Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
501/2006 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení §1

Základní pojmy §2

ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH

HLAVA I - OBECNÉ POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH §3
HLAVA II - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy bydlení §4

Plochy rekreace §5

Plochy občanského vybavení §6

Plochy veřejných prostranství §7

Plochy zeleně §7a

Plochy smíšené obytné §8

Plochy dopravní infrastruktury §9

Plochy technické infrastruktury §10

Plochy výroby a skladování §11

Plochy smíšené výrobní §12

Plochy vodní a vodohospodářské §13

Plochy zemědělské §14

Plochy lesní §15

Plochy přírodní §16

Plochy smíšené nezastavěného území §17

Plochy těžby nerostů §18

Plochy specifické §19

ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA NICH

HLAVA I - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ §20

Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci §21

Pozemky veřejných prostranství §22

HLAVA II - POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB

Obecné požadavky na umisťování staveb §23

Zvláštní požadavky na umisťování staveb §24

Studny individuálního zásobování vodou §24a

Žumpy a malé čistírny §24b

Oplocení pozemků §24c

Stavby pro reklamu a reklamní zařízení §24d

Staveniště §24e

Vzájemné odstupy staveb §25

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výjimky §26

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §27

č. 360/2021 Sb. - Čl. II

č. 418/2022 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

501

XXXXXXXX

xx dne 10. xxxxxxxxx 2006

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx stanoví podle §193 x §194 xxxx. a) zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tato xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx využívání území xxx vymezování xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx podmínek jejich xxxxxxx x umisťování xxxxxx xx nich x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx vlivu xxxxxx xx využití xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxx třetí x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; xxx rozhodování x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vlivu xxxxxx xx využití xxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zónách, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxx

1. bytový xxx, xx xxxxxx xxxx xxx polovina xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx xxxxxxx x je x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxx, xx xxxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx rodinné xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx dům xxxx xxx xxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx nadzemní x xxxxx podzemní xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx je k xxxxxx xxxxx určena; xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxx xxxxxxxx x jedno podzemní xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx ubytování x xxxxxx x xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není bytový x rodinný xxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx; ubytovací xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx 10 pokoji xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přechodného xxxxxxxxx x služeb s xxx xxxxxxxxx;

2. motel, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx 10 xxxxxx xxx hosty, vybavené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxx spojených xxx xxxxxxxxx;

3. penzion, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx 5 pokoji xxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelnými x xxxxxxx;

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, vybavené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

POŽADAVKY XX XXXXXXXXXX XXXXX

(X §43 xxxxxxxxxx xxxxxx)

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXX XXXXX

§3

(1) X xxxxxxxxxx xxxx a úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 x 19 stavebního xxxxxx) x s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx prostředí xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpravidla o xxxxxxx xxxxx než 2&xxxx;000 x2.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"); xxxx plochy se xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx vzájemně xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx ploch xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, jakými xxxx ochrana xxxxxxxxxx x kulturního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, architektonických a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx

1. koridory [§2 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxxxx xxxxxx],

2. xxxxxxxxxxxx plochy [§2 xxxx. 1 xxxx. x) stavebního xxxxxx],

3. xxxxxx změn x xxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx],

4. xxxxxx xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] x

5. xxxxxx rezervy (§23b xxxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx specifické xxxxxxxx x charakter xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx střetů vzájemně xxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxx x §418 xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx všeobecné xxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx volí xxxxxx skladba xxxxx, xxxxx xx pro xxxx sídlo nejvhodnější. Xx-xx to xxxxxx, xxx podrobněji členěné xxxxxx dále členit.

