Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
350/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna horního zákona Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. VI
Přechodné ustanovení Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitosti Čl. VIII
Přechodné ustanovení Čl. IX
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Čl. X
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Čl. XI
ČÁST OSMÁ - Změna atomového zákona Čl. XII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o oceňování majetku Čl. XIII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XIV
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna energetického zákona Čl. XV
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XVI
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna vodního zákona Čl. XVII
Přechodné ustanovení Čl. XVIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XIX
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XX
350
XXXXX
xx dne 19. xxxx 2012,
kterým xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. X
Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 68/2007 Sb., xxxxxx x. 191/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 345/2009 Xx., zákona x. 379/2009 Sb., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 167/2012 Xx., se xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. e) xx bod 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx bod 3 xx xxxxxxxx xxxx xxx 2.
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx".
3. X §2 xxxx. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", popřípadě xxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx plochu xxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje plocha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx," vkládají xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxx,".
5. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx výrobek xxxxxx xxxxxx stavby.".
6. X §2 se xx konci textu xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxxx plocha xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnějšího líce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodorovné xxxxxx. Plochy xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx plocha vymezena xxxxxxxxx čarami vedenými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vodorovné xxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průmětem střešní xxxxxxxxxx xx vodorovné xxxxxx.".
8. V §3 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxx.".
9. X §4 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxxxx plánování a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4). Dotčené orgány xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx5) xxx rozhodnutí x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úkony autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xx závazný pro xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxx opatření xxxxxx povahy podle xxxxxx xxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 334/1992 Xx., o xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 289/1995 Sb., x lesích x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. V §4 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx každou xxxxxxxx samostatně.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 8.
11. X §4 odst. 5 xx číslo "3" xxxxxxxxx číslem "4".
12. X §7 xxxx. 1 xx písmeno d) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) až x).
13. §9 xx xxxxxxx.
14. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene b) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx".
15. X §12 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno c), xxxxx xxx:
"x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebně technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
16. X §12 odst. 2 xx závěrečná xxxx xxxxxxxxxx zrušuje.
17. X §13 odst. 1 písmeno x) xxx:
"c) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností8),".
18. X §13 odst. 1 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.
Dosavadní písmena x) a g) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) x x).
19. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2006" xxxxxxxxx xxxxxx "2012".
20. X §13 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 10 xxx:
"(2) Ministerstvo vykonává xxxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x staveb xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxx pro přepravu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vedeno xxx celou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x dále x staveb zařízení xxx uskladňování plynu xxxx výrobny elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 100 XX x více10).
10) Xxxxx x. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 až 7.
21. X §13 odst. 4 xx slova "g) xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2" nahrazují xxxxx "x) xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3".
22. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "x) x x odstavci 2" nahrazují xxxxx "x) a x xxxxxxxx 3".
23. Xx §13 se xxxxxx nový §13a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xxx:
"§13a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §13 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; jde-li xxxxxxxx x úředníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxx bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx právnického xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx stavebnictví, xxxx
x) střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stavebnictví x 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Úředník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nesplňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17), může xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx xx doby xxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splňujícího kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x požadavky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), maximálně xxxx xx dobu 18 xxxxxx.
17) Xxxxx x. 312/2002 Xx., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
24. X §14 se xxxxxxxxx text označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Stavební xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování provozovateli xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x rámci xxxxxx xxx činnosti. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací podle xxxx první provozovateli xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".
25. X §16 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek".
26. X §16 odst. 2 xxxx. d) xx slova "x x staveb xxxxxxxxx xxxxxxxx10)" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxxx radionuklidy x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozním xxxxxx, xxxxxxx součástí je xxxxxxx zařízení, x x staveb xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx přepravu xxxxx, zařízení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx instalovaném xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 MW x xxxx10)".
27. X §16 se xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx x dobývacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x souvislosti s xxxxxx dobýváním, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x skladů xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxx vodních xxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
28. X §16 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) X xxxxxxxxxxxxx, xxx se x konkrétním xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, platí xxxxxxxxxx příslušného ústředního xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx se stavba xxxx.".
29. X §17 odst. 1 xx xxxxx "123, 124 a 126" xxxxxxxxx xxxxx "123 x 124".
30. X §17 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx X xxxx 1 x xxxxx" x xxxxx "123, 124 x 126" xx xxxxxxxxx xxxxx "123 x 124".
