Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2017.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2006 do 31.12.2017.


Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi ČR a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily

96/2006 Sb. m. s.

Příloha 1 - Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
Oblast úpravy Článek 1
Definice Článek 2
Totožnost a daňový domicil skutečných vlastníků Článek 3
Automatická výměna informací Článek 4
Přechodná ustanovení Článek 5
Podílení se na výnosu Článek 6
Výjimky z postupu srážení daně Článek 7
Zamezení dvojího zdanění Článek 8
Jiné srážkové daně Článek 9
Transpozice Článek 10
Příloha Článek 11
Nabytí právní účinnosti Článek 12
Ukončení platnosti Článek 13
Příloha - Text čl. 7 Směrnice č. 77/799/EHS
96
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxx, xx xxx 8. xxxxxx 2004 x Xxxxx x xxx 27. xxxxx 2004 x Xxxxx xxxx podepsána Xxxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příjmů x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx provádění mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na Nizozemské Xxxxxx.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Smlouvu xxxxxxxxxxx.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx ES 2004/587/XX xx dne 19. července 2004 xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2005.
Smlouva xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx článkem 12 xxx 20. xxxx 2006.
Xxxxxxxx znění Smlouvy x xxxx překlad xx xxxxxxx jazyka xx xxxxxxxxx současně.
XXXXXXX
XX XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXX A XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
X. Xxxxx x Xxxxx republiky
Xxxx/Xxxx,
xxx čest xxxxxxx se xx xxxxx, x xx "Xxxxxxx xxxx Nizozemským xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx x (Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příjmů x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plateb", "Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx Nizozemské Xxxxxx x (xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jinými xxx Xxxxxx, Rakousko x Xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx se xxxxxx x úspor x xxxxxx úrokových plateb", "Xxxxxxx mezi Nizozemským xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxx x (xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx) o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx příjmů z xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x "Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřetelem xx Arubu x (Xxxxxx, Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Antilami x Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, a které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příloh X, XX, XXX x XX x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxxx Xxxx ministrů Xxxxxxxx xxxx z 12. xxxxxx (doc. 7660/04/XXXX 68).
Xxxx xx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxx, xxx čest Xxx xxxxxxxxx "Smlouvu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x příjmy x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxx xxxxxxxx Xxxxxxx 1 x tomuto xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dosáhnout xxxxxxx x našimi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Smlouvy x xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vstupu xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxx xxx o xxxxxx x xxxxx x xxxxxx úrokových xxxxxx" x xxxxxxxx xx Vám dovoluji xxxxxxxxx, xxx Česká xxxxxxxxx a Nizozemské Xxxxxx xxxxxxxxxx tuto Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavních xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. lednem 2005 xxxx xx xxxx xxxxxxxxx Směrnice Xxxx 2003/48/XX x 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxx x úspor ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxx.
Mám xxxx Xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx spolu xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxxx Antilami.
Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xx hluboké xxxx.
Xx Xxxxxx xxxxxxxxx
X Xxxxx dne 8. xxxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx
B. Dopis x Nizozemských Antil
Xxxx,
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Vašeho xxxxxx x dnešního xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx:
"Xxxx,
mám xxxx xxxxxxx se xx xxxxx, x xx "Xxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxx královstvím xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx Xxxxxx x (Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx a (xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx) x automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z úspor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", "Smlouvy xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx Arubu x (xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, jinými xxx Belgie, Xxxxxxxx x Lucembursko) x xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxx x úspor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x "Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx královstvím xx xxxxxxxx na Arubu x (Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se příjmů x úspor x xxxxxx xxxxxxxxx plateb", xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x úspor, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx X, XX, XXX x XX x xxxxxxx jednání Pracovní xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Rady ministrů Xxxxxxxx xxxx z 12. xxxxxx (xxx. 7660/04/XXXX 68).
Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, mám xxxx Vám xxxxxxxxx "Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x úspor x podobě xxxxxxxxx xxxxxx", xxx xxxxxxxx Xxxxxxx 1 x xxxxxx dopisu, a xxx vzájemný xxxxxxx xx nejdříve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této Xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx navzájem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx těchto vnitřních xxxxxxx a vstupu xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x příjem x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plateb" v xxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby Xxxxx republika a Xxxxxxxxxx Antily xxxxxxxxxx xxxx Smlouvu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počínaje 1. xxxxxx 2005 nebo xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Rady 2003/48/ES x 3. xxxxxx 2003 x zdaňování xxxxxx z úspor xx formě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx datum z xxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxx Vám xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx tento dopis x Xxxx potvrzení xxxxx tvořily Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Nizozemskými Antilami.
Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x mé hluboké xxxx."
Xxxx Vám xxxxxxxx, xx Nizozemské Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Vašeho dopisu.
Xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx úctě.
Xx Nizozemské Xxxxxx
Xxxx x Xxxxx xxx 27. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx x anglickém xxxxxx.
X. X. X. de Xxxxxxx v. x.
xxxxxxxxxx financí xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Příloha 1
XXXXXXX MEZI XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX A ČESKOU XXXXXXXXXX O AUTOMATICKÉ XXXXXX INFORMACÍ XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX PLATEB
Vzhledem x xxxx, xx:
1. Xxxxxx 17 xxxx. 2 Xxxxxxxx 2003/48/XX ("Směrnice") Xxxx Evropské xxxx ("Xxxx") x zdanění xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 zákony, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx:

