Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí
5/2014 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Údaj §2

Finanční výkazy z rozpočtového systému §3

Finanční výkazy v centrálním systému účetních informací státu §4

Způsob a termíny předkládání údajů §5

Rozsah sestavení finančních výkazů §6

Utajované informace §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

Příloha č. 1 - Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

Příloha č. 2 - Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Příloha č. 3 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)

Příloha č. 4 - Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)

Příloha č. 5 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF)

Příloha č. 6 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M)

Příloha č. 7 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)

Příloha č. 8 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U)

Příloha č. 9 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)

č. 347/2015 Sb. - Čl. II

č. 395/2016 Sb. - Čl. II

č. 466/2017 Sb. - Čl. II

č. 344/2019 Sb. - Čl. II

č. 514/2021 Sb. - Čl. II

č. 160/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

5
VYHLÁŠKA
ze xxx 2. xxxxx 2014
o způsobu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozpočtů územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 6 a §47 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 26/2008 Sb. x xxxxxx x. 421/2009 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsob, termíny x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx.

§2

Údaj

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému1) x xxxxxxxx výkazy.

§3

Finanční xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxx kapitol x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXX 1-12 XXX),

x) xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx (NAR 1-12 XXX).

§4

Xxxxxxxx výkazy x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx předkládané xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu jsou

a) xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX 1-12 XX),

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (XXX 2-12 X),

x) výkaz o xxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX 1-01 XXX),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX 1-04 X),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx složek státu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (XXX 1-04 OSS).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) státní xxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx samosprávné xxxxx, xxxxxxxxxx svazky xxxx x městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy" xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 xxxx vyhlášky.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxx předpis2).

§6

Rozsah xxxxxxxxx finančních xxxxxx

(1) Xxxxxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) §3 xxxx. x) stanoví příloha č. 3 xxxx vyhlášky,

b) §3 xxxx. x) xxxxxxx příloha č. 4 xxxx xxxxxxxx,

x) §4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxx příloha č. 5 xxxx vyhlášky,

d) §4 xxxx. 1 xxxx. x) stanoví příloha č. 6 xxxx xxxxxxxx,

x) §4 odst. 1 xxxx. c) stanoví příloha č. 7 xxxx xxxxxxxx,

x) §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx příloha č. 8 xxxx vyhlášky,

g) §4 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxx příloha č. 9 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx x Xx x xxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2014 a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 449/2009 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxx x rozpočtů xxxxxxxx samosprávných celků, xxxxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.

§9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 449/2009 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx předkládaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 403/2010 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 449/2009 Xx., x xxxxxxx, termínech a xxxxxxx údajů předkládaných xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, rozpočtů xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 451/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 449/2009 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxx Regionálních xxx xxxxxxx soudržnosti, ve xxxxx xxxxxxxx x. 403/2010 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 10/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 449/2009 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Regionálních rad xxxxxxx soudržnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2015.

Xxxxxxx:
Xxx. Fischer, XXx., v. x.

Příloha č. 1 x vyhlášce č. 5/2014 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, organizačními xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x státními xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1.1 Zpracovává x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovou xxxxxxx.

1.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

1.3 Xxxxxxxxx čtvrtletně xx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu organizačních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx REF 1-04 XXX.

1.4 Xxxxxxxxx čtvrtletně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxx ZAM 1-04 X. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která výkaz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepředkládá.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX 1-04 X, x xx x xxxxxxx, že xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou.

2.2 Předkládá xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkaz x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů XXXX 1-01 XXX.

3. Správce xxxxxxxx

3.1 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx na úrovni xxxxxxxx opravu xxxxx x xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx státu.

3.3 Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4 Zajišťuje x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.5 Ověřuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu správnost xxxxxx x xxxxx xx kapitolu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.6 Xxxxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx státu na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.7 Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx kapitoly.

4. Xxxxxx xxxx

4.1 Předkládá xx centrálního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx FIN 1-12 XX.

4.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx výkaz XXX 1-12 SF na xxxxxx státního xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

5.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx xxx kontrolní xxxxx.

