Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
474/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět a rozsah úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Určení výše odměny likvidátora §3

Výplata odměny likvidátora §4

Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování §5

Určení výše odměny nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry §6

Určení výše odměny nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře §7

Výplata odměny nuceného správce §8

Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu §9

Výplata odměny insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci obhospodařovatele podílového fondu §10

Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §11

Výplata odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry §12

Hotové výdaje likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §13

Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce §14

Přechodné a společná ustanovení §15

Zrušovací ustanovení §16

Účinnost §17

INFORMACE

474
VYHLÁŠKA
ze xxx 23. xxxxxxxx 2013
x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o náhradě xxxxxx hotových xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §199 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx §132 xxxx. 5 x §139 xxxx. 11 tohoto xxxxxx, xxxxx §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x důchodovém xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 241/2013 Xx., x provedení §99 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb. a xxxxxx x. 241/2013 Xx., k provedení §70 xxxx. 8, §112 odst. 4 x §148 odst. 4 xxxxxx xxxxxx, x podle §352 xxxx. 4, §379 xxxx. 4 x §565 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx určení výše xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxx soudem xx xxxxx Xxxxx národní xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx jen "nebankovní xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), organizátora xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x toho, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), x

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x).

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) likvidačním majetkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezbytných x xxxxxxxxx likvidace xxxx xxxxxxxxxxx odměny xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxxx majetku xx vypořádání xxxxx xxxxxxx x před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zpeněženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxx všech xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx, xxx která xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx úpadku, xxxx vyplacením dávek xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxxx xxxxx.

§3

Určení xxxx odměny xxxxxxxxxxx

(1) Základem xxx xxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxxx penzijní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx likvidace (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx fond x xxxx xxxxx xx převádějí x xxxxxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxx xx základ x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx převedl xx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx investiční xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond x xxxx xxxxx se xxxxxxx s likvidací, xxxxxxx xx xxxxxx x zpeněžený majetek xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Likvidátorovi náleží xxxxxx xx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx nejvýše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 0,3 % x rozdílu xxxx výší xxxxxxx x 10 000 000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx činí nejvýše 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx o 0,07 % z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x případě, xx základ xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,01 % x xxxxxxx mezi xxxx základu x 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) 1&xxxx;950&xxxx;000 Xx zvýšených x 0,001 % z xxxxxxx mezi výší xxxxxxx x 10 000 000 000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx činí xxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxx odměna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 činí nejvýše 6&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxxx likvidátora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 150&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxx základu xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxxx xxxxxxxx účastnického fondu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx likvidačního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25&xxxx;000 Xx. V xxxxxxx, xx likvidátor xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxx xx xxxx odměna postupem xxxxx odstavců 2 xx 6 xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx odměny xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx náležející likvidátorovi xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx výmazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx majetku realizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx předloží xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informaci x výši xxxxxxxxxx xxxxxx likvidátora,

b) informaci x výši likvidačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci o xxxxxxx zpeněženého xxxxxxx x účastnických xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx osobností x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 7 se obdobně xxxxxxx odstavce 2 x 3. Xxxxxx xxxxxxxxxx likvidátorovi xx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobností, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úpadku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosahuje xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 100 000 000 Kč,

c) 100&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx společnosti, investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování dosahuje xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 000 000 000 Xx, xxx nedosahuje 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

e) 150&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování dosahuje xxxxxxx 10 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx společnost xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx, nejvýše však xx výši 300 000 Xx za celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nucený xxxxxxx nedostal xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxx

x) xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zavedení jejich xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx investování před xxx, než Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x zavedení xxxx xxxxxx správy, x

x) xxxxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry náleží xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x) 50 000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 000 Xx,

x) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 100 000 000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebankovního obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 125&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx

x) 150 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 000 000 000 Xx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.

