) účel xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx (xxxxxxx, staniční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dopraven x zastávek, základní xxxxx x xxxxxxx x navrhovaných xxxxxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxxx x zařízeních).

e) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neschváleného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxx bilance xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx produkované xxxxxxxx x druhy xxxxxx x emisí xxxx.,

x) xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx etapy,

j) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zkušební xxxxxx xxxxxx, doba xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x dokončení a xxxxxxx stavby,

k) orientační xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Celkové xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.3 Celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) popis celkové xxxxxxxx stavebně technického x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xx skupinách objektů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vody,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Bezbariérové xxxxxxx stavby

Zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace včetně xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx práce xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx zásadních požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.6 Základní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických zařízení

a) xxxxx stávajícího stavu,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výpočty.

B.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebních xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavby

B.2.9 Xxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Zásady xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx radonu x xxxxxxx,

x) ochrana před xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ostatními xxxxxx - xxxxxx poddolování, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx xxxxxxxx x délky.

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, provozní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) popis xxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx organizačních x dočasných provizorních xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx železniční dopravy xx dobu xxxxxx, xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxxx zásadní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx rychlosti, xxxxxxxxxxxx, linkové xxxxxx, xxxxxxxxx jízdní doby xxxx.), 

x) xxxxxxxx xxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro přístupnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) doprava x xxxxx,

x) pěší x xxxxxxxxxxx stezky.

B.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav

B.6 Xxxxx xxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx ochrana

a) xxxx xx xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, xxxx, xxxx, odpady x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x krajinu - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x krajině xxxx.,

x) xxxx xx soustavu xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x integrované prevenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení x posouzením vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx x), x), d) x x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) přístup xx stavbu xx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zábory xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchozí xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prací, požadavky xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx plán, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx apod.),

h) xxxxxxxxx xx postupné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx), požadavky na xxxxxx a způsob xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx vodohospodářské xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres širších xxxxxx 

x) měřítko 1 : 5&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající a xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx pásma,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku, požadovaného xxxxxxxx stavby,

c) vyznačení xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xxxx 1 : 500, x změny xxxxxx, která je xxxxxxxx památkou x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) hranice xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednotlivých navržených xxxxxxx stavby xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, napojení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zákres xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx infrastrukturu,

l) xxxxxxxxx x navrhovaná ochranná x bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx apod.,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) základní geodetické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nové hranice xxxxxx dráhy,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X. 4 Speciální výkresy

Situační xxxxxxx vyhotovené xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, technologických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx chráněných xxxxx NATURA 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, významné krajinné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx podle části X. 2 Členění xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx objekt xx zpracuje:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx - koncepce xxxxxx, xxxxx současného xxxxx, navrhované řešení xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx část

Pro každý xxxxxx se xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx zpráva - xxxxxxxx řešení, popis xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úprav x xxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx, xxxxx koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x údaji x hlavních technických xxxxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - zakreslení xxxxxxxxxx x navrhovaného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx grafického xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxx xx podrobností, xxxxx xxxx umístění xxxxxx x území x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dočasného xxxxxx pozemků x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

X inženýrských xxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxxx dokládají zejména xxxxxxx x xxxxxx xxxx, případně xxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx řezy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na okolí xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vazby x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů

2. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 a přílohy č. 4 k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x požadavky xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dovozce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx stavby.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury

4.1 Xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Stanovisko xxxxxxxxx xxxx provozovatele x xxxxxxxxx zřízení xxxxxx, xxxxxxxxx prací x činností x xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx pásmech podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3. Xxxxxxx o souhlasu xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxx výjimkách x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

4.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxx neschváleného x xxxxxxxxxxxx zařízení

5. Xxxxxxxxxx podklad pro xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx, xxxxxxx, studie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx zpráva

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

C Situační xxxxxxx

X Dokumentace objektů

K xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) místo xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx adresa, čísla xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá nebo xxxxxxx xxxxxx, účel xxxxxxx stavby.

A.1.2 Údaje x žadateli

a) xxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba podnikající, xxxxx záměr souvisí x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) obchodní xxxxx xxxx název, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx sídla (právnická xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx firma nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, adresa xxxxx (xxxxxxxxx osoba),

b) jméno x xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterým je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí dokumentace xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx jsou zapsáni x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části x oprávněním podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx těchto xxxxx:

x) xxxxxxxx se uvažují xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx x technologické xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavební xxxxxxx x provozní xxxxxxx xx xxxxxxxx číslem x názvem,

c) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se sdružují xx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx projednání xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx podobjektů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx objektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx řazení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

000

Xxxxxxx xxxxxxxx staveniště

Bourací xxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocné xxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práce, například xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracích, trhací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavební jámy.

100

Objekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx komunikace, samostatné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx této skupiny xxxxxxx xx xxxx xxxxxx součásti xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v samostatných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx) x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx značky, xxxxxxxx signály, xxxxxxxxx, xxxxxxx zóny, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx apod. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x dopravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doprav xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x objekty údržbového xxxxxxxxxxxxx.

200

Xxxxxx objekty x xxx

Xxxxxxx xxxxx mostních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx.

300

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx objekty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx výstavba xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nádrží x xxxxxxxxxxx zařízení, vodovodů x studní.

400

Elektro a xxxxxxxxx objekty

Objekty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silnoproudých x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx apod.

500

Objekty trubních xxxxxx

Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

600

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx speciálních xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx podobjekty, xxxxx xx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základním xxxxxx xxxxxxx (například 600 - 08).

660

Xxxxxxx drah

Všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx drážního xxxxx.

700

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx slouží motoristům, xxxxxxxx jsou vyvolány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx zejména xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, celnice x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx 700 se xxxxxx xxxx protihlukové xxxxx, xxxxx valů, xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx budovám xxxx skupinám xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

800

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ohumusování, výsadby xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxx xxxxx xx výstavbě, xxxxxxx x trvalé xxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

900

Volná xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zařadit do xxxxxxxxxxxxxxx řad.

Řazení xxxxxxx x xxxxxxxxxx souborů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska celé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx označením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx označení, zejména xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx souboru xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx.

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X.1 Xxxxx území xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx xxxxx, dosavadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxx dokumentace jsou xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, geomorfologická x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x závěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxxxxx průzkum - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vyhledávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - zemníků - xxx xxxxxxx množství x xxxxxxxxxx sypaniny, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

h) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx území xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) požadavky xx asanace, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx zábory xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, možnost xxxxxxxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx stavbě,

m) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx podle katastru xxxxxxxxxxx, xx kterých xx stavba xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx monitoringy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx stavba nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x změny xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, závěry xxxxxxxx technického, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí; xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účel xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x technických xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řešením x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) informace x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) navrhované xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plocha x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx velikosti, xxxx.,

x) základní technické xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, šířkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx, časové xxxxx x zahájení, realizaci, xxxxxxxxx stavby x xxxxxxx stavby xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, doba xxxxxx trvání xx xxxxxx k xxxxxxxxx x užívání xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.3 Celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx celkové koncepce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx produkované množství x druhy odpadů x xxxxx, způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.

B.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace.

B.2.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Základní xxxxxxxxx xxxxx stavebních xxxxxxx

x) xxxxx stávajícího stavu,

b) xxxxx navrženého xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx výčet, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X.2.7 Základní popis xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2.8 Xxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Zásady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seizmicitou,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx opatření,

f) xxxxxxx xxxx ostatními xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx metanu apod.

B.3 Xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx xxxxxxxx x délky.

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, voda, odpady x xxxx,

x) vliv xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí a xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx posouzení vlivu xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx podkladem,

e) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxxxxx xxxxxxxx závěrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx integrované xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

V xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx x), x), x) x e), xxxxx xxxx součástí dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) napojení staveniště xx stávající xxxxxxxx x technickou infrastrukturu,

b) xxxxxxx na xxxxxx xx xxxx výstavby, xxxxxxxxx přístupové trasy,

c) xxxxxxx okolí staveniště x požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trasy,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx přísun xxxx xxxxxxx xxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1: 5&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

b) zákres xxxxxxxxxx xxxxxxx, požadovaného xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení xxxxx x xxxxx xx okolí.

C.3 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5&xxxx;000, u xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx zóně x měřítku 1 : 200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní a xxxxxxxxx infrastruktura,

c) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výškopis x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) navrhované xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odstupy stavby,

k) xxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zábory,

n) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných prostorů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx techniku a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měřítku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx krajinné xxxxx, xxxxxxxx území xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, chráněným xxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo technologických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu.

D.1 Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vypracuje samostatná xxxxxxxxxxx. Zařazení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů xx provede podle xxxxx X. 2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx zpráva - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx současného xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x návrhem xxxx objektu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx stavebně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx zakreslením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx mezistavů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxxxx část

Technologická xxxx projektové dokumentace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, bezpečnost, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vypracuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vybavení tunelů, xx připojují k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dokumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx zpráva - xxxxxxx provozního xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx technologického xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx - půdorysy, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx detaily.

