Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
448/2006 Sb.

Vyhláška

§1 §2 §3 §4

Obecné ustanovení o testování §5

Testování a posuzování skotu, zebu a buvolů §6

Testování a posuzování koní a oslů §7

Testování a posuzování prasat §8

Testování a posuzování ovcí a koz §9

Testování a posuzování drůbeže §10

Testování a posuzování plemenných ryb §11

Testování a posuzování včel §12 §13

Požadavky na obsah řádu plemenné knihy a řádu chovného registru §14

Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence drůbeže §15

Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence plemenných ryb §16

Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence včel §17

Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat §18

Osvědčení o původu hejna §19

Podrobnosti o údajích na osvědčení o původu hejna pro chovy drůbeže přemístěné z členských zemí Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí §20

Podrobnosti o údajích na osvědčení o ověření původu a stanovení genetického typu §21

Podrobnosti vedení ústředního registru plemeníků §22

Podrobnosti vedení provozních záznamů a předávání těchto záznamů pověřené osobě §23

Podrobnosti vedení záznamů o inseminaci a podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě §24

Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace §25

Podrobnosti provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě §26

Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí §27

Podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby §28

Technické podrobnosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí, vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel §29

Technické podrobnosti identifikace spermatu, embryí a vaječných buněk §30

Technické podrobnosti vedení záznamů o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a technické podrobnosti jejich předávání pověřené osobě §31

Technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel §32

Služební průkaz §32a

Zrušovací ustanovení §33

Účinnost §34

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4 - Testování a posuzování

Příloha č. 5 - Řád plemenářské evidence plemenných ryb a včel

Příloha č. 6 - Ústřední registr plemeníků

Příloha č. 7 - Provozní záznamy vedené na inseminační stanici

Příloha č. 8 - Záznamy o provádění inseminace

Příloha č. 9 - Provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk a podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě

Příloha č. 10 - Rozsah záznamů o přirozené plemenitbě u koní a oslů a způsob jejich předávání pověřené osobě

Příloha č. 11 - Označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel

Příloha č. 12 - Vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce

Příloha č. 13 - Vzor služebního průkazu zaměstnance České plemenářské inspekce

INFORMACE

448

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxx 2006

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plemenářského xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx zákona x. 130/2006 Xx., (xxxx jen "zákon") x xxxxxxxxx §3 xxxx. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 9, §7 xxxx. 9, §9 xxxx. 4, §10 xxxx. 3, §11 xxxx. 5, §12 xxxx. 8, §15 xxxx. 5, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 3, §19 xxxx. 3 a §21 xxxx. 10 xxxxxx:

§1

Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelný xxxxxxx Evropské unie2) x upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plemenitby xxxxx, zebu, buvola xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxx, koz, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x včel.

§2

§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 334/2019 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2019 Sb.

§4

§4 zrušen právním xxxxxxxxx č. 334/2019 Sb.

§5

Obecné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(X §7 xxxx. 9 xxxxxx)

X provádění xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plemen.

§6

Xxxxxxxxx a posuzování xxxxx, xxxx a xxxxxx

(X §7 odst. 9 xxxxxx)

(1) Požadavky xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxx A.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě způsobem xxxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxx A.

§7

Testování x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx

(X §7 xxxx. 9 xxxxxx)

(1) Požadavky na xxxxx záznamů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šlechtitelských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx testy na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výsledek xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonnostní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvířete.

(3) Uznaná xxxxxxxxxxx sdružení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxxxx chovatelská sdružení x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx soutěží xxxxxxx x §7 odst. 6 xxxxxx xxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(X §7 xxxx. 9 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx oprávněnými osobami x chovateli xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce, xxxx B.

(2) Oprávněné xxxxx xxxxxxxxx záznamy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 4 x této vyhlášce, xxxx X.

§9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx

(X §7 odst. 9 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx záznamů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxx X.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamy pověřené xxxxx xxxxxxxx stanoveným x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, část X.

§10

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X §7 odst. 9 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxx D.

(2) Oprávněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxx X.

§11

Testování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

(X §7 xxxx. 9 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb jsou xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 28. února xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx ryb xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plemenných xxx.

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(X §7 xxxx. 9 zákona)

Požadavky na xxxxx záznamů vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxx X.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2019 Sb.

§14

Xxxxxxxxx xx obsah xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(X §9 odst. 2 xxxxxx)

(1) Xxx xxxxxxxx knihy obsahuje

a) xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx členění xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx registraci xxxxx x xxxxxxxx knize, x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx xxxx koní,

d) xxxxxxxxx xx zápis xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx a oddělení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx plemenných xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx plemenné knihy,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx plemenné xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx X xxxxx 1 xxxx X odst. 1 xxxx. x) nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx obsažen ve xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx vedení xxxxxxxx registru,

b) způsob xxxxxxx chovného registru,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v chovném xxxxxxxx,

x) požadavky na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikace plemenných xxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) orgány xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob financování xxxxxxxx registru x

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx X xxxxx 1 bodu X xxxx. 1 xxxx. x) nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx není x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelského xxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx plemenářské xxxxxxxx xxxxxxx

(X §10 odst. 3 xxxxxx)

Xxx plemenářské xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plemenných xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. záznamy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rodičovských hejn,

2. xxxxxxx o počtu xxxxxxx v xxxxxxx x počtu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x označených xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odchovu.

