Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí
5/2014 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Údaj §2

Finanční výkazy z rozpočtového systému §3

Finanční výkazy v centrálním systému účetních informací státu §4

Způsob a termíny předkládání údajů §5

Rozsah sestavení finančních výkazů §6

Utajované informace §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

Příloha č. 1 - Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

Příloha č. 2 - Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Příloha č. 3 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)

Příloha č. 4 - Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)

Příloha č. 5 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF)

Příloha č. 6 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M)

Příloha č. 7 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)

Příloha č. 8 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U)

Příloha č. 9 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)

č. 347/2015 Sb. - Čl. II

č. 395/2016 Sb. - Čl. II

č. 466/2017 Sb. - Čl. II

č. 344/2019 Sb. - Čl. II

č. 514/2021 Sb. - Čl. II

č. 160/2022 Sb. - Čl. II

č. 333/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

5
XXXXXXXX
xx xxx 2. xxxxx 2014
x způsobu, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx předkládaných xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 6 x §47 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Xx. x xxxxxx x. 421/2009 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rozsah údajů xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx státních fondů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx.

§2

Údaj

Pro účely této xxxxxxxx xx údajem xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému1) x xxxxxxxx výkazy.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému

Finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (FIN 1-12 XXX),

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (NAR 1-12 XXX).

§4

Xxxxxxxx výkazy x xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX 1-12 XX),

x) xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných svazků xxxx (XXX 2-12 X),

x) výkaz x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX 1-01 SPO),

d) výkaz x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX 1-04 X),

x) xxxxx x xxxxxxxx rezervního fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (XXX 1-04 XXX).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. x) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x státní příspěvkové xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx zaměstnanost regulována xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

§5

Způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx předkládají xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, dobrovolné xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem x v termínech xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxx vyhlášky.

(3) Xxxxxxxxxxx x technologické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx2).

§6

Xxxxxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx sestavení xxxxxxxxxx výkazu xxxxxxxxx x

x) §3 xxxx. x) xxxxxxx příloha č. 3 xxxx vyhlášky,

b) §3 xxxx. x) stanoví příloha č. 4 xxxx xxxxxxxx,

x) §4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxx příloha č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx příloha č. 6 xxxx vyhlášky,

e) §4 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxx příloha č. 7 této xxxxxxxx,

x) §4 xxxx. 1 xxxx. x) stanoví příloha č. 8 této vyhlášky,

g) §4 odst. 1 xxxx. e) xxxxxxx příloha č. 9 této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xx xxxxxxx x Xx x xxxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

§7

Utajované informace

Pokud xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, předkládají xx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx utajení. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx kapitol xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

§8

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2014 x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 449/2009 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxxx a rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a rozpočtů xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozpočtů Xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx č. 449/2009 Sb., x xxxxxxx, termínech x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx soudržnosti.

2. Xxxxxxxx č. 403/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 449/2009 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxx Regionálních rad xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 451/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 449/2009 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Regionálních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 403/2010 Sb.

4. Vyhláška č. 10/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 449/2009 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

Ministr:
Ing. Xxxxxxx, XXx., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 5/2014 Sb.

Způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a státními xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx složka xxxxx

1.1 Zpracovává x xxxxxxxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx údaje pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovou skladbu.

1.2 Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi údaji x příjmech x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vedených x Xxxxx národní xxxxx.

1.3 Xxxxxxxxx čtvrtletně xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx informací státu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XXX 1-04 XXX.

1.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx vládou ZAM 1-04 X. Výjimkou xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do centrálního xxxxxxx účetních informací xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx regulované vládou XXX 1-04 X, x xx x xxxxxxx, že xx x xx zaměstnanost xxxxxxxxxx vládou.

2.2 Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladů a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX 1-01 XXX.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx

3.1 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozpočtovém xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

3.3 Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplynulého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému.

3.4 Xxxxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx systému na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřeného kalendářního xxxxxx.

3.5 Xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému účetních xxxxxxxxx xxxxx správnost xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

3.6 Zajišťuje x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx systému účetních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxxxx organizací.