Dokladová část

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx stavba xxxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení bude xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx dokumentace xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx výrobek xxxxxx xxxxxx stavby, přikládá xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx shodu vlastností xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 stavebního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x něhož xx xxxxx ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Stanovisko vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3 Souhlas x odchylným řešením x xxxxxxxx předpisů x xxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průzkumy

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x výsledky xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx staveb x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

K xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx x souboru xxxxxx

x) název,

b) xxxxx - xxxxxx, katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx stavby.

A.1.2 Xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxxxx pobytu (fyzická xxxxx) nebo

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx podnikající) nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba),

b) xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně čísla, xxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci autorizovaných xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx architektů nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a techniků xxxxxxx ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx specializací xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx souboru xxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X.1 Xxxxx území xxxxxxx xxxxxx

x) charakteristika xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x cíli x xxxxx územního xxxxxxxxx, včetně informace x vydané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání území,

d) xxxxxxxxx x tom, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx historický xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx k záplavovému xxxxx, poddolovanému území xxxx.,

x) vliv xxxxxx xx okolní xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poměry x území,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, demolice, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx zábory xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - zejména xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, podmiňující, xxxxxxxx, související investice,

m) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx zákona x xxxxxxxx závažných havárií, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2 Celkový popis xxxxxxx staveb

B.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx souboru staveb x jeho xxxxxxx

x) xxxx stavba nebo xxxxx xxxxxxxxx stavby; x xxxxx stavby xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx popisu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souboru xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) limitní bilance - xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) orientační náklady.

B.2.2 Xxxxx xxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ploch xxx xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx jaderného zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx, umisťovaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx maximální xxxxxx zastavěnosti xxxxx xxx xxxxxxxx trvalých xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx staveb x xxxxxxx xxxxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x umístění xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podzemního podlaží xxxx xxxx převažující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vnější xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení - xxxxx xx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.3 Ovlivnění xxxxxxxx prostředí

a) xxxxxxxxx x časová xxxxxx xxxxxxxxxx vstupů xx xxxxxxx do areálu xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kapacitní a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx, imise, xxxxxx.

X.2.4 Xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktura

a) xxxxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx vody, xxxxxx xxxxxxx vody, řady xxx xxxxx odpadních xxx, energetická vedení, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X.2.5 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx dokumentace.

B.2.5.1 Koncepce xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.5.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání staveb x xxxxxx jaderného xxxxxxxx

X.2.5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx koncepce xxxxxxx bezpečnosti z xxxxxxxx předpokládaného stavebního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx staveb a xxxxxxxxxxx podmínek, které xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příjezdových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx techniku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x specifikace xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x dalších stupních xxxxxxxxxx dokumentace,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhrazenými požárně xxxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx dokumentace,

e) zhodnocení xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx a nutnosti xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu vybavení xxxxxxxx xxxxxxx technikou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx dodrženy v xxxxxxx stupních projektové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předpokládaného xxxxxxx a vymezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx areálu jaderného xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx areálu xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x specifikace xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.2.5.4 Koncepce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2.5.5 Xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx z podloží, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx před účinky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.2.5.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob x napojení na xxxxx pro provedení xxxxxxxxxx x dekontaminace xxxxxxxxx xxxxxxxx vybudování xxxxxx staveb xx xxxxxxxxxxxxx a podmiňujících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx evakuační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stupních projektové xxxxxxxxxxx xxx stavebně - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx - varování, xxxxxx, xxxxxxxxx, monitorování (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx, evakuace xxxx.,

x) specifikace podmínek, xxxxx xxxxx dodrženy x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xxx seznamování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zahrnutí xxxxxxxxxx systému varování xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx investic.

B.3 Popis xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, hluk, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ekologických xxxxxx x vazeb v xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx soustavu chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci základní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxxxx,

x) navrhovaná ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

V xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxx x), x), x) a x), xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.4 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

x) xxxxxxx pozemku dočasně xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx staveniště se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx dočasné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx zábory pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchozí xxxxx.

X Xxxxxxxx výkresy

C.1 Situační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

c) xxxxxxxxx x navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, u xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb 1 : 2&xxxx;000 xxxx 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a technická xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx území,

e) napojení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x splnění požadavků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rozhodnutí, xxxxxxxxx dotčených xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní prostředí

Pokud xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxx spojeno s xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.1 Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkrese

3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních pásmech xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx

4. Geodetický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, posudky, xxxxxx x výsledky xxxxxxx vedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 499/2006 Sb.

Rozsah a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Situační výkresy

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx, xxxx xxxxxx).

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) nebo

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx souvisí x xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, identifikační xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x zpracovateli xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx),

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx je zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx, xxx kterým xxxx zapsáni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a staveb xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dosavadní využití x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky x obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx průzkum, hydrogeologický xxxxxxx, stavebně historický xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx poměrech,

h) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x časové xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) seznam xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vznikne xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx,

x) zdůvodnění změny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx - povodně, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, hluk, xxxxx, xxxxxx apod.,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx na technickou xxxxxxxxxxxxxx

X.4 Dopravní xxxxxx

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx

X.6 Popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, hluk, xxxx, xxxxxx a xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vazeb x krajině xxxx.,

x) xxxx xx soustavu xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu záměru xx xxxxxxx prostředí, xx-xx podkladem,

e) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxxxx,

x) navrhovaná xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xx dokumentace xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x), x), d) a x), xxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Celkové xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 až 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území x xxxxxxxx x xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx mapy,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Koordinační xxxxxxxx výkres xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 500 xxxx 1 : 1&xxxx;000, u xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5 000,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x technická xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x navrhovaný xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxx xx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóny xxxx.

X Xxxxxxxxxxx objektů

Výkresy zobrazující xxxxx využití xxxxx x xxxxxxxxxx přehledném xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx navržené xxxxx xxxxxxx xxxxx; základní xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx řešení xxxxxxxxx území x xxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx o posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxx na předmět xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních pásem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

5. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 499/2006 Sb.

Rozsah a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Údaje x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) místo stavby - xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx dokončené xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení x místo trvalého xxxxxx (fyzická osoba) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa xxxxx (xxxxxxxxx osoba).

A.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba),

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, pod kterým xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou komorou xxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx autorizovaných inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterým xxxx xxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx specializací xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Zdůvodnění xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na území

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

B.1 Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx území, dosavadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx a x xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozborů - xxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx apod.,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, poddolovanému xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky,

j) věcné x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření,

k) seznam xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlivu xxxxxxx stavby na xxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x změny x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx historického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení nosných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace o xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxx vlivu xxxxxxx stavby,

g) xxxxxxxxxx xxxxx parametrů stavby - xxxxxx xxxxxx, xxxxx funkčních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odpadů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx,

x) základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx údaje o xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx xxxxx.

X.3 Nové xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přeložky,

b) xxxxxxxxxxx rozměry, výkonové xxxxxxxx x délky.

B.4 Xxxx xxxxxx na xxxxxxxx infrastrukturu

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) napojení xxxxx na stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) doprava x klidu.

B.5 Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx, protihlukové xxxxx xxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx vlivu užívání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

x) vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, voda, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ekologických funkcí x vazeb x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxx omezení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx informace x xxxxx x), b), x) x e), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxx xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

X.8 Xxxxxxx vodohospodářské xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Situační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 až 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyznačení xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vyznačení xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres xxxxx xxxxxxxxx změnou

a) měřítko 1 : 500 xxxx 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5 000,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) hranice xxxxxxx, parcelní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu x xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxx stanoviska, stanoviska, xxxxxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx

2. Dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx stavba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx životní prostředí, xxxxxxxx se dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxx-xx tak xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx například xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 499/2006 Sb.

Rozsah a xxxxx dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení

Dokumentace xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Údaje o xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxx popisná, xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní xxxxx pozemků,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx o stavebníkovi

a) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) nebo

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s její xxxxxxxxxxxxxx činností) xxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla (xxxxxxxxx osoba).

A.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) jméno x xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným oborem, xxxxxxxxx specializací xxxx xxxxxxxxxx,

x) jména a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx komorou autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x vyznačeným oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Členění xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Seznam vstupních xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx stavby s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x cíli x xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

e) xxxxx x závěry xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxxx - geologický xxxxxxx, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxxx historický průzkum xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx vzhledem x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

h) xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dočasné a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx funkce xxxx,

x) xxxxxx technické xxxxxxxx - zejména xxxxxxx xxxxxxxx na stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) věcné x xxxxxx vazby xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx charakteristika xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; u xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx užívání xxxxxx,

x) trvalá xxxx xxxxxxx stavba,

d) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx x technických požadavků xx stavby a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby,

e) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, obestavěný xxxxxxx, xxxxxx plocha, xxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxxx velikosti apod.,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx médií a xxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx odpadů a xxxxx, třída xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx - časové xxxxx x realizaci stavby, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení

a) urbanismus - územní regulace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx a barevné xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby

Zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro výkon xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Bezpečnost xxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů

a) xxxxxxxx řešení,

b) xxxxxxxxxxx x materiálové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

X.2.7 Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a technologických xxxxxxxx

x) technické řešení,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

B.2.8 Zásady xxxxxxx bezpečnostního řešení

B.2.9 Xxxxxx energie x xxxxxxx ochrana

B.2.10 Hygienické xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x komunální xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - větrání, vytápění, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx apod., x xxxx xxxxxx řešení xxxxx xxxxxx xx xxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx pronikáním xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx bludnými xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) protipovodňová xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, výskyt xxxxxx apod.