(5) Xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx využití xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 3 xxxx. f), §6 xxxx. 3 xxxx. x), §7 xxxx. 3 xxxx. x), §7a xxxx. 3 xxxx. x), §8 xxxx. 3 xxxx. x), §9 xxxx. 3 xxxx. x), §10 xxxx. 3 xxxx. f), §11 xxxx. 3 písm. x), §12 xxxx. 3 xxxx. b), §13 xxxx. 3 xxxx. x), §14 xxxx. 3 xxxx. x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. 3 xxxx. x), §17 odst. 3 písm. b), §18 xxxx. 3 xxxx. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Obecným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx vytvářet x chránit xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejná prostranství1) x xxxxxxxxxx území x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx cesty, xx-xx to xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXX ZPŮSOBEM XXXXXXX

§4

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx bydlení xx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožňujícím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x každodenní rekreaci x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxx bytových xxxx, pozemky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx zahrnout xxxxx tehdy, splňují-li xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 a 5. Do xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx2) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx než 1&xxxx;000 m2. Součástí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dalších xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx slučitelné x bydlením a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x takto vymezené xxxxx.

(3) Plochy xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) bydlení venkovského,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Plochy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxx rekreaci x xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx zahrnují zpravidla xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxx slučitelné x rekreací, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, občanského xxxxxxxx, xxxxxxxxx tábořišť, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rekreačních xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Plochy rekreace xx xxxxxxxxxx xxxxx xx plochy

a) rekreace xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) rekreace - xxxxxxxxx plochy,

e) rekreace xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx,

x) rekreace xxxx.

§6

Plochy občanského vybavení

(1) Xxxxxx občanského xxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich užívání x souladu s xxxxxx účelem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vzdělávání x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, veřejnou správu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxx pozemky xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxx x sport, ubytování, xxxxxxxxxx, služby, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x pozemky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Plochy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx a xxx x nich přístupné.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xx xxxxxxxxxx xxxxx xx plochy

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx - sport,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xx obvykle samostatně xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x x zajištění podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Plochy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rekreace, občanského xxxxxxxx anebo smíšené xxxxxx xx xxxxxxxx x touto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxx xxxxxxxxx prostranství x xxxxxx xxxxxxx 1000 x2; do xxxx xxxxxx xx nezapočítávají xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Plochy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx člení xx xxxxxx

x) veřejných prostranství xxxxxxxxxxx,

x) veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x území.

(2) Plochy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx zeleně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezit xxxx hlavní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx zeleně se xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) zeleně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx - xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zeleně - xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zeleně xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2021 Sb. x 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx obytné xx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx urbanistickou strukturu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx účelné xxxxxx území na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení a xx nezbytné vyloučit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, snižujících kvalitu xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, například pro xxxxx, hutnictví, xxxxxx, xxxxx strojírenství, xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxx staveb pro xxxxxxx, případně xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury. Do xxxxx smíšených xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx nenarušují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx svém xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejícího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx výroba x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezvyšují xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx obytné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx centrální,

e) xxxxxxx xxxxxx jiné.

§9

Xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx intenzity xxxxxxx x xxxxxx negativních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemků xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx ploch xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx přístupnosti, například xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ploch xxxxx xxxxxxx.

(2) Plochy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx pozemky xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, vodních xxxx, letišť x xxxxxx druhů xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx člení xx plochy

a) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx silniční,

c) xxxxxxx xxxxxx,

x) dopravy xxxxx,

x) dopravy letecké,

f) xxxxxxx kombinované,

g) dopravy xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx3) dálnic, xxxxxx X., XX. x III. xxxxx x místních xxxxxxxxxx X. x II. xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx komunikací XXX. xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx jiných xxxxx, včetně xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx náspy, xxxxxx, xxxxxx xxx, mosty x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx stání xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hromadné x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací, čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravidla obvod xxxxx4), xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zeleně, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx dopravu, xxxxxxxxx xxxxxxx, zastávky, nástupiště x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx budovy x xxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxx, překladišť x xxxxxxxxx budov.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx5), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stání.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxxx pozemky vodních xxxxx, určené pro xxxxx xxxxx, například xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx, pozemky xxxxxxx xxx vodní xxxxxxx, xxxxxxx přístavů, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx kombinované xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pozemky pro xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxx samostatně xxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxx pozemků xxx tuto infrastrukturu xxxxxxxx jejich začlenění xx ploch xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx jiné xxxxxxx xxxxxx pozemků xxxx xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx jiného způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Plochy technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, kanalizace, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx x zařízení xxx nakládání x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, energetických xxxxxx, komunikačních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikační sítě x xxxxxxxxxxxx. Součástí xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx člení xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) energetiky,

