Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.12.1965.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1945 do 23.12.1965.


Dekret o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům

53/1945 Sb.

Dekret

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14

INFORMACE

53

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 17. xxxxx 1945

x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxx a po xxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

§1

Veřejným xxxxxxxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxx poškozeni na xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) poměru pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx jiných osob xxxx xxx osobní xxxxxxxxxx své nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměry, které xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx, se poskytne xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxx ke xxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zrušil-li xx xxxxx xx. 9 x 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 1944 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx výrok, xxxxx xxx o xxxxx x nárok xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx čl. 6, 9 x 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx veškeré x §1 xxx xxxxxxxx xxxxx předepsané xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6, 9 x 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx splněny, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxx čl. 6 x 9 uvedeného xxxxxxxxx dekretu, poskytne xx, jsou-li xxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx všechny předpoklady xxxxxxxxx xxxxx dekretem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx, rozhodnutí) xxxxx vydán za xxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Veřejnými zaměstnanci xx xxxxxx tohoto xxxxxxx se rozumějí:

1. xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx;

x) xxxxxx, podniků, xxxxx x zařízení, xxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxx pod písm. x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxx xxx xxxxx zákon xx xxx 24. xxxxxx 1926, x. 104 Sb. (učitelský xxxxx);

2. poživatelé xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x pensijním xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a subjektů xxx x. 1,

3. xxxxx, xxxxx nespadají xxx č. 1 x 2 xxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod x. 1 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kde xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxx, xxxxx se x xxxxxxx jinak xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x nárokem na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx o služební (xxxxxxxx) xxxxx veřejnoprávní xxxx soukromoprávní (smluvní).

§4

(1) Politickým chováním xx xxxxxx §1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx počiny, xxxxx xxxxxxxxxxx (jiná xxxxx) xxx xx jevo, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, zdráhal se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx. Protektorátu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx označenou xx xxxxxxxxxxxx xxxx Německu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx tuto nebo xxxxx politickou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx soudně xxxxxxxxx, vzat xx xxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx své xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanci legionáři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx.

(3) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměry, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx poškozeni xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx osobně (xxxx xxxxxx osobách) xxxxxxxxxxx, xx př. x xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vysokých škol x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škol x xxx.

§5

Xx škodám xx xxxxxx §1 xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx trestu),

b) vyloučení xxxx xxxxxxxx postupu xx vyšších xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, odměny x xxx.),

x) xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx.), xxxxxxxx, odepření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platu (platu xxxx odpovídajícího),

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx služební třídy (xxxxx zaměstnanecké skupiny),

e) xxxxxxxxx (trvalé xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxx v téže xxxx xxxx politické xxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx pak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx služného) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx jemu xxxxxxxxxxxxxx) nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušejícího xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x moci úřední xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx byl x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §4 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx věkovou xxxxxxx platnou xxx xxxxxxxxx xx výslužby x xxxx úřední, xx podal xxx xx xxx účelem, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zájmům německých xxxxxxxx, xxxx přeložení xx xxxxxxxx z xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ztráta x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx dobu x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx vyloučení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxx xxx xxx xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

(1) K xxxxxxxx xxxx (§5) provedou xx xxxx xxxxxxxx:

1. X případě podle xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx). Zápis xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxx disciplinárních (xxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §5.

2. V xxxxxxx xxxxx xxxx. x) xx vyměří xxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx x xxx.), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (zaopatřovací) xxxxx xxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. X případě xxxxx xxxx. x) se xxxxxx (adjutum, xxxxx xxxx, xxxxxx a xxx.) znovu, xxxxx xx týče xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx na podkladě xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) služební xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx.

4. V případě xxxxx písm. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. X vojenských xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvou xxx xxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x. 4.

6. X případě xxxxx xxxx. x):

X. Xxxxxxxxxxx xx přihlásí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který

aa) nedovršil xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxxx dekretu xxxxxxx hranici xxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx (po xxxxxxx 60. xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) ,

xx) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hranici, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxx jemu xxxxxxxxxxxx) xxx, xxxx kdyby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. f) xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx xx nepřihlásí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx xx zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nedovršil xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx přeložení do xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, obdrží xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx do účinnosti xxxxxx dekretu. Xx xx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx x xxx, aby na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze služebního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx bylo mu xxxxxxxxxx odbytné xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx věkovou xxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. X:

xx) xx xxx xxxxxxxxx dekretu, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx,

xx) do xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, dovršil-li xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx průkazu nezpůsobilosti,

cc) xx xxx xxxxx, x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx (xxxxxxxxxx xx xxx) xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx písm. xx) xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) .

X. Xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx a pod

Byl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx souvislosti x pracovním xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx x pravděpodobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx přikázáním - xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxx 100 % xxxx xxxxxxxx základny, xx xxxx xxxx xxx 15.000 X. Xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vdově xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, usmrcen, zemřel xx vazbě x xxx. xxxx 1. xxxxxx 1944, x.x. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 15 xx 19/1944 Xx., xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1944 xxxxxxx xxxxx (zaopatřovací xxxx) xx xxxx 100%xx pensijní xxxxxxxx xxxxx sazeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. X xxxxxxx xxxxx písm. x) xx přiznají xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxx, xxxx xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

8. X xxxxxxx xxxxx xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx odpočivné (zaopatřovací) xxxxx, xxx čemž xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx legiích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 30. xxxxx 1938.

9. X xxxxxxx podle písm. xx) se xxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění, při xxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 až 8.

(2) X xxxxxxxxxxx nezvěstných xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx platy xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx měly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx osobám, xxxx by xxxxxxxxxx xx nezvěstném x xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx platy, xxxxx xxxxxxx účastny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx až do xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx x nezvěstných xxxxxxxxxxx xxx uplynula dvouroční xxxxx xxxxxxx v xxxxxx odstavci, je xxxxxxxx (odpočivné) platy xxxxxxxxx xxxxxx měsíce, x xxxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) x x) xx započtou na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x činné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 4. xxxxxx 1942, č. 154 Xx., xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx započítávají částkou xxxxxxxxxxx xxxxxx 12.000 X ročně a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 24.000 K xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx pozbyl-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx týče xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx odškodnění xxxxx xxxxxx dekretu xx xxxxxxxxx, jestliže zaměstnanec xxxxx xx týče xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx x ohledu xxxxxx a národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Odškodnění xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášku, xxxxxx xxxxx podati nejpozději xx xxxxx xxxxxx 1946 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx) x xxxx-xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (úřad xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx byli propuštěni xx služeb ústředních xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx propuštěni x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředním xxxxxx, x zemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxx xxxxx xxxxxx přihlášku x pozůstalí po xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, návrhy x stížnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx (§14), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1, xxxxx x xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 1 x. 6 xxxx. X xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední úřad x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx písemné xxxxxxx x nabídnouti xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. f) x g) xx xxxxxx xxx výši xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx činnosti ve xxxxxx §6 xxxx. 3.

§9

(1) Ústřední úřad xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2. O xxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4, xxxxx x xxxxx §6 xxxx. 1 x. 9 a §6 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx. Ukáže-li xx toho xxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolním xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx všeobecně xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jinak rozhoduje x xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx státních x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx státních odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx, u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §8 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u zaměstnanců xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx a nadací xxxxxxxxx xxxxxx dohlédací xxxx; xxxxx úřad xxxx své oprávnění xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Předpisy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů (xxxxxx) xxxxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dekretu lze xx odvolati xx 15 dnů u xxxxx, xxxx xxxxxxx x X. xxxxxxx, x xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx nedělemi xxxx xxxxxx uznanými svátky x xxxxxxxxx dny. Xxxxxxxx-xx na xx xxxxx xxxxx, pokládá xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

§12

Zaměstnanci, xxxxx, xxxxxxxx xx ciziny, xxx xxxxxxxx do služeb Xxxxxxxxxxxxxx republiky (jeho xxxxxxxxxx), poskytne se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do doby, xxx zaměstnanec do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xx době xxx potud, xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx je pro xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx služeb.

§13

Xxxxx zásad tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxxx; provedou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

David v. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x .x.

Xx. Xxxxxx v. r.

gen. Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Hála x. x.

xxx.Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx x. r.

Nosek x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx v. x.,

xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxxx v. x.

xxx.Xx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 53/1945 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1945.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 53/1945 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 65/1965 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1966.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.