Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2019.


Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
189/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

Vymezení pojmů §1

Nedovolené zásahy do dřevin §2

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení §3

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a o závazné stanovisko ke kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin §4

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí §5

ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA VYHLÁŠKY, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

189
VYHLÁŠKA
ze xxx 27. xxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxx x povolování xxxxxx kácení

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) x x provedení §8 xxxx. 3 x 5 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 349/2009 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) zapojeným xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxx, x xxxx se jejich xxxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dřevin xxxxxx xx xxxxx 130 xx xxx xxxx nepřesahuje 80 xx; jestliže xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx člověka, xxxx xx snižování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx mikroklimatu; mezi xxxxxxxxxxx funkce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dřevin xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souvislá xxxx nejméně deseti xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx v xxxxxxxx úseku souvislé xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx i xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxx xx nepovažují xxxxxx rostoucí v xxxxxxxx xxxxxx, školkách x porostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Nedovolené xxxxxx xx xxxxxx

(1) Nedovolenými xxxxxx xx dřevin se xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxx xxxxxx ekologických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx následně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx nejedná, pokud xx prováděn za xxxxxx zachování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dřeviny, x xxxxx xxxx o xxxxxxx chráněný xxxx xxxxxxxx nebo živočicha, x xxxxx xxxx x xxxxxxx chráněné xxxxx prováděné x xxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx kácení xxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx], xxxxxxxx xxxxxxx (§9 xxxx. 1 xxxxxx) nebo stromořadí, xx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxx

x) pro xxxxxxx x obvodu xxxxx xx 80 xx xxxxxxxx xx výšce 130 xx xxx xxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx kácených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 40 m2,

c) xxx xxxxxxx energetických xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stromků xxxx xxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx,

x) xxx xxxxxx dřeviny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx6) xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plocha a xxxxxxx.

§4

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dřevin x náležitosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xx kácení dřevin (§8 xxxx. 1 xxxxxx)&xxxx;x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kácení dřevin (§8 odst. 6 xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nájemního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx pro žádost x xxxxxxxx kácení xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx záměrem, xxx xxxxx je xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dřevin, které xxxx xxx káceny, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx dřevin, jejich xxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx 130 cm xxx xxxx; pro kácení xxxxxxxxxx porostů xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dřevin uvést xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rodového xxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2 a xxxx. 4 zákona) xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx katastrálního území x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dřevin x xxxxxxxx xxxxxx,

x) doložení xxxxxxxxxxxx práva, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx ověřit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 zákona x x výjimkou xxxxxx xxxxxx při údržbě xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx4), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5), x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx xxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x při kácení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) specifikaci dřevin, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxx 130 xx xxx xxxx; pro xxxxxx zapojených xxxxxxx xxxxxx lze namísto xxxxx kácených xxxxxx xxxxx xxxxxx kácené xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rodového xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

e) x xxxxxxx kácení xxxxxx xxxxx §8 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx dřevin (§8 xxxx. 4 xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxxxx anebo při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx nacházely (xxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx) x jejich xxxxxxxx x druh, xxxxxxxxx rod.

§5

Období, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx dřevin xx provádí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx klidu xx xxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX VYHLÁŠKY, XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ZÁKONA X XXXXXXX XXXXXXX X KRAJINY

§6

Ve xxxxxxxx č. 395/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxxxx x. 105/1997 Xx., xxxxxxxx č. 200/1999 Xx., vyhlášky č. 85/2000 Sb., xxxxxxxx x. 190/2000 Sb., xxxxxxxx x. 116/2004 Xx., xxxxxxxx č. 381/2004 Xx., xxxxxxxx x. 573/2004 Xx., xxxxxxxx x. 574/2004 Xx., xxxxxxxx č. 452/2005 Sb., vyhlášky x. 175/2006 Xx., xxxxxxxx č. 425/2006 Xx., xxxxxxxx č. 96/2007 Xx., xxxxxxxx x. 141/2007 Xx., xxxxxxxx x. 267/2007 Xx., vyhlášky č. 60/2008 Xx., xxxxxxxx x. 75/2008 Sb., xxxxxxxx x. 30/2009 Xx., xxxxxxxx x. 262/2009 Sb., xxxxxxxx x. 189/2010 Sb., xxxxxxxx x. 17/2011 Xx. a xxxxxxxx x. 393/2012 Xx., xx §8 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. července 2013.

Ministr:
Mgr. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

222/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 189/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x povolování jejich xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2014

86/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 189/2013 Xx., x ochraně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 222/2014 Xx.

x xxxxxxxxx 1.4.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 písm. x) xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx.

2) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx č. 26/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4) §47 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 150/2010 Xx.

5) §24 odst. 3 písm. x), §25 xxxx. 3 xxxx. x), §58 xxxx. 1 xxxx. x) a §59 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §2 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.