Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.03.2021.


Sdělení o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
2/2014 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Úmluvy

Úmluva

Preambule

ČÁST PRVNÍ - ROZSAH ÚMLUVY

Předmět Úmluvy a osoby, na které se Úmluva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Úmluva vztahuje Článek 2

ČÁST DRUHÁ - VŠEOBECNÉ DEFINICE

Definice Článek 3

ČÁST TŘETÍ - FORMY POMOCI

Hlava I - Výměna informací

Všeobecné ustanovení Článek 4

Výměna informací na žádost Článek 5

Automatická výměna informací Článek 6

Spontánní výměna informací Článek 7

Souběžná daňová šetření Článek 8

Daňová šetření v zahraničí Článek 9

Protichůdné informace Článek 10

HLAVA II - Pomoc při vymáhání

Vymáhání daňových pohledávek Článek 11

Předběžná opatření Článek 12

Dokumenty doplňující žádost Článek 13

Lhůty Článek 14

Přednost Článek 15

Posečkání úhrady Článek 16

HLAVA III - Doručování dokumentů

Doručování dokumentů Článek 17

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH FOREM POMOCI

Informace, které mají být poskytnuty dožadujícím státem Článek 18 Článek 19

Odpověď na žádost o pomoc Článek 20

Ochrana osob a omezení povinnosti poskytovat pomoc Článek 21

Mlčenlivost Článek 22

Řízení Článek 23

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Provádění Úmluvy Článek 24

Jazyk Článek 25

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní mezinárodní dohody a ujednání Článek 27

Podpis a vstup Úmluvy v platnost Článek 28

Územní působnost Úmluvy Článek 29

Výhrady Článek 30

Výpověď Článek 31

Depozitáři a jejich funkce Článek 32

INFORMACE

2

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 25. xxxxx 1988 xxxx xx Xxxxxxxxxx otevřena x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, xxxxxx se xxxx Úmluva x xxxxxxxx správní pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx Xxxxx xxx 26. října 2012.

S Xxxxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 11. xxxxx 2013.

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

"Xxxxx republika v xxxxx xxxxxxxxxxx interpretace čl. 22 odst. 2 Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx záležitostech (xxxx xxx "Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx, xx čl. 22 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx chápe xxx, xx toto xxxxxxxxxx nezakládá xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu informace xxxxxxxxxx xx základě Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx využít xxxx xxxxx x trestním xxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na základě Xxxxxx xx znění Xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx důkaz v xxxxxxxx řízení pouze, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx dožádaného státu x xxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátním xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx bylo xxxxxxx toto xxxxxxxx:

"Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxx ve znění Xxxxxxxxx z roku 2010 uvádí xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx X x x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxxx xxxxx "příslušný xxxxx" x xxxxxxx X.

XXXXXXX X - Xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. x:

• xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx;

• daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

• xxx x xxxxxxxxxx xxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xx:

• pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. B:

• xxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. C:

• xxx x xxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. X:

• xxxxxxxxx xxx x minerálních xxxxx, z xxxx, x xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, daň xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxx ze xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx plynu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x pevných xxxxx, daň x xxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. b. xxx. X:

• xxxxxxxx xxx.

XXXXXXX X - Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zmocněný xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k pojistnému xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 28 xxxx. 2 dne 1. xxxxx 1995. Pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx znění Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx a členské xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (XXXX), signatáři xxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx rozvoj mezinárodního xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx, xxxxx i xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxx xx xx, že xxxxxx různé xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx objevily xx mezinárodní xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem a xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx už xxxxxxxxxxx xx multilaterální,

s xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nezbytné xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx forem xxxxxxx xxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx druhu, a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx hrát xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx daňovým poplatníkům x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x ohledem na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx měly xxx ve všech xxxxxxx uznány jako xxxxxxxxxx xx na xxxxxx věci, x x xxxxxxx xx xx, že xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatníku, xxxxxx patřičné xxxxxxx xxxxx diskriminaci x xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na nutnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx zvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx soukromí x xxxx xxxxxxxx údajů,

s xxxxxxx na xx, xx se rozvinulo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x je vhodné, xxx byl k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx by xx xxxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx oblasti,

s xxxxxxx xx xx, xx xxxx zájem xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx Úmluvy a xxxxx, xx xxxxx xx Úmluva xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx strany si xxxx xxxxx Xxxxxxxx XX xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudními xxxxxx.

(2) Xxxx správní xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx informací, xxxxxx souběžných xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí,

b) xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ohledu na xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx státu.