5.3 Provádí konečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx.

6. Způsob xxxxxxxxxx xxxxx

6.1 Xxxxxxxx xxxxx xx rozpočtového xxxxxxx xx děje xxxxx xxxxxxxx určených x technickém manuálu x rozpočtovému xxxxxxx.

6.2 Xxxxxx, xxxxxxxxx, přenos x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

7. Termíny xxxxxxxxxx xxxxx x uzávěrky xxxxxx

7.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

7.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x výdajích xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx x rozpočtovém xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.3 Organizační xxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx klasifikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxx xx skončení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx až xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxx xxxxx kontroly xxxxx ze xxxxxx xxxxxxx kapitol xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 11. xxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx až xxxxxxxx 26. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.5 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xx kapitolu x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xx 14. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx až xxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.6 Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxxx leden xx xxxxxxxx 2. února xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.7 Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou XXX 1-04 X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 14. xxxx následujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx prosinec xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx 25. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.8 Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu předkládá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizačních xxxxxx státu a xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx XXX 1-04 XXX xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxx xxxx 14. dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xx prosinec xx stanoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx před 25. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.9 Xxxxxxx xxxxxxxx schvaluje xxxxx xxxxxx REF 1-04 OSS xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den před 20. dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx prosinec xx stanoven termín xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx xxxx 1. xxxxxx následujícího xxxx.

7.10 Xxxxxx fond předkládá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 1-12 XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den před 14. xxxx následujícího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx prosinec xx stanoven termín xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 25. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.11 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 1-12 XX x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději poslední xxxxxxxx den xxxx 20. xxxx následujícího xxxxxx, xx období xxxxx až xxxxxxxx xx stanoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.12 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do centrálního xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx výkaz x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů XXXX 1-01 XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx 28. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x centrálním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtvrtletně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx transferech x půjčených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x půjčených xxxxxxxxx prostředků přijatých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x dobrovolnými xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x přijatými xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx celkem a xxxxxxxxxxx svazkem obcí, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

10. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není.

11. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí organizační xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx s předáváním xxxxx z výpisů x xxxx Ministerstvu xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 5/2014 Xx.

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. Xxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx - XXX 2-12 M (xxxx xxx "xxxxx") - xx vlastní xxxxxxxxxxx. Xxxxxx předávání a xxxxxx prováděných xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx2).

2. Statutární xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx město xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx za xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

3. Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, majících xxxxx xx území příslušného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oprav neúplných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx zvolený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), si xxxxxxx úřad stanoví xxxxxx a xxxx xxxxxx, jakou zabezpečí xxxxxxxx úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x správnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, úplnost a xxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx neúplných nebo xxxxxx vyplněných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx metodu, xxxxx zabezpečí kontrolu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxx městským xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkazů, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo chybně xxxxxxxxxx xxxxxx městskými xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx termíny xxxxxxxxx x xxxx 7.

5. Xxxxxxx xxxx, x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxx x dobrovolným xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkazů, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx výkazů. Xxxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečný časový xxxxxxx xxx vypracování xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx úvahy termíny xxxxxxxxx x xxxx 7.

6. Xxxx x xxxxxxxxxx svazky xxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x bodě 1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x výkazu xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx úřad. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx x rozdílů xx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hlavního města Xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výkazů xxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

7.1 Xx xxxxxxx xxxxxx do 20. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7.2 Xx období xxxxx xx prosinec xx 10. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.3 Xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejbližší xxxxxx xxxxxxxx xxx.

7.4 Xxxxx x xx období xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.5 Údaje x xxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30. dubna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

8. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transferů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx kapitol a xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx transfery nebo xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a opravu.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 5/2014 Sb.

Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXX 1-12 XXX)

1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správců kapitol x organizačních xxxxxx xxxxx (FIN 1-12 XXX) xx sestavován xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx výkazu xx xxxxxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx po xxxxxxx, xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxx a xxxxxxxxxxx x členění xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx XXX 1-12 OSS xx xxxxxxxxx rok se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schválené Poslaneckou xxxxxxxxx Parlamentu ČR.

4. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxx x) x x) zákona x. 218/2000 Xx. xxx respektování xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §24 xx 26 xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx rozpočet xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx provedená xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx rozpočet upravený xxxxx o rozpočtové xxxxxxx, ale x x xxxxxxxx překročení x vázání, xxxx xxxxxxxx po změnách x připočtenými xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázání, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2000 Sb., xxxx xxxxxxxxxx ministra financí x xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 zákona x. 218/2000 Xx.

6. Rozpočet xx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočet xxxxxx xx uvádějí vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkazu xx získávají z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a výdajů x souladu x xxxxxxx rozpočtovou xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX 1-12 XXX

9.1 Xxxx X. XXX 1-12 XXX - Xxxxxxxx xxxxx

X xxxx xxxxx výkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy x rozpočtové výdaje x xxxxxxx dle xxxxxxxxx třídění podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9.2 Xxxx XX. XXX 1-12 OSS - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxx xxxxx xxxxxx xx uvádějí

a) xxxxx příjmů jednotlivých xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tříd,

c) rozpis xxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx konsolidace příjmů x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx 8 - Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx 396 Státní xxxx).

9.3 Xxxx XXX. XXX 1-12 XXX - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X této xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx uvádějí příjmy x xxxxxx x xxxxxxxxxxx jednotkou 2 - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x podobnými prostředky xxxxx pokladového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 7 xxxxxx XXX 1-12 XXX.

XXX 1-12 XXX Xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 514/2021 Sb.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů organizačních xxxxxx xxxxx (XXX 1-12 OSS)

1. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx "XXX") xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx (NAR 1-12 XXX) je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx ve výkazu XXX 1-12 XXX xxxx vypočteny x xxxxxxxxxx na §47 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxx pravidla").

3. Xx xxxxxx xx neuvádějí xxxxxxxxxxx výdaje na xxxxxxxx dávky, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §47 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel.

4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx načítány xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx NNV xxxxxxxx v §47 xxxx. 4 rozpočtových xxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx některý xxxx xxxxxxx určujících kritérií, xx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx 1, Xxxx XXX x 1.1. xxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx 2, Xxxxx xxxxx. XXX běžného roku. - xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX související x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx 3 a 4, xx. xxxxxxxx XXX podle §47 xxxx. 6 písm. x) až x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx NNV xxxxx §47 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx nebo xxxxxxxx XXX xx hodnoty xx sloupci 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx 3, Xxxxxxxx XXX - xxxxxxx nároků xxxxx §47 xxxx. 6 xxxx. x), c), x) x x) xxxxxxxxxxxx pravidel.

8. Xxxxxxx 4, Xxxxxxxx XXX - xxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel.

9. Sloupec 5, Xxxxxxxx NNV xxx xxxxxxxxxx vlády - zapojení xxxxxxxxxxxxxxx XXX do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §47 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Sloupec 6, Xxxx XXX x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx roku - xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 1 x 2.

11. Xxxxxxx 7, Skutečné xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx běžného xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

12. Xxxxxxx 8, Stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxx nároků xxxxxxxxxx podle xxxxxxx 4 x 5, xxxxxxx x skutečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 7.

13. Xxxxxxx 9, Xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx NNV x xxxxxxxxxx dni měsíce xxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 6 x 8.

XXX 1-12 XXX Xxxxx o nárocích x nespotřebovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek státu

Vyplnitelný formulář

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 5/2014 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (FIN 1-12 XX)

1. Xxxxx pro xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX 1-12 SF) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx přidělené xxxxx xxxxx níže xxxxxxxxx seznamu:

502 Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

504 Xxxxxx xxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

505 Státní xxxx xxxxxxxxxxxxxx

506 Státní fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

507 Státní xxxx xxxxxxx investic

511 Xxxxxx zemědělský intervenční xxxx

1.1 Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkaze XXX 1-12 SF xx xxxxxxxxx rok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

