Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1950.


O znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
100/1945 Sb.

Dekret

Oddíl I. - Rozsah znárodnění §1 §2 §3 §4 §4a §5 §5a §6

Oddíl II. - Náhrada §7 §8 §9 §10 §11

Oddíl III. - Národní podniky a jejich organisace §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26

Oddíl IV. - Přechodná ustanovení §27 §28 §29 §30

Oddíl V. - Trestní ustanovení §31 §32 §33 §34 §35

Oddíl VI. - Účinnost a provedení §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48

č. 105/1990 Sb.

č. 455/1991 Sb.

INFORMACE

100

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx dne 24. xxxxx 1945

x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx průmyslových podniků

K xxxxxx xxxxx x xx dohodě se Xxxxxxxxxx xxxxxxx radou xxxxxxxxxx:

Oddíl X.

Xxxxxx znárodnění

§1

(1) Xxxx vyhlášení tohoto xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx provozované xxxxx obecného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx živic, xxxxxx xxxxxxxxx podle §5 obecného xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pozemků podle §1 xxxxxxx X xxxxxx XXX dočasných xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx 1861, platných xx Xxxxxxxxx

2. energetické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu, xxxxxx xxx rozváděti xxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x hospodářsky samostatných;

4. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1942 xx 1944;

5. xxxxxxxx, lisovny x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx;

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, elektrotechnického, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1942 xx 1944;

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx výzkumným nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx označí xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

8. z oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) podniky s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dusičné, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx korundu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, zápalek, xxxxxxx xxxxxx, zemitých xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a jeho xxxxxxxx, čištěných nerostných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získaných destilací xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx synteticky, xxxxxxx xxxxxxxx, umělých xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pryžových xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jízdní xxxx.

x) xxxxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx;

9. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, slídy, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vysokohodnotných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx;

10. podniky xxx xxxxxx technického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx xxxxx průměru xxxxx ke dnům 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;

11. xxxxxxx xxx výrobu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

12. xxxxxxx xxx výrobu xxxx s xxxxxxx xxxxxx x sklárny x xxxxxxxx pánvovým xxxxxxx xxxx 1000 xxxxx, podle stavu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx;

13. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jest xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx vápence s xxxx než 150 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 až 1940;

14. xxxxxxx, jejichž základním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x více xxx 200 zaměstnanci xxxxx xxxxxxx stavů xx xxxx 1. xxxxxxxx xxx 1938 xx 1940;

15. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx;

16. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papír x xxxxxxx, papír x xxxxxxxxx, xxxxxxx x dřevovinu nebo xxxxxxx tyto druhy, x více než 300 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx stavů ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

17. xxxxxxx pilařské x xxxx xxx 150 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

18. podniky xxxxxxxx x xxxxxx zpracováním xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxx než 300 xxxxxxxxxxx podle průměru xxxxx xx xxxx 1. xxxxx let 1938 xx 1940;

19. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx x xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

20. xxxxxxxx xxxxxx, česané xxxxx, xxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 400 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. ledna xxx 1938 až 1940;

21. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx xxx 1938 xx 1940;

22. xxxxxxxxx xxxx, hedvábí x umělých vláken, xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, podniky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxx než 400 zaměstnanci podle xxxxxxx stavů xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;

23. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx textilního xxxxxx, xxxxxxx pro výrobu xxxxxx nití a xxxxx, dále nezpracovávaných xxxxxx xxxx pletením, xxx xxxxxx vaty x xxxxxxxxxx a xxxxxxx vláken, obvazových xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxx, s xxxx než 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxx 1. ledna xxx 1938 xx 1940;

24. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx textilního xxxxxxxx, tiskárny textilních xxxxxxx, s xxxx xxx 200 zaměstnanci xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dnům 1. xxxxx let 1938 xx 1940;

25. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1. xxxxx xxx 1938 až 1940;

26. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, náhražek xxxx, xxxxxxxx x usní x z xxxxxx xxxxxxxx, x více xxx 400 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavů xx dnům 1. xxxxx xxx 1939 xx 1941;

27. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xx započítávají xxxxxxx xxxxx v podniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činné, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X podniku x xxxx xxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx udává převládající xxx xxxxxxxxx zaměření, xxxxxxxxxxxxx xxxxx činné xx xxxxx ostatních xxxxxxxx podniku.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x. 4, 6, 10, 16 xx 18 a 20 až 26, xxxxx nebyly v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx průměru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxx 1. xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x. 13 x 14 xx dnům 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx těchto xxx, netrval-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedeného; x podniku, xxxxx xxxxx ani v xxxxx dni x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx podnik:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXVII/1875, xxxxx x na podnik, xxxxx xxxxxx takovému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx 29. září 1938,

x) který xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na Xxxxxxxxx učiněný po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx znárodnění. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx odvětví znárodněných xxxxx §1 xxxx. 1 č. 1,

c) xxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x financí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) nařídí, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zájmu.

(5) X tom, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xx dni 27. října 1945, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx dnem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5.

§3

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znárodněných xxxxx §1 xxxx. 1 x. 1 xx 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 27 xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx průmyslu propůjčiti.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx nabývá xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Znárodnění xx xxxx

x) nemovitostí, xxxxx, xxxxxxxx, ložisek x xxxxxxxx surovin,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx počítajíc x xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, vzorky, xxxxx xxxxx a xxx.), xxxxxx, cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x pohledávky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx znárodnění xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx určen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx náleží někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x provozovacích xxxx, polotovarů, xxxxxxxxxxxxxx x hotových xxxxxxx, xx znárodnění xxxx xxx, xxxxx-xx vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Spolu s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení odstavců 2 x 3:

x) xxxxxxx výrobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku znárodněného xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxx, akciové xxxxxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, znárodňuje xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx i ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx mají rozhodující xxxx.

(6) Ministr xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kusy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(7) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 rozhoduje ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxx řízení x xxxxxxxx rozsahu znárodnění xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů (xxxxxxxx xxxxxx).

§4x

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu xx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke zřízení xxxxxxxxx podniku nebo x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxx xxxxxx majetek v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx ministrem převésti xx pravomoci tohoto xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxxxxx komunálním xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 106/1950 Xx. x účinností xx 1.7.1950

§5

(1) Národní xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx průmyslu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přecházejí se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx správy xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podnik, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx znárodněný xxxxx §4 xxxx. 3 a xxxx. 4 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vlastníku xxxxxxx, vstupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu x za xxxxxxxx, xxxxx upraví vláda xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přechod xxxxxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu xxxx xxxxx §4a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikům xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxx §4a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepatří závazky, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx také osobní xxxx, dávky x xxxxxxxx bývalého xxxxxxxxx; xxxxxx závazky nepřecházejí x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx který xxx xxxxxxxxx podle §4a, ani se xxxxx xxx ně xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osobními xxxxxx x dávkami xx rozumějí daň xxxxxxxxx, válečný xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, daň z xxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxx x. 410/1942 Xx., xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 134/1946 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku x x xxxxx z xxxxxxx, x mimořádné xxxxx podle xxxxxx č. 185/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 180/1948 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x dávek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úředním xxxxx.

(6) U závazků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx požitky, xxxxxxx a pod., xxxx se xxxxxxx xxxxxx domáhati xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx o xxx x xxxxxx, xxxxxxxx rozhodčí xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxxxxx. Ustanovení xxx prvé x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxx, jež přecházejí xx svěřením znárodněného xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správy xxxxxxx x oboru působnosti xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx za závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani xxxx dojde x xxxxxx xxxxxxx podle §5a.

§5a

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, aby xx výše obecné xxxx xxxxx předluženého xxxxxxx podniku upravil xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určil xxxxxx xxxxxxxxx, přihlížeje k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx právnické osobě, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přenechán xxxxx §4a.

