Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
474/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět a rozsah úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Určení výše odměny likvidátora §3

Výplata odměny likvidátora §4

Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování §5

Určení výše odměny nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry §6

Určení výše odměny nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře §7

Výplata odměny nuceného správce §8

Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu §9

Výplata odměny insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci obhospodařovatele podílového fondu §10

Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §11

Výplata odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §12

Hotové výdaje likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §13

Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §14

Přechodné a společná ustanovení §15

Zrušovací ustanovení §16

Účinnost §17

INFORMACE

474
XXXXXXXX
xx dne 23. xxxxxxxx 2013
o xxxxxx xxxxxxxxxxx, nuceného xxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x náhradě xxxxxx xxxxxxxx výdajů

Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §199 odst. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx §132 odst. 5 x §139 xxxx. 11 xxxxxx xxxxxx, xxxxx §110 xxxx. 1 zákona x. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/2013 Xx., x xxxxxxxxx §99 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, podle §170 xxxx. 1 zákona x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 403/2012 Xx. a xxxxxx x. 241/2013 Xx., k provedení §70 xxxx. 8, §112 xxxx. 4 x §148 odst. 4 tohoto xxxxxx, x xxxxx §352 xxxx. 4, §379 xxxx. 4 a §565 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět a rozsah xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx výše xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx správce xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bankou (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem x České republice (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxxxxxx systému"), organizátora xxxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx"), a

b) xxxxxx xxxxxx xxxx náhrady xxxxxxxx výdajů a xxxxxx výplaty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a).

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx po xxxxxxxxx xxxxx úkonů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odměny xxxxxxxxxxx, x

x) zpeněženým xxxxxxxx

1. v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx všech xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. v případě xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vypořádání xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx x xx v xxxxxxxxx xxxx úpadku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx.

§3

Určení xxxx odměny xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "základ") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx likvidace účastnický xxxx, podílový xxxx xxxx svěřenský xxxx x xxxx xxxxx xx převádějí x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxx xx základ o xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnických xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx převedl xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnost.

(3) Xxxxxxxxxxxxx-xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx fond x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x zpeněžený xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podílových xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Likvidátorovi xxxxxx xxxxxx xx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % xx xxxxxxx v xxxxxxx, že základ xxxx nejvýše 10 000 000 Xx,

x) 150 000 Xx xxxxxxxxx o 0,3 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx činí nejvýše 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,07 % z xxxxxxx mezi výší xxxxxxx a 100 000 000 Xx v xxxxxxx, xx základ xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) 1&xxxx;050&xxxx;000 Kč xxxxxxxxx x 0,01 % x xxxxxxx xxxx xxxx základu a 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

e) 1&xxxx;950&xxxx;000 Xx zvýšených o 0,001 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx základ xxxx xxxx xxx 10 000 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 činí xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Nedostačuje-li xxxxxxxxxx majetek zcela xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční společnosti xxxx investičního xxxxx x právní osobností, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, v jakém xxxxxx xxx uhrazena x xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxx xx xxxx 150&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx vstupem penzijní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do likvidace.

(7) Xxxxxx-xx likvidace xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx likvidátorovi xxxxxx xx xxxx 25&xxxx;000 Xx. X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx 3, zvyšuje se xxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx likvidátora

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního fondu x právní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x míře xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx likvidátor Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx svoláním xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx likvidačního zůstatku, xxxx 30 xxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx hromada xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x výši likvidačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) aktuální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxx osobností x

x) aktuální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx výplatu xxxxxx xxxxx §3 odst. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x právní osobností, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úpadku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx odstavec 1 xxxxxxx.

§5

Určení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Nucenému xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x měsíční xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, ale xxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx nebo fondového xxxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100 000 000 Kč, xxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxx kapitálu samosprávného xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, ale xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 150&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx odměny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx fondového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fondového xxxxxxxx všech jí xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx nuceného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx tuto odměnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xx výši 300&xxxx;000 Xx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nedostal xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxx odměny xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx společnosti před xxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx,

x) fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, než Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tím, než Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Určení xxxx odměny xxxxxxxx správce nebankovního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

(1) Nucenému správci xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx nebankovního obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 75&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry dosahuje xxxxxxx 10 000 000 Kč, xxx nedosahuje 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 100 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxxxx alespoň 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, ale xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx alespoň 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, ale xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 150&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 10 000 000 000 Xx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxx x hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxx1) vykázaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, hradí xxxx xxxxxx nucenému xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx být uhrazena x xxxxxx majetku, xxxxxxx však xx xxxx 300&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx správy, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx účely určení xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx použije xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx jeho nucené xxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka rozhodla x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx správce provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx depozitáře

(1) Nucenému xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxx x měsíční xxxx

x) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxxx alespoň 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč, nebo

b) 125&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx centrálního depozitáře xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nucenému xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx uhrazena x xxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 300&xxxx;000 Kč xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nedostal xxxxxxxx x nedostačujícímu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxx určení xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Výplata xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odměna nuceného xxxxxxx penzijní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, a xx xx konce xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(2) Xxxxx nucený správce xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx měsíce, náleží xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx působil xx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 3 x §7 odst. 2 xx xxxxxx splatná xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxx činnost.

