Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
474/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět a rozsah úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Určení výše odměny likvidátora §3

Výplata odměny likvidátora §4

Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování §5

Určení výše odměny nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry §6

Určení výše odměny nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře §7

Výplata odměny nuceného správce §8

Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu §9

Výplata odměny insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci obhospodařovatele podílového fondu §10

Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §11

Výplata odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §12

Hotové výdaje likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §13

Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §14

Přechodné a společná ustanovení §15

Zrušovací ustanovení §16

Účinnost §17

INFORMACE

474
VYHLÁŠKA
ze dne 23. xxxxxxxx 2013
o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálovém xxxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §199 xxxx. 2 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx §132 xxxx. 5 x §139 xxxx. 11 xxxxxx xxxxxx, podle §110 xxxx. 1 zákona x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 241/2013 Xx., x provedení §99 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Xx. x xxxxxx x. 241/2013 Xx., x xxxxxxxxx §70 odst. 8, §112 odst. 4 x §148 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx, x podle §352 xxxx. 4, §379 xxxx. 4 x §565 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět x rozsah xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx výše xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx odměny

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soudem xx xxxxx České národní xxxxx,

2. xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxxxxxx systému"), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx, a toho, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), x

x) xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce uvedených x písmenu x).

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) likvidačním xxxxxxxx xxxxxxxxx zůstatek, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx úkonů xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxx vypořádáním xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x případě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zpeněženého xxxxxxx xx vypořádání xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovala x xx x xxxxxxxxx xxxx úpadku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx vznikl xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx osobností za xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx penzijní společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, podílový xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx převedl xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnost.

(3) Xxxxxxxxxxxxx-xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx fond x xxxx fondy xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx základ x xxxxxxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podílových xxxxxxx xxxx svěřenských xxxxxxx.

(4) Likvidátorovi xxxxxx xxxxxx ve xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % xx základu x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150 000 Xx xxxxxxxxx x 0,3 % z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x případě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx zvýšených o 0,07 % x xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxx x 100 000 000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Kč xxxxxxxxx x 0,01 % x rozdílu xxxx xxxx základu x 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 1 950 000 Xx xxxxxxxxx x 0,001 % z xxxxxxx mezi výší xxxxxxx a 10 000 000 000 Xx v případě, xx xxxxxx xxxx xxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxx odměna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Nedostačuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx uhrazena x likvidačního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx 150&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx nedostal vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Pro účely xxxxxx základu xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx likvidace xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odměna xx výši 25 000 Xx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo 3, zvyšuje se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 6 xxxxxxx.

§4

Výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx náležející xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního fondu x xxxxxx xxxxxxxxx x obchodního rejstříku.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx penzijní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx postupně xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §3 odpovídající xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx a míře xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx, xxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výmaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnického xxxxx, podílového fondu xxxx svěřenského fondu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondech xxxx xxxxxxxxxxx fondech,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx informaci x stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx odměny xxxxx §3 xxxx. 7 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx rozhodnutí x úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx osobností, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úpadku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx odstavec 1 xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nucenému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náleží xxxxxx x měsíční xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 75 000 Xx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosahuje alespoň 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, ale xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

e) 150&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondového xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování dosahuje xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, zvyšuje xx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo samosprávného xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 300 000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nedostal vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) vlastního kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti před xxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx správy, x

x) xxxxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxx odměny xxxxxxxx xxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Nucenému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v měsíční xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 75&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 100 000 000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx

x) 150&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 10 000 000 000 Xx.

(2) Xxx účely xxxxxx výše xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx nebankovního obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry zcela xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, hradí xxxx odměnu xxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však ve xxxx 300&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx nucené xxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry před xxx, xxx Česká xxxxxxx banka rozhodla x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx depozitáře

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náleží odměna x měsíční výši

a) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 50 000 000 Kč,

b) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

b) 125&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx.

(2) Nedostačuje-li majetek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nucenému xxxxxxx xxxx x rozsahu, x jakém xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xx výši 300&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx k nedostačujícímu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxx xxx, než Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zavedení jejich xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odměna xxxxxxxx xxxxxxx penzijní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nucený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, nebankovního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx měsíce, náleží xx xx tento xxxxx poměrná část xxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx působil xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx kalendářního měsíce, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 3 a §7 xxxx. 2 xx xxxxxx splatná xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xxx xxxxxx správce skončil xxxx činnost.

§9

Určení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce penzijní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxx účastnický xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x tyto xxxxx xx převádějí x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx odměny xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxx insolvenční správce xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 1 % ze xxxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,3 % x xxxxxxx xxxx xxxx základu x 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,07 % x xxxxxxx xxxx xxxx základu x 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx činí xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,01 % x xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxx x 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx základ xxxx xxxxxxx 10 000 000 000 Kč, xxxx

x) 1 950 000 Xx xxxxxxxxx o 0,001 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x případě, xx xxxxxx xxxx xxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo obhospodařovatele xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx uhrazena x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxx ve výši 150&xxxx;000 Xx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se použije xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx penzijní společnosti xxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xx xxxx 25&xxxx;000 Xx; xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxx o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(2) Podílelo-li se xx činnosti xxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření, xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxx xxxx insolvenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx z odměny xxxxx §9 odpovídající xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informaci x xxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxx odměny xxxxx §9 xxxx. 6 xx xxxxxxx použijí xxxxxxxx 1 xx 3.

§11

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx součet xxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podle počtu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům činí

a) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % x hodnoty majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) 150&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,3 % x rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 0,07 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 100 000 000 Xx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxx nejvýše 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx zvýšených x 0,01 % x xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x případě, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 1&xxxx;950&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 0,001 % x rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům x 10 000 000 000 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx činí více xxx 10 000 000 000 Xx.

(3) Xxxxxx určená xxxxx xxxxx zákazníků xxxx xx xxxxxxx zákazníka xxxxxx 500 Xx, xxxxxxx xxxx 25&xxxx;000 Xx x nejvýše 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxx 6 000 000 Xx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odměnu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxx, v xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 150&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx ve výši 25&xxxx;000 Xx.

§12

Výplata xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry

(1) Odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx3).

(2) Xxxxxxxx-xx xx na činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx3) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxxxx xxxxx doby a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vydal.

(3) Pro xxxxx určení xxxx xxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx3)

x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) informaci x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků do xxxxxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§13

Xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce, insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Likvidátorovi, xxxxxxxx správci, insolvenčnímu xxxxxxx nebo zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxx poplatky, xxxxxxxx xxxxxx, poštovné, xxxxxxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, překlady, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx,

x) nucenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx §112 odst. 4 zákona o xxxxxxxxxx penzijním spoření, §379 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §132 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4).

§14

Způsob xxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zašle Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hotových xxxxxx xx každý měsíc, xxx x xxxxxx xxxxxx došlo. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, obchodníka x cennými papíry, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co s xxxxxxxxx x důvodností xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničního insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx výše, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, nejvýše však x xxxxxxx výši 300&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxxx, xx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx, odstavec 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§15

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tato xxxxxxxx xx použije xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byli jmenováni xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky; xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správců nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nuceného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšena až x 50 %; xxx nejsou dotčeny §3 odst. 5, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 3, §7 xxxx. 2, §9 xxxx. 4 x §11 odst. 4. Xxxxxxx xxx xxxxxxx odměny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složitost, náročnost, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx mimořádně xxxxxx xxxxx úkonů, které xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx nebo insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxx právního předpisu5).

§16

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 414/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, likvidátora a xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx xxxx x o náhradě xxxxxx hotových xxxxxx, xx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 474/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §128 xxxx. 12 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx.

2) §112 odst. 4 zákona x. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/2013 Sb.

§379 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3) §132 xxxx. 1 až 4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx č. 313/2007 Sb., x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx hotových xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdajů, xx xxxxx vyhlášky x. 488/2012 Xx. a xxxxxxxx x. 398/2013 Xx.