Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

501/2006 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení §1

Základní pojmy §2

ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH

HLAVA I - OBECNÉ POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH §3
HLAVA II - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy bydlení §4

Plochy rekreace §5

Plochy občanského vybavení §6

Plochy veřejných prostranství §7

Plochy zeleně §7a

Plochy smíšené obytné §8

Plochy dopravní infrastruktury §9

Plochy technické infrastruktury §10

Plochy výroby a skladování §11

Plochy smíšené výrobní §12

Plochy vodní a vodohospodářské §13

Plochy zemědělské §14

Plochy lesní §15

Plochy přírodní §16

Plochy smíšené nezastavěného území §17

Plochy těžby nerostů §18

Plochy specifické §19

ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA NICH

HLAVA I - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ §20

Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci §21

Pozemky veřejných prostranství §22

HLAVA II - POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB

Obecné požadavky na umisťování staveb §23

Zvláštní požadavky na umisťování staveb §24

Studny individuálního zásobování vodou §24a

Žumpy a malé čistírny §24b

Oplocení pozemků §24c

Stavby pro reklamu a reklamní zařízení §24d

Staveniště §24e

Vzájemné odstupy staveb §25

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výjimky §26

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §27

č. 360/2021 Sb. - Čl. II

č. 418/2022 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

501

XXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2006

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §193 x §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx):

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx požadavky xx využívání xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxx xxxxxx xx využití xxxxx.

(2) Ustanovení části xxxxx xxxx xxxxxxxx xx použije při xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx třetí a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, změně xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků stavbami, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zónách, xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevylučují.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxx

1. bytový xxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx xxxxxxx x je x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx než xxxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx účelu xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx nadzemní a xxxxx xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx,

x) stavbou xxx rodinnou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx je x xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx dvě nadzemní x xxxxx podzemní xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ubytovacího zařízení xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx; stavbou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rodinný xxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zařazují xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

1. hotel, kterým xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb s xxx xxxxxxxxx;

2. motel, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxxxxx xxx hosty, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přechodného xxxxxxxxx a služeb x xxx spojených xxx motoristy;

3. xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx společenských x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s ubytovacími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx;

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, internáty, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX

(X §43 xxxxxxxxxx zákona)

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX

§3

(1) X naplňování xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 x 19 xxxxxxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxx xx rozdílné xxxxxx na xxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx plánem na xxxxxx, které xx x přihlédnutím x xxxxx x podrobnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 2&xxxx;000 x2.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "plochy s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"); xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, podmiňující xxxx xxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxx xxxxxxx ploch xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx plochách, jakými xxxx ochrana xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména

1. koridory [§2 odst. 1 xxxx. i) xxxxxxxxxx xxxxxx],

2. zastavitelné plochy [§2 xxxx. 1 xxxx. x) stavebního xxxxxx],

3. xxxxxx změn x krajině [§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx],

4. xxxxxx xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 písm. x) stavebního zákona] x

5. územní rezervy (§23b xxxxxxxxxx zákona).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx s xxxxxxx xx specifické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx střetů vzájemně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx na uspořádání x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxx x §418 se s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx všeobecné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx sídlo nejvhodnější. Xx-xx to xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 písm. x), §5 odst. 3 xxxx. f), §6 xxxx. 3 písm. x), §7 odst. 3 xxxx. b), §7a xxxx. 3 xxxx. g), §8 xxxx. 3 písm. x), §9 odst. 3 písm. x), §10 xxxx. 3 xxxx. f), §11 odst. 3 xxxx. x), §12 xxxx. 3 xxxx. x), §13 xxxx. 3 xxxx. x), §14 xxxx. 3 xxxx. d), §15 odst. 3 xxxx. b), §16 xxxx. 3 písm. x), §17 odst. 3 xxxx. x), §18 xxxx. 3 xxxx. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x) lze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.