31. X §18 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxx staveb, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně oplocení, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevylučuje.".
32. X §19 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx územního xxxxxxxxx xx také posouzení xxxxx politiky územního xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxx xxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území (§18 xxxx. 1). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx oblast.".
33. X §20 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.
34. X §20 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxx xxx vyvěšení xxxxxxx xxxxxxxx.".
35. X §21 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
36. X §23 xxxx. 1 x x §23 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
37. X §24 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxx x xxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx není úřadem xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx úředníka xxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) a xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
38. X §24 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "18 xxxxxx".
39. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Úředník xxxxxxxxxxx kvalifikační požadavky xxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxx do doby xxxxxxx uvedených požadavků xxxxxxxxx tuto činnost xxx odborným vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 let.".
40. X §28 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx údajů" xxxxxxxxx xxxxx "jimi xxxxxxxxxxxx údajů" a x xxxxxxxx 3 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxxx".
41. X §29 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx projedná pořizovatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řešení x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
42. V §29 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
43. X §30 xxxx. 4 xx slova "xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, aktualizaci xxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §25".
44. X §33 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxx xxxxx a dobu xxxxxx veřejného projednání xxxxxxx 30 dnů xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx připomínek xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 60 xxx xxx xxx veřejného xxxxxxxxxx. Připomínky se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Ustanovení §22 odst. 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
45. X §33 xxxx. 5 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
46. V §33 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x případných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 5 Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx podklad xxx vydání xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ze závažných xxxxxx, které Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx podkladů, se xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužuje, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx věty xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, xx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx, postupuje se xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
47. X §33 xxxx. 8 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x".
48. X §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx x".
49. V §34 xx odstavec 2 xxxxxxx a zároveň xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
50. X §35 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kritérií xxxxx xxxxxxx x. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s uvedením, xxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzena z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
51. V §35 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxx xxx podání xxxxxxxxx připomínek xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být kratší xxx 30 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxx. Připomínky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.
52. X §35 xx na xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxx xxxxx aktualizace xx xxxxxxxxxx rozvoj území xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x).".
53. X §35 xx doplňuje odstavec 5, xxxxx zní:
"(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx §33 a 34.".
54. X §36 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx území xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x politice xxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx §37 xxxx. 9 z xxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nároky xx nutno xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. a)], které xx mohly stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxx xxx xx xxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oblasti xxxxxxxxxx.".
55. V §36 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plochách xxxx xxxxxxxxxx uložit prověření xxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu; x xxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a u xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx územního xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.".
56. V §36 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
57. §37 x 38 včetně xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje
§37
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.
(2) Xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx návrhem xxxx xxxxxx (§36 odst. 2), x xxxxx xxxxxxxxx plán bude xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx záměru, xxxxx xx xxxxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zašle krajský xxxx xxxxx zadání xxxxxx oznámení záměru xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx úřad") x xxxxxxxxx zjišťovacího xxxxxx11) x orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx stanoviska orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zadání x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Krajský xxxx xxxxxx místo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx jednotlivě xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxxxxx x sousedním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxx, xx stejné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx doručí xxxxx zásad územního xxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx může k xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(5) Krajský xxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx zašle xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx přímo ovlivněno, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x konzultace xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx krajský xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Ministerstva xxxxxxxx a xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx krajský úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxx 15 xxx xxxxxx a vyzve xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k vyhodnocení xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedou xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx vztahu územních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Krajský xxxx xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2, a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ze závažných xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí sdělí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxx územního xxxxxxx xxxxx i xxx jeho xxxxxxxxxx.
(8) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že zásady xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, postupuje xx xxxxx §45x xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hledisek zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ohledem xx širší xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx, x xx xx 30 xxx xx obdržení podkladů xxxxx odstavce 7 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(10) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, xxx zahájit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§38
(1) Krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx případných xxxxxxx (§4 xxxx. 8).
(2) Xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, navrhne krajský xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx schválení xxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, xxxxx xxxx obsahovat i xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X rozsahu, x xxxxx xx xxxx podmínky odchylují xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx její xxxxxx. Zastupitelstvo xxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx projednání, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xxxxxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Dojde-li xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxxxxx pořídit xxxx xxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zpracování. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45x zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx nový xxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odůvodněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, x jakém xx xxxx pokyny xxxxxxxxx xx zprávy x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.".