B.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) připojovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx dopravního řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupnost a xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace,

b) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v klidu,

d) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx úpravy,

b) xxxxxxx vegetační prvky,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx ochrana

a) xxxx xx xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, xxxx, xxxx, odpady x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx-xx podkladem,

e) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxx x integrované prevenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx integrované xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozsah omezení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx podkladem xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x bodům x), x), x) a x), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x spotřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx zajištění,

b) odvodnění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx staveniště x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) maximální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x druhy xxxxxx a emisí xxx výstavbě, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx inženýrská xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx provádění xxxxxx - xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx účinkům vnějšího xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx vodohospodářské xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

C.1 Xxxxxxxx xxxxxx širších xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 až 1 : 50 000,

b) napojení xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení vazeb x xxxxx na xxxxx.

X.3 Koordinační situační xxxxxx

x) měřítko 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx staveb 1 : 2&xxxx;000 xxxx 1 : 5&xxxx;000, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx zóně x xxxxxxx 1 : 200,

x) stávající xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxx,

x) hranice xxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednotlivých navržených x odstraňovaných xxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx podlaží x xxxxx (± 0, 00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx plochy, napojení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zákres xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x navrhovaná ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a trvalé xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxxxx vytyčovací xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové komunikace x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx situační xxxxxx

Xxxxxxxx výkresy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx měřítku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx přístupnost x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx systém xxxxxxxxxx stability, významné xxxxxxxx prvky, xxxxxxxx xxxxx, apod.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x technologických xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů, inženýrských xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxx technologických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Technická zpráva - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby; konstrukční x stavebně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, oslunění, xxxxxxxx - hluk, xxxxxxx - xxxxx xxxxxx, výpis xxxxxxxxx xxxxx.

x) Výkresová část - výkresy stavební xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozměrů xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx materiálového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx konstrukčním řešením xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně grafického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí; xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výškového řešení, xxxxxxxxxx x charakteristikou xxxxxxxxx povrchů; pohledy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx stávající zástavby xxxx krajiny.

D.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, výsledek průzkumu xxxxxxxxxxx stavu nosného xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx materiály a xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; návrh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx jámy; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stavby; zásady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zpevňovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; požadavky xx kontrolu zakrývaných xxxxxxxxxx; xxxxxx použitých xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; specifické požadavky xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťované xxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto konstrukce xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základů; xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výkresy sestav xxxxx montované xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx včetně jejího xxxxxxxx; dynamický xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx namáhání.

D.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení

D.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx zařízení a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Vymezí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x technologické, xxxxxxxxxx x provozní vlastnosti xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obsahuje xxxxxxx:

- zdravotně technické xxxxxxxxx,

- vzduchotechnika a xxxxxxxx, xxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxx požárně bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxx x xxxxxx dokumentace xx zpracovává xxxxx xxxxxxxxxx zásad. Bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx realizace xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) Technickou xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx program; xxxxxxxxx xx profesi - xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa stavby - výpočtové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, xxxx; požadované xxxxxxxxxxxxxxx podmínky - xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podíl vzduchu xxxxxxxxx; údaje x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx; provozní podmínky - počet xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx., xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx, xxxxxxx, nepřerušovaný; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, popis xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx; zásady xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx provozu xxxxxxxx; ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochrana proti xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx opatření; požadavky xx postup realizačních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx životnosti xxxxxx.

x) Výkresovou část - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdrojů xxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx schémata xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kabelových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozvody ani xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx strojů x zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Dokumentace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx členit xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro dopravu xxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, požární xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x další.

Dokumentace xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx uveden xxxx maximální a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx složitosti xxxx stavby. Člení xx xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx technologického xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx technologického xxxxxxxx - účel, popis x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i vnější, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, vody x jiných xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx napojení, účinnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x) Výkresovou xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, základních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx energie xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx potrubní a xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx prvky xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účel x úroveň navrhovaného xxxxxxxxx xxxxxxx, dispozice x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x způsob jejich xxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 100.

x) Seznam xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx rozhodujících strojů x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Závazná xxxxxxxxxx, stanoviska, rozhodnutí, xxxxxxxxx dotčených orgánů

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x posuzování vlivů xx xxxxxxx prostředí x společné xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx stanoveno x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx, xxxxxxxx se doklad xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx shodu xxxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx zákona nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx doklad, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx napojení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx výkrese

4.2 Stanovisko xxxxxxxxx xxxx provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásmech xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx6)

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, posudky, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

Příloha x. 9 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného povolení xxxxxxx stavby technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů

Dokumentace xxxxxxxx xxxxx:

X Průvodní zpráva

B Xxxxxxxx technická xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx o xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx stavba xxxx xxxxx dokončené xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxxx

x) jméno, příjmení x místo xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud záměr xxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx činností) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Údaje x zpracovateli dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, identifikační xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx projektanta xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx zapsán x xxxxxxxx autorizovaných osob xxxxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků činných xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx inženýrů a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxx na objekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení

A.3 Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

B.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx území x nezastavěné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x souladu s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx x v jakých xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx historický xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana území xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

h) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx okolí, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poměry x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, demolice, kácení xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx funkce xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) věcné x xxxxxx vazby xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru nemovitostí, xx kterých xx xxxxxx umísťuje x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých vznikne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) meteorologické x xxxxxxxxxx údaje.

B.2 Celkový xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx stavby; x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba,

d) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace o xxx, zda x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) ochrana xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx liniové xxxxx, xxxxx funkčních xxxxxxxx x xxxxxx velikosti xxxx.,

x) základní xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx,

x) orientační xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.3 Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2.4 Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx řešení xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií.

B.2.5 Xxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, požadavky xx pracovní a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zásady xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx - xxxxxxx, hluk, prašnost xxxx.

X.2.7 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnějšího xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx stavbami xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx umístěna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

x) připojovací xxxxxxxxx, xxxxxxxx kapacity x xxxxx.

X.4 Dopravní xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupnost a xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx infrastrukturu.

B.5 Xxxxxx vegetace a xxxxxxxxxxxxx terénních xxxxx

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, odpady x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx - ochrana xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) vliv xx xxxxxxxx chráněných území Xxxxxx 2000,

x) způsob xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo integrované xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xx dokumentace xxxxxxxxx xxx společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx k bodům x), x), x) x e), neboť xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x hlediska plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a pozemky,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx trasy,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx při xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb,

m) xxxxxx xxx xxxxxxxx inženýrská xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx - provádění xxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředí při xxxxxxxx apod.,

o) xxxxxx xxxxxxxx, rozhodující xxxxx xxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx širších xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50 000,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma,

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx situační výkres

a) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a technická xxxxxxxxxxxxxx, křížení xx xxxxxxxx technické x xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx s xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx x ochranném pásmu xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) hranice xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx řešeného území,

e) xxxxxxxxx výškopis x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx plochy, napojení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx vegetace,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx staveb,

k) zákres xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vjezdu,

q) xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové komunikace x nástupní xxxxxx xxx xxxxxxx techniku x zdroje xxxxxxx xxxx.

X.4 Speciální xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřeby xx xxxxxxx měřítku zobrazující xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx xxxxx NATURA 2000, xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, významné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx apod.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, objektů x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.1 Dokumentace xxxxxxxxxx xxxx inženýrského xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx znázornění xxxxxxx xxxxx, charakteristické půdorysy - objekty, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxx x výrobků - xxxxxxx, nosiče, xxxxxx, xxxxxxxx jámy, xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dynamické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.1.1 Architektonicko-stavební xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx stávající zástavby xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a závazném xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.2 Xxxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčených orgánů

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Pokud xxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx spojeno s xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 k xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

3. Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx staveb, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xx doklad xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) prokazující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení, xxxxxxxxx například na xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx podklad pro xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

7. Průkaz xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií6)

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, posudky, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 499/2006 Sb.

Rozsah a xxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Průvodní xxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technologických zařízení

K xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) místo xxxxxx (traťový úsek, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx adresa, čísla xxxxxxx),

x) předmět xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba).