3.7 Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x centrálním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx

4.1 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx FIN 1-12 XX.

4.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 1-12 XX na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.1 Zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

5.2 Xxxxxxx xxxxxxxx uplynulého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

5.3 Provádí konečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.4 Schvaluje sumář xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

6.1 Vkládání xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx manuálu x rozpočtovému systému.

6.2 Xxxxxx, struktura, přenos x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

7. Xxxxxxx předložení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

7.1 Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

7.2 Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x výdajích xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, za xxxxxx leden xx xxxxxxxx nejpozději do 11. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.3 Organizační xxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx x změny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx období xxxxx xx prosinec xxxxxxxxxx do 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 11. den xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx leden xx xxxxxxxx 26. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.5 Správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx až xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx následujícího xxxx.

7.6 Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx kalendářního měsíce x rozpočtovém xxxxxxx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx leden až xxxxxxxx 2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.7 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou XXX 1-04 U xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx před 14. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí, xx období xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 25. lednem xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.8 Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xx centrálního systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zdrojích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx REF 1-04 XXX nejpozději poslední xxxxxxxx den xxxx 14. dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx stanoven termín xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 25. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.9 Xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX 1-04 OSS xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx 20. xxxx následujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx stanoven termín xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.10 Xxxxxx xxxx předkládá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxx FIN 1-12 XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 14. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx prosinec xx stanoven xxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxx xxxx 25. xxxxxx následujícího xxxx.

7.11 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 1-12 XX v centrálním xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx nejpozději xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx 20. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx období xxxxx xx xxxxxxxx xx stanoven termín xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx před 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.12 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů XXXX 1-01 SPO x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 28. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtvrtletně kontrolu xxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx transferech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx x xxxxxxxxxxxx svazky xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo půjčenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx svazkem xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

9. Předkladatel xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx a včasnost xxxxxxxxxxxx údajů.

10. V xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx uplynulého xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předložení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx, xxx rozpočtové xxxxxxxxxxx xxxx.

11. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx kontrolu jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu České xxxxxxx bance, xxxxx xxxx jejich xxxx, xxxxxxx s předáváním xxxxx x xxxxxx x účtů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 5/2014 Sb.

Způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. Xxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávají xx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkaz pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx - FIN 2-12 X (xxxx xxx "xxxxx") - xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx předávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx2).

2. Statutární xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jeden xxxxx, který obsahuje xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx městských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx dále předává xx centrálního systému xxxxxxxx informací státu xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x výkaz xx xxxxxx xxxxx Prahu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

3. Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x dobrovolnými xxxxxx xxxx, xxxxxxxx sídlo xx území xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neúplných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2), si xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx, jakou xxxxxxxxx xxxxxxxx úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx předávaných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxx úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do centrálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyplněných výkazů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy stanoví xxxxxxx městským xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Termíny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx musí městským xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxx xx úvahy termíny xxxxxxxxx v xxxx 7.

5. Xxxxxxx xxxx, x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx předávání xxxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx obcím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx výkazů xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkazů. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx časový xxxxxxx pro vypracování xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx musí xxxx xx xxxxx termíny xxxxxxxxx x xxxx 7.

6. Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x bodě 1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx potřebné xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx vyhotovení x v xxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Jedná xx zejména o xxxxxxxx x výkazu, xx kterém se xxxxxx xxxxxx chyb x rozdílů xx xxxxxx.

7. Termíny pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hlavního města Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x centrálním xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx:

7.1 Xx xxxxxxx xxxxxx do 20. xxx následujícího xxxxxx.

7.2 Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.3 Xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

7.4 Xxxxx x xx období xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.5 Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolných xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx se xxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

8. Xxxxxxx úřady x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx provedou alespoň xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx fondem jejich xxxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 5/2014 Sb.

Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu správců xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (FIN 1-12 OSS)

1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správců xxxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxx (XXX 1-12 XXX) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x rozpočtovém xxxxxxx.

2. Xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx po xxxxxxx, konečného xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dle xxxxxxxxx třídění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Údaji o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx FIN 1-12 XXX xx xxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schválené Poslaneckou xxxxxxxxx Parlamentu ČR.

4. Xxxxxxxxx xx změnách xx rozumí údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxx b) x x) zákona x. 218/2000 Sb. xxx xxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §24 xx 26 xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx rozpočet těchto xxxxxx upravený x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx to xxxxxxxxx rozpočet upravený xxxxx x rozpočtové xxxxxxx, ale x x xxxxxxxx překročení x vázání, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx celkových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x zvýšení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxx č. 218/2000 Sb.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, a xx xxxxxx rozpočtových xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se sledují xxxxxxxx x xxxxxxxx xx při každém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx x xxxxxxxxxxx uváděné x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx skladbou.

9. Xxxx finančního xxxxxx XXX 1-12 OSS

9.1 Xxxx I. XXX 1-12 XXX - Xxxxxxxx xxxxx

X xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtové příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9.2 Xxxx XX. FIN 1-12 XXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxx části xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx jednotlivých xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) úhrn xxxxx 8 - Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx kapitola 396 Xxxxxx xxxx).

9.3 Xxxx XXX. XXX 1-12 XXX - Xxxxxxx ukazatele státního xxxxxxxx

X xxxx části xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

Ve xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx uvádějí xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx jednotkou 2 - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx jednotkou 3 - posílení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx "Xxxxxxx nároků x nespotřebovaných xxxxxx" xxxxxxxxxx údajům ve xxxxxxx 7 xxxxxx XXX 1-12 OSS.

FIN 1-12 XXX Xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx správců xxxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 514/2021 Sb.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 5/2014 Sb.

Rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx výkazu x nárocích x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx (NAR 1-12 XXX)

1. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů (dále "XXX") xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXX 1-12 XXX) xx sestavován xx vstupních údajů x rozpočtovém systému.

2. Xxxxx xx xxxxxx XXX 1-12 XXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §47 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxx pravidla").

3. Xx xxxxxx xx neuvádějí xxxxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x ustanovením §47 xxxx. 8 xxxx. x) rozpočtových pravidel.

4. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x členěním XXX xxxxxxxx x §47 xxxx. 4 rozpočtových xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx 1, Xxxx NNV x 1.1. xxxxxxx xxxx - hodnota vypočtená xxxxx §47 xxxx. 1 xxx d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx 2, Změna stavu. XXX xxxxxxx xxxx. - xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX související x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx XXX ve xxxxxxxxx 3 a 4, xx. xxxxxxxx XXX podle §47 xxxx. 6 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxx §47 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapojení XXX xx xxxxxxx xx xxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx 3, Xxxxxxxx XXX - xxxxxxx nároků xxxxx §47 xxxx. 6 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Sloupec 4, Zapojení XXX - xxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel.

9. Sloupec 5, Zapojení XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxx - zapojení neprofilujících XXX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §47 odst. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxx 6, Xxxx XXX x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx - součet xxxxxx xx sloupcích 1 x 2.

11. Xxxxxxx 7, Xxxxxxxx xxxxxxx XXX x poslednímu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

12. Xxxxxxx 8, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x poslednímu dni xxxxxx xxxxxxx roku - stav xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sloupce 4 a 5, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených xx sloupci 7.

13. Xxxxxxx 9, Xxxxxxxx XXX včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx roku - xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 6 x 8.

XXX 1-12 XXX Xxxxx o nárocích x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu

Vyplnitelný formulář

Změny xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 333/2023 Sb.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 5/2014 Sb.

Rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (FIN 1-12 XX)

1. Xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (XXX 1-12 XX) sestavují xxxxxx xxxxx. Státní xxxxx xxxx přidělené xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx seznamu:

502 Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

504 Státní xxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

505 Xxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx

506 Xxxxxx fond xxxxxxxx infrastruktury

507 Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

511 Xxxxxx xxxxxxxxxx intervenční xxxx

1.1 Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkaze XXX 1-12 XX na xxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky.