d) elektronických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Plochy výroby x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx pozemků například xxxxxx xxx xxxxxx x skladování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx2) x xxxxxx negativních vlivů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vylučuje xxxxxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx využití.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zahrnují zpravidla xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx x skladování2), například xxx hutnictví, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, skladové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx2) x pozemky xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx vymezují x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxx x nich xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx člení na xxxxxx

x) xxxxxx všeobecné,

b) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) skladových xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx jiné.

§12

Plochy xxxxxxx výrobní

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v případech, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx například xx xxxxxx výroby a xxxxxxxxxx, xxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nerostů x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx výrobní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bydlení xxxxx xx výjimečných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx smíšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx jiné.

§13

Xxxxxx vodní x xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx vodní x vodohospodářské xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, regulaci xxxxxxx xxxxxx území a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxxxx problematiku xx xxxxx vod a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Plochy xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx6) x jiné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xx podrobněji xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx všeobecné,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxx zemědělské

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxxx vymezují xx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zemědělské xxxxxxxx zejména pozemky xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx7), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zemědělské xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx všeobecné,

b) xxxx a trvalých xxxxxxxx porostů,

c) trvalých xxxxxx,

x) zemědělské xxxx.

§15

Plochy xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx se obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx pro xxx8).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx9), xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hospodářství x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx lesní se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) lesní xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx10).

(2) Plochy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národního parku, xxxxxxx x 1. x 2. xxxx xxxxxxxx krajinné oblasti, xxxxxxx x ostatních xxxxxxx chráněných xxxxxxx, xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pozemky xxxxxxxxx11) x výjimečně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiné.

§17

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Plochy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx samostatně vymezují x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx xxxx xxxxxxx xxxx účelné xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, zemědělské x xxxxx.

(2) Plochy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, pozemky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ploch x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx10) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx smíšené nezastavěného xxxxx xx podrobněji xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxx nezastavěného území xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné.

§18

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx nerostů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a odpadů, xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xx xxxxxx těžby xxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxx související xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury.

(3) Xxxxxx xxxxx nerostů xx podrobněji xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx - dobývání x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx - xxxxxx x zařízení,

c) těžby xxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxx specifické

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, sklady xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx těchto xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx související technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX STAVEB NA XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§20

(1) X xxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umisťování staveb xx nich, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx plán, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x umisťovat xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x bydlením x xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x umisťování xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx, jen xxxxx xxxx stavby xxxxxxxxx kvalitu životního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pozemek xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx velikostí, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uspořádáním, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx navrhovaný xxxx x xxx xxxxxxxx napojen na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx12).

(4) Stavební pozemek [§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxx] xx vždy xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x prostorovým xxxxxxxxxxx x základovými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx navrhovaný účel x aby xxx xxxxxxxx napojen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci12).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx na něm xxxx vyřešeno

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x parkovacích xxxxx pro xxxx xxxxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxx xx xxx umístěných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13), které na xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx užíváním xxxxxx xx něm xxxxxxxxxx,

x) hospodaření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, velikost xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx využití xxxxxxxx x pokud nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vsakováním nebo xxxxxxx xxxx možná, xxxx

3. xxxxxxxxxxx odváděním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx povrchových.

(6) Xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxx nebo dokumentací xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx pozemků.

(7) Xx každé xxxxxx xxxxxxxxx domu nebo xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx xxxx vést xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx3) xxxxxx xxxxxxx 2,5 x x xxxxxxx xxxxxxx 50 m xx xxxxxx.

§21

Pozemky xxxxxx pro xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x parkovací xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 5 x 6 musejí být xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 300 x, je-li xx xxxxxxxxx možné.

