Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
479/2012 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
479
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 387/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx platným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx znakem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx stráže (x vojenských xxxxxxx x stejnokrojích)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 147/2010 Xx., x xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v záloze:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 387/2010 Sb., x xxxxxxxxx vojenského xxxxx x národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich nošení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo státním xxxxxxxx anebo xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stejnokroj v xxxxxxx xxxx béžovém xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. V §3 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
3. V §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §3 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Vyobrazení xxxxxxxxx, vycházkového, reprezentačního, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stejnokroje x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx.".
5. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxxx, xxxxx a další xxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx:
x) xxxxxx vyznamenání, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx dekorací xxxxxxx Xxxxxxxxx historickým ústavem.".
6. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Drobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx hlavy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, lemovky, xxxxxxx, xxxxxxxx znaky, xxxxxxxx znaky - xxxxxx xxxxxx, identifikační xxxxxxxxx xxxxx, kovové xxxxxxx xxxxxxx, jmenovky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx pásky x xxxxx.".
7. X §5 xxxx. 3 xx xxxx třetí xxxxxxxxx větou "Tištěné xxxx vyšívané xxxxxxxxx xxxxxxxx xx používá xx xxxxxxxxx stejnokroji x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 2000, na xxxxxxx xxxxxxxxxx obleků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx blůzách x kalhotách xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx.".
8. V §5 xxxx. 3 se xxxx xxxx x xxxxxxxx nahrazují větami "Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx označení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vyšívaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na služebním xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx potisku xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce.".
9. X §5 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx vyšívané hodnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx barvy.".
10. X §5 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xx xxxxxx, baretu, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro vojáky x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx kovová xxxxxxxxx xxxxxxxx ve zmenšeném xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxx vojáky x xxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
11. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x kloboučku xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx stráže x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
12. V §6 x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
13. X §6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
14. X §6 odstavec 8 xxx:
"(8) X xxxxxxxxxxx Čestné xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx hodnostní xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xx hodnostního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx.".
15. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10, které xxxxx:
"(9) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kovová xxxxxxxxx označení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Xx manžetách xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx sbor xxxxxxx, hodnostní xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx praporčíci xxxxxxx xxxxxxxx stříbřité xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označení.".
16. X §7 x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vojenského xxxxxxxxxxx".
17. X §7 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
18. V §7 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxxxxxx u xxxxxxxx
x) poručík xxxx xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx xxxxxxx hvězdy,
x) nadporučík xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx velké xxxxxxx třícípé xxxxxx.".
19. X §7 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx stejnokrojů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
20. X §8 v názvu xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx vojenských stejnokrojích" xxxxxxxxx slovy "reprezentačním xxxxxxxxxxx xxxx".
21. X §8 xx xxxxx "reprezentačních vojenských xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx reprezentačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
22. X §8 odstavec 4 xxx:
"(4) Xx rukávech reprezentačního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lemovanou x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lemovanou xxxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxxxxxx x hodnosti
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zlatové xxxxxxx hvězdy.".
23. X §8 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x červenou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx lemovkou,
x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx tmavomodrém xxxxxxxx a x xxxxxxxx lemovkou,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
24. V §8 xxxx. 7 se xxxxx "reprezentačních vojenských xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx stejnokroji".
25. Xx §8 xx xxxxxxxx xxxx §8x x 8b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§8x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žen
(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mužstva u xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx
x) desátnice xxxx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) četařka jsou xxxxxxxx xxx červené xxxxxxxxx pásky,
x) xxxxx xxxx umístěny xxxxx červené xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xx umístěn xxxxx xxxx hodnostní xxxxx,
b) nadrotmistryně xxxx umístěny xxx xxxx xxxxxxxxx pásky,
x) xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pásky,
x) xxxxxxxxxxxxx jsou umístěny xxxxx bílé xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx malá xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězda x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx důstojníků x xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x červená xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čtyři xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxxxxxxx u hodnosti
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx jedna xxxxx xxxxxxx pěticípá hvězda x zlatová xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pěticípé xxxxxx x xxxxxxx lemovka,
x) plukovnice xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hvězdy x xxxxxxx xxxxxxx.
§8x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stráže xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hráče Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx používá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 x 5.".
26. V §9 x xxxxx xxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vojenského xxxxxxxxxxx".
27. X §9 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důstojníků x xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx umístěny xxx velké zlatové xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx umístěny xxxxx xxxxx zlatové xxxxxxx hvězdy.".
28. X §9 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "náramenících".
29. X §9 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nárameníky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx světlemodré barvy.".
30. X §9 xxxx. 5 se xxxxx "vojenských xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vojenského xxxxxxxxxxx".
31. V §10 v xxxxx xxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
32. X §10 odstavec 1 xxx:
"(1) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx x červená lemovka,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
33. X §10 xx xxxxx "nárameníku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
34. X §10 xx slovo "vojenského" xxxxxxx.
35. X §10 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta republiky xxxx tmavomodré xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx barvy.".
36. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "reprezentačního xxxxxxxxxxx".
37. V §16 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
38. Xxxxxxx x. 3 xxx:
"Vyobrazení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stejnokroje x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx".
39. V xxxxxxx x. 5 x názvu xxxxxxx xx xxxxx "polních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "služebním stejnokroji x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
40. Xxxxxxx č. 6 xxx:
"Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
41. Xxxxxxx x. 7 xxx:
"Xxxxxxxxxx hodnostního označení Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vojenského stejnokroje".
42. Xxxxxxx č. 8 zní:
"Vyobrazení xxxxxxxxxxx označení Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
43. Příloha x. 9 xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na náramenících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
44. Xxxxxxx x. 10 xxx:
"Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxx č. 257/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zobrazení vojenského xxxxx, národního rozlišovacího xxxxx x znaku Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vojenského materiálu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zobrazení vojenského xxxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx označeno xxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2014.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2011 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem do 31. xxxxxxxx 2014.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
Xxx. Peake x. x.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 387/2010 Sb.
Vyobrazení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stejnokroje a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx béžovém xxxxxxx
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
Vyobrazení hodnostního xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na vojenském xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx čekatelů po xxxx konání xxxxxxx, xx dobu studia xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx navazujícího xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx čekatelů po xxxx studia xx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 387/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
-
-
-
-
-
Příloha x. 9 k xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Příloha x. 10 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 479/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.