58. V §39 odstavce 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx21) xxxxxx a vyhodnocení xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx obce") x xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx obce, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury (xxxx xxx "oprávněný xxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxx uplatnit xx 7 xxx xxx xxx veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány x ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxx jednání (§37 xxxx. 3) xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vyhodnocení. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
59. X §39 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx uplatnily xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx x návrhy xxxxxxxx. Pokud xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
60. X §39 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx se opakované xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx a stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45x xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx".
61. V §39 xxxx. 5 se xx xxxx první xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ve xxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx úprav projedná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
62. V §40 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx
x) výsledek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,
x) xxxxxxxx informace x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx vyhodnocení vlivů xx životní prostředí,
x) xxxxxxxxxx podle §37 odst. 7,
x) sdělení, jak xxxx xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 7 xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení včetně xxxxxxx xxxxxxxx.".
63. X §42 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx znějí:
"(1) Xxxxxxx xxxx pořídí xxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx ministerstvu, dotčeným xxxxxxx, sousedním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx připomínky x Ministerstvo životního xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx kritérií xxxxxxx x. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx posouzeny x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, x xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxx §45x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvedené xxxxx se xxxxxxxxxx.
(2) Krajský úřad xxxxxx xxxxx zprávy x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx může každý x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 1 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
64. X §42 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ho xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx do 4 xxx xx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx poslední xxxxxxxxxxx.".
65. X §42 xxxx. 4 xx za slova "xx 41" xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jen pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".
66. V §42 xx za xxxxxxxx 5 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx znějí:
"(6) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na základě §41 xxxx. 3 x 4 xxxxx xx-xx xxxxx podán xxxxxxxxxx investorem návrh xx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje z xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx x xxxxx xxxxxxx nepořizuje. Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36, §37 odst. 2 xx 10 x §38 xx 41. X návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, při pořizování xx xxxxxx na xxxxxxxx úkon, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyvoláno xxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatele, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx a xxxxxxx xx změny územních xxxxx Ministerstvo xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxx aktualizace, xxxxx změnu xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
67. X §43 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxx nadmístního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x zásadách xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxxx úřad ve xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 7 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
68. X §43 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx x změnách v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxx xxxx být souhlas x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx o xxxxxxxxx"), zpracováním xxxxxx xxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx pro její xxxxxxxx x přiměřená xxxxx xxx vložení xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§30 xxxx. 4); marným xxxxxxxxx xxxxx omezení xxxx x xxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx součástí xxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx plánu x podnětu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxx. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxx žádosti v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
69. X §43 xx xx konci odstavce 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
70. X §43 xxxx. 4 xx xx xxxxx "§43 xx" xxxxxxxx xxxxx "47, §50 až".
71. X §44 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"e) xx xxxxx oprávněného xxxxxxxxx.".
72. V §45 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
73. X §45 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
74. X §47 xxxx. 1 se xx slova "pořízení xxxxxxxx plánu" xxxxxxxx xxxxx ", na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx" x xxxxx "zastupitelem" se xxxxxxxxx slovy "členem xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zastupitel")".
75. X §47 odstavce 2 a 3 xxxxx:
"(2) Pořizovatel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeným xxxxxxx, sousedním xxxxx, xxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxx pořizování územního xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatel xxxxx zadání též xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 15 dnů xxx xxx doručení xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx připomínky. Xx 30 xxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx jako nadřízený xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxx. X xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx stanovisko, xxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 dní xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořizovateli x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45x xxxxxx o ochraně xxxxxxx a krajiny. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x podnětům uplatněným xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xxxxxxxxxx významný vliv xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx11), xxxxxx xxxxxxxxxxx xx návrhu zadání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území.".