(2) X staveb xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx 1 stání xxx xxxxx stavbu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx splněno [§20 odst. 5 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx schopné vsakování xxxxxxx vody k xxxxxxx výměře xxxxxxx xxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx stojícího xxxxxxxxx xxxx a stavby xxx rodinnou rekreaci xxxxxxx 0,4,

x) řadového xxxxxxxxx domu a xxxxxxxx xxxx 0,3.

(4) Xx pozemcích xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx stavby xxx xxxxxxx umístit stavbu xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxx xx xxxxxxx podmiňující x xxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx na xxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx x provozních důvodů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx umístit xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x. Xx pozemcích xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxx rekreací xx rodinnou rekreaci xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků, xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx 12 x. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze tuto xxxxx xxxxxx xx xx 10,5 m.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx 8 x. Xxx jednosměrném xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx až xx 6,5 x.

HLAVA II

POŽADAVKY NA XXXXXXXXXX XXXXXX

§23

Xxxxxx xxxxxxxxx xx umisťování xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx infrastruktury2) x xxxxxxx komunikace x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx energetických xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxx jejího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx vyhovovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání staveb x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx15). Xxxxx druhu a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx požární xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx [§2 odst. 5 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] xx xxxxxxxxxxx tam, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx historických, xxxxxxxxxxxxxx x architektonických xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednoty xxxxx, xxxxxxxxx souvislé xxxxxxxx x xxxxx.

(4) Změnou xxxxxx [§2 xxxx. 5 xxxxxxxxxx zákona] xxxxx xxx narušeny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stávající zástavby.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx umístit xxx xxxxxx zařízení staveniště x xxxxxxxxx xxxxxx xx sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx2) a pozemní xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení a xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx v zastavěném xxxxx obcí umisťují xxx xxx.

(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxx2), xxxxxx pro xxxxxx2), xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx2) xx xxxx xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx automobily, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx dopravní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mimo xxxxxx bydlení, rekreace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, smíšené xxxxxx, xxxxx staveb xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx2) x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policejní, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přívěsy, pokud xxxx nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx16).

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx xxx manipulaci x nimi, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, mycí xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sklady, xxxxxx xxxxxxx olejů, xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx X. x XX. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxx pitnou vodou17), x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x užším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu přírodních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx16).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx18) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "studna") xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxx xxxx ve studni, x x takové xxxxxx, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nejmenší xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx málo xxxxxxxxx xxxxxxxxx takto:

a) žumpy, xxxx čistírny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 x,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx individuální vytápění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx samostatné xxxxxxx budově 7 x,

x) chlévy, močůvkové xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kusů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 m,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 m,

e) individuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 x.

(3) Nejmenší xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx možného xxxxxxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30 x,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx individuální vytápění xxxxxxxx v obytné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx budově 20 x,

x) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx ustájení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 25 x,

x) xxxxxxx xxxxxxx komunikace 30 m,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 40 m.

§24a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 26.8.2009

§24x

Xxxxx a xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx tam, xxx splaškové odpadní xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx vyčištěné odpadní xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx 500 xxxxxxxx (dále jen "xxxx čistírna") xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx podzemních.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a řešena xxx, xxx xxxx xxxxxxxx výhledové připojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistírnou xxxxxxxxx xxx. Po xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistírnou xxxxxxxxx xxx musí xxx x žumpy xxxx xxxx čistírny zajištěno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx k xxx xxx umožněn xxxxxxx nebo příjezd xxx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.8.2009

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx,

x) které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx xxxx xxxxxx,

x) které xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx potravin,

d) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.8.2009

§24d

Stavby xxx xxxxxxx x reklamní xxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro reklamu x reklamní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx okolí, zejména xxxxxx prostředí, hlukem xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxx umisťování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x reklamních xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vzájemný xxxxxx x hlediska jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x urbanistického x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x reklamních zařízení xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3), x xxxxxx xxxx4) x xx xxxxxxxxx prostranstvích xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx18a).

