Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
21/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §1 §2 §3 §4 §5

Vidimace §6 §7 §8 §9

Legalizace §10 §11 §11a §12 §13

Společná ustanovení §14 §14a §15 §16 §17 §18 §18a §18b §18c §18d §18e

Přechodná a závěrečná ustanovení §19 §19a §20 §21 §22

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů §23

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů §24

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů §25

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 186/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů §26

Přechodná ustanovení §27

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů §28

Přechodná ustanovení §29

ČÁST SEDMÁ §30

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §31

č. 301/2008 Sb. - Čl. IX

č. 21/2006 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

21
ZÁKON
ze xxx 20. xxxxxxxx 2005
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x listinou (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxx (xxxx jen "ministerstvo"),

b) xxxxxxx úřady,

c) xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností,

d) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx seznam stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "obecní xxxx"),

x) újezdní xxxxx1),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§2

Ministerstvo

a) vede xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx2) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx3) (dále xxx "úředník") provádějících xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x krajských xxxxx xxxxxx xxxxxx změn, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence x Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Hospodářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provádějících xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxxx do krajského xxxxx (§14 xxxx. 2) x zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx licence x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§14a odst. 2),

x) xxxxxxxx metodickou x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vidimace a xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx, držiteli xxxxxxxx xxxxxxx x Hospodářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Krajský úřad

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx vidimací x xxxxxxxxxx,

x) vede xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vidimaci x xxxxxxxxxx u obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změn,

d) provádí xxxxxxx úředníků xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§14 xxxx. 2).

§4

Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx vidimaci a xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx vzory xxxxxx xxxxxxxx razítek xxxx x xxxxxxxxx úřadů x podpisové xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci x xxxxxxxx úřadů,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadů

včetně xxxxxx změn,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadů (§14 xxxx. 2).

§5

(1) Obecní úřad, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx licence a Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci a

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Legalizaci xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě provádí x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, které xxxx xxxxxxxxxxx místy xxxxxxx správy20).

Vidimace

§6

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxx kopie (xxxx xxx "xxxxxxxxxx listina") xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ani Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídá.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx. Vidimovanou xxxxxxx xxxxxxxx žadatel xx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§7

(1) Vidimace xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x ní xxxxxxxx vyznačí ověřovací xxxxxxxx x otiskem xxxxxxxx razítka.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listina označí xxx, xxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

Ověřovací xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, pod kterým xx vidimace zapsána x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx vidimovaná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx, x zda xxxx xxxxxxx xx

1. prvopisem,

2. xxx ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx15),

4. xxxxxx xxxx kopií xxxxxxxxx xx spisu4), xxxx

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5),

x z kolika xxxxx se xxxxxx,

x) xxxx o tom, x kolika xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx částečným xxxx zda xxx x xxxxx úplnou xxxx částečnou,

f) údaj x xxx, zda xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx listina xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), který xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx jedinečnost xxxxx vidimovanou listinou xxxxxxxx, zejména občanský xxxxxx, xxxxxxxx doklad, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx průkaz, průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxxx, rybářský xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx průkaz, xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx, xxxxxxx, protest xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxx listina pořízena, xxxxx v xxxxx xxx českém nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v úředně xxxxxxxx překladu do xxxxxx českého6) xxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ověřující osobou xx kopírovacím zařízení, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx listina, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízena, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvkem; xx xxxxxxx, je-li xxxxx listiny xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxxx zařízení, a xx xx náklady xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listinou, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §8 písm. x),

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů15), x xxxxx doložce xx uveden xxxx x xxx, xx xxxxx xx autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahoval xxxxxxxxx prvek, xxxxx xxxxx xxxx přenést xx xxxxxx,

x) xxxx-xx x předložené xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx listina xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zeslabit xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neshoduje x xxxxxxxxxxx listinou, x xxx xxxx pořízena,

h) xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx listina xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxx o

1. xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listinu,

3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverze xxxxxxxxx15),

4. opis xxxxx xxxxx pořízenou xx xxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroku rozhodnutí xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5).

Xxxxxxxxxx

§10

(1) Legalizací se xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx uznal xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx nepotvrzuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x právními xxxxxxxx. Xxxx za xxxxx dokumentu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se provádí xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx svědků.

(5) Xxxxx xxxx svědků se x legalizaci nevyžaduje, xx-xx ten, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterou xx zvolí, a xx schopen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx spojeném xxxxxxx ověřovací xxxxxxxx x xxxxxxx úředního xxxxxxx.

(2) Xx-xx legalizován xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx listy xx pevně xxxxx xx svazku.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxxxxx xx xx dokumentu v xxxxxxxxxxxx podobě provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§12

Ověřovací doložka obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zapsána x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx adresu xxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 4, xx-xx x předloženém xxxxxxx xxxxxxx; pokud předložený xxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x legalizaci xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxx xxxxx písmene x) a d) xxxxxxxx,

x) údaj x xxx, že žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx podpis xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx legalizace,

h) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřující xxxxx, xxxxx legalizaci provádí,

b) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx neobsahuje žádný xxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 4, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18,

x) nemůže-li xxxxxxx xxxx x listina xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx podpisu dokumentu, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx jazyk, x xxxx je xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úředně ověřeném xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx6) nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) jde-li x legalizaci xxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§14

(1) Vidimaci x legalizaci x xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxx, který

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správě xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx7), xxxx

x) prokázal xxxxxxxx způsobilost matrikáře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx x praktické xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx úředníka, který xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Xx zaměstnance xxxxxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Neuspěl-li xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx konání xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx neuspěl.

§14x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aplikace.