A.1.3 Xxxxx x zpracovateli dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx záměr xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx projektanta xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xx zapsán x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x vyznačeným oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných osob xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, s xxxxxxxxxx oborem, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přikládané x xxxxxxxxx xxxxx x oprávněním podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx objekty x technická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technologická xxxx - zabezpečovací xxxxxxxx, sdělovací zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx - inženýrské xxxxxxx, pozemní stavební xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx, trakční x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx technicko-bezpečnostní xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx technických zařízení x xxxxxxx,

x) objekty x xxxxxx xxxxxx xx parametry xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, řízení x xxxxxxxxxxx7).

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Popis území xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx územního plánování,

c) xxxxxxxxx o vydaných xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) geologická, xxxxxxxxxxxxxxx x hydrogeologická xxxxxxxxxxxxxxx, včetně zdrojů xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x měření - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx území xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

g) xxxx xxxxxx na xxxxxx stavby x xxxxxxx, ochrana okolí, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx dočasné a xxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybavení xxxxx, přeložky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx bezbariérového xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx vazby stavby, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru nemovitostí, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx kterých vznikne xxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxx.

X.2 Xxxxxxx popis xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx charakteristika xxxxxx x jejího xxxxxxx

x) xxxx stavba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; u změny xxxxxx xxxxx x xxxxxx současném xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a výsledky xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, traťový xxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx stavby x na xxxx xxxxxx (xxxxxxx, staniční xxxxxxxxxxx x rámcová xxxxxxxx technologie), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx traťové xxxxxxxxx, xxxxxxxx polohy xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zařízeních),

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx x x xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

g) xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odpadů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx apod.,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby - xxxxxx xxxxx x realizaci stavby, xxxxxxx xx etapy,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x dokončení x užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) urbanistické xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení.

B.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x statických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx ni xxxxxxxx xxxxxx xx následek xxxxxxxxx stavby nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přetvoření,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů energií, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx produkované xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx materiálem,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x údajů x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxxx xxxx vlivy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vedení,

b) xxxxxx ochranných xxxxxxxx xxxxx xxxxx bludných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx korozních průzkumů.

B.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických xxxxxxxx

x) xxxxx stávajícího xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx - spotřeba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a podklady xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dimenzování pevných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx způsobu omezování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx činných a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účiníku.

B.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavby

B.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x tepelná xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seizmicitou,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, výskyt xxxxxx xxxx.

X.3 Připojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) napojovací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx infrastrukturu, doprava x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.4 Xxxxxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx technologie x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx staničního x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kolejích a xxxxxxxxxx propojeních.

B.5 Xxxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vegetační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x půda,

b) xxxx xx xxxxxxx x krajinu - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxx a živočichů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) v případě xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx prevenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx povolení, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí xx informace x xxxxx x), x), x) x x), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X.8 Zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.8.1 Xxxxxxxxx zpráva

a) potřeby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a hmot, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) odvodnění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na související xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé zábory xxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx obchozí xxxxx,

x) maximální produkovaná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo deponie xxxxx,

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx výstavbě,

k) xxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx stavby xx provozu, xxxxxxxx xxxxx účinkům vnějšího xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dílčí termíny, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.2 Výkresy

Situace xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zakreslují x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx X). Xxxxxxx se xxxxx obvod xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x energií.

B.8.3 Harmonogram xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx výstavby xxxxx xxxxxxx a složitosti xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx technologických xxxxxxx, prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx časů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X.8.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx stavbě xxxx xxxxxxxxxxxx kolejiště xxxxxx x x xxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.8.5 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zemních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hmot xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx využitelnosti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1:5 000 xx 1:50 000,

b) napojení xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Katastrální xxxxxxxx výkres

a) měřítko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zákres stavebního xxxxxxx x navrhované xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx. 

X.3 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 500, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v měřítku 1 : 200; xxxxxxx navržené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx řešení stavby x její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x technická xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx stavbami xxxxxxxxx a dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nimi x xxxxxxx, kdy je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxx,

x) hranice xxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx x polohopis,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navržených xxxxxxx xxxxxx dráhy x odstraňovaných staveb x xxxxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxxxx výška xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy, napojení xx xxxxxxxx infrastrukturu - x souvisejících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx xxxxxx,

x) geodetické xxxxx, xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nástupní plochy xxx xxxxxxx techniku x zdroje xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, technických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností pohybu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxxxx krajinné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxx struktuře xxxxx, xxxxx x základnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x technologických xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx samostatná xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů se xxxxxxx podle xxxxx X.2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx x základní údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) popis x xxxxxxxxxx navrženého technického xxxxxx x hlavních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předpisů,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) výpočet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx X,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx po xxxxxx objektů xxxxxxxxxx:

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx horkoběžnosti a xxxxxxxxxx plochých xxx.

X.1.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx požární x xxxxxxxxxxxxx signalizace,

e) xxxxxxx xxxxx, dálkový optický xxxxx, xxxxxxx optický xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kabelu xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) dispečerská xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vysokého napětí x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx transformoven),

d) xxxxxxxxxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) silnoproudá technologie xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zabezpečovacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozvod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení z xxxxxxxxx vedení.

D.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) měření x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technologické xxxxx xxxx neuvedené xxxxx xxxxxxxx xxx charakteru x funkce do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx xxxx

Xxx každý objekt xx zpracuje:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně identifikačních xxxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) popis x xxxxxxxxxx navrženého xxxxxxxxxxx řešení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdůvodnění ve xxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, hydrotechnické x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx neschváleného x nezavedeného xxxxxxxx, xxxxxxx x navrženým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, vzorových xxxxx apod. a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx technické xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průzkumů,

l) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (průkaz xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, návaznost xx xxxx - xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xx poddolovaných xxxxxxx xxxxxxx průkaz a xxxxxx stavu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na geotechnický xxxxxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavebních objektů,

p) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx stavebních objektů xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu nebo xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx dokumentace

Stavební xxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

X.2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx x xxx,

x) ostatní inženýrské xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx - voda, xxxx, xxxxxxxxxx,

x) tunely,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kabelovody, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx, technologické, xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx řešení,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx silnoproudé xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx vybavení xxxxx,

x) zastřešení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx nástupištích,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx architektura x xxxxxxxx.

X.2.3 Trakční x xxxxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx stanice (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx vybavení xxxxx,

x) spínací xxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- technika prostředí xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxx, vzduchotechnická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx,

- vnitřní xxxxxxxx xxxxx,

x) ohřev xxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx uzemnění.

Ostatní objekty xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx neuvedené xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx příslušných xxxxxx.

X.2.4 Xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x obsahu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx jiných právních xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxx

2. Dokumentace vlivů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí podle §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx-xx tak stanoveno x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soubor xxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, přikládá xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doklad, x něhož xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na stavby.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx, vyznačená xxxxxxxxx xx situačním výkrese

4.2 Xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx x podmínkám xxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxx x činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3 Xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

4.5 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x použitím xxxxxxxxxxxxx x nezavedeného xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx

6.1 Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb xxxx bytů a xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx oprávněnými xxxxxxxx

6.2 Xxxxx doklady o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a účastníky xxxxxx

7. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

Xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx objektu x xxxxx X.

9. Xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx energií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx relevantní xxxxxx6)

Xxxxxxx x. 10 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 405/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxx č. 11 x xxxxxxxx x. 499/2006 Sb.

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx komunikace

Dokumentace xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

X dokumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx zpráva

A.1 Identifikační xxxxx

X.1.1 Údaje o xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stavby - xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pozemní komunikace, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx stavby.

A.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxxxx osoba) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterým je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx specializací xxxx xxxxxxxxxx,

x) jména x příjmení projektantů xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě specializací xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

X.2 Xxxxxxx stavby xx objekty a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx člení xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) odděleně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x technologické vybavení - xxxxxxxx objekty x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soubory se xxxxxxxx číslem x xxxxxx,

x) xxxxxxxx objekty x xxxxxxxx soubory xx xxxxxxxx do xxxxxx označených xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx projednání xxxxxxxxxxx x účelu xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx stavby xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx objektů

Poznámka

000

Objekty xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocné xxxxx xxxxxxx x přípravou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxx, protihluková opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx staveniště, stavební xxxx.

100

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxx xxxxxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Do xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx součásti xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dopravní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, propustky, únikové xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx oslnění. Xxxxxxxxxxxx objekty xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx existujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odkloněnou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Do xxxx skupiny xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

200

Xxxxxx objekty x xxx

Xxxxxxx druhy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx.

300

Xxxxxxxxxxxxxxx objekty

Zejména xxxxxxx odvodnění pozemní xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxx usazovací xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx.

400

Xxxxxxx x xxxxxxxxx objekty

Objekty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxxxxxxxxx a slaboproudých xxxxxx, xxxxxxxxx, systémů xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxx provozu xxxx.

500

Xxxxxxx xxxxxxxx vedení

Úpravy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, parovodů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

600

Xxxxxxx podzemních xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, podzemní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadují x xxxxxxx na xxxxxx složitost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, například 600-08.

