Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
294/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. III
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV
294
ZÁKON
xx xxx 12. xxxx 2013,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx x způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx)
Xx. I
Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Xx., zákona č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx. a xxxxxx x. 185/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxx i xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §2 písm. x) xx xx xxxxx "x xx" xxxxxx slovo "jen".
3. §7 včetně xxxxxxx zní:
"§7
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zákona x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x rozporu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx incidenční spory xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx4) týkající xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx použijí xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx tento xxxxx odkazuje.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 se xxxxxxx.
4. Xx §7 xx vkládají xxxx §7x až 7x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§7x
Xxxxx xxxxxxxxxxx
Krajské xxxxx xxxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxx řízení,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx sporech o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,
e) xx xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7x
Místní xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xx xx řešit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x řízení xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x touto xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxx xx zahraniční xxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxx insolvenční xxxxxx zahájit x x xxxxxxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v §7x písm. x) xx e).
§7x
Xxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájeného xxxxxxxxxxxxx řízení, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx.".
5. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Zvláštní xxxxxx xxxxxxx6)" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyšší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx zrušuje.
6. V §18 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx následujícího xx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxx xxx xxx".
7. §25 zní:
"§25
(1) Insolvenčního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx insolvenční xxxx. Xx-xx x rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 x xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 a xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx §29 xxx není xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle pořadí xxxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxxxx do příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxx, xx-xx x době xxxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx není-li x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x není-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9x),
x) pro obvod xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxx.
(3) Je-li x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx osobou xxxxx §3 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx správcích9a) xxx xxxxxx xx způsob xxxxxx xxxxxx, ustanoví xxxxxxxxxxx soud insolvenčním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx tomu xxxx xxxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx xx nezbytné xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho dosavadní xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx 2 a 3 xx nepoužijí v xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Předseda xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx hostujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x osobě xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx správce, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §29 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx".
9. X §29 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 insolvenční xxxx xxxxx, xxx mu xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx správou x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
10. X §31 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxxxx §29 odst. 4 xxxxx obdobně.".
11. X §32 xxxx. 2 se xx slovo "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "§29 xxxx. 4 a".
12. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, není xxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
13. X §36 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxx" zrušují a xx konci xxxxxxxx 2 se doplňuje xxxx "Neurčí-li insolvenční xxxx xxxxx, předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelskému xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.".
14. X §38 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x".
15. X §38 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a 50&xxxx;000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
16. X §38 odst. 4 se xx xxxxx "zálohy xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx".
17. X §38 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový odstavec 5, xxxxx zní:
"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxx xxxxxxxx; xxx projednání xxxx xxxxxx xxxxx přiměřeně §304. Umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx insolvenční soud x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx již x xxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záloh, učiní xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podal, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelé x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
18. X §38 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Způsob xxxxxx odměny, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".
19. Za §40 xx xxxxxx xxxx §40x, který xxx:
"§40x
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx exekučních xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxxxxx xxxxxxx, která se xx přihodila.".
20. X §41 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx obnovení".
21. V §43 xxxx. 2 se xx xxxx druhou xxxxxx xxxx "Xxx-xx x údaje xxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx k nim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
22. X §46 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxx, xxxx xx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx působnost jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx většina xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx pohledávek.".
23. X §48 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nerozhodl x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.".
24. V §48 xxxx. 3 xx slova "může xxxxxxxxxxx xxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento soud xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "uloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x projednáním xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Kč; xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx".
25. §51 xxx:
"§51
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx popření xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xx tom xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřizná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x hlasovacím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx pohledávky přihlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, insolvenční xxxx. Xxxxx tak xxx xx návrh dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x přede xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx s pohledávkami xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx (§169), věřitelé x pohledávkami xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx řešení xxxxxx (§170), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§172) x do xxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
26. V §52 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx-xx xx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxxxxxx právu xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x hlasovacím xxxxx xxxxxxxx; to xxxxx jen pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
27. §53 zní:
"§53
Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlasovat xx xxxxxxx věci. Xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s věřitelem xxxxxxx, xxxx xx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.".
28. X §56 odst. 2 se xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx usnést, xx xxxxx".
29. X §56 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
30. V §57 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zastoupeni xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
31. X §57 odst. 2 xx xx xxxxx "xx volí" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx".
32. X §57 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
33. X §59 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ". Takto xxx xxxxxxxx zejména, xxx-xx x", slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "společníky".
34. X §61 odst. 1 xx xxxxx "xxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxx, učiní tak xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx správce, xxxxx xxx xxxxxxxxxx".
35. X §61 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx.".
36. X §61 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx správci" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
37. V §62 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx v něm xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nezajištění xxxxxxxx.".
38. V §62 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přítomných nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx počítaná podle xxxx jejich pohledávek. Xxxxx schůze věřitelů xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxx též odvolat xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxx zvolit dalšího xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2.".
39. X §63 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx zrušuje.
40. X §64 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.
41. X §65 odst. 2 xx xx xxxxx "svou xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx schůzí xxxxxxxx".
42. §66 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§66
Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx ustanoveného xxxxxx xxxxxxxx xx méně xxx 3 xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xx do xxxxxxxxx xxxx volby xxxx xxxxxxxxxx volby členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx do počtu xxxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx počtu xxxxxxx xxxxx nezvolila xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx svolaná, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(3) Úkon, xxxxx insolvenční soud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx, xxx musí xxx xxxxxxx.".
43. X §68 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.
44. §69 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§69
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx-xx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek, může xxx podat x xxxxxx zastupitelství, které xxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx, xx incidenčního xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.".
45. V §71 xxxx. 1 xx xxxxx "vyvěšením xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx insolvenčního soudu x jejím xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "zveřejněním" xx xxxxxx xxxxx "písemnosti".
46. X §71 xxxx. 3 xx xxxxx "vyvěšením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx" zrušují, xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx ", pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx zrušují.
47. X §72 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
48. §73 xxx:
"§73
Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud vyhláškou xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx doručení předvolání, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
49. X §75 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx zastupitelství, které xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx,", xxxxx "xxxx" xx nahrazuje xxxxxx "x" a slova ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx insolvenčního řízení" xx xxxxxxx.
50. Xx §83 xx xxxxxx nový §83x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§83x
Spojení xxxx
Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x insolvenčním řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dlužníků ke xxxxxxxxxx xxxxxx.".
51. X §85 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X úkonech, xxx xxxxx insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx projednávané xxxx nebo o xxxxxxxxxx otázkách, xxxxx xx xx mohou xxx xxxx, se xxxx xxxxxxxx protokol; xxxx-xx xx možné xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx procesní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx-xx jednostranné přijetí xxxx podání informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".
52. X §89 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x insolvenčním xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx konce pracovního xxx xxxxxxxx následujícího xx xxx jednání, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyhlášeno. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zkrácené xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx písemně, tím xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx zveřejnění xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
53. X §90 se xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" a xx xxxxx "vykonatelnosti xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
54. §92 zní:
"§92
Xxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí x úpadku, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.".
55. V §93 xxxx. 1 xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
56. X §96 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) X řízení x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx §235 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx, xxxx bylo xx xxxxxxx xxxxxx xxx zmatečnost zrušeno xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx.".
57. X §97 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxx podala, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx datové xxxxxxxx; xxxxx se x němu xxxxxxxxxx.".
58. X §97 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčnímu návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx. To xxxxx xxxxxxx, jedná-li za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) O xxx, xx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x které xx xxxxxx zvlášť; xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
59. X §102 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"c) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx"), x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxx,".
60. X §102 xxxx. 5 xx xxxxx ", x to prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě," xxxxxxx.
61. X §104 xxxx. 3 xx xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx co xx xxxxxx nebo xx do xxxx x proč.".
62. Xx xxxxx textu §105 xx xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx do insolvenčního xxxxxx xxxxx nepřihlašuje, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §203".
63. X §108 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxx může před xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě zaplatil xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx platí x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx dlužník xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - zaměstnanci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx dlužníku, x xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx rozhodnutí x xxxxxx, x xxxx spojí rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení.".
64. §109 xxx:
"§109
(1) Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx spojují xxxx xxxxxx:
a) xxxxxxxxxx x xxxx práva xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx na xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo majetku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uplatnit x nově nabýt xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i xxx xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetek ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx však xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx xxx xx roveň xxxxxxxxx (§169) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5 x x omezeními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x nadále nařizuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx proti povinnému,
x) nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx mzdy xxxx xxxxxx příjmů, x xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx, jímž se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce, není xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí. Xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx další účinky xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx ze způsobů xxxxxx úpadku jinak, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxxx, xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud kdykoli x xxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxxx xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce x xxxxxxx s xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x). Xxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx podle věty xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxx exekučního řízení; xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx opatření xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx exekuce přijala xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxxx.".
65. X §111 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx uspokojování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (§169); xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
66. X §111 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xx k xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxx".
67. V §128 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx majetku xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
68. §136 xxx:
"§136
(1) Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xx mu xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxx xxxx hrozící xxxxxx,
x) xxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx x xxx, xxx nastávají xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx,
x) výzvu, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx učinili xx xxxxx 2 xxxxxx, x poučením x xxxxxxxxxx xxxxxx zmeškání,
x) xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jaká xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poučením, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx xxx, xx nebudou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x termín xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výrok, xxxx xx xxxxx dlužníku, xxxxx xxx dosud xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.
(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, činí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx.
(4) X rozhodnutí x xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx soud xxxx x žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§316 xxxx. 5 x 6). X xxxxxxxxxx x xxxxxx, s nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dlužníku, xxx xxxxxx zálohy xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx x rozhodnutí x úpadku navazuje xx činnost předběžného xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předat mu xxxx výsledky, jakož x xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
69. X §139 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx nemá xxxxx,".
70. X §139 xxxx. 2 se xxxxx ", a xx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx," xxxxxxx.
71. X §140 xx xxx označení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx", x xxxxxx xxx označením paragrafu xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx".
72. Xx §140 xx xxxxxxxx xxxx §140x xx 140x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§140x
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx přerušují soudní x xxxxxxxx xxxxxx x pohledávkách a xxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxx, které se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx (§170). Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, x těchto xxxxxxxx xxxxx pokračovat po xxxx, xx kterou xxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přerušeno, xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx běžet xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx působí na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx straně xxxx xxxxxxx, jen xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx37) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx38).
(4) Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vyrozumí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx, xx v řízení xxxxx pokračovat xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx účinky rozhodnutí x úpadku. Rozhodnutí xxx xxxxxx se x době, kdy xx xxxxxx přerušeno, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx i jiných xxxxxxxxxx; bylo-li řízení xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx přerušeno, xxxxxx xxxx. Jestliže xx x řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx znovu.
§140x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §140a, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxx x trestním xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxx. X rozhodnutím vydaným x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§140x
Xxxx xxxxxxxx řízení
X xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudní x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx řízení x pohledávkách, které xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).
§140x
Xxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx nově zahájit x x době, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxx však po xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, nelze xxxxxxxxxx o náhradě xxxxx xxxx xxxx xxxx. X rozhodnutím xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Rozhodnutím x xxxxxx xx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxx řízení,
b) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx práva k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39),
x) řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti40).
§140x
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) X xxxx, po kterou xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx, nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 odst. 5.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí §109 xxxx. 6 xxxxxxx.".
73. Xx §141 xx xxxxxx xxxx §141x, který xxxxxx nadpisu zní:
"§141x
Právní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právech, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx §140x.".
74. X §142 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx.
75. §144 xxx:
"§144
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postačovat x úhradě nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxx.".
76. X §149 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx 1 se nepoužije, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxx
x) se dlužník xxxx osobou, u xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxxxxx xxxx oddlužením, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx může insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx schůze věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.".
77. X §150 xx xx xxxxx "podle §149 xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "x je-li xxxxxxx podnikatelem, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" a na xxxxx xxxxx §150 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
78. X §151 xx za odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nezajištění xxxxxxxx, xx usnesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasujících věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx jako odstavec 3.
79. X §151 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "x 2".
80. X §157 xxxx. 1 se xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
81. X §159 xxxx. 1 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodejem mimo xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno g).
82. X §159 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx x xxxxxx, xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li na xxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx g) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
83. X §159 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, které xxxxx:
"(3) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.
(4) X incidenčních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) xxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx řízení zrušením xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx spory xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xx spory x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), s xxxxxxxx sporů x xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx §225 odst. 5, xx spory x xxxxxx, xxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležela do xxxxxxxxx podstaty dlužníka xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx incidenčních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x f) x g), x xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Incidenční xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx vezme na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přerušují x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx návrh některého x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od přerušení xxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xxx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
84. X §160 odst. 3 se xx xxxxx "písemnosti doručují" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x" x na xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx slova "; xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 se xxxxxxxxx".
85. V §165 xx doplňují xxxxxxxx 3 x 4, které znějí:
"(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohledávky, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xx započte xxxxxxx xx xxxxxxx, pak xx xxxxx, xxxx xx úroky z xxxxxxxx x xxxxxxx xx náklady spojené x uplatněním xxxxxxxxxx.".
86. X §167 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx-xx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx jinak".
87. V §167 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu. Podle xxxx první se xxxxxxxxx, xxxxx nedojde xx xxxxxxxxx zajištění.".
88. V §167 xx doplňují odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxx řízení zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaniklo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx ve veřejném xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx práva ke xxxxxxxxx xxxx, pohledávce, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx.".
89. V §168 se pod xxxxxxxx paragrafu xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
90. X §168 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,
x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx a správou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) náhrada xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ocenění xxxxxxxxx podstaty,
x) xxxx, xxxxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxxxx xxxxxxx opravou xxxx xxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze smluv, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neodmítla, xxxxxxxx xx týkají xxxxxx poskytnutého věřiteli xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení; to xxxxxxx xxx pohledávky, xxxxx xx týkají xxxxxx poskytnutého xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx splnění osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xx xxxxxx oddlužení,
x) úroky xxxxx §171 xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.".
91. X §173 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, dokud rozvazovací xxxxxxxx není splněna. Xx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".
92. Xx §173 xx xxxxxx xxxx §173a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§173x
Xxxxxx uplynutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinek xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3.".
93. X §178 xx xx xxxxx textu věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx".
94. V §178 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx xxxxx posouzení, xxx jsou splněny xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxx pohledávky, xxxxxx xxxx věřitel xxxxxx zpět xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nepřihlíží x xxxxxxx části xxxxxxxxxx.".
95. §179 zní:
"§179
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx 50 % xxxx xxxx xxxx že má xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xxxxx v přihlášce xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxx na uspokojení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx, aby xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přihlásili xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx se xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx částku, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v přihlášce xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jde x xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxx posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, se xxxxxxxxxx za uplatněnou x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxxxxxx, xxx nastal účinek, xx xxxxxxx kterého xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
96. X §181 xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx a na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx".
97. V §182 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx §178 xxxx 179" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx §178 xxxx. 1 nebo §179 xxxx. 1".
98. X §183 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,".
99. §184 xxx:
"§184
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávky nebo xx xxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení vzít xxxxxxxxx pohledávky xxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxx xxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx do řízení xx xxxxx xxxxxxxx (§183 xxxx. 2). Xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx končí.
(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xx uspokojila xxxxxxx x osob, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 a 2, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx tak neučiní, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxx xxxxxxxx.
(3) V xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx uspokojila, a xxxxxxxx jí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx do xxxxxx místo xxxxxxxx; x zpětvzetí xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx do řízení xxxxx xxxxxxxx, se xx zpětvzetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
100. X §189 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx věřitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2".
101. X §189 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx věta "Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xxx mohl uzavřít xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx předstihu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání.".
102. X §189 xxxx. 3 se slova "xxxxx xx 15" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx 30" x xxxxx "3 xxx" xx nahrazují xxxxx "10 xxx".
103. X §190 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, může se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx své náklady (§39 xxxx. 2) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxx zapsanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
104. V §190 xxxx. 3 xx xxxxx ", x xx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
105. X §190 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx insolvenčnímu správci xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a určit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
106. §191 zní:
"§191
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xx děje xxxxx seznamu přihlášených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přihlášené xxxx podmíněné osobami, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 odst. 1 a 2, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx přezkumném xxxxxxx nelze považovat xxxxxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx přezkoumání xx xxxxxxxxxxxx, xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x proti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
107. X §197 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx insolvenční xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx; věřitele, který xx přezkumného xxxxxxx".
108. X §198 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
109. X §203 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx postavené xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.".
110. X §203 xxxx. 3 xx xxxxx "Insolvenční správce" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními".
111. X §203 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "osoba x xxxxxxxxxxxx oprávněními", xxxxx "xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "proti xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx vkládá xxxxx "insolvenčního".
112. X §203 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními".
113. Xx §203 se xxxxxx xxxx §203x, xxxxx xxx:
"§203a
(1) X xxxxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxx uplatněná xxxxxxxxx xxxxx §203 je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávkou xxxxxxxxxx jí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170), uloží xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uplatnil, xxx xx 30 dnů xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x určení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xx xxxxxx, jímž xxxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xx na xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx. Nedojde-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vyhověno, je xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky x insolvenčním řízení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx sporem xxxxx §159 odst. 1 xxxx. a); ustanovení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxx.".
114. V §204 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx".
115. X §205 xxxx. 1 xx slova "ke xxx zahájení" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx".
116. V §205 xxxx. 2 xx xxxxx "v době, xxx insolvenční xxxx xxxxxxx předběžné opatření, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx", xxxxx "x xxxx, xxx insolvenční xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "k xxxxxxxx, xxx nastaly xxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xx xxxxxxx účinky".
117. X §207 xxxx. 1 xx xxxxx "Do" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx".
118. X §207 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, závislé xx xxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
119. X §208 xx xxxxx "Do" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx".
120. V §209 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxx x xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx".
121. X §212 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxx podnikání" zrušují.
122. V §212 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
123. X §217 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyřadí ze xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, že x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, která xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetkové xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výborem a xxxx, xx vyrozumí xxxxxxxxxxx soud; xxx xxxx vyloučena možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx vyřazených xxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
124. X §224 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do soupisu xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx proto, že x nim třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to vylučují, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x němu xxxxxxxxx xxx právo. Tuto xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx žádost xx x xxx xxxx xxxxxxxxx. Osvědčení musí xxxx obsahovat i xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
125. X §224 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o následcích xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
126. X §225 xxxx. 5 xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx" x xxxxx "x xxxxxx stupni" xx nahrazují slovy "xx výroku xxxxxxxxxx, xxxx".
127. X §229 odst. 3 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"b) dlužník x xxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
128. X §229 xx na začátek xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
129. X §229 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Od xxxxxxxxxx x úpadku x xx-xx dlužník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx, xxxxx x povinnostech xxxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxxxx.".
130. X §230 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxxxx, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řádné xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více, uděluje xxxx pokyny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitel neudělí xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se uspokojuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxx pokyny xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx současně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedením jeho xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxxx, má-li xx xx, xx xxxxxxxxx x xxxxx správě; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
131. X §230 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxx-xx k xxxxxxx zajištěného xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud. Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx nařídí xx 30 xxx xxxxxxx, při kterém xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx schvaluje. Xxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx; x xxxxxxx podaným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxxx x dlužníka x zajištěné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx třetí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxx x zajištěným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx týká.".
132. X §231 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenční xxxx.".
133. X §235 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova ", včetně xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx dlužník xxxxxx poté, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx".
134. V §239 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx," vkládají xxxxx "x xxxx nejde x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
135. X §239 xxxx. 4 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxx xxxx xxxxxxx právo insolvenčního xxxxxxx v případě, xx šlo x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxx, xxxxxxxxx odpůrčí žalobou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního úkonu x toto peněžité xxxxxx xxxx peněžitou xxxxxxx xxxxxx.".
136. X §246 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx; §235 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx".
137. X §248 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx".
138. X §248 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
139. §251 xx xxxxxxx.
140. X §253 xx xxx xxxxxxxx paragrafu xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".
141. X §253 xxxx. 1 xx slova "xx xxxxxxx odstoupit" xxxxxxxxx xxxxx "odmítnout xxxxxx".
142. V §253 xxxx. 2 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx číslem "30" x slova "od xxxxxxx odstupuje" xx xxxxxxxxx xxxxx "odmítl xxxxxx".
143. X §253 xxxx. 4 xx xxxxx "Odstoupí-li xxxxxxxxxxx správce od xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "přihláškou pohledávky" xx xxxxxxxx slova ", x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx plnění".
144. X §254 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
145. X §256 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx podmínky".
146. X §258 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx".
147. X §263 odst. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Není-li x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, přerušují xx soudní x xxxxxxxx xxxxxx, která xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx uspokojeny x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx účastníkem xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx." x na konci xxxxx věty xxxxx xx doplňují xxxxx "; xxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx §141a xxx xxxx xxxxxxx".
148. V §263 xxxx. 4 se xxxxx "správní orgán xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "rozhodce xxxx stálý rozhodčí xxxx".
149. X §264 xxxx. 1 xx za slova "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", rozhodci xxxx stálému xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx řízení vedeno,".
150. X §264 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,".
151. X §265 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:
"(1) X přerušených xxxxxxxx, xx xxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelé xxxxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxxx, jde-li o xxxxx o rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx, xxxx jde-li x řízení x xxxxxxxx s právem xx uspokojení ze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jim xx xxxxx. Xxxx, xxx xxxxx, rozhodci nebo xxxxxxx rozhodčímu xxxxx, x kterého xx xxxxxx vedeno, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právech xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihláškou, xxxx xx které xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx x xxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxx, xxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; obdobně xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §263, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §264 x odstavci 1. Xxxxx rozhodnutí x tomto návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.".
152. X §266 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x výživném xxxxxxxxxxx dětí xxx xxxxxxx x xxxx, xxx x něm xxxxxxx vystupuje xxxx xxxxx oprávněná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx názvu x xxxxx pověsti xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podnikatelem xxxx je-li požadováno xxxxxxxx plnění,
x) xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx rejstříků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) řízení xx xxxxxx kapitálového xxxx,
x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx účastníkem.".
153. X §266 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který zní:
"(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §140x xx §140x.".
154. V §267 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
155. X §267 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx §140x xxx není xxxxxxx.".
156. X §267 se odstavce 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
157. V §269 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx x xxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do".
158. X §269 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxx v xxxxxxxx neplatnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx změně práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxx.".
159. V §277 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
160. §278 xx xxxxxxx.
161. X §281 xxxx. 2 se xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "10".
162. X §283 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx, předloží insolvenční xxxxxxx insolvenčnímu soudu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx zpeněžení.
(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, nepřecházejí zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx věci.".
163. X §284 xx xx xxxxxxx odstavce 2 vkládá věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právy xx insolvenční správce xxx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
164. X §284 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 5, xxxxx xxxxx:
"(3) Insolvenční xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxx předkupním xxxxxx nájemce xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1187 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx správce xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převod xxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxx x souladu x §1188 občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právy xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx převodů xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxx; za xx xx od xxxx oprávněných xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 náleží xxxxxxx xxxxxxx nezbytně xxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxx xx převedení xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce, xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx tohoto zákona.".
165. X §285 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxx váznoucí xx zpeněžovaném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkupních xxxx podle §284 xxxx. 3 x 4 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx seznamu, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.".
166. X §285 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x rozsahu, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 42 xx 44 xx xxxxxxx.
167. X §289 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx došlo xx xxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx žalobou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx smlouvy x insolvenčním xxxxxxxxx.".
168. V §290 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.
169. X §291 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xx prodej vztahuje, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
170. X §291 xxxx. 2 xx xxxxx "obchodního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu".
171. §293 zní:
"§293
(1) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx vázán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřujícími xx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx pokyny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx právo je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx další v xxxxxx. Insolvenční správce xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx, má-li xx xx, xx předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxxxxx §230 odst. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §286 xxxx. 2, §287 odst. 2 x §289 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx zajištěného xxxxxxxx.".
172. X §295 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x na xxxxx textu xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "; považují xx však xx xxxxxx, xxxxx se xxx, kdo xx xxxx dotčen, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx ji sám xxxxxxxx".
173. V §297 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávek xxxxxxxx vzniklých xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x udržováním x správou xxxxxxxxx xxxxxxxx".
174. X §298 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,".
175. V §298 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxx návrhu insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx námitky xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx podaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxxxxxx, při kterém xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
176. X §298 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 2 xx doručuje xxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu správci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx osoby mohou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
177. §299 xx xxxxxxx.
178. X §300 xx xxx xxxxxxxx paragrafu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".
179. Xx konci §300 xx xxxxxxxx xxxx "Jestliže zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práv.".
180. V §301 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Odvoláním lze xxxxxxx také xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
181. X §304 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx ve xxxxxxxx xx úřední xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zveřejní xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a státnímu xxxxxxxxxxxxxx".
182. X §304 odstavec 5 xxx:
"(5) Nebyly-li xxxxxx námitky proti xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
183. X §304 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxx insolvenční soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dlužníku x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce x věřitelé x xxxxxxx, xxxxxxx námitkám xxxxxx xxxxxxxx.".
184. X §305 xxxx. 1 se xxxxx "§298 a §299 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§167 a 298".
185. X §305 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Nestačí-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, uspokojí xx nejdříve xxxxxx x xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poté xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xx xxxxxx moratoria xx smluv xxxxx §122 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pracovněprávní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx po rozhodnutí x úpadku a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zpeněžení xxxxx §298 odst. 2 lze však xxxxxx x uspokojení xxxxxx pohledávek xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
186. X §314 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx".
187. X §314 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
188. X §316 odst. 4 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx", částka "100&xxxx;000&xxxx;000 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "50&xxxx;000&xxxx;000 Xx" x xxxxx "100" xx xxxxxxxxx číslem "50".
189. X §316 odst. 5 xx xxxxx "15 xxx po" xxxxxxx.
190. V §316 xx doplňuje odstavec 6, který xxx:
"(6) Jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dlužník xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x předložení xxxxxxxxxxxxxxx plánu podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlouží xxxx xxxxx nejdéle x 30 xxx.".
191. X §329 xx odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.
192. X §330 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 5.
193. Xx §330 xx xxxxxx xxxx §330x, který xxx:
"§330x
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §246 xxxx. 4 x §253 až 260. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx; x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx §330 xxxx. 2 xxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx s dispozičním xxxxxxxxxx, který se xx 30 dnů xx povolení reorganizace xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx splnění, xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
194. X §331 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxx zjišťováním a xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" xxxxxxxxx slovy "pokračuje xx zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
195. V §333 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Jde-li xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx dlužník xxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x odvolávat členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
196. X §335 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx zrušuje.
197. V §336 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", ustanovení §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx".
198. V §339 xxxx. 6 se xx xxxxx "odstavce 4," xxxxxxxx xxxxx "xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx schůze xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx," a za xxxxx "další osoby" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo které xx k němu xxxxxxxxx".
199. X §340 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Náležitosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".
200. X §347 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".
201. X §354 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Týká-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště.".
202. X §356 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", x to x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".
203. X §356 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx nebo" x xxxxx "a xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
204. X §363 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx schůzí věřitelů" x na xxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx ", x do 30 xxx xxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxxxx jiná osoba xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx".
205. X §363 xxxx. 1 se na xxxxx písmene e) xxxxx "nebo" xxxxxxx.
206. X §363 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xx schválení reorganizačního xxxxx neuhradil xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx roveň xxxxx §348 xxxx. 1 xxxx. x).".
207. X §367 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx x spořitelního x xxxxxxxxx družstva xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo povolení xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx,".
208. V §373 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "[§2 písm. x)]" zrušují.
209. X §373 xxxx. 4 se xxxxx "[§2 xxxx. g)]" xxxxxxx.
210. V §385 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "[§2 písm. x)]" xxxxxxx.
211. X §385 odst. 4 se slova "[§2 písm. g)]" xxxxxxx.
212. §389 xxx:
"§389
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxx oddlužením, xxx-xx x
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele a xxxxxxxx xxxx xxxxx x podnikání, xxxx
x) fyzickou xxxxx, xxxxx xxxx dluhy x xxxxxxxxx.
(2) Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) s xxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxx x pohledávku věřitele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na majetek xxxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx
x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx.".
213. X §392 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnění, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx dohodl.
(3) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxx-xx zde osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xx po dobu xxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důchodu; xxxxxxx xxxxxx xxxx xx smlouvách xxxx xxx úředně ověřeny.".
214. Za §394 xx vkládá xxxx §394x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§394x
Xxxxxxxx návrh manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx samostatně xx xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx xxxxx manželů xx povolení oddlužení, xx rozhodné, zda xxx x xxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželů, xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; podpisy xxxx manželů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x po dobu xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx dlužníka.".
215. X §395 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
216. X §395 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.
217. X §397 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx dlužník xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxx a tuto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx schůze věřitelů xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o jeho xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepovolí do xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx.".
218. Za §397 xx vkládá nový §397x, xxxxx zní:
"§397x
V průběhu xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §253 xx 260. Xxxxx náležející xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
219. X §398 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx první doplňují xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx".
220. X §399 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá věta "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxx xxxxxxxxx x xx své xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
221. X §402 odst. 5 xx xxxxx "; xxxxx xxx xx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x §399 xxxx. 3 xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení (§406)".
222. V §403 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
223. X §403 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
224. X §403 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx včas neuplatnili xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx má xxxxx x xxxxxxxxx.".
225. X §405 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx nebo" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx středníku zrušuje.
226. X §406 xxxx. 2 xx xx konci textu xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 1 xxxx. x)".
227. X §408 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) X xxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jmění dlužníka x xxxx manžela. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx (§394x), považuje xx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, všechen majetek xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.".
228. X §408 se xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Dispoziční xxxxxxxxx x majetku, xxxxx dlužník získá xxxx, co nastanou xxxxxx schválení xxxxxxxxx, xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx pohledávky, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxx zajištěného věřitele, xxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištěná pohledávka xxxxxx přesahuje hodnotu xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
229. V §409 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx oprávnění x majetku, náležejícímu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužník; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x té části xxxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx, nenáleží do xxxxxxxxx podstaty. Výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx uspokojeny xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx.".
230. V §410 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Insolvenční xxxxxxx xx na své xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxxx xxx zastoupit při xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobně.".
231. X §410 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx xxxxxxx".
232. X §412 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxx xxxxxxx dědictvím, xxxxx x x xxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxx x majetek, xxxxx dlužník xxxxxxx x xxxxxxx majetku, xx xxxx povinnost xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke zpeněžení x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, použít x mimořádným splátkám xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
233. X §412 odst. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) vždy x 15. březnu a x 15. xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx přehled svých xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x usnesení o xxxxxxxxx oddlužení jinou xxxx xxxxxxxxxxx,".
234. X §412 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx".
235. X §412 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xx xx xx to, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
236. X §414 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxx dlužníka" xxxxxxx.
237. V §414 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
238. X §418 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "plánu" xxxxxxx.
239. X §418 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
240. V §418 xxxx. 4 xx větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "a 3".
241. V §418 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx "x 3" x xxxxx "odstavci 3" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4".
242. X §420 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx podnikání" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
243. X §421 odst. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
244. X §422 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Takovou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
245. X §423 xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se na xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
246. X §424 xxxx. 1 xx slova "vyvěšením xx xxxxxx xxxxx xxxxx x současným" xxxxxxx.
247. V §425 xxxx. 1 x 3 xx xxxxx "písm. a) xx c)" zrušují.
248. X §431 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85, výzvy x xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx, xxxxxxx, vyrozumění x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx přihlášených pohledávek, xxxxxxxxx přihlášek pohledávek, xxxxxxxxxx s přihláškami xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nich, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, formuláře xxxxxx na povolení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx účinky úkonů, xxxxx x insolvenčním xxxxxx nastaly přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 108/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx. x xxxxxx x. 185/2013 Xx., xx mění takto:
1. X §3 xxxx. 2 se xxxxx "u xxxxx xx bez xxxxxxx xxxxxxxxx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxx zákona3) xxx xxxxxx xx způsob xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úpadek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xx poslední xxxxxx xxxxxx předcházející insolvenčnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 000 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 100 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 zní:
"13) Xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
2. X §4 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.
3. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem "x" x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"f) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely zápisu xx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.
5. X §5 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
6. Xx §5 xx xxxxxx nový §5x, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§5x
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce je xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx insolvenční xxxxxxx
x) advokátem, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zapíše xx xx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx auditorů,
d) xxxxxxx, xxxxxx se xx seznamu sídlo xxxxxxxxxx úřadu, do xxxxxxx byl xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je místo, xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx hodinách") xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx vykonávána xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nim insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo. X xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx pouze xxxxx provozovnu. X xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Má-li insolvenční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zapíše xx do xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxx xxxxxx krajských xxxxx pouze ta xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxx první x xxxxxx.
(6) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx §3 xxxx. 2, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Sídlo a xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx firmou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x označování xxxxx x provozovny x x činnostech, xxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx zajišťovat v xxxxxxxxxx.".
7. §17 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§17
Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se člení xx xxxx xxxxxxx x část xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx x seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obchodní společnosti x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Obecná xxxx xxxxxxx xx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx insolvenční správce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dlužníka konkursem.
(4) Do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vzniklo xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx České republiky.
(6) Pro účely xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx zápisů
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dlužníka konkursem.
(7) Pro xxxxx xxxxxx osoby insolvenčního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 x xxxxx den xxxx osobám, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zapisují xxxxx, které mají xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2.".
8. X §19 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.".
9. X §19 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X žádosti xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání xxxxx, x němž xx insolvenční správce xxxxxxxxxx; x doložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení vlastníka xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx umístěny, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. X §19 se xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxxx.
11. §27 xxx:
"§27
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx do seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx xxxxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx §36a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx podle §36x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34.".
12. §28 xxx:
"§28
(1) Xxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §27 odst. 1 x 2 obdobně x xxx, že xxxxxxxxxx §36x zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použije xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeně.
(2) Do xxxxxxx xxxxxx zapsána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34.".
13. X §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xx seznamu" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
14. X §29 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxx o xxxxxxxxxxxx způsobilosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní způsobilosti.".
15. V §36 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", a xxx provozovna zapsaná x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxx".
16. V §36x xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx delikty právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
17. X §36x xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxxxxx
1. xxxx xxx sídlo xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxx xxxx provozovnu xxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úředních xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. IV
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.
Xxxxx v. r.
Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 294/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.