(3) Složení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxx §14 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§15

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx provádí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obvodu krajského xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxx xxx provést vidimaci x legalizaci xxx xx závažných důvodů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx přelepce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx ověřovací xxxxxxx formu dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačené xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doložky x dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx svázané xxxxxxxxx knize x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx kniha"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úvodní xxxx x xxxx podpisových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj xxxxxxx x §8 xxxx. x) až f), xxx-xx o vidimaci,

d) xxxx xxxxxxx x §12 xxxx. c), x), x) x x), xxx-xx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx žadatele, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x čísla xxxxxxx, xxxxxx byl uhrazen) xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem xx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx ověřující xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx uzavření xx xxxxxxx x úřadu xx xxxx 10 xxx.

(5) Xxxx-xx úřad xxxx xxx jednu xxxxx, oznámí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, držitel poštovní xxxxxxx x Hospodářská xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvu, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zneužitím xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxx xxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxx knihy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození žadatele, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx zápisu v xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Žadatel o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4, předloží k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx průkaz9) nebo xxxxxxxx xxxxxx10), jde-li x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, smluvního xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxx-xx x xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18), xxx-xx o osobu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxx x prokázání xxxxxxxxxx použít xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx fotografii xxxxxxxx.

§18x

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb.

§18b

§18b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb.

§18x

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb.

§18x

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 12/2020 Sb.

§18x

Xxxxxxx xxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx je připojen xxxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx19), se spolu x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 279/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.11.2019

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxx úřad xxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxx úředního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vidimaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Kopie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x druhé zašle xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Kopie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krajského úřadu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpisových xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ministerstvo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx úřad, obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy nastaly; xxx xxxxxx postup xxxxx obdobně odstavce 1 xx 3.

§19x

Xxxxxxx xxxxxxxx licence x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vzorů xxxxxx xxxxxxxx razítek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provádějících xxxxxxxx x legalizaci xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx změny xxxxxxx. Kopie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzorů xxxxx xxxx xxxxx zasílá xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 301/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem14).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpoklady xxxxx §14 xxxx. 1, může i xxxxxx tuto činnost xxxxxxxxx, nejdéle však xx dobu 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx.

§21

Ministerstvo vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x), §7 xxxx. 3, §11 xxxx. 3, §11a odst. 2, §14 xxxx. 3, §15 odst. 3 x §16 xxxx. 3 x 8.

§22

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx č. 15/1997 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti podpisu xxxxxxxx úřady x x vydávání potvrzení xxxxxx obcí a xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 138/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x ověřováním xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§23

X §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 578/2002 Sb. x xxxxxx x. 165/2004 Xx., se xx xxxxx "státního xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou x xxxxxxxxx pravosti podpisu".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x. 320/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§24

X zákoně č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx znění xxxxxx x. 426/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Sb., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 499/2004 Sb., zákona x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx. x xxxxxx x. 179/2005 Xx., xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§25

X xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx. x xxxxxx č. 588/2004 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x. 186/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§26

X xxxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., zákona č. 33/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 111/1998 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 460/2000 Xx., zákona x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx. x zákona x. 436/2004 Xx., se xxxx takto:

1. X §106 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx zavrženíhodného xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

2. X §106 xxxx. 1 xxxx. e) xx za xxxxx "xxx" vkládá slovo "xxxxxxx".

3. X §108 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.".

4. Xx §121 xx xxxxxxxx xxxx §121a xx 121c, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx

§121x

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx službu xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, platové vyrovnání x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx; nedojde-li x xxxxxxxx odsouzení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx obnoví x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx které xxxxxxxx.

§121x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního měsíce xx xxx, xxx xxxxxxxx funkcionář xxxxxx, xx je proti xxxxxxxxxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxx trvání jeho xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx následně xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx trestném xxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx trestný xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x tyto xx xxxxxxx za xxxxxx, xx které xxxxxxxx.

§121x

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxxxxx a xx xx xxxxxxx xxxxx na platové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx službu, xx xxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek xx xxxxxx, je policista xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vrátit xxx xxx, xxx měl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxx o propuštění xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx ze služebního xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 154/1994 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§28

Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx. x xxxxxx x. 290/2005 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §40 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxx služební přísahu xxx, xx xx xxxxxxxx zavrženíhodného jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx pověst Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby,".

2. Xx §124 se vkládají xxxx §124x xx 124x, které včetně xxxxxxx znějí:

"Společná xxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx souvisících

§124a

Skončí-li xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v době, xxx xx proti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Skončí-li trestní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx vyrovnání a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, výplata xxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx.

§124x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx proti příslušníkovi xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; nedojde-li x takovému xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx obnoví x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx které náležely.

§124c

Příslušník, xxxxx žádá o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx, je xxxxxxx xx 3 dnů xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xx xx proti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vyplaceno odchodné, xxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxx ode dne, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx splnit.".

§29

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxx o propuštění xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx související xx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§31

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. března 2006, x xxxxxxxx §30, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Čl. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zašle xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpisové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx otisků xxxxxxxx razítek a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 301/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx používat po xxxxxxxx xxxxx údajů, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx č. 21/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 279/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 21.11.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 21/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.3.2006, x výjimkou §30, xxxxx xxxxx účinnosti 26.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

165/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

189/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

15/2015 Xx., x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x změně xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx vojenských xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

279/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x 1.7.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

269/2021 Sb., x občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

414/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
2) §6 xxxxxx č. 352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx symbolů Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx některých xxxxxx.
4) §38 xxxx. 4 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
5) §69 xxxx. 4 zákona x. 500/2004 Sb.
6) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
7) §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 512/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
8) §9 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců.
14) §33 x 34 zákona x. 312/2002 Xx.
15) §22 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

17) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §180b xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1191 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 x podpoře xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 1024/2012.

20) §8a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.