Xxxxxx 2

Xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx:

x) xxxx ukládané některou xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx:

(x) xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,

(xx) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx daní x xxxxxx xxxx xxxxx,

(xxx) xxxx z xxxxxxx xxxxx;

x) daně, x xx:

(x) xxxx z xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čistého xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(xx) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

(xxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx cel, xxxxxxxx xxxxxxx stranou, a xx

X. daně x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

X. daně x xxxxxxxxxxx,

X. daně xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx,

X. zvláštní xxxx xx xxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxx spotřební xxxx,

X. xxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X. xxxx x xxxxxxx xxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X. xxxx daně;

(iv) xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (xxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daně, xx které xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X, x xx xxxxx kategorií xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxx strany jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx generálního tajemníka XXXX (dále xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx být xxxxxxxxx x Xxxxxxx A x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Tato xxxxx nabyde xxxxxxxxx xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx xxxxxx od xxxx přijetí tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Úmluva xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stejné xx x xxxxxx xxxxxxx daně (xx xxxxxxxx xxxxxx daní), xxxxx xxxxx ukládány xxxxxxxx státem xx xxxx, xxx Xxxxxx xxx xxxxx smluvní xxxxxx vstoupí v xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených x Příloze A; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zavedení příslušné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx z xxxxxxxx nevyplývá xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) výrazem "xxx" jakákoliv xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx článku 2 Xxxxxx vztahuje;

c) xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx), která xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxx x xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx B;

e) xxxxxxx ,,xxxxxx" x ohledem xx smluvní stranu Xxxxxx:

(x) všechny xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x

(xx) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stranu, xxxxx xxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx C.

(2) Xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stranou xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx Úmluvě xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx x okolností xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x změně, která xx xxx xxxxxxxxx x Přílohách X x X. Tato xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

FORMY XXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx informací

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx významné xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx upravovaných Úmluvou.

(2) Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx osoby týkají, x xx v xxxxxxx s články 5 x 7.

Článek 5

Xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx dožádaný stát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 4, xxxxx xx týkají určitých xxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx mu umožnily xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x článku 4.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx jmenovaná smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx, xx x druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx snížení daňového xxxxxx;

x) xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x daňovým subjektem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přes xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vést ke xxxxxxx xxxx v xxxxx či druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx strana xxxxxxx předpokládá, xx xxxxxxx xxxx mohlo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) informace xxxxxxxxxx xxxxxxx straně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informací, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx zjištění a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinna přijmout xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx a xxxx smluvních xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jednat o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx šetření. Xxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx o tom, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx.

(2) Xxx účely Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx označuje ujednání xxxx a více xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx prošetří xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx mají xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Článek 9

Xxxxxx xxxxxxx x zahraničí

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dožadujícího xxxxx účastnit xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dožádaném xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx vyhověno, je xxxxxxxxx xxxxx dožádaného xxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámit xxx a xxxxx xxxxxxx, úřad xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dožádaným xxxxxx xxx provedení xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx učiněna xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 10

Protichůdné xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoby, které xx xx xxxx xxxx protichůdné xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx, xxxxxxx o xxx xxxxxxx stranu, xxxxx dané informace xxxxxxxx.

HLAVA II

Pomoc při xxxxxxxx

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na žádost xxxxxxxxxxxx státu je xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x články 14 x 15 povinen xxxxxxxx kroky xxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx jednalo x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxx xxxxx xx daňové pohledávky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx umožňujícího jejich xxxxxxxx x dožadujícím xxxxx x, xxxxx xx zúčastněné smluvní xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx nejsou xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx daná xxxxxxxxxx týká xxxxx, xxxxx xxxx rezidentem xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx získaného xxxxxxxxxxxx příjemci xxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx jejích příjemců.

Xxxxxx 12

Předběžná xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i x případě, xx xx xxxx pohledávka xxxxxxxx xxxx dosud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx x správní pomoc xxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx týká xxxx, na xxxxxx xx vztahuje Úmluva, x x případě xxxxxxxx, že x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx napadena,

b) xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vymáhání x xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, uznán, doplněn xxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx xx datu xxxxxxx žádosti x xxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Lhůty

(1) Otázky xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx uplynutí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx právem xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, které xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem xxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx nebo přerušení Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxx účinek x xxxxx xxxxxxxx xxxx dožadujícího státu. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xx zaslána xx uplynutí xxxxx xxxxxxxx let xx xxxx původního xxxxxxx x vymahatelnosti xxxxxxxxxx.