1.2 Xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxx, x xxxxxxx xxx platné rozpočtové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.3 Xxxxx x skutečnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx získávají z xxxxxxxxxxxx členění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx výkazu XXX 1-12 SF

2.1 Xxxx X. XXX 1-12 XX - Xxxxxxxxxx příjmy x xxxx XX. XXX 1-12 SF Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

X xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtu xx změnách x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx třídění,

c) nástrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) prostorových xxxxxxxx prostorového třídění xxxxxxxxxx skladby.

2.2 Číselník xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx používá x všech xxxxxx x výdajů. Xxxxxxxxxx xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx krátkodobého x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx 8 - Xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třídění.

3. Xxxx XXX. FIN 1-12 XX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

3.1 X xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tříd,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx třídy 8 - financování,

d) xxxxxx xxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx příjmů a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

3.2 Xxxxx mezi xxxxx X., II. a XXX. xxxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxxxx x xxxxx X.
Σ (xxxxx 1 xx 4) xx. 1,2,3
= x. 3010 xx. 31,32,33
součet xxxxxx x xxxxx XX.
Σ (xxxxx 5 a 6) xx. 1,2,3
= x. 3060 xx. 31,32,33
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX.
Σ (xxxxx 8) xx. 1,2,3
= x. 3200 xx. 31,32,33

3.3 Xxxxx x části XXX. xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x. 3010 sl. 31,32,33

= x. (3011 + 3012 + 3013 + 3014) xx. 31,32,33

x. 3020 xx. 31,32,33

= r. 3070 sl. 31,32,33&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x. 3020 xx. 31,32,33

= x. (3021 + 3022 + 3023 + 3024) xx. 31,32,33

x. 3030 xx. 31,32,33

= x. (3010 - 3020) xx. 31,32,33

x. 3060 xx. 31,32,33

= x. (3061 + 3062) sl. 31,32,33

x. 3070 xx. 31,32,333

= r. (3071 + 3072 + 3073 + 3074) xx. 31,32,33

x. 3080 xx. 31,32,33

= x. (3060 - 3070) xx. 31,32,33

r. 3080 xx. 31,32,33

= x. (3030 + 3200) xx. 31,32,33

r. 3100 xx. 31,32,33

= r. (3030 - 3080) xx. 31,32,33

r. 3100 xx. 31,32,33

= - x. 3200 sl. 31,32,33

4. Část XX. XXX 1-12 XX - Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx:
xx. 43
= xx.41 - xx.42 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxx XX. XXX 1-12 XX - Xxxxxxxxx x půjčené xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

5.1 X xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

a) uvedených xx xxxxxxxxx 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 x 6449,

x) x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.2 Vazby xxxx xxxxx IX. x XX. xxxxxx:

Xxx xxxxxxx uvedené x xxxx 5.1 x) xxxxxxxx v části XX. xxxxx
Σ údaj xx. 93 XX, xxxxxx xxxxxxxx
= Σ xxxx sl. 3 § dané xxxxxxx
xxx., xx součet xxxxx xxxxx sl. 93 xxxx xxxxxxx za xxxxxxx účelové xxxxx x kódy územních xxxxxxxx x xxxxx XX. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sl. 3 xxxx položky x xxxxx XX. xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5.3 Xxx transfery a xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX 1 (CZ0xxx), xxx xxxxxxxxx a půjčené xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX 3 (XX0xx), pro transfery x půjčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx odpovídající LAU 1 (XX0100).

XXX 1-12 XX Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 514/2021 Sb.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx č. 5/2014 Sb.

Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svazků obcí (XXX 2-12 M)

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, dobrovolné xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy.

2. Ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozpočtu schváleného xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx o schváleném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolného xxxxxx xxxx x městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skladby (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx pravidla územních xxxxxxxx.

4. Údaji o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (rozpis xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx.