(2) Věřitelé xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xx xxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, jejich nároky xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx takto:

a) nedotčeny xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x převzatého xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx závazky, xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právo xx oddělené uspokojení x xxxxxx xxxx, xxxxx jsou kryty xxxxxxxx xxxx xxxx;

x) xxxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [písm. d)] xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obecnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a hodnotou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) zůstanou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se pokládají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxx. x), xx xxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx náklady řízení, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prvé xx xxxxx třídy. Xxxxxxx téže třídy xxxx mezi xxxxx xxxxxx pořadí.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx závazků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zákonem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnosti xxxxxx, x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců, x xxxx účincích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xx xxxxx xx xxxxxxxx uspokojení x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 29. xxxxx 1944 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xx svůj xxxx cizí prospěch xxxxxxxxx xxxxxxx podniku.

(2) Xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podniku. Jinak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ze dne 27. xxxxxx 1931, x. 64 Sb.

Oddíl XX.
Xxxxxxx

§7

(1) Xx xxxxxxxxxx majetek, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx dále uvedeným, xx xxxxxxxxxxx náhrada:

a) Xxxxxxx xxxx, Království xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx německého xxxx maďarského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nacistické x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx sdružením, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx německým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx národnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx věrny Československé xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx národům xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x buď se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx trpěly xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podněcovaly xxxx xxxx xxxxx svésti xxxxxxx, záměrně podporovaly xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx které x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. června 1945, x. 16 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pomahačů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudech) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx území Československé xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nepřátelsky x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2, neposkytuje xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. X §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1948 Sb.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrnosti xxx xxxxxxxxxx xxxx správy xxxx xxx dozoru xx ni a xxxxx nejednají xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, na xxx se vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; přitom xx hledí xx xxxxxx, které jsou xxx národní xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státně xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 29. xxxx 1938 osobám xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odstavců 1 nebo 2 xxxx 3 x xxx xxx nenáležejí, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídalo zásadám xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4, xxxxxxxxx zčásti xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ministrem.

§8

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §5a, xxxx. 1, přísluší xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx je rozhodný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxx podnikem x xxxxxxx x xxxx x tento den xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx obecné xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cen ke xxx znárodnění, a xxxx-xx těchto xxx, xxxxxxxx xxxxxxx odhadem, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v dohodě x ministrem xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ceny a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §§22 a 41 xxxxxxxx horního xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 záhlaví X xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1861, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, vzdělávací nebo xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx dávkám x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx papírech (§10 xxxx. 2),

x) v xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Právnickou xxxxx nebo společnost xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Učiní-li xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx do xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx) rejstříku x učiní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx přiměřeně použít x xxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účastem xx xxxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxx lhůty platné xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále jen "Xxxx") xx sídlem x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zúrokovány x xxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx peněz nezletilců x xxxxxxxxxxx. Zúročení x umoření xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx §7 xxxxxxx xx znárodněný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx částka xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx.

§11

(1) O náhradě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxx x xxxxxx x věcně příslušným xxxxxxxxx.

(2) Přiznáním xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx naloženo x xxxxxxx akciových xxxxxxxxxxx x se xxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetek xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) jest splatna xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§12

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabytých xxxxxx konfiskací xxxx xxxxx způsobem, z xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x jiného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxx průmyslu v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x financí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx začlení do xxxxxxxxx podniku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odštěpný (xxxxxxxx) závod xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové kusy x práva, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke svému xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ministru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku x Xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx jednání x doby nesvobody x x nárocích x této xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx obnovy, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, přiměřeně xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

(1) Národní xxxxxxx xxxx majetkem xxxxx xx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx. Jsou samostatnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Platí xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plného xxxxx, s hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx účtujících x podléhají poplatkové xxxxxxxxxx podle poplatkového xxxxxx s xxxx xxxxxxx a doplňky. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekvivalentu xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Sb., x poplatkovém ekvivalentu, xxx xxxx se xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17, odst. 1 xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx stát xx xxxxxxx podnik xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx, při xxxx zřízení xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx ocení xxxxx xx. 29 x 31 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Slovensku xxxxx §§26 x 28 xxx. čl. XXXXXX/1875. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxx zřízení, tvoří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx, xx xxxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3.