Článek 15

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx poskytována pomoc, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx x případě, že xxxxxxx xxxxxx vymáhání xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx.

Článek 16

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dožadující xxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx dokumentů

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a související x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxx povahy,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx možný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx může uskutečnit xxxxxxxx dokumentů přímo xxxxxxxxxxxxxxx pošty osobě, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx doručení xxxxxxxxx učiněného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx je dokument xxxxxxx x souladu x xxxxx článkem, xxxx nezbytné, xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dožádaný stát xxxx překlad, případně xxxxxxxxxx xxxx shrnutí xx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx jazyků. Popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxx Xxxxxx xxxx XXXX xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX VŠECH XXXXX XXXXXX

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem;

b) jméno, xxxxxx xxxx další xxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomoci identifikaci xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx formu, xx xxxxx mají být xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx vyhovovaly xxxx xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxx o pomoc xxx vymáhání nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pohledávky x aktiva, ze xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx o doručení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dokumentů, které xxxx xxx doručeny,

f) xxxxxxxxx, xxx je x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx praxí dožadujícího xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 21 xxxx. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dozví x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, předá xx xxxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 19

Zrušen.

Xxxxxx 20

Xxxxxxx na xxxxxx x pomoc

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x pomoc vyhověno, xx dožádaný stát xxxxxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxx informovat o xxxxxxxxx opatřeních a x xxxxxxxx pomoci.

(2) Xxxxx xx žádost xxxxxxxxx, xx dožádaný xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovat.

(3) Xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxx vyhovět, xxxxxxxx xxxxxxxx stát xxxx informace x xxxxxxxxxx formě.

Xxxxxx 21

Xxxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx vliv na xxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či správní xxxxx dožádaného xxxxx.

(2) X xxxxxxxx článku 14 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinnost:

a) xxxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxí, xxxxxxxx v rozporu x právními předpisy xxxx xxxxxxx praxí xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxxx dožadujícího xxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodního, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx postupu, xxxxxxxx informací, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxx pořádkem,

e) poskytovat xxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xx kterém se xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dožádaný xxxx xxxxxxx s dožadujícím xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x občany xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stát neuplatnil xxxxxxx přiměřená opatření xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx případy, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx daný xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx o informace x xxxxxxx x Xxxxxxx, je dožádaný xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, avšak tato xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že dožádaný xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx; xx xx xxxxxx získání nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx zájem.

(4) X xxxxxx případě xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xxx, xx dožádaný xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx poskytnutí informací xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx informace v xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x toho xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

Mlčenlivost

(1) Jakékoliv xxxxxxxxx získané některou xxxxxxx stranou xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx podle vnitrostátního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zárukami uvedenými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx strany.

(2) Xxxx xxxxxxxxx budou x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (včetně xxxxx x správních xxxx xxxxxxxxxxx orgánů), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxxx nad xxxx xxxxxxxxx záležitostmi. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejných soudních xxxxxx nebo soudních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 30 odst. 1 písm. x), xxxx jiná xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx strany xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx pro účely xxxx náležející xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx výhradu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výhrady.

(4) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxx xxx xxxxxxx informace xxxxxxx x xxx jiné xxxxx, pokud lze xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx užití xxxxxxx. Informace poskytnuté xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx být touto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxx jmenované xxxxxxx xxxxxx.

Článek 23

Xxxxxx

(1) Řízení x opatřeních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx budou vedena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xxxxx Úmluvy xxxxxxxxxxx státem, xxxxxxxxx xxx xx, která xx x xxxxxxx xxxxxxxx týkají existence xx výše xxxxxx xxxxxxxxxx nebo dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadem tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx tato řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stát, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx stát xx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx, xxx zajistil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvědomit xxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí x x důsledcích, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx má xxx žádost x xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx komunikovat xxxxx, xxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Příslušné xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx mezi sebou xxxxxxxx dohodnout xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx se dožádaný xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx by x konkrétním případě xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx dopady, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dožadujícího xxxxx xxxxxxx věc vzájemně xxxxxxxxx x xxxxxx xx vyřešit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sledovat provádění x možnosti xxxxxx Xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx OECD. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vést x xxxxxxx obecných xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx metod x postupů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxx, pokud xx to vhodné, xxxx doporučit xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx, které xxxxxxxxx, xxx xxxxx neratifikovaly, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pozorovatelé.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx koordinační xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkladu Xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx provádění xxxx xxxxxx Xxxxxx, pokusí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které Úmluvu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx odstavce 4 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