5. Xxxxx x skutečnosti xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 14 x xxxxxxxxxxx xxxxx:

231 - Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx

236 - Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

261 - Pokladna

281 - Xxxxxxxxxx xxxxx

451 - Xxxxxxxxxx úvěry

6. Xxxx X. - Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx XX. - Xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxx xxxxx výkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy x rozpočtové xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx počátku roku x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx

x) paragrafů xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) položek xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxx XXX. - Xxxxxxxxxxx

7.1 X xxxx xxxxx xx xxxxxxx financující xxxxxxx x členění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skladbou; xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx (+) xxxx záporné (-) znaménko tak, xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

7.2 U xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, ze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxx výdajů xx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxx syntetického xxxx 281, xxxx. 451, xx třídě 5 x 6; splátky xxxxx hrazené z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx účtům v xxxxxxx xxxxx 8 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 8xx4; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx 8xx3 xxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxx xxxxx strany Xxx účtu 281, xxxx. 451, xx xxxxxxx roku.

Položka

Název

Znaménko

8111, 8211

Krátkodobé xxxxxx xxxxxxxxx

+

8112, 8212

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx

-

8121, 8221

Dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxx

+

8122, 8222

Uhrazené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx

-

8113, 8213

Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxxx xxxxxxxxxx

+

8114, 8214

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

8123, 8223

Dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxx prostředky

+

8124, 8224

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

8117, 8217

Aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

+

8118, 8218

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

-

8127, 8227

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx - xxxxxx

+

8128, 8228

Aktivní xxxxxxxxxx operace xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

-

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

8115

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bankovních účtech xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx XXXX

-

+

(xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx období) &xx; (stav k 1.1.)

(xxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx) &xx; (xxxx x 1.1.)

8125, 8225

Xxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx

-

+

(xxxx xx konci xxxxxxxxxxxx období) &xx; (xxxx x 1.1.)

(xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxxx) &xx; (xxxx x 1.1.)

8215

Změna xxxxx xxxxxxxxxx účtů krátkodobých xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

-

+

(xxxx xx konci vykazovaného xxxxxx) > (xxxx x 1.1.)

(xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxxx) &xx; (xxxx k 1.1.)

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

8901

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxx xxxxxxx

-

+

xxxxxx

xxxxxx

8902

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíly xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx

-

+

xxxxxxx

xxxxxxx

8905

Xxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a saldo xxxxxx xxxxxxxx

-

+

xxxxxxx

xxxxxxx

8. Část XX. - Rekapitulace xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

8.1 X xxxx části xxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx příjmů jednotlivých xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tříd,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx jednotek 024 xx 029, 035 x 036,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx konsolidaci,

f) xxxx třídy 8 - Financování.

8.2 Konsolidace xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxx, xxxx, dobrovolný xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx provádí x x případě xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx celek,

b) xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x státu xxxxxx, která je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx x xx xxxxxxxxx zpracovateli sumářů xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx konsolidace xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx konsolidace xxxxxx, xxxxxx vč. xxxxx 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 x 4424 (xx. XX 024 xx 029, 035 x 036) x xxxxxxxxxxx.

8.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x financující xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xx úrovni

vykazující xxxxxxxx městská část xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxx

2223 - Příjem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx, xxxxxx x XXX

xx

xx

xx

xxx

xxx

2226 - Příjem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obcemi a XXX

xx

xx

xxx

xxx

xxx

2441 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

2442 - Splátky xxxxxxxxx prostředků od xxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

2449 - Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4121 - Neinvestiční xxxxxxx transfery xx xxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4122 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

4129 - Ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx transfery xx rozpočtů xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4133 - Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx XXX

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4134 - Převody x xxxxxxxxxxxx účtů

ano

ano

ano

ano

ano

4137 - Xxxxxxxxxxxx převody xxxx statutárními xxxxx xxxxxx xx. x. Xxxxx a jejich xxxxxxxxx obvody xxxx xxxxxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

4138 - Xxxxxxx x vlastní pokladny

ano

ano

ano

ano

ano

4139 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4221 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

4222 - Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

4229 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transfery xx xxxxxxxx územní úrovně

ne

ne

ano

ano

ano

4251 - Investiční převody xxxx statutárními xxxxx xxxxxx xx. m. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obvody xxxx xxxxxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

