Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.04.1949.


Dekret o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy

108/1945 Sb.

Dekret

ČÁST I. KONFISKACE NEPŘÁTELSKÉHO MAJETKU

Vymezení konfiskovaného majetku §1

Výjimky z konfiskace a poskytnutí náhrady §2

ČÁST II. FONDY NÁRODNÍ OBNOVY

Zřízení a organisace Fondů národní obnovy §3

Stálý poradní sbor a kontrola hospodaření §4

Působnost Fondů §5

ČÁST III. ROZDĚLENÍ KONFISKOVANÉHO MAJETKU

Oddíl 1. Rámcové plány a přídělová nařízení §6

Oddíl 2. Přídělové řízení

Oprávnění uchazeči §7

Rozhodnutí o přídělu §8

Přídělové komise §9

Přídělové plány pro malé majetkové podstaty §10

Přídělové plány pro střední majetkové podstaty §11

Přídělové plány pro průmyslový majetek a velké majetkové podstaty §12

Nakládání s přiděleným majetkem §13

Placení přejímací ceny a její použití §14

ČÁST IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Řízení před Fondy §15

Přechod nemovitostí a knihovních práv na stát §16

Poměr k majetku zemědělskému §17

Poměr k majetku lázeňskému, léčebným a ošetřovacím ústavům §18

Ustanovení trestní §19

Spolupůsobení veřejných úřadů a orgánů §20 §21

Právní předpis č. 18/1950 Sb.

Právní předpis č. 182/1950 Sb.

Nález Ústavního soudu č. 55/1995 Sb.

INFORMACE

108

Dekret

presidenta republiky

ze xxx 25. října 1945

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X návrhu xxxxx x xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx:

XXXX X.

XXXXXXXXXX NEPŘÁTELSKÉHO XXXXXXX

§1

Xxxxxxxx konfiskovaného xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx - pokud xx xxx xxx xxxxxxx - xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (jako xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx byl xxxx ještě jest xx xxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, německé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx útvarů, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zařízení, osobních xxxxxxxx, fondů x xxxxxxxxx jmění xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. osob xxxxxxxxx národnosti německé xxxx maďarské, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx národům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx osvobození, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx fašistickým xxxxxxx, xxxx

3. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, demokraticko-republikánské xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx osoby svésti xxxxxxx, záměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem německé xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx které v xxxx zvýšeného ohrožení xxxxxxxxx (§18 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. června 1945, x. 16 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nepřátelsky x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetek xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxx v xxxx po 29. xxxx 1938 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx, po xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxx.

(3) X xxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, i xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx §33 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. ledna 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx). Ministr xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrnicemi.

§2

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X konfiskace xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 x. 2 x 3, xxx xxxx nevyhnutelně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx x jejich xxxxx xxxxxx (jako oděv, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §1, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Konfiskaci xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož x době po 29. září 1938 xxx xxxxxx okupace xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozbyly xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx ustanovení §1.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnické přísluší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx ustanovení §1 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx její xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, na xxx xx vztahuje xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx upraví xxxxx nařízením.

(5) Xxxx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx společenství x osobami, xxxxx xxx xxxxxxxxxx §1 xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xxxx než jednu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Osobám xxxxxxxxxxxx pod §1 xxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxx stejného xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, x není-li xx možno, x xxxxxxxx.

XXXX XX.

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxxxx x organisace Xxxxx národní xxxxxx

(1) X obstarávání xxxxx xxxxxxxxxxx se zatímní xxxxxxx konfiskovaného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx osidlovacím xxxxx Xxxx národní xxxxxx (x dalším xxx Xxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxx 7) xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxx xxxxxxx Fondu xxxx xxxxxxxx, kterého xxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx navenek. Xx-xx xxxxxxxxxxxx, zastupuje xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx jmenuje xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x po xxxxxxx předsedy xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osidlovacímu xxxxx, xxx xxxx xx zřízen. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Rada xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx podléhají xxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx ze státních xxxxxxxxxx, xxxx peněžní xxxxxx a likvidní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx docházející xxxxxx xx přidělený xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx řád xxx xx vydá xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx ústřední komise xxx xxxxxxx osídlení.

§4

Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodaření

(1) X každého Fondu xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx sbor. Xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u Fondu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, vysílají xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, zdravotnictví x xxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx. Členy Xxxxxxx poradního xxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Bratislavě, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady, xxxxx i xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx. Působnost Xxxxxxx poradních xxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxx xxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx osídlení.