Článek 25

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx tyto žádosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx OECD x Xxxx Evropy, případně x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx Státy, jichž xx žádost x xxxxx týká, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx dotčenými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx dožádaný xxxx;

x) mimořádné xxxxxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx neomezují x xxxxxx omezovány xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami případně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vztahů použít xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 28

Podpis x xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx XXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxx schválení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxx členský xxxx Xxxx Xxxxxx xxxx členskou xxxx XXXX, xxxxx následně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Úmluva x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx XXXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx dne 27. xxxxxx 2010 (xxxx xxx "Xxxxxxxx z xxxx 2010") - xxxx smluvní xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Protokolu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nevyjádří xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx, xx Protokol x xxxx 2010 xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stát, xxxxx xxxx členem Xxxx Xxxxxx nebo XXXX, xxxxxxx o přizvání x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010. Xxxxxx x této xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx ji předá xxxxxxxx xxxxxxx. Depozitář xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Výbor xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a Xxxx XXXX. Rozhodnutí xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxx x to, xxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx koordinačního xxxxxx. Xxx stát ratifikující Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x roku 2010 x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx měsíců od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Úmluva xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1, lednem (xxxxxx) roku následujícího xx roce, xx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 1. lednu (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 nabyla pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xx xxxxx Protokolu x roku 2010 xxxx účinná xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx daňových xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxx ve xxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx soudnímu stíhání xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany, Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnostem.

Článek 29

Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Každý xxxx xx xxxxxxxx x xxxx podpisu xxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx území, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx později xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx platnost Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx v platnost x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx uplynutí tří xxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednomu x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx depozitářem.

Xxxxxx 30

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxx později xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) neposkytovat xxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x některé x kategorií uvedených x čl. 2 xxxx. 1 xxxx. b), x xx xx xxxxxxxxxxx, že xx Xxxxxxx X Úmluvy xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) neposkytovat xxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx, xx xxxxx daní xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx kategoriích xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx státě, nebo, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a) xxxx x), x xxxx xxxxxxxx xxxx výhrady xx vztahu k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pomoc xxx doručování dokumentů xxxxxxxx se xxxxx xxxx, či xxxxx xxxx uvedených x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx čl. 17 xxxx. 3,

x) xxxxxx čl. 28 xxxx. 7 xxxxxxxx xxx správní xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, x xxxx Úmluva ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx, pokud daňové xxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx pomoc xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xx 1. xxxxx (včetně) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx Xxxxxx xx xxxxx Protokolu x roku 2010 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Není xxxxx xxxxxxxx xxxxx další xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx určitou xxxxxxx stranu x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výhrad xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxx uplatněny x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx výhrady xxxxxxx x platnost k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx výhrady xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Každá xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3, xx může xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx adresovaného jednomu x depozitářů. Odvolání xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxx výhrada xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 31

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx měsíců od xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx, bude dále xxxxxx článkem 22 po xxxx, xxx xxxx xxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 32

Depozitáři x xxxxxx xxxxxx

(1) Depozitář, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx či sdělení, xxxxxx členským státům Xxxx Xxxxxx, členským xxxxx XXXX a xxxx smluvním stranám Xxxxxx:

x) každý podpis,

b) xxxxxxx každé ratifikační xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx platnosti Xxxxxx v xxxxxxx x články 28 x 29,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 3 nebo čl. 9 xxxx. 3 x odvolání tohoto xxxxxxxxxx,

x) každou výhradu xxxxxxxxxx podle článku 30 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx učiněné x xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 4.

x) xxxxx xxxxxxxx přijaté v xxxxxxx x čl. 2 xxxxxxxx 3 xxxx 4, čl. 3 odst. 3, článkem 29 xxxx čl. 31 xxxx. 1,

x) xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxx 1. června 2011 xxxxx xxxxxx X.4 Protokolu, xxxxxx xx xxxx Úmluva x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x anglickém x xxxxxxxxxxxx jazyce, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost, xx dvou stejnopisech, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx obou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx předají ověřený xxxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 2/2014 Xx. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.2.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

14/2019 Xx. m. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

15/2021 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxx Xxxxxxx X x Úmluvě o xxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx znění Xxxxxxxxx x této Xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, na xxxxx xx Úmluva vztahuje xxxxx xxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. a) bod x.

x xxxxxxxxx xx 29.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.