660

Xxxxxxx drah

Všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxxx drážního xxxxx.

700

Xxxxxxx xxxxxxxxx staveb

Objekty pozemního xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na odpočívkách, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx 700 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx valů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trvalé xxxxxxxx xxxxxx pozemků. X příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx určitého xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx objekty xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

800

Xxxxxxx úpravy xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ohumusování, výsadby xxxxxxx xxxxxx dřevin x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

900

Xxxxx řada xxxxxxx

Xxxx objektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zařadit do xxxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx objektů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx potřebné x xxxxxxxxxxx důvodů, lze xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

X.3 Seznam vstupních xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) charakteristika xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx území, soulad xxxxxxxxxx stavby s xxxxxxxxxxx xxxxx, dosavadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentací, x xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx charakteristika, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx - geotechnický xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, geotechnický průzkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) poloha xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

g) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ochrana xxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx lesa,

j) xxxxxx technické xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bezbariérového xxxxxxxx x navrhované xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx vazby stavby, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx umísťuje x xxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x sledování xxxxxxxxxx,

x) možnosti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby

a) nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby; u xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, závěry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; údaje x dotčené komunikaci,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx a technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x platných xxxxxxxx x norem,

e) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nová xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) základní xxxxxxx stavby - xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx s dešťovou xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x druhy xxxxxx x emisí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx apod.,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) základní xxxxxxxxx na předčasné xxxxxxx xxxxxx, prozatímní xxxxxxx staveb ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (údaje o xxxxxxxxx předávání xxxxx xxxxxx xx užívání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) orientační náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení

a) xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) architektonické xxxxxx - xxxxxxxxx tvarového xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení.

B.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupinách xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx x statických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx navržena tak, xxx návrhové zatížení xx xx působící xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx přetvoření,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx energií, xxxxx x xxxxx užitkové xxxx (xxxxxxxx zvýšeného xxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxxxxxx při zvýšení xxxxxxxxxxx maxima),

c) celková xxxxxxxx vody,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vyzískaným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx orientace, seznam xxxxxxxxx zvláštních x xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx řešení informačních xxxxxxx.

X.2.5 Bezpečnost při xxxxxxx stavby

B.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx řešení.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx kategorie xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx uspořádání,

- xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bilance xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Mostní objekty x zdi

a) xxxxx xxxxxxx a xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, zejména základní xxxxx - xxxxxxx, xxxxx, šířky, xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostory:

- xxxxxxxx technické řešení x xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

- postup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

- stavebně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx charakteristiky x xxxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby,

d) xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x požární xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, únikové zóny x protihlukové xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) záchytná bezpečnostní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx značky, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx vniku xxxxx xxxxxxxx živočichů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx komunikace,

e) xxxxx x sítě proti xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.2.8 Zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředí

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx radonu x podloží,

b) ochrana xxxx xxxxxxxx proudy,

c) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxx,

x) protipovodňová xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx - xxxx poddolování, výskyt xxxxxx apod.

B.3 Připojení xx xxxxxxxxxx infrastrukturu

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

X.4 Dopravní xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x cyklistické xxxxxx.

X.5 Řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx terénních xxxxx

x) terénní xxxxxx,

x) xxxxxxx vegetační prvky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx vlivů xxxxxx xx životní prostředí x xxxx ochrana

a) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - ovzduší, xxxx, voda, odpady x půda,

b) xxxx xx přírodu a xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx památných xxxxxx, xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li podkladem,

e) x xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo integrované xxxxxxxx, bylo-li vydáno,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx společné xxxxxx x stavební xxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí xx xxxxxxxxx x xxxxx x), x), d) x x), neboť xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

X.8 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

X.8.1 Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx provádění xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x pozemky,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxxxx asanace, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx likvidace,

i) xxxxxxx xxxxxxx prací, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx zemin,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb,

m) xxxxxx xxx xxxxxxxx inženýrská xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, objížďky x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vjezdu,

p) xxxxxx xxxxxxxx, rozhodující xxxxx xxxxxxx.

X.8.2 Výkresy

Výkresy organizace xxxxxxxx zobrazí xxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 5000 nebo 1 : 10&xxxx;000 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zákresem xxxxxxx xxxxxx x dotčeném xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ploch, přístupů xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zdrojů a xxxxxxxxxx tras,

b) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx zohlední xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, umístění xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zařízení apod.), xxxxx na výrobní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.3 Harmonogram xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx složitosti x rozsáhlosti xxxxxx. Xxx jednoduché xxxxxx xx xxxxx harmonogram xxxxxxxx zahrnout xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx postupů

B.8.5 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vrstev celé xxxxxx; množství zemin x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přímého xxxxxxx, použití xx xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhotných xxxxxxxxx; xxxxxxx skrývky xxxxxxxx kulturních xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopných xxxxx. Pro případ xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozprostřením xxxx xxxxxxxx xxx xxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxxxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1 000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x bezpečnostní pásma,

d) xxxxxxxxx hranic dotčeného xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko xxxxx xxxxxxx katastrální xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 500 xx 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx staveb 1 : 2&xxxx;000, u xxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx výstavby,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) hranice xxxxxxxx území xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a polohopis,

f) xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x odstraňovaných xxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx podlaží x xxxxx (± 0,00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; maximální xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, napojení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) okótované xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx body x XX=3 xxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

l) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx zóny apod.,

n) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxxxx sond,

p) odstupové xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx požární xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.4 Speciální xxxxxxx

Xxxxxxxx výkresy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx bezbariérových opatření xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx xxxxx NATURA 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, apod. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx struktuře xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx územím.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

Dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x souborech technických xxxx technologických zařízení x xxxxxxxxxxxx členění x xxxxxxxxxx rozsahu.

D.1 Xxxxxxxx část

Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů xx xxxxxxx xxxxx části X. 2 Členění xxxxxx na objekty x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx skladbě:

D.1.1 Xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxxxxxxx

1. Technická xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx objektu,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zdůvodněním xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxx užití x xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, geotechnický průzkum xxxx.,

x) vztahy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) režim xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx dopravních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, světelných xxxxxxx, zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx případné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxxxx dimenzí a xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x užívání veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami s xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace.

2. Xxxxxxx

x) Xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx C. Tam, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx) ve xxxxxx měřítku. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úprav xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx orientace.

b) Podélný xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx měřítku situace xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx převýšením, xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xxxx 1 : 100 nebo 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 200. Xxx xxxxxxxxxx technická xxxxxx je možno xxxxxx xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000 xxxx 1 : 500.

c) Xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řezy, xxxxxxxx odlišné xxxxx xxxxxxx komunikace (xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pruhů, xxxxx xxxxxxxxxx), měřítko 1 : 50 xxxx 1 : 100 x ohledem xx šířku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx příkopů, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řezy

Zobrazení xxxxxxxxx tělesa pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

x) Schematické xxxxxx křižovatek

Složitější xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výkresech x měřítku situace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (složitý xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx terénní xxxxxxxx) - xxxxxxxxxxxx podélné xxxxxxx kritických xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

Zpracují xx, xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zobrazovat xxxxxxxxxxx stavebně technické xxxxxx. Měřítko xxxx xxxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (objektu), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst x xxxxxx x xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx provozní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx navržených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x měřítku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiném měřítku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X jednoduchých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x všechna další xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx komunikace. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vedení x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx hlavních bodů

Souřadnice xxxxx xxxxxxxxxx bodů, xxxxx určují xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx uvedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladové xxxxx - geodetický xxxxxxx.

x) Projektová dokumentace xxxxxx objektu pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx dokumentace xx doplní x xxxxxxx xxxx zákresy xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X.1.2 Mostní objekty x zdi

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

1.1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx číslo,

b) název xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) katastrální xxxxx, xxxx, kraj,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo,

f) xxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) staničení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xx, xxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx apod.,

i) xxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx - xxxxxxxx, podchodu, xxxxxxxx xxxxx.

1.2. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konstrukcí,

f) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx průchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) šířka xxxxx,

x) výška xxxxx xxx terénem,

k) xxxxxxxx xxxxx,

x) plocha xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) charakter přemosťované xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.4. Technické řešení xxxxx

x) popis nosné xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x hydrotechnické posouzení,

e) xxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx proudům,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx technologii stavby - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, skladovací xxxxxx, montážní x xxxxxxx konstrukce apod.,

c) xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx - xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provozu xxxx.