§16

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

(X §10 xxxx. 3 xxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx evidence plemenných xxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx, xxxx A.

§17

Požadavky xx xxxxx xxxx plemenářské xxxxxxxx xxxx

(X §10 xxxx. 3 zákona)

Řád xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 5 x této xxxxxxxx, xxxx B.

§18

Xxxxxxxxx na obsah xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat

(K §11 xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxx x buvolů xx xxxxxxx obdobně čl. 30 nařízení x xxxxxxxxxx zvířatech.

(2) Pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x koz xx použije xxxxxxx xx. 30 xxxxxxxx x plemenných zvířatech.

(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 30 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx potvrzení x xxxxxx koní x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 30 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířatech.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx

x) název a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) registrační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx plemenného xxxxxxx,

x) xxxxx výtěru, datum xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo populaci,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx, x xxxxx chovu xx plemenné xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx pobyt xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxx předků, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

k) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx oprávněné jednat xxxxxx uznaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx plemenné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vylíhnutí,

d) xxxxxxx zvířete,

e) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxx majitele,

g) xxxxx xx xxxxxx otce xx 3 generací xxxxxx, xx strany xxxxx xx 2 xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chovatelského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vylíhnutí xxxxx,

x) datum expedice x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxx a xxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx o původu xxxxx

(X §11 xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Osvědčení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šlechtitelského xxxxxxxx, x jehož xxxxx xxxxxxxx vejce nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) stáří xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx plemenné xxxxxxx,

x) xxxxxx množení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx drůbeže,

g) příjmení, xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo název x xxxxx chovatele,

h) xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxxx chována,

i) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx razítko.

(2) Osvědčení x původu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx jednu xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx.

§20

Podrobnosti x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx hejna xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x členských xxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx

(X §11 xxxx. 5 xxxxxx)

Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemí Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx název a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šlechtitelského xxxxxxxx, x jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx násadových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) název x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vajec xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stupně xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx původu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(X §12 xxxx. 8 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx vedeno v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xx-xx xxxxx, plemeno, rok xxxxxxxx, pohlaví,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxx, x ostatních xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jméno, xx-xx známo, plemeno,

d) xxxxx DNA, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx DNA xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx genetického xxxx,

x) xxxxxxxx ověření xxxxxx nebo stanovení xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Výsledek xxxxxxx původu nebo xxxxxxxxx genetického typu xx xxxxxxxxx xxxxx

x) "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx", pokud xxxxxxxxx genetických typů xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) "xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx potomka, x xx

1. "xxxxx nesouhlasí x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx otec",

2. "xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx",

3. "původ xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - nesouhlasí xxx xxxxxx", xxxx

4. "xxxxx nesouhlasí x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx určit, který x xxxxxx xxxxxxxxxx",

x) "xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx místě xx xxxxxxxxxxx správné xxxxx", xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) "původ nelze xxxxxx", xxxxx xxxx x dispozici xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx ryb xxxxxxxxxxxx xxxx) a xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx, xxxx

x) "xxxxxxxx testace" xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, u plemenných xxx xxxxxxxxxxx hejna, xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněnou xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §15 xxxx. 5 xxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx v příloze č. 6 x této xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(X §16 xxxx. 2 zákona)

Požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx inseminační xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 7 k xxxx vyhlášce. Provozní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 14 dnů.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamů x inseminaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osobě

(K §17 xxxx. 5 xxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x provádění inseminace x podrobnosti předávání xxxxxx záznamů pověřené xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 8 k xxxx vyhlášce.

§25

Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(X §17 odst. 5 xxxxxx)

Xxx řádné a xxxxxxxx xxxxxxxxx plemenice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx teplé xxxx,

3. xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustájení,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx při inseminaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pověřené xxxxx

(X §18 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Požadavky xx obsah provozních xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x vaječných buněk xxxx xxxxxxx x příloze č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x vaječných xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxx

(X §18 xxxx. 3 xxxxxx)

X zajištění xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu embryí xxxxxxxx zabezpečí

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. oddělený xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pomůcek nebo xxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxx,

3. místo x xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x hodnocení, zpracování x xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx dárkyň xxx xxxxxxxx,

6. xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx uložení xxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxxxx příjemkyň xx xxxxx xxx volném xxxx skupinovém xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxx xxxx,

4. xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx embryí,

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

6. xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx embryí.

