Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.11.2012.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis ČR, 2012 – 2017 II, FIX %
375/2012 Sb.
375
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx financí
ze xxx 1. xxxxxxxxx 2012,
xxxx xx xxxxxx emisní xxxxxxxx xxx Kuponový xxxxxxx xxxxxx dluhopis Xxxxx republiky, 2012 - 2017 XX, XXX %
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx emisní xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x dluhopisech"). Xxxx emisní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x informace o xxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spořicího xxxxxxxx dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2012 - 2017 II, XXX %.
1. Základní xxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2012 - 2017 XX, XXX %
Xxxxxxxx xxxxx: XXX-X XX, XXX %, 17 XX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 74.
Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 1,- (xxxxx: xxxxx xxxxxx česká)
Emisní xxxx: 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx dluhopisu: xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxx, v níž xxxx dluhopisy xxxxxxxxxxxx: xxxxxx česká (XXX)
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 5.11.2012
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 12.12.2016
Xxxxx xxxxx: 12.12.2012
Xxxxx xxxxxxxxxx: 12.12.2017
Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená
pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 12.12.2012 xx 12.12.2013 xx xxxx 1,00 % p. x.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 12.12.2013 xx 12.12.2014 ve xxxx 2,00 % x. a.
pro xxxxx xxxxxxxx období xx 12.12.2014 xx 12.12.2015 xx xxxx 3,00 % p. x.
xxx xxxxxx výnosové období xx 12.12.2015 xx 12.12.2016 xx xxxx 4,50 % x. x.
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 12.12.2016 xx 12.12.2017 xx xxxx 6,00 % x. x.
XXXX: CZ0001003784
2. Xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").
4. Dluhopisy xxxx upsat pouze:
a) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo honební xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx organizace xxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,
x) obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) registrovaná církev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx církví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx §124 xxxx. 2 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Hospodářská xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx č. 301/1992 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně a xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
k) veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxx zřízená xx smyslu xxxxxx č. 341/2005 Sb., o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 483/1991 Sb., o Xxxxx televizi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlase, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx tisková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 517/1992 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx,
x) Xxxx xxxx x xxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx krajů Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické vztahy x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům a xxxxxxxx některé zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
nebo
q) zahraniční xxxxxxxxx osoba s xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v písmenech x) až x),
(xxxx xxxx jako "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx").
5. Xxxxxxxxxxxx xxxx emitent xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (xxxxx: xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxx x souladu s xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydány x xxxxxx xxxx xx větším objemu xxxxx, než xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 50 000 000 000 Xx (xxxxx: padesát xxxxxxx xxxxx českých).
7. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x rámci xxxxx xxx upisování xxxxxxxx (x xxxxxxxx).
8. Xxxxxxxxx budou emitentem xxxxxxxxx k xxxxx x Xxxxx republice xxxxxx veřejné nabídky. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "distributoři"). Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, x. x., X&X XXXXX, x.x., a Xxxxxxxx xxxxx, a.s. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxxx také xx vybraných pobočkách Xxxxx xxxxx, x.x. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxx uvedení x xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx žádost x xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx distributora. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxxxx důvěryhodným způsobem xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxx 4 xxxxxx emisních podmínek. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emisním xxxxxx. Upisovatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx data ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost x xxxx xxxxxxxxx xxxxx závaznou x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Od data xxxxxxxx ceny úpisu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx upisovacího xxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxx překročení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovité xxxxxxx emise dluhopisů xxxxx xxxx 6 xxxxxx emisních podmínek xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx data ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Neuspokojeným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vrátí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx platební xxxx, x něhož xxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x žádosti o xxxx dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx k xxxx 30.11.2012, xxxx x xxxx, xxxxx xxxx emitent, podle xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dříve.
11. X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tranších xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podle bodu 10 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx počátku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx dalších tranších xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxx x převod xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx distributora. Dluhopisy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Převoditelnost xxxxxxxxx se x xxxxxxx s §26 xxxx. 6 xxxxxx x dluhopisech omezuje. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důvěryhodným xxxxxxxx osvědčit, že xxxxx xxxx osoby xxxxxxx v bodě 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po datu 12.11.2017 xxxxxxxx.
13. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx úrokovou xxxxxx xx výši, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx narůstá podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx", xxxxxxxx "xxxxxx"). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxx x datu 12.12. xxxxxxxx xxxxx 2013. Xxxxxxx xxxxxx výnosu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Připadne-li datum xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx dnem, bude xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
14. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx 12.11. počínaje xxxxx 2013. Výnos xx xxxxx výnosové xxxxxx od xxxx xxxxx xx 12.12.2013 xxxxxx osoba, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx x xxxx 12.11.2013.
15. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx v xxxx x xxxxxxxxxx počtu xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období (xxxxxxxx xxx/xxx). Xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxx xxxxx se do xxxx xxxxxxxxx započítává xx xxxx xxxxx x vypočte xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxxx počtu xxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx. Xxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx emise xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx poměrného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
16. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky. Pro xxxxxxx příjmy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. III bodu 6 xxxxxx x. 192/2012 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx čl. III bodu 6 zákona č. 192/2012 Xx.
18. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splatit xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx, nepožádá-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 19 xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nabývat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
19. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splacení xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o předčasné xxxxxxxx