XX 024 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx okresu xxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 025 - Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 028 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx kraje

ne

ne

ano

ano

ne

ZJ 029 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx jiného kraje

ne

ne

ano

ano

ne

5321 - Neinvestiční transfery xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

5323 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

5329 - Xxxxxxx neinvestiční transfery xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

5342 - Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5344 - Xxxxxxx vlastním rezervním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5345 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5347 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx městy včetně xx. x. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

5348 - Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5349 - Ostatní xxxxxxx vlastním xxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5366 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

5367 - Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx xxx

5641 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

5642 - Neinvestiční xxxxxxx prostředky krajům

ne

ne

ne

ano

ano

5649 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

6341 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcím

ne

ne

ano

ano

ano

6342 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

6349 - Ostatní xxxxxxxxxx transfery rozpočtům xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

6363 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. x. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

6441 - Xxxxxxxxxx půjčené prostředky xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

6442 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajům

ne

ne

ne

ano

ano

6449 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

XX 026 - Xxxxxxxxx poskytnuté xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx téhož xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 027 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxx obci x xxxxx okresu xxxxx xxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX 035 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx

xx

xx

xxx

xxx

xx

XX 036 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx kraje

ne

ne

ano

ano

ne

Konsolidace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxx je sestavován xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; většinou xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx za xxxxx xxxxx konsolidovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx půjčky x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 4330, resp. 4400 x případě xxxxxxx xx xxxxxx konsolidace xxxxxx xx xxxxx 4070 x xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 4460 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 8 - Financování u xxxx.

8.4 Vazby v xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx vazby, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x. 4050 xx. 41,42,43

=

x. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) xx. 41,42,43

x. 4060 xx. 41,42,43

=

x. (4250- 4460) xx. 41,42,43

r. 4200 sl. 41,42,43

=

x. (4050 - 4060) xx. 41,42,43

x. 4240 xx. 41,42,43

=

r. (4210 + 4220) xx. 41,42,43

x. 4430 sl. 41,42,43

=

x. (4240- 4250) xx. 41,42,43

x. 4430 xx. 41,42,43

=

x. (4200 + 4470) xx. 41,42,43

x. 4440 sl. 41,42,43

=

x. (4200- 4430) xx. 41,42,43

x. 4470 xx. 41,42,43

=

x. (4450 - 4460) xx. 41,42,43

x. 4440 sl. 41,42,43

=

- r. 4470 xx. 41,42,43

x. 4450 xx. 41,42,43

=

x. 8000 xx. 1,2,3

b) xxxxx xxxxxxxx vazeb, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x. 4060 xx. 41,42,43

=

x. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) xx. 41,42,43

x. 4250 xx. 41,42,43

=

r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) xx. 41,42,43

x. 4460 xx. 41,42,43

=

0

c) kromě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx úrovni vykazující xxxxxxxx městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx xxxxxx město Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí hlavního xxxxx Prahy:

r. 4060 xx. 41,42,43

=

x. (4130 + 4140 + 4146 + 4150) xx. 41,42,43

r. 4250 xx. 41,42,43

=

x. (4281 + 4290 + 4300 + 4306 + 4310) xx. 41,42,43

x. 4460 xx. 41,42,43

=

0

x) kromě obecných xxxxx, platí xx xxxxxx xxxxxx:

x. 4060 xx. 41,42,43

=

x. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4182 + 4190) xx. 41,42,43 - x. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + x. (7291 + 7310 + 7340 + 7380) xx. 71,72,73

x. 4250 sl. 41,42,43

=

r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4381 + 4400 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) xx. 41,42,43 + x. (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) xx. 71,72,73

x. 4460 xx. 41,42,43

=

x. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - x. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + x. (4192 + 4194) xx. 41,42,43 - x. (4422 + 4424) xx. 41,42,43 + x. (7490 + 7520) sl. 71,72,73 - r. 7380 xx. 71,72,73

