Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
474/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět a rozsah úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Určení výše odměny likvidátora §3

Výplata odměny likvidátora §4

Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování §5

Určení výše odměny nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry §6

Určení výše odměny nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře §7

Výplata odměny nuceného správce §8

Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu §9

Výplata odměny insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci obhospodařovatele podílového fondu §10

Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §11

Výplata odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §12

Hotové výdaje likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §13

Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §14

Přechodné a společná ustanovení §15

Zrušovací ustanovení §16

Účinnost §17

INFORMACE

474
XXXXXXXX
xx xxx 23. xxxxxxxx 2013
o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x náhradě xxxxxx xxxxxxxx výdajů

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §199 odst. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx §132 xxxx. 5 a §139 xxxx. 11 xxxxxx xxxxxx, podle §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 241/2013 Xx., x xxxxxxxxx §99 xxxx. 5 tohoto xxxxxx, xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb. x xxxxxx x. 241/2013 Xx., k xxxxxxxxx §70 xxxx. 8, §112 xxxx. 4 x §148 odst. 4 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx §352 xxxx. 4, §379 xxxx. 4 x §565 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět a xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení výše xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx odměny

1. likvidátora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou nebo xxxxxxxxxxx soudem xx xxxxx Xxxxx národní xxxxx,

2. xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx bankou (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx, x toho, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx úpadku obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), a

b) způsob xxxxxx xxxx náhrady xxxxxxxx výdajů a xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx likvidátora, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a).

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zůstatek, xxxxx xxxxx xx provedení xxxxx úkonů xxxxxxxxxx x provedení likvidace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) zpeněženým xxxxxxxx

1. v xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxx zpeněženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxx zpeněženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x před xxxxxxxx prostředků účastníka xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xx vznikl xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxx likvidačního majetku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xx xxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, podílový fond xxxx svěřenský xxxx x tyto fondy xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxx xx základ o xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx převedl xx xxxxx investiční společnost.

(3) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xx xxx vstupu xx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx fondy xx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x zpeněžený xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxx ve xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % xx základu v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,3 % x xxxxxxx xxxx xxxx základu x 10 000 000 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,07 % z xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxx x 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x případě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,01 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 1&xxxx;950&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,001 % z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x 10 000 000 000 Xx v xxxxxxx, xx základ xxxx xxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Celková xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Nedostačuje-li xxxxxxxxxx majetek zcela xxxx xxxxxx xx xxxxxx likvidátora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x právní osobností, xxxxx xxxx odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však ve xxxx 150&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nedostačujícímu xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx likvidace.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx dříve, xxx xx zjištěna xxxxxxx likvidačního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 000 Xx. X případě, xx likvidátor xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo 3, zvyšuje xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx.

§4

Výplata odměny xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx likvidátorovi xx xxxxxxx xx 30 dnů ode xxx výmazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx postupně xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x nich xxxxx x odměny xxxxx §3 odpovídající xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx x velikosti xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx x míře xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx určení xxxx xxxxxx předloží xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx svoláním valné xxxxxxx, která má xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx, xxxx 30 xxx xxxx podáním xxxxxx xx výmaz x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xx valná xxxxxxx xxxxxx uskutečnit,

a) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného účastnického xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx zpeněženého xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx výplatu xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Odměna xxxxxxxxxx likvidátorovi xx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx x xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx prohlášení xxxxxx úpadku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§5

Xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nucenému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, ale xxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondového xxxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx alespoň 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx nedosahuje 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 150&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční společnost xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování zcela xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx nemůže být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výši 300&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx výše xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, než Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, než Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x zavedení xxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx tím, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Určení výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

