Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.04.1949.


Dekret o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy

108/1945 Sb.

Dekret

ČÁST I. KONFISKACE NEPŘÁTELSKÉHO MAJETKU

Vymezení konfiskovaného majetku §1

Výjimky z konfiskace a poskytnutí náhrady §2

ČÁST II. FONDY NÁRODNÍ OBNOVY

Zřízení a organisace Fondů národní obnovy §3

Stálý poradní sbor a kontrola hospodaření §4

Působnost Fondů §5

ČÁST III. ROZDĚLENÍ KONFISKOVANÉHO MAJETKU

Oddíl 1. Rámcové plány a přídělová nařízení §6

Oddíl 2. Přídělové řízení

Oprávnění uchazeči §7

Rozhodnutí o přídělu §8

Přídělové komise §9

Přídělové plány pro malé majetkové podstaty §10

Přídělové plány pro střední majetkové podstaty §11

Přídělové plány pro průmyslový majetek a velké majetkové podstaty §12

Nakládání s přiděleným majetkem §13

Placení přejímací ceny a její použití §14

ČÁST IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Řízení před Fondy §15

Přechod nemovitostí a knihovních práv na stát §16

Poměr k majetku zemědělskému §17

Poměr k majetku lázeňskému, léčebným a ošetřovacím ústavům §18

Ustanovení trestní §19

Spolupůsobení veřejných úřadů a orgánů §20 §21

Právní předpis č. 18/1950 Sb.

Právní předpis č. 182/1950 Sb.

Nález Ústavního soudu č. 55/1995 Sb.

INFORMACE

108

Dekret

presidenta xxxxxxxxx

xx dne 25. října 1945

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku x Fondech xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx vlády x xx dohodě xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

XXXX X.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§1

Xxxxxxxx konfiskovaného xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx - xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx - pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x majetková xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx:

1. Německé xxxx, Království xxxxxxxxxx, xxxx veřejného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx maďarských a xxxxxx útvarů, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobních xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx jmění xxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx, xxxx

2. osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx německé xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx osvobození, nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx fašistickým terorem, xxxx

3. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svrchovanosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bezpečnosti x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podporovaly xxxxxxxxxx způsobem německé xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx (§18 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. června 1945, č. 16 Xx., o potrestání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pomahačů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx republice xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx národu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xx 29. xxxx 1938 xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxx x xxxx rozhodné xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx, xx xxxxxxx je ještě, xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám slušnosti.

(3) X xxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx §33 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. ledna 1928, x. 8 Sb., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx řízení). Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx xxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx). Xxxxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto odstavce xxxxx xxxxxxxx směrnicemi.

§2

Výjimky x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhrady

(1) X xxxxxxxxxx vyňata xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 x. 2 x 3, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx vykonávání xxxxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx oděv, xxxxxx, prádlo, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx). Podrobnosti o xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx vláda nařízením.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx §1, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xx 29. xxxx 1938 xxx tlakem okupace xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozbyly xxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §1.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx ustanovení §1 xxxx. 1, zejména xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dotyčné xxxxxxxxx xxxxx xxxx zanedbání xxxxxxxxx opatrnosti xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Jsou-li xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx ustanovení §1 xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xxxx než jednu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod §1 xxxxxxxx však náhrada xx xxxx xxxxxxxx xxxxx a stejné xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxx-xx xx možno, x xxxxxxxx.

XXXX XX.

XXXXX NÁRODNÍ XXXXXX

§3

Xxxxxxx x organisace Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxx rozdělením xx xxxxxxx xxx xxxxxx osidlovacím úřadě Xxxx národní obnovy (x xxxxxx xxx Xxxx). Xxxx jest xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx ho finanční xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxx 7) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Předseda xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Fondu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx Xxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Fond Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osidlovacímu xxxxx, xxx němž xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu a xxxx náměstek x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx.

(4) Agendu Xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, při xxxx podléhají xxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Základní xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dále peněžní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dekretu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx xx úřední xxxxx.

(7) Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx komise xxx vnitřní osídlení.

§4

Xxxxx poradní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx Fondu xx zřizuje Xxxxx xxxxxxx xxxx. Xx Xxxxxxx poradního sboru, xxxxxxxxx u Xxxxx xxx osidlovacím xxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, školství x osvěty, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zemědělství, xxxxxxxxx xxxxxxx, dopravy, ochrany xxxxx x sociální xxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxx poradního xxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úřadě x Bratislavě, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx rady. Působnost Xxxxxxx poradních xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx osídlení.