1.2 Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v členění xxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.3 Xxxxx x skutečnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx finančního xxxxxx XXX 1-12 SF

2.1 Xxxx X. XXX 1-12 SF - Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx XX. FIN 1-12 XX Rozpočtové xxxxxx a xxxxxxxxxxx

X xxxx části xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtu xx změnách x xxxxxxxx od počátku xxxx xxxxx

x) paragrafů xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) položek xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nástrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostorového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Prostorová xxxxxxxx se používá x všech xxxxxx x xxxxxx. Rozpočtové xxxxxxx financování zahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx 8 - Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nástrojového x xxxxxxxxxxxx třídění.

3. Xxxx III. XXX 1-12 SF - Xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

3.1 X xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tříd,

b) xxxxx xxxxxx jednotlivých xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxx 8 - xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx položek potřebných xxx xxxxxxxxx konsolidace xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxxxxx.

3.2 Xxxxx mezi xxxxx X., XX. x XXX. xxxxxx výkazu:

součet xxxxxx x částí X.
Σ (xxxxx 1 xx 4) sl. 1,2,3
= x. 3010 xx. 31,32,33
součet výdajů x části XX.
Σ (xxxxx 5 x 6) xx. 1,2,3
= x. 3060 xx. 31,32,33
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX.
Σ (xxxxx 8) xx. 1,2,3
= x. 3200 xx. 31,32,33

3.3 Vazby x xxxxx XXX. xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx vykazující xxxxxxxx:

x. 3010 xx. 31,32,33

= x. (3011 + 3012 + 3013 + 3014) xx. 31,32,33

x. 3020 xx. 31,32,33

= r. 3070 xx. 31,32,33&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x. 3020 xx. 31,32,33

= x. (3021 + 3022 + 3023 + 3024) xx. 31,32,33

x. 3030 sl. 31,32,33

= x. (3010 - 3020) sl. 31,32,33

x. 3060 sl. 31,32,33

= x. (3061 + 3062) xx. 31,32,33

x. 3070 xx. 31,32,333

= x. (3071 + 3072 + 3073 + 3074) xx. 31,32,33

r. 3080 xx. 31,32,33

= r. (3060 - 3070) xx. 31,32,33

x. 3080 xx. 31,32,33

= x. (3030 + 3200) xx. 31,32,33

x. 3100 xx. 31,32,33

= x. (3030 - 3080) xx. 31,32,33

r. 3100 xx. 31,32,33

= - x. 3200 sl. 31,32,33

4. Část IV. XXX 1-12 XX - Xxxxx a xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx:
xx. 43
= xx.41 - xx.42 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxx XX. XXX 1-12 XX - Xxxxxxxxx a půjčené xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx rozpočtům xxxxxx xxxxxx

5.1 V xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449,

x) x členění podle xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx podle kódu xxxxxx xxxxxxxx.

5.2 Vazby xxxx částí XX. x XX. xxxxxx:

Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5.1 a) xxxxxxxx x xxxxx XX. xxxxx
Σ xxxx xx. 93 UZ, xxxxxx jednotka
= Σ xxxx sl. 3 § xxxx xxxxxxx
xxx., xx součet xxxxx xxxxx sl. 93 xxxx položky xx xxxxxxx účelové znaky x xxxx územních xxxxxxxx x xxxxx XX. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx xxxxxxx x xxxxx II. xx xxxxxxx paragrafy.

5.3 Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obci xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředky poskytnuté xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx NUTS 3 (XX0xx), xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx kód územní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX 1 (CZ0100).

FIN 1-12 XX Výkaz xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 514/2021 Sb.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 5/2014 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx svazků obcí (XXX 2-12 X)

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy.

2. Xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxx, xxxxxxxx po xxxxxxx x výsledku xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxx.

3. Xxxxx x schváleném xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxxxxx svazku xxxx a městské xxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx rozpočtové skladby (xxxxxx xxxxxxxx) podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx.

