Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

340/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vymezení pojmů §2

Příslušný orgán v České republice §3

Informační povinnosti České národní banky §4

Činnost instituce na území České republiky §5

Penzijní plány §6

Podmínky nabytí důchodových práv §6a

Zachování odložených důchodových práv §6b

Jiná ujednání v kolektivní smlouvě §6c

Informace poskytované účastníkům a příjemcům §7

Informace pro případ skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti §7a

Přehled důchodových dávek §7b

Informace poskytované potenciálním účastníkům §7c

Společné ustanovení o způsobu poskytování informací §7d

Dohled České národní banky §8

Pořádková pokuta §8a

Přestupky

Přestupky právnických osob §9 §10

ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ §10a

Opatrování aktiv, nakládání s nimi a kontrola §10aa

Systém správy a řízení §10ab

Politika odměňování §10ac

Klíčové funkce §10ad

Řízení rizik §10ae

Funkce interního auditu §10af

Pojistně matematická funkce §10ag

Vlastní posuzování rizik §10ah

Přeshraniční převod §10ai §10aj

Oprávnění a povinnosti dohledového orgánu §10b §10c §10ca §10cb

Technické rezervy §10d

Dodatečná aktiva §10e

Investování §10f

Přeshraniční činnost §10g

Solventnostní pravidla §10ga §10gb §10gc

Garanční fond §10gd

Přepočet částek §10ge

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §10h

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §11

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §12

č. 248/2008 Sb. - Čl. II

č. 180/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

340

ZÁKON

ze xxx 24. xxxxxx 2006

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx zaměstnaneckého penzijního xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie než Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx připojištění se xxxxxxx příspěvkem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx instituce zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx formu, xxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přispěvatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přispěvatelů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

3. povolena v xxxxxxxxx členském xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) institucí se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx provozována x xxxxxxxxx za obdobných xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 x 2,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než Xxxxx republika, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx sídlo, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx Česká xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx v zaměstnaneckém xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx instituce, popřípadě xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx x x pobírání xxxxxxxxxxx xxxxx ji xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) příjemcem xxxxxxx xxxxx pobírající důchodové xxxxx,

x) penzijním xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx důchodové xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány x xx jakých xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dávkami xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx riziky rizika xxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx penzijním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx zaměstnaneckého penzijního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účastníkem xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx splnění podmínek xxx nabytí xxxxxxxxxxx xxxx vznikne xxxxx xx důchodové xxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxx xxxx doba aktivní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaná xxx nabytí důchodových xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx důchodová xxxxx nabyl, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx důchodovými xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění, x němž xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx odložených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodových xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastník, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aniž x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx,

x) pozůstalým xxxxx, xxxxx má důchodová xxxxx v xxxxxxx xxxxx účastníka x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx způsobilá k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x odpovídající aktiva xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx závazky, xxxxxxxxx rezervy x xxxxx práva a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx být využívány xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezměněné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxx němž xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx sociálními x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX XXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX O XXXXXXXXX HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, XX ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxx orgán v Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx zákona je Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí, x to v xxxxxxxx spadajících xx xxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 6 týdnů ode xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx informace x xxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxxxxx penzijnímu pojištění,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

3. xxxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění x xxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx institucí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provozují x Xxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxx, x příslušných xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxx instituce x domovském xxxxxxxx xxxxx povolily; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§5

Činnost xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx pojištění x

x) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. a).

(2) Instituce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x zaměstnaneckému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxx zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx plány

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx musí splnit xxxxxxxx podle §6a x 6b x xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveného věku x úmrtí; xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx než 65 let,

b) formy xxxxxxxxx důchodových xxxxx; xxxxxx x forem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jen x výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx důchodové xxxxx, nebo

2. s xxxxx vrácením xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souhlasí účastník x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv.

(3) Ustanovení §6a, 6b x 7a se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx dávky, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6a, 6b x 7a se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx institucí, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidace.

(5) Xxxxxxxxx uveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3.

§6a

Podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li nabytí xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx minimálního xxxx, xxxxx stanovený minimální xxx xxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx 21 let.

(2) Xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx odcházející xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx s penzijním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx zaplacených příspěvků, xxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanec.

