Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
351/2013 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - VÝŠE ÚROKU Z PRODLENÍ A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY §2 §3

ČÁST TŘETÍ - ODMĚNA LIKVIDÁTORA, LIKVIDAČNÍHO SPRÁVCE A ČLENA ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY JMENOVANÉHO SOUDEM §4

Odměna likvidátora §5 §6 §7 §8

Výše náhrady hotových výdajů likvidátora §9

Odměna a výše náhrady hotových výdajů likvidačního správce §10

Odměna a výše náhrady hotových výdajů člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem §11

ČÁST ČTVRTÁ - OBCHODNÍ VĚSTNÍK §12 §13 §14 §15

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY, EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ §16 §17 §18 §18a §18b

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

Přechodná ustanovení §19

Zrušovací ustanovení §20

Účinnost §21

č. 184/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

351
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 16. října 2013,
xxxxxx xx určuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx x nákladů spojených x uplatněním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx orgánu právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx nařizuje k xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx č. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx), xxxxxx č. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) výši xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky,

b) xxxxxx xxxxxx odměny x výpočet náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx soudem,

c) xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§2

Xxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxx x prodlení, xxxxxxx x 8 xxxxxxxxxxx xxxx.

§3

Xxx-xx x vzájemný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnikatelem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx službu za xxxxxx veřejnému zadavateli, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávky 1&xxxx;200 Xx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§4

Xxxx-xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx náležející xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyplácí xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.

Odměna xxxxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxx xxx určení odměny xxxxxxxxxxx xx čistý xxxxxxxxx zůstatek, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "likvidační xxxxxxxx").

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx likvidace, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx likvidace.

§6

(1) Odměna xxxxxxxxxxx xxxx xx základu

do 100&xxxx;000 Xx
15 %,
xxx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx
15&xxxx;000 Xx + 10 % x částky xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Kč,
nad 500&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx
55&xxxx;000 Kč + 7 % x xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx,
xxx 1 000 000 Kč xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč
90 000 Xx + 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx likvidátora nezapočítává.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx odměnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zvýšit xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxx likvidačního xxxxxxxx.

§7

(1) Skončí-li xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx likvidátorovi odměna xx výši 1 000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxx xx xx xxxx 20&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx likvidátora, xxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zůstatku.

§8

Provedlo-li likvidaci xxxx xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxx x nich xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx 7 xxxxx rozsahu x xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx.

§9

Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx podmínek stanovených xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce x xxx, že za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidátora xx xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx bydliště.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prokázané výši, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxx v době x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx stát xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uhradit x xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx ji x xxxxxxx, xx xxxxxx xx nelze xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx.

§10

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na určení xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx odměny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§12

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx věstníku (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy (xxxx xxx "xxxxxx").

§13

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx listiny ve xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sbírce xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx podle xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx pohledávky, xx také xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx x 2 xxxxx zápis

a) xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) údajů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

c) xxxxx pro xxxxxxxx, xxx přihlásili své xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxx nejméně x xxxxx 3 měsíců x 2 týdnů xxx xxx následujícího xx xxx zveřejnění xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx, xxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx, je xxxx splněna, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx xx likvidace,

b) xxxxx identifikujících xxxxxxxxxxx x

x) výzvy xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nestanoví xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, adresy xxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxx x spisová xxxxxx, xxx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxx zveřejnění.

§15

Xxxxx určené xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx x případech xxxxxxxxx x §13 xxxx. 4 zasílají xxxxxxxxxxxxx portálu.

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDŮ X EVIDENCE SKUTEČNÝCH XXXXXXXX

§16

(1) Údaje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x listiny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zveřejněny xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxx zápisy x listiny uveřejňují xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §25 odst. 2 x xxxxxxx xxxxx §68 xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických osob xx xxxxxxxxxxxx.

§17

(1) Pokud xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplněného xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaslat xxx x elektronické, xxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx provádí xxxx xxxx z úřední xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx zapisované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx do sbírky xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x návrhu na xxxxx, změnu nebo xxxxx zápisu xx xxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxx xxx) x textovou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Hypertext Xxxxxx Xxxxxxxx (přípona XXXXX).

§18x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se §13 xxxx. 1 a 4 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx použijí xxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx výmaz zápisu x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí soud, xxxxx na zápis, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formuláře. Takto xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jak x xxxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 434/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx úroku x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vlády č. 142/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx s uplatněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády č. 142/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podávat xxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo výmaz xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na osoby xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx vlády č. 503/2000 Sb., x Obchodním xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 408/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 503/2000 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 511/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 503/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 408/2003 Sb.

4. Nařízení xxxxx č. 127/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 503/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§21

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Předseda xxxxx:
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx spravedlnosti:
Benešová x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2019 Xx. x účinností xx 1.8.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 351/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

434/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 351/2013 Xx., kterým xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx některé otázky Xxxxxxxxxx věstníku a xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

184/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 351/2013 Sb., xxxxxx xx určuje xxxx úroků x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenovaného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a evidence xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 434/2017 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.8.2019

25/2021 Xx., xxxxxx se xxxx nařízení vlády x. 351/2013 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x uplatněním xxxxxxxxxx, xxxxxx odměna xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správce x xxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx x upravují xxxxxxx otázky Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.