(2) Xxxxxxxxxxx Xxxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx němuž xxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx Slovensku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčenými xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xx to, xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Působnost Fondů

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konfiskovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx konfiskuje, x předložiti tento xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Fondu. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, kdo xx zkonfiskovaný majetek x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx Fond xxxx xxxxxxx xxxx (orgán) xxx xxxxxxxx neučiní xxxx opatření;

2. xxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxxx - x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na zajištění, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x správu tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s Fondem. Xx xxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx;

3. xxxxxxx x vypořádati xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nařízením; za xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vypořádání nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§6 odst. 1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přídělu (§8 xxxx. 6);

5. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx osídlení.

(2) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx hospodaření národních xxxxxxx, požadovati jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení u xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (na Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx) x Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) a Ústřední xxxx xxxxxx (na Xxxxxxxxx Ústredia xxxxxxxxxx xxäxxx) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx stanoví:

a) xxxxx malých majetkových xxxxxxx xx býti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxx naloženo s xxxxxxxxxxx majetkem x x xxxxxxx majetkovými xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jak se xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jednotlivá přídělová xxxxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) x přídělových nařízení (xxxxxxxx 2) sestaví xx plány xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§§10 xx 12). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přezkoumati, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx plány xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx, nelze přikročiti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradového xxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

(4) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (§10 odst. 3, §11 odst. 3 x §12 xxxx. 3), xxxx xxxxxxxx. Xxxx může xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx pravoplatného xxxxxxxxxx o přídělu (§8 xxxx. 6) xxxx podnět ke xxxxxxx neplatného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx x přídělové rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx komisí xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx řízení

§7

Oprávnění xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podstaty xxxxx býti xxxxxxxxx xxxxx, okresům, obcím x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 2).

(3) Xxx přidělování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx budiž xxxxxxxxxx především k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odboje x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx poškozeným xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nuceny xxxxxxxx, xxxx do xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx, xxxxx x důsledku územních xxxx přeložily své xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Rozhodnutí o přídělu

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx přídělových xxxxx (§§10 xx 12) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxx majetek x xxxxx majetkové xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx).

(2) X xxxxxxxxxx x přídělu xxxxx xxxxxxx:

x) x čeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx jiná xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x přídělem xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxx odevzdán xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx ceny) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) případná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jemu uložené.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx národního xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské národní xxxx). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx národní xxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Slovenské xxxxxxx rady) x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Žadateli, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xxxxxxxxxxx orgánu Slovenské xxxxxxx xxxx) x xxxxxxx, přísluší odvolání x xxxxxxxxxxx ministerstvu.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příslušnému Xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Přídělové komise

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx jest xxxxxxxxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x vyhláškou ve xxxxxxxx osidlovacího xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x podávání přihlášek. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 2), jakož x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přídělovou komisi, x xx xxxxxxx x 3 a xxxxxxx o 10 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx netvořili xxxxxxxx x xxxxxx. Členství x xxxxxxxx přídělových xxxxxxxx jest xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx výbor xxxx členy komise xxxxxxx odvolati. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxx místní xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxx. V obcích x více xxx 10.000 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) a Xxxxxxxx xxxx odborů (xx Slovensku Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxäxxx). Xxx-xx xxxx odvolán xxxx xxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, z xxx xxxx, xxxxxxx xx nahraditi, xxxxx. Xxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 2 poslední xxxx) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxx obvyklým x vyhláškou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx národního xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 2) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, hospodářských xxxxx (xx Slovensku obdobných xxxxxxxxxxxxx organisací) x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xx Xxxxxxxxx Ústredia xxxxxxxxxx xxäxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x 10 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchazeči x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx místní xxxxxxxxx xxxxxx. Předsedu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx okresní xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okresní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x potvrzuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx národní rady).

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upraví a xxxxxxx xxxx pro xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx podstaty

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxx malé xxxxxxxxx podstaty, určené x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Plán xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místního xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx x xxxxxxxx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednak xxxxxxxxx po xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx - nejpozději xxxxxxx xxx vyložení - x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx s poučením x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xx xxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušník, xxxxxx 18 let, xxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x návrhem na xxxxxx x došlé xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k nim xxxxxxx xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxx. Zároveň xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3), xxxxx xxxxxx x okresnímu národnímu xxxxxx (xxxxxxxx 2).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx plány x xxxxxx xx úhradu xx xxxxxxxx xx xxxxxx námitky. Xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx úhrad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx i cenových xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxx x jednotlivém xxxxxxxxxx xxxxx jednati, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx zúčastniti.