Xxxxx posledního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx předčasného xxxxxxxx

2.9.2013

28.11.2013

31.12.2013

2.12.2013

27.2.2014

31.3.2014

3.3.2014

29.5.2014

30.6.2014

2.6.2014

28.8.2014

30.9.2014

1.9.2014

27.11.2014

31.12.2014

1.12.2014

26.2.2015

31.3.2015

2.3.2015

28.5.2015

30.6.2015

1.6.2015

28.8.2015

30.9.2015

1.9.2015

27.11.2015

31.12.2015

1.12.2015

26.2.2016

31.3.2016

1.3.2016

27.5.2016

30.6.2016

1.6.2016

30.8.2016

30.9.2016

1.9.2016

29.11.2016

30.12.2016

1.12.2016

27.2.2017

31.3.2017

1.3.2017

30.5.2017

30.6.2017
Xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx příslušném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx žádosti x předčasné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kusů, ve xxxxxx xxxx podána xxxxxx o předčasné xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxx datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předčasné xxxxxxxx xxx vlastněných xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 (slovy: xxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jednomu datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx splacení 100 % (slovy: xxx procent) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: pět xxx xxxxx) včetně a xxxxxxx 50 % (xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx) xxx vlastněných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 500&xxxx;000 (slovy: pět xxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splacením xxxxxxxx xxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xx výnos. Xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je veden x xxxxxxxx x xxxxxx měně x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx úpisu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámí vlastník xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxx, xx kterém xxxx podána žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx na haléře.
20. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 12.12.2017, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o předčasné xxxxxxxx podle xxxx 19 těchto emisních xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxx xxxx 22 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tímto xxxxx xxxxx úročení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx §17 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dluhopisů má xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx 12.11.2017. Xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx posledního výnosu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisů k xxxx 12.11.2017. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
21. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx zajistí vyplacení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníkům podle xxxxxx emisních xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xx sjednává xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx přístupná xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxx, převodu či xxxxxxxx xxxxxxxxx. Stejným xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx, nepodá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 22 těchto xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
22. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty všech xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxx xxxxx bodu 21 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx reinvestována xx xxxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, x x dluhopisech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 11.11.2017.
23. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx & Xxxx'x je na xxxxxx XX, společností Xxxxx'x na xxxxxx X1 a xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings xx xxxxxx XX-.
24. Dluhopisy xxxx přímými, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými závazky Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx existujícími x xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x nepodřízenými xxxxxxx Xxxxx republiky.
25. Xxxxxxx xxxxx spojená s xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx let xxx xxx, kdy mohla xxx uplatněna xxxxxx.
26. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dluhopisů xx zveřejňují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
27. Xxxxxxxx řád xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx pro všechny xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx internetových xxxxxxxxx ministerstva.
28. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právo xxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, úpisem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx splacením xxxxxxxxx, reinvesticí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
29. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 375/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.11.2012.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.