4. Údaji x xxxxxxxx po změnách xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxxxxxxxxx svazku xxxx x městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozepsaný v xxxxxxx podle podrobné xxxxxxxxxx skladby (rozpis xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x analytického xxxxxxx rozpočtových xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 14 x xxxxxxxxxxx xxxxx:

231 - Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávných celků

236 - Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

261 - Xxxxxxxx

281 - Krátkodobé xxxxx

451 - Dlouhodobé úvěry

6. Xxxx I. - Xxxxxxxxxx příjmy a xxxx XX. - Xxxxxxxxxx výdaje

V xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxxxxx výdaje x xxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx počátku xxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) položek xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxx XXX. - Xxxxxxxxxxx

7.1 X této části xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x členění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx položky v xxxx části xxxxxx xxxxx mít xxxxxx (+) xxxx záporné (-) znaménko xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx uvedeném xxxxxxxx;

7.2 U xxxx xxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxx zřízených x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxx výdaje, xx xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxx operace strany Xxx xxxxxxxxxxxx účtu 281, xxxx. 451, xx xxxxx 5 x 6; splátky xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx analytika k xxxxx xxxxx x xxxxxxx třídy 8 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 8xx4; koncem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx řádek 8xx3 xxxxxxx údaj hodnoty xxxxx xxxxx strany Xxx účtu 281, xxxx. 451, xx xxxxxxx roku.

Položka

Název

Znaménko

8111, 8211

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

+

8112, 8212

Xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx

-

8121, 8221

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

+

8122, 8222

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

-

8113, 8213

Xxxxxxxxxx xxxxxxx půjčené xxxxxxxxxx

+

8114, 8214

Uhrazené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

8123, 8223

Dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

+

8124, 8224

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

8117, 8217

Aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx - xxxxxx

+

8118, 8218

Xxxxxxx krátkodobé xxxxxxx xxxxxx likvidity - xxxxxx

-

8127, 8227

Aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení likvidity - xxxxxx

+

8128, 8228

Aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx - xxxxxx

-

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

8115

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtech xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx XXXX

-

+

(xxxx xx xxxxx vykazovaného období) &xx; (stav k 1.1.)

(xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) &xx; (xxxx x 1.1.)

8125, 8225

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na bankovních xxxxxx

-

+

(xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) &xx; (xxxx k 1.1.)

(xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) &xx; (xxxx x 1.1.)

8215

Xxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

-

+

(xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) &xx; (stav x 1.1.)

(xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx období) &xx; (stav x 1.1.)

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

8901

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx charakter xxxxxx x výdajů xxxxxxxx xxxxxxx

-

+

xxxxxx

xxxxxx

8902

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

-

+

xxxxxxx

xxxxxxx

8905

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vyrovnávající xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

-

+

xxxxxxx

xxxxxxx

8. Xxxx XX. - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx konsolidace

8.1 X xxxx části xxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx tříd,

c) xxxxxx xxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x financování,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 024 až 029, 035 x 036,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx konsolidaci,

f) xxxx xxxxx 8 - Xxxxxxxxxxx.

8.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx

x) na úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxxx xxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy; xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkazů; xxx xxxxxxxx konsolidace xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předávaly xx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx. xxxxx 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 x 4424 (xx. XX 024 xx 029, 035 x 036) x xxxxxxxxxxx.

8.3 Xxxxxxxxx konsolidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skladby x xxxxxxxx úrovně, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x financující operace

konsolidace xxxxxx

xxxxxxxxxxx na úrovni

vykazující xxxxxxxx městská xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx xxxxxx město Xxxxx xxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx jednotky

okresu

kraje

státu

2223 - Příjem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x XXX

xx

xx

xx

xxx

xxx

2226 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxx a XXX

xx

xx

xxx

xxx

xxx

2441 - Splátky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

2442 - Splátky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

2449 - Ostatní xxxxxxx půjčených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4121 - Neinvestiční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4122 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

4129 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4133 - Převody x vlastních rezervních xxxxx jiných než XXX

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4134 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4137 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx městy xxxxxx xx. x. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obvody xxxx xxxxxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

