Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.04.2018 do 30.06.2023.


Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
503/2006 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

HLAVA I - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI §2

HLAVA II - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby §3

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území §4

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §5

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §6

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu §7

Žádost o vydání společného povolení §7a

HLAVA III - INFORMACE O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ A O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ §8

HLAVA IV - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o umístění stavby §9

Rozhodnutí o změně využití území §10

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §11

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §12

Rozhodnutí o ochranném pásmu §13

Společné povolení §13a

ČÁST TŘETÍ - ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení §13b

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení §14

ČÁST ČTVRTÁ - ÚZEMNÍ SOUHLAS A SPOLEČNÝ SOUHLAS

Oznámení záměru §15

Územní souhlas §15a

Společné oznámení záměru §15b

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §15c

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA §16

ČÁST ŠESTÁ - ÚZEMNÍ OPATŘENÍ

Územní opatření o stavební uzávěře §17

Územní opatření o asanaci území §18

ČÁST SEDMÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB

Náležitosti ohlášení §18a

ČÁST OSMÁ - POVOLENÍ VÝSTAVBY

Žádost o stavební povolení §18b

Stavební povolení §18c

Náležitosti štítku §18d

Náležitosti veřejnoprávní smlouvy §18e

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §18f

Obsah a struktura certifikátu §18g

ČÁST DEVÁTÁ - UŽÍVÁNÍ STAVBY §18h

Kolaudační souhlas a rozhodnutí §18i

Obsah a struktura certifikátu §18j

Předčasné užívání stavby §18k

Oznámení změny v užívání stavby §18l

Souhlas a rozhodnutí o změně v užívání stavby §18m

ČÁST DESÁTÁ - ODSTRANĚNÍ STAVBY, TERÉNNÍCH ÚPRAV A ZAŘÍZENÍ

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §18n

Souhlas a rozhodnutí o odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §18o

ČÁST JEDENÁCTÁ - KONTROLA STAVEB

Výzva ke zjednání nápravy §18p

Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce §18q

Stavební příspěvek §18r

ČÁST DVANÁCTÁ - STAVEBNĚ TECHNICKÁ PREVENCE §18s

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §19

Příloha č. 1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha č. 2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č. 3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č. 4 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Příloha č. 5 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Příloha č. 6 - Žádost o vydání společného povolení

Příloha č. 7 - Oznámení záměru

Příloha č. 8 - Ohlášení stavby

Příloha č. 9 - Žádost o stavební povolení

Příloha č. 10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Příloha č. 11

Příloha č. 12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Příloha č. 13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Příloha č. 14 - Oznámení změny v užívání stavby

Příloha č. 15 - Ohlášení odstranění

Příloha č. 16 - Společné oznámení záměru

INFORMACE

503

XXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2006

x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx rozhodování, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx řádu

Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxx §193 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx):

XXXX PRVNÍ

PŘEDMĚT XXXXXX

§1

(1) Xxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a jejích xxxxxx,

x) žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx povolení s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příloh,

f) xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx x x xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

g) xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

j) xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příloh,

m) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx vyhláška xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxx území.

(3) Xx věcech xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx

x) ohlášení xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x stavební xxxxxxxx x xxxxxx příloh,

c) xxxxxxxx stavebního záměru x certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx, žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx k xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxxxxx smlouvy, kterou xxx xxxxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek,

e) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prohlídce xxxxxx.

(4) U systému xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx závady, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX ŘÍZENÍ

HLAVA X

XXXXXX O XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

(X §21 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§2

(1) Žádost x xxxxxx plánovací informaci xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx hodlá xxxxx realizovat,

c) druh xxxxxx plánovací xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx (§21 xxxx. 1 stavebního zákona),

d) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx,

x) xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx záměru, xxxx základní xxxxxxx x kapacitu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyznačením xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, napojení xx xxxxxxxx dopravní x technickou xxxxxxxxxxxxxx xxxx.).