(2) Hospodaření Xxxxx xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Opatření Fondu, xxxxx xxxxx vysloví xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx), nesmí xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx neodstraní xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xx xx, rozhodnutím xxxxx.

§5

Působnost Fondů

(1) Fondům xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné oblastní xxxxxxxx osidlovacího úřadu x xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx pro soupis xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxx xx zkonfiskovaný xxxxxxx x držbě, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na vyzvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x soupisu, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx) xxx pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxx - xxxxx xx xxx nestalo - x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výbory x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx prostřednictvím potřebná xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx, úschovu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx úřad v xxxxxx x Xxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušný soud xxxxxxxxxx ve veřejných xxxxxxx x rejstřících;

3. xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx konfiskovaného xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 1) a konečných xxxxxxxxxx o xxxxxxx (§8 odst. 6);

5. xxxxxxxxxxxxxxx přídělcům úvěr xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxxxx osídlení.

(2) Xxxx xx právo dozírati xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nařízení

§6

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady) x Xxxxxxxxxxxx radou x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (na Xxxxxxxxx obdobných hospodářských xxxxxxxxxx) x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx (na Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxäxxx) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx stanoví:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxxx x xxx má xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Způsobem xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxxxx přídělových xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x nich xxxxx, xxxxx nichž budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx malé, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx musí xxxx xxxxxxxx dotčeného xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx úhrady x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx x xxxxxxx xxxx může býti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxx jednotlivá přídělová xxxxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx přísluší osidlovacímu xxxxx, xxxxx xx xxxx prováděti postupně xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx rámcových xxxxx (xxxxxxxx 1) x přídělových xxxxxxxx (xxxxxxxx 2) sestaví xx xxxxx xxxxxxxxx x úhradové (§§10 xx 12). Xxxxxxxxxxxx xxxxx přísluší xxxxxxxxxxx, xxx přídělové x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx případě xx xxxxxxx. Příděly, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx nařízením, xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx a úhradových xxxxx. Xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přikročiti xx xxxxxxxxx schválení xxxx úpravě přídělového x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Příděl, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx schváleným xx xxxxxxx xxxxxxxxx plánům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§10 odst. 3, §11 odst. 3 x §12 odst. 3), xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přídělu (§8 odst. 6) xxxx podnět xx xxxxxxx neplatného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přidělují (§8) xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxxx, zejména zájmovým x kulturním, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyhovují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 odst. 2).

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxx poškozeným xxxxxx, xxxxxxx, rasovou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx vracejícím se xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vlasti x ciziny a x xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přeložily xxx xxxxxxxx na ostatní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxx náležitě xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx o přídělu

(1) Xxxxx pravoplatných xxxxxxxxxxx xxxxx (§§10 xx 12) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) x průmyslový majetek x xxxxx majetkové xxxxxxxx příslušné ministerstvo (xx Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx).

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) x čeho xxxxxxxxx přidělovaná majetková xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx s přídělem xxxxxxx,

x) jaké závazky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) den, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx (přejímací xxxx) x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nepřevzal.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přídělu, přísluší xxxxxxxx k zemskému xxxxxxxxx výboru (xx Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx). X odvolání xxxxxxxxx xxxxxx národní xxxxx (na Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) s xxxxxxxx platností.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx národního výboru (xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnému ministerstvu.

(6) Xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příslušnému Xxxxx, xxxx xxxxxxx odevzdání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Místní xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o příděl x xxxxxxxx přihlášek. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Z těchto xxxxxxxx, vyhovujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 2), jakož i x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x 3 x xxxxxxx o 10 xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příděl. Členství x xxxxxxxx přídělových xxxxxxxx jest xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxx xxxxxxx odvolati. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. V xxxxxx x xxxx xxx 10.000 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx Slovensku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organisací) a Xxxxxxxx rady xxxxxx (xx Slovensku Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxäxxx). Xxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, jmenuje se xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx. Xxx postupném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx) lze xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx výbor, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x okresního xxxxxxxxx xxxxxx. Z těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 2) x ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx svazů (xx Slovensku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x Xxxxxxxx rady xxxxxx (xx Slovensku Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxäxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx přídělovou komisi, x xx xxxxxxx x 10 členech xxx, aby většinu xxxxxxxxx uchazeči o xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx okresní xxxxxxx xxxxx ze svých xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a potvrzuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor (xx Xxxxxxxxx příslušný orgán Xxxxxxxxx národní xxxx).

