Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019 do 25.09.2020.


Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

340/2013 Sb.

Zákonné opatření Senátu

ČÁST PRVNÍ - DAŇ

HLAVA I - SUBJEKT DANĚ

Poplatník daně §1

HLAVA II - PŘEDMĚT DANĚ

Vymezení předmětu daně §2

Nabytí vlastnického práva §3

Úplata §4

Vyloučení z předmětu daně §5

HLAVA III - OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti §6

Věcná osvobození u nových staveb §7

Věcná osvobození u jednotek §8

Ostatní věcná osvobození §9

HLAVA IV - ZÁKLAD DANĚ

Stanovení základu daně §10

Nabývací hodnota §11

Postup určení nabývací hodnoty §12

Sjednaná cena §13

Srovnávací daňová hodnota §14

Směrná hodnota §15

Zjištěná cena §16

Zvláštní cena při vydražení a předražku §17

Zvláštní cena u obchodních korporací §18

Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí §19

Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí §20

Zvláštní cena v ostatních případech §21

Výlučnost sjednané ceny §22

Výlučnost zjištěné ceny §23

Uznatelný výdaj §24

Přepočet cizí měny na českou měnu §25

HLAVA V - SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ

Sazba daně §26

Výpočet daně §27

Rozpočtové určení daně §28

ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA DANĚ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení

Místní příslušnost §29

Solidární daňová povinnost §30

Poskytování informací §31

Díl 2 - Daňové přiznání

Oddíl 1 - Lhůta pro podání daňového přiznání

Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí §32

Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí §33

Oddíl 2 - Příloha daňového přiznání

Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci §34

Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu §35

Znalecký posudek §36

Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci §37

Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání §38

Výjimka z povinnosti předkládat přílohy daňového přiznání §39

Oddíl 3 - Vyloučení povinnosti podat daňové přiznání

Poplatníci nepodávající daňové přiznání §40

Díl 3 - Placení daně

Limit pro předepsání a placení daně §41

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TVRZENÍ, STANOVENÍ A PLACENÍ DANĚ

Základní ustanovení §42

Daňové přiznání §43

Záloha §44

Zaokrouhlování zálohy §45

Splatnost zálohy §46

Vyměření zálohy §47

Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední §48

Vyměření daně vyšší než záloha §49

Vyměření daně neodchylující se od zálohy §50

Úrok z prodlení §51

Dodatečné daňové přiznání §52

ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vzájemné darování §53

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti §54

Zánik daňové povinnosti §55

Jednotky §56

ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §59

č. 254/2016 Sb. - Čl. II

č. 264/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

340

XXXXXXX OPATŘENÍ XXXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2013

x dani x xxxxxx nemovitých xxxx

Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákonném xxxxxxxx Xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX

§1

Xxxxxxxxx daně

(1) Poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx vlastnického práva x nemovité xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx věci.

XXXXX XX

XXXXXXX DANĚ

§2

Vymezení xxxxxxxx xxxx

(1) Předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx, stavbou nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pozemek xx nachází na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) nebo x).

(2) Xxx-xx x nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xx, je předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k budově xxxxx katastrálního xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx sítě x xxxxx se xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx; xxxx budova xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xx se xxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2, xx xxxxxxx

x) zajišťovacího xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x vypořádání spoluvlastnictví x xxxx nemovitým xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx spoluvlastníci xxxx totožní, xx xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx úplatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx věcech v xxxxxxx, v jakém xxxx hodnotou odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx nemovitých xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Nabytí xxxxxxxxxxxx práva

(1) Xx xxxxxx vlastnického xxxxx x nemovité xxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx součástí xxxxxxx x která byla

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

3. neoprávněně xxxxxxx xx tomto xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právu xxxxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxx stavby xxxxxxx.