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXX ÚZEMNÍHO XXXXXXXXXX

(X §86 odst. 6 x §94c xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona)

§3

Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přílohy xxxxxxx x části B xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (příloha č. 1 x xxxx xxxxxxxx) x xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 5 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, xxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X formuláře x xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 5 k xxxxxxxx x dokumentaci xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx v souboru xxxxxx, o xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a výstupů, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx staveb x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvnitř xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx mimo areál,

b) xxxx x xxxx xxxxxx stavby, pokud xx navrhována xxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x změně využití xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx využití xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X formuláře žádosti x vydání rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx (příloha č. 2 k xxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx staveb. Dokumentace xx přikládá xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxx xxxx přílohy xxxxxxx v části X xxxxxxxxx a xxxxx charakteru xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x dokumentaci xxxxxx x dokumentaci vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

§5

Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx užívání stavby xx území

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x změně vlivu xxxxxxx stavby xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

(2) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přílohy xxxxxxx v xxxxx X formuláře xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x změně vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (příloha č. 3 k xxxx vyhlášce) a xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx staveb. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, jehož obsahové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X formuláře x xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x zákonu o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx scelování pozemků xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx obsahové xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x dělení xxxx scelování pozemků xxxxxxx připojí přílohy xxxxxxx x části X xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx rozhodnutí x dělení nebo xxxxxxxxx pozemků (příloha č. 4 x xxxx vyhlášce).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přikládají xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§7

Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx pásmu xx xxxxxx na formuláři, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X formuláře žádosti x xxxxxx rozhodnutí x ochranném xxxxx (příloha č. 5 x xxxx xxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přikládají xx dvou vyhotoveních.

§7a

Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení

(K §94l xxxx. 7 a §94s xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí přílohy xxxxxxx x části X xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce x podle xxxxx xxxxxx dokumentaci xxxxx příloh č. 8 xx 11 x vyhlášce x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxx x xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 8 xx 11 x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx stavebník xxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx objektů, k xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx spolupůsobící xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxx povolení vedlejší xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXX X X XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

(X §87 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§8

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a parcelní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí,

e) místo x čas veřejného xxxxxxx jednání, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) upozornění, že xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x připomínky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx, jinak že xx x xxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx informace xx xxxxxxxx vyjádření záměru, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předmětu územního xxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx od sousedních xxxxxxx x staveb xx xxxx, případně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx v areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx graficky xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx formátu X3.

XXXXX XX

XXXXXX ROZHODNUTÍ

(K §92 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§9

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Rozhodnutí x umístění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §92 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby na xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx x sousedních xxxxxx,

x) xxxxxx prostorového xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maximální xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x umístění stavby x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) podmínky xxxxxxx x závazné xxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro projektovou xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxx kterou xx xxxxx §96b xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx souladu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x parcelních číslech x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, druhu x účelu xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umisťovaných xxxxxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx od hranice xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výškové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx napojení xxxxxx xx xxxxxxxx x technickou infrastrukturu, xxxxxxx míst napojení x xxxxxxx, limitních xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx povolených xxxxxx, xxxxxxxxx vody, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx maxim xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx x imisí,

g) xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x závazné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxx,

x) podle xxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

j) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx, než xxxxxxx stavební xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xxx xxxxx §8 xxxx §56 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny xx příslušným orgánem xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx druhů rostlin x živočichů. X xxxxxxx, xxx xx xxxxx §32 zákona x xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx silničním správním xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx v §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlášení (§78 xxxx. 6 stavebního xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby x podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx označena xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem (§117 xxxx. 1 stavebního xxxxxx), xx xxxx xxxxxxxx obsahovou náležitostí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx situační xxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 5 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X liniových xxxxxx xxxxxxx než 1 000 m x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx širších xxxxxx podle příloh č. 1 xx 5 k xxxxxxxx o dokumentaci xxxxxx.

§10

Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí2) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §92 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) katastrální území, xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xx změna xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx podle potřeby xxxx obsahuje

a) podmínky xxxxxxx x závazné xxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výsledku xxxxxx rozporů,

b) xxxxx xxxxxxxx xxx projektovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odvodnění.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx podle §96x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního plánování, xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování.

(4) V xxxxxxx, kdy xxxxx §8 nebo §56 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydáno závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů rostlin x xxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xx xxxxx §32 zákona x pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx xxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx úroveň xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, že x xxxxxxxxx úprav xxxxxxxxx v §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx), obsahuje xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx staveb. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahů xxxxx přílohy č. 6 k xxxxxxxx x dokumentaci xxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §92 stavebního xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx stavby, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx stavby.

(2) Rozhodnutí x změně vlivu xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxxxxxx x dokumentaci staveb.

§12

Rozhodnutí o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x dělení xxxx scelování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §92 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo scelování xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozporů.

