Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019 do 25.09.2020.


Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

340/2013 Sb.

Zákonné opatření Senátu

ČÁST PRVNÍ - DAŇ

HLAVA I - SUBJEKT DANĚ

Poplatník daně §1

HLAVA II - PŘEDMĚT DANĚ

Vymezení předmětu daně §2

Nabytí vlastnického práva §3

Úplata §4

Vyloučení z předmětu daně §5

HLAVA III - OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti §6

Věcná osvobození u nových staveb §7

Věcná osvobození u jednotek §8

Ostatní věcná osvobození §9

HLAVA IV - ZÁKLAD DANĚ

Stanovení základu daně §10

Nabývací hodnota §11

Postup určení nabývací hodnoty §12

Sjednaná cena §13

Srovnávací daňová hodnota §14

Směrná hodnota §15

Zjištěná cena §16

Zvláštní cena při vydražení a předražku §17

Zvláštní cena u obchodních korporací §18

Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí §19

Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí §20

Zvláštní cena v ostatních případech §21

Výlučnost sjednané ceny §22

Výlučnost zjištěné ceny §23

Uznatelný výdaj §24

Přepočet cizí měny na českou měnu §25

HLAVA V - SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ

Sazba daně §26

Výpočet daně §27

Rozpočtové určení daně §28

ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA DANĚ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení

Místní příslušnost §29

Solidární daňová povinnost §30

Poskytování informací §31

Díl 2 - Daňové přiznání

Oddíl 1 - Lhůta pro podání daňového přiznání

Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí §32

Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí §33

Oddíl 2 - Příloha daňového přiznání

Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci §34

Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu §35

Znalecký posudek §36

Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci §37

Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání §38

Výjimka z povinnosti předkládat přílohy daňového přiznání §39

Oddíl 3 - Vyloučení povinnosti podat daňové přiznání

Poplatníci nepodávající daňové přiznání §40

Díl 3 - Placení daně

Limit pro předepsání a placení daně §41

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TVRZENÍ, STANOVENÍ A PLACENÍ DANĚ

Základní ustanovení §42

Daňové přiznání §43

Záloha §44

Zaokrouhlování zálohy §45

Splatnost zálohy §46

Vyměření zálohy §47

Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední §48

Vyměření daně vyšší než záloha §49

Vyměření daně neodchylující se od zálohy §50

Úrok z prodlení §51

Dodatečné daňové přiznání §52

ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vzájemné darování §53

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti §54

Zánik daňové povinnosti §55

Jednotky §56

ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §59

č. 254/2016 Sb. - Čl. II

č. 264/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

340

XXXXXXX XXXXXXXX SENÁTU

ze xxx 9. října 2013

x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákonném xxxxxxxx Xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXX

XXXXX I

SUBJEKT XXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí je xxxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxx fondu, fondu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx na xxxx fondy jako xx xxxxxx nabyvatele xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nacházejícími se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) právem stavby, xxxx zatížený xxxxxxx xx nachází xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx podílem xx nemovité xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxx b).

(2) Xxx-xx x nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx síti nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xx, je xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x budově xxxxx katastrálního xxxxxx, xxxxx xx částí xxxx sítě x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx spoluvlastnickému xxxxxx na xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx účely daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí xx xxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xx základě

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x vypořádání spoluvlastnictví x více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, jejichž spoluvlastníci xxxx totožní, je xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxx spoluvlastníka xx xxxxxx nemovitých xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx podíl na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému spoluvlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx součástí xxxxxxx x xxxxx byla

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pozemku.

(2) Xx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx právo stavby xxxxxxx.

§4

Xxxxxx

(1) Úplatou xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xx přijaté plnění.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

(3) Nelze-li ke xxx xxxxxx vlastnického xxxxx x nemovité xxxx určit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx zjištěná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx určit xxx.

§5

Xxxxxxxxx z předmětu xxxx

Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx xxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) přeměnami xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XX XXXX

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie,

b) xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí

(2) Xx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xx podmínky, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx trhem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx x nemovité xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx x majetku xxxxxx xxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzájemnost, x xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo jiný xxxx je

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, nabývá-li xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x územní xxxxxxxxxxx xxxxx je

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. jediným xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jediného xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx.

§7

Xxxxx osvobození u xxxxxx staveb

(1) Od xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) pozemku xxxx xxxxx stavby, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) dokončené xxxx užívané jednotce x bytovém xxxx xxxx rodinném domě, xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bytem, vzniklé xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, přístavbou xxxx xxxxxxxx úpravou xxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebytového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx komoru xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx od xxxx xxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx-xx x xxxx x xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx rodinném xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Od xxxx x nabytí nemovitých xxxx xx osvobozeno xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx, který xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx nebytový xxxxxxx, xx-xx nabyvatelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx družstevního xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Od xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí je xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x jednotce, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx xxxx než xxxxx, sklep xxxx xxxxxx x která xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklé xx účelem, xxx xx stala xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastnické právo x xxxxxxxx nabývá,

a) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxx její xxxxxx xxxxxxxxxx se podílel xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Stane-li se xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 2 xxxxx alespoň jeden x xxxxxxx.