(4) Xxxxxxx, organisaci x xxxxxxx místních a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxx.

§10

Přídělové xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podstaty

(1) Xxxxxx přídělová xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, určené x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přídělový plán x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx na jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx dne vyložení - v tisku x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x poučením x námitkách. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní příslušník, xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Po uplynutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přídělová xxxxxx přídělový plán x návrhem xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx se svým xxxxxxxxxx x nim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx přídělového xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx osidlovacímu xxxxx (§6 odst. 3), xxxxx správě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2).

(2) Xxxxxxx přídělová komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xx zřetelem xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úhrad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru a xxxxx xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednati, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro malé xxxxxxxxx podstaty je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxx upraven.

§11

Přídělové xxxxx xxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx střední xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx x přídělu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx - v xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx x námitkách. Proti xxxxxx přídělovému xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušník, xxxxxx 18 xxx, xxxxx podati xx xxxxx 15 xxx xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx národnímu výboru (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zašle opis xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3), xxxxx xxxxxx a okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2).

(2) Zemský xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxx xx vyjádření x xxxxxxxxxxxx úhrad x xxxxxxx navržených xx xxxxx správy x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx, kdy xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx přezkoumá xxxxxxxxxx přídělové plány x návrhy xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx námitky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxx xxxx xxxx plánu xxxxxxx, vyžadují-li xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Přídělový x úhradový xxxx xxx střední majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx přidělování, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3) schválen, xx případě xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx majetkové podstaty

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Slovenské národní xxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx x jeho obvodu, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve věstníku xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušník, xxxxxx 18 let, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zemského národního xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národní rady) xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx uplynutí xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx úhradu a xxxxx námitky xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přezkoumání. Xxxxxxx xxxxx xxxx přídělového xxxxx a návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx. 3), ministerstvu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2) a xxxxxxxxxx xxxxx cenovému.

(2) Xxxxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Slovenské národní xxxx) xxxxxxxxx předložený xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx námitky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxx cenového, xxxxx si k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx plán pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (na Slovensku x dohodě s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (§6 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx případě upraven.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, propachtovati xxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxx §8 xxx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx Fondu.

§14

Placení xxxxxxxxx xxxx x její xxxxxxx

(1) Xxxxxx (přejímací cenu) xxxxxxxx přídělci xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx, jest vykonatelný xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1 x. 3) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx odveden xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XX.

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§15

Xxxxxx xxxx Xxxxx

Xxx řízení xxxx Xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 8/1928 Xx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx

Xxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx v §18, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx dekret se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského majetku Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xx Slovensku.

§18

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxxx II a XXX xx xxxxxxxxxx:

1. xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. xx xxxxx lázeňský xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx zřídly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, léčivých xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bahna, slatiny, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) nemovitosti, xxxxxxx x zařízení, které xxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxx minerálních xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) léčebná xxxxxxxx lázeňská,

d) ubytovací xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx pro xxxxxx xx hosty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx písm. x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxx, xxxxxxxxx pod xxxx. x) xx x), x xxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xx Slovensku x dohodě x xxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx) určí, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx zvláštní předpisy.

§19

Ustanovení trestní

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dekretu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řádné přidělování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxx stíhání - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx do 1,000.000 Xxx xxxx vězením xx xxxxxxx roku xxxx oběma těmito xxxxxx. Xxx případ xxxxxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx veřejné xxxxx x orgány xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Kopecký x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Šrámek x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxx v. x.

xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx v. x.

xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Šoltész x. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

xxx. Xx. Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/1945 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.10.1945.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

84/1949 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx národní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.1949

18/1950 Xx., o xxxxxxx osidlovacích xxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.1950

182/1950 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx obnovy

s xxxxxxxxx xx 28.12.1950

55/1995 Xx., xxxxx XX XX o zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x. 108/1945 Sb., x konfiskaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx republiky (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 18.4.95

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.