§6a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 180/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 16.8.2018

§6x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodových xxxx

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se počáteční xxxxxxx těchto xxxx xx xxx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odcházejícího xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx hodnotou xx xxxxxxxxx xxxxxxx zacházet xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 nebo 5.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx částku, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodových xxxx.

(4) Xxxx-xx se hodnota xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx upravena podle xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx a xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx odložených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobně.

§6b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2018 Xx. x účinností od 16.8.2018

§6x

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě

Kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx 6b, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob.

§6c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2018 Sb. x účinností xx 16.8.2018

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příjemcům

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníkům x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx musí xxx poskytovány minimálně x rozsahu odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Instituce xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx účastníku při xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zúčastněných na xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x penzijním xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníky a xxxxxxxx o každé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo příjemce, x xx xx 2 xxxxxx.

(3) Instituce xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx účastníkům x xxxxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx členského státu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dohledu,

b) xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) investičním xxxxxxx, xxxxxxxx možnosti xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx profilům,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) podmínkách xxxxxxxxxx xx záruk x xxxxx penzijního xxxxx xxxx určité výše xxxxx, xxxxx o xxx, xx xx x xxxxx penzijního xxxxx xxxxxxxxxxx žádná xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx dávek, xxxxxxx-xx xx x úvahu,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x penzijním xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxxxx, nebo za xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx toto období xxxxxx xxx 5 xxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx riziko xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí,

h) struktuře xxxxxxx, xxxxx vznikají xxxxxxxxxx x příjemcům x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) možnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx důchodových xxxxx,

x) doplňujících xxxxxxxxxxx xxx účastníky, xxxxx xxxx právo na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx takový xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7a,

x) xxxxxx převoditelnosti důchodových xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxxxxx,

x) investičním riziku, xxxxx xx xx xxx účastník xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možností x x skutečném investičním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nákladů xxxxxxxxx x investicemi.

(5) Xxxxxxxxx je povinna xx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) zaslat xxx xxxxx účetní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxxx xx o prohlášení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxx instituce; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x příjemců xxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx použity x xxxxxxxxx projekcí xxxxxxxxx x §7b xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat účastníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxx odchodu xx xxxxxxx stanoveného zákonem xxxx penzijním xxxxxx x možnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek. Při xxxxxxx xx starobního xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx důchodové xxxxx stanou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx instituce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx splatných xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx příjemce neprodleně xx přijetí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx příjemce x xxxxxx xxxxxxxxx důchodových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx mu x xxx instituce pravidelně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx pro případ xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx sdělit xxxxxxxxx x tom, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx ovlivnilo jeho xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxx xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nabytých xxxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx žádosti xxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedené xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poradenství xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je povinna xxxxxxxx na důchod xxxxxx na jeho xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 4 vztahuje xx xxxxxxxxx čekatele xx xxxxxx x xxxxxxx x penzijním xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 budou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2018 Xx. s účinností xx 16.8.2018

§7b

Přehled důchodových xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x relevantních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovněprávních a xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Poskytuje-li xxxxxxxxx přehled důchodových xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx také v xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x to účastník xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx "Xxxxxxx důchodových xxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, x němuž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxx důchodových xxxxx; tento den xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxx určeném x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx odchodu do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx to x xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx nebo částečných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x tom, xxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx informace,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeném x písmenu c) x xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek vycházejí x xxxxxxxxxxxx scénářů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejlepšího xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx konkrétní povahu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx posledních 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plánu,

j) rozpis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx alespoň xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx účastníkovi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zprávách x xxxxxxxxxxxx x zásadách xxxxxxxxxx politiky,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx anuita, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, druh xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, připadá-li xx x úvahu,

d) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxx pravidla určeného xxxxxxxxx xxxxxx, připadá-li xx x úvahu.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx vývoje inflace xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Každá xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxxxxxxx x přehledu xxxxxxxxxxx xxxxx oproti předchozímu xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazeni xx xxxxxxxxxx xxxxx automaticky, xxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o

a) možnostech, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xxxxxx investičních xxxxxxxx,

x) xxxxxx penzijního xxxxx xxxxxx druhu xxxxx,

x) tom, zda x jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx týkající se xxxxxx x řízení xxxxxxxxx,

x) místě, xxx xxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx instituce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx poté, xx se stanou xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx při xxxxxxx automatického zařazení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx distribuovat pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x své xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx.