§14

Xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx znárodnění xxxxx §4 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod ustanovení §1 xxxx. 1 xxxx §4 odst. 4 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na Slovensku xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, přenechati svazkům xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (družstvům) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx takový xxxxxxx xxxxx §8.

§15

(1) Národní xxxxxx xxxx xxxxxxx užívati xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx", x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku.

(2) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx firmy xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutného. Xxxxx-xx se xxx, xx ten, xxxx xxxxx xxxxx náležela, xxxxxxx xx změnit xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx lišila xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx zapisuje jako xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x krajského xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obchodních, x xxxxx obvodu xx podnik xxx xxxxx; má-li xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, xxxxx také oznámen x zápisu xx xxxxxxxxx u krajského xxxxx vykonávajícího xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx závod.

(2) X ohlášce x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx národní xxxxxx xxxxx:

x) data xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx podniku,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zastupování xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydané xxxxx §12 odst. 1.

§17

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně x xxxxxxxxx přechodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx národní xxxxxx v jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (vodní kniha, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x pod.).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx předmětu xxxxxxxxx [§16 xxxx. 2, xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxxx živnostenského xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxx živnostensko-právních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx (§145 x. x. a §242 x. z.), který xxx vyznačí xx xxxxxxxxx oddílu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podniky xxxxxxxxxx živnostenského xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x doplňujících, xxxxxxx vláda nařízením.

§18

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx vedeny xxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx za xxxxxx závazky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx odvádějí xxxxxxxx xxxxx výtěžků Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§19

X xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxx xxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celostátní xxxxxxxx xxxxxx. Xx Slovensku xxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, podle potřeby xxxx oblastní xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §§12 xx 18 x 20.

§20

(1) Xxxxxx národního xxxxxxx xxxxxxxx představenstvu x xxxxxxxx, který xx předsedá. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vláda xxxxxxxxx (§33).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Má-li xxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx a xxxx x xxx ihned xxxxxx představenstvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxxxx náměstek.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx spravují xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídají za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx středu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, vyslechnuvším xxxxxx lidové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx a jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslu, na Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; potvrzení xxxx xxxx kdykoliv xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vláda xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zájmových organisací xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx orgánu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Členem xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx výjimku. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxxx odborné xxxxxxxxx x zkušenosti x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x národně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx představenstva (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož podnikání xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxx xxxxx vykonávati xxxxx funkci xxxx xxxxxxx, které xxxx x rozporu s xxxxxx zájmy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se zájmy xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx slíbí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

(1) Ředitele (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odvolává se xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmových xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) se schválením xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, představenstvo xxxxxxxxxx orgánu, po xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxxx své funkce, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) ředitel, xxxx se xxxxx xxxxxx stává xxxxxxx. Xxxx-xx x národním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx x xxxxxxx, ústředního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ředitel (xxxxxxxx) xxxxxx své xxxxxx, bere xx xxxxxx xxxxxxx průmyslu xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx účinným.

(3) Xxxxxxxx ředitele (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx organisace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx (náměstkem) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx mravně, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx jest v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx jakýkoliv xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průmyslu, xx xxxx svědomitě xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxx pověřenci průmyslu x xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xx ujímá xxxxxxx (náměstek) xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniku; jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxx xxxxx xx vědomí, xx xx vzdává xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx poměru za xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx bylo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (náměstku) xxxxxxx xxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozvázán xxxxxxxx.