§28

Podrobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přirozené xxxxxxxxxx

(X §19 odst. 3 xxxxxx)

(1) X xxxxx skotu, zebu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx býkem xx xxxxxxxxx "Inseminační xxxxx" uvedeném x příloze č. 8 k této xxxxxxxx, xxxx A.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ohlásí chovatel xxxx zapuštění na xxxxxxxxx "Hlášení x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plemenitbě", které xxxxxx pověřené xxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx působení xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxx xxxx nebo xxxx xx rozsah xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx "Inseminační xxxxx" xxxxxxxx x příloze č. 8 x této xxxxxxxx, xxxx X.

(5) V xxxxx ovcí nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x vyhodnocuje xxxxx x přirozené xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dováženého spermatu, xxxxxx, vaječných buněk x plemenného materiálu xxx a včel

(K §21 odst. 10 xxxxxx)

(1) Průvodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, embryí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spermatu, embryí x xxxxxxxxx buněk xx xxxxxxx obdobně xx. 30 nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx pobyt xxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxxxxxx,

x) příjmení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx pobyt nebo xxxxx x sídlo xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx, populace,

e) xxxxx kusů,

f) xxxxxxxxx xxxx individuální označení xxx,

x) xxxxx odběru,

h) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x příjmení x podpis osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Průvodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x plemenné příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxx x xxxxxxxxx x zdravotním stavu xxxxx.

§30

Technické xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx buněk

(K §21 xxxx. 10 xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx identifikovat xxxxxxx x otce xxxxxx, xxxxxxx, kód střediska xxx přenos xxxxxx, xxxxx získání x xxxxx xxxxxx x xxxxx.

§31

Technické podrobnosti xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx buněk, násadových xxxxx drůbeže a xxxxxxxxxx materiálu xxx x xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(X §21 xxxx. 10 xxxxxx)

(1) Záznamy x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x uvádění xx xxxxx plemenné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) počet prodaných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vajec,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) údaj x xxxx původu.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx inseminačních xxxxx,

x) xxxxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvádění xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x uvádění xx xxxxx plemenných xxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx pobyt xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx pobyt xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) druh xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx individuální označení xxx,

x) xxxxx xxxxxx.

§32

Technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, embryí, xxxxxxxxx xxxxx, násadových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ryb x xxxx

(X §21 odst. 10 xxxxxx)

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx, koní, xxxxxx, xxxx x xxx x obaly xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x příloze č. 11 x této vyhlášce. Xx obalech dovážených xxxxxxxxxxxxx dávek se xxxxxxxxxx xxxxx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx drůbeže a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, názvem xxxx xxxxx chovu, ze xxxxxxx násadová xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx "xxxxxxxx vejce". Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx označeny xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, jménem x xxxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx písmen a xxxxxx xxxxxxx 2 xx a šířkou 1 mm.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx obsahují

a) xxxxx xxxxxx gamet,

b) druh, xxxxxxx x linii,

c) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx mlíčáka xxxx xxxxxxxxxx,

x) objem xxxxx xxxxx,

x) příjmení, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx bodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx a xxxxx,

x) populaci,

d) identifikační xxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxx xx stadiu xxxxxx bodů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §24 xxxx. 12 písm. x) zákona]

Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uveden x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xx xxxxxx v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 471/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

2. Vyhláška x. 326/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 471/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

3. Vyhláška x. 475/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 471/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 154/2000 Sb., x šlechtění, plemenitbě x evidenci hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 326/2003 Xx.

§34

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Ministr:

Ing. Xxxxxx, XXx. x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 448/2006 Xx.

Xxxxxxx č. 1 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2019 Sb.

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 448/2006 Sb.

Příloha č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2019 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 448/2006 Xx.

Xxxxxxx č. 3 zrušena právním xxxxxxxxx č. 334/2019 Sb.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 448/2006 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

X. XXXX, XXXX X XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx testování x posuzování

Tabulka x. 1

X. Chovatel xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx:
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a mléčných xxxx)
3. xxxxx a xxxxx vyřazení xxxxxxx
X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx:
1.
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
1.1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
1.2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dobu od xxxxxxxxxxx xxxxxx
1.3. xxxxxx xxxxxxx
1.4. xxxxxxxx nadojeného xxxxx xxx xxxxxxxx x xx
1.5. číslo xxxxxxxxxx vzorku
2.
Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mléka
2.1. xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx
2.2. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x laktózy
2.3. xxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxx
3.
Xxx xxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3.1. identifikační xxxxx xxxxxxxxx
3.2. datum zkoušky
3.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
3.4. xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
4.
Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
4.1. identifikační xxxxx xxxxxxxxx
4.2. datum provedení xxxxxx x hodnocení
4.3. xxxxxx laktace
4.4. tělesné xxxxxxx
4.5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znaků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě

Oprávněné xxxxx xxxxxxxxx správné a xxxxx záznamy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxx.