76. X §47 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
77. X §47 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení" xxxxxxxxx xxxxx "variantního xxxxxx xxxxxx".
78. §48 x 49 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
79. §50 a 51 xxxxxx nadpisu xxxxx:
"Návrh územního xxxxx
§50
(1) Xx xxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx obec xxxxxxxxxx návrhu územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zpracovává. Xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xxxxxxx §19 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx, pokud se xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx jednotlivě xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx pořizován, x xxxxxxxxx xxxxx; krajskému xxxxx zároveň xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxx x xxxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxx k uplatnění xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům x xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx regulačního xxxxx (§43 odst. 2), xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx §37 odst. 2.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx x pořizovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a nabídne xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, pořizovatel xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx koncepce xxxxx §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoviskem xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx podkladů. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřad sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 xxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx stanovisko xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxx x prodloužené xxxxx, xx možné xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx stanoviska.
(6) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, že územní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx §45x xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx územní vztahy, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxxx, připomínek x xxxxxxxx konzultací, xx xxxxx územní xxxx xxxxx x xxx xxxx stanoviska.
(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pořizovatele xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 7, xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§51
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu územního xxxxx a zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 8); xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx projednání, výsledku xxxxxx rozporů x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se zpracovává, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxx řešení, předloží xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozporů x vyhodnocení vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. V xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10x zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce ke xxxxxxxxx. V xxxxxxx, x jakém xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.".
80. X §52 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Upravený x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx projednání21) návrhu x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, krajský úřad x xxxxxxxx obce, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.".
81. V §52 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zastavitelných xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, oprávněný xxxxxxxx".
82. X §52 xxxx. 3 větě xxxxx se xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx projednání".
83. V §52 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50) xxxxxxx.".
84. X §52 xxxx. 4 se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxx".
85. X §53 xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nadřízenému xxxxxx x vyzve xx, xxx k xxx xx lhůtě 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx úřad jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx nezbytné, pořizovatel xxxxxxx xxx obec xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.
(2) Xxxxx-xx na xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45i zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx. Příslušný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zda má xxx upravený xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §52.
(3) Xx-xx xx základě projednání xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx přepracovat, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 3.".
86. V §53 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správního xxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxx odstavce 4,
x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 5,
x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 zohledněno, x xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohledněny xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxx zastavitelných ploch.".
87. X §55 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx x xxxxx nahrazují větami "Xx xxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §47 xxxx. 1 až 4 a její xxxxxxxxx xx použije xxxxxxx §47 odst. 5. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx součástí xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §50 xx 54.".
88. X §55 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxx pořizována xx xxxxxxx zprávy x uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx dále x xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 46 x §50 xx 54 a přiměřeně xxxxx §47.".
89. X §55 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxx rozhodovat xx xxxxxxx §54 xxxx. 4 x 5, xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx x x jejím xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx změny xx xxxx postupuje obdobně xxxxx §43 xx 45, §50 odst. 2 xx 8 x §51 xx 54; xxxxxxxxxxx vlivů xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx souladu s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezpracovává. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 až 5 xx označují jako xxxxxxxx 4 xx 6.
90. V §56 xx xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx" xxxxxxx.
91. V §59 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 2) xxxx".
92. X §59 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx podkladů" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".
93. V §59 xxxx. 3 x 5 x x §60 xxxx. 1 se slova "Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx".
94. V §60 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" x x xxxxxxxx 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx plánování" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
95. X §61 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxx plán xx xxxxxxx xxx rozhodování x xxxxx, regulační xxxx vydaný krajem xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plány xxxxxxxx xxxxxx. Regulačním xxxxxx xxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx záměr, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí11), posuzují xx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x záměru
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx XX xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxx x
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 zákona x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevyloučil.
X xxxxxx případech xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nezpracovává. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x pořizování xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x záměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
96. Poznámka pod xxxxx x. 24 xx zrušuje.
97. X §61 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx prostředí xx nepoužijí. U xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupem xxxxx xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
98. X §62 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komplexních pozemkových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
99. X §63 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.".
100. X §63 se na xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx".
101. X §63 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx podklady x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx".
102. X §63 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.
103. X §64 xxxxxxxx 2 až 4 znějí:
"(2) Xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx úřad, xxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx dotčeným xxxxxxx x dotčeným obcím xxxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřad; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx písemně požadavky xx xxxxx xxxxxx x vyjádření k xxxxxxxx záměru. Xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) x d) xxxxx xxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx vyjádření, ve xxxxxx uvedou xxxxxxxxx xx xxxxx zadání, x xxxxxxxxx k xxxxxxxx záměru. Orgán xxxxxxx xxxxxxx uplatní xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx podle §45x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záměru. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyjádření a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x současně xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.".
