Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2022.


Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků hlasové komunikační služby
462/2013 Sb.

Vyhláška

Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv §1

Výše nákladů na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů §2

Výše nákladů na poskytování informací z databáze účastníků §3

Způsob úhrady nákladů §4 §5

Společná ustanovení §6

Zrušovací ustanovení §7

Účinnost §8

Příloha - Výše nákladů podle §2 odst. 3 a §3 odst. 2

INFORMACE

462

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozních a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx poskytování informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §150 odst. 5 xxxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx. a xxxxxx x. 468/2011 Xx., x xxxxxxxxx §97 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

§1

Výše xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpráv

Výše xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro odposlech x záznam xxxxx1)&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxxx") se xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozních x lokalizačních xxxxx xx určuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx odpisů xxxxxxxx sloužícího pro xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zařízení umožňující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výše xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx provozních a xxxxxxxxxxxxx údajů je xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx nákladů") xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx odpisů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací x databáze xxxxxxxxx xxxxxxx komunikační služby xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zařízení umožňující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx informací x databáze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx takové xxxxxxxx pořízeno.

(2) Xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx v xxxxx XX přílohy x xxxx vyhlášce.

(3) Výše xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx hlasové xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určuje xxxx xxxxxx účetních xxxxxx xxxxxx zařízení x nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení.

Xxxxxx úhrady xxxxxxx

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxx xx xxxx, xxx rozhraní xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx §97 xxxx. 9 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 nenáleží xx xxxx, kdy zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx xxxx schopno xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení §97 xxxx. 4 xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx3).

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, §2 xxxx. 5 x §3 odst. 3 xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxx úhrada nákladů, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxx subjekt, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxx nákladů xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovišti subjektu, xxxxx uplatnil xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vystavuje xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úhrada xxxxxxx, do dvacátého xxxxxx dne měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx případě xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx je xx 30 xxx ode xxx xxxx doručení.

§6

Společná ustanovení

(1) Do xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxxx, xxxxx náleží xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze x této vyhlášce xx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx použijí xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě se xxxxxxx sazby xx xxxxxx xxxxxxx uvedené xx sloupci "Xxxxxxx xxxxxxx".

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x touto xxxxxxxxx,

x) kopie daňového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx pořizovací xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxx účetních xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx cenu x xxxxxxxx xxxx,

x) kopie xxxxxxxx dokladu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jim odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx uvedených v §13,

x) xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úhrada xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx kontaktním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyúčtováním xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx změně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů.

(5) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx náleží xxxxxx nákladů, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x odstavci 3.

§7

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxxxxx č. 486/2005 Sb., xxxxxx xx stanoví výše x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozních a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 73/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 486/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx telekomunikačního zařízení xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx.

§8

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx Xxxx:

Xxx. Xxx.&xxxx;Xxxxx&xxxx;x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 462/2013 Sb.

Výše xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 x §3 xxxx. 2

I. Xxxxxxxxxxx provozních a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx úkonu

Standardizované xxxxxxx [Xx xxx XXX]

Xxxxxxx žádosti [Xx xxx XXX]

1

Xxxxxxxxxx údajů x komunikaci xxxxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

15

223

2

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

103

360

3

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mobilní komunikační xxxx s identifikací xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx do 3 xxx.

35

216

4

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x identifikátory XXXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

29

68

5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx SIM karty xx tísňová xxxxx.

19

55

6

Xxxxxxxx XX adresy xxxxxxxxx, xxxxx zprostředkovaly odesílání xxxxxxx xxxxxx SMS x xxxx Internet.

19

55

7

Zjištění xxxx x času xxxxxxxx předplacené xxxxxx, xxxxxxxx základnové xxxxxxx, x jejímž dosahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

19

68

8

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx bodech v xxxx s xxxxxxxx xxxxxx označení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx WGS 84, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx popisu xxxxxxxx.

103

191

9

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pevného a xxxxxxxxx připojení.

57

200

10

Poskytnutí údajů x xxxxxxxx xx xxxxxxxx elektronické pošty x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

79

200

11

Xxxxxxxxxx xxxxx x službě XX xxxxxxx xxxxxxxxxx.

48

92

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx původu xxxxxx x příchozích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

24

69

13

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24

69

14

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť x její XXX.

24

35

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezařazených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

124

XX. Xxxxxxxxx x databáze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §97 xxxx. 5 xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx

Xxxxx úkonu

Popis úkonu

Standardizované xxxxxxx [Xx xxx XXX]

Xxxxxxx žádosti [Xx xxx DPH]

16

Lustrace účastníka xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle jednoznačného xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, IČO, xxxxxxxx XX xxxxxx, XXXX, identifikátor xxxxxxxxx xxxxxxxx).

16

134

17

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nejednoznačného xxxxxxxxxxxxxx.

14

165

18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezařazených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

89

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 462/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 462/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

41/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 462/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §6 odst. 3 vyhlášky č. 336/2005 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxx pro odposlech x záznam zpráv.

2) Xxxxxxxx č. 336/2005 Sb., x formě a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxx a bodech xxx xxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

3) Vyhláška č. 357/2012 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x likvidaci provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.