(3) Nesou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziko nebo xxxxx-xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx alespoň 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém instituce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx období xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx než 5 xxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§7x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §7 xx 7c se poskytují xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, x českém xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx způsobem a xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx výrazy, xxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx slova. Na xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§8

Xxxxxx České xxxxxxx xxxxx

(1) Činnost xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněna požadovat xx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxx řádných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po předchozím xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxxx na xxxxx x instituce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, požádá Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxx žádosti vyhovět.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnaneckému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx uloží, aby xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxx 4, Xxxxx národní xxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx, xxx xxxxxxxxxx přijal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx, přijatá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků v xxxxxxxx instituce, nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx, poté xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx na povaze xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx sídlícím xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky; informaci x zákazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx x seznamu xxxxx §4 xxxx. x).

§8x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Instituci, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx ztíží xxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx tím, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xxxx 500 000 Xx.

(2) Pořádkovou xxxxxx xxx uložit xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx banka xxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx uložených xxxxx xxxxx x téže xxxxx xxxxxxxxxx 2 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx pokuta xxxxxxx. Prvním úkonem x řízení ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odkladný účinek.

(5) Xxxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxx xxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx. Přitom správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, jak xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložena, xxxx xxxxx procesní xxxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxx.

(6) Pořádkovou xxxxxx vybírá Česká xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx xxxx jiný xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx má xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §8 xxxx. 6 písm. x) nakládá x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

(2) Instituce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) vypočítá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §6b xxxx. 1,

x) zachází x xxxxxxxxxx důchodovými xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx pozůstalých nebo x xxxxxx hodnotou x xxxxxxx s §6b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §6b xxxx. 3,

x) xxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §6b xxxx. 4,

e) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxx podle §7 xx 7d,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 2 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x) xxxx x),

x) xx 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§10

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

PODMÍNKY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

§10a

(1) Xxxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx orgánem, který xx xxxxx provádět xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "dohledový xxxxx"). Xxxx instituce musí xxx následně zapsána xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx členské xxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xx provozování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxx x xx vykonávají xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx odbornou kvalifikaci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jí umožní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkon xxxxxxx funkce. Xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpoklad xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klíčové xxxxxx. X xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x České republice xxxx, je postačující, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx plán xxxxxxxxx xx xxxxxx x České republice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §6 x xxxxx účastník x ním xxxx xxx prokazatelně seznámen. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx a finančních, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánem x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rizik.

(5) Xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice xxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastníkům x příjemcům stanovené x §7 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxx přezkoumat xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx investiční politiky. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o

a) metodách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx umisťování xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx závazků,

d) xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňuje environmentální x sociální faktory x xxxxxxx týkající xx správy x xxxxxx.

(7) Instituce se xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx postupy x xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx zprávu x přihlédnutím xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx. Xxxxx účetní xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx zprávě xxxx xxx xxxxx x přehledně sestavené x schváleny osobami xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Přispěvatel xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx instituce xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx. Aktiva xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispěvatele x xxxxxxx xxxx úpadku.

(10) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx za výplatu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 1, xx. 4 xxxx. 1 xx 4, xx. 5 xxxx. 1, čl. 10 odst. 1 x čl. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2088.

§10xx

Xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx střetu xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxx x xxx kontrole xxxxxx xxxxxx povinností.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx nástroji, které xxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x odbornou péčí x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx,

x) xxxx záznamy, xxxxx jí umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx informuje dohledový xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijním xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přijme xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx opatrování xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s odbornou xxxx.

§10xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2019 Xx. x účinností xx 1.7.2019

§10xx

Xxxxxx správy x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zavede xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x obezřetné xxxxxx její xxxxxxxx. Xxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx investičních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx správy a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx být předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx velikosti, xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Instituce xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx formě x uplatňuje xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxx podléhají předchozímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxxxx x upraveny x xxxxxxx na významné xxxxx x dotyčném xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx a účetní xxxxxxx, rámec vnitřní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxx, zdroje x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxx také zajišťují, xxx instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx dodržovala xxxxxx xxxxxxxx.