(8) Na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) se nevztahují xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx xxxxx, x x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platové x xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(10) Národní podnik xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x zápisu xx xxxxxxxxxx (firemního) xxxxxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxx) xx učiniti xxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx formě. Za xxxxxx xx podpisuje xxx, že k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

§23

(1) Ministr xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxx národních podniků, xxxx ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence průmyslu x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx případě xxxxxxx, x jakém xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, stanoví, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx začleněnou.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podstata xxxx xxxxxxxxx do jednoho xxxx xxxxxxxx národních xxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ústřední x oblastní xxxxxx.

§24

(1) Ministr xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pověřenců průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxx, může zříditi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxx, xxxxx jednají x xxxxxxx národních xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx podstata xx xxxxxxxx národních xxxxxxx, xxxx xxxxxxx průmyslu, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx majetková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předcházejících xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx, zruší ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxx národního xxxxxxx (§23) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedený x §24, xxxxxx xxxx xx obchodního (firemního) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku xxx xx slyšení xxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx x financí, xxx-xx x ústřední xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o oblastní xxxxx, xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx vyhlásí xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) rejstříku xx xxxxx ministerstva xxxxxxxx.

Xxxxx IV.

Přechodná xxxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxx-xx ke zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx představenstvo se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; zrušuje-li xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx průmyslu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx odvolává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx do obchodního (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx.

§28

(1) Likvidátor xxxxxxxxx xxxxxxxx likvidujícího xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx firmu xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx napsanému xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx svůj xxxxxx s xxxxxxxx "xxxxxxxxxx".

§29

(1) Xxxxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře; pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx a xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxx ukončí xxxxx obchody xxxxxxxxx xxxxxxx, splní xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxx, xxxxx x něm xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx pověřenců xxxxxxxx x obchodu x financí. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchody.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, aby xx 6 měsíců xxxxxxxxxx xxx pohledávky. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx nedospělých pohledávek xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu.

(3) Likvidační xxxxxxxx zrušeného národního xxxxxxx odvede xxxxxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx likvidace xx xxxxxxxxx knihy x spisy zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx oblastnímu xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxxxxxx.

(5) Xxxxx a spisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxx uloženy xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx od skončení xxxxxxxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§31

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) orgánu x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylně poměry xxxxxxxx podniků, xxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle kterých xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx národní xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oddílu x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k opatření xxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, platí o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§33

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy o xxxxxxxxx podnicích x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, x xxxxxxxx, x odpovědnosti ředitele x xxxxx představenstva, x výzkumnictví xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poměru k xxxxxxxx xxxxxxxx (statut xxxxxxxxx xxxxxxx).

§34

Ministr xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx národní xxxxxxx x xxxxxxxx x ústřední orgány x xxxxx (§26), xxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxx x hospodaření xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxx podniků (§23).

§35

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (oblastních) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nesmějí xxxx xxxxxxx zhoršeny xxxxxxx x zaopatřovací xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo požívali xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3).

(3) Xxxxx xxxxxx nařízením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx pensijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3) x xxx konali xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx regulovaném xxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl VI.

Účinnost a xxxxxxxxx

§36

Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx svému xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, vzdělávacích x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx ten, komu xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zastupovati, povinen xxx osobní xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x záležitosti x xxxx řádného hospodáře. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx vydaných.

(2) Xxxxx xxxxxxx prozatím xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx po dobu xxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku. Odpovídají xx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx záležitostí pověřeno xxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx zaviněnou škodu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Osoby, které xxxx povinny vésti xxxxxxxxxx správu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx vésti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx patří x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/1950 Sb.

§40

Xxxxxx jednání, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx úkony, potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxx, poplatků x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx však xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku (§37 xxxx. 1) x xxx opatřeních učiněných xxxxxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3).

§40x

Xxxxxx jednání, písemnosti, xxxxxx x xxxxxx xx veřejných xxxx x rejstříků x xxxxxx úkony, xxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daní, xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx osoby xxxx xxx národní xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 106/1950 Xx. s účinnosti xx 1.7.1950

§41

(1) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx základu pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i zvláštní xxxx xxxxxxxxx x xxxx rentové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znárodněného podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx vyrovnávacích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x obratu do xxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx převzetí.

