Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.03.2013 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

63/2013 Sb.

Zrušovací ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
63
XXXXXXXX
xx dne 28. xxxxx 2013,
kterou xx xxxx vyhláška x. 503/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxxxxx
Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxx §193 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 350/2012 Xx.:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx "veřejnoprávní xxxxxxx a" xx xxxxxxx a doplňují xx slova "a xxxxxxxxxx řádu".
2. X §1 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti
a) xxxxxxx o územně xxxxxxxxx informaci,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o záměru x území a x podání xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) žádosti x xxxxxx rozhodnutí xx zjednodušeném řízení,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx souhlasu.".
3. X §1 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "obsahové" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxx.
4. X §1 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahové náležitosti
x) ohlášení xxxxxx xxxxxxxxx v §104 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ohlášení xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxx x nim xxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x změně x užívání stavby, xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx stavby x rozhodnutí, jímž xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrolní prohlídce xxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
5. §2 xxx:
"§2
(1) Xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace, x xxxx xxxxxxx xxxx (§21 odst. 1 xxxxxxxxxx zákona),
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx,
x) xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx.
(2) K žádosti x územně plánovací xxxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx situaci v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxx xx okolí (xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx apod.).".
6. V části xxxxx se x xxxxxxx xxxxx XX xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".
7. X §3 xxxx. 1 se xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "1".
8. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "1" x slova "x. 4 k této xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x. 1 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx staveb".
9. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxx x vlivu stavby xx životní xxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx ", x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxx x místě xxxxxx, xx xxxxx vyhotoveních" xxxxxxx.
11. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
12. V §4 xxxx. 2 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "2" x xxxxx "č. 6 x této xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx podmínky x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "x. 2 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx staveb".
13. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxx změny xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. X §4 xxxx. 4 xx xxxxx ", a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx změny xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
15. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx
(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx užívání xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části X formuláře žádosti x vydání rozhodnutí x xxxxx vlivu xxxxxxx stavby xx xxxxx (xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.".
16. X §6 xxxx. 1 a 2 xx číslo "7" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
17. V §6 xxxx. 3 xx xxxxx ", x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx" zrušují.
18. X §7 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "8" nahrazuje číslem "5".
19. X §7 xxxx. 3 xx slova ", x není-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad x místě xxxxxxxxxx xxxxx, ve třech xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
20. Xx §7 xx xxxxxx nový §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§7x
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(X §94x xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x. 6 k xxxx vyhlášce) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dvou vyhotoveních, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx další xxxxxxxxxx.".
21. X xxxxx xxxxx se x xxxxxxx hlavy XXX xxxxx "4" xxxxxxxxx číslem "5".
22. X §8 xxxx. 1 se xx začátek xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxx xxxxx x".
23. V §8 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), které zní:
"x) xxxx x xxx, kde xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.".
24. V §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx X3.".
25. X §9 xxxx. 1 se xx xxxxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx a".
26. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxx".
27. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "maximální".
28. X §9 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx, xx x staveb xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78 xxxx. 6 stavebního xxxxxx), xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.".
29. X §9 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxx xx označena xxxx nezpůsobilá xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxx označena xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
30. X §9 odst. 5 xx slova "xxxxxx současného stavu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx situaci" x xxxxx "č. 4 x této xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x. 1 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx".
31. X §10 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx a) vkládají xxxxx "katastrální území,".
32. X §10 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §104 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxxxx xxxxxx nebude x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78 xxxx. 6 stavebního xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".
33. X §10 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxx současného xxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "x. 6 x této xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x. 2 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx".
34. §11 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§11
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) a náležitostí xxxxxxxxxxx x §92 xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx
x) xxxxxxxx stavby, xxx xx změna xxxxx užívání xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xx stavba xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx užívání xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavby s xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx civilizačních, kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí,
x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx,
x) užívání xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx celkovou xxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jejích xxxxx x xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxx xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
35. X §12 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx,".
36. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx situaci".
37. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "území x" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, xxxxxxxxxxx území,".
38. V §13 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celkovou xxxxxxx".
39. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§13x
Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx
(X §94x xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Výroková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx stavby a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výrok x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitosti uvedené x §9 xxxx. 1 x 2, x xxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x c); xxxxxxxx příloha má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 5.
(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §18x.".
40. X xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§13b
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(X §95 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v přílohách x. 1 až 4 x této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx řízení žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x částech C xxxxxxxxx jednotlivých žádostí x xxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí (xxxxxxx x. 1 xx 4 x xxxx vyhlášce) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 xx 3 x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.".