§10xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§10xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx klíčové xxxxxx, x xxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxxx, xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rizikový xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx velikosti x xxxxxxx organizaci, xxxxx x xxxxxxxxx, povaze, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx zavedení x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxx:

x) politika xxxxxxxxxx xx vytvořena, prováděna x xxxxxxxxx x xxxxxxx x činnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx jako celku x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) politika xxxxxxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků a xxxxxxxx penzijních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž cílem xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x řádným x xxxxxxx řízením xxxxx x nepovzbuzuje x podstupování xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx odměňování jsou xxxxxxx jednou xx 3 roky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) prvky xxxxxx x řízení xxxxxxxx se odměňování x dohledu nad xxx xxxx xxx xxxxx, transparentní x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 5 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088.

§10xx

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx republice zřídí xxxx klíčové funkce xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx účinně, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nezávisle.

(2) Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx více než xxxxx klíčovou xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxx být xxxxxxx xx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx obdobnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx odpovídá, správnímu, xxxxxxxx xx dozorčímu xxxxxx instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osoba xxxx xxxxxxxxxxx jednotka vykonávající xxxxxxxx funkci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx instituce xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nedodrží xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x oznámila xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu instituce x pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx závažný dopad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx porušení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx instituci se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxx klíčové xxxxxx a oznámila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx přestupek.

§10ad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§10xx

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem, který xxxxxx fungování xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx přijme xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Systém xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx procesů instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Systém xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x instituci xx sídlem v Xxxxx republice, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx aktiv x xxxxx,

x) xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx závazky,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx koncentrace,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pojištění x další xxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik,

g) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx správou.

(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx řízení rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx a příjemců.

(5) Xxxxxxxxx se xxxxxx x České republice xxx své činnosti xxxxxxxx cíl, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx.

§10xx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxx, rozsahu x složitosti xxxx xxxxxxxx, účinnou funkci xxxxxxxxx auditu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx správy a xxxxxx.

§10xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§10xx

Xxxxxxxx matematická xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx v České xxxxxxxxx krytí biometrických xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx investic xxxx xxxx dávek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) posuzování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) srovnávání xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx správního, xxxxxxxx xxxx dozorčího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx koncepce xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koncepci,

g) xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xx fungování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§10xx vložen právním xxxxxxxxx x. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§10xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx republice xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování rizik (xxxx xxx "posuzování xxxxx") způsobem, který xxxxxxxx xxxx velikosti, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxx nebo xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plán.

(3) Xxxxxxxxxx rizik zahrnuje

a) xxxxx toho, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx procesu a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obnovy,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x vyplacením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, přičemž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mechanismy xxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx nabyté xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx snížení x xxxxxx xxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, příslibů x jiných xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx přispěvatele, xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx instituce xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) kvalitativní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx změnou klimatu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostředím, sociálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvažovány xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx týkající xx xxxxxx a xxxxxx.

(4) Instituce se xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jimž xx xxxx xx xxxxx xxx vystavena x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx mohly xxx dopad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx metody xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx.

§10xx xxxxxx právním předpisem x. 165/2019 Sb. x účinností xx 1.7.2019

Xxxxxxxxxxxx převod

§10ai

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x odpovídající xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jejího penzijního xxxxx, xxxx jejich xxxx xx přijímající xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx také přispěvatel, xxxxxxxx-xx schválení přispěvatelem xxxxxxxx plán nebo xxxxxxx xxxx institucí xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxx x příjemcům x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx povolení x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Předá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx úplná a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, dohledový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 8 týdnů xxx xxx, xxx xx žádost xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodem xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx práv a xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx peněžního ekvivalentu, xxxxxxxxxxxxx x penzijního xxxxx, xxxx přiměřeně xxxxxxxx dlouhodobé zájmy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx převodu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxx, xxxx dostatečné x xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příjemci xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přijímající xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x přeshraniční činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 4 týdnů xxx xxx vyslovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ustanoveních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx x informační povinnosti, xxxxx se x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx instituce x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx jí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§10xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§10aj