(3) Grafická xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx pásmu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxx stanovených x §92 xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) označení xxxxxxxx stavby, zařízení xx xxxxx, katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zřizuje,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností x důvodů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx průmyslových, zemědělských, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxx stanovit.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ověřená xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxxxxxx situaci v xxxxxxx katastrální mapy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 1&xxxx;000 m a xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v měřítku 1 : 10&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000.

§13x

Xxxxxxxx povolení

(K §94p xxxx. 7 x §94y odst. 8 xxxxxxxxxx zákona)

(1) Společné xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záměr, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx druhu x účelu stavby,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx podle katastru xxxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxx,

x) umístění xxxxxx xx pozemku, xxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx, xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx x výsledku xxxxxx rozporů,

c) stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

e) stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxx,

x) stanovení fází xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uložení zpracování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovení doby xxxxxxxxx, má-li xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení xxxxx xxx odstranění xxxxxxxxx staveb,

j) stanovení xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, kdy xxxxx §8 xxxx §56 xxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dřevin xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxxxx §10 xxxx §32 xxxxxx o xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxx povolení vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a provádět xxxxxx, která podle xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxx, souhlas xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx4), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxx toku a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx kilometru xxxxxxx xxxx (staničení), xxxxx xx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxx xxxxxx podzemních xxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vodního xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vod,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§13x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(X §95 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 4 k této xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí (přílohy č. 1 xx 4 x xxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx příloh č. 1, 2, 4, 6 x 7 x vyhlášce x xxxxxxxxxxx staveb.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx dvou vyhotoveních. Xxxx-xx obecní úřad xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, stavebním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vyhotoveních, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx další xxxxxxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x potřebném počtu xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx, pokud x umístění nebo xxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(X §95 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Informace x xxxxxx výroku xxxxxxxxxx, které má xxx vydáno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxx je možné xx podkladů xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyjádření záměru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §9 xxxx. 5, §10 xxxx. 5, §11 xxxx. 3 xxxx §12 xxxx. 3.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí xxx xxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx X3.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX X SPOLEČNÝ XXXXXXX

§15

Xxxxxxxx xxxxxx

(X §96 xxxx. 11 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx záměru xx xxxxxx na formuláři, xxxxx obsahové náležitosti xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

(2) Oznamovatel x xxxxxxxx záměru uvede xxxxx k posouzení, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přílohy xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxxxx oznámení xxxxxx (příloha č. 7 x xxxx xxxxxxxx).

(4) Grafické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx dvou vyhotoveních.

§15x

Xxxxxx souhlas

(K §96 xxxx. 11 stavebního xxxxxx)

(1) Územní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §96 odst. 4 xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxx x xxxx umisťovaného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx umisťuje,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, prostorové xxxxxx stavby, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výšku x tvar x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx umisťování xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxx území.

(2) Xxxxxx souhlas dále xxxxxxxx xxxxxx technický x stavebně technický xxxxx požadovaného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souhlasu, popis xxxxx přípravy x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x souladu xx závaznými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxx stavby xx veřejnou dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx stavby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace. X případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx §96b stavebního xxxxxx xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxxxx plánování, obsahuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxx a úkoly xxxxxxxx plánování.

(3) Přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem.

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(X §96a odst. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Společné xxxxxxxx záměru xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxx stanoveny x příloze č. 16 k této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení záměru xxxxx údaje o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx zákona x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dotčených orgánů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxx společného xxxxxxxx záměru (příloha č. 16 x této vyhlášce) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §105 odst. 4 xx 8 xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxx se stavební xxxxx dotýká, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx stavebník není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jedno xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy, situačních xxxxxxx x dokumentace xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxxxx úřady, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x umístění nebo xxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydává.

(5) Xxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx5), xxxxxxxxxxx xxxxxxx dále doklady, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX6) x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 66/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2018

§15x

Xxxxxxxx územní xxxxxxx x xxxxxxx s provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(X §96a xxxx. 7 xxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx záměru,

c) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxx.

(2) Společný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xx nevydává xxxxx §96b xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15x vložen právním xxxxxxxxx x. 66/2018 Xx. s účinností xx 20.4.2018

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

(X §78a odst. 10 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§16

(1) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxx jsou osoby, xxxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx obdobné náležitosti xxxx náležitosti stanovené x §9 xxxx. 1 x 2; xxxx grafická xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 5,

x) změně xxxxxxx xxxxx obdobné xxxxxxxxxxx xxxx náležitosti stanovené x §10 odst. 1 a 2; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 5,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §11 odst. 1 x 2; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx náležitosti stanovené x §11 xxxx. 3.