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

x. 4060 xx. 41,42,43

=

x. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190) xx. 41,42,43 - x. (4193 + 4194) sl. 41,42,43

x. 4250 sl. 41,42,43

=

x. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4423 + 4424) xx. 41,42,43

x. 4460 xx. 41,42,43

=

r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4070 + 4080 + 4090) xx. 41,42,43 + r. 4194 xx. 41,42,43 - r. 4424 xx. 41,42,43

f) kromě xxxxxxxx vazeb, xxxxx xx xxxxxx státu:

r. 4060 sl. 41,42,43

=

x. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190) xx. 41,42,43

x. 4250 xx. 41,42,43

=

x. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420) xx. 41,42,43

x. 4460 sl. 41,42,43

=

r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) xx. 41,42,43 - x. (4070 + 4080 + 4090) xx. 41,42,43

8.5 Vazby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x částí XXX:

x. 4191 sl. 41,42,43
=
r. 7090 xx. 71,72,73
r. 4192 sl. 41,42,43
=
r. 7140 xx. 71,72,73
x. 4193 xx. 41,42,43
=
x. 7290 xx. 71,72,73
x. 4194 xx. 41,42,43
=
r. 7360 xx. 71,72,73
x. 4421 xx. 41,42,43
=
r. 7170 xx. 71,72,73
x. 4422 sl. 41,42,43
=
x. 7220 sl. 71,72,73
x. 4423 xx. 41,42,43
=
x. 7400 xx. 71,72,73
r. 4424 xx. 41,42,43
=
x. 7470 xx. 71,72,73

9. Xxxx X. - Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

10. Xxxx XX. - Xxxxx x xxxxx stavů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x v pokladně

10.1 X xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a změny xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) základních xxxxxxx xxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků,

b) xxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx ve xx. 63 příslušného xxxxx xxxxx XX. se xxxxxxxx jako rozdíl xxxxxxx 61 x 62 xxxxx řádku, xxx., že údaj xx znaménko xxxxx (-), pokud xx xxxx ke konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx stav x 1.1., plus (+), xxxxx xx xxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxx x 1.1.

10.2 Xxxxx mezi xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx XXX.:

x. (6030 + 6040) sl. 63
=
x. (8115 + 8125 + 8215 + 8225) sl. 3

11. Xxxx VII. - Xxxxxxx záznamové xxxxxxxx

X xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 024 xx 029, 035 x 036 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx rozpočty xxxxxx úrovně xxxxxxx xxx konsolidaci transferů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných mezi xxxxxx, městskými xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx patřícími xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x krajem xxxxx, xxxxxxxx částem xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxxxxxxxxx svazkům xxxx, xxxxxxxx krajem xx xxxxx xxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek, kterých xx záznamové xxxxxxxx xxxxxx.

12. Část XXXX. - Xxxx xxxx xxxxxx xx nevyplňuje.

13. Xxxx XX. - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxxxxxxx výdaje

13.1 X xxxx části xxxxxx se xxxxxxx xxxxx přijatých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 4111, 4113, 4116, 4118, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4240, 8113 x 8123,

b) x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx,

x) včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odvětvového x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

13.2 Územní xxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx musí xxxxxxxx soulad mezi xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX. sl. 93, s xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxx 8113 a 8123, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx I. xx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

13.3 Xxxx xx sl. 93 xxxxxxxxx výsledek xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx položky xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x daného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období. Údaj xx xx. 94 xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx roku x xxxxx xxxxxxxxxxx paragrafu x položky xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období.

13.4 Xxxx xx xx. 93 x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx XX. se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx. 93 xx xxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xx. 94 x řádku xx xxxxxxx znak xxxxxx v xxxxx XX. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx. 94 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x položky xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. Údaj ve xx. 95 v xxxxx XX. xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx xx xx. 93 x xxxxxx xx sl. 94, a xx x xxxxx za xxxxxxx znak celkem.

14. Xxxx X.x - Xxxxxx x přijaté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu x xxxx X.b - Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

14.1 X xxxx části xxxxxx se uvádějí xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx událostmi regionálního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významným xxxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx xxxx xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx.