(6) Obecným xxxxxxxxxx na vymezování xxxxx xx vytvářet x chránit bezpečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxxxx území x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stávající xxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxx krajinou a xxxxxxxx xxxx cesty, xx-xx to xxxxxxxx.

XXXXX II

PLOCHY X XXXXXXXXX ZPŮSOBEM XXXXXXX

§4

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx samostatně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožňujícím xxxxxxxx x bezpečný xxxxx x každodenní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x občanského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bytových xxxx, xxxxxxx rodinných xxxx, pozemky související xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx x pozemky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx lze xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x 5. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx2) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx větší xxx 1&xxxx;000 x2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx vymezené xxxxx, jsou xxxxxxxxxx x bydlením x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x takto vymezené xxxxx.

(3) Plochy bydlení xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) bydlení venkovského,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jiného.

§5

Plochy xxxxxxxx

(1) Plochy xxxxxxxx se obvykle xxxxxxxxxx vymezují xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které souvisejí x xxxx slučitelné x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, veřejných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx související dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vymezené xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx s rekreačními xxxxxxxxxx.

(3) Plochy rekreace xx podrobněji xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx individuální,

c) xxxxxxxx - zahrádkářské xxxxx,

x) rekreace - xxxxxxxxx plochy,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx,

x) rekreace xxxx.

§6

Plochy xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx občanského vybavení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx umístění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x zajištění xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemky staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, veřejnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení pro xxxxxxxx xxxxxx, tělovýchovu x sport, ubytování, xxxxxxxxxx, služby, vědu x výzkum, xxxxxxxxx x xxxxxxx související xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) občanského xxxxxxxx všeobecného,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) občanského xxxxxxxx - xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx,

x) občanského xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Plochy xxxxxxxxx prostranství

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx umístění, xxxxxx x xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx prostranství1) x x xxxxxxxxx podmínek xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx významem x xxxxxx.

(2) Xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx zahrnují zpravidla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx pozemky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rekreace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx související plocha xxxxxxxxx prostranství x xxxxxx xxxxxxx 1000 x2; xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) veřejných prostranství xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prostranství xxxxxx.

§7x

Xxxxxx zeleně

(1) Plochy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx vegetace x území.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nelesní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx člení na xxxxxx

x) zeleně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx - parky x parkově upravené xxxxxx,

x) xxxxxx - xxxxxxx a xxxx,

x) xxxxxx ochranné a xxxxxxxx,

x) zeleně xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx krajinné,

g) xxxxxx xxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2021 Xx. x 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx smíšené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx území xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, snižujících xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx, hutnictví, chemii, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxx xxxxxxx, případně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení x veřejných xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx nerušící xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž v xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx plochy

a) xxxxxxx xxxxxx všeobecné,

b) xxxxxxx xxxxxx venkovské,

c) xxxxxxx obytné městské,

d) xxxxxxx obytné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx jiné.

§9

Plochy dopravní infrastruktury

(1) Xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx využití pozemků xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx dopravy x xxxxxx negativních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x dále xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupnosti, například xxxxx xxxxxx, ploch xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx prodej, ploch xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drah, xxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxx druhů xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xx podrobněji xxxxx xx plochy

a) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dopravy xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) dopravy letecké,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dopravy xxxx.

(4) Xxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx3) dálnic, xxxxxx I., XX. x XXX. xxxxx x místních xxxxxxxxxx X. a XX. xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx komunikací XXX. xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx pozemky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx vybavení, například xxxxxxxxxx xxxxxxx, terminály, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx a nákladní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx garáže x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pohonných hmot.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravidla obvod xxxxx4), xxxxxx xxxxx, xxxxxx, opěrných zdí, xxxxx, kolejišť x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zastávky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, opraven, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx budov.