4138 - Převody x vlastní pokladny

ano

ano

ano

ano

ano

4139 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondů

ano

ano

ano

ano

ano

4221 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4222 - Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

4229 - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4251 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx statutárními xxxxx xxxxxx xx. m. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

XX 024 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx téhož xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 025 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 028 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xx

XX 029 - Splátky půjčených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx krajem z xxxxx xxxxxx kraje

ne

ne

ano

ano

ne

5321 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

5323 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajům

ne

ne

ne

ano

ano

5329 - Xxxxxxx neinvestiční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně

ne

ne

ano

ano

ano

5342 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5344 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5345 - Převody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5347 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx městy xxxxxx xx. x. Xxxxx x xxxxxx městskými xxxxxx xxxx xxxxxx - výdaje

ne

ano

ano

ano

ano

5348 - Xxxxxxx xx vlastní xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5349 - Xxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5366 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

5367 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx ano

5641 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

5642 - Neinvestiční xxxxxxx xxxxxxxxxx krajům

ne

ne

ne

ano

ano

5649 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

6341 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

6342 - Xxxxxxxxxx transfery xxxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

6349 - Ostatní xxxxxxxxxx transfery rozpočtům xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

6363 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. x. Prahy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

6441 - Xxxxxxxxxx půjčené prostředky xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

6442 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

6449 - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

XX 026 - Xxxxxxxxx poskytnuté xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 027 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxx xxxx v xxxxx okresu xxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 035 - Xxxxxxxxx poskytnuté xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx kraje

ne

ne

ano

ano

ne

ZJ 036 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí xxxx krajem xx xxxxx xxxxxx kraje

ne

ne

ano

ano

ne

Konsolidace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo splácení xxxxxx; většinou xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půjčky xx xxxxxx kraje obci xxxx splácení půjčky xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půjčky x xxxxx konsolidace xxxxxx xx xxxxx 4330, resp. 4400 x xxxxxxx splátky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx řádku 4070 x xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx 4460 odpovídající xxxx třídy 8 - Xxxxxxxxxxx x xxxx.

8.4 Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx výkazu

a) xxxxxx xxxxx, které xxxxx na všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x. 4050 xx. 41,42,43

=

x. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) xx. 41,42,43

x. 4060 xx. 41,42,43

=

r. (4250- 4460) sl. 41,42,43

x. 4200 xx. 41,42,43

=

r. (4050 - 4060) xx. 41,42,43

x. 4240 xx. 41,42,43

=

x. (4210 + 4220) sl. 41,42,43

x. 4430 xx. 41,42,43

=

x. (4240- 4250) xx. 41,42,43

r. 4430 xx. 41,42,43

=

x. (4200 + 4470) xx. 41,42,43

x. 4440 xx. 41,42,43

=

x. (4200- 4430) xx. 41,42,43

x. 4470 xx. 41,42,43

=

x. (4450 - 4460) xx. 41,42,43

x. 4440 xx. 41,42,43

=

- r. 4470 xx. 41,42,43

x. 4450 xx. 41,42,43

=

x. 8000 xx. 1,2,3

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx vykazující xxxxxxxx:

x. 4060 sl. 41,42,43

=

x. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) xx. 41,42,43

x. 4250 xx. 41,42,43

=

x. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) xx. 41,42,43

x. 4460 xx. 41,42,43

=

0

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, platí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx městská xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx hospodaření xxxxxxxxx částí hlavního xxxxx Prahy:

r. 4060 xx. 41,42,43

=

r. (4130 + 4140 + 4146 + 4150) xx. 41,42,43

r. 4250 xx. 41,42,43

=

x. (4281 + 4290 + 4300 + 4306 + 4310) xx. 41,42,43

x. 4460 xx. 41,42,43

=

0

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx:

x. 4060 xx. 41,42,43

=

r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4182 + 4190) xx. 41,42,43 - x. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380) xx. 71,72,73

x. 4250 sl. 41,42,43

=

x. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4381 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - x. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) xx. 41,42,43 + x. (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) xx. 71,72,73

r. 4460 sl. 41,42,43

=

x. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4070 + 4090) xx. 41,42,43 + x. (4192 + 4194) xx. 41,42,43 - x. (4422 + 4424) xx. 41,42,43 + r. (7490 + 7520) xx. 71,72,73 - x. 7380 xx. 71,72,73