(3) Xxxxxxxxx x úhradový xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx pro přidělování, xxxxxxx xxx okresní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na stanovisko xxxxxxxxxxxx úřadu (§6 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx plány pro xxxxxxx majetkové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx střední xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx požadovanou xx xxxxxxxxxxx majetek. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx 15 dnů a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx - x tisku x xx věstníku xxxxxxxxxxxx úřadu, a xx x xxxxxxxx x námitkách. Proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx, xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx námitky x okresní přídělové xxxxxx. Xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přídělová xxxxxx přídělový xxxx x xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x nim xxxxxxxx národnímu xxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) k přezkoumání. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2).

(2) Xxxxxx národní xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Slovenské xxxxxxx rady) vyžádá xx vyjádření o xxxxxxxxxxxx úhrad x xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx správy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušného okresního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jim, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělové xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podané xxxxxxx x vyjádření xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx okresních xxxxxxxxx xxxxxx, xxx čemž xxxx tyto xxxxx xxxxxxx, vyžadují-li xxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxx, xxxxxxx národní.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx plán xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jakmile xxx xxxxxxx národním xxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady) xx xxxxxxxx na stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxx upraven.

§12

Xxxxxxxxx plány pro xxxxxxxxxx majetek x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx národní xxxxx (xx Xxxxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx majetek x xxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Plány xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Proti xxxxxx přídělovému xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx má každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušník, xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zemského xxxxxxxxx xxxxxx (příslušného xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx lhůtě 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zemský xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx námitky se xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přezkoumání. Xxxxxxx xxxxx xxxx přídělového xxxxx x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 odst. 3), ministerstvu financí, xxxxxxxxxxxx dopravy (xxxxxxxx 2) x nejvyššímu xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx (xx Slovensku v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstev xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx správa) x xxxxxxxxxx úřadu cenového, xxxxx si x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(3) Přídělový x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (na Xxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxx rady) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3) schválen, xx případě xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx x přiděleným xxxxxxxx

Xxxxxxx, pronajmouti, xxxxxxxxxxxxx xxxx zatížiti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxx xxx po xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx lze xxx xxxxxxx xxx xx svolením Fondu.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx použití

(1) Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému Xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vydaný Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závazků, náležejících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1 x. 3) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pokladně k xxxxxxx xxxxxx.

XXXX IV.

USTANOVENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§15

Xxxxxx před Xxxxx

Xxx xxxxxx xxxx Xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení x. 8/1928 Xx.

§16

Přechod nemovitostí a xxxxxxxxxx práv xx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zapíší xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx Fondu, a xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx x §18, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx dekret xx xxxxxxxxxx xx zemědělský xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x urychleném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku Xxxxx, Xxxxxx, jakož x zrádců x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx obdobných předpisů, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

§18

Poměr k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústavům

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx XX x XXX se xxxxxxxxxx:

1. xx léčebné x xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. xx xxxxx xxxxxxxx majetek:

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxx minerálních vod xxxx jsou xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx lázeňská,

d) ubytovací xxxxxxx lázeňské, které xxxxxxxx slouží xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx součástí xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx x podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx. x) xx x),

x) veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, uvedených xxx xxxx. x) až x), a všechen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) určí, xxxxxxx xxxxxxx xx týká xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Xxx xxxx naloženo x xxxxxxxx, uvedeným x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx poruší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dekretu xxxx nařízení podle xxxx xxxxxxxx, nebo xxx se xxxxxxx xxxxxxx, jež jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx - bez xxxx soudního xxxxxxx - okresním národním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,000.000 Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx těmito xxxxxx. Xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx xx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinně xx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxx.

§21

Tento xxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení; xxxxxxxx xxx všichni xxxxxxx vlády.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Gottwald x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. Šrámek x. x.

Xx. Pietor v. x.

Xxxxxx v. r.

gen. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx v. x.

xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxx v. x.

Xx. Procházka v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Šrobár x. x.

Xx. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

xxx. Xx. Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 108/1945 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.10.1945.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

84/1949 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxxxxx republiky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Fondech národní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.1949

18/1950 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.1950

182/1950 Xx., x xxxxxxx Xxxxx národní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.1950

55/1995 Xx., xxxxx ÚS XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x. 108/1945 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 18.4.95

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.