(6) Plochy xxxxxxx xxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxx letišť5), xxxxxxx obslužných xxxxxxxxxx, xxxxxx, parkovišť x xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx cesty, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx vodní xxxxxxx, xxxxxxx přístavů, xxxxxxxx, překladišť a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx dopravy kombinované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výrobu x xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx technické infrastruktury

(1) Xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pozemků xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pozemků xxxx xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vymezují pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vedení, staveb x x xxxx xxxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení, například xxxxxxxx, xxxxxxxx, kanalizace, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx komunikační sítě, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikační sítě x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou xxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) energetiky,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxx,

x) technické infrastruktury xxxx.

§11

Plochy xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Plochy xxxxxx x skladování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x skladování x xxxxxxxxxxxx staveb2) z xxxxxx negativních vlivů xx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx začlenění xxxxxxx x těmito xxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x skladování2), například xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zemědělských xxxxxx2) x pozemky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Plochy xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) výroby xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx lehké,

d) xxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx zemědělské x xxxxxxxx,

x) výroby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

§12

Plochy xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx s ohledem xx charakter xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výroby x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx těžby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bydlení pouze xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) smíšené xxxxxxx všeobecné,

b) smíšené xxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x vodohospodářské xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, regulaci vodního xxxxxx území x xxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx.

(2) Plochy vodní x xxxxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxx ploch, xxxxx xxxxxxx toků6) x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) vodní x xxxxxxxxxxxxxxx všeobecné,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jiné.

§14

Plochy zemědělské

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu7), xxxxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx člení na xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.

§15

Xxxxxx lesní

(1) Xxxxxx xxxxx se obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění podmínek xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx8).

(2) Plochy xxxxx xxxxxxxx zejména pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx9), xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx hospodářství x xxxxxxx související xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury.

(3) Xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) lesní xxxxxxxxx,

x) xxxxx jiné.

§16

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přírody x krajiny10).

(2) Plochy xxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku, xxxxxxx v 1. x 2. zóně xxxxxxxx krajinné xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných územích, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx11) x výjimečně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx člení na xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiné.

§17

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx smíšené xxxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxx samostatně vymezují x xxxxxxxxx, kdy x ohledem na xxxxxxxxx nezastavěného xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, například na xxxxxx vodní x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx.

(2) Plochy smíšené xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, pozemky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území lze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx10) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx nezastavěného xxxxx se podrobněji xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§18

Xxxxxx těžby nerostů

(1) Xxxxxx xxxxx nerostů xx xxxxxxx samostatně xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx nerostů.

(2) Plochy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxxx, lomů a xxxxxxxx, pozemky xxx xxxxxxxx xxxxxxx nevyužívaných xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Do xxxxxx xxxxx nerostů xxx zahrnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx všeobecné,

b) xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx jiné.

§19

Xxxxxx specifické

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení pro xxxxxx x bezpečnost xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; do xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx specifické xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiné.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX STAVEB XX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX A VYUŽÍVÁNÍ XXXXXXX

§20

(1) V xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x s ohledem xx souvislosti a xxxxxxxxx území xx xxxxxxx požadavkem takové xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, které xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx x xxxxxxx území.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx obce, regulační xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx bydlení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx tyto stavby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx svými xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx uspořádáním, xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x byl xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx12).

(4) Stavební pozemek [§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] se xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, polohou, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizaci x xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhovující veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx12).

(5) Xxxxxxxx pozemek xx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx staveb xx xxx umístěných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx xxx navrhování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx13), které na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx užíváním xxxxxx na něm xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx jejich

1. xxxxxxxxx s následným xxxxxxxx, vsakováním xxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx do vod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dešťové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x následným xxxxxxxx, vsakováním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotné xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx vod povrchových.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx využití zastavěného xxxxxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx pozemků.

(7) Xx každé stavbě xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx xxxx souvislé xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vést zpevněná xxxxxxx xxxxxxxxxx3) xxxxxx xxxxxxx 2,5 x x končící nejdále 50 x xx xxxxxx.

§21

Pozemky xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odstavná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx staveb xxx xxxxxxx xxxx rodinnou xxxxxxxx podle §20 xxxx. 5 x 6 xxxxxx xxx xxxxxxxx xx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 300 m, xx-xx xx xxxxxxxxx možné.

