Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.03.2021.


Sdělení o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
2/2014 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Úmluvy

Úmluva

Preambule

ČÁST PRVNÍ - ROZSAH ÚMLUVY

Předmět Úmluvy a osoby, na které se Úmluva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Úmluva vztahuje Článek 2

ČÁST DRUHÁ - VŠEOBECNÉ DEFINICE

Definice Článek 3

ČÁST TŘETÍ - FORMY POMOCI

Hlava I - Výměna informací

Všeobecné ustanovení Článek 4

Výměna informací na žádost Článek 5

Automatická výměna informací Článek 6

Spontánní výměna informací Článek 7

Souběžná daňová šetření Článek 8

Daňová šetření v zahraničí Článek 9

Protichůdné informace Článek 10

HLAVA II - Pomoc při vymáhání

Vymáhání daňových pohledávek Článek 11

Předběžná opatření Článek 12

Dokumenty doplňující žádost Článek 13

Lhůty Článek 14

Přednost Článek 15

Posečkání úhrady Článek 16

HLAVA III - Doručování dokumentů

Doručování dokumentů Článek 17

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH FOREM POMOCI

Informace, které mají být poskytnuty dožadujícím státem Článek 18 Článek 19

Odpověď na žádost o pomoc Článek 20

Ochrana osob a omezení povinnosti poskytovat pomoc Článek 21

Mlčenlivost Článek 22

Řízení Článek 23

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Provádění Úmluvy Článek 24

Jazyk Článek 25

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní mezinárodní dohody a ujednání Článek 27

Podpis a vstup Úmluvy v platnost Článek 28

Územní působnost Úmluvy Článek 29

Výhrady Článek 30

Výpověď Článek 31

Depozitáři a jejich funkce Článek 32

INFORMACE

2

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 25. xxxxx 1988 byla xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podpisu Xxxxxx x vzájemné správní xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech.

Jménem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxx 26. xxxxx 2012.

X Xxxxxxx vyslovil souhlas Xxxxxxxxx České republiky x prezident xxxxxxxxx xx ratifikoval. Ratifikační xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx tajemníka Rady Xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 11. xxxxx 2013.

Xxx ratifikaci Xxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

"Xxxxx republika x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 22 xxxx. 2 Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Protokolu xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx záležitostech (xxxx xxx "Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx, xx čl. 22 odst. 2 Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx toto xxxxxxxxxx nezakládá automatické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxx dožádaného xxxxx x xxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysloví souhlas x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzájemné právní xxxxxx x trestních xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx věcech."

Současně xxxx xxxxxxx xxxx oznámení:

"Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx X x x xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx ve xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx orgán" x xxxxxxx B.

PŘÍLOHA X - Xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx vztahuje:

Článek 2, xxxxxxxx 1 písm. x. x:

• xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

• daň z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

• xxx z xxxxxxxxxx xxx;

Xxxxxx 2, odstavec 1 písm. b. xx:

• xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. b. xxx. B:

• xxx x nemovitých věcí, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. C:

• xxx z xxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. X:

• xxxxxxxxx xxx x minerálních xxxxx, x lihu, x xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxxx x x tabákových xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů, xxx z pevných xxxxx, daň x xxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. X:

• xxxxxxxx xxx.

XXXXXXX X - Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zmocněný xxxxxxxx, xxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Centrum xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxx vstoupila v xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 28 odst. 2 xxx 1. xxxxx 1995. Xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vstupuje x platnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxx dne 1. xxxxx 2014.

Anglické xxxxx Xxxxxx x její xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx a služeb, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx přínosy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem x xxxxxxxx xxxxx, x proto xxxxxxxx xxxxx xxxx spolupráce xxxxxxxx orgánu,

s xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx únikům, xx xx bilaterální xx xxxxxxxxxxxxxx,

x ohledem xx xx, xx xxxxxxxxxxxx úsilí xxxx xxxxx je nezbytné xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx forem správní xxxxxx v záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx druhu, a xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatníků,

s xxxxxxx na to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrát zásadní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x ohledem xx xx, že základní xxxxxxxx, xxxxx kterých xx každá xxxxx xxxxx na xx, xxx její práva x xxxxxxxxxx byly xxxxxx x xxxxxxx x řádným xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xx všech xxxxxxx uznány xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, x x ohledem xx xx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx legitimní xxxxx xxxxxxxx poplatníku, xxxxxx patřičné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdanění,

proto xxxxxxxx x přesvědčení, xx xxxxx by měly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x xxxxxxx na xx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxx xxx k xxxxxxxxx multilaterální xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxxxx xxxxxx,

xx dohodly xxxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ROZSAH ÚMLUVY

Článek 1

Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx Úmluva vztahuje

(1) Xxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxx Kapitoly XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx záležitostech. Xxxx xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx orgány.