§9

Xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce penzijní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx účastnický xxxx xxxx podílový xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx penzijní společnost xxxx obhospodařovatele, je xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx odměny xxxxx xxxxxxxx

x) fondového vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) fondového xxxxxxxx všech obhospodařovaných xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % ze xxxxxxx x xxxxxxx, xx základ činí xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) 150&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,3 % x rozdílu mezi xxxx xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx nejvýše 100 000 000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 0,07 % z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx zvýšených x 0,01 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxx, xx základ xxxx xxxxxxx 10 000 000 000 Kč, xxxx

x) 1 950 000 Xx xxxxxxxxx x 0,001 % x xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč x případě, xx xxxxxx xxxx více xxx 10 000 000 000 Kč.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 činí xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx xxxx zčásti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxx, x jakém xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výši 150&xxxx;000 Xx.

(5) Pro xxxxx určení xxxx xxxxxx podle odstavce 1 se použije xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xx xxxx 25&xxxx;000 Xx; xxxxxxxx 1 xxx xxxx dotčen.

§10

Xxxxxxx odměny insolvenčnímu xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx správci obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx xx splatná xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xxx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření nebo xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(2) Xxxxxxxx-xx xx xx činnosti xxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření, xxxxxx x investičních společnostech x investičních xxxxxxx2) xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §9 odpovídající xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jejich činnosti, xxxxx x velikosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx majetku realizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx podílníkům

a) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

b) informaci x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx informaci x xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 6 xx xxxxxxx použijí xxxxxxxx 1 xx 3.

§11

Určení xxxx odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx

(1) Xxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxx součet xxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxx.

(2) Odměna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx zvýšených x 1 % x hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,3 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům a 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejvýše 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Kč xxxxxxxxx x 0,07 % z xxxxxxx xxxx xxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům x 100 000 000 Xx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činí xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,01 % x xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx a 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx v případě, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 1 950 000 Kč xxxxxxxxx x 0,001 % z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč x případě, že xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx více xxx 10 000 000 000 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákazníků xxxx xx každého xxxxxxxxx xxxxxx 500 Kč, xxxxxxx xxxx 25&xxxx;000 Xx x xxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Celková xxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxx nejvýše 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Nedostačuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odměnu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát x rozsahu, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výši 150&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25&xxxx;000 Xx.

§12

Xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu3).

(2) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx3) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxx x xxxx xxxxx z odměny xxxxx §11 odpovídající xxxxx doby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákazníků, jimž xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx správce České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx činnosti podle xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx3)

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx odměny xxxxx §11 xxxx. 5 xx xxxxxxx použijí xxxxxxxx 1 xx 3.

§13

Hotové xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x jiné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, opisy x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx účelně x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) likvidací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, provozovatele vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, §379 xxxx. 1 xxxxxx o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, převodem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §132 xxxx. 1 xx 4 zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4).

§14

Xxxxxx výplaty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Likvidátor, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Náhradu xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx x likvidačního xxxxxxx, majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobností, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxx, co x xxxxxxxxx x důvodností xxxxxxxxxx hotových xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobností, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xx xxxx, x jaké nemohou xxx uhrazeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx x celkové xxxx 300&xxxx;000 Kč za xxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxxx, co x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx použije pouze xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; při xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správců xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx likvidátora, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšena až x 50 %; xxx nejsou dotčeny §3 odst. 5, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 3, §7 odst. 2, §9 xxxx. 4 x §11 xxxx. 4. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx jejich činnosti xxxx xxxxxxxxx vysoký xxxxx úkonů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5).

§16

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 414/2004 Sb., x odměně nuceného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů služeb xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx hotových xxxxxx, xx xxxxxxx.

§17

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 474/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.1.2014.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §128 xxxx. 12 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx.

2) §112 xxxx. 4 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/2013 Xx.

§379 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech.
3) §132 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx č. 313/2007 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x odměně xxxxx x náhradníků xxxxxxxxxxxx výboru x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdajů, ve xxxxx vyhlášky x. 488/2012 Xx. x xxxxxxxx x. 398/2013 Xx.