Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.03.2021.


Sdělení o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
2/2014 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Úmluvy

Úmluva

Preambule

ČÁST PRVNÍ - ROZSAH ÚMLUVY

Předmět Úmluvy a osoby, na které se Úmluva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Úmluva vztahuje Článek 2

ČÁST DRUHÁ - VŠEOBECNÉ DEFINICE

Definice Článek 3

ČÁST TŘETÍ - FORMY POMOCI

Hlava I - Výměna informací

Všeobecné ustanovení Článek 4

Výměna informací na žádost Článek 5

Automatická výměna informací Článek 6

Spontánní výměna informací Článek 7

Souběžná daňová šetření Článek 8

Daňová šetření v zahraničí Článek 9

Protichůdné informace Článek 10

HLAVA II - Pomoc při vymáhání

Vymáhání daňových pohledávek Článek 11

Předběžná opatření Článek 12

Dokumenty doplňující žádost Článek 13

Lhůty Článek 14

Přednost Článek 15

Posečkání úhrady Článek 16

HLAVA III - Doručování dokumentů

Doručování dokumentů Článek 17

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH FOREM POMOCI

Informace, které mají být poskytnuty dožadujícím státem Článek 18 Článek 19

Odpověď na žádost o pomoc Článek 20

Ochrana osob a omezení povinnosti poskytovat pomoc Článek 21

Mlčenlivost Článek 22

Řízení Článek 23

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Provádění Úmluvy Článek 24

Jazyk Článek 25

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní mezinárodní dohody a ujednání Článek 27

Podpis a vstup Úmluvy v platnost Článek 28

Územní působnost Úmluvy Článek 29

Výhrady Článek 30

Výpověď Článek 31

Depozitáři a jejich funkce Článek 32

INFORMACE

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 25. xxxxx 1988 xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Úmluva x vzájemné správní xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x roku 2010, xxxxxx xx xxxx Úmluva o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx Xxxxx dne 26. října 2012.

S Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ratifikoval. Ratifikační xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uložena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 11. října 2013.

Xxx xxxxxxxxxx Úmluvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

"Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednoznačné xxxxxxxxxxxx čl. 22 xxxx. 2 Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx pozměňujícího Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech (dále xxx "Úmluva xx xxxxx Xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx, xx čl. 22 odst. 2 Úmluvy xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nezakládá xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dožadujícím xxxxxx xx základě Xxxxxx xx znění Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxx dožádaného xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzájemné xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátním xxxxxx dožádaného státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

"Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x souladu x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxx xx znění Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze X a v xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Úmluvy xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx B.

PŘÍLOHA X - Xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. i:

• daň x příjmů xxxxxxxxx xxxx;

• xxx x xxxxxx právnických xxxx;

• xxx z hazardních xxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xx:

• pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, odstavec 1 xxxx. x. xxx. B:

• xxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 písm. x. xxx. C:

• xxx z xxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 písm. x. xxx. X:

• xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxx, x xxxx, z xxxx x meziproduktů x x tabákových xxxxxxx, daň xx xxxxxxxxxxx tabákových výrobků, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, daň xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů, xxx z xxxxxxx xxxxx, xxx z xxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. X:

• xxxxxxxx xxx.

XXXXXXX X - Xxxxxxxxx orgán:

Ministr financí xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx vztahu k xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxx vstoupila v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 28 xxxx. 2 dne 1. xxxxx 1995. Pro Xxxxxx republiku xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 téhož xxxxxx dne 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx znění Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se vyhlašují xxxxxxxx.

Úmluva o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx x členské xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxx, x proto xxxxxxxx xxxxx xxxx spolupráce xxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx objevily xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx daňovým xxxxxx, xx xx bilaterální xx xxxxxxxxxxxxxx,

x ohledem xx to, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx podpory xxxxx forem xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se daní xxxxxxxxxxx druhu, a xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zásadní xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx osoba xxxxx na xx, xxx xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx právním xxxxxxxx, xx měly xxx xx všech xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, a x xxxxxxx na xx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx zvážení xxxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx osobních xxxxx,

x xxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxx států xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nejvyšších mezinárodních xxxxxxxxx spolupráce v xxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx to, xx xxxx zájem xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

xx dohodly xxxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx Úmluvy a xxxxx, na xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx strany xx xxxx xxxxx Kapitoly XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x daňových záležitostech. Xxxx xxxxx xxxx x případě potřeby xxxxxx zahrnovat opatření xxxxxxx xxxxxxxx orgány.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx informací, xxxxxx souběžných xxxxxxxx xxxxxxx x účasti xx daňových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx státu.