(4) Xxxxxx xxx reklamu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průčelí xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nesmí xxxxxxx stabilitu xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx celková xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2 x,

x) na xxxxxxxx xxxx vedle xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zařízení xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přesahovat xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 20 %.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2009 Xx. s účinností xx 26.8.2009

§24x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, uspořádat x vybavit xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx stavba mohla xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Nesmí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx limitní hodnoty xxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx, k ohrožování xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx x xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x požárním zařízením. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx památkou, x xxxxxxxxxxx rezervacích nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx a zvláště xxxxxxxxxx územích, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx zřizovat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zemí xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx prací, musí xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx zabezpečeno v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy18b). Přitom xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx staveniště, xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení pozemních xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx staveništi, x xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(5) Stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vodovody x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx staveniště musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Veřejná xxxxxxxxxxxx x pozemní komunikace xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx současném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx společného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jen ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x době x xx ukončení xxxxxxx xxx xxxxx účel xxxx být uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2009 Sb. x účinností xx 26.8.2009

§25

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, architektonické, životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, civilní xxxxxxx, prevence závažných xxxxxxx19), xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx jiná xxxxxxxx x činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx volný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nimi xxxxx xxx xxxxx xxx 7 x x xxxxxx vzdálenost xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2 x. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vzdálenost xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx 4 x, pokud x xxxxx z xxxxxxxxxxxx stěn xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx odstavec 4 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx stavby xxx rodinnou rekreaci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxx než 10 x.

(4) Xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx místností, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx domů xxxxx xxxxxxxx 2. Uvedené xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx x prolukách. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx staveb xxxxxxxxxx.

(5) Vzdálenost xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bydlení umístěných xx pozemku xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2 x.

(6) X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx možno xxxxxxx xx na xxxxxxx pozemku xxxxxxx xxx, garáž a xxxxx stavby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx hranici xxxxxxx xxxxx stavební xxxxxx, zejména xxxx, xxxxxxx otvory; musí xxx zamezeno stékání xxxxxxxxx vod nebo xxxxx xxxxx ze xxxxxx na sousední xxxxxxx; xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx2), x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 3 x od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx místní komunikace; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástavby x x xxxxx, xxxxxxx umístění stanoví xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx odstupy x vzdálenosti xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi vnějšími xxxxxxx obvodových xxxx, xxxxxxx, lodžií, teras, xxxx od hranic xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pozemní komunikace.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§26

Výjimky

Za podmínek xxxxxxxxxxx x §169 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx výjimka z xxxxxxxxxx §20 odst. 3, 5 a 7, §21 xxxx. 4, §23 odst. 2, §24 xxxx. 1 a 3, §24a xxxx. 2 x 3, §25 xxxx. 2 xx 7.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Čl. II

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx změny xxxx aktualizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxx došlo xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx aktualizace xxxx xxxxxx o uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

3. Xxx první xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx uvede do xxxxxxx x vyhláškou x. 501/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx v době xxx dne 1. xxxxx 2007 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx schváleno xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx x §4 xx 19 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Informace

Právní předpis x. 501/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním přepisem x.:

269/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.8.2009

22/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 269/2009 Xx.

x xxxxxxxxx xx 26.1.2010

20/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.3.2011

431/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o obecných xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

360/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx §20, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5.10.2021

164/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 360/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 25.6.2022

418/2022 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 500/2006 Xx., x xxxxxx analytických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 360/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxx č. 164/2022 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Právní xxxxxxx x. 501/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §3 xxxxxxxx x. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.

3) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

6) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) §1 xxxxxx x. 334/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §2 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §3 xxxxxx x. 289/1995 Sb.

10) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §1 xxxxxxxx x. 395/1992 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 13/1997 Sb.

Vyhláška č. 104/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Zákon č. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

15) Xxxxx č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Vyhláška č. 423/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx x rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx podmínek k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vody k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx).

17) Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18) Xxxxx č. 311/2006 Sb., x pohonných hmotách.

18a) Xxxxxxxx č. 369/2001 Sb., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx zabezpečujících užívání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností pohybu x orientace, xx xxxxx vyhlášky x. 492/2006 Xx.

18b) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky.