Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2019.


Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
189/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

Vymezení pojmů §1

Nedovolené zásahy do dřevin §2

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení §3

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a o závazné stanovisko ke kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin §4

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí §5

ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA VYHLÁŠKY, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

189
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví podle §79 odst. 4 xxxx. d) x x xxxxxxxxx §8 xxxx. 3 x 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 349/2009 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXX DŘEVIN X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxx, prorůstají nebo xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dřevin xxxxxx ve xxxxx 130 xx nad xxxx xxxxxxxxxxx 80 xx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx přesahuje uvedené xxxxxxx, posuzuje xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx funkcemi xxxxxxx soubor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx člověka, jako xx xxxxxxxxx prašnosti, xxxxxxx hluku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx působení xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stromořadím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pravidelnými xxxxxxxxx; xxxxx-xx v xxxxxxxx úseku xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx stromořadí; za xxxxxxxxxx xx nepovažují xxxxxx rostoucí v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dřevin xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dřevin, xxxxx xxxxxxx podstatné xxxx xxxxxx snížení xxxxxx ekologických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx následně xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx nejedná, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx zachování nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx péče x xxxxxxx chráněný xxxx xxxxxxxx xxxx živočicha, x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx doporučených xxxxxxxx.

§3

Velikost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx, xx předpokladu, xx tyto nejsou xxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx], náhradní xxxxxxx (§9 odst. 1 xxxxxx) xxxx stromořadí, xx podle §8 xxxx. 3 zákona xxxxxxxxxx

x) pro dřeviny x obvodu kmene xx 80 cm xxxxxxxx xx xxxxx 130 xx nad xxxx,

x) xxx zapojené xxxxxxx dřevin, xxxxx xxxxxxx plocha xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxxx 40 x2,

x) xxx porosty energetických xxxxxx nebo vánočních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pěstovaných pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dřevní xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xx 10 let,

d) xxx xxxxxx dřeviny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x zastavěném xxxxx6) xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx zahrada xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§4

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;x x závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx dřevin

(1) Xxxxxx x povolení xx xxxxxx dřevin (§8 odst. 1 xxxxxx)&xxxx;x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxx dřevin (§8 odst. 6 xxxxxx) musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí podání xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nachází, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele x příslušným pozemkům, xxxxx-xx xx ověřit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro žádost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxx stanovisko xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx dřevin, jejich xxxxx x obvod xxxxx xx xxxxx 130 cm xxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dřevin xxxxx xxxxxx xxxxxx plochy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

d) zdůvodnění xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zákres,

b) doložení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xx ověřit x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx4), xxx odstraňování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soustav5), x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx xxx xxxxxx tepelné xxxxxxx prováděném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x při kácení xxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rody xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx ve xxxxx 130 xx xxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dřevin,

d) zdůvodnění xxxxxxxx a

e) x xxxxxxx kácení dřevin xxxxx §8 xxxx. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byly splněny xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(3) Oznámení x xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 4 xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxx x druh, xxxxxxxxx xxx.

§5

Xxxxxx, xx xxxxxx xx kácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X OCHRANĚ PŘÍRODY X XXXXXXX

§6

Xx xxxxxxxx č. 395/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 105/1997 Xx., xxxxxxxx x. 200/1999 Xx., xxxxxxxx x. 85/2000 Xx., xxxxxxxx x. 190/2000 Xx., xxxxxxxx x. 116/2004 Xx., xxxxxxxx x. 381/2004 Sb., xxxxxxxx x. 573/2004 Xx., xxxxxxxx č. 574/2004 Xx., xxxxxxxx x. 452/2005 Xx., xxxxxxxx x. 175/2006 Xx., xxxxxxxx x. 425/2006 Xx., vyhlášky č. 96/2007 Xx., xxxxxxxx x. 141/2007 Sb., xxxxxxxx č. 267/2007 Xx., xxxxxxxx č. 60/2008 Sb., xxxxxxxx x. 75/2008 Sb., xxxxxxxx x. 30/2009 Xx., xxxxxxxx x. 262/2009 Sb., xxxxxxxx x. 189/2010 Xx., xxxxxxxx x. 17/2011 Xx. x vyhlášky x. 393/2012 Sb., xx §8 zrušuje.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 15. července 2013.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 189/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

222/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 189/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x povolování jejich xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2014

86/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 189/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x povolování xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 222/2014 Xx.

x xxxxxxxxx 1.4.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx č. 26/2007 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x nemovitostem, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx vyhláška).

4) §47 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 150/2010 Xx.

5) §24 odst. 3 písm. x), §25 xxxx. 3 xxxx. g), §58 xxxx. 1 xxxx. x) x §59 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.