(2) Xxxx správní pomoc xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účasti xx xxxxxxxx šetřeních x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx státu.

Xxxxxx 2

Xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smluvních xxxxx, x to:

(i) daně x xxxxxx nebo xxxxx,

(xx) xxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů, xxxxx xxxx xxxxxxxx odděleně xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,

(xxx) xxxx x xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx, x xx:

(x) xxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxx samosprávnými xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(xx) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx práva,

(iii) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx cel, xxxxxxxx xxxxxxx stranou, x xx

X. xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

X. xxxx x nemovitostí,

C. xxxx xx spotřeby, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x obratu,

D. zvláštní xxxx xx xxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

X. xxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X. daně z xxxxxxx xxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X. xxxx xxxx;

(xx) xxxx x jednotlivých kategoriích xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (xxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky nebo xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, xx které se Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v Xxxxxxx X, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx generálního xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx generálního xxxxxxxxx XXXX (dále jen "xxxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx, která by xxxx být xxxxxxxxx x Xxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxx přijetí tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Úmluva xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stejné xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx), xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx státem xx xxxx, xxx Úmluva xxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní uvedených x Xxxxxxx X; x takovém případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX DEFINICE

Článek 3

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx nevyplývá xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx strana, xxxxx dožaduje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x smluvní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pomoci;

b) xxxxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx se xxxxx článku 2 Xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx "daňová xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx daně (xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx "příslušný xxxxx" xxxxx x xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx B;

e) xxxxxxx ,,xxxxxx" x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx:

(x) všechny xxxxxxx xxxxx x občanstvím xxxx smluvní xxxxxx x

(xx) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné entity, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxx smluvní stranu, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx jsou definovány x Xxxxxxx X.

(2) Xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx smluvní stranou xxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx strany xx xxxx daní, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx Úmluva, xxxxx x okolností xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z depozitářů x změně, xxxxx xx být xxxxxxxxx x Přílohách X x X. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx informací

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx části, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx písemného prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vnitrostátního práva xxxx xxxxxxx strany xxxxx její úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx před předáním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx s články 5 x 7.

Xxxxxx 5

Výměna xxxxxxxxx xx žádost

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedené x článku 4, xxxxx xx týkají určitých xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx dožádaného státu xxxxxxxxxx pro xx, xxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytl.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx, si xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace uvedené x článku 4.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx strana x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx okolností:

a) xxxxx jmenovaná smluvní xxxxxx xx důvod xxxxxxxx xx, že x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v prvně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by mohlo xxxx ke zvýšení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x daňovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxx, který xxxx vést xx xxxxxxx daně x xxxxx xx druhé xxxxxxx straně, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx umělými převody xxxxx mezi spojenými xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být významné xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxx strany.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dostupné x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Souběžná xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx a xxxx xxxxxxxxx stran xxxxx xx žádost xxxxxxxxxx z nich xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxx případů x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx šetření. Xxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx má zájem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxx Xxxxxx souběžné daňové xxxxxxx označuje ujednání xxxx a více xxxxxxxxx stran x xxx, xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx situaci xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxx společný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Článek 9

Daňová xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dožadujícího xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámit xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření x xxxxxxx a podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státem xxx provedení xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx provádění xxxxxxxx xxxxxxx budou učiněna xxxxxxxxx státem.

(3) Xxxxxxx xxxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx o svém xxxxxx obecně nepřijímat xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Protichůdné informace

Pokud xxxxx smluvní strana xxxxxx od druhé xxxxxxx strany informace x daňové xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx již xx, xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

Pomoc při xxxxxxxx

Xxxxxx 11

Vymáhání daňových xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s články 14 x 15 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx prvně jmenovaného xxxxx, xxxx kdyby xx jednalo x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx uplatní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx napadnout, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx strany nedohodly xxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx zesnulé osoby xxxx pozůstalosti xxxx xxxxx se omezuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemci xxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x závislosti xx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozůstalosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dožádaný stát xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vymáhání.