§42

(1) Fond národní xxxxxx xxxxxx Fond xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxx podle §12, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §8 odst. 2.

(2) Ministr xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vázané xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx zůstatek xxxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/1948 Xx. x účinnosti xx 27.10.1945

§43

(1) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znárodnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ztížil, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx zák. čl. X/1878 vysloví xxxx xxxxxxx ztrátu xxxxx x xxxxxxx odnětí xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx dekretu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx přestupek trestem xx penězích (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxx x trestem xx svobodě (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx šesti xxxxxx nebo xxxxxxxx x těchto trestů; xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx míry zavinění xx šesti xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na penězích xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx připadají xxxxx.

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/1948 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.1945

§44

(1) Ukládá-li xxxx xxxx okresní národní xxxxx trest na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx fysické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, že tato xxxxx xxxx xx xxxxxxx trest xx xxxxxxxx xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx musí xxxx, xx-xx soudu (okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou míti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx třeba pojmouti xx xxxxxxxx (trestního xxxxxx) x osoba xxxxx xxxxxxx postižená xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxx soudně trestný xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx výrok xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroku xxxxx totéž xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx dobývají na xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx.

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 114/1948 Xx. x účinnosti xx 27.10.1945

§45

(1) Xxx xxxxxxxxx xxx zločin podle §31 odst. 1, xxxx xxx odsouzení xxx správní xxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 2 x xxxxxx xx svobodě xxxx xx xxxxxxxx přesahujícímu xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx nález) x xxxxxx xxxx několika xxxxxxx listech určených xxxxxxxxx (xxxxxxxx nálezem) xx útraty xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) stanoví, xxx xxxx býti xxxxxxxxxx x xxxxxx rozsudku (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx určí.

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/1948 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.10.1945

§46

Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lze xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§46 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 114/1948 Xx. x účinnosti od 27.10.1945

§47

Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx promlčují ve xxxxx xxxxxx.

§47 vložen xxxxxxx předpisem x. 114/1948 Xx. x xxxxxxxxx od 27.10.1945

§48

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/1948 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.10.1945

Ustanovení §4 xxxx. 6 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. ve znění xx. XX xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxx čl. IV xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1948, x. 79 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. května 1946, x. 128 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x doby nesvobody x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x jiných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx přitom x majetek znárodněný xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxx majetkově-právního jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nesvobody, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx pravomocného výroku xxxxx čl. IV, xxxx. 1 zákona x. 79/1948 Xx., jako xx jim xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 2.6.1948

Dr. Beneš x. r.

Fierlinger x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

xxx. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Šrobár x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Stránský x. x.

Xxxxxxx x. r.

Laušman x. r.

Ďuriš x. x.

Xx. Pietor x. x.

xxx. Xxxxx v. x.

Xxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx x. x.

xxx. Dr. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 100/1945 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.10.1945

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

114/1948 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.6.1948 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, §14, §15, §20, §21, §22 xxxx. 1 xx 6 x xxxx. 7 xx 10, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.1948 a xxxxxxxxxx §1, §2, §4, §5, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §17, §18, §19, §20, §22 xxxx. 7, §35, §40, §41 xxx.1, §42, §43 xx §48, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 27.10.1945 a xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2, xxxxx nabývají x xxxxxxxxx xx 2.6.1948

116/1948 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 100/1945 Sb. publikované x částce x. 46/1948

106/1950 Xx., jímž xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.10.1945, x. 100/1945 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.1950

107/1950 Xx., xxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.10.1945, x. 100/1945 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.1950

105/1990 Xx., xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.10.1945, x. 100/1945 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

455/1991 Xx., jímž xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.10.1945, č. 100/1945 Xx.

x účinností xx 1.1.1992

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.