Xxxxxx 2

Xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx:

(x) xxxx x příjmů xxxx xxxxx,

(xx) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx nebo xxxxx,

(xxx) xxxx x xxxxxxx xxxxx;

x) daně, x xx:

(x) xxxx z xxxxxx, zisku, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx samosprávnými xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(xx) xxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

(xxx) xxxx xxxxxxxxx kategorií, x xxxxxxxx xxx, ukládané xxxxxxx stranou, x xx

X. daně x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx daně,

B. xxxx x xxxxxxxxxxx,

X. xxxx xx spotřeby, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx,

X. xxxxxxxx xxxx xx zboží x xxxxxx - xxxxxxxxx spotřební xxxx,

X. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X. daně x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X. xxxx xxxx;

(xx) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (xxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, xx které xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v Přiloze X, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx uvědomit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx generálního xxxxxxxxx XXXX (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x jakékoliv xxxxx, která xx xxxx být xxxxxxxxx x Xxxxxxx A x xxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx depozitářem.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx daně (xx xxxxxxxx těchto daní), xxxxx xxxxx ukládány xxxxxxxx státem po xxxx, xxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx X; x takovém xxxxxxx xx předmětná xxxxxxx xxxxxx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednoho z xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

(1) Pokud z xxxxxxxx nevyplývá xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx této Úmluvy:

a) xxxxxxx "dožadující xxxx" x výrazem "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dožaduje správní xxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx, x smluvní xxxxxx, která xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx pomoci;

b) výrazem "xxx" xxxxxxxxx daň xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx podle článku 2 Xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx x dosud xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxx x xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X;

x) xxxxxxx ,,xxxxxx" s xxxxxxx xx smluvní xxxxxx Xxxxxx:

(x) xxxxxxx fyzické xxxxx x občanstvím xxxx smluvní strany x

(xx) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx status xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx jsou definovány x Xxxxxxx X.

(2) Xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bude xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx Úmluvě xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx Úmluva, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x změně, xxxxx xx být xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx B x X. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx měsíců od xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

FORMY POMOCI

Hlava X

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní xxxxxx xxxxx sdílet jakékoliv xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxx domnívat, že xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx upravovaných Úmluvou.

(2) Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx strana xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxx smluvní strany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx dané smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx osoby xxxxxx, x to v xxxxxxx x články 5 x 7.

Xxxxxx 5

Xxxxxx informací xx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx dožádaný stát xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxx x článku 4, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx mu xxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx, přijme xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace poskytl.

Článek 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx kategorie x v xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 4.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx strana x xxxxxxxxx podnětu xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx dozvěděla, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx jmenovaná smluvní xxxxxx má důvod xxxxxxxx xx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxx;

x) daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v prvně xxxxxxxxx xxxxxxx straně, xxxxx xx xxxxx xxxx xx zvýšení xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany x daňovým subjektem xxxxx smluvní strany xxxx xxxxxxxxx přes xxxxx xxxx xxxx xxxx způsobem, který xxxx vést ke xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx straně, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládá, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx spojenými xxxxxxx;

x) informace xxxxxxxxxx xxxxxxx straně druhou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx postupy, xxxxx budou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx případů x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx šetření. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx.

(2) Xxx účely Xxxxxx souběžné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x více xxxxxxxxx stran o xxx, xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osob, x xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájem, x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Článek 9

Xxxxxx šetření x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx vyhověno, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx povinen xx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření a xxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx budou učiněna xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx obecně nepřijímat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Protichůdné xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxx osoby, které xx xx xxxx xxxx protichůdné xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx, xxxxxxx x xxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

Xxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s články 14 x 15 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx kdyby xx xxxxxxx o xxxx vlastní daňové xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx pouze xx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxx xx zúčastněné xxxxxxx xxxxxx nedohodly xxxxx, xxxxx nejsou napadeny.