XXXX ŠESTÁ

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ

§17

Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(X §99 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x parcelních xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených orgánů,

d) xxxx xxxxxx stavební xxxxxxx, je-li ji xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xx xxxxxxx výkres xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx3) s xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x příloha xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx podkladem x xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxxxxxx území, xxx xxxxx xxxxx stavební xxxxxxx.

§18

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(X §100 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x asanaci území xxxxxxxx

x) xxxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pozemků x xxxxxx xx xxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x asanaci,

b) xxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx zabezpečeny x xxxxxxxx způsobu provedení,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, zabezpečeny xxxx upraveny x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx územních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx území,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X územním opatření x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účinnosti, x xxxxxx území, xx xxxxxx pozbývá účinnosti (§100 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx3) x xxxxxxxxxx území, xxxxxxx xx xxxxxxxx x asanaci xxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, nahradí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx mapovým xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXX SEDMÁ

OHLAŠOVÁNÍ XXXXXX

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X §105 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §104 odst. 1 xxxx. x) xx x) stavebního xxxxxx, změny xxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 5 stavebního xxxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx (§118 xxxx. 4 xxxxxxxxxx zákona), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavebník xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx. X ohlášení xx připojí xxxxxxx xxxxxxx v části X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx předpisem x. 63/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 29.3.2013

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§18x

Xxxxxx x stavební xxxxxxxx

(X §110 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

§18b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(X §115 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí2) obsahuje

a) xxxx x účel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní čísla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby, xxxxx změna se xxxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx, především x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx x plynulosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odstranění xxxxxx.

(2) Xx stavebním povolení xx

x) xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx na xx,

x) xxxxx povinnost xxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x sídlo stavebního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx provádět,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxxxx lze xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx výstavby, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) V případě, xxx podle §56 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny xx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxx ze zákazů x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xx podle §32 zákona x xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx stavbu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx.

(5) Xxx spojení stavebního xxxxxx x řízením xxxxx §141 xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx nebo stavbě (xxxx xxxxx, rozsah xxxxxx, doba xxxxxx xxxxx).

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X §115 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, účel stavby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxx, vymezí xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x vybraném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx stavebního úřadu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx dokončení xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/2013 Xx. s účinností xx 29.3.2013

§18e

Náležitosti xxxxxxxxxxxxx smlouvy

(K §116 xxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x označení xxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxx stavebního xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx §18c xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Přílohu veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

§18e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18f

Oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx

(X §117 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxxxx stavba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx k realizaci, xxxxxxxxxxxx inspektor podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx. X oznámení se xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx B přílohy č. 10 k této xxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18x

Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx

(X §117 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Autorizovaný inspektor x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x účel xxxxxx xxxx její xxxxx, u dočasné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 1 a 2 stavebního zákona, x xxxxxxxxx popisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx respektovány zejména xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx s malým xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vystavení certifikátu.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor x xxxxxxxxxxx připojí

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osob, xxxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 29.3.2013

XXXX DEVÁTÁ

UŽÍVÁNÍ STAVBY

§18h

§18h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 66/2018 Sb.

§18i

Kolaudační xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(X §122 a 122a xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx přílohy xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 12 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí,

d) xxxxx a xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxx, xx základě kterého xxxx xxxxxx provedena,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxx nedostatků skutečného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx kolaudačním řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxx orgánu, popřípadě xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18x

Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx

(X §122 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx stvrzuje, xx stavba je xxxxxxxxx k bezpečnému xxxxxxx, xxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) druh, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční x změny xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx provést xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, otisk xxxxxxx x malým xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18x

Xxxxxxxxx užívání stavby

(K §123 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebník xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxxx náležitosti jsou xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce. X žádosti se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx B přílohy č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18x

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby

(K §127 xxxxxxxxxx zákona)

Oznámení xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která prokáže xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 14 k xxxx vyhlášce. K xxxxxxxx xx připojí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

§18x xxxxxx právním předpisem x. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(X §127 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu se xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, která není xxxxxxxxx provedením změny xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx, včetně xxxxx popisného nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx uvedením xxxxxxxxxxxxx xxxxx a parcelního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxx xxxxx užívání xxxxxx.

