Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2022.


Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků hlasové komunikační služby
462/2013 Sb.

Vyhláška

Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv §1

Výše nákladů na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů §2

Výše nákladů na poskytování informací z databáze účastníků §3

Způsob úhrady nákladů §4 §5

Společná ustanovení §6

Zrušovací ustanovení §7

Účinnost §8

Příloha - Výše nákladů podle §2 odst. 3 a §3 odst. 2

INFORMACE

462

VYHLÁŠKA

ze xxx 19. xxxxxxxx 2013

x stanovení xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx informací x databáze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx §150 xxxx. 5 xxxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb. a xxxxxx x. 468/2011 Xx., x xxxxxxxxx §97 xxxx. 7 xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx:

§1

Výše nákladů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xx zřízení a xxxxxxxxxxx rozhraní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx1)&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx") rozhraní xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxx nákladů na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a lokalizačních xxxxx

(1) Výše xxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozních x lokalizačních xxxxx xx určuje jako xxxxxx xxxxxxxx odpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx uchovávání a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx údajů je xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx, zahrnují xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení.

§3

Xxxx nákladů na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účastníků

(1) Náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx pořízeno.

(2) Výše xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx XX přílohy x xxxx xxxxxxxx.

(3) Výše xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx účetních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§4

(1) Xxxxxx nákladů xxxxx §1 nenáleží za xxxx, xxx rozhraní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx §97 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxx nákladů xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxx za xxxx, xxx zařízení xxx xxxxxxxxxx provozních x lokalizačních xxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx §97 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3).

(3) X xxxxxxx úhrad xxxxxxx xxxxx §1 xx zasílá doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízen.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, §2 xxxx. 5 x §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 3 xxxxxx subjekt, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) V xxxxxxx úhrad nákladů xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx subjekt, xxxxxxx náleží úhrada xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovišti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

(1) Vyúčtování xxxxxxx xx vystavuje xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náleží xxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §1 xx 3. Vyúčtování xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx doručí subjekt xxxxxxxxxx do 10. xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) X odůvodněném případě xxxx subjekt, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jemuž xxxxxx xxxxxx úhrada.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze x této xxxxxxxx xx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxx subjektu. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sloupci "Ostatní xxxxxxx".

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou tyto xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s touto xxxxxxxxx,

x) xxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxx odpisy xx xxxxxxxx do úhrady xxxxxxx, x s xxxxxxxx účetních xxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxx příloh, x vyznačením položek x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §13,

e) xxxxx dokladů x xxxxxxxxx na zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x počtem odpracovaných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxx, xxxxx doklad x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxx doklady k xxxxxxxxxx nákladů, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 3.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 486/2005 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 73/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 486/2005 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx úhrady efektivně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx zpráv, na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx Xxxx:

Xxx. Xxx.&xxxx;Xxxxx&xxxx;x. r.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 462/2013 Xx.

Xxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 3 x §3 xxxx. 2

X. Xxxxxxxxxxx provozních a xxxxxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx x provedení §97 odst. 3 xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx

Xxxxx úkonu

Popis úkonu

Standardizované xxxxxxx [Kč xxx XXX]

Xxxxxxx žádosti [Xx xxx XXX]

1

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uskutečněné xx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx síti xx xxxxxxx účastníka.

15

223

2

Poskytnutí xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

103

360

3

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx interval xx 3 hod.

35

216

4

Poskytnutí údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

29

68

5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikaci xxx SIM karty xx xxxxxxx čísla.

19

55

6

Zjištění XX adresy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxx Internet.

19

55

7

Zjištění xxxx x xxxx xxxxxxxx předplacené služby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

19

68

8

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dalších používaných xxxxxxxxxxxxxx, xxxx geografických xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX 84, xxxxxxx směrování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

103

191

9

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx připojení.

57

200

10

Poskytnutí údajů x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

79

200

11

Xxxxxxxxxx xxxxx x službě XX xxxxxxx komunikace.

48

92

12

Zjištění xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x příchozích mezinárodních xxxxxx.

24

69

13

Xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx xxxx poskytovatele xxxxxxx xxxxxxxx hlasové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24

69

14

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, případně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx XXX.

24

35

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx úkonech.

124

II. Informace x databáze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §97 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx úkonu

Standardizované xxxxxxx [Kč bez XXX]

Xxxxxxx xxxxxxx [Kč xxx XXX]

16

Xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx mobilní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, XXX, xxxxxxxx XX xxxxxx, XXXX, identifikátor xxxxxxxxx xxxxxxxx).

16

134

17

Xxxxxxxx účastníka služby xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx mobilní xxxx xxxxx nejednoznačného xxxxxxxxxxxxxx.

14

165

18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezařazených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

89

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx č. 462/2013 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 462/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

41/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 462/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a lokalizačních xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx telefonní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §6 odst. 3 xxxxxxxx č. 336/2005 Sb., o xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodech pro xxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro odposlech x xxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxx č. 336/2005 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxx a bodech xxx xxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x záznam xxxxx.

3) Vyhláška č. 357/2012 Sb., x uchovávání, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.