Článek 13

Dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxx pomoc xxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx se týká xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx Úmluva, x x případě xxxxxxxx, že x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx státě x

x) xxxxxxxxx další dokument xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx pro přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx, v souladu x xxxxxxxxxxxx platnými x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, uznán, xxxxxxx xxxx nahrazen co xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx x dožádaném xxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxx

(1) Otázky xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx uplynutí xxx nelze daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dožádaným xxxxxx x rámci xxxxxx žádosti o xxxxx, xxxxx by x xxxxxxx x xxxxxxx řádem tohoto xxxxx vedly xx xxxxxxx nebo přerušení Xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, budou xxx tento xxxxxx x xxxxx právního xxxx dožadujícího státu. Xxxxxxxx stát je xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) V žádném xxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xx zaslána xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx poskytována xxxxx, xxxxxx mít x xxxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, x xx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx postup vymáhání xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 16

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx, xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx praxe takový xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňují; avšak xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

HLAVA III

Doručování xxxxxxxxx

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a související x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsobem xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany dožadujícího xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx možný xxxxx jeho vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx může uskutečnit xxxxxxxx dokumentů xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx se nachází xx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx.

(4) Žádná xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx učiněného xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx, xxxx nezbytné, aby x xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx zdá xxx xxxxxx, xx adresát xxxxxxxx jazyku dokumentu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dožádaného xxxxx, Rady Xxxxxx xxxx OECD nebo x xxxx přiložil xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jazyků.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX VŠECH FOREM XXXXXX

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxxxx státem

(1) Xxxxxx x xxxxx zpravidla xxxxxxxx

x) určení xxxxxx xxxx úřadu, který xxxxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxx nebo další xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomoci xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx týká,

c) v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxx o xxxxx xxx xxxxxxxx nebo x opatření x xxxxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxx daňové pohledávky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aktiva, ze xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx praxí dožadujícího xxxxx x zda xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků čl. 21 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stát dozví x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx významné, předá xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 19

Xxxxxx.

Xxxxxx 20

Odpověď xx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x pomoc xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x žádosti x xxxxxxxxx dožadující xxxx uvedl xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx informace poskytnuty, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx formě.

Xxxxxx 21

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx článku 14 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxí, xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx praxí xxxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxx získat podle xxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovat informace, xxxxx by xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodního, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx pořádkem,

e) poskytovat xxxxxxx xxxxx, pokud x x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx dožadujícího xxxxx je x xxxxxxx se všeobecně xxxxxxxxxx daňovými principy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx x jinou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx stát xxxxxxx s dožadujícím xxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s občany xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc, pokud xxxxxxxxxx xxxx neuplatnil xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Výjimkou xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx pro daný xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tyto informace xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxx obsažená x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, především xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx; xx xx xxxxxx získání xxxx xxxxx vnitrostátní zájem.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vykládána xxx, xx xxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z toho xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mandatáře xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, případně x toho xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané některou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx důvěrné x xxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx podle vnitrostátního xxxxx xxxx smluvní xxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx xxx zajištění nezbytné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx strany.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx zjišťováním, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, vymáháním xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx stíháním v xxxxxxxx otázkách, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vztahu x daním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx odpovědnost za xxxxxx nad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xx výhradně xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejných xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daní.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1 písm. a), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxx obdrží, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx náležející xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podobně xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Bez xxxxxx na odstavce 1, 2 a 3 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx jiné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Informace xxxxxxxxxx xxxxxx smluvní stranou xxxxx smluvní straně xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx jmenované xxxxxxx xxxxxx.

Článek 23

Řízení

(1) Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedena xxxxx příslušným xxxxxx xxxxxx dožádaného státu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úmluvy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx, která xx x xxxxxxx xxxxxxxx týkají existence xx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dožádaný xxxx xx však na xxxxxx dožadujícího státu xxxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxx stát xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zúčastněných xxxx. Xx přijetí xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Bezprostředně po xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x důsledcích, které xxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxx o xxxxx.

XXXX PÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxx komunikovat xx xxxxxx provádění Úmluvy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo, xxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jednaly jejich xxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxx a více xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx použití Xxxxxx.

(2) Xxxxx se dožádaný xxxx domnívá, že xxxxxxx Xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dožádaného x dožadujícího xxxxx xxxxxxx věc vzájemně xxxxxxxxx x snažit xx xxxxxxx danou xxxxxxx vzájemnou dohodou.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zástupců příslušných xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x xx xxx záštitou OECD. Xx xxxxx xxxxxx xxxx koordinační orgán xxxxxxxxxxx opatření, která xx xxxx vést x podpoře xxxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx x postupů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx doporučit xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo neschválily Xxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koordinačního xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx koordinační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které Úmluvu xxxxxxx neratifikovaly, xxxxxxxxx xxxx neschválily, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx odstavce 4 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxx xxxxxxxx 5.