1.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodujících xxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostorové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx výpočet xxxxxxx, spodní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.7. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

2. Výkresy

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1 : 500 x jeho xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochranných xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx osoby x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace,

b) xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx u velkých xxxxx nad 100 x xxxxx x xxxxxxx 1 : 250, 1 : 500,

x) xxxxxxx řez x měřítku 1 : 100, 1 : 250 nebo 1 : 500) xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx terénu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzduté xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx Q 100, xxxxxxx návrhového xxxxxxx, směrových x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx příčný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a x xxxx x xxxxxxx 1 : 50,

x) xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 100 v xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpěr, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500,

x) xxxxxx xxxxx podpěry x xxxxxxx 1 : 50,

x) xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx v měřítku 1 : 50,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx památkové rezervace, xxxxxxxxx zóny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxxxxx zóny a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zákresy xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X.1.3 Vodohospodářské xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Technická zpráva

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx funkčního x xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx provoz x xxxxxx,

x) charakteristika x xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bludným xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxx výpočty

a) x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usazovacích xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x druhu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx výpočty

a) xxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxx typu x xxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Výkresy

a) situace xxxxxx x výškopisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxx-xx její xxxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 : 1000 xxxx 1 : 100, xxxxxxx xx xxxxx osy x musí odpovídat xxxxxxx xxxxxxx,

x) vzorový xxxxxx řez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x příkopů,

e) xxxxxxx aplikovaných xxxxxxxx xxxx atypických xxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Technická xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx technický xxxxxxx,

x) napojení na xxxxxxxxx xxx nízkého xxxxxx

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xx shodném xxxxxxx xx situací pozemní xxxxxxxxxx, xx zákresem xxxxxx stožárů x xxxxxxxxxx rozvodů x xxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx příčného xxxx pozemní komunikace,

c) xxxxxxx stožárů xx xxxxxxxxx.

X.1.5 Xxxxxxx podzemních xxxxxx

1. Technická xxxxxx

1.1. Xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx objektů,

c) xxxxx xx okolní xxxxxxxx.

1.2. Technická xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx geotechnických xxxxxxxx x ohledem xx použitou tunelovou xxxxxx, rozdělení horninového xxxxxx na kvazihomogenní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výstavby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx důlních xxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x zvodnělého xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vlivům - xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 500 x,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx monitoring xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx, nároky xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx.

2. Xxxxxxx

x) celková situace xxxxxx v xxxxxxx 1 : 5000,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poklesů, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx inženýrských xxxx, xxxxxx dočasných, x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx nebo orientace,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1 : 200 se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, jímek, provozně-technických xxxxxxx, xxxxxx stavebních xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 50 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, technickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx s geotechnickými xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx objektů x xxxx x xxxxxxx x měřítku 1 : 100, 1 : 200,

x) xxxxxxx xxxxxxx s geotechnickými xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrubu v xxxxxxx 1 : 500, 1 : 50 nebo x xxxxxxx 1 : 200 v xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx technologických xxxx výrubu - xxxxx záběru, xxxxxxx xxxxxx výrubu, schéma xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x délky xxxxx x sítí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrubů, opatření xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx apod. xxxxxx tabulky xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxx xx 1 xxxxx x 1 x xxxxxx,

x) návrh způsobu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tunelu,

l) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Statická xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ostění x xxxxxx dimenzí,

c) xxxxxx výpočtu definitivního xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, statický xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukcí.

D.1.6 Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx způsobu technického xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x způsob x charakter xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kabelového xxxxxx xx vazbě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x dokumentaci xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx revize xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Výkresy

a) xxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 50,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zpracovaná xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxxx koncových xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx napěťovou xxxxxxxx, xxxxxx ochrany,

d) xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx kabelového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx konstrukcím.

D.1.7 Xxxxxxx drah

Projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazených xx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx objektů xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

X.1.8 Xxxxxxx xxxxxxxxx staveb

Projektová dokumentace xxxxxxx zařazených xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají charakter xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x obsahu podle xxxx xxxxxxxx.

X.1.9 Ostatní xxxxxxxx objekty

Projektová xxxxxxxxxxx xx zpracovává xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

X.1.10 Xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx této vyhlášky x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx část projektové xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx funkčnost, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx součástí.

Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x dokumentaci příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souborů xx xxxxx xx tyto xxxxx:

1. Technická xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx x základní parametry,

d) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx včetně návrhu xx xxxxxxxxx konstrukcí,

e) xxxxx o potřebě xxxxxxx, xxxxx, vody x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx napojení.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx připojení xx xxxxx, xxxxx připojení, xxxxxxxx zařízení,

c) měřítko xxxxxxx xx zvolí x závislosti xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx souboru.

Dokladová část

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zpracována xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 stavebního zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx, x něhož xx xxxxx ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, vyznačená xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních pásmech xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx

4.3 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

5. Xxxxxxxxxx podklad xxx projektovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projektantem5)

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií6)

8. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průzkumy

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, posudky, xxxxxx x výsledky xxxxxxx vedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 11 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx vydání stavebního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

C Situační xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X dokumentaci xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx zpráva

A.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Údaje x xxxxxx

x) název xxxxxx,

x) místo xxxxxx (xxxxxx, čísla popisná, xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní xxxxx pozemků),

c) předmět xxxxxxxxxx dokumentace - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx užívání xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx firma nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa sídla (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla (právnická xxxxx),

x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x evidenci autorizovaných xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx komorou autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve výstavbě, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx specializací jejich xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx objekty x xxxxxxxxx x technologická xxxxxxxx

X.3 Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx stavby s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a zastavěnost xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx souhlasem,

c) údaje x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě stavebních xxxxx podmiňujících xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o vydaných xxxxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx na využívání xxxxx,

x) informace x xxx, xxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx provedených xxxxxxxx a xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

i) xxxx xxxxxx na okolní xxxxxx x pozemky, xxxxxxx xxxxx, vliv xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx na asanace, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

k) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx nebo pozemků xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxx bezbariérového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavbě,

m) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, podmiňující, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx investice,

n) xxxxxx pozemků podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vznikne xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx popis xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxx

x) xxxx stavba xxxx xxxxx dokončené xxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účel užívání xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x technických xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxx stavby xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) navrhované xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xxxx, hospodaření s xxxxxxxx xxxxx, celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx apod.,

i) xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x realizaci stavby, xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení

a) xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x barevné xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, technologie xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odolnost x xxxxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx ochrana

B.2.10 Hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí

Zásady xxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx., x xxxx zásady řešení xxxxx stavby xx xxxxx - vibrace, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) ochrana xxxx pronikáním xxxxxx x podloží,

b) ochrana xxxx xxxxxxxx proudy,

c) xxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinky - xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

X.4 Dopravní xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx přístupnost x xxxxxxx xxxxxx osobami xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v klidu,

d) xxxx a cyklistické xxxxxx.

X.5 Xxxxxx vegetace x souvisejících xxxxxxxxx xxxxx

x) terénní xxxxxx,

x) xxxxxxx vegetační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx ochrana

a) xxxx xx životní prostředí - xxxxxxx, hluk, xxxx, odpady a xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - ochrana xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ekologických xxxxxx a vazeb x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx závěrů o xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

X případě, xx xx dokumentace podkladem xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx informace x xxxxx x), x), d) x x), xxxxx jsou xxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) potřeby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx související xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) maximální xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxx staveniště,

g) požadavky xx xxxxxxxxxxxx obchozí xxxxx,

x) xxxxxxxxx produkovaná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx výstavbě, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) ochrana životního xxxxxxxxx xxx výstavbě,

k) xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx staveništi,

l) xxxxxx pro bezbariérové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx termíny.

B.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

C.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x vlivů xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) měřítko 1 : 200 až 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 5&xxxx;000, u změny xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx zóně x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) stávající xxxxxxxx a polohopis,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. nadzemního xxxxxxx x xxxxx (± 0, 00) a xxxxx xxxxxxxxxx terénu; xxxxxxxxx výška xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy, napojení xx dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zákres xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx infrastrukturu,

l) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) maximální xxxxxxx a trvalé xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) geodetické údaje, xxxxxx xxxxxxxxx vytyčovací xxxx,

x) zařízení staveniště x xxxxxxxxxx vjezdu,

q) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx situační xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury nebo xxxxxxxxxxxxx inženýrských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx přístupnost x xxxxxxx xxxxxx osobami xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx NATURA 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, chráněná xxxxx apod.

D Dokumentace xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, inženýrských xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx po objektech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x následujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx objektu

D.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx zpráva - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešení, bezbariérové xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x stavebně technické xxxxxx a technické xxxxxxxxxx xxxxxx; stavební xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx, osvětlení, xxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx - popis xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx základů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podlaží x střech x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí, xxxxxx x obvodových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavby; x xxxxxxx účelu využití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx materiálového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řezů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx hloubku xxxxxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxx stávajících, x xxxxxxxxx kótami xxxxxxxxxx xx stávajícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxx; xxxxxxx s vyznačením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x charakteristikou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx začlenění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

a) Technická xxxxxx - popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nosného xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx užitných, klimatických x xxxxxxx zatížení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx stavební xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které by xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx stavby; xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podchycovacích prací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prostupů; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.; specifické xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx zobrazeny xx stavebních xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx montované xxxxxxxx konstrukce; výkresy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.

c) Xxxxxxxx posouzení - xxxxxxx podklady - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ověření xxxxxxxxxx koncepčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud na xxxxxxxxxx působí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.4 Xxxxxxxx prostředí xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx materiálové, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení x systémy.