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

x. 4060 xx. 41,42,43

=

x. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190) xx. 41,42,43 - x. (4193 + 4194) xx. 41,42,43

x. 4250 sl. 41,42,43

=

x. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4423 + 4424) xx. 41,42,43

r. 4460 xx. 41,42,43

=

x. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4070 + 4080 + 4090) xx. 41,42,43 + x. 4194 xx. 41,42,43 - x. 4424 xx. 41,42,43

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

x. 4060 xx. 41,42,43

=

x. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190) xx. 41,42,43

x. 4250 xx. 41,42,43

=

x. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43

r. 4460 xx. 41,42,43

=

x. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43

8.5 Vazby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx VII:

r. 4191 xx. 41,42,43
=
x. 7090 xx. 71,72,73
x. 4192 xx. 41,42,43
=
x. 7140 xx. 71,72,73
x. 4193 xx. 41,42,43
=
x. 7290 sl. 71,72,73
r. 4194 xx. 41,42,43
=
x. 7360 xx. 71,72,73
r. 4421 xx. 41,42,43
=
x. 7170 xx. 71,72,73
r. 4422 xx. 41,42,43
=
x. 7220 xx. 71,72,73
x. 4423 xx. 41,42,43
=
r. 7400 xx. 71,72,73
x. 4424 xx. 41,42,43
=
x. 7470 xx. 71,72,73

9. Xxxx X. - Xxxx část výkazu xx nevyplňuje.

10. Xxxx XX. - Xxxxx x xxxxx xxxxx xx bankovních xxxxxx x x xxxxxxxx

10.1 X xxxx xxxxx xxxxxx xx uvádějí xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) běžných xxxx fondů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pokladny, xxxx ve sl. 63 příslušného xxxxx xxxxx VI. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 61 a 62 téhož xxxxx, xxx., xx údaj xx xxxxxxxx minus (-), xxxxx je xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxx x 1.1., xxxx (+), xxxxx xx xxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxx x 1.1.

10.2 Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx III.:

r. (6030 + 6040) sl. 63
=
x. (8115 + 8125 + 8215 + 8225) xx. 3

11. Xxxx XXX. - Vybrané xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxx xxxxx xxxxxx se uvádějí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 024 xx 029, 035 x 036 xx použijí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx transferů x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx patřícími xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x krajem xxxxx, městským částem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území jiného xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx záznamové jednotky xxxxxx.

12. Část XXXX. - Xxxx část xxxxxx xx nevyplňuje.

13. Xxxx XX. - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxx x související výdaje

13.1 X xxxx části xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přijatých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) uvedených xx xxxxxxxxx 4111, 4113, 4116, 4118, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4240, 8113 x 8123,

x) x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx,

x) xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

13.2 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolné xxxxxx obcí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX. xx. 93, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 8113 x 8123, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části X. xx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

13.3 Xxxx xx sl. 93 xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx položky xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaj xx xx. 94 xxxxxxxxx výsledek od xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx paragrafu x položky xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx účelového xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

13.4 Xxxx xx xx. 93 x řádku xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx XX. se xxxxxxxx xxxx xxxx údajů xx xx. 93 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx ve sl. 94 x xxxxx xx xxxxxxx znak xxxxxx v xxxxx XX. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx. 94 xx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx výdajů x xxxxx xxxxxx účelového xxxxx. Xxxx xx xx. 95 x xxxxx XX. xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xx. 93 a xxxxxx xx sl. 94, x xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

14. Xxxx X.x - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu a xxxx X.x - Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx událostmi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

14.1 X xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přijaté půjčené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx celorepublikového významu x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx státních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků obcí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14.2 Číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dvoumístné. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pořadí. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14.3 Údaj x xxxxx X.x xx. 03 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxxx a dané xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx období. Xxxx x části X.x xx. 03 vyjadřuje xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a prostorové xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období. X xxxxxxx nástrojového x xxxxxxxxxxxx třídění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle bodů 15 x 16.