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx práva x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx tento převod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a většina xxxxxxxx x případně xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o převodu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dohledovému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx závazků, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx převádějící xxxxxxxxx x instituce xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x němž xx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolena,

e) jméno x sídlo přispěvatele,

f) xxxxxx o předchozím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx a většinou xxxxxxxx x případně xxxx xxxxxxxxxxxxx a

g) xxxxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx členského xxxxx, jehož xxxxxxxx x pracovněprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx penzijní plán.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx k převodu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx úplná x xxxxxx ani xxxxxx vadami, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx instituce.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx povolení x převodu podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxxxxx

x) x převodem xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx převádějící xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx instituce xx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx pověst, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vedoucích pracovníků xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx x xx xxx xxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příjemců v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zajištěny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx ekvivalent, xxxxx xx mají xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx závazky, xxxxxxxxx rezervy x xxxxx práva x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx převést, x

x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příjemci ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxx. Dohledový xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x převodu podle xxxxxxxx 1 oznámí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx ode xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx o ustanoveních xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx plán xxxxxxxxxx, a ustanoveních x informační xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx, xx 1 xxxxx xxx dne, xxx xx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§10x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx členy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx mezi institucemi xx xxxxxx x Xxxxx republice navzájem, xxxxx tyto xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx instituce xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x pokud xxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxx účinný xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ročních xxxxxxxx xxxxxxx a výročních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nezbytných k xxxxxx dohledu; mezi xxxx dokumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxx, pojistně matematická xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx, důkazy o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zpráv a xxxxx xxxxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxxx; xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx patřit vnitřní xxxxxxxxx zprávy, pojistně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx předpoklady, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, důkazy x pravidelném xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx audit xxxxxxx xxxxxxxx závěrek,

e) xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxx xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x vůči xxxxxx x xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povahy, xxxxx xxxx xxxxxx x nezbytná x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx, kdy xxxx instituce nevytvořila xxxxxxxxxx technické xxxxxxx x xxxxxxxx ze xxx xxxxxxxx xxxx xx nedostatečná aktiva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příjemců xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx převést xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxx xxxxxxxxx

x) dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx ni xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx Evropskému orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx proti xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx.

(7) Dohledový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 bez xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

b) ohrozilo xxxxxxxxxxx trestní xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx újmu.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx být uveřejněno xx xxxx 5 xxx.

§10xx

(1) Dohledový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx x vychází x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na stabilitu xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx situacích, a xxxxxxxx uplatňuje xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx hlášení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x velikosti, xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx; tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) kvalitativních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) schopnosti xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Dohledový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice, včetně xxxxxxx zátěžových testů.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice odstranila xxxxxxxxxx zjištěné x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx, rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§10xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentně, xxxxxxxxx x odpovědně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxx xxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxx, plnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxx nebo dozoru xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxxxxx xxxx měnové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx rizika, Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx, Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán uveřejňuje

a) xxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx pokynů x xxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10ca,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňování obezřetnostního xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxx, xxxxx pracují xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxx nebo odborníci xxxxxxxxx xxxx jménem xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxx mlčenlivosti při xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně.

(4) Dohledový xxxxx xxxxxxxxx postupy xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10ad odst. 5. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§10xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2019 Sb. x účinností xx 1.7.2019

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Instituce xx xxxxxx x Xxxxx republice vytváří x xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxxxx xxx xxxxxxx penzijní xxxxx, které poskytují xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaručují buď xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každý xxx na xxxxxxx xxxxxxxx matematických xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zásad:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem závazkům xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx v xxxxxxx s penzijními xxxxx instituce, přičemž xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, xxx xx mohlo pokračovat xx xxxxxxxxx důchodů x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pasiv xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odchylky,

b) xxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx k výnosu xxxxxxxxxxxxxx aktiv držených xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x zejména xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx významných xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx výpočtu technických xxxxxx xx zpravidla x jednoho xxxxxxxx xxxxxx na druhé xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx předpoklady založeny.

(5) Xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx aktiva xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plány.