14.2 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx, názvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14.3 Xxxx x xxxxx X.x sl. 03 vyjadřuje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx financování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx události za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxx X.b xx. 03 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx události xx xxxxxxxxxx období. X xxxxxxx nástrojového x xxxxxxxxxxxx třídění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 15 x 16.

15. Xxxx XI. - Xxxxxx xx zahraničních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v členění xxxxx jednotlivých xxxxxxxx x prostorových xxxxxxxx

X xxxxx XX. jsou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x výsledku xx xxxxxxx roku se xxxxxxxx xxxxx paragrafů xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostorového xxxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

16. Xxxx XXX. - Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxx XII. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx zahraničních zdrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x údaji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx paragrafů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídění x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skladby. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídění na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx aktualizován.

FIN 2-12 X Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných svazků xxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 514/2021 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/2022 Sb.

Příloha č. 7 x vyhlášce x. 5/2014 Sb.

Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozpočtu xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx příspěvkových organizací x další xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX 1-01 XXX)

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu ročně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na jiný xxxxxx xxxxxxx3).

2. V xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx X.

XXXX 1-01 XXX Výkaz x xxxxxxxx nákladů a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx údaje - xxxxxx činnost

Vyplnitelný formulář

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce x. 5/2014 Sb.

Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX 1-04 X)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx zaměstnanost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx vzor níže.

ZAM 1-04 U Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx regulované xxxxxx

Vyplnitelný formulář

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 5/2014 Xx.

Xxxxxx x xxxxxx sestavení finančního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu organizačních xxxxxx státu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (XXX 1-04 XXX)

1. Xxxx I xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx x návaznosti xx §48 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hospodařit, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 1506).

2. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx X xxxxxx:

xx. 157 = xx. (151 + 152 - 153- 155 + 156)

x. 1501 = x. (1502 + 1503)

x. 1508 = x. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507)

3. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx I xxxxxx:

xx. 152 - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx roce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx rezervního xxxxx, vyjma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 156,

xx. 153 - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xx. 154 - xxxxxxx xxxxxx, xx. skutečné xxxxxx,

xx. 155 - xxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx stavu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xx. 156 - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 odst. 2 xxxxxx č. 218/2000 Xx.

4. Xxxx II - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - v xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx 161 xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výdaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx částí X x II výkazu:

ř. 1508 xx. 152 + ř. 1508 xx. 156 = ∑ (třídy 2 xx 4) sl. 161

x. 1508 xx.153 + ř. 1508 xx. 155 = ∑ (třídy 5 x 6) sl. 161

XXX 1-04 OSS Xxxxx x zdrojích xxxxxxxxxx fondu XXX x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xx rok 2015 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2016 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 395/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxx 2017 xx postupuje xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 466/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2019 xx postupuje xxxxx xxxxxxxx č. 5/2014 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 344/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2020

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 5/2014 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxx XX. Výkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pololetí xxxx 2022 xxxxxxxxx a xxxxxxx podle xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky. Xxxx část XX. xx sestavuje a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxx za období xxxxx roku 2022.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 514/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky.

2. Xxxxx X.x x X.b Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx xxxx 2022.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 160/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajem a xxxxxxx městem Prahou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx x xxx potvrzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx za období xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2023 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7.2 přílohy č. 2 vyhlášky x. 5/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 333/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 5/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

363/014 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

364/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 5/2014 Xx., x způsobu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx předkládaných pro xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

347/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 5/2014 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a rozpočtů Xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

395/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x způsobu, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxx, rozpočtů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2017

466/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x způsobu, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxx Regionálních xxx xxxxxxx soudržnosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

344/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 5/2014 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

514/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx předkládaných pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků obcí x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

160/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 5/2014 Xx., x způsobu, termínech x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2022

333/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 5/2014 Sb., x xxxxxxx, termínech x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením MV x xxxxxx x. 164/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3 xxxx. x) zákona č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 501/2012 Xx.

2) Vyhláška č. 383/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx formy xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška x xxxxxxxx záznamech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx č. 410/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx některé vybrané xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.