Článek 25

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vyhotoveny x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXXX x Xxxx Evropy, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx Státy, jichž xx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodnuto xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) mimořádné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 27

Xxxxxxx mezinárodní xxxxxx x ujednání

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxx neomezují x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx případně xxxxxx nástroji, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věcech.

(2) Xxx ohledu na xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx svých xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, pokud umožňují xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 28

Podpis a xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx XXXX. Podléhá xxxxxxxxxx, přijetí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxx x jednoho x depozitářů.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx od data, xxx xxx xxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Rady Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX, xxxxx následně xxxxxxx xxxx souhlas xxx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx měsíců xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx nebo schválení.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx XXXX, xxxxx se xxxxx xxxxxxx stranou Xxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx, vstoupí v xxxxxxxx - přičemž x podpisu bude xxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2010 (xxxx xxx "Xxxxxxxx x xxxx 2010") - xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx adresovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záměr.

(5) Xxxx, xx Protokol x xxxx 2010 vstoupí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx nebo XXXX, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010. Xxxxxx x xxxx xxxx xxxx adresována xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stranám. Xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx Výbor xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a Xxxx OECD. Xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx koordinačního xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x roku 2010 v souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx vstoupí x platnost x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1, lednem (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Protokolu x xxxx 2010 nabyla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx - pokud daňové xxxxxx neexistuje - xxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých po 1. xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx z roku 2010 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxxx stran xx mohou vzájemně xxxxxxxxx, že Xxxxxx xx znění Protokolu x xxxx 2010 xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx ohledu xx xxxxxxxx 6 xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Územní xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Každý stát xx oprávněn x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, listiny x přijetí nebo xxxxxxxxx xxxxx území, xx xxxxx se Xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozšířit xxxxxxxx Xxxxxx xx jakékoliv xxxxx území xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx pak Úmluva xxxxxxx x platnost x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx uplynutí xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx je xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx měsíců xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxx

(1) Každý xxxx je xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx později xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) neposkytovat xxxxxx formu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxx v některé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x), x to xx xxxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxx X Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x této xxxxxxxxx,

x) neposkytovat xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, či xxxxx xxxx uvedených x xxxxx xx xxxxxxxx kategoriích xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxx xxxxx, nebo, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výhrada xxxxx xxxx uvedených xxxxxx x) xxxx x), x datu xxxxxxxx této xxxxxxx xx vztahu x xxxxx v předmětné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx doručování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pošty, xxx xx xxxxxxx čl. 17 xxxx. 3,

x) xxxxxx čl. 28 xxxx. 7 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx roku, v xxxx Úmluva ve xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xx 1. xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxx předcházejícímu roku, x xxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu v xxxxxxxx.

(2) Xxxx možné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Jakmile Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo souhlasu. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x platnost x xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxx tří xxxxxx xx data xxxxxxx xxxx xxxxxxx jedním x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výhradu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, ji xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx adresovaného jednomu x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx účinné k xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx depozitářem.

(5) Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxx částečná, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx x němu xxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 31

Výpověď

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx oprávněna Xxxxxx kdykoliv xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx výpověď xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx, která vypoví Xxxxxx, xxxx dále xxxxxx článkem 22 xx xxxx, kdy xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx státům Xxxx Evropy, členským xxxxx XXXX a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx:

x) každý xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, listiny o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x články 28 x 29,

x) xxxxx prohlášení xxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 3 xxxx čl. 9 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx výhradu xxxxxxxxxx xxxxx článku 30 x xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s čl. 30 xxxx. 4.

x) xxxxx xxxxxxxx přijaté v xxxxxxx s čl. 2 xxxxxxxx 3 nebo 4, čl. 3 odst. 3, článkem 29 xxxx čl. 31 odst. 1,

x) xxxxx akt xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx povinen x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx informovat druhého xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx podpisy.

Dáno xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2011 podle článku X.4 Protokolu, kterým xx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v anglickém x francouzském xxxxxx, xxxxxxx xxx znění xxxx stejnou xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx obou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx může xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 2/2014 Xx. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.2.2014.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

14/2019 Xx. m. x., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx oznámení x Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

15/2021 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx Xxxxxxx A x Úmluvě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx, xxxxx se týká xxxx, xx které xx Xxxxxx vztahuje xxxxx xxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. x) bod x.

x xxxxxxxxx xx 29.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.