- Švýcarská konfederace, Xxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxxx Xxx Marino, Monacké xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x opatřeními xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, x xxxxxxx x dohodami, xxxxx uzavřely s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx;

- fungují xxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přidružená xxxxx xx xxxxxx data xxxxx xxxxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, jak je xxxxxxx v xxxxxxxx XX Směrnice, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x článcích 11 x 12.

2. Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx (daňovým) xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx Směrnice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x jako xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx království xx xxxx se zřetelem xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx dohody xxxx Nizozemskými Antilami x Xxxxxxxxx, přeje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 2005 xxxx xxxxxxxxxxx srážková xxx xx stejných xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxx 11 a 12 Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxx 10, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxx xx stanoven x xxxxxxxx II Xxxxxxxx.
3. Dohoda xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx závislá xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx přijaly xxxxxx, nařízení a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 17 Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx Antily xxxxxxxxxxxxxxx této Smlouvy xxxxxxxx x aplikací xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, pokud jde x skutečné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domicil x Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxx, a Česká xxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxx Xxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx domicil x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřetelem xx Nizozemské Antily x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v druhém xxxxxxxx státě, byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx druhého smluvního xxxxx a xx xxxxx xx Xxxxxxxx, xx dohodly xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxx xxxxxx
1. Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx smluvních xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem x úspor v xxxxxx úroků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx smluvním státě, xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu.
2. Xxxxxx xxxx Smlouvy xxxx omezen xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx xx formě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdanění xxxxxxx x dávek z xxxxxxxxx.
3. Pokud xxx x Nizozemské xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx Smlouva xxxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Článek 2
Xxxxxxxx
1. Xxx xxxxx xxxx Smlouvy, xxxxx x obsahu xxxxxxxxx jinak:
a) xxxxxx "xxxxxxx stát" x "xxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zřetelem xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx x textu;
x) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxçxx, Saba, Xx. Xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx St. Xxxxxxxx;
x) výrazem "Xxxxxxxx" xx xxxxxx Xxxxxxxx 2003/48/XX Rady Xxxxxxxx xxxx x 3. června 2003 x zdaňování xxxxxx x xxxxx x xxxxxx úrokových xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx;
d) xxxxxxx "xxxxxxxx(-x) xxxxxxxx(-xx)" xx/xxxx míněn(-i) xxxxxxxxx xxxxxxxx(-xx) podle xxxxxx 2 Xxxxxxxx;
x) xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xx/xxxx míněn(-i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx(-x) xxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxxx;
x) xxxxx "příslušný xxxx" xxxxxxx:
x) v xxxxxxx Nizozemských Xxxxx xxxxxxxx financí xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xx) x případě Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
g) xxxxxxx "xxxxxxx platba(-y)" xx xxxxxx vyplácení xxxxx(x) xxxxx článku 6, o xxxxxxxx účtu pojednává xxxxxx 15 Směrnice;
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxxx Xxxxxxxx.
2. Pro xxxxx xxxx Smlouvy xx xxxxx x ustanoveních Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xxxxx" číst xxxxxxx xxxxx.
Článek 3
Xxxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx aplikaci postupů, xxxxx jsou nezbytné xxx xx, xxx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxxx totožnost a xxxxxx domicil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx článků 4 - 6 xxxx Xxxxxxx. Xxxx postupy xxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3, xxxxxxxxxx 2 x 3 Směrnice x xxxxxxxx, že xxxxx xxx o Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 2x) x 3x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx platebnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx nějaké xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a žádné xxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx státu, xxx xxx xxxxxx platební xxxxxxxxxxxxxxxx, sdělí informace xxxxxxxx xx xxxxxx 8 Směrnice xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx domicil.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx a uskuteční xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to xx šesti xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx platebního xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx úrokových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. S výměnou xxxxxxxxx xxxxx této Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxxx x. 77/799/XXX.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxx ustanovení
