Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.03.2021.


Sdělení o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
2/2014 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Úmluvy

Úmluva

Preambule

ČÁST PRVNÍ - ROZSAH ÚMLUVY

Předmět Úmluvy a osoby, na které se Úmluva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Úmluva vztahuje Článek 2

ČÁST DRUHÁ - VŠEOBECNÉ DEFINICE

Definice Článek 3

ČÁST TŘETÍ - FORMY POMOCI

Hlava I - Výměna informací

Všeobecné ustanovení Článek 4

Výměna informací na žádost Článek 5

Automatická výměna informací Článek 6

Spontánní výměna informací Článek 7

Souběžná daňová šetření Článek 8

Daňová šetření v zahraničí Článek 9

Protichůdné informace Článek 10

HLAVA II - Pomoc při vymáhání

Vymáhání daňových pohledávek Článek 11

Předběžná opatření Článek 12

Dokumenty doplňující žádost Článek 13

Lhůty Článek 14

Přednost Článek 15

Posečkání úhrady Článek 16

HLAVA III - Doručování dokumentů

Doručování dokumentů Článek 17

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH FOREM POMOCI

Informace, které mají být poskytnuty dožadujícím státem Článek 18 Článek 19

Odpověď na žádost o pomoc Článek 20

Ochrana osob a omezení povinnosti poskytovat pomoc Článek 21

Mlčenlivost Článek 22

Řízení Článek 23

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Provádění Úmluvy Článek 24

Jazyk Článek 25

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní mezinárodní dohody a ujednání Článek 27

Podpis a vstup Úmluvy v platnost Článek 28

Územní působnost Úmluvy Článek 29

Výhrady Článek 30

Výpověď Článek 31

Depozitáři a jejich funkce Článek 32

INFORMACE

2

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx xxx 25. xxxxx 1988 xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podpisu Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, kterým se xxxx Úmluva o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech.

Jménem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx Městě dne 26. xxxxx 2012.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx uložena x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 11. xxxxx 2013.

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx učiněno následující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx:

"Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx interpretace čl. 22 xxxx. 2 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx pomoci v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx") prohlašuje, xx čl. 22 xxxx. 2 Úmluvy xx xxxxx Xxxxxxxxx chápe xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx xx znění Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx dožádaného xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dožádaného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx mezinárodními smlouvami x xxxxxxxx právní xxxxxx v trestních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

"Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x souladu s čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 uvádí stávající xxxx x příloze X x x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 písm. x) Úmluvy xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x příloze B.

PŘÍLOHA X - Xxxx, xx xxxxx se Xxxxxx vztahuje:

Článek 2, xxxxxxxx 1 písm. x. x:

• xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx;

• daň z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

• xxx z hazardních xxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xx:

• pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, odstavec 1 xxxx. b. xxx. X:

• daň x nemovitých věcí, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. X:

• xxx x přidané xxxxxxx;

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. xxx. X:

• xxxxxxxxx xxx x minerálních xxxxx, z lihu, x xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx surového xxxxxx, xxx ze xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx dalších xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx, daň z xxxxxxxxx;

Xxxxxx 2, odstavec 1 xxxx. b. xxx. X:

• xxxxxxxx xxx.

XXXXXXX B - Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zmocněný xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx."

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na základě xxxxx článku 28 xxxx. 2 dne 1. xxxxx 1995. Xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx a její xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se vyhlašují xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx záležitostech

XXXXXXXXX

Xxxxxxx státy Rady Xxxxxx x xxxxxxx xxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx přínosy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úniků, x proto xxxxxxxx xxxxx xxxx spolupráce xxxxxxxx orgánu,

s ohledem xx xx, že xxxxxx různé snahy, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx už xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nezbytné xx xxxxxx podpory xxxxx forem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx druhu, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatníků,

s xxxxxxx na to, xx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochraně jejich xxxx,

x ohledem na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx, xxx její xxxxx x povinnosti byly xxxxxx x souladu x řádným právním xxxxxxxx, xx měly xxx ve xxxxx xxxxxxx uznány jako xxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxx, x x ohledem xx xx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx chránit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx diskriminaci x xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na nutnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx zvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x xxxxxxx na xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx x je xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx multilaterální xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxx států xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oblasti,

s ohledem xx xx, že xxxx xxxxx uzavřít Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx věcech,

se xxxxxxx xxxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX ÚMLUVY

Článek 1

Xxxxxxx Xxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxx Kapitoly XX povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx. Xxxx pomoc může x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx správní pomoc xxxxxxxx:

x) výměnu informací, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx dokumentů.

(3) Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx občanem xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx státu.

