Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2019.


Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
189/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

Vymezení pojmů §1

Nedovolené zásahy do dřevin §2

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení §3

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a o závazné stanovisko ke kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin §4

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí §5

ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA VYHLÁŠKY, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

189
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2013
o ochraně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx stanoví xxxxx §79 odst. 4 xxxx. x) x x xxxxxxxxx §8 xxxx. 3 x 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 349/2009 Xx., (dále xxx "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXX DŘEVIN X POVOLOVÁNÍ JEJICH XXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxx, prorůstají xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dřevin xxxxxx xx xxxxx 130 xx xxx xxxx nepřesahuje 80 xx; xxxxxxxx některá x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx funkcemi xxxxxxx soubor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx mikroklimatu; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx estetická, xxxxxx xxxxxxxx dřevin xx xxxxxxxx ráz x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souvislá xxxx nejméně deseti xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; chybí-li x xxxxxxxx úseku xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx některý xxxxx, xx i xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dřevin xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ekologických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx následně xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(2) X nedovolený xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx prováděn za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dřeviny, x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx druh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x zvláště chráněné xxxxx prováděné x xxxxxxx x plánem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxx xxxx x xxxxxxxx významnou lokalitu xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx doporučených xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx předpokladu, xx tyto nejsou xxxxxxxx významného krajinného xxxxx [§3 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx], náhradní výsadby (§9 xxxx. 1 xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx, xx podle §8 xxxx. 3 zákona xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x obvodu xxxxx xx 80 cm xxxxxxxx ve výšce 130 xx xxx xxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxxx 40 m2,

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxx, pěstovaných xxx xxxxxxxx rychlé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x s produkčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx,

x) xxx ovocné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x zastavěném území6) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kácení xxxxxx&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dřevin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o povolení xx xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 1 xxxxxx)&xxxx;x xxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xx kácení dřevin (§8 xxxx. 6 xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx katastrálního xxxxx x parcely, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, stručný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vlastnického práva xx nájemního xxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx x příslušným pozemkům, xxxxx-xx xx ověřit x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx žádost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyvlastnění,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx káceny, xxxxxxx druhy, xxxxxxxxx xxxx dřevin, xxxxxx xxxxx x obvod xxxxx xx xxxxx 130 xx xxx xxxx; xxx kácení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dřevin uvést xxxxxx xxxxxx plochy x xxxxxxxx druhového, xxxxxxxxx rodového xxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxxxx) xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zákres,

b) doložení xxxxxxxxxxxx práva, či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx §8 odst. 4 xxxxxx x x výjimkou xxxxxx xxxxxx xxx údržbě xxxxxxxxx porostů prováděné xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx4), xxx odstraňování xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5), x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozvod tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx kácení xxxxxx xx stavbě xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, zejména druhy, xxxxxxxxx rody xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx kmene xx xxxxx 130 cm xxx zemí; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s uvedením xxxxxxxxx, popřípadě rodového xxxxxxxxxx dřevin,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxx doložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(3) Oznámení x xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 4 xxxxxx), xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx rod.

§5

Xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx dřevin xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx dřevin xx provádí xxxxxxxxx x období jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ZÁKONA X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

§6

Xx xxxxxxxx č. 395/1992 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxx x. 105/1997 Xx., xxxxxxxx č. 200/1999 Xx., vyhlášky x. 85/2000 Xx., vyhlášky x. 190/2000 Xx., xxxxxxxx x. 116/2004 Xx., vyhlášky x. 381/2004 Sb., vyhlášky x. 573/2004 Xx., xxxxxxxx č. 574/2004 Xx., xxxxxxxx x. 452/2005 Sb., xxxxxxxx x. 175/2006 Xx., xxxxxxxx č. 425/2006 Xx., vyhlášky č. 96/2007 Xx., xxxxxxxx x. 141/2007 Xx., xxxxxxxx x. 267/2007 Xx., xxxxxxxx x. 60/2008 Xx., vyhlášky x. 75/2008 Xx., xxxxxxxx č. 30/2009 Xx., vyhlášky x. 262/2009 Xx., xxxxxxxx x. 189/2010 Xx., xxxxxxxx x. 17/2011 Xx. x xxxxxxxx x. 393/2012 Xx., xx §8 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 15. července 2013.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 189/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

222/2014 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 189/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2014

86/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 189/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 222/2014 Xx.

x xxxxxxxxx 1.4.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 písm. x) vyhlášky č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Příloha vyhlášky č. 26/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4) §47 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Xx.

5) §24 xxxx. 3 písm. g), §25 xxxx. 3 xxxx. g), §58 xxxx. 1 xxxx. x) a §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.