1. X průběhu přechodného xxxxxx zmíněného x xxxxxx 10 Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx vlastník xx xxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sídlo x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Antily xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx sazbou 15 % v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 20 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 35 % x dalších xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx nebudou xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx ustanovení článku 4 xxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxx informace v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx srážkovou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 11, xxxxxxxxxx 2 x 3 Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Nizozemských Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx zdanila xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplácející xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 4, odstavci 2 Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx úroku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nevysloví xxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx sděluje v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce.
5. Xx konci xxxxxxxxxxx období xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 4 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a podílení xx xx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx článek 5 x článek 6 této Xxxxxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx zvolí xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 4 xxxx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx na výnosu x xxxxxx, xxx xxxxxx článek 5 x článek 6 xxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxx xx xx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x článku 5, xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx 75 % xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daň x xxxxxxx x článkem 5, xxxxxxxxx 4 této Xxxxxxx, xxxxxx 25 % xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx 75 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx subjekty, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxxxxx 2 Směrnice x xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxx xx uskuteční x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx do šesti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.
4. Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx správného fungování xxxxxx systému xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx.
Článek 7
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daně
1. Xxxxxxxxxx Xxxxxx umožní xxxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 13, odstavce 1 Xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx vlastníci xxxxx xxxxxxx x xx, xxx jim xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.
2. Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx vlastník xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 13, xxxxxxxxx 2 Xxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxx by mohlo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmíněné x článku 5 xxxx Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 14, xxxxxxxx 2 x 3 Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 9
Xxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx nebrání smluvním xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx srážkové daně xxx xx, x xxx xxxxxxxxx článek 5 xxxx Smlouvy, a xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxxxx
Smluvní xxxxx xx 1. xxxxx 2005 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx
Xxxxx Směrnice x článku 7 Xxxxxxxx 77/799/EHS Rady Xxxxxxxx unie x 19. xxxxxxxx 1977 xxxxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xx xxx se tato Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxx přílohy x tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxx článku 7 Xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxx xxxxxxx xxxx nahrazen xxxxxx xxxxxxxxx článku x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 77/799/XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx Smlouva xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx posledního xxxx, xxx xx xxxxxxxxx vlády vzájemně xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x že její xxxxxxxxxx xxxxxxx účinnosti xxx xxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx článku 17, xxxxxxxx 2 x 3.
Článek 13
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, dokud ji xxxxxxxx jeden ze xxxxxxxxx xxxxx. Jeden xxxx druhý xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx diplomatickou cestou xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxx měsíců xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xx xx xxxxxxxx tříletého xxxxxx xx data nabytí xxxx účinnosti. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxxx xxxxxxxxx
Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.
1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxx
Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Antily
X. X. X. xx Xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Nizozemské Xxxxx
Xxxxxxx
Xxxx xx. 7 Xxxxxxxx č. 77/799/XXX
xx xxx 19. xxxxxxxx 1977
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států v xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxxxxx
Xxxxxx 7
"Xxxxxxxxxx x xxxxxxx
1. Všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxx být x tomto státě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zjištěné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxx případě tyto xxxxx

-

xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxx osobám přímo xxxxxxxxx vyměřením xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně,

-

mohou být xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně, x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx mohou xxx zveřejněny xxx xxxxxxxx soudním xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

-

xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.


2. Xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx užší xxxx xxx odstavec 1, xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
3. Odchylně od xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, který poskytuje xxxxxxxxx, povolit, xxx xxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx.
4. Má-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za to, xx xxxxx, které xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx, xx xxxxx xxx užitečné xxx xxxxxxxxx xxxxxx třetího xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx."
09/xx.1 XX
Xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx
3/69
X 157/38
XXXXXX VĚSTNÍK EVROPSKÉ XXXX
26.6.2003
XXXXXXXX RADY 2003/48/XX
xx xxx 3. xxxxxx 2003
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plateb
RADA XXXXXXXX UNIE,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 94 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Komise (1),
s xxxxxxx na stanovisko Xxxxxxxxxx parlamentu (2),
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx (3),
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) Xxxxxx 56 xx 60 Xxxxxxx zaručují volný xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příjem xxx osoby, xxxxx x xxxx mají xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx. 58 odst. 1 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx používat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx kapitál xxxxxxxxxx, x učinit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby zabránily xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práva.
(4) V xxxxxxx x čl. 58 xxxx. 3 Xxxxxxx by daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na boj xxxxx xxxxxxx únikům xx zneužití xxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 56 Xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx z xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o xxxxxxxxx x úroky xxxxxxxxx xxxxxxx nemajícími v xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx osoby x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx státě, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx získají v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxx vede x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, což xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(7) Tato směrnice xxxxxxxx xx konsens, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx Xxxxx da Feira xx xxxxx 19. x 20. června 2000 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx složení xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (XXXXXX), xxxxx se xxxxxx ve dnech 26. a 27. xxxxxxxxx 2000, 13. xxxxxxxx 2001 a 21. ledna 2003.
(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného jiného xxxxxxxxx státu.
(9) Xxxx xxxx směrnice lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úrokových xxxxxx xx hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxx koordinace vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx uspokojivě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a lze xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx podle článku 5 Smlouvy. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx směrnice xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytně xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platbu xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(12) Xxx xxxxxxxxxx pojmu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx měl xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů (SKIPCP) (4).
(13) Xxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxx být omezena xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(14) Konečného xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx státě, x xxxx xx skutečný xxxxxxxx bydliště, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(15) Směrnice Xxxx 77/799/XXX xx dne 19. xxxxxxxx 1977 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daní (5) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxx účelům x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx směrnice neodchyluje, xxxx by se xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx výměny informací xxxxxx používat společně x xxxxx směrnicí.
(16) Xxxxxxxxxxx výměna informací xxxx členskými státy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx účinné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxx 77/799/XXX.
(17) Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemohou Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx době jako xxxxxxx členské státy. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx daň xxxx zajistit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdanění, xxxxxxx xxx sazbě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 35 %, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx členské státy xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(18) Aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx by Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx konfederace, Knížectví Xxxxxxx, Lichtenštejnské xxxxxxxxx, Xxxxxxx knížectví x Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(19) Tyto xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx svých příjmů x této srážkové xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx skutečný vlastník xxxxx xxxxxxxx.
(20) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx stanovit postup, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bydlištěm x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uplatnění této xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx úrokových xxxxxx, xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(21) Xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xx xxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx úrokových xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Měl by xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx svém území xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši srážkové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xx srážková xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx místo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxx.
(22) Aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xx xxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(23) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výběru xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxx, xxxxx xxxx zdroj xx xxxxxx xxxxx, xxx srážkové xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(24) Xxxxx Spojené xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lichtenštejnsko, Monako, Xxx Xxxxxx a xxxxxxxxx závislá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx směrnice. Xx xxxxx nutné, xxx xxxx tato xxxxxxxx používána xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx uplatňovat všechny xxxx xxxx a xxxxxxx xxxx území.
(25) Xxxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x fungování xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ukáží xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdanění xxxxxx z xxxxx x x odstranění xxxxxxxxxxx narušování xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(26) Tato směrnice xxx základní xxxxx x xxxxxxxx zásady xxxxxx zejména v Xxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx.
(1) Xx. xxxx. C 270 X, 25.9.2001, x. 259.
(2) Úř. věst. X 47 X, 27.2.2003, x. 553.
(3) Xx. věst. X 48, 21.2.2002, x. 55.
(4) Úř. xxxx. X 375, 31.12.1985, x. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/108/ES (Úř. xxxx. X 41, 13.2.2002, s. 35).
(5) Xx. xxxx. X 336, 27.12.1977, x. 15. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 1994.
XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA X
XXXXXX USTANOVENÍ
Článek 1
Xxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxx x xxxxx x xxxxxx úrokových xxxxxx xxxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx vlastníkům - xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx - podléhaly xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxxxx na xxxxxx xxxxx splnili xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" rozumí xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx připsána, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx připsána x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx:
x) xxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx
x) xxxx osoba xxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx zdaněn x souladu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 85/611/XXX xxxx subjektu xxxxxxxxx v čl. 4 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, při xxxx x posledně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx, x xxx pak xxxxx xxxx informace příslušnému xxxxxx členského státu, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxx jedná xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx vlastníkem, x x xxxxxxx s xx. 3 xxxx. 2 informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xx platební xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přijímá úrokovou xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, možná xxxx xxxxxxxxx vlastníkem x xxxxx xx xx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 1 písm. x) xxx x), xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx x souladu x xx. 3 odst. 2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx a xxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx
1. Xxxxx členský xxxx xxxxxx postupy xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 8 až 12 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxxxx používání xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x minimálními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.
2. Xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx liší xxxxx xxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxxxx vlastníkem:
a) x xxxxxxxxx vztahů vzniklých xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřenou xxxx xxxxxx a adresou xx základě xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxx je platební xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz (1):
x) x smluvních vztahů xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2004 nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx provedených v xxxx době xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jménem, xxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx x cestovním xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedena, xx zjištěna xx xxxxxxx xxxxxx průkazného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. xx úředním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxxxxx dokladu. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka: xxxx xxxxx se xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx liší xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx, xx se bydliště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nachází x xx zemi, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před 1. lednem 2004 xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx, x xxxx xx xxxxxx, x směrnice 91/308/XXX:
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k 1. lednu 2004 x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx provedených x této xxxx xxx existence smluvního xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxxx, x xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx úřední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, se bydliště xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx potvrzení není xxxxxxxxxx, xx se xx xx, že xx bydliště skutečného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxxx.
(1) Xx. xxxx. X. 166, 28.6.1991, s. 77. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 201/97/XX (Xx. věst. I. 344, 28.12.2001 x. 76).
Xxxxxx 4
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxx xxxx směrnice xx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx" rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx subjekt xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx dlužníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřen xxxxxxxx xxxxxx provést xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x členském xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platbu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxxxx provedení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxx připisující úrokovou xxxxxx xxxxx se xx základě xxxxxxxx xxxxxxx předloženého xxxxxx x uvedených subjektů xxxxxxxx, že:
a) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx
x) xxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xx xxxxx x XXXXXX xxxxxxxx xxxxx směrnice 85/611/XXX.
Xxxxxxxxxxx subjekt provádějící xx připisující xxxxxxxx xxxxxx ve prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx je dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx platebního zprostředkovatele, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx subjektu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx připisované x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx, x xxxxx orgán pak xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkovatele.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx možnost xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXXXX xxxxxxx v xxxx. 2 písm. x). X xxxxxxx xxxx možnosti xx xxxxx, aby členský xxxx, v xxxx xx tento xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx provádí xx připisuje xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této možnosti xxxxxxxx usazenými xx xxxxxx xxxxx.
4. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx usazeni xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx subjekt xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dodržoval xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
5. Právnickými xxxxxxx, xx které xx nevztahuje xxxx. 2 písm. x), xxxx:
x) xx Xxxxxx: "xxxxx yhtiö (Xx)" x "xxxxxxxxxxxxxxxxö (Xx)" / "öxxxx xxxxx" x "xxxxxxxxxxxxxx",
x) ve Xxxxxxx: "xxxxxxxxxxx (XX)" x "xxxxxxxxxxxxxx (XX)".
Xxxxxx 5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxx xxxx směrnice xx "xxxxxxxxxx orgánem" xxxxxx:
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx;
x) x případě třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dvoustranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxx úrokové xxxxxx
1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se "xxxxxxxx platbou" xxxxxx:
x) xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx úroky, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jakéhokoliv druhu, xx zajištěných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx dlužníka, a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx, které xx xxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxx, obligacím xxxx xxxxxxxxxx; penále xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxx nebo zpětném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmeni x);
x) xxxxxx plynoucí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xx. 4 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx:
x) XXXXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 85/611/XXX,
xx) xxxxxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3,
xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxx území xxxxxxx x xxxxxx 7;
x) xxxxxx x převodu, xxxxxxxx xxxx zpětného xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx investují xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, více xxx 40 % xxxxx aktiv xx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x):
x) x XXXXXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 85/611/XXX,
xx) v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v čl. 4 xxxx. 3,
xxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené v xxxxxx 7.