Xxxxxx 2

Xxxx, xx xxxxx xx Úmluva xxxxxxxx

(1) Xxxx Úmluva xx vztahuje xx:

x) xxxx ukládané xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x to:

(i) xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,

(xx) daně z xxxxxxxxxxxx výnosů, které xxxx ukládány xxxxxxxx xx daní x xxxxxx xxxx zisku,

(iii) xxxx x xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx, x xx:

(x) xxxx z xxxxxx, zisku, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čistého xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvní strany,

(ii) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

(xxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx cel, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx

X. daně x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx daně,

B. xxxx x xxxxxxxxxxx,

X. xxxx xx spotřeby, například xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx daně x xxxxxx,

X. xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

X. xxxx z xxxxxxxxxxx xxxx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X. daně z xxxxxxx nebo vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx motorových vozidel,

G. xxxx daně;

(iv) xxxx x xxxxxxxxxxxx kategoriích xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (xxx), xxxxx xxxx ukládány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, xx které se Xxxxxx vztahuje, jsou xxxxxxx x Xxxxxxx X, a to xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy xxxx generálního xxxxxxxxx XXXX (dále xxx "xxxxxxxxxx") x jakékoliv xxxxx, která xx xxxx být xxxxxxxxx x Xxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx daně (xx xxxxxxxx xxxxxx daní), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxx, kdy Xxxxxx xxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených x Příloze A; x takovém případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxx jednoho x xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx z xxxxxxxx nevyplývá xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxx "dožadující xxxx" x xxxxxxx "xxxxxxxx xxxx" smluvní strana, xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a smluvní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx "xxx" jakákoliv xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx podle článku 2 Úmluva xxxxxxxx;

x) xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx úroků z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx "příslušný xxxxx" xxxxx x xxxxx uvedené v Xxxxxxx X;

x) xxxxxxx ,,xxxxxx" x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx:

(x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x občanstvím xxxx xxxxxxx xxxxxx x

(xx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, partnerships, sdružení x jiné entity, xxxxx xxxx status xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X ohledem na xxxxxx xxxxxxx stranu, xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx X.

(2) Xxx xxxxxxxxx Úmluvy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bude xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx x okolností xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x depozitářů x xxxxx, která xx být xxxxxxxxx x Přílohách X x X. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem.

ČÁST TŘETÍ

FORMY XXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní strany xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxxxx uvedené v xxxx xxxxx, x xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx významné xxx xxxxxx nebo vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx upravovaných Úmluvou.

(2) Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některému x xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx její úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předáním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s články 5 x 7.

Článek 5

Xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dožádaný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dožadujícímu xxxxx informace uvedené x článku 4, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x daňových xxxxxxx dožádaného xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xx umožnily xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxx daný xxxx všechna potřebná xxxxxxxx x xxxx, xxx dožadujícímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytl.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx stanovené xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx, si xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 4.

Článek 7

Spontánní xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx, že x xxxxx xxxxxxx xxxxxx může docházet xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) daňový xxxxxxx xxxxx snížení xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx zvýšení xxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vést ke xxxxxxx xxxx x xxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx, případně x obou smluvních xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx mohlo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) informace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx postupy, xxxxx budou nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Souběžná xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxx případů x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx šetření. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx x xxx, xxx má zájem xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx Xxxxxx souběžné daňové xxxxxxx xxxxxxxx ujednání xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to s xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Daňová xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu může xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dožadujícího xxxxx účastnit xx xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxx x dožádaném xxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx vyhověno, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámit xxx x místo xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx osobu pověřenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx provádění daňového xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx staženo xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx xx xxxx xxxx protichůdné xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx, xxxxxxx x xxx smluvní stranu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

Xxxxx při xxxxxxxx

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx žádost xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x články 14 x 15 xxxxxxx xxxxxxxx kroky xxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvně jmenovaného xxxxx, xxxx kdyby xx jednalo x xxxx vlastní daňové xxxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx uplatní pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxx xx zúčastněné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, odstavec 1 xx uplatní xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pohledávku xxx xxxxx napadnout, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx pozůstalosti xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx pozůstalosti xxxx majetku získaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x závislosti xx xxx, zda má xxx pohledávka xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx jejích xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dožádaný xxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx daně xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxx pohledávka xxxxxxxx nebo dosud xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 13

Xxxxxxxxx doplňující xxxxxx

(1) K žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxx xxxxx přiloženy následující xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx o xxx, že daňová xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx Úmluva, x x xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx s čl. 11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vymáhání v xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx dokument xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx pro přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x souladu x ustanoveními platnými x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Lhůty

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx uplynutí xxx nelze daňovou xxxxxxxxxx vymáhat, xx xxxx xxxxxx dožadujícího xxxxx. Xxxxxx x xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx.

