Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.02.1964.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.1951 do 29.02.1964.


Dekret o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu

113/1945 Sb.

Dekret

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

INFORMACE

113

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 27. října 1945

o xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxx vlády x xx dohodě se Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovoz, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxxxx x xxxxxx x Národní xxxxxx Československou o xxxxxxxx potřebných x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jest xxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zakázán,

b) určovati xxxxxx x podmínky xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je na xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x cizině x xxx prodej x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx určeno x xxxxxx x kontrolovati xxx dovozu x xxxxxx xxxxxx, xxxx x úpravu xxxxx, xxxxx i shoduje-li xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx); xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§2

§2 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/1951 Sb.

§3

(1) Xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x) a §2 xxxx xxxxxxxx složený xx xxxxxxxx ministerstev xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx předsednictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx též xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxx úředních xxxxxxxx je xxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na vyzvání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dobrá xxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/1948 Sb.

§5

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) požadovati xx dovozců, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx věcech, xxxxxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx knihy a xxxxxxxxxx obchodní jednání,

b) xxxxxxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx, xxxxxxx nahlížením xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x osoby, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru.

(4) Xxx xxxxxx své xxxxxx xxxx xxxxx legitimované xxxxxx, uvedené x xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů ve xxxxxx §68 trest. xxx. z 27. xxxxxx 1852, xxx. 117 x. z., §461 xxx. xx. X/1878, xxxx. §5 xxx. xx. XX/1914.

§6

Všechny xxxxx x xxxxxx veřejné správy, xxxxxxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxx tohoto xxxxxxx.

§7

Dovozci, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §§1, 2 a 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x Xxxxxxx listě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

§9

(1) Xxx xxxx xxxxxxx podle jiných xxxxxxxx potrestá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx nebo pokutou xx 1,000.000 Kčs xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx uvede xxxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dekretu xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx provádějících xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zamlčí.

(2) Byla-li xxxxxxx xxxxxx, buď xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřen xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 roku.

§10

Xxxxx dekret, xxxxx x předpisy xx xxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, cenné xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dekretu xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx zákon x. 418/1920 Xx. x xxxxx pro zahraniční xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

§4 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx x. 114/1927 Xx.,

§42 xxxxxx x. 131/1936 Xx. o obraně xxxxx x prováděcí xxxxxx xxxxxxxx x. 157/1936 Sb. x xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxx x vývozu xx xxxxx povolení xxxxxxxx správy,

ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky č. 50/1945 Sb., x opatřeních v xxxxxxx filmu, působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 29/1938 Xx.

§12

Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 113/1945 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.11.1945.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

119/1948 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a mezinárodního xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1948

105/1951 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích

s účinností xx 27.12.1951

Xxxxxx předpis x. 113/1945 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/1964 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.1964.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.