Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
479/2012 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
479
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2012,
kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 387/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Hradní stráže (x vojenských znacích x xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6 zákona x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 147/2010 Xx., x xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 387/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nošení x xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo státním xxxxxxxx xxxxx znakem Xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx mění xxxxx:
1. V §3 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx "Vojenským xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx béžovém xxxxxxx, xxxxxxxx, reprezentační, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "x jednotek" xxxxxxx.
4. X §3 odstavec 4 xxx:
"(4) Vyobrazení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x této xxxxxxxx.".
5. X §3 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Vyznamenání, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosí x xxxxx pořadí:
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a další xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) vojenské xxxxxxx,
d) xxxxxxx, xxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dekorací xxxxxxx Xxxxxxxxx historickým ústavem.".
6. V §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx stejnokrojové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx hlavy, domovenky, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, lemovky, xxxxxxx, xxxxxxxx znaky, xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kovové xxxxxxx odznaky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, šňůry, xxxxxxxx pásky a xxxxx.".
7. V §5 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Tištěné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Vojenskou xxxxxxx, zimních bundách 2000, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kombinézách x xxxxxxxxx xxxxxxx x kalhotách xxxxxxxxxxx xxxxx x košilích.".
8. X §5 xxxx. 3 xx xxxx xxxx a xxxxxxxx nahrazují xxxxxx "Xx xxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx x zeleném nebo xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx tištěné nebo xxxxxxxx hodnostní označení xx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v zeleném xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uvedeno x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx.".
9. X §5 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáků Xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx vyšívané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.".
10. X §5 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xx čepici, xxxxxx, xxxxxxx, kloboučku x xxxxxxxx xxx vojáky x xxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx zimní xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
11. V §5 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:
"(6) Na čepici, xxxxx čepici, lodičce, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx Hradní xxxxxx x Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx nenosí. Xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxx umístěna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmenšeném xxxxxxxxxx.".
12. X §6 x názvu xxxxxxxxx xx xxxxx "vojenských xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
13. X §6 xx xxxxx "nárameníku" xxxxxxxxx xxxxxx "náramenících".
14. X §6 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) X xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Vyobrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, lodičce, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje je xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx.".
15. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10, xxxxx xxxxx:
"(9) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx umístěna xxxxxx xxxxxxxxx označení ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Xx xxxxxxxxx rukávů xxxxxxxxx stejnokroje xx xxx xxxxxxxxx sbor xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx praporčíci používá xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnostní xxxxxxxx, xxx hodnostní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a hodnostní xxxx generálové xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
16. X §7 v xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
17. X §7 xx slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxxx".
18. V §7 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxxxxx vojenského stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnosti
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
19. X §7 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
20. V §8 x názvu xxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokrojích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
21. X §8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje" a xxxxx "letních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "letního xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje".
22. X §8 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xx rukávech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lemovanou x xx rukávech xxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx x tmavomodrou xxxxxx xxxxxxx lemovanou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy,
x) xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy.".
23. X §8 odstavec 6 zní:
"(6) Xxxxxxxxxx reprezentačního stejnokroje Xxxxxx stráže xxxx x hodnostního xxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x nižších xxxxxxxxxx se zlatovou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx zlatovou lemovkou.".
24. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
25. Xx §8 se xxxxxxxx xxxx §8x x 8x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§8x
Hodnostní xxxxxxxx Xxxxxx stráže xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
(1) Na náramenících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mužstva x xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx umístěno xxxxx xxxxxxxx,
x) svobodnice xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poddůstojníků x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnostní pásky,
x) xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx červené xxxxxxxxx pásky,
x) xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx červené xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx praporčíků x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xx umístěn xxxxx bílý xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx hodnostní xxxxx,
x) praporčice jsou xxxxxxxx tři xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx umístěny xxxxx bílé xxxxxxxxx xxxxx,
e) štábní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx malá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx náramenících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) poručice xxxx xxxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,
b) nadporučice xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zlatové třícípé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx jedna velká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx xxxxxxxx hvězdy x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx pěticípé xxxxxx x zlatová lemovka.
§8x
Hodnostní xxxxxxxx Xxxxxx stráže xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky x blůze a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Hradní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx Hradní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 4 x 5.".
26. V §9 v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx stejnokrojů" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
27. X §9 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx náramenících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
a) xxxxxxx jsou umístěny xxx xxxxx zlatové xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zlatové xxxxxxx hvězdy,
c) xxxxxxx xxxx umístěny xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
28. X §9 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
29. X §9 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou tmavomodré xxxxx. Nárameníky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx barvy.".
30. V §9 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx stejnokrojů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
31. X §10 x xxxxx xxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "reprezentačního xxxxxxxxxxx".
32. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) poručík xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x červená xxxxxxx,
x) kapitán xxxx xxxxxxxx čtyři velké xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x červená lemovka.".
33. V §10 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "náramenících".
34. X §10 xx xxxxx "vojenského" xxxxxxx.
35. X §10 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tmavomodré xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx barvy.".
36. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "reprezentačního xxxxxxxxxxx".
37. V §16 se odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
38. Xxxxxxx č. 3 xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx béžovém xxxxxxx".
39. V xxxxxxx x. 5 x názvu xxxxxxx xx xxxxx "polních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zeleném nebo xxxxxxx xxxxxxx.".
40. Xxxxxxx x. 6 xxx:
"Vyobrazení hodnostního xxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
41. Xxxxxxx x. 7 zní:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
42. Xxxxxxx x. 8 xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Hradní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
43. Xxxxxxx x. 9 xxx:
"Xxxxxxxxxx hodnostního označení Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
44. Xxxxxxx č. 10 xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx republiky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxx x. 257/1999 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx Xxxxxx stráže, způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx platným rozeznávacím xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx techniky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx symbolem xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2014.
2. Vojenské přípojné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2011 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem xx 31. xxxxxxxx 2014.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.
Xxxxxxxxxx:
Mgr. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 387/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, reprezentačního, xxxxxxxxxx stejnokroje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Příloha x. 5 k xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stejnokroji x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.
Vyobrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro hodnostní xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vyobrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Armády České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx studia ve xxxxxxxx vysoké škole x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vysoké xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje
-
Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 387/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení Hradní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
-
-
-
-
-
Příloha x. 9 k xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx reprezentačního stejnokroje

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 479/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.