41. V xxxxxxx §14 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".
42. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" zrušují.
43. X §14 odst. 2 xx xxxxx "§11 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx. 3".
44. X §14 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx X3.".
45. Xxxxxx §15 zní:
"Xxxxxx x xxxxxx souhlas
(X §96 xxxx. 10 stavebního xxxxxx)".
46. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "9" se nahrazuje xxxxxx "7".
47. X §15 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
48. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "oznámení xxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", slova "xxxxxxxx x xxxxxx x území x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "7".
49. X §15 odst. 4 se xxxxx ", x xxxx-xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxx x místě xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
50. Xx §15 se xxxxxx xxxx §15a, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§15x
Xxxxxx xxxxxxx
(X §96 xxxx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Xxxxxx xxxxxxx kromě náležitostí xxxxxxxxxxx x §96 xxxx. 4 stavebního xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) v případě xxxxxxxxxx stavby, vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx velikost, xxxxx x xxxx x základní xxxxx x xxxx kapacitě,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx území.
(2) Xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stavebně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx územního souhlasu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx celkovou xxxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx vazeb a xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxx xxxx xxxxxx využívání.".
51. X xxxxxxx xxxxx xxxx se slova "78 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "78x xxxx. 10".
52. X §16 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx" x číslo "5" xx nahrazuje xxxxxx "3".
53. X 17 odst. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx x".
54. V 18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "uvedením" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxxx území x parcelních čísel".
55. Za xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx části xxxxx xx dvanáctá, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
§18x
Náležitosti xxxxxxxx
(X §105 xxxxxxxxxx zákona)
Ohlášení xxxxxx uvedené v §104 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx stavby (§2 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§118 xxxx. 4 stavebního xxxxxx), xxxxx podléhala xxxxxxxx, stavebník xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze x. 8 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.
XXXX OSMÁ
POVOLENÍ XXXXXXXX
§18x
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(X §110 xxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx formuláři, xxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx. X žádosti xxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxx X xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce.
§18c
Xxxxxxxx povolení
(K §115 xxxxxxxxxx zákona)
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxxx
a) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx území, parcelní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě číslo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx povoluje,
c) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx komplexnosti x plynulosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, úprav xxxxx xxxxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
a) xxxxxxxxx xxxxxx požadavků uplatněných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x napojení xx xx,
x) xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x název a xxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §122 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx, xx stavbu xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx podmínky, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx výstavby, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx staveniště,
x) xxxxxxxxxx statických xxxxxxx,
x) provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x řízením xxxxx §141 xxxxxxxxxx zákona xx samostatným výrokem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sousedním xxxxxxx xxxx stavbě (druh xxxxx, rozsah záboru, xxxx xxxxxx prací).
§18x
Náležitosti xxxxxx
(X §115 stavebního xxxxxx)
Xxxxxx, který xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; pokud xxxx znám, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x vybraném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavebnímu úřadu,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§18e
Náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(X §116 stavebního zákona)
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx nahrazuje stavební xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §18x použije xxxxxxx.
(3) Přílohu veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx projektová xxxxxxxxxxx, zpracovaná v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§18x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(X §117 xxxxxxxxxx zákona)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podává na xxxxxxxxx, jehož obsahové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx připojí přílohy xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx.
§18x
Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx
(X §117 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Autorizovaný xxxxxxxxx v certifikátu xxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x účel xxxxxx xxxx její xxxxx, u dočasné xxxxxx xxxx jejího xxxxxx,
c) identifikační xxxxx o projektové xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) vyhodnocení, xxx x xxx xxxx splněny požadavky xxxxx §111 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx zákona, s xxxxxxxxx popisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
e) xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxx, otisk xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx certifikátu.
(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor x xxxxxxxxxxx připojí
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby,
x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v rozhodující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXX
§18h
Xxxxxxxx x xxxxxxx stavby
(X §120 xxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 11 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části X xxxxxxx č. 11 x této vyhlášce.
§18x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(X §122 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Žádost x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 12 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx se připojí xxxxxxx uvedené v xxxxx X xxxxxxx x. 12 x xxxx vyhlášce.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) identifikační údaje xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx parcelního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx o zkušebním xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§18x
Xxxxx x struktura certifikátu
(X §122 stavebního xxxxxx)
Autorizovaný inspektor x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx stavba xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x změny xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx provést xxxxxx,
d) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx,
g) xxx xxxxx a příjmení, xxxxxx, xxxxx razítka x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§18k
Xxxxxxxxx užívání xxxxxx
(X §123 stavebního xxxxxx)
Xxxxxx o xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxxxxx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze x. 13 k xxxx xxxxxxxx. K žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v části X xxxxxxx x. 13 k xxxx xxxxxxxx.