(3) Nedostačuje-li majetek xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx zčásti na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, hradí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx být uhrazena x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však ve xxxx 300&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx správy, xx xxxxx nucený správce xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx odměny podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx kapitálu nebankovního xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vykázaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxx, než Česká xxxxxxx banka rozhodla x zavedení xxxx xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxx odměna x xxxxxxx xxxx

x) 75&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 50 000 000 Xx,

x) 100&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, ale xxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč, nebo

b) 125&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Nedostačuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího systému, xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx odměnu nuceného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsahu, x jakém xxxxxx xxx uhrazena z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve výši 300&xxxx;000 Kč xx xxxx xxxxxx nucené xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nedostačujícímu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizátora xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře před xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpětně xx xxxxxxxxxx měsíc, a xx do konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xxxxx nucený správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx investování, nebankovního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx poměrná xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovních dnů, xxxxx nichž působil xx xxxxxx, x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 3 x §7 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx společnost xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxx úpadku účastnický xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx se převádějí x xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx jedna xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx všech obhospodařovaných xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převedl xx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenční správce xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud insolvenční xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx správce zpeněží xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Insolvenčnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % xx xxxxxxx x případě, xx xxxxxx činí xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Kč zvýšených x 0,3 % x rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxx, xx základ xxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Kč xxxxxxxxx x 0,07 % x xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx x 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč x případě, xx xxxxxx xxxx nejvýše 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,01 % x xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx x 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10 000 000 000 Xx, xxxx

x) 1&xxxx;950&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,001 % x rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxx činí více xxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx 6 000 000 Xx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxx ve xxxx 150&xxxx;000 Xx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu podílového xxxxx xxxx prohlášením xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.

(6) Skončí-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx, xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odměna xx xxxx 25 000 Xx; odstavec 1 xxx xxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx odměny insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx nebo zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Odměna xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx xx splatná xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, kdy xxxxxxxx činnost insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(2) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxx xxxx insolvenčních xxxxxxx xxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx z odměny xxxxx §9 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx a velikosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx majetku realizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx zahájením xxxxxxxxx podílů podílníkům

a) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx odměny insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele podílového xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

§11

Xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx určené x xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odměna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx zvýšených x 1 % x hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že hodnota xxxxxx majetku činí xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 150&xxxx;000 Kč xxxxxxxxx x 0,3 % x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům a 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 420&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,07 % z xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 100 000 000 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx činí xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 1&xxxx;050&xxxx;000 Xx zvýšených x 0,01 % z xxxxxxx mezi výší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům činí xxxxxxx 10 000 000 000 Xx, xxxx

x) 1&xxxx;950&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 0,001 % z rozdílu xxxx xxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč x případě, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zákazníka xxxxxx 500 Xx, xxxxxxx však 25&xxxx;000 Xx x nejvýše 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Nedostačuje-li majetková xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx výši 150 000 Xx.

(5) Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25&xxxx;000 Xx.

§12

Xxxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Odměna xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xx měsíci, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx3).

(2) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx3) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx x odměny xxxxx §11 odpovídající xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx majetku xxxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx zákazníků, xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx určení výše xxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx správce Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx3)

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx přihlášených xxxxxxxxxx zákazníků xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

§13

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce, insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx na xxxxxx x xxxx poplatky, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, překlady, xxxxx x fotokopie, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, provozovatele vypořádacího xxxxxxx, organizátora regulovaného xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, §379 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, převodem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §132 xxxx. 1 xx 4 zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx4).

§14

Způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx hotových xxxxxx xx každý xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů si xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxx, xx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx.

(2) Nedostačuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničního insolvenčního xxxxxxx, hradí xxxx xxxxxx do xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, nejvýše xxxx x xxxxxxx výši 300&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxxx v §13 xxxx. 1. Xxxxxxx se xxxxxxx xx 30 dnů xxxx, co x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odstavec 1 xxxx první se xxxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx x společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx vyhláška xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxx, nucených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jmenováni xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx a náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jmenováni xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až x 50 %; xxx xxxxxx dotčeny §3 xxxx. 5, §5 xxxx. 3, §6 odst. 3, §7 xxxx. 2, §9 xxxx. 4 x §11 xxxx. 4. Důvodem xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx správce jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úkonů, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx činnostmi xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo insolvenčního xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 414/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výdajů, xx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 474/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §128 xxxx. 12 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx.

2) §112 odst. 4 xxxxxx x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 241/2013 Xx.

§379 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3) §132 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Vyhláška č. 313/2007 Sb., x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxx hotových xxxxxx, o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdajů, ve xxxxx xxxxxxxx x. 488/2012 Sb. x xxxxxxxx č. 398/2013 Xx.