(6) V xxxxxxx, že instituce xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přijetí plánu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5. Xxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxx, a x tímto xxxxxx xxxxxxx účastníky, případně xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx obnovy xx přihlíží xx xxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxx aktiv x pasiv, xxxxxxx xxxxx, xxxxx likvidity, xxxxxxxx xxxxxxx účastníků x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, nově xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx přecházejícím z xxxxx fungujících xx xxxxxxx nekapitálovém xxxx xxx xxxxxxxx kapitálovém xx xxxx kapitálové xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx x případě ukončení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx aktiv a xxxxxxxxxxxxxx pasiv xx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x informací o xxxxxxxx penzijního xxxxx xxxxxx dohledovému orgánu x xxxxxx popis xxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx přeshraniční činnosti xxxx xxx technické xxxxxxx pro všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plány xxxx finančně xxxxxxx. Xxxxx xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx, postupuje xxxxxxxxx orgán xxxxx §10c.

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx na pasiva xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaručuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výši xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx dodatečná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vyrovnávací rezerva. Xxxx těchto xxxxx xxxxxx typ rizik x xxxx aktiv xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx předvídatelnými závazky x slouží xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx solventnostní xxxxxxxx xxxxx §10ga xx 10gd.

§10x

Xxxxxxxxxxx

(1) Instituce xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xx investují s xxxxxxx xx co xxxxxxxx prospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx střetu xxxxx xxxxxxx instituce xx sídlem x Xxxxx republice xxxx xxxxxxx, xxxxx řídí xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx investice xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx celého portfolia,

c) xxxxxx se investují xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx aktiv, xxxxx xxxxxx přijata x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx usnadňují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivům x xxxx xxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajícímu xx xxxxx protistrany a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx diverzifikována xxx, xxx se xxxxxxxxx nadměrné závislosti xx jakémkoli konkrétním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxx rizika v xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx patřících xx xxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xx přispívající podnik xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx do podniků xxxxxxxxx do stejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činit xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx,

x) přispívá-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x potřebě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rezerv se xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx k povaze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx politika nesmí xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx spoléhání xx xx xxxxxxx vydávané xxxxxxxxxxx agenturami.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Půjčka xx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx nezbytně nutnou xxxx.

(3) Xxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx

x) xx 70 % xxxxx pokrývajících technické xxxxxxx nebo celého xxxxxxxxx u plánů, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx se xxxxxxx xxxx s xxxxxxx, x dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaných trzích,

b) xx 30 % xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx kapitálových xxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx předchozí xxxxxxxx dohledového xxxxxx. Xxxxxxxxx orgán okamžitě xxxxxxxxx o udělení xxxxxx povolení Xxxxxxxx xxxxx xxx pojišťovnictví x zaměstnanecké penzijní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky od xxxxxxx usazeného x xxxxx členském xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámen.

(2) X oznámení podle xxxxxxxx 2 uvede xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podnik.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxx x xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx struktura instituce xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dobrá xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a praxe xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán informace xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx obdržel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxx xx vztahuje informační xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxx potenciálním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x příjemcům, xxxxx xx přeshraniční xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§10xx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxx §10e xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx disponibilní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx očištěná xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxxxxx položek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přijatých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobám.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx solventnosti xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Dohledový xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx instituce se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx solventnosti xxxxxxxx také

a) xxxxxx xxxx nezillmerizovanou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxx a xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx 3,5 % součtu xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickými xxxxxxxxx xxx všechna xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozdíl xx xxxxx x xxxxxx xxxxx neodepsaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ocenění aktiv, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jednu polovinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splacená xxxx xxxxxxxxxx kapitálu dosáhne 25 % tohoto xxxxxxxxxx kapitálu, x xx až xx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxx xxxxx §10gb, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§10ga xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 304/2016 Xx. x účinností od 23.9.2016

§10xx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) 4 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx x provozovaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cesí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 85 % xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv, x nichž riziková xxxxxxxx částka není xxxxxxx xxxxx, 0,3 % xxxx xxxxxxxx xxxxxx vynásobené xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 50 % za předchozí xxxxxx období, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxxxx si instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ponechala x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cesí x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pojistné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxx krátkodobá xxxxxxxxx xxx případ smrti x xxxxxxxxx dobou xxxxxxx 3 roky xx xxxxxxx 0,1 % z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 0,15 % v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 3 xxxx, ale xxxxxx xxx 5 let.

(2) X operací umořování xxxxxxxx xxxxx části X bodu VI přílohy č. 1 x xxxxxx x. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 4 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxx V přílohy č. 2 x zákonu č. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxxx míra xxxxxxxxxxxx xxxxx 1 % xxxxx.