104. V §64 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xx xxxxxxx uplatněných vyjádření, xxxxxxxxxx a závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovisko x xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx označují jako xxxxxxxx 6 a 7.
105. X §65 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
106. X §65 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.
(3) Pořizovatel oznámí xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §64 odst. 2 písm. b) x x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulačního plánu x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejméně 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
107. X §65 xx doplňují xxxxxxxx 4 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxx x pořizovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx x vyjádření pořizovatel xxxxx v kopii xxxxxxxxxxx úřadu.
(5) Xxxxxxxxx úřad uplatní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx podkladů, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužuje, nejdéle xxxx x 30 xxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplatní xx xxxxx podle xxxx druhé xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx možné xxxxxxxxx xxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxxxx se xxxxx §45x xxxx. 9 xx 11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxxx upravení xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.".
108. X §66 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx navrhovaným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx spojených s xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxx".
109. X §66 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx ", popřípadě xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
110. X §66 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; x xxxxxxx, že xxxxx klade xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastníky veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a čase xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x smlouvu x obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
111. V §66 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxx krajský xxxx xx stanovisku xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx, xx regulační plán xx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §45x xxxx. 9 xx 11 zákona x ochraně xxxxxxx x krajiny. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. b).".
112. §67 a 68 xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§67
Řízení o xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx projednání pořizovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx projednání21) xxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx koná nejdříve 15 xxx ode xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obec, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx do 7 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x §85 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx, ve xxxxxxx musí uvést xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx společného xxxxxxx (§65 odst. 3 až 6) xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxxxxx x námitkám xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Ke xxxxxxxxxxx, námitkám x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.
(4) Pořizovatel xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx, xxx x xxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx za to, xx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§68
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx
(1) Pokud xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxx xxxx úpravu návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxxx.
(2) Dojde-li na xxxxxxx xxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx regulačního plánu, xxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxxxx příslušného úřadu x stanovisko příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45x zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxx xxxx xx stanovisku xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67.
(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, postupuje xx obdobně podle §65 odst. 2 xx 6, §67 x xxxxxxxxx podle §66.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx soulad návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) s politikou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických xxxxxx v xxxxx,
x) s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu je xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 4,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů,
x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxx x posouzení xxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xx xxxxxxx prostředí,
x) sdělení, xxx xxxx stanovisko podle xxxxxxx c) xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
113. X §69 xxxx. 2 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx číslem "4".
114. §71 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§71
Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x zrušení regulačního xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xx nestanovuje. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx regulační plán xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx jej xxxxx.
(2) Ustanovení x nahrazení územního xxxxxxxxxx regulačním xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 3 roky xxx xxx nabytí xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx lhůta xxxxx, xxxxxxx však 5 xxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Regulační xxxx xxxx nepozbývá xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx na xxxxxxx žádosti podané x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxxx podaného x xxxx platnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účel x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xx základě xxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx-xx na xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.
(3) Regulační xxxx x xxxxxxx lze xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §61 až 65 x obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §67 až 69. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61, 67 a 69, xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x podnětu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxx. Xx té xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx regulačního xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x touto xxxxxx plánovací dokumentací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx změně x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx souladu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Do xx doby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx zásadami xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxx. Při xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx změně x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Regulační plán xxxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx stavební xxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, ke xxxxxxx xx regulační xxxx vztahuje; to xxxxxxx, byla-li realizace xxxxxx xxx zahájena. Xxxxxxxxx plán xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx 5, a to xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x prokáže-li xxx, xxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající, xx mu tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx náhradě xxxxxxx xxxxx §102.
(8) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, je obec xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx zrušení. Při xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně podle §61 x §64 xxxx. 2 xx 7 a xxxxxxx xxxxx §65 x §67 xx 69, xxx zrušení xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxx-xx ke xxxxxxx celého xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pořizování xx xxxxxx xx xxxxxxxx úkon, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zpochybněn, xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pořizován.".
115. §72 až 75 se včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 až 31 xxxxxxx.