§18l
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(K §127 xxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxx v užívání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxx právo změnit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 14 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx X xxxxxxx x. 14 x xxxx vyhlášce.
§18x
Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(K §127 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Souhlas stavebního xxxxx xx změnou x užívání xxxxxx, xxxxx není podmíněna xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx užívání,
x) vymezení xxxxxx xxxxx užívání stavby.
(2) X xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX ÚPRAV X XXXXXXXX
§18x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
(X §128 xxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, terénních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 15 k xxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xx připojí přílohy xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx x. 15 x xxxx xxxxxxxx.
§18x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
(X §128 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx o xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx o místu xxxxxx uvedením katastrálního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx provedení xxxxxxxxx prací.
(2) Xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx rozhodnutí2) a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými se xxxxx potřeby zajistí
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx požadavků dotčených xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx,
x) povinnost xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx stavebního podnikatele, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx x stavby, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky,
x) postup x xxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxxxx zajištění stability x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx technické infrastruktury, xxxxxxx na přilehlých xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx jejího uložení.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §141 xxxxxxxxxx zákona se xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx (xxxx xxxxx, xxxxxx záboru, doba xxxxxx xxxxx).
XXXX XXXXXXXXX
KONTROLA XXXXXX
§18x
Xxxxx xx xxxxxxxx nápravy
(X §134 stavebního xxxxxx)
Xxxxx xx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx správního xxxx,
x) označení stavby xxxxxxxx xxxxx x xxxxx stavby, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxx nápravy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předloženy, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxx splnění xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx nevyhovění výzvě.
§18x
Rozsah xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(X §134 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončené xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx
a) xx stavba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx,
x) xxxxxx neohrožuje xxxxx a xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, archeologické nálezy x xxxxxxxx stavby,
x) se při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxx snižuje,
x) xxxx odstraněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby,
x) xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jednoduchý xxxxxx x xxxxxx [u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §104 odst. 1 xxxx. x) xx x) stavebního xxxxxx],
x) xxx xxxxxx provádí xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx záměry xxxxxxx v §103 x 104 xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx charakteru xxxxxx xx stavební xxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx vytyčení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hloubku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxx, seismicita, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě předložených xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx deníku xxxx x xxxxxxxxxxx záznamu x stavbě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. hydroizolace, xxxxxxx x hlukové xxxxxxx).
§18x
Stavební xxxxxxxxx
(X §138 xxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxx příspěvek, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxx2)
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje, ze xxxxxxx musí xxx xxxxxx, xx jde x náklady na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplácen,
x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx místě x xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxxx částek,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX TECHNICKÁ XXXXXXXX
§18s
(K §14 x 155 xxxxxxxxxx xxxxxx)
(1) Xxxxxxxxx x výskytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx
1. označení xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx (kraj, xxxx, xxxx obce, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, katastrální území, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx, např. xxxxxxx, xxxxxxxxxx GPS xxxx.),
4. xxxx xxxxxx xxxx zařízení,
5. xxxxxxx popis xxxxxxxx,
6. xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx zdraví osob xxxx zvířat, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx škodám xx xxxxxxx,
7. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
8. xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Hasičský záchranný xxxx České xxxxxxxxx x xxxxx),
x) xxxxxxxxxx údaje
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx xxxx zařízení (x fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu; u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx),
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uživatele xxxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx osoby xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx osoby název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno),
3. xxxxx x xxxxxxxx rozestavěné stavby (x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xx uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, datum xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx),
4. údaje x xxxxxxxxx dokončené xxxxxx (x rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jednací),
5. xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
6. xxxxx o xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx),
7. údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx),
8. xxxxx x stavbyvedoucím (xxxxx, příjmení x xxxx evidenční číslo), xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
9. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx, působí-li na xxxxxxxxxx,
11. xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
12. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx projektanta x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx prevence xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poruchy xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx sedmá xx xxxxxxxx xxxx část xxxxxxxx.
56. Přílohy x. 1 xx 9 xxxxx:
"Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx č. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>
Příloha x. 5 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 503/2006 Xx. >>>
Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 8 k xxxxxxxx č. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 9 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>".
57. Xx xxxxxxx x. 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 10 xx 15, xxxxx xxxxx:
"Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 503/2006 Xx. >>>
Příloha x. 11 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx č. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 13 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx č. 503/2006 Xx. >>>
Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 526/2006 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 29.3.2013.
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.