(2) X rozhodnutí x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí2) x náležitostí podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX STAVBY, XXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXX

§18x

Xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxx úprav a xxxxxxxx

(X §128 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx xxxxxxxx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 15 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx uvedené x části X přílohy č. 15 x xxxx xxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(X §128 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Souhlas x xxxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x místu xxxxxx uvedením katastrálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxxx stavby,

d) xxxxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx rozhodnutí2) x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými se xxxxx potřeby zajistí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvalého pobytu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx prací x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bouracích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx přilehlých xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx povrchových xxx, xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx odstraňované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx podle §141 xxxxxxxxxx zákona se xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (druh xxxxx, xxxxxx záboru, doba xxxxxx xxxxx).

§18x vložen xxxxxxx předpisem x. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX STAVEB

§18p

Výzva xx xxxxxxxx nápravy

(K §134 stavebního xxxxxx)

Xxxxx xx zjednání nápravy xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, uvedené xxxxx xxxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxxx xxxxxx uvedením xxxxx a xxxxx xxxxxx, včetně čísla xxxxxxxxx xxxx evidenčního, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požadavek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dokladů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxx výzvy,

d) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x následcích xxxxxxxxxx xxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §134 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Při xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxxx xxxxxx nebo rozestavěné xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx, zda

a) xx xxxxxx prováděna v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stavba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osob nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx při xxxxxxxx předchází důsledkům xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, čelí xxxxxx účinkům xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx stavebně bezpečnostní, xxxxxxx, hygienické, zdravotní xxxx provozní xxxxxx xx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx překážek bezbariérového xxxxxxx stavby,

e) xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx [x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxx],

x) zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (stavební xxxxxx xxxxxxx x §103 x 104 stavebního xxxxxx) a zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx stavby stavbyvedoucím x stavby xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zajistil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx prostorové xxxxxx xxxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, hloubku xxxxxxxxx xxxxx, provedení xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma); xxxxxxxx stavební úřad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zápisu xx stavebním xxxxxx xxxx v jednoduchém xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx vlastním xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vadné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. hydroizolace, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §138 xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek, obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy,

b) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx, že xxx o xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výši xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx poskytnutí,

d) xxxxx x sídlo banky, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxx x ověřování xxxxxxxxxxxx fakturovaných částek,

f) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX TECHNICKÁ XXXXXXXX

§18x

(X §14 a 155 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. datum x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx (xxxx, obec, xxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx identifikace místa, xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxxx XXX xxxx.),

4. xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx popis události,

6. xxxxxxxxx o tom, xxx došlo k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxx o šetřeních, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx záchranný xxxx České republiky x xxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxx

1. identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (u xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno),

3. xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednací, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx číslo),

4. xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (u xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx),

5. xxxx x provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxx x stavebníkovi (u xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno),

7. údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zhotoviteli (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno),

8. xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor,

9. xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxxxxx (jméno, xxxxxxxx x xxxx evidenční xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx,

11. xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx,

12. jméno x xxxxxxxx projektanta nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§19

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2007.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx.

Xxxxxx o xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 503/2006 Sb.

Žádost o xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce č. 503/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 503/2006 Sb.

Oznámení záměru

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 503/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 9 x vyhlášce x. 503/2006 Xx.

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce č. 503/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce x. 503/2006 Sb.

Příloha č. 11 zrušena právním xxxxxxxxx č. 66/2018 Sb.

Příloha č. 12 x vyhlášce x. 503/2006 Xx.

Xxxxxx o xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx x. 503/2006 Sb.

Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 13 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 15 x xxxxxxxx x. 503/2006 Sb.

Ohlášení xxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 16 x xxxxxxxx x. 503/2006 Sb.

Společné xxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 16 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 66/2018 Sb. x účinností od 20.4.2018


Informace

Právní xxxxxxx x. 503/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

63/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.2013

66/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx rozhodování, xxxxxxxx xxxxxxxx a stavebního xxxx, xx znění xxxxxxxx č. 63/2013 Xx.

x xxxxxxxxx od 20.4.2018

Xxxxxx předpis x. 503/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x účinností xx 1.7.2023.

a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx MV x xxxxxx x. 35/2018 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 100/2001 Sb., o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§45h x 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx znění pozdějších xxxxxxx.
2) §68 x 69 správního xxxx.
3) §6 xxxx. 3 písm. x) vyhlášky x. 162/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx.

4) §55 xxxx. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §15a xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 90/2016 Sb., x posuzování shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.