Xxxxxx x výběru býka xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

1.
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
2.
xxxxx xxxxxxxx xxxx
3.
xxxxx a xxxxx xxxxxx býka
4.
údaje x xxxxxx býka
5.
jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
6.
xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x trvalý xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
7.
xxxxx x hmotnosti x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx růstové xxxxxxxxxx
8.
xxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxx výsledku xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plemenitbu nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
9.
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX

Xxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxxxxxxxxxx chovu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxxxx xxx odhadu xxxxxxxx hodnoty.

Záznamy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x posuzování

Tabulka č. 3

X. Xxxxxxxx xxxxxxxx x eviduje xxxx xxxxx:
1. identifikační xxxxx x xxxxx narození xxxxxxx
2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
3. xxxxx zapuštění x xxxxxxxx prasnice
4. xxxxx xxxxx x x xxxx živě xxxxxxxxxx xxxxx
5. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prasat x xxxxxxx
6. datum xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
X. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx:
1.
xxx účely xxxxxxxx kance x xxxxxxxxx xx kontroly xxxxxxxxxxx
1.1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx prasnice, xxxxx xxxxxx (zařazení do xxxxx), xxxxxxx, xxxxx
1.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx kance x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx), xxxxxxx, xxxxx
1.3. xxxxxxxx dosažené xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodičů x xxxxxxx užitkovosti
1.4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx kance xx xxxxxxxxxx
2.
xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2.1. xxxxxx xxxx
2.2. počet xxxxx x x toho xxxx narozených xxxxx xxxxx xxxxxxx
2.3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
2.4. xxxxx struků xxxxxxxxxx xxxxx
2.5. xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 18 xx 24 xxx xxxx
3.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
3.1. čísla xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx podle xxxxxxx
3.2. xxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastností x masné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
3.3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx odchovávaných xxxxxx
3.4. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z chovu
3.5. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
4.
xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unifikovaným xxxxxx testem
4.1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
4.2. xxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxx ukončení xxxxx
4.3. xxxxxxxx denní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx testu x xx konce testu, xxxxxxxxx x xxxxx
4.4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
4.5. xxxxxxxx ultrazvukového xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx vedené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x kontrolou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x chovu a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabulce x. 4

Tabulka x. 4

Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx narozených selat, xxxxxxxxx datum xxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxxxxx reprodukčních xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x 18 xx 24 dnech xxxxx
Xxxxxxxx plemeníka nebo xxxxxxxxx při nákupu x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plemenice x xxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plemenice, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx typu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx x ústřední registr xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, body xx xxxxxxxxx
Xxxxxxx potomstva
Identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx selat, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx selete x xxxxxxxx zjištěné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, výsledek hodnocení, xxxxxxxxxxxxx údaje kupujícího
Hlášení x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě

Oprávněné osoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako hlášení xxxxxx vstupních xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx jedenkrát xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx údajů.

C. XXXX X XXXX

Xxxxxxx xxxxxx oprávněnými xxxxxxx x chovateli xxx xxxxxxxxx x posuzování

Tabulka x. 5

X. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

2. datum xxxxxx

3. četnost xxxx x xxxxxxx narozených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxx x důvod vyřazení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx registru

B. Xxxxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxx xxxxx xxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx schopností

1.1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1.2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.3. xxxxx xxxxxx plemenice

1.4. xxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1.5. xxxxx xxxxxxxxxxx mláďat xx vrh

1.6. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

1.7. xxxxx hmotnost xxxxxx x xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx hmotnost xxxxxx masných xxxxxx xxx

1.8. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx

2. xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx mléčné užitkovosti x xxxxxxx plemen xxxx a koz

dojivosti

2.1. xxx prováděné xxxxxxxx

2.2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

2.3. xxxxxx xxxxxxx

2.4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v kg

mléčných xxxxxx

2.5. xxxxx bílkovin, xxxx x xxxxxxx

3. xxx účely xxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxx xxxxx vlny x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ovcí x xxxxxxxxxx xxxxxx koz

vlna xxxx

3.1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

3.2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlny

srst xxx

3.3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyčesávání

3.4. xxxxxxxx nastříhané nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx

4. xxx účely xxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x chovných ovcí x koz

4.1. identifikační xxxxx xxxxxxx

4.2. xxxxx xxxxxxxx, plemeno a xxxxxxxx xxx

4.3. xxxxx xxxxxxxxx

4.4. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správné x xxxxx záznamy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x posuzování xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxx pomocí elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však 15. 1. x 15. 8. xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plemeníka obsahuje:

Tabulka x. 6

1.
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
2.
xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3.
xxxxx o xxxxxx
4.
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx chovatele
5.
jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x trvalý pobyt xxxx xxxxx x xxxxx majitele
6.
údaje o xxxxxxxx hodnotě plemeníka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx plemeníků x xxxxxx, hmotnosti x zevnějšku xxxxxxxxx
7.
xxxxxxxx xxxxxx
8
xxxxx a podpis xxxxxxxxxxx

X. XXXXXX

Xxxxxxx vedené xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx při testování x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 7

1. xxxxxxxxxxx vlastnosti – xxxxxxxxx x xxxxxxxxx násadových xxxxx
2. xxxxxxxx vlastnosti – xxxxxx x hmotnost xxxxx
3. exteriérové znaky – xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx
x) xxxx
x) xxx, křídla, xxxx a nohy
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) konstituce, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx x znaky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx šlechtitelských x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x populací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. K plemenitbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx potomstvo prověřováno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx písemně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobě.

E. XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami x chovateli xxx xxxxxxxxx x posuzování

Rodokmenová xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx x 3 generacích xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx x evidenční xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx matka xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dědičnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 8.

Tabulka x. 8

1. xxxxx xxxxxxxxx matky
2. datum xxxxxxxxxx
3. xxxxxxx kladení
4. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5. xxxxx umístění xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx přidána
6. xxxxx x zhodnocení xxxxxxxx xx 1. - 3. xxxxxxxx xxx
x. xxxxxxx užitkovost xxxxxxxx v kg x x %
x. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx rozvoj, xxxxxx
x. xxxxxxxxx x nemocem
7. xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx ztrátě
8. údaje x xxxxxxxx užitkovosti xxxxxxxxx (matek - xxxx) xx 1. xxxxxxxx xxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 448/2006 Sb.

A. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plemenných xxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx (registrační xxxxx)

2. xxxxxxxxxxxx identifikační xxxxx (mikročipové xxxxxx)

3. xxxxxxx

4. původ mlíčáka/jikernačky (xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

5. věkovou xxxxxxxxx

6. xxxxx xxxx xxxxx chovatele

7. identifikaci xxxxx

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plemeny x xxxxxxxxxxxx markery plemene/jedince

9. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

10. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxx xxxxx, reprodukční xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dosažené xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx testů meziplemenných xxxxxxxx

1. xxxxx testovaného xxxxx

2. xxxxxxx kategorii

3. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxxxx vzdálenost rodičovských xxxxxx/xxxxx

6. xxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx testování.

B. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včel

Řád xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plemenném chovu xxxx, základní dokumenty, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx postupy a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dokumenty xxxx:

1. Xxxxxxxxxxx řád

2. Příručka xxxxxxxxxxx práce

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chovů x xxxxx x uznávacím xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

1. Xxxxxxx matek xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxx matriky xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

3. Xxxxxx ročního xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5. Xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx matek xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, oblastních x rozmnožovacích) se xxxxxxxx xxxxxxxx, přilepenými xx hruď, s xxxxx xx 1 xx 99. Značky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 9.

Xxxxxxx x. 9

matky xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx letopočet xxxxx
xxxxx
1 xxxx 6
xxxx
2 xxxx 7
xxxxx
3 nebo 8
červená
4 xxxx 9
xxxxxx
5 xxxx 0
xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx složeno x 5 - 6 xxxxxx a 6 xxxxxx xxx, xx

x) 1. xx 3. xxxxxxx označuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) 4. xx 6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) 1. x 2. xxxxxxx označuje xxx narození xxxxx,

x) 3. xx 6. xxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx.

Xxxxx evidenční xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx:

xxxxx matky - xxxxx xxxx xxxxx / xxxxx xxxxx trubců

V případě, xx xx xxxxxxx x pozici xxxxx xxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxx matky xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx pářené matky xx xxxxx xx / zkratka H (xxxxxxxx xxxxx), X (xxxxxx), XX (xxxxx xxxxxx xxxx N (xxxxxxx).)

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 448/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx x. 10) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx č. 11).

Xxxxxxx x. 10

Xxxxxxxxx
xxxx
x) xxxxxxxx xxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x třímístné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (jednotlivé xxxxx jsou označovány xxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
x) jméno x identifikační číslo xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 2. xxxxxxxx předků1)
d) xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxx ověření xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx x trvalý xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx2)
x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx
x) xxxxx xxxxxx
x) barva xxxxxx
x) původ xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx knihy, xx xxxxx xx xxxxxx
x) plemeno
g) plemena xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx známa
h) xxxxx narození
i) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx, jméno x trvalý xxxxx3) xxxx název a xxxxx3) chovatele, u xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx majitele
l) xxxxx xxxxxx x označení xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx hřebec xxxxxx
xxxxx4)
x) xxxxxxxx kance x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx linie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx názvy xx nejvýše 15 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx nejvýše čtyřmístnými xxxxxxxxxxxxx zkratkami)
b) identifikační xxxxx kance
c) xxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx
x) příjmení, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx název x sídlo chovatele, x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx a trvalý xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx testu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxx §12 xxxx. 5 xxxxxx
xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx třímístnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
x) identifikační xxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx
x) příjmení, xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx testu stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xxxxxx
xxxxx
x) xxxxxxxx kozla x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx linie x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxx označovány xxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxxxxx znaků)
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x) datum xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pobyt xxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xxxxxx

Xxxxxxxx:

1) X xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx plemenům, pro xxxxx xxxx x XX xxxxxx plemenná xxxxx, lze xxxxxx xxxxx xxxxx generací xxxxxx.