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx platby zahrnout xxxxx v xxxxxxx, x jakém tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x) x x).
2. Xxxxx jde x xxxx. 1 xxxx. c) a x), xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx plyne x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
3. Xxxxx jde x xxxx. 1 xxxx. x), nemá-li xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxx xxxxxxxxx x podílu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, je tento xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx než 40 %. X případě, xx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxx zjistit xxxx xxxxxx realizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xx xx xx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxx nebo zpětného xxxxxx akcií či xxxxxx.
4. Jsou-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxx považovány xx xxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.
5. Xxxxx xxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů na xxxx xxxxx, aby xxxxx za xxxxxx xx delší než xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx základ, x xxxxx přepočtené xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převodu, xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x d) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyloučit z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příjmy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx investice xxxxxx subjektů xx xxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx od odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úrokové xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx vyplacené xx připsané xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle xx. 4 xxxx. 3 x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx 15 % jeho xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx závazné.
7. Xxxxx xxxxxxx x odst. 1 písm. x) x v xxxxxxxx 3 xxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxx 25 %.
8. Xxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 6 se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx Smlouva xxxxx xxxxxx 299 Xxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXX INFORMACÍ
Článek 8
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx než v xxx, x xxxx xx xxxxxx platební xxxxxxxxxxxxxxxx, předkládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxx:
x) xxxxxxxxx x bydliště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 3;
b) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele;
c) xxxxx xxxx skutečného vlastníka xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž úroky xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrokové platby xxxxx xxxxxxxx 2.
2. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx rozlišit podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx následující údaje:
a) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 6. odst. 1 xxxx. a): xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx;
x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x): xxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, zpětného xxxxxx xxxx xxxxxxxx;
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 písm. c): xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxx xxxxxxxx xxxx vyplácených xxxxxxxxxx;
x) x případě xxxxxxx platby xx xxxxxx čl. 6 xxxx. 4: xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x členů xxxxxxxx uvedeného x xx. 4 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xx. 2 xxxx. 1;
x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x čl. 6 xxxx. 5: výši xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx úroků xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx.
Xxxxxx 9
Automatická xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx předá informace xxxxxxx v článku 8 příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.
2. Předání xxxxxxxxx xxxxxxxx automaticky x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx platebního xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to pro xxxxxxx úrokové xxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx.
3. Xxx xxxxxx informací xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS, xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx směrnice xx xx xxxxxxxx. Xxxxxx 8 směrnice 77/799/XXX xx však nepoužije xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předány xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Článek 10
Xxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx přechodného xxxxxx začínajícího xxxx xxxxxxxx x čl. 17 xxxx. 2 x 3 x x výjimkou xx. 13 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly XX.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxxx v xxxxxxx x kapitolou XX.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Přechodné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx:
- xxx, x xxxxx vstoupí x platnost xxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxx xxxxx, x xxx z xxxxxxxxxxxxx států - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Republika San Xxxxxx, Xxxxxxx knížectví, Xxxxxxxxx Andorry -, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx, xx xxxxxx druhé, x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jak xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx XXXX o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 18. xxxxx 2002 (dále xxx "vzorová smlouva XXXX"), x ohledem xx úrokové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bydlištěm xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážkové xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx výplaty xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 1,
- xxx, k němuž Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených států xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvou XXXX, x ohledem xx úrokové xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
3. Na xxxxx xxxxxxxxxxx období musejí Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx musejí přestat xxxxxxxxxx srážkovou xxx x sdílení xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 11 x 12. Xxxxx se Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx přechodného xxxxxx, xxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 11 x 12.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxx xxx
1. X průběhu přechodného xxxxxx xxxxx xxxxxx 10, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxx platební xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx a Rakousko xxxxxxx srážkovou xxx xx xxxx 15 % během prvních xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx výši 20 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxx xxx xx xxxx 35 %.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daň následujícím xxxxxxxx:
x) v případě xxxxxxx platby xx xxxxxx xx. 6. xxxx. 1 xxxx. x): z xxxx xxxxxxxxxxx nebo připsaných xxxxx;
x) x případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx.6 odst. 1 xxxx. x) xxxx x): x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, hrazené xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx splacení;
c) v xxxxxxx úrokové xxxxxx xx xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxx. x): x xxxx příjmů zmíněných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 6 xxxx. 4: z xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x členů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 odst. 2, kteří xxxxxxx xxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x xx. 2 xxxx. 1;
x) v případě, xx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 5: z xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx roční xxxxxx.
3. Xxx xxxxx písmen x) a x) xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx daň xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx období, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx schopen xxxxx xxxx držby xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx vlastník držel xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxx.