Dokumentace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby x obsahuje zejména:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx x vytápění, xxxxxxxx,

- xxxxxx a xxxxxxxx,

- silnoproudá xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx komunikace,

- vyhrazená xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx společných xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zařízení. Xxxxxxxxxxx xx organizačně uspořádává xxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx hodnot x předpisů; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx - výpočtové xxxxxxxxx venkovního vzduchu - xxxx, léto; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky - xxxxx, letní, xxxxxxxxx hygienické xxxxx xxxxxxxxx vzduchu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; údaje x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx emisí x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx - počet xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zátěže xxxx., xxxxxxxx režim - xxxxxx, xxxxxxx, nepřerušovaný; xxxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxx, popis xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a systému; xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx hmot; xxxxxx xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochrana xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxx projektanta xxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby.

b) Výkresovou xxxx - xxxxxxxx x uspořádání rozhodujících xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; základní xxxxxxxx prostoru xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx přehledová xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kabelové xxxxxxx xxx koncové xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx apod.; xxxxx xxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- přeložky vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- zařízení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, požární xxxx xxxxxxxxx výtahy,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx provozních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dokumentace je xxxxxx jako xxxxxxxxx x x konkrétním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavby. Xxxxx se xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, seznam xxxxxxxxx podkladů; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx technologického xxxxxxxx - účel, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a manipulace x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřní x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavební xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx a jiných xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x míst xxxxxxxx, xxxxxxxx užití xxxxxx x xxxxxxx energie.

b) Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, základních xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xx xxxxxx umístění xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, půdorysy páteřních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx nezobrazují; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesu, xxxxxxxxx a umístění xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zabudování - xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100.

x) Xxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - seznam rozhodujících xxxxxx x zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxx technických x výkonových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Dokumentace vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx se dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a celistvost xxxxxxxx významné lokality xxxx ptačí oblasti, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Doklad podle xxxxxx právního xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soubor xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx plnící funkci xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2) prokazující xxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx stavby xxxxx §156 xxxxxxxxxx zákona xxxx technická dokumentace xxxxxxx nebo dovozce, xxxxxxxxx další xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů3)

6. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií6)

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 12 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 405/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx a xxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx provádění stavby

Dokumentace xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a technologických xxxxxxxx

X dokumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx samostatně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního rozhodnutí xxxx územního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x podrobnostech umožňujících xxxxxxxxxx soupis xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx s výkazem xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací.

Výkresy xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxx dodavatele xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx, jde vždy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stavby (xxxxxx, čísla xxxxxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx),

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu (fyzická xxxxx) nebo

b) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní firma, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx souvisí s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x zpracovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx podnikající) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx x xxxxxxxx projektantů xxxxxxxxxxxx xxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxx na objekty x technická a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) základní xxxxxxxxx o rozhodnutích xxxx opatřeních, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx povolena - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxx vyhotovení a xxxxx jednací rozhodnutí xxxx xxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxxx x dokumentaci xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

Příslušné xxxx xxxxx xxxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx ohlášení xxxxx xxxxxxxx z dokumentace xxx vydání územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s provedením xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby x xxxx vyplývaly:

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx prováděny v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx zejména z xxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stavebníka xx xxxxxxxxx stavby apod.,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx navrhované xxxxxx x charakterem území, xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx x souladu x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx veřejnoprávní smlouvou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxx podmiňujících xxxxx v užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území,

e) informace x xxx, zda x x xxxxxx xxxxxxx dokumentace jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů,

f) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkum xxxx.,

x) ochrana xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x záplavovému území, xxxxxxxxxxxxx území apod.,

i) xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, ochrana xxxxx, xxxx stavby na xxxxxxxx poměry v xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx, kácení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zábory zemědělského xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa,

l) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky - zejména xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, možnost bezbariérového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx provádí,

o) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx stavby

a) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx současném xxxxx, závěry stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx stavby,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba,

d) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, xxx a x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazných stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

g) navrhované xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, obestavěný xxxxxxx, užitná plocha, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx médií x xxxx, hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx produkované xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) orientační xxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyznačení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx situační výkres

a) xxxxxxx 1 : 200 až 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 xxxx 1 : 5&xxxx;000, x xxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, u stavby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktura,

c) xxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x polohopis,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navržených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (± 0, 00) x výšky xxxxxxxxxx terénu; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, napojení xxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx staveniště s xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracovaná xx xxxxxxxxx a souborech xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v následujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Dokumentace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx objektu

D.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - účel xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, bezbariérové xxxxxxx xxxxxx; celkové xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx xxxxxx; konstrukční x xxxxxxxx xxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; bezpečnost xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx fyzika - tepelná xxxxxxxx, xxxxxxxxx, oslunění, xxxxxxxx - hluk, xxxxxxx - popis xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx konstrukcí; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx navržených xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění x xxxxxx navržených xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dílenské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zakrývaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx; výpis xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx část - výkresy xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx výkopů x xxxxxxx - xxxxxx-xx obsaženy x xxxxx X.1.2, půdorysy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxx využití místností x plošnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobků x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx; charakteristické xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx vztaženými xx stávajícímu terénu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; výkresy xxxxxx případně krovu; xxxxxxx xx všechny xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx materiálů xxxxxxx,

x) Dokumenty xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, rozhodující xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

a) Technická xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukcí xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx průřezové rozměry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx navržených materiálů; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stavební xxxx; xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx povinných - stanovených příslušnými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx; v xxxxxxx xxxx stávající stavby - popis xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sousedících objektů; xxxxxxxxx xx vypracování xxxxxxxxxxx zajišťované xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx x rozsah, upozornění xx hodnoty minimální xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

x) Xxxxxxxx statický xxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx výpočet x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx dokumentace. Xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veškerých konstrukcí, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx konstrukcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx konstrukcí.

Podrobný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) výpočtu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxx dokumentace; použité xxxxxxxx - normy, xxxxxxxx, literaturu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.; statické xxxxxx xxxxxxxxxx; údaje x materiálech x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zatížení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; výpočetní xxxxxx, xxxxxxxxx schémata; xxxxx x posouzení xxxxx nosných xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx styků xxxx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx výroby - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x) Výkresová xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí x xxxxxxx 1 : 50, výjimečně 1 : 100, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x výkresů xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx konstrukce, všech xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. prefabrikovaných xxxxxxxx xxxxxxx, pilotových xxxxxxx x základového roštu, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výstižným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkresech základů; xxxxxxx styků, xxxxxxx xxxx. v xxxxxxx 1 : 20 xxxx 1 : 10 xxxx 1 : 5; xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující půdorysy x xxxxxxxxx xxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx určující nosné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx všech konstrukčních xxxxx x podrobností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dílců; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx monolitických xxxxxxxxxx konstrukcí obsahující xxxxxxx a dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxx a xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx vyztužení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby.

D.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx v požárně xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x staveb xxxxxxxxx infrastruktury nevyžadující xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx x dokumentaci xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx profesí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx materiálové, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, dispoziční x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x systémů. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx zpracovává xxxxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxxx x člení xx například:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx,

- chlazení,

- xxxxxx x regulace,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další.

Jednotlivé xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx společných xxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx uveden xxxx xxxxxxx x x konkrétním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx složitosti xxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zajištění. Je xxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx dokumentace obsahuje:

a) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profese - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, množství xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; popis koncových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; popis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; zásady xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x majetku před xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x venkovním prostředí; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost návrhu, xx-xx takový výpočet xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nutných pro xxxxxxx stavby do xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxx - situace s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; umístění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; potřebné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozvinuté xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx; instalační výkresy x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx připojení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx soustavy x xxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace xxxxxxx; xxxxxxxxxxx podrobnosti, pokud xxxx nutné.

c) Seznam xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx x zařízení, mechanických xxxxxxxxxx, zdrojů xxxxxxx xxxx.; xxxxx technických x xxxxxxxxxx parametrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, izolace, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných stavebních xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx technických x technologických xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobní x nevýrobní.

Technologické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

- nadzemní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x stožáry, xxxxxx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny včetně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, informační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx kapalin, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxx technologické xxxxxxx včetně systémů xxxxxx, zabezpečovací, informační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stožárů x systémů xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx techniky,

- xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

- vodovodní, xxxxxxxxxxx x energetické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx nehořlavé xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx uskladnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krmiv x hnojiv,

- xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx o xxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sítě, čistírny xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx a telekomunikační xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx orientace, požární xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx zpracovává po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx souborech x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx maximální x v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přizpůsoben xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavby. Xxxxx se xx:

x) Xxxxxxxxxx zprávu - xxxxx xxxxxxxxx programu; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx, xxxxx x základní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, vliv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavební xxxxxx, údaje o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx x jiných xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx napojení; xxxxxx požadovaných dokladů xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx část - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; vymezení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxxx schémata rozvodů x xxxxxxxx, půdorysy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx řezy, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; požadavky xx stavební xxxxxx x xxxxxx speciálních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxx xxxxxxx stavební části; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobního xxxxxxx, xxxxxxxxx x umístění xxxxxx x zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

x) Seznam xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdrojů energie xxxx.; popis xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxx, rozvody, potrubí, xxxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklady x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Vytyčovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx báňským projektantem5)

Příloha x. 13 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxx x. 14 x vyhlášce č. 499/2006 Xx.