116. X §76 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx užívání xx xxxxx".
117. X §77 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx území,".
118. X §77 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
119. §78 xxx:
"§78
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §78x.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx nevydává, xxxxx xxx nahrazuje xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxx xxxxx §94a, jsou-li xxxxxxxx x území xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxx území xxxxx xxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxx §96x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx souhlasem s xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Pokud xx xxxxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx (§78x) x xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou (§116), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení.
(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx xx nevylučuje xxxxxx xxxx, ochrana xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
120. Za §78 se xxxxxx xxxx §78x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§78x
Veřejnoprávní smlouva
(1) Stavební xxxx xxxx uzavřít xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx využití xxxxx x x xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx životní xxxxxxxxx.
(2) Žadatel předloží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx údajů x podmínek vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx §90. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede osoby, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X návrhu připojí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na podkladě xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xx záměr xxxxxxxxxx, xxxx smlouvu xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx souhlas xxxxx §86 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx předložení z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po dobu 8 xxx. Stavební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijme, xxxx odmítne x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxx x uzavřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyznačení xxxxxxxxx.
(5) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx x uzavření veřejnoprávní xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po dobu 15 xxx. Veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 nebo 16 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Účinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let. Xxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx účinnosti vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx-xx v xxxx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx-xx x xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx území xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx oznámení stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx její účinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.
(7) Účinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze prodloužit; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx předložen xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx prodloužení xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx §93 odst. 3.
(8) Veřejnoprávní xxxxxxx pozbývá účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx, xx upustil xx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zahájena. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx za xxxxxxxx §94 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Veřejnoprávní xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx opatření.
(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ve xxxx v přezkumném xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nelze vydat xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxx územní rozhodnutí, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".
121. V §79 xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxx do 0,6 x2 umisťovaná xxxx ochranná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pro vlajky xx xxxxx 8 x,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na zemědělské xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, xxxxx-xx o vodní xxxx,
x) signální xxxx, signály a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení x xxxxxxxx pro xxxxxxxx informace na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx zdi xx xxxxx 1 x, xxxxx nehraničí s xxxxxxx přístupnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích,
h) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavby xxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící x připojení sousední xxxxxxxxxxx,
j) antény xx xxxxx 8 x včetně xxxxxx xxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zřízené k xxxxxxx lesních porostů xxxx zvěří na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem založení xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxx podezdívky, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trasy,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x výšky, xxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx díla, důlní xxxxxx xxx xxxxxxxx x stavby v xxxxxxxxxxx lomech a xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx do 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x od hranice xxxxxxx, bez xxxxxxxxxxx,
x) stavba do 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x výšky x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxx podmiňuje bydlení xxxx xxxxxxxx rekreaci, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v odstupové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků nejméně 2 x, plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x celkové xxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx 40 x2 zastavěné xxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx domu nebo xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx umístěný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 2 m xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlaží, xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx, x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 m xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx59), xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího ochranného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x), x), x), x), x) a x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx nemovité kulturní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx32).
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na záměry xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 vyžadují xxxxxxxxx zemních xxxxx xxxx terénních xxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx.
59) Xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
122. X §79 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx x umístění stavby xxx územní xxxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxx x udržovací xxxxx.".
123. X §80 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"c) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výstavní xxxxxx,".
124. X §80 xxxx. 2 xxxx. e) se xxxxx "xxxxxxxxxxx výměru 300 x2" xxxxxxx.
125. X §80 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Rozhodnutí x xxxxx využití xxxxx xxx územní souhlas xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx x výměře xx 300 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladové xxxx výstavní xxxxxx xx 300 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,
x) xxxxx druhu pozemku x xxxxxx xx 300 x2,
x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, jimiž xx xxxxxxxxx nemění přirozená xxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) úpravy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx schopnost vsakování xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xx pozemku xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxx schopného xxxxxxxx dešťové vody xx jejich provedení xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx stavby xxx xxxxxxxx rekreaci.".
126. X §80 xx doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx záměry xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12).".
127. §81 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§81
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na území
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx užívání stavby, xxxxx má vliv xx životní xxxxxxxxx xxxx nároky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území vyžadují xxxxxx xxxxx v xxxxxxx stavby, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí11) xxxx mají xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
128. X §82 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx na xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova ", xxxx oprávněnou xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§101)".