§4

Xxxxxx

(1) Úplatou se xxxxxx částka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx xxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nelze-li xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx, xx touto xxxxxxxx zjištěná xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) přeměnami právnických xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx

x) poskytnuté xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX III

OSVOBOZENÍ XX XXXX

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oblasti

(1) Xx xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx

x) členským státem Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) územním samosprávným xxxxxx nebo dobrovolným xxxxxxx xxxx

(2) Od xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xx podmínky, xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx x nemovité věci

a) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x majetku xxxxxx xxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx

2. xxxxxxx členem xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. jediným xxxxxx xxxx právnické xxxxx.

(3) U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.

§7

Věcná xxxxxxxxxx x xxxxxx staveb

(1) Od xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnického práva x

x) pozemku nebo xxxxx stavby, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavba xxxxxxxxx domu,

b) xxxxxxxxx xxxx užívané xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bytovém xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

1. nezahrnuje nebytový xxxxxxx jiný než xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx užívané xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxx xxxxxx xxxx, nejde-li xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sklep xxxx komoru užívané xxxxxxxx s xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx xxxxx odstavce 1 xx od xxxx xxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx-xx k němu x xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x bytovém domě xxxx xxxxxxxx domě xxxxxxx xxxxxxxx úpravou, x to od xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx dříve.

§8

Věcná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx byt xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x nezahrnuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k jednotce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný než xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx, aby xx stala vlastníkem xxxx x xxxxxxxxxx, x fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plněním xx xxxxxxxx domu s xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx osvobození xx xxxx vznikne x x případě, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx daně x xxxxxx nemovitých xxxx xx xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx při

a) xxxxxxxxx reorganizace x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxx účast,

b) xxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx je osvobozeno xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů, jejím xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx nabývací xxxxxxx snížená x xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Nabývací xxxxxxx

(1) Nabývací xxxxxxxx je

a) xxxxxxxx xxxx,

x) srovnávací xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx cena.

(2) Xxxxxxxx hodnota se xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí.

§12

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx sjednaná xxxx,

x) xx-xx vyšší nebo xxxxx srovnávací xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) stanoví-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota, xx-xx xxxxx než sjednaná xxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxx cena,

a) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx nabývací hodnotou xx xxxxxxx zjištěná xxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§13

Xxxxxxxx cena

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úplata za xxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxx věci.

(2) X xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny nepřihlíží x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxx nemovitým věcem xx xxxxxxxxx daně x nabytí nemovitých xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxxxx daňová xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 75 %

x) xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nemovitých věcí xx podmínky, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x těmto nemovitým xxxxx je xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx daňová xxxxxxx xxxxxx odpovídající 100 %

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx si xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx směrnou xxxxxxx, xxxx zjištěnou xxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxxxxx daňové hodnoty xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cena,

a) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxx x určení směrné xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nemovitých xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx vypořádáním xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx xxxx x místě, ve xxxxxx xx nachází xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx x tím, že xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx pozemky

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx využití x

x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zastavění.

(3) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stavba xxxxxxxxx xxxx, stavba xxx rodinnou xxxxxxxx xxxx stavba xxxxxx, x x pozemku xxxxxxxxx s těmito xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rodinného xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou-li tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx práva xxxxxx, x u xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx garáž, xxxxx xxxx komoru, a x xxxxxxx xxxxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) nemovité xxxx tvořící příslušenství x xxxxxxxxx věcem xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxx,

1. xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx náletové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

2. xx xxxx xxxx zřízena xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxx zpevněné xxxxxx xx 25 m2 x

3. k němuž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx věc podle xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x

x) lesního xxxxxxx x lesním porostem,

b) xxxxxxx, který je xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečný xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx postup xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxx zjištěná xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx majetku.

§17

Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxx vydražením xxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

b) exekuci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx exekuci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dražbě xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx osobní xxxxxxxxxxx xxxx nemovité xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) vkladu nemovité xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu kapitálové xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x obchodních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společníkům.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx cena xxxxxxxx věci xxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhů.

§19

Xxxxxxxx cena x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx je cena

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx věci xxxxxx znaleckým posudkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxx a schváleným xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx dlužníkových aktiv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxx účast.

§20

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s pozůstalostí

Zvláštní xxxx xx xxxx xxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx

x) x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx

x) x pozůstalosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Zvláštní cena x xxxxxxxxx případech

Zvláštní xxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného státu,

b) xxx zrušení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx úplata xxxxxxxxxx při prodeji xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx peněžního ocenění xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti,

d) xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx soudem,

2. nabytý xxxxxxx xxxxxxxxx přestavkem,

3. xxxxxx, xx-xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx stavby, xxxx

4. zřízení xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx stanovená xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nezbytnou xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx sjednané xxxx

(1) Xxxxxxxx cena je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxxxxx svazku xxxx nebo Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx ujednané xx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxx nástavbou, xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxx xxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx cena je xxxxxxx nabývací xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x příjmů,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx nemovitá věc xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nabýváno xxxxxxxxxx xxxxx x jinému xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pro účely xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dluhy převzaté xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx cena bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§24

Uznatelný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odměna a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx výdaj xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx cizí měny xx xxxxxx xxxx

Xx-xx xxxxxx stanovena x xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXX, VÝPOČET X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

§26

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxx x nabytí nemovitých xxxx činí 4 %.

§27

Výpočet xxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxxxxxxxx na celé xxxxxxxxx nahoru a xxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

XXXX DRUHÁ

SPRÁVA DANĚ

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx věc, u xxx xxxxxxx k xxxxxx vlastnického xxxxx, xxxx

x) pozemek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx poplatníka.

§30

Xxxxxxxxx daňová xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxx společnou xxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx, xxxxx první xxxxx xxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupcem.

§31

Poskytování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxx zeměměřickým x xxxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx.

Xxx 2

Xxxxxx přiznání

Oddíl 1

Xxxxx pro podání xxxxxxxx přiznání

§32

Nemovité xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx přiznání k xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

§33

Xxxxxxxx věci neevidované x katastru xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx přiznání x xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx k dani x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx věci vydražené x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx předražitelem,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx, xxxx

x) byla xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavbu nebo xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti právní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx náhrada xxxxxx.

Xxxxx 2

Příloha daňového xxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, právo stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx správa xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x přiloženým xxxxxxxxxxx katastrálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx věc xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx

x) písemnost, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx věc evidována x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35

Písemnost potvrzující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu, xx-xx nabývací hodnotou xxxx xxxx.

§36

Xxxxxxxx posudek

(1) Přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx posudek x xxxxxxxx ceně, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx

x) zjištěná xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nabývací xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) srovnávací xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Znalecký xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx směrné xxxxxxx, x to xxx xx výzvu xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjištěnou cenu.

§38

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx.

§39

Výjimka x povinnosti xxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Písemnost, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx, se nevyžaduje, xxxxx správce daně xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx písemnost získat xxxx

x) skutečnost, která xx dokládána xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xx xxx úřední desce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, která xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání

Daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) členským xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k nemovité xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) územním xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Díl 3

Placení xxxx

§41

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxx-xx daň x nabytí xxxxxxxxxx xxxx méně xxx 200 Xx, daň xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX TVRZENÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx nutné x určení směrné xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, stavu, stáří, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§44

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 4 % xxxxxxxx xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx x poslední xxx lhůty stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Vyměření xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxx daně.

§48

Xxxxxxxxx zálohy vyměřené x xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx záloha vyměřená xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx záloha xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rozdíl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxxx daně xxxxx xxx xxxxxx

(1) Je-li xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx daní x zálohou splatný xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx splatné xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx daní x xxxxxxx méně než 200 Xx, daň xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§50

Vyměření daně xxxxxxxxxxxxx xx xx zálohy

(1) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx xxx.

(2) Uhrazená xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úhradu splatné xxxx.

§51

Úrok x xxxxxxxx

(1) Xxxx z prodlení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx daně.

(2) V xxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx daně xxxxx ke zvýšení xxxxxxx mezi daní x xxxxxxx a x tomuto xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx povinností ze xxxxxx xxxxxxxxxx, poplatníkovi

a) xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi daní x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx daňové přiznání

Poplatník xx povinen podat xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx

x) uvedl nesprávné xxxxx x nemovité xxxx nutné x xxxxxx směrné xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx, xx x dárce bude xxxxxxxx obdarován, xxxxx xx pro xxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo směnu, x xx i xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx strany převyšuje xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxx.

§54

Zvláštní ustanovení o xxxxxx daňové povinnosti

Skutečnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx povinnost x x případě, že x ní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx kterého xxxx xxxxxxx odstoupeno,

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxx xxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxx povinnost x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaniká x případě

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx rozvazovací podmínky,

d) xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx neúměrného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci x xxxxxxxx případu, xxx xx převod tohoto xxxxx stane xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 zaniká xxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastník xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva původního xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx uplatní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxx, že xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxxx xx x ní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xx x xx spojeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x spolu x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xx xxxxxxx zákon č. 357/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 18/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 322/1993 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx.

4. §48 zákona č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x jeho zavedením.

5. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé spoluvlastnické xxxxxx k budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx).

6. Xx. XX zákona č. 85/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx. x zákona x. 325/1993 Xx., xxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákon x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., zákon x. 331/1993 Sb., x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx. a xxxxxx x. 42/1994 Xx.

7. Xxxxx č. 113/1994 Sb., xxxxxx xx doplňuje zákon x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., zákona x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx. x zákona x. 85/1994 Sb.

8. Xxxx xxxx xxxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx č. 96/1996 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon č. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx majetku x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

11. Xxxxx č. 203/1997 Sb., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx č. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxx zákona č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx fondech x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech).

13. Xxxxx č. 169/1998 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx třetí xxxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

15. Část xxxxxx xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 89/1996 Xx., xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

18. Xxxx třetí xxxxxx č. 340/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Část xxxxxx zákona č. 364/2000 Sb., x zrušení Fondu xxxx x xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Část xxxxx xxxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x veřejných xxxxxxxx).

21. Xxxx šestnáctá zákona č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

22. Část xxxxx xxxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

23. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., o změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

24. Část xxxxx zákona č. 420/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zákony.

25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 669/2004 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

26. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o zrušení Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx republiky.

27. Část xxxxx xxxxxx č. 342/2005 Sb., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx.

28. Část třicátá xxxxx zákona č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x zákona o xxxxxxxxxxx.

29. Xxxx osmá xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx šestá xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů.

31. Xxxx xxxx xxxxxx č. 270/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

32. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.

33. Xxxxx č. 476/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34. Xxxx xxxxxx zákona č. 215/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákon x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 125/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35. Xxxx sedmnáctá xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx.

36. Xxxx xxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

37. Xxxx xxxxx zákona č. 402/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

38. Xxxx xxxx xxxxxx č. 30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 351/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

40. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx.

41. Xxxx xxxx xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx spoření a xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.

42. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

43. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx zákonů.

44. Xxxx xxxxx zákona č. 466/2011 Sb., xxxxxx xx zrušuje xxxxx č. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění xxxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Část xxxxx zákona č. 275/2012 Sb., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

46. Část xxxx xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 399/2012 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření.

48. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 405/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 184/2006 Xx., x xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx o vyvlastnění), xxxxx x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 209/2011 Xx.

49. Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx č. 500/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxx, pojistných x dalších xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxx jedenáctá xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

51. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 207/1993 Sb., o xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx nemovitostí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§59

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije zákonné xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx související, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije zákonné xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 340/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

379/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx.

x účinností xx 14.12.2013

254/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákonné xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.11.2016

264/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx opatření Senátu x. 340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2016 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

Xxxxxx xxxxxxx č. 340/2013 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 386/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 26.9.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.