(4) X pojištění xxxxx xxxxx A xxxx III x x xxxxxxx podle xxxxx A xxxx XXX x VIII přílohy č. 1 x zákonu x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx požadovaná míra xxxxxxxxxxxx rovná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx riziko, xxxxxx ve výši 4 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nenese xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx zdrojů na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx než 5 let, xxxxxx 1 % technických xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 let, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, x

x) x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, podílu 0,3 % xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§10xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 304/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.9.2016

§10xx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X bodu I xxxx. x) přílohy č. 1 x zákonu č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx příspěvků, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx rovná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 3 x 4.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx vypočítá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxxx x hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. K součtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v přímém xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nebo příspěvky, xx xxxxxx celková xxxxxx přijatého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účetním xxxxxx. Od xxxxxx xxxxxx xx odečte xxxxxxx částka pojistného xxxx příspěvků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účetním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Takto xxxxxxxxxx částka xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 XXX x xxxxx zbytek, přičemž 18 % xxxxx xxxxx a 16 % druhé xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx instituce se xxxxxx x České xxxxxxxxx, xx odečtení xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx výší xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx nesmí být xxxxx xxx 50 %.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vypočítá xxx, xx xx xxxxxx částky vyplacených xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx období x částka rezerv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vytvořená na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak xxx převzaté xxxxxxxxx. Xx tohoto součtu xx odečte částka xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxxx částky xx odečte xxxxxx xxxxxx xx nevyřízené xxxxxxxx události xxxxxxxxx xx počátku druhého xxxxxxxx období předcházejícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxx x xxxxxxx pojištění, xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedna třetina xxxxx získané částky xx rozdělí xxx, xxx xxxxx část xxxxxx 35 000 000 EUR x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx 26 % první xxxxx x 23 % xxxxx xxxxx se xxxxxx. Xxxxx součet xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx částkou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx výší xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx nižší xxx 50 %.

(5) Xx-xx požadovaná xxxx xxxxxxxxxxxx vypočítaná xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 nižší xxx xxxxxxxxxx míra solventnosti x předchozím xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x předchozím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx konci předchozího xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poměr xxxx xxxxx xxx vyšší xxx 1.

§10gc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 304/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.9.2016

§10xx

Xxxxxxxx fond

(1) Xxxxx xxxxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10gb x 10xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xx skládá x xxxxxxx xxxxx §10ga xxxx. 2, xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §10ga xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx být nižší xxx 3&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxxx podle odstavce 2 podléhá xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Změna xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx x eurech xx použije xxxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xxx xxx jejího xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§10xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 23.9.2016

§10ge

Přepočet xxxxxx

Xxxxxx vyjádřená x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx 31. prosince xx dne 30. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v českých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka vyhlásila xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xxxx toto období xxxxxx.

§10xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 304/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 23.9.2016

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

§10h

Instituce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nesmí xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 260/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.8.2011

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§11

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 459/2000 Sb., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Sb., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx. x zákona x. 245/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

Xx §22 xx vkládá xxxx §22x, který včetně xxxxxxx xxx:

"§22x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx - péče xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x terminálním xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx lůžkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu.".

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxx

§12

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

Zaorálek x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vymáhá příslušný xxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 340/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 180/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 16.8.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 340/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.7.2006.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

248/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX na xxxxx XX x x xxxxx zákona x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

345/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 340/2006 Xx. publikované x xxxxxx č. 111/2008

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

260/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 340/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo jiných xxxxx, které xxxx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx, na území XX a o xxxxx xxxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.8.2011

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

336/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

304/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

180/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 340/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 16.8.2018

165/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 340/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého penzijního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

96/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 29.5.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2341 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxx nimi (xxxxxxxxxxxx znění).

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2010/78/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/26/XX, 2002/87/XX, 2003/6/XX, 2003/41/ES, 2003/71/XX, 2004/39/XX, 2004/109/XX, 2005/60/ES, 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2009/65/XX x ohledem xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění) x Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx papíry x xxxx), ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/14/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/50/EU xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx zlepšením xxxxxxxx a zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX.

3) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.