Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019 do 25.09.2020.


Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

340/2013 Sb.

Zákonné opatření Senátu

ČÁST PRVNÍ - DAŇ

HLAVA I - SUBJEKT DANĚ

Poplatník daně §1

HLAVA II - PŘEDMĚT DANĚ

Vymezení předmětu daně §2

Nabytí vlastnického práva §3

Úplata §4

Vyloučení z předmětu daně §5

HLAVA III - OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti §6

Věcná osvobození u nových staveb §7

Věcná osvobození u jednotek §8

Ostatní věcná osvobození §9

HLAVA IV - ZÁKLAD DANĚ

Stanovení základu daně §10

Nabývací hodnota §11

Postup určení nabývací hodnoty §12

Sjednaná cena §13

Srovnávací daňová hodnota §14

Směrná hodnota §15

Zjištěná cena §16

Zvláštní cena při vydražení a předražku §17

Zvláštní cena u obchodních korporací §18

Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí §19

Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí §20

Zvláštní cena v ostatních případech §21

Výlučnost sjednané ceny §22

Výlučnost zjištěné ceny §23

Uznatelný výdaj §24

Přepočet cizí měny na českou měnu §25

HLAVA V - SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ

Sazba daně §26

Výpočet daně §27

Rozpočtové určení daně §28

ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA DANĚ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení

Místní příslušnost §29

Solidární daňová povinnost §30

Poskytování informací §31

Díl 2 - Daňové přiznání

Oddíl 1 - Lhůta pro podání daňového přiznání

Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí §32

Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí §33

Oddíl 2 - Příloha daňového přiznání

Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci §34

Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu §35

Znalecký posudek §36

Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci §37

Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání §38

Výjimka z povinnosti předkládat přílohy daňového přiznání §39

Oddíl 3 - Vyloučení povinnosti podat daňové přiznání

Poplatníci nepodávající daňové přiznání §40

Díl 3 - Placení daně

Limit pro předepsání a placení daně §41

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TVRZENÍ, STANOVENÍ A PLACENÍ DANĚ

Základní ustanovení §42

Daňové přiznání §43

Záloha §44

Zaokrouhlování zálohy §45

Splatnost zálohy §46

Vyměření zálohy §47

Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední §48

Vyměření daně vyšší než záloha §49

Vyměření daně neodchylující se od zálohy §50

Úrok z prodlení §51

Dodatečné daňové přiznání §52

ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vzájemné darování §53

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti §54

Zánik daňové povinnosti §55

Jednotky §56

ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §59

č. 254/2016 Sb. - Čl. II

č. 264/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

340

XXXXXXX XXXXXXXX SENÁTU

ze xxx 9. xxxxx 2013

x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxxxx opatření Xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, která xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) právem xxxxxx, xxxx zatížený xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx podílem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x písmenech x) xxxx b).

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx síti nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu na xx, xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx katastrálního xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxx x xxxxx se nachází xx území České xxxxxxxxx, xxxx spoluvlastnickému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx ní xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2, xx xxxxxxx

x) zajišťovacího xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxx x více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx úplatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v jakém xxxx hodnotou odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx podíl xx xxxxxx nemovitých xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Nabytí vlastnického xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx xxxx nabytí nemovité xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x která byla

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx stavby xxxxxxx.

§4

Xxxxxx

(1) Úplatou xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx být xxxx jsou poskytnuty xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxx z předmětu xxxx

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) prováděním xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx náhrada xxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XX XXXX

§6

Xxxxx osvobození xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k nemovité xxxx

x) členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx samosprávným xxxxxx nebo dobrovolným xxxxxxx xxxx

(2) Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxx jiného xxxxx, je-li u xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo jiný xxxx xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx

2. jediným členem xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, nabývá-li xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx věci z xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xx

1. xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. jediným xxxxxx této právnické xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxxx jediného člena xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx první úplatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxx stavby, jejichž xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx užívaná stavba xxxxxxxxx xxxx,

x) dokončené xxxx užívané xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) dokončené xxxx užívané xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx domě, xxxxx

1. nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sklep nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, vzniklé xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, přístavbou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domu, nejde-li xxxxx o rozdělení xxxx sloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy nebytového xxxxxxxx xxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxx, xxxxx xxxx komoru xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx.

(2) Xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxx x xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx nebo započetí xxxxxxx rodinného domu, xxxxxxxx v bytovém xxxx xxxx rodinném xxxx xxxx jednotky x bytovém xxxx xxxx xxxxxxxx domě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx.

§8

Věcná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx daně x nabytí nemovitých xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxx, která xxxxxxxx družstevní byt xxxx družstevní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a nezahrnuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx tohoto družstevního xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Od xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklé xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednotce xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) podílela xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Stane-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx podle odstavců 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§9

Ostatní xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx dlužníkových aktiv xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx založenou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) sjednaná xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zjištěná cena, xxxx

x) zvláštní xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx ke dni, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí.

§12

Xxxxxx xxxxxx nabývací xxxxxxx

(1) Nabývací xxxxxxxx xx xxxxxxxx cena,

a) xx-xx xxxxx xxxx xxxxx srovnávací daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx sjednaná xxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx daňová hodnota, xxxx

x) stanoví-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výlučně zjištěná xxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx hodnotou výlučně xxxx xxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx směnou xxxxxxxxxx věcí xx xxx xxxxx určení xxxxxxxx ceny nepřihlíží x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nemovitým xxxxx xx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 75 %

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zjištěné xxxx.

(2) V případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité věci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínky, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nemovitým xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxxxxx daňová xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 %

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx ceny.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, zda x xxxxxx srovnávací daňové xxxxxxx xxxxxxx směrnou xxxxxxx, xxxx zjištěnou xxxx.

(4) Xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cena,

a) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx věci xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx srovnávací xxxxxx hodnoty x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx věcem, xxxxxxx spoluvlastníci jsou xxxxxxx, xx souhrn xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nemovitých xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty.

§15

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx xxxx x místě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx, stav, xxxxx, vybavení x xxxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výlučně x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xx základní ceny xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pozemky

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavbou xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx plánem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zastavění.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x

x) pozemku, jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxxxx xxx rodinnou rekreaci xxxx xxxxxx xxxxxx, x u pozemku xxxxxxxxx s těmito xxxxxxxx funkční xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x x pozemku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sklep xxxx komoru, x x pozemku xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celek,

d) xxxxxxxx xxxx tvořící xxxxxxxxxxxxx x nemovitým věcem xxxxxxxx x písmenech x) xx x),

x) xxxxxxx,

1. xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

2. na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou oplocení xxxx zpevněné xxxxxx xx 25 x2 x

3. x xxxxx xxxx zřízeno xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x

x) lesního pozemku x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx plochou,

c) stavby xxxxxxxx garáže x x pozemku, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx garáže,

d) nedokončené xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx směrné xxxxxxx x xxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16

Zjištěná xxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx majetku.

§17

Zvláštní xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx vydražením nebo xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx exekuci xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx cena x xxxxxxxxxx korporací

(1) Zvláštní xxxx xx v xxxxxxx

x) xxxxxx nemovité xxxx xx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) vkladu xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znalcem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx,

2. xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x obchodních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxx věci nad xxxx vklad xxxx xxxx nemovité xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výše vypořádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společníkům.

(2) Xxxx-xx xxx vkladu xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx korporace xx xxxx nemovité xxxx xxxxxxxxx xxxxx převzaté xxxxxxxx korporací, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx těchto xxxxx.

§19

Xxxxxxxx cena v xxxxxxxxxxx s insolvencí

Zvláštní xxxx je xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo dražbu x rámci insolvenčního xxxxxx,

x) nemovité věci xxxxxx znaleckým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx dlužníkových aktiv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účast.

§20

Zvláštní xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) v rámci xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxx

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx cena x xxxxxxxxx případech

Zvláštní xxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu,

b) xxx zrušení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx,

x) částka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx spoluvlastnický xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do společnosti,

d) xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx soudem,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xx-xx tato xxxxxxx poskytnuta vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx práva stavby, xxxx

4. zřízení práva xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) náhrada xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cestu.

§22

Xxxxxxxxx sjednané ceny

(1) Xxxxxxxx cena xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotou, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo do xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolného xxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx nabývací xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci ujednané xx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§23

Xxxxxxxxx zjištěné xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx nabývací xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx leasingu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx,

3. xxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxx,

x) xx-xx současně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k jinému xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nemovité věci xxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4 xx zjištěné xxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci je xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx dluhů.

§24

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odměna x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalci za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu, xx-xx xxxxx xxxxxxx vyžadovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poplatník x xxxxxxx přiznání xxxx x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx národní bankou xxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

§26

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 4 %.

§27

Xxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx nemovitých xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx daně.

§28

Rozpočtové xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

XXXX XXXXX

XXXXXX DANĚ

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Základní xxxxxxxxxx

§29

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí je xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxx věc, x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx daně z xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx xx nachází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxx podílů na xxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx plnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx a nerozdílně, xx xxxxx, xxxx xx xxxx společnou xxxxxxx povinnost.

(3) Nezvolí-li xx poplatníci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, společného xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx, xxxxx první xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx hodnoty zeměměřickým x xxxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx pro daňové xxxxx.

(2) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx porušením povinnosti xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání

§32

Nemovité věci xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proveden xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx věci,

b) práva xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxx neevidované x katastru xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, v xxxx xxxxx x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx evidována x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx

x) byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx věci xxxxxxxxx x dražbě, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo předražitelem,

b) xxxx vydáno vydražiteli xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx náhrada xxxxxx.

Oddíl 2

Příloha xxxxxxxx xxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx potvrzující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je

a) písemnost, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zapsáno xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx právo zřízeno, xxxx správa xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálního úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx nemovitá věc xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxx

x) písemnost, xxxxxx se potvrzuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx nabývací xxxxxxxx xxxx xxxx.

§36

Znalecký xxxxxxx

(1) Přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx posudek o xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx hodnotou

a) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxx hodnotou, xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Znalecký xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx osvobozeno od xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Neposkytne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nutné x určení xxxxxx xxxxxxx, x to xxx xx xxxxx xxxxxxx daně, vyzve xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x nákladů xxxxxx

Xxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu.

§38

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx přiznání postačí xxxxxxxx v prosté xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§39

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxx

x) skutečnost, xxxxx xx dokládána takovou xxxxxxxxxx, xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, která xxxxxxxxx xx nevyžaduje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx se nepodává, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie,

b) xxxxx státem, xxxxx xx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxx xxxx osvobozeno od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí.

Xxx 3

Xxxxxxx daně

§41

Limit xxx předepsání a xxxxxxx xxxx

Xxxx-xx daň x nabytí nemovitých xxxx méně xxx 200 Kč, xxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX TVRZENÍ, XXXXXXXXX X PLACENÍ XXXX

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxxx, zvolí-li xx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx směrnou xxxxxxx.

§43

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx údaje xxxxx x určení směrné xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx týkající se xxxxxxxxx, xxxxx, polohy, xxxxx, xxxxx, stáří, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí.

§44

Xxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 4 % xxxxxxxx xxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx v poslední xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového řádu x xxxxxxxx xxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Xx-xx záloha vyměřená xxxxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx.

§49

Xxxxxxxx xxxx vyšší xxx záloha

(1) Xx-xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx x zálohou xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx výměru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx daní x xxxxxxx méně xxx 200 Xx, xxx xx xxxxxxx xx xxxx zálohy.

§50

Xxxxxxxx xxxx neodchylující xx od xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx vyměřovaná xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§51

Xxxx x prodlení

(1) Xxxx x prodlení x xxxxxxx úročení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx, kdy x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx x xxxxxxx x x tomuto xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z prodlení x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxx daní x xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx.

§52

Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx

x) uvedl nesprávné xxxxx x xxxxxxxx xxxx nutné k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx, že x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jedná xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§54

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx x xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx později odstoupeno,

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zdánlivým nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx rozvazovací xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zkrácení.

§55

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx povinnost x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x případě

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neúměrného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx převod xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx tehdy, pokud

a) xxxxxxxxxx nemovité věci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku existence xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 zaniká xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxx, že xxx lze xxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

§56

Jednotky

Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu o xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o vlastnictví xxxx, xxxxx se x xx spojeným xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemku, xxx x spolu s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx použije zákon č. 357/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 18/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí.

3. Xxxxx č. 322/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 357/1992 Sb., o xxxx dědické, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx znění zákona x. 18/1993 Xx.

4. §48 zákona č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x jeho zavedením.

5. Xxxx desátá xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx bytů).

6. Čl. XX xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., zákon x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxx x. 325/1993 Sb., xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákon x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx. x xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxx x. 331/1993 Sb., x státním xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1994 x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, x xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx. x xxxxxx x. 42/1994 Xx.

7. Xxxxx č. 113/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 72/1994 Xx. x zákona x. 85/1994 Xx.

8. Xxxx pátá zákona č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.

9. Xxxxx č. 96/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxx šestá xxxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

11. Xxxxx č. 203/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 357/1992 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxx xxxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

13. Zákon č. 169/1998 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., o xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x o změně xxxxxx č. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15. Část xxxxxx zákona č. 27/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x veřejných xxxxxxxx.

16. Část xxxxx xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x bytům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx., xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

17. Část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o krajích, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx.

18. Část třetí xxxxxx č. 340/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Část xxxxxx zákona č. 364/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxx zákona č. 117/2001 Sb., x veřejných xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

21. Xxxx šestnáctá xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx xxxxx zákona č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

23. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

24. Xxxx xxxxx zákona č. 420/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x související xxxxxx.

25. Xxxx šestá zákona č. 669/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

26. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 179/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního majetku Xxxxx republiky.

27. Část xxxxx xxxxxx č. 342/2005 Sb., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

28. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 186/2006 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

29. Xxxx xxxx xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

30. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxx xxxx xxxxxx č. 270/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

32. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.

33. Zákon č. 476/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 357/1992 Xx., o dani xxxxxxx, dani darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

34. Xxxx čtvrtá zákona č. 215/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxx č. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35. Část sedmnáctá xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx.

36. Xxxx xxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

37. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 402/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

38. Xxxx xxxx xxxxxx č. 30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx související xxxxxx.

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 351/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

40. Xxxx dvanáctá zákona č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

41. Část osmá xxxxxx č. 428/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

42. Xxxx xxxxx zákona č. 457/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

43. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx.

44. Část xxxxx xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x mění xxxxxxxxxxx zákony.

45. Část xxxxx xxxxxx č. 275/2012 Sb., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

46. Xxxx xxxx zákona č. 396/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Xxxx xxxxxx zákona č. 399/2012 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

48. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 405/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 184/2006 Xx., o xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxx č. 357/1992 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Xx.

49. Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx č. 500/2012 Sb., o xxxxx daňových, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx schodků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxx jedenáctá xxxxxx č. 503/2012 Sb., o Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

51. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 207/1993 Sb., x xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx úřady.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§59

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2016

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 340/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

379/2013 Xx., x xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Xx.

x účinností xx 14.12.2013

254/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2016

264/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2016 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

Právní xxxxxxx x. 340/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 386/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 26.9.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.