5. X průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxx vybírající xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádějící xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě a xx xxxxx jméno xx xxxxxx úroku xxxxxxxxx či připisována xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 2, xxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daň, xxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx vybírající xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx 25 % těchto xxxxxx x 75 % xxxxxx xxxxxxxx členskému xxxxx, v němž xx xxxxxxxx vlastník xxxxx xxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxxxxx srážkovou xxx xxxxx xx. 11 odst. 5 xx xxxxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx x 75 % xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro převody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx roku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele, nebo x xxxxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějícího xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xx. 4 xxxx. 2.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx opatření xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 11 stanoví xxxxx či xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádat, aby x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx uplatněna:
a) xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx XX x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx úroky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxxxxxxxxx; x takových xxxxxxxxx xx použije xxxxxx 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx platebnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx odstavce 2.
2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo skutečného xxxxxxxxx; pokud xxxxxx xxxxx není x xxxxxxxxx, uvede se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxx x adresu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxx skutečného xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx účtu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxx xxx. Xxxxxxxxx je vydáno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx předložení xxxxxxx.
Xxxxxx 14
Zamezení xxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx vlastník xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdanění, k xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx srážkové xxxx xxxxxxx x xxxxxx 11, a xx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.
2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx srážkové xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx má xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xx výši xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Pokud xxxx výše xxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x němž má xxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxx mezi částkou xxxxxxx x splatné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhají xxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx v xxxxxx 11 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stát, x xxxx má xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx daň x xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, započte xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2.
4. Xxxxxxx stát, x xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápočtu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 11.
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
1. Během xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 10, xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2001 xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před tímto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx směrnice Xxxx 80/390/XXX (1) xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, považovány xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 písm. x), xxxxx x 1. xxxxxx 2002 xxxx později xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxx však bude xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx 10 xxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2010, xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenným xxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxx-xx" xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a
- x kterých je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxx xxxxxx 11 x xxxxx xxxxx xxxxx skutečnému xxxxxxxxx, xxxx xx bydliště x xxxxx členském xxxxx.
Xxxxx x 1. xxxxxx 2002 xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výše uvedených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednajícím xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx úloha je xxxxxx mezinárodní smlouvou, xxx čemž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx emise x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 písm. x).
Xxxxx k 1. xxxxxx 2002 nebo xxxxxxx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje se xxxx další emise xx pohledávku xx xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku nebrání xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(1) Xx. věst. X 100, 17.4.1980, s. 1. Směrnice xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/34/XX (Xx. xxxx. X 184, 6.7.2001. s. 1).
XXXXXXXX XX
XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 16
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výběru xxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně, xxx xx srážková xxx uvedená x xxxxxx 11, v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2004 xxxxxxx x zveřejní právní x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Komisi.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2005 xx xxxxxxxxxxx, xx:
x) Xxxxxxxxx konfederace, Xxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx x Knížectví Xxxxxxx budou xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenná opatřením xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, a xx x souladu x xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx uzavřely s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx,
xx) xxxxx existovat xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx závislá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (britské Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx XX této xxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 11 x 12).
3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2005 xxxxxx Xxxx jednomyslně rozhodnutí x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, s ohledem xx xx, xxx xx xxxxxxx zemích x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednomyslně xx návrh Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2.
4. Xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
5. Členské xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx, které přijmou x oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tři roky Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxx Komise x xxxxxxx potřeby Xxxx změny xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nezbytné k xxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxx z úspor x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx narušování xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx v xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 20
Určení
Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx státům.
V Xxxxxxxxxx xxx 3. xxxxxx 2003.
Xx Radu xxxxxxxx
X. XXXXXXXXXXXXXXX x. x.
XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX SUBJEKTŮ, XX XXX XX XXXXXXXX X XXXXXX 15
Xxx xxxxx xxxxxx 15 xxxxx xx "obdobný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx uznána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" považovány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
- xxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxx Gewest (Xxxxxxx xxxxxx)


Xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx)


Xxxxxx xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx)


Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx (Francouzské xxxxxxxxxxxx)


Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)


Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Německy mluvící xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx)


Xxxxx de Xxxxxxxxx (Xxxxxx autonomní oblasti Xxxxxxxxx)


Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxx autonomní xxxxxxx Xxxxxxxxxxx)


Xxxxx xx Castilla-La Xxxxxx (Správa autonomní xxxxxxx Kastilie-La Xxxxxx)


Xxxxx xx Xxxxxxxx-Xxxx (Správa xxxxxxxxx oblasti Xxxxxxxx x Xxxx)


Xxxxxxxx Foral xx Navarra (Xxxxxx xxxxxxxxx oblasti Xxxxxxx)


Xxxxxx xx les Illes Xxxxxxx (Xxxxxx autonomní xxxxxxx Baleárských xxxxxxx)


Xxxxxxxxxxx xx Catalunya (Správa xxxxxxxxx oblasti Xxxxxxxxxx)


Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx oblasti Valencie)


Diputación Xxxxxxx de Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx)


Xxxxxxxx xx las Xxxxx Canarias (Správa xxxxxxxxx oblasti Xxxxxxxxxx xxxxxxx)


Xxxxxxxx xx Murcia (Xxxxxx xxxxxxxxx oblasti Xxxxxx)


Xxxxxxxx xx Madrid (Xxxxxx autonomní xxxxxxx Xxxxxxx)


Xxxxxxxx de la Xxxxxxxxx Xxxxxxxx del Xxxx Xxxxx/Xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx)


Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx (Xxxx provincie Guipúzcoa)


Diputación Xxxxx xx Vizcaya/Bizkaia (Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx)


Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Alava (Xxxx provincie Xxxxx)


Xxxxxxxxxxxx xx Madrid (Xxxxx Xxxxxx)


Xxxxxxxxxxxx de Xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxxx)


Xxxxxxx Xxxxxxx xx Gran Xxxxxxx (Xxxx ostrova Gran Xxxxxxx)


Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx (Xxxx ostrova Xxxxxxxx)


Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)


Xxxxxxxxx Catalán xx Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)


Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx)

Xxxxx

Οργανισμοζ Τηλεπικοινϖνιϖν Ελλαδοζ (Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad)


Οργανισμοζ Σιδηροδρομϖν Ελλαδοζ (Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)


Δημοσια Επιχειρηοη Ηλεκτριομον (Xxxxxx elektrárenská xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

Xx Caisse d'amortissement xx la xxxxx xxxxxxx (XXXXX) (Xxxx xxx umořování xxxxxxxxxx xxxxx)


X'Xxxxxx xxxxçxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (XXX) (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)


Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx (RFF) (Xxxxxxxxxxx železniční xxx)


Xxxxxx Xxxxxxxxx des Xxxxxxxxxx (XXX) (Xxxxxx xxxxxxxx xxxx)


Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xôxxxxxx xx Paris (XXXX) (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)


Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XXX) (Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx uhlí)


Entreprise miničre xx xxxxxxxx (XXX) (Xxxxxxxx x chemická xxxxxxxxxx)

Xxxxxx

xxxxxxx


xxxxxxxxx


xxxxx a obce


Cassa Xxxxxxxx e Xxxxxxxx (Xxxx xxxxxx a xxxxx)

Xxxxxxxxxxx

Xxxxăx Xxxxxxxx de Xxxxxxx (Autonomní xxxxxx Xxxxxxx)


Xxxxăx Autónoma xxx Xçxxxx (Xxxxxxxxx region Xxxx)


xxxxx x obce

- xxxxxxxxxxx subjekty:

Evropská xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx investiční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx banka

Africká rozvojová xxxxx

Xxxxxxx banka/Mezinárodní xxxxx xxx obnovu a xxxxxx/Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace

Meziamerická xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Fomento (XXX) (Andská xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oceli

Severská xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjekt;

2. tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx producentem, který xxxxxxxx a financuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx čemž xxxxxxx soubor xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx orgány xxxxxxx správy;

3. tento xxxxxxxxxxxxx subjekt pravidelně xxxxxxx značný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

4. xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx týká, je xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
"xxxxx-xx" možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 96/2006 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.10.2006.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x.:

44/2016 Xx. x. x., x výpovědi Smlouvy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX a Xxxxxxxxxxx královstvím xx xxxxxxxx xx Nizozemské Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ČR x Xxxxçxxx

x účinností xx 3.9.2016

68/2016 Xx. m. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění mezi XX a Nizozemským xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx vztazích mezi XX a Xxxxçxxx

x xxxxxxxxx xx 14.1.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 96/2006 Xx. m. x. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 75/2017 Sb. m. s. x xxxxxxxxx od 1.1.2018, č. 38/2018 Sb. m. s. x xxxxxxxxx xx 13.9.2018 x č. 29/2022 Sb. m. s. s xxxxxxxxx xx 9.9.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.