(1) Nucenému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 000 Kč,

b) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx dosahuje xxxxxxx 10 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč, ale xxxxxxxxxx 10 000 000 000 Xx, xxxx

x) 150&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxx xxxxxxx 10 000 000 000 Xx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx x hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxx xxxx zčásti xx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, hradí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx uhrazena x xxxxxx majetku, xxxxxxx xxxx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx xx celé období xxxxxx správy, za xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx určení xxxx odměny xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před tím, xxx Xxxxx národní xxxxx rozhodla x xxxxxxxx jeho nucené xxxxxx, x

x) majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx výše odměny xxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizátora regulovaného xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxx x měsíční xxxx

x) 75&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 50 000 000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, ale nedosahuje 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 125&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxxx alespoň 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxx nebo zčásti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx 300&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx určení výše xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zavedení jejich xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odměna xxxxxxxx xxxxxxx penzijní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, a xx xx konce xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(2) Xxxxx nucený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx měsíce, náleží xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx pracovních xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx funkci, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx kalendářního měsíce, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 3 x §7 xxxx. 2 xx odměna xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§9

Určení výše odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxxxxxx xxxxxx účastnický xxxx xxxx podílový xxxx x xxxx xxxxx xx převádějí x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx nebo podílovém xxxxx, je základem xxx určení xxxx xxxxxx náležející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % ze xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Kč xxxxxxxxx x 0,3 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,07 % x xxxxxxx xxxx výší základu x 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,01 % x xxxxxxx mezi výší xxxxxxx a 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx

x) 1&xxxx;950&xxxx;000 Kč xxxxxxxxx x 0,001 % z xxxxxxx xxxx xxxx základu x 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč x případě, xx xxxxxx činí xxxx xxx 10 000 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx 6 000 000 Xx. Xxxxxxxxxxx-xx majetková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového fondu xxxxx xxxx zčásti x xxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsahu, x jakém xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxx xx výši 150&xxxx;000 Xx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 25&xxxx;000 Xx; xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxx.

§10

Výplata xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx bezprostředně následujícího xx měsíci, kdy xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxx o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(2) Podílelo-li xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx2) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx z odměny xxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informaci x xxxx majetkové xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovaného podílového xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§11

Xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

(1) Xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odměny xxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % x hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům x xxxxxxx, že hodnota xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,3 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxx, že hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejvýše 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,07 % x rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaného zákazníkům x 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč x případě, xx xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx činí nejvýše 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 0,01 % x xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx

x) 1&xxxx;950&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 0,001 % z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům x 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx více xxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 Kč, xxxxxxx však 25&xxxx;000 Xx x nejvýše 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx nejvýše 6 000 000 Xx. Nedostačuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx odměnu tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 150&xxxx;000 Xx.

(5) Skončí-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 25&xxxx;000 Xx.

§12

Výplata xxxxxx insolvenčního xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx splatná xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu3).

(2) Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx3) xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx určení xxxx xxxxxx předkládá insolvenční xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o podnikání xx kapitálovém xxxx3)

x) xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x počtu přihlášených xxxxxxxxxx zákazníků do xxxxxxxxxxxxx řízení.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 5 xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§13

Xxxxxx výdaje likvidátora, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Likvidátorovi, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, opisy x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nucenou správou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) činností xxxxx §112 odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, §379 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, převodem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §132 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4).

§14

Způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxx správce, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zašle Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx hotových xxxxxx xx každý měsíc, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Náhradu xxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx z likvidačního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxxxxxxxxxx vypořádacího systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního depozitáře xxxx, xx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nedostačuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, majetek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobností, obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxx, nuceného xxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, nejvýše xxxx x celkové xxxx 300&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxxx, xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx použije xxxxx xx stanovení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky; při xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správců xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nuceného xxxxxxx, insolvenčního správce xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x 50 %; xxx xxxxxx dotčeny §3 xxxx. 5, §5 odst. 3, §6 xxxx. 3, §7 xxxx. 2, §9 xxxx. 4 x §11 odst. 4. Důvodem xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složitost, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úkonů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx činnostmi xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu5).

§16

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 414/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xx kapitálovém xxxx x x náhradě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§17

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx:
Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 474/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2014.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením důchodového xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §128 xxxx. 12 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb.

2) §112 xxxx. 4 xxxxxx x. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/2013 Xx.

§379 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3) §132 xxxx. 1 xx 4 zákona x. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx č. 313/2007 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 488/2012 Xx. x xxxxxxxx x. 398/2013 Xx.