2)

x) Dojde-li k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx plemenných xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků, xx xxx x xxxxx registru xxxxx xxxxxxxx.

x) Hodnocení plemeníků xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xx xxxxxxx posouzením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx knihy x xxxxxxxxx.

3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx uvádět xxxxx jméno a xxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx narodil.

4) Xxxxxxxx registr kanců xx dělí xx xxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx genofondu, xxxxx xx zařazují xx xxxxxx xxxxxx:

1. xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx působící v xxxxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx registrováni xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozmnožovacích a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x užitkových xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navrhuje xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx šlechtění, tak x xxxxx nakoupené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx chovech. Xx xxxxxxx oddílu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kanců xxxxxxx xxxx ušlechtilé, landrase x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, kolik xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx program; xxx xxxxxx počtu kanců xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx oddílu.

Každá část x xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x samostatný xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 11

X. Xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, pro xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plemenná xxxxx, je xxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx jeho majitele xxxxxxxxx xxxxxxxx chovatelského xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx:

1. x plemeníků z xxxxxxxxxx chovu

a) doklad x xxxxxx plemeníka xx plemenitby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx osvědčení x ověření původu x výsledkem "xxxxx xxxxxxxx x uvedenými xxxxxx"

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx genetického xxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x původu plemenných xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

2. x plemeníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemí Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx5)

x) x býků x xxxxxx osvědčení x stanovení genetického xxxx xxxxx §12 xxxx. 5 zákona

c) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dávek xxxxxx x plemenné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx plemen, xxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kniha xxxx xxxxxx xxxxxxx

X. Hřebec xxxxxxxxxx x plemeni, xxx které xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kniha, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxx majitele.

Součástí xxxxxxx xx:

x) xxxxxx x xxxxxx plemeníka xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx chovatelské xxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky výběru

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu

c) zootechnické xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx:

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx chovatelského xxxxxxx xxxxxx

x) u býků xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx s výsledkem "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rodiči"

d) osvědčení x xxxxxxxxx genetického xxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx to umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx program xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx:

5) X xxxxxxx xxxx může být xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx tuzemským uznaným xxxxxxxxxxxx sdružením.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 448/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. XXXX, ZEBU X BUVOLI

Obsah provozních xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 12

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx xxxx

x) značka x xxxxx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx

2. evidence x xxxxxxxxxx býcích

o xxxxxx býka xx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

3. záznam x xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx odebraného xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx ejakulátu

c) xxxxxx ředění

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dávek

4. xxxxx záznam x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dávek

5. xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spermatu

zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6. xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

7. xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X. KONĚ

Obsah xxxxxxxxxx záznamů vedených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 14

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx záznamů

1. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx hřebce

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávek

d) xxxxxx xxxxxxxxxx

2. xxxxxx x xxxxxx inseminačních xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) datum výdeje

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx vydaných inseminačních xxxxx

3. xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) potvrzení o xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanici

Tabulka x. 15

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx provozních xxxxxxx

1. xxxxxxx evidence xxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxx

x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) datum xxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx kance

b) xxxxxxxxx x původu

c) všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

3. xxxxxx x odběru xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx spermatu

d) xxxxx xxxxxxxxxx registru x linie xxxxx

x) xxxxx inseminačních dávek

D. XXXX X KOZY

Obsah xxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 16

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx

x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

2. evidenční xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

3. xxxxxx o xxxxxx spermatu

všechny xxxxx x hodnoceném xxxxxxxx xxxxxx jeho zpracování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x chronologickém xxxxx

4. xxxxxx o xxxxxx inseminačních xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx

x) datum xxxxxx spermatu

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 448/2006 Xx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. XXXX, XXXX X BUVOLI

Obsah xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podrobnosti xxxxxx předávání xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 17

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx záznamů

Způsob xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx list xxxxx Xxxx X

x) xxxxx inseminace

Osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx části X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

x) datum xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx médií x xxxxxxx xxx xx xxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx inseminace provedena, xxxx vstupní xxxxxx xxxxxxxx osobě. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, vyhodnocuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X. XXXX

Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Oprávněná xxxxx xxxx chovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx č. 18.

Xxxxxxx x. 18

Xxxxxxxxxxx lístky

Obsah xxxxxxx

xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx x matka, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plemenné xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx zapsána

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spermatem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx)

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) označení, xx xxxxx xxxxxxxx knize xx hřebec zapsán

f) xxxxx zapuštění

g) xxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxx

xxxxx x xxxxxx připouštěcí xxxxxx - xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prvních xxxx xxxxxxxxxxxxx lístcích x xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx hříběte, xxxxxxxx xxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, číslo čipu xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, dvojčata)

d) grafický xxxxx hříběte (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx)

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zapuštění)

f) xxxxx xxxxxxxx hříběte

První x xxxxx připouštěcí xxxxxx (xxxx jen "PL") xxxxxxxxx x připouštěcím xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx osobě (xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxx). Druhý PL xx určen pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x ČR xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx plemeno, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XX přímo pověřené xxxxx, druhý PL xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx PL xx xxxxxxxxxx klisny předává xxxxxxx xxxxxx majiteli xxxxxx. Třetí XX xxxxxx xxxx hlášenka x xxxxxxxx xxxxxxx x zasílá xx xx 21 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx XX xxxxxx xxxx žádost o xxxxxxxxx průkazu xxxx. Xxxxxx PL xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a registraci xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do něj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx koní, číslo xxxx xxxx xxxxxx x grafický xxxxx xxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vystavení xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaznamenává údaje x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 19.