Pokud xx však xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx pohledávku xxx xxxxx napadnout, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zesnulé osoby xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx získaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x závislosti xx xxx, xxx xx xxx pohledávka xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx jejích xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx opatření

Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx dožádaný xxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předběžná opatření, x xx x x xxxxxxx, xx xx daná pohledávka xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx předmětem dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 13

Dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx Úmluva, x v xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vymáhání v xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx dokument xxxxxxxx pro vymáhání xxxx xxx přijetí xxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, uznán, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx žádosti o xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 14

Lhůty

(1) Otázky xxxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxx dožadujícího xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Úkony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vedly ke xxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o pomoc, xxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vymahatelnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx

Xxxxxx pohledávka, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pomoc, xxxxxx mít v xxxxxxxxx státě přednost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, x xx xxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, který je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 16

Posečkání xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx může povolit xxxxxxxxx úhrady daně, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx praxe xxxxxx xxxxxx xx obdobných xxxxxxxxx umožňují; xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx dokumentů

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dožádaný stát xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se vztahuje Xxxxxx.

(2) Dožádaný xxxx xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx dokumentů

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxx povahy,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxx požadovaným xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nejvíce xxxxxxxx tomuto způsobu x je možný xxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx xxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Žádná xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx článkem, xxxx xxxxxxxx, xxx x němu xxx xxxxxxxx překlad. Xxxxx xx zdá být xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stát xxxx překlad, případně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx úředního xxxxxx nebo xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxx Evropy xxxx XXXX xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jazyků.

XXXX ČTVRTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX XX VŠECH XXXXX XXXXXX

Xxxxxx 18

Informace, které xxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxxxx státem

(1) Xxxxxx x xxxxx zpravidla xxxxxxxx

x) určení xxxxxx xxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nebo x opatření x xxxxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxx, ze xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x doručení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 21 xxxx. 2 písm. x).

(2) Jakmile xx xxxxxxxxxx xxxx dozví x jakýchkoliv dalších xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx žádost o xxxxx významné, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 19

Zrušen.

Článek 20

Xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxx x xxxxx vyhověno, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dožadující stát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx informovat.

(3) Xxxxx x žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx které mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dožádaný stát xxxx xxxxxxxxx vyhovět, xxxxxxxx dožádaný xxxx xxxx informace v xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebude xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X výjimkou článku 14 xxxxxx Xxxxxx vykládána xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx získat xxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx informace, xxxxx by vedly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx dvojímu zdanění, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dožádaný xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat správní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Výjimkou xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x souladu s Xxxxxxx, xx dožádaný xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx své xxxxxxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx, především včetně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx v xxxxxx případě vykládána xxx, xx dožádaný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací xxxxx x xxxx xxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx případě xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xxx, xx dožádaný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z toho xxxxxx, že xxxx xxxx informace v xxxxxx banky, jiné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxx osoby jednající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmocnění, případně x xxxx důvodu, xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

Mlčenlivost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx budou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx (včetně xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a zabezpečením xxxxxx daní, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíháním x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedené xxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx dané xxxxx. Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 mohou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx soudních xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výhradu xxxxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strany obdrží, xxxxxxxxx použít xxxx xxxxxxxxx pro účely xxxx náležející xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx smluvní strana, xxxxx danou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxx náležející xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx výhrady.

(4) Bez xxxxxx na xxxxxxxx 1, 2 a 3 xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx využity x pro jiné xxxxx, xxxxx lze xxxxxx informace pro xxxx xxxx účely xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx této smluvní xxxxxx takové užití xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx touto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx jmenované smluvní xxxxxx.

Článek 23

Řízení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dožádaného xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx ta, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vymáhání, xxxxx vedena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxx stát, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijmout předběžná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxx x xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx projedná x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Bezprostředně xx xxxxxxx konečného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí x x důsledcích, xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxx žádost x xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxx Úmluvy

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění Úmluvy xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxx. Příslušné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xx dožádaný xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx danou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx provádění x xxxxxxxx vývoje Xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx XXXX. Xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měla xxxx x podpoře obecných xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxx. xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, se mohou xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx strana může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkladu Xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx příslušné orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou. Xxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

Xxxxxx 25

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxx x odpovědi xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXXX a Xxxx Xxxxxx, případně x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx Státy, xxxxx xx xxxxxx o xxxxx xxxx, bilaterálně xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Náklady

Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bilaterálně xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ponese xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx ponese xxxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ujednání

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx neomezují x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami případně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx spolupráce x daňových xxxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxxxxx 1 mohou xx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx svých xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx spolupráci xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x dispozici xxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxx x xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx x členským xxxxx XXXX. Podléhá xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx, xxxxxxx o přijetí xxxx schválení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Úmluva xxxxxxx x platnost x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx xxxxxx od xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vázán Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx Evropy xxxx xxxxxxxx zemi XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Úmluva v xxxxxxxx x prvnímu xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxx uložení ratifikačních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx schválení.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx XXXX, xxxxx se xxxxx xxxxxxx stranou Xxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxx x podpisu xxxx xxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2010 (xxxx xxx "Xxxxxxxx z xxxx 2010") - xxxx smluvní xxxxxxx Xxxxxx ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záměr.