§9

Ostatní xxxxx osvobození

(1) Xx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx xx xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx při

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dlužníkových aktiv xx xxxx založenou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vložení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Od xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX DANĚ

§10

Stanovení xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxx hodnota

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zjištěná cena, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dni, xxx nastala xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí.

§12

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx vyšší nebo xxxxx srovnávací xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota, je-li xxxxx xxx sjednaná xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx daňová xxxxxxx, xxxx

x) stanoví-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx nabývací hodnotou xx xxxxxxx zjištěná xxxx.

(4) Xxx-xx určit xxxxxxxx cenu, xx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxx.

§13

Sjednaná xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vlastnického xxxxx x nemovité xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věcí se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx věcem xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cena.

§14

Xxxxxxxxxx daňová hodnota

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota xx částka xxxxxxxxxxxx 75 %

x) směrné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx, xx xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxx nemovitým xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 %

x) xxxxxx hodnoty, xxxx

x) zjištěné ceny.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, zda x xxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx použije xxxxxxxx cena,

a) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx věci xxxxx x určení xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zrušení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx nemovitým věcem, xxxxxxx spoluvlastníci xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx podílů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§15

Směrná hodnota

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx nemovitých xxxx x xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, ve xxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, účel, xxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx u zemědělského xxxxxxx vychází výlučně x ceny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx souborů xxxxxxx typů, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) nejsou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x

x) nejsou na xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxxx, jehož xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx domu, stavba xxx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx garáže, x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkční xxxxx,

x) xxxxxx rodinného domu, xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx pozemku xxx práva xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx garáž, xxxxx xxxx komoru, x x pozemku xxxxxxxxx x touto jednotkou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitým xxxxx xxxxxxxx x písmenech x) xx x),

x) xxxxxxx,

1. xx xxxxxx xxxx trvalý xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx živého xxxxx,

2. xx xxxx xxxx xxxxxxx stavba x výjimkou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 25 x2 x

3. x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxx se neurčuje x

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxx plochou,

c) stavby xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stavba xxxxxxxx garáže,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx směrné xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx nesouladu mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx x skutečným xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečný xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty.

§16

Zjištěná cena

Zjištěná xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx cena xxx xxxxxxxxx a předražku

Zvláštní xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

b) exekuci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx exekuci prodejem xxxxxxxx věci podle xxxxxxxx řádu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx věci xx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx dražby.

§18

Xxxxxxxx cena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je v xxxxxxx

x) xxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cena nemovité xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě této xxxxxxxxxxx,

x) vkladu xxxxxxxx xxxx do družstva xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx znalcem xxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kapitálové xxxxxxxxxxx xxxx nemovité xxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx nepeněžitého vkladu,

2. xxx xxxxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x obchodních korporacích,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxx vypořádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx korporace xx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx převzaté xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x insolvencí

Zvláštní xxxx xx cena

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dražbu x xxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalcem pro xxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxx x schváleným xxxxxx věřitelů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx dlužníkových xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxx založenou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx mají věřitelé xxxxxxxxxx účast.

§20

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xx cena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxx

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx cena x xxxxxxxxx případech

Zvláštní cena xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x majetku členského xxxxx Evropské xxxx xxxx jiného státu,

b) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx

1. vyvlastnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx vyvlastňovacím řízení xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přestavkem,

3. xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx poskytnuta vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx stavby, xxxx

4. zřízení práva xxxxxx určená x xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) náhrada poskytnutá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxx pozemku,

f) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cestu.

§22

Výlučnost xxxxxxxx ceny

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nabývací xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolného svazku xxxx nebo Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotou, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx ujednané xx smlouvě x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpravou xxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx věci xx xxxxxxx

1. finančního leasingu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx převodu práva,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jejichž xx xxxx nemovitá věc xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nemovité věci xxxxx xxx xxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx 4 xx zjištěné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx převzaté xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx posudek určující xxxxxxxxx cenu, je-li xxxxx xxxxxxx vyžadovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xxxx x dodatečném daňovém xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xx přepočet xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx věci.

XXXXX V

SAZBA, XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

§26

Xxxxx xxxx

Xxxxx daně x xxxxxx nemovitých xxxx xxxx 4 %.

§27

Xxxxxxx daně

Daň z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx daně.

§28

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

SPRÁVA DANĚ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx věc, x xxx dochází x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx

x) pozemek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx, xxxxx xx nachází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx poplatníka.

§30

Xxxxxxxxx daňová xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, x kterých xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nezvolí-li xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx poplatník, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastrálním orgánům xxx účely xxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Díl 2

Xxxxxx přiznání

Oddíl 1

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání

§32

Nemovité xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proveden vklad

a) xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§33

Nemovité xxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, která xxxx evidována x xxxxxxxx nemovitostí.

(2) Daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx je poplatník xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx

x) byly xxxxxxx xxxxxxxx pro nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx vydražené x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx vydáno vydražiteli xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx poskytnuta xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx účinnosti právní xxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Příloha xxxxxxxx xxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx potvrzující nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zapsáno xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx správa xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s přiloženým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx katastru nemovitostí, xx-xx xxxxxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) písemnost, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxx věc evidována x xxxxxxxx nemovitostí.

§35

Písemnost xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu

Přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvláštní cenu, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§36

Xxxxxxxx posudek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx posudek o xxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx cena, xx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nabývací xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou, pro xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx cena, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Znalecký xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x určení směrné xxxxxxx, x to xxx xx xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxx poplatníka x předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Doklad o zaplacení xxxxxx a nákladů xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uznatelný xxxxx, je přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx doklad x zaplacení xxxxxx x nákladů znalci xx znalecký posudek xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu.

§38

Společné ustanovení xxx xxxxxxx daňového přiznání

Přílohy xxxxxxxx xxxxxxxx postačí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxxxx, ověřit.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx nepodává, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx

x) členským xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k nemovité xxxx osvobozeno od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Placení daně

§41

Limit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 200 Xx, daň xx nepředepíše x xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX TVRZENÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxxx, zvolí-li si xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx směrnou xxxxxxx.

§43

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx údaje xxxxx x určení směrné xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§44

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 4 % xxxxxxxx xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxx zálohy

Záloha xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§48

Splatnost xxxxxx xxxxxxxx x moci úřední

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx záloha xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x náhradní xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxxx daně xxxxx xxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx daní x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx výměru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se započítává xx úhradu splatné xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx než 200 Xx, xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zálohy, xxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx započítává xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§51

Xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxx z xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx, xxx v xxxxx doměření daně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx x xxxxxxx x x tomuto zvýšení xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x části doměřené xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x zálohou xx xx náhradního xxx xxxxxxxxxx doměřeného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání

Poplatník xx povinen podat xxxxxxxxx daňové přiznání, xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxx vyšší než xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx

x) uvedl nesprávné xxxxx o xxxxxxxx xxxx nutné x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx, xx x dárce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jedná xx xxx účely xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí o xxxxx xxxx směnu, x xx i xxxxxxxx k tomu, xx hodnota xxxxxx xxxxx xxxxxx převyšuje xxxxxxx plnění druhé xxxxxx.

§54

Zvláštní ustanovení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že x xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxx xxxxxxxxxx zkrácení.

§55

Zánik xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx zaniká x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vlastnické právo x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx rozvazovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o stanovení xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x tím, xx xxx lze xxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxx domu, x xxxxx xx x xx spojeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, tak x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 357/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 357/1992 Sb., o xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 18/1993 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 322/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, dani xxxxxxxx a dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx.

4. §48 xxxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů souvisejících x jeho zavedením.

5. Xxxx xxxxxx zákona č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxx).

6. Xx. XX xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 337/1992 Sb., xxxxxx x. 35/1993 Xx. x zákona x. 325/1993 Xx., xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Sb. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Sb. x xxxxxx x. 72/1994 Sb., zákon x. 331/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1994 a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, x xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx. x zákona x. 42/1994 Sb.

7. Xxxxx č. 113/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx zákon x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 72/1994 Xx. x xxxxxx x. 85/1994 Xx.

8. Xxxx pátá xxxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx č. 96/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).

11. Xxxxx č. 203/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx pátá xxxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx fondech x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

13. Xxxxx č. 169/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/1999 Sb., o xxxxxxxxxx převodu zemědělských x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxxx zákona č. 27/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx a xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), ve znění xxxxxx č. 89/1996 Xx., xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním městě Xxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 340/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách a x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 364/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x veřejných sbírkách).

21. Xxxx šestnáctá zákona č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx xxxxx zákona č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx službě).

23. Xxxx třináctá xxxxxx č. 320/2002 Sb., o změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

24. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 420/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., o dani xxxxxxx, dani darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x související xxxxxx.

25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 669/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

26. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

27. Část xxxxx xxxxxx č. 342/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

28. Xxxx třicátá xxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

29. Část osmá xxxxxx č. 230/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxx xxxx zákona č. 270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

32. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

33. Zákon č. 476/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 215/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx.

36. Xxxx osmá xxxxxx č. 199/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

37. Část xxxxx zákona č. 402/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 180/2005 Xx., o podpoře xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx.

38. Část xxxx xxxxxx č. 30/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 351/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

40. Xxxx dvanáctá xxxxxx č. 375/2011 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické záchranné xxxxxx.

41. Xxxx xxxx xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

42. Část xxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

43. Xxxx šestá xxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

44. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx xx zrušuje xxxxx č. 245/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 275/2012 Sb., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

46. Část xxxx xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

47. Xxxx desátá xxxxxx č. 399/2012 Sb., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

48. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 405/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 184/2006 Xx., o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxx č. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a energetické xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 209/2011 Xx.

49. Xxxx xxxxxx x xxxx devátá xxxxxx č. 500/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 503/2012 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

51. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 207/1993 Sb., o xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§59

Toto xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Štěch x. x.

Xxxxx x. r.

Rusnok x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2016

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2019 Xx. x účinností od 1.11.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 340/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

379/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.12.2013

254/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Sb., o xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2016

264/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Sb., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2016 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

Xxxxxx xxxxxxx x. 340/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 386/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 26.9.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.