Tabulka x. 19

Způsob xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxx inseminaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spermatem
do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx inseminaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx průvodní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zasílá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx klisny xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o původu xxxx průkazu xxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx chovatelského xxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plemene xxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 10.

X. XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 20

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx záznamů
1. stájová xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) identifikační xxxxx plemenice
b) xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx
x) datum všech xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx
x) xxxxx ústředních xxxxxxxx připouštěných plemeníků
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 21

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě
Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx
Xxxxx evidence
Inseminační xxxxx
xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx kance

D. XXXX A KOZY

Obsah xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) Chovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx narození xxxxxxxx x osoby xxxxxxxxx x chovatelé provádějící xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.

x) Pověřená xxxxx přejímá, xxxxxxxxxx x vyhodnocuje údaje x xxxxxxxxxx bahnic xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dohodnutých xxxxxxxxx x xx smluvních xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 448/2006 Xx.

Xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx buněk x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chovateli a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx provozních xxxxxxx x získávání x xxxxxxxxxx embryí x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 22.

Tabulka x. 22

1. Xxxxxxx x přenosových týmech

registrační xxxxx týmu

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) kód plemene

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx plemenice

c) xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pověřené osobě

Osoba xxxxxxxxxxx středisko xxx xxxxxx xxxxxx předává xxxxxxx x úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx vaječných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlášením xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx x. 23.

Xxxxxxx x. 23

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx vedení xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx

Xxxxx oprávněná x provádění XX xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx matky xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx - xxxx embrya x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx

Xxxxxx XX

x) číslo stáje

Osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxx XX vede "Soupis XX" x písemnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxx XX xxxxxxxx, jako xxxxxxx doklad pověřené xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx reprodukce xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX

x) xxxxx přenosu

d) xxxxxxxx xxxxx embrya

e) xxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxx v ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 448/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x přirozené xxxxxxxxxx x koní x xxxx x xxxxxx xxxxxx předávání pověřené xxxxx

X. XXXX A XXXX

(xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx)

1. Chovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plemenitbu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x xxx. x. 18 přílohy č. 8 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx evidence a xxxxxxx majiteli klisny xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX, obdrží xxxxxxx hřebce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

3. Chovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxx xxxxxxxx připouštěcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x 4 průpisových xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se stejným xxxxxxxxxxxx číslem, které xxxxxxxx:

x) název x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx

x) xxxxx stanice xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxx"

x) xxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx x matku xxxxxx

x) základní xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) jméno x adresu xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx byla klisna xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx a poslední xxxx x xxxxx xxxx)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx klisna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) datum xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx lístky zůstávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx chovatelského xxxxxxxx xx 21 dnů xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Třetí xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Čtvrtý xxxxxx je xxxxx xxx majitele xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxx x) xx x):

x) xxxxx x výsledku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx majitele xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (x klisen, které xxxxxx živé hříbě xxxxxxxxxx xx 31.8. x xxxx následujícím xx připuštění.

Příloha x. 11 x xxxxxxxx x. 448/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, embryí, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x plemenného xxxxxxxxx xxx x včel

A. XXXX, XXXX A XXXXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xx xxxxx xxxxxxxx pocházejícího xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx oběhu x Xxxxx republice xxxx xxx xxx odběru, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx přílohy č. 6, xxxxxxx x. 10, xxxx, xxxx. x).

x) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx odběru, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jméno x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 6, xxxxxxx x. 10, xxxx, xxxx. x).

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx označena (xxxxxx xx zavařeného xxxxx)

xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x ústředním registru xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (kód Xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx národní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvádí xx xx ním XXX kód xxxx.

X. XXXX X XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xx obalu xxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x transportu uvedeno xxxxx xxxxxx spermatu x xxx inseminační xxxxxxx.

x) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v České xxxxxxxxx a uváděného xx oběhu x Xxxxx republice xxxx xxx xxx odběru, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx "označení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka x. 10, hřebci, písm. x).

x) Xx obalu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle přílohy č. 6, xxxxxxx x. 10, hřebci, xxxx. x).

X. XXXXXXX

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Na xxxxx spermatu xxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, uchovávání x xxxxxxxxxx uvedeno "xxxxxxxx xxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx" podle přílohy č. 6, tabulka x. 10, xxxxx, xxxx. x) a xxxxx xxxxxx spermatu; x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanici (kontrolní xxxxxx) xxxx být xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx přílohy č. 6, xxxxxxx č. 10, xxxxx, písm. a) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X. OVCE X XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx přílohy č. 6, xxxxxxx č. 10, xxxxxx, xxxx. x).

x) Xx xxxxx spermatu xxxx být při xxxxxx, xxxxxxxxxx, uchovávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků" xxxxx přílohy č. 6, tabulka x. 10, xxxxx, xxxx. x).

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxxxx x. 448/2006 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxxx plastová karta xxxx xxxxx o xxxxxxxxx 86 x 54 xx se xxxxxxxxxxxx xxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx druhém xxxxx xxxxxx text "XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX". Xx třetím řádku xx xxxxxx xxxx "XXXXX, JMÉNO A XXXXXXXX:". Xx čtvrtém xxxxx xx xxxxxx xxxx "XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX:". Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "XXXXX XXXXXXXXX:" x text "XXXXXXXX XX:". Na xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx "XXXXXXXX XXXX:". X levé xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o rozměrech 26 x 34 xx, xxx xxx xx xx sedmém xxxxx xxxxxx text "XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX:". Xxxxxx nahoře xx xxxxx xxxxxx znak. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx řádku je xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x zapsání xxxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jménem, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx titul xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx písmeny. Xxxxx vystavení a xxxxx platnosti xx xxxxx xx xxxxxxx xx.xx.xxxx. Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx "xxx xxxxxxx". Všechny xxxxx xxxxxx zapisovaných xxxxx jsou vyhotoveny xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Pozadí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve spodní xxxxx do xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je barevná. Xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům §7 xxxxxxxx x. 400/2011 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx o cestovních xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx řádku xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx plemenářské xxxxxxxx (xxxxx "Česká xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), na prvním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx slovy "XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX" xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX. X. 154/2000 Sb., X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX JE XXXXXXX.". Xxx tímto xxxxxx je xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Vyobrazení xxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxx vzoru xxxxxx xxxxxx služebního průkazu xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 12 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 334/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx č. 448/2006 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 86 x 54 xx xx xxxxxxxxxxxx rohy.

b) Xx lícové xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx XXX (xxxxx "Česká plemenářská xxxxxxxx"), xx xxxxxx x druhém xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "XXXXXXXX PRŮKAZ XXXXXXXXXXX XXX". Na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx v xxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xxxxx státní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x barevném provedení. Xx xxxxxx až xxxxx xxxxx vpravo xx xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx šestém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X levé části xx xx xxxxxx xxxxxxx, xx šestého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fotografie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx provedení fotografie xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxxxx x. 400/2011 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx průkazech a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx průkazu xx xx prvním x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx Xxxxx plemenářské xxxxxxxx (xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx prvním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx slovy "XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX" xx xxxxxx xx xxxxx řádku je xxxxxx xxxx "XXXXXXX XXXXXX PRŮKAZU XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX. X. 154/2000 Sb., X ŠLECHTĚNÍ, XXXXXXXXXX X EVIDENCI XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXX PRŮKAZU XX XXXXXXX.". Xxx xxxxx xxxxxx je xx xxxx straně xxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Vyobrazení xxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxx xxxxx rubové strany xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 13 vložena xxxxxxx předpisem x. 334/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 448/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2006.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

57/2011 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 448/2006 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2011

64/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 136/2004 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx x. 448/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení plemenářského xxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 57/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

334/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 448/2006 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx plemenářského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 90/425/EHS xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxxx x některými xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 90/427/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x koňovitými xxxxxx Společenství.

Směrnice Xxxx 90/428/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990 x obchodu x xxxxxxxxxx určenými xxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1012 xx xxx 8. xxxxxx 2016 x zootechnických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plemenitbu čistokrevných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii, pro xxxxxx s nimi x xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxx, x změně nařízení (XX) x. 652/2014 x xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX x 90/425/XXX x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat ("xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

3) Rozhodnutí Komise xx xxx 19. xxxxxxxx 1984 x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx (84/419/EHS).

4) Rozhodnutí Xxxxxx xx dne 10. xxxxx 1996 o xxxxxxxxxx xxx xxxxx x evidování xxxxxxxxxx xx plemenných xxxx xxx xxxxxx xxxxx (Xxxx x významem xxx EHP) (96/78/ES).

5) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1989 stanovující xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (89/502/EHS).

6) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx do xxxxxxxxxx xxxx (90/255/EHS).

7) Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2005/379 xx xxx 17. xxxxxx 2005 x xxxxxxxxx x xxxxxx zvířete x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jeho spermatu, xxxxxxx a embryí.

8) Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 90/258 xx xxx 10. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovce x xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

9) Rozhodnutí Xxxxxx (XXX) č. 89/503 ze xxx 18. července 1989, kterým se xxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prasata, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 89/506 xx xxx 18. xxxxxxxx 1989, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx chovných xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.