(5) Xxxx, xx Xxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxx Rady Xxxxxx xxxx XXXX, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010. Xxxxxx x xxxx xxxx xxxx adresována xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a Xxxx XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxx xxxx smluvní stranou Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx koordinačního xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x roku 2010 v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxx Xxxxxx vstoupí x platnost x xxxxxxx dni měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx měsíců xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednoho x xxxxxxxxxx.

(6) Úmluva xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx 1, xxxxxx (xxxxxx) roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx Úmluva ve xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platnosti, případně - xxxxx daňové xxxxxx neexistuje - xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvní stranu xxxxxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx účinná xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Bez xxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudnímu stíhání xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany, Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x roku 2010 xxxxxx od xxxx platnosti pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx daňovým xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnostem.

Xxxxxx 29

Územní xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxx stát xx xxxxxxxx x xxxx podpisu nebo x xxxx uložení xxxxxxxxxxxxx listiny, listiny x přijetí xxxx xxxxxxxxx určit území, xx xxxxx se Xxxxxx vztahuje.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednomu z xxxxxxxxxx rozšířit xxxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přesně xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxx. Na tomto xxxxx xxx Úmluva xxxxxxx x xxxxxxxx x prvnímu dni xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx uplynutí tří xxxxxx xx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Každé prohlášení xxxxxxx podle některého x xxxxxxxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx prohlášení xxxxxxx xx základě xxxxxxxx adresovaného xxxxxxx x depozitářů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx měsíců od xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 30

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x době xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny, listiny x přijetí xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx formu xxxxxx xxxxxxxx se daní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x některé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 písm. x), x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxx X Xxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxxx xxx z xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxx daní, či xxxxx daní xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx kategoriích xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1,

x) neposkytovat pomoc xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, která již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx státě, xxxx, xxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x) nebo x), x datu xxxxxxxx xxxx výhrady xx vztahu x xxxxx x předmětné xxxxxxxxx,

x) neposkytovat pomoc xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, či xxxxx xxxx uvedených x xxxxx xx několika xxxxxxxxxxx uvedených x čl. 2 xxxx. 1,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxxxx pošty, xxx xx uvedeno čl. 17 xxxx. 3,

x) xxxxxx čl. 28 xxxx. 7 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx začínajících xx 1. xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx Xxxxxx xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 1. xxxxx (xxxxxx) třetího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx Úmluva xx znění Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Není xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stranu x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx strana oprávněna xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výhrad xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx nebyly xxxxxxxxx x xxxx ratifikace, xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx dni kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx výhradu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xx může xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednomu x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx účinné x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx depozitářem.

(5) Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Úmluvy, nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx požadovat provádění xxxxxx ustanovení v xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx kdykoliv xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednomu x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx depozitářem.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vypoví Xxxxxx, bude xxxx xxxxxx článkem 22 xx xxxx, xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Článek 32

Xxxxxxxxxx x xxxxxx funkce

(1) Depozitář, x kterého byl xxxxxxxxxx xxx podpisu, xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, xxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxx stranám Xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x články 28 a 29,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 3 nebo čl. 9 odst. 3 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 30 x xxxxxxxx této xxxxxxx učiněné v xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 4.

x) xxxxx xxxxxxxx přijaté v xxxxxxx x čl. 2 xxxxxxxx 3 nebo 4, čl. 3 xxxx. 3, článkem 29 nebo čl. 31 xxxx. 1,

x) xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxx se Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx x této skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx X.4 Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Úmluva x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x francouzském xxxxxx, xxxxxxx xxx znění xxxx xxxxxxx platnost, xx xxxx stejnopisech, x xxxxx každý xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx depozitářů. Xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřený xxxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx Úmluvy xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, který xx může xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 2/2014 Sb. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.2.2014.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

14/2019 Xx. x. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

15/2021 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx X x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. a) xxx x.

x xxxxxxxxx od 29.3.2021

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.