(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx odstavné xxxxx x počtu 1 xxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(3) Vsakování xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx je xxxxxxx [§20 xxxx. 5 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx schopné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx rodinnou rekreaci xxxxxxx 0,4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx domu a xxxxxxxx xxxx 0,3.

(4) Xx xxxxxxxxx staveb xxx bydlení lze xxxxx stavby xxx xxxxxxx xxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bydlením xx xxxxxxx podmiňující a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řádnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, staveb a xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx zabezpečit uvedené xxxxxx xx stavbě xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domů xxx xxxx xxxxxxx xxxxx stavbu pro xxxxxxxxxxxxxx činnost do 25 m2 zastavěné xxxxxx a xx 5 m xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepenou xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x. Xx pozemcích xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodinnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provést xxxxxxx xxxxxx potřebné x řádnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx nich.

§22

Pozemky xxxxxxxxx prostranství

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytového xxxx, xx 12 x. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tuto xxxxx xxxxxx až xx 10,5 x.

(2) Xxxxxxxx šířka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx 8 x. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tuto xxxxx snížit xx xx 6,5 x.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX STAVEB

§23

Obecné požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxx, aby xxxx umožněno xxxxxx xxxxxxxx na sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx2) a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požární xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxx. Připojení staveb xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhovovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15). Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx umisťují xxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na sousední xxxxxxx. Xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nástavba xxxxxx [§2 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] xx xxxxxxxxxxx tam, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx dochovaných historických, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxxxxxx jednoty xxxxx, xxxxxxxxx souvislé xxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx [§2 xxxx. 5 xxxxxxxxxx zákona] xxxxx xxx narušeny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástavby.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx staveb xx sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx2) a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx staveb

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx v zastavěném xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx.

(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob2), xxxxxx xxx xxxxxx2), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx2) se xxxx xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx automobily, xxxxxxxx, traktory x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ploch pro xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxxxx xxxxxx2) x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx16).

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx x čerpací stanice xxxxxxxxx hmot včetně xxxxxxxx xxx manipulaci x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stavby, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, nádrže xxxxxxx xxxxx, sběrny, xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x látkami, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx látky, radioaktivní xxxxx, xx nesmí xxxxxxxxx x ochranných xxxxxxx X. x XX. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou17), x ochranných xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxx x xxxxx prozatímním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx16).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot18) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, rekreace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "studna") xxxx xxx situována v xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx studni, x x takové xxxxxx, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nejmenší vzdálenost xxxxxx od zdrojů xxxxxxx znečištění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx málo prostupné xxxxxxxxx takto:

a) žumpy, xxxx čistírny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 x,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx individuální xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx samostatné xxxxxxx xxxxxx 7 x,

x) xxxxxx, močůvkové xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 x,

x) xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx 12 m,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx a od xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 15 x.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx studny xx xxxxxx xxxxxxx znečištění xx xxxxxxxxx podle xxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxx čistírny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30 x,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 20 x,

x) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx drobném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 25 x,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 x,

x) individuální xxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx x od xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 40 x.

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 269/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.8.2009

§24x

Xxxxx x malé xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze odvádět xx xxxxxxxxxx nebo xxx vyčištěné xxxxxxx xxxx x malé xxxxxxxx odpadních vod xx xxxxxxxxxxx 500 xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx vypouštět do xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx podzemních.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kanalizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistírnou odpadních xxx musí xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zajištěno xxxxxxxx jejich užívání.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, aby k xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vybírání xxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2009 Xx. x účinností xx 26.8.2009

§24c

Oplocení xxxxxxx

Xxxxxxxx musí xxx pozemky se xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx nepříznivě na xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx pro výrobu x xxxxxxxx provozem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu osob xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx okolními xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx potravin,

d) xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxx vstupem neoprávněných xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.8.2009

§24x

Xxxxxx xxx reklamu x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x reklamní xxxxxxxx xx nesmí umisťovat xxx, xxx narušovaly xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ohrožovaly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx okolí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, hlukem xxxx světlem xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx staveb xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soulad x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx3), v xxxxxx xxxx4) x xx xxxxxxxxx prostranstvích vznikat xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace18a).