15. Xxxx XX. - Xxxxxx xx zahraničních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxx XX. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmy. Výše xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx roku se xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx třídění a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx nástrojového xxxxxxx x podle prostorových xxxxxxxx prostorového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skladby. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx číselník xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

16. Část XXX. - Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x členění xxxxx jednotlivých nástrojů x prostorových jednotek

V xxxxx XXX. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx uvedené xxxxxx x xxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx paragrafů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx položek druhového xxxxxxx, dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostorového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx aktualizován.

FIN 2-12 X Xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxx provedené xxxxxxx xxxxxxxxx č. 514/2021 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 160/2022 Sb.

Příloha x. 7 x vyhlášce č. 5/2014 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a výnosů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxx doplňující xxxxx (XXXX 1-01 XXX)

1. Xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ročně xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx předpis3).

2. X xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx X.

XXXX 1-01 XXX Výkaz o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 5/2014 Xx.

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou (XXX 1-04 X)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx xxxx.

XXX 1-04 U Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář

Příloha č. 9 x vyhlášce č. 5/2014 Xx.

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxx x zdrojích xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (XXX 1-04 XXX)

1. Xxxx X xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx části x návaznosti xx §48 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx prostředky získané x prodeje xxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx do xxxxxxxxx xxxxxx (ř. 1506).

2. Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx X xxxxxx:

xx. 157 = xx. (151 + 152 - 153- 155 + 156)

x. 1501 = x. (1502 + 1503)

x. 1508 = x. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507)

3. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx:

xx. 152 - příjmy xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx do rezervního xxxxx, vyjma prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxxx 156,

xx. 153 - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xx. 154 - xxxxxxx xxxxxx, xx. skutečné xxxxxx,

xx. 155 - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx zahraničí, nebo xxxxxxx stavu na xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády,

sl. 156 - převod xxxxxxxxxxx prostředků do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 odst. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx.

4. Xxxx XX - Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx sloupci 161 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtové xxxxxxx).

5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx částí X x XX výkazu:

ř. 1508 xx. 152 + x. 1508 xx. 156 = ∑ (xxxxx 2 xx 4) sl. 161

x. 1508 xx.153 + x. 1508 xx. 155 = ∑ (třídy 5 x 6) xx. 161

XXX 1-04 XXX Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2015 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 5/2014 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2016 xx postupuje xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 395/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxxxx finančních výkazů xx xxx 2017 xx postupuje podle xxxxxxxx č. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 466/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2019 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 se postupuje xxxxx xxxxxxxx č. 5/2014 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx XX. Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x dobrovolných xxxxxx xxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx roku 2022 sestavuje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxx část XX. xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 514/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx postupuje xxxxx vyhlášky č. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Části X.x a X.x Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx roku 2022.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 5/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

363/014 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x způsobu, termínech x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

364/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x způsobu, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění státního xxxxxxxx, xxxxxxxx státních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

347/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x xxxxxxx, termínech x xxxxxxx údajů předkládaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dobrovolných svazků xxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rad regionů xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

395/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x způsobu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx státních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Regionálních xxx xxxxxxx soudržnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2017

466/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x rozsahu údajů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx státních fondů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Regionálních rad xxxxxxx soudržnosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

344/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 5/2014 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

514/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x způsobu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, rozpočtů xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxx Regionálních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2022

160/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 5/2014 Sb., x způsobu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro hodnocení xxxxxx státního rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2022

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx MV x xxxxxx x. 164/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3 písm. x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2012 Xx.

2) Xxxxxxxx č. 383/2009 Sb., x účetních záznamech x xxxxxxxxx formě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (technická xxxxxxxx x xxxxxxxx záznamech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Vyhláška č. 410/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx některé xxxxxxx xxxxxx jednotky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.