129. X §82 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx", slovo "xxxxx" x slova ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.
130. X §82 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxx "Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záměr. Xxxxxxx nelze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
131. X §85 odst. 2 xxxx. x) xx slova ", xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x)" xxxxxxx.
132. X §85 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x písmeno x) xx zrušuje.
133. §86 x 87 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 znějí:
"§86
Xxxxxx o xxxxxx územního xxxxxxxxxx
(1) Žádost o xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podle správního xxxx základní xxxxx x požadovaném xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavbám xx xxxx, xxxxxxxx může xxx xxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo stavbám, xx kterých xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx práva xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stanoviska, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 nebo x xxxxxxx stanovisko vydávané xxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx veřejné dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) dokumentaci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxxxx dokumentaci x dokladovou xxxx.
(3) Jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxxx x právu xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastníka; to xxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxx stavbu xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx překračovat xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xx hranicí pozemku xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxx žadatele x xxxxxx doplnění x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x žádosti x xxxxxx územního xxxxxxxxxx účastníci řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxx příloh, xxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis. Xxxxxxxxxxx xxxxx využití xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dokumentací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60), xxxxx upravují xxxx xxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§87
Zahájení územního xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx řízení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ústní jednání, x xx-xx xx xxxxxx, spojí xxx x ohledáním xx xxxxx; oznámení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx od ústního xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx poměry x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Upustí-li xxxxxxxx xxxx od ústního xxxxxxx, stanoví lhůtu, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení uplatnit xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší než 15 dnů. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x řízení xx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx; x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §85 xxxx. 1 x v §85 xxxx. 2 xxxx. x) x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx, xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx umisťovaných x území, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nařídí x xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx veřejnosti veřejnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxxxx. Xx tuto dobu xxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxx nahlédnout xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatel xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x o xxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, byla bezodkladně xxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx x oznámení, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o žadateli, x předmětu xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jednání. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistickou xxxxxx xxxxxx a xx xxxx vliv xx xxxxx. Xxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx vyvěšením xx xxxxxxxx deskách příslušných xxxxxxxx xxxxx; xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stavebním xxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. b) xx x oznámení o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx doručovaných xxxxxxxx vyhláškou identifikují xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx územního řízení; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 dnů.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx zákon x. 289/1995 Xx., x xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
134. Xx konci xxxxx §88 xx doplňují xxxxx ", pokud xx záměr dotýká xxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
135. X §89 xxxxxx xxx: "Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxx a xxxxxxxxxx".
136. X §89 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Závazná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dotčené xxxxxx uplatňovat xxxxx §4 xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, případně xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx, xxx kterém xxxx xxx nejpozději xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx dojde k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.".
137. X §89 xxxx. 3 se xxxxx "nesplňují xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx rozsah stanovený x xxxxxxxx 4".
138. X §89 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx. x), x) x x)" xxxxxxxxx slovy "písm. x) x b)" x slovo ", xxxxx" se nahrazuje xxxxx "pouze x xxxxxxx, v xxxxx".
139. V §89 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.".
140. X §89 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o zahájení xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se označuje xxxx odstavec 6.
141. X §89 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Námitku, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx účastníky xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx taková xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsah xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx x ní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.".
142. §91 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§91
Posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxx spojit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx11) x záměrů
x) uvedených x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx II zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí11),
x) u kterých xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 zákona x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx11),
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x závěru zjišťovacího xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vybranými postupy xxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přesahujících hranice Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxx xx životní prostředí xxxxx vést spojené xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Stavebním xxxxxx příslušným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování vlivů xx životní prostředí xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11). Xxxxxx x xxxxxxxxxxx k xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stavební xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, upustit xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mapových, xxxxxxxxxx nebo grafických xxxxxx dokumentace. Posudek x vlivech xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx úřad xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, opatří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx nezveřejňuje x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x posoudí xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx zjistí, xx xxxxxx xxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podkladů xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Usnesení x přerušení xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx, xxxxxxxx úřad při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx internetu xxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 2. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 odst. 2. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §85 xxxx. 1 x x §85 xxxx. 2 písm. x), dotčeným orgánům, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 a x §85 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx posuzovány xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx sdružení xxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx uplatňování závazných xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89. Xxxxx může nejpozději xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Příslušný xxxx