1. Xxxxxx x xxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná technická xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X Xxxxxxxxx dokumentace

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x stavbě

a) xxxxx xxxxxx,

x) místo xxxxxx (xxxxxx, čísla xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

X.1.2 Xxxxx x vlastníkovi

a) xxxxx, příjmení x xxxxx trvalého xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx záměr souvisí x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla (právnická xxxxx).

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, obchodní firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx sídla (xxxxxxxxx xxxxx),

x) jméno x xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

X.2 Xxxxxx vstupních xxxxxxxx

x) xxxxxxxx informace x xxxxx rozhodnutích xxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx stavbou (xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyhotovení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvést xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx, projektové xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentace), xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxx zjistit xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx povolena.

B Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx stavby, ochrana xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

x) popis xxxxxx

- xxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

- xxxxxxxxx xxxxxx - zastavěná xxxxxx, obestavěný xxxxxxx, xxxxxx plocha, počet xxxxxxxxx jednotek x xxxxxx velikosti apod.,

- xxxxxxxx xxxxxxx stavby - xxxxxxx x xxxxxxxx médií a xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodou, celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

f) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx okolí.

C.2 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1 000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 xxxx 1 : 5 000, x xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, x stavby x památkové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x měřítku 1 : 200,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x zákres povrchových xxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; výška xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, napojení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vzrostlá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxxx dokumentace

Stavební výkresy xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x popisem xxxxx prostorů x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx a plošných xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x výškopisnými údaji, xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x výšek, x technickou xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx3).

2. Zjednodušená xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná technická xxxxxx

X Xxxxxxxxxxxx situační xxxxxx

X Xxxxxxxxxxxx výkresová xxxxxxxxxxx

X Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) místo xxxxxx (xxxxxx, čísla popisná, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pozemků).

A.1.2 Xxxxx x vlastníkovi

a) jméno, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba).

A.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxxx sídla (právnická xxxxx),

x) jméno a xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

X.2 Xxxxxx vstupních xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx (označení stavebního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), pokud se xxxx xxxxxxx nedochovaly, xxxxx pravděpodobný rok xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci, xxxxxxxxxx dokumentaci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, datum vydání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx dokumentace), xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

X Souhrnná technická xxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxx

- xxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx stavby xxxxx jiných právních xxxxxxxx1),

- parametry stavby - xxxxxxxxx plocha, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx funkčních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí xxxx.,

x) technický popis xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma,

g) xxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náčrt

Zjednodušený xxxxxxxx xxxxxx x měřítku xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx x vyznačením xxxxxx.

X Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a podrobnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 14 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Příloha č. 15 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací

Dokumentace xxxxxxxx xxxxx:

X Průvodní xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

X.1.2 Xxxxx x vlastníkovi

a) xxxxx, příjmení x xxxxx trvalého xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx záměr xxxxxxx x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) jméno x příjmení (xxxxxxx xxxxx).

X.2 Xxxxxxx odstraňované xxxxxx

X.3 Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) charakteristika xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nachází, x zastavěného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxx, poddolovanému xxxxx apod.,

e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ochrana xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odtokové poměry, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx požární xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kontaminace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výskytu,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, zda x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

d) xxxxxxxxx parametry odstraňované xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jednotek; x stavby xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x užitková plocha xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) základní xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stručný popis xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) připojovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx odpojení.

B.4 Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) terénní xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) použité xxxxxxxxx xxxxx, biotechnická opatření.

B.5 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx rozhodujících xxxxx x xxxxxx zajištění,

b) xxxxxxxxx staveniště,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vliv odstraňování xxxxxx xx okolní xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx okolí staveniště,

f) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchozí xxxxx,

x) xxxxxxxxx produkovaná xxxxxxxx x druhy xxxxxx a emisí xxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 500 xx 1 : 50&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x u odstranění xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Katastrální xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko podle xxxxxxx katastrální xxxx,

x) xxxxxxxxx odstraňovaných stavebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

X Xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx odstraňovaných stavebních xxxx xxxxxxxxxxxx objektů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) Xxxxxxxxx část (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupu bouracích xxxxx, xxxxx nepostačí xxxxx x technické xxxxxx),

x) Statické xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukce v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx dočasných podpěrných xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx část xxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx odpojení

2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projektantem5)

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu zpracování xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 15 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 405/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxx x. 16 x vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx stavby (nebo xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stavebního xxxxxxxx, veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, datum xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednací,

b) místo xxxxxx,

x) obchodní firma. xxxxx podnikání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx účastník xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jméno x příjmení):

- xxxxxxxxxxx (xxxx. zhotovitelů xxxxx xxxxxx)

- stavebníka (xxxxxxxxx)

- xxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborné vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §153 stavebního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (jsou-li xxxx xxxxxx xxxxxxx).

x) xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §157 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci stavby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kontrolách, xxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxx.),

x) xxxxx zhotovitelů xxxxxx xxxx odpovědných xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx činností otiskem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxx.

X. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx deníku

1. Pravidelné xxxxx záznamy obsahují

a) xxxxx a příjmení xxxx pracujících xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx podmínky (xxxxxx, teploty apod.) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jejich časový xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, strojů x xxxxxxxx xxx stavbu, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mechanizačních xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx termíny x xxxxxx xxxxxx přerušení x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx prací a xxxxxxxx činností poddodavatelů,

d) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, požární xxxxxxxx, xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x montáží x x xxxxxxx riziky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pracích xx xxxxxxx, xx provozu, x ochranných pásmech xxxx.,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx sutí x nakládání x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx měření,

i) xxxxxxx a demontáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativních přejímek xxxxxxx xxx stavbu (xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx poškození, xxxxxxxx xxxx.,

x) provádění x xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (základové xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.),

x) odůvodnění x xxxxxxxxxxx xxxx materiálů, xxxxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace,

p) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, časové a xxxxxxxx plnění xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxxxx vlivy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx.),

x) dílčí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.),

x) xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx, xxxxxxx, nehody, xxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx opatření,

t) xxxxxxxxx x přejímky xxxx xxxx xxxx ucelených xxxxx,

x) xxxxxxxxxx vad x nedodělků,

v) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§133 x 134 xxxxxxxxxx zákona),

w) výsledky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, detailů xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Vedení xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Stavební xxxxx

x) se vede xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx staveniště xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxx xx xxxxxx přístupný kdykoli x xxxxxxx práce xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx listy a xxxxxxxx množství xxxxx xxx xxxxxxxx dalším xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zapisují xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx na xxxxxx pracuje. X xxxxxxxxx jednoduchých staveb xx mohou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxx xx období xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx elektronického podpisu, xxx stavební deník xxxx elektronickou xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx

X. Xxxxx

1. Jednoduchý záznam x xxxxxx obsahuje:

a) xxxxx a místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x trvalý xxxxx stavebníka, obchodní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx); xxxx-xx projektant xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xx dokumenty x xxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, smlouvy xxxx.),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stavebních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxx.

2. Xxxx se zaznamenávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx

x) xxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stability, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxx x funkčních xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx elektrozařízení, xxxxxxx x revize xxxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxxx, xxxxxx apod.,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci,

f) plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx.

X. Xxxxxx jednoduchého xxxxxxx x stavbě

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

x) xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vad x xxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) musí xxx xxxxx x xxxxxxx x x časových xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx reálný průběh xxxxxxxx.

2. Část X. xxx 2 této xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 16 vložena xxxxxxx předpisem x. 405/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1a xx 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Projektová xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 499/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxx xxxx stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. prosince 2014.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 62/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

 Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1a xx 2, 4 x 5 xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

2. Xxxxx xxxx stavba xxxxxxxx nejpozději do 31. prosince 2020, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 405/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2018


Informace

Právní xxxxxxx x. 499/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

62/2013 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx staveb

s xxxxxxxxx xx 29.3.2013

405/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 62/2013 Sb., a xxxxxxxx x. 169/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prací, dodávek x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxx xxxxxxx x. 499/2006 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Nařízení xxxxx č. 430/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 81/2011 Xx.

§12 x 13 xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13 xxxxxxxx x. 31/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxx zavedením, ve xxxxx pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 298/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx č. 352/2004 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx propojenosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Nařízení xxxxx č. 133/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského železničního xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §13 odst. 5 písm. x) xxxxxxxx x. 31/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedením, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.