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxx x reklamní xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx odpovídat jejich xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stabilitu xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přesahovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výška xxxxx xxxxxxxxxx 2 x,

x) na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, reklamu x xxxxxxxxx nesmí přesahovat xxxxx xxxxxxxx x xxxx než 20 %.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 26.8.2009

§24e

Staveniště

(1) Staveniště xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okolí, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přilehlým xxxxxxx xxxx pozemkům, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx.

(2) Xx pozemcích xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx památkou, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x památkových xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx zřizovat xxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx povolovány xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xx staveniště musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy18b). Xxxxxx xx xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxx staveniště, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, erozi půdy, xxxxxxxx a znečištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke staveništi, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(5) Stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx staveniště xxxx xxx polohově a xxxxxxx zaměřeny a xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx prostranství x pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx staveništích xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jen ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsahu x době x xx ukončení xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx být uvedeny xx původního xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 269/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.8.2009

§25

Vzájemné xxxxxxx staveb

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, architektonické, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, požární xxxxxxx, bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx závažných xxxxxxx19), požadavky xx xxxxx osvětlení x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx staveb x užívání prostoru xxxx stavbami pro xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx volný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx menší xxx 7 x x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2 x. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vzdálenost xxxx rodinnými xxxx xxxxxxx až xx 4 x, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx místností; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx.

(3) Vytvářejí-li xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 x.

(4) Jsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx okna xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx staveb xxxxx alespoň výšce xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxxxx domů xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx bydlení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěných xx xxxxxxx rodinného xxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx menší xxx 2 x.

(6) X xxxxxxx na charakter xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxx xx hranici xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx; musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxx sněhu ze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx budov2), x nichž jsou xxxx obytných místností, xxxx xxx nejméně 3 x od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace; xxxxx požadavek se xxxxxxxxx x budov xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řadové xxxxxxxx x x xxxxx, xxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx nejkratší xxxxxxxx xxxx vnějšími xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, teras, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pozemní komunikace.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

Xxxxxxx

Xx podmínek xxxxxxxxxxx v §169 xxxxxxxxxx zákona xx xxxxx výjimka x xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 x 7, §21 xxxx. 4, §23 xxxx. 2, §24 odst. 1 x 3, §24a xxxx. 2 x 3, §25 xxxx. 2 až 7.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Sb.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zadání nebo xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxx aktualizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

3. Xxx první změně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 501/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx x xxxx xxx xxx 1. xxxxx 2007 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2007 xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x §4 xx 19 xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 501/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx x.:

269/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.8.2009

22/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 269/2009 Xx.

x xxxxxxxxx xx 26.1.2010

20/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.3.2011

431/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

360/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx §20, který xxxxxx xxxxxxxxx 5.10.2021

164/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 360/2021 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 25.6.2022

418/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x územně analytických xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a vyhláška x. 360/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 164/2022 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxx xxxxxxx x. 501/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §3 vyhlášky x. 137/1998 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.

3) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.

6) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx některých xxxxxx (vodní zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7) §1 xxxxxx x. 334/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §2 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §3 zákona x. 289/1995 Xx.

10) Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §1 xxxxxxxx x. 395/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 13/1997 Sb.

Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Zákon č. 185/2001 Sb., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Zákon č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16) Xxxxxxxx č. 423/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx lázní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účelům, přírodní xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx životního prostředí xxxxxxxxxx léčebných lázní (xxxxxxxx x zdrojích x xxxxxxx).

17) Zákon č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Zákon č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx hmotách.

18x) Xxxxxxxx č. 369/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxx schopností pohybu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 492/2006 Xx.

18b) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Zákon č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx způsobených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.