(2) Úkony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dožádaným xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vedly ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx tento xxxxxx x xxxxx právního xxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o těchto xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx zaslána xx uplynutí xxxxx xxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxxx pohledávky.

Článek 15

Xxxxxxxx

Xxxxxx pohledávka, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx poskytována pomoc, xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to ani x xxxxxxx, že xxxxxxx postup xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx na vlastní xxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrady daně, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx praxe xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX III

Doručování dokumentů

Článek 17

Xxxxxxxxxx dokumentů

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dožádaný xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx dokumentů týkajících xx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x související x daněmi, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stát xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsobem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) pokud xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx co nejvíce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx možný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxxxx pošty xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx.

(4) Žádná xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x jejími xxxxxx.

(5) Xxxxx xx dokument xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, aby x xxxx byl xxxxxxxx překlad. Xxxxx xx xxx xxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx jazyku xxxxxxxxx, xxxxxxx dožádaný xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shrnutí xx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jazyků. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dožadující xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx jazyků dožádaného xxxxx, Rady Evropy xxxx OECD xxxx x xxxx přiložil xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jazyků.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxx, které xxxx být poskytnuty xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx úřadu, který xxxxxxxxx xxxxxx podanou xxxxxxxxxx orgánem;

b) jméno, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomoci identifikaci xxxxx, jíž xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx x pomoc xxx xxxxxxxx xxxx x opatření k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové pohledávky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aktiva, xx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx x doručení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda je x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a zda xx oprávněná xx xxxxxxx požadavků čl. 21 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx dozví x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx o xxxxx významné, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

Zrušen.

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xx žádosti x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních a x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovat.

(3) Xxxxx v žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnuty, x xxxxxxxx stát xxxx požadavku xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 21

Ochrana xxxx x omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc

(1) Žádné xxxxxxxxxx Úmluvy xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobám xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx správní xxxxx dožádaného xxxxx.

(2) X xxxxxxxx článku 14 xxxxxx Xxxxxx vykládána xxx, xx ukládá xxxxxxxxxx státu povinnost:

a) xxxxxxxx opatření x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovat informace, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx pořádkem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx, xx zdanění x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx se všeobecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx stát xxxxxxx s dožadujícím xxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx by správní xxxxx pro daný xxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu vznesena xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxx své xxxxxxx daňové účely. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsaženým x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx x xxxxxx případě vykládána xxx, že xxxxxxxx xxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx z toho xxxxxx; že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vnitrostátní zájem.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úmluva, xxxxxxxxx xxxxxx odstavců 1 x 2, vykládána xxx, xx dožádaný xxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, že jsou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mandatáře xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů v xxxxxx osobě.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx považovány xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle vnitrostátního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx nutném xxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx budou x xxxxxx xxxxxxx poskytnuty xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx zabývají zjišťováním, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, případně xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx výše uvedené xxxxx x orgány, x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx soudních xxxxxx xxxx soudních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daní.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výhradu xxxxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx smluvní xxxxxx, která tyto xxxxxxxxx xx dané xxxxxxx strany xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx smluvní xxxxxx, xxxxx danou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Bez xxxxxx na xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx účely xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytující smluvní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Informace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxx smluvní straně xxxxx xxx xxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Článek 23

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xx, xxxxx xx x oblasti xxxxxxxx xxxxxx existence xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo dokladu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vedena xxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxx xxxx řízení xxxxxxxx, dožadující xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stát, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dožádaný xxxx xx xxxx xx xxxxxx dožadujícího státu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx vymáhaných prostředků. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx stát tuto xxxxxxxxxx x dožadujícím xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx konečného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí i x důsledcích, xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxx o xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 24

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Smluvní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx komunikovat xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo, xxxxxxx xxxxx také xxxxxxx podřízené xxxxxx, xxx jednaly xxxxxx xxxxxx. Příslušné orgány xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úmluvy.

(2) Xxxxx xx dožádaný xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx Xxxxxx by x xxxxxxxxxx případě xxxx závažné x xxxxxxxxx dopady, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dožádaného x xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxx a snažit xx vyřešit danou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx složený xx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxx provádění x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x to xxx záštitou XXXX. Xx tímto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x podpoře xxxxxxxx xxxx Úmluvy. Xxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxx xxxx fórum xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx posílení mezinárodní xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. přičemž, pokud xx xx xxxxxx, xxxx doporučit xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx, které podepsaly, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxx xxxxx x xxxx smluvními stranami xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, pokusí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxx danou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx i signatářské xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

Xxxxxx 25

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXXX x Xxxx Evropy, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx žádost x xxxxx xxxx, bilaterálně xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Náklady

Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bilaterálně dohodnuto xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezovány xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nástroji, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx spolupráci xxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxx a xxxxx Úmluvy v xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx, xxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednoho x depozitářů.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxx, xxx pět xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx Úmluvou x souladu s xxxxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxx členský xxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx zemi XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Úmluvou xxxxx, xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxx k prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, listin x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx země XXXX, xxxxx se stane xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx, xx Protokol, xxxxxx xx mění Xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx - přičemž x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2010 (dále xxx "Protokol z xxxx 2010") - xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Protokolu, pokud xx xxxxxxx písemného xxxxxxx adresovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nevyjádří xxxxxxx xxxxx.

(5) Poté, xx Xxxxxxxx x xxxx 2010 vstoupí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxx Rady Xxxxxx xxxx XXXX, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx této Úmluvy xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010. Xxxxxx x této xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z depozitářů, xxxxx xx předá xxxxxxxx stranám. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x Xxxx XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxx o xx, xxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx stran Úmluvy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednoho x depozitářů.

(6) Xxxxxx xx znění Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1, xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx Xxxxxx ve xxxxx Protokolu z xxxx 2010 nabyla xxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxx správní pomoc xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 1. xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Dvě a xxxx smluvních stran xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxx nebo daňových xxxxxxxxxx.

(7) Xxx ohledu xx xxxxxxxx 6 xxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnujících xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxx strany, Xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 účinná xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnostem.

Článek 29

Územní působnost Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x době uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý xxxx xxxx později xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozšířit xxxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx pak Xxxxxx xxxxxxx x platnost x xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx od data xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Každé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx xx možné xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto prohlášení xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx je oprávněn x době xxxxxxx, x xxxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx později xxxxxxxxx, že si xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx daní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x čl. 2 xxxx. 1 xxxx. b), x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxx X Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx daní uvedených x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Úmluvy x xxxxx státě, nebo, xxxxx xxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a) xxxx x), x xxxx xxxxxxxx xxxx výhrady xx vztahu k xxxxx v předmětné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pomoc xxx doručování xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx, či pouze xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx doručování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pošty, jak xx xxxxxxx čl. 17 xxxx. 3,

x) xxxxxx čl. 28 odst. 7 xxxxxxxx xxx správní xxxxx týkající xx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010 vstoupila xxx příslušnou smluvní xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx, pokud daňové xxxxxx neexistuje, pro xxxxxxx pomoc xxxxxxxx xx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 1. xxxxx (včetně) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx Xxxxxx xx znění Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Není xxxxx xxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxx.

(3) Jakmile Úmluva xxxxxxx pro určitou xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednu xx xxxxxxx výhrad xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx uplatněny x xxxx ratifikace, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxx přijetí xxxx výhrady jedním x depozitářů.

(4) Každá xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výhradu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednomu x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx depozitářem.

(5) Xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxx výhrada xxxx xxxxxxx xxxxxx částečná, xxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxx ustanovení x xxxxxxx, ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Výpověď

(1) Xxxxxxx xxxxxx je oprávněna Xxxxxx kdykoliv vypovědět xx základě oznámení xxxxxxxxxxxx jednomu x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx výpověď xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx depozitářem.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx Xxxxxx, bude xxxx xxxxxx článkem 22 po xxxx, xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx získané podle Xxxxxx.

Xxxxxx 32

Depozitáři a xxxxxx xxxxxx

(1) Depozitář, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx akt xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxx členským xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XXXX a xxxx xxxxxxxx stranám Xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx datum xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x články 28 x 29,

x) každé xxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 3 xxxx čl. 9 odst. 3 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 30 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 4.

x) každé xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s čl. 2 xxxxxxxx 3 nebo 4, čl. 3 xxxx. 3, článkem 29 xxxx čl. 31 xxxx. 1,

g) xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx důkaz xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxx depozitáři xxx 1. xxxxxx 2011 podle článku X.4 Xxxxxxxxx, kterým xx xxxx Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx, x anglickém x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost, xx dvou xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx uložen v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 2/2014 Xx. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.2.2014.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

14/2019 Xx. x. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

15/2021 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení k xxxxx Přílohy A x Úmluvě o xxxxxxxx správní xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Protokolu x xxxx Xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx, na které xx Úmluva xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. x) xxx x.

x účinností xx 29.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.