Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.1950.


Dekret o znárodnění akciových bank

102/1945 Sb.

Dekret

ODDÍL I. Rozsah znárodnění §1

ODDÍL II. Náhrada §2 §3 §4 §5 §6

ODDÍL III. Banky a jejich vnitřní organisace §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

ODDÍL IV. Všeobecné předpisy §19 §20 §21 §22 §23 §24

ODDÍL V. Trestní ustanovení §25 §26 §27 §28

ODDÍL VI. Závěrečná a přechodná ustanovení §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

INFORMACE

102

Dekret

presidenta xxxxxxxxx

xx dne 24. xxxxx 1945

x xxxxxxxxxx akciových xxxx

X xxxxxx vlády x xx dohodě xx Xxxxxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx:

XXXXX X.

Xxxxxx znárodnění

§1

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dalších ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx bank (xxxxxxxx 1) xx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx banka, xxxx xxxx odveden xxxxxxxxxx přebytek, bude-li xxxx, xxxxxx pokladně.

XXXXX XX.

Xxxxxxx

§2

(1) Za xxxxx, které xxxx xxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx bank (§1 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxx vlastníkům, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, vypočtené podle xxxxxxxx cen aktiv x pasiv akciové xxxxx x den xxxxxxxxx tohoto dekretu, x není-li xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zanikají xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx též x Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x druh xxxxxxx.

§3

(1) Za xxxxx (§2), xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nacistického xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastnicky xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobám xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx maďarského xxxxx, xxxxxxx straně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, osobním xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx režimů xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx německým nebo xxxxxxxxx právnickým xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx fysickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx věrny Xxxxxxxxxxxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxx xx činně xxxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxx trpěly xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx fysickým, které xxxxxxxx činnost směřující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, celistvosti, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bezpečnosti x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxx xxxx maďarské xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1945, x. 16 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrádců x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx germanisaci nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx chovaly nepřátelsky x Československé xxxxxxxxx xxxx x českému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx strpěly xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. x) platí x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx fysickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podniku (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) přičítati xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou osobu xxxx xxxxx tyto xxxxx zanedbaly přiměřenou xxxxxxxxx při xxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xx akcie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxx xx ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; při xxx xx xxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx spolehlivým.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx v xxxx xx 29. xxxx 1938 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odstavců 1 nebo 2 x xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx slušnosti.

(5) Vláda xxxx xxxxxxxxx stanoviti, xx xx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxx zcela.

(6) X xxx, xxx fysická xxxx právnická xxxxx xxxxx pod ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx 2, rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x věcně příslušnými xxxxxxxx, xx Slovensku xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxx xx xxxxx (§2) se xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx,

x) x jiných xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, č. 100 Xx., o znárodnění xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků (x xxxxxx xxx Xxxx).

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxx xxxx x druhu x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Československé (§2 xxxx. 4).

(4) Pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx politických xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§5

X použití xxxxxxx xx xxxxx, která xx neposkytuje xxxxxx xxxxxxxx x §3, xxxxxxxx vláda.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výhradně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx lidového peněžnictví, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx bance, může xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx učiněný x dohodě s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiměřený xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx. Xx příspěvek xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx podle xxxxxx nebo z xxxxxx povinnosti xxxxxx.

XXXXX XXX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§10

(1) Příslušný soud xxxxxx, x odvoláním xx xxxxx dekret, xx pozemkové xxxxx xxxxxxx vlastnických a xxxxxx práv, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, a xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyznačení přechodu xxxxxx práv xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx se zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

ODDÍL XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§20

Xxxxxxx akciové banky xxxxxx pro sociální, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx svému xxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, vzdělávacích x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

§23

(1) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 243 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx §202 odst. 2 xxx. xx. XXXXXX x x. 1875.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/1948 Sb.

XXXXX X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. a 89/1950 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.

XXXXX VI.

Závěrečná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§12) banky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) U xxxxxxx, xxxxx xxxx hospodářsky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx odbytné, může x xx xxxxxxx xxxxxxxx financí, xxxx xx xxxxx domáhati xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx. Ustanovení x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§31

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§1 xxxx. 1) xx 29. xxxxx 1944 x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx platí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem xx xxx 27. xxxxxx 1931, x. 64 Xx.

§32

Účasti bank xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx znárodnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. října 1945, č. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx a některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx fysickým xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx jest xxxxxxx xxxxxxxx si x takovému xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx podniku.

§33

Vláda vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a rejstříků x xxxxxx úkony, xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxxx x xxxxx.

§35

Ustanovení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx banku Xxxxxxxxxxxxxxx.

§36

Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Šrámek x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx v. x.

xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Šrobár x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

xxx. Xx. Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 102/1945 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.10.1945.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

181/1948 Sb., o xxxxxxxxxx peněžnictví

s účinností xx 3.8.1948

86/1950 Xx., xxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

87/1950 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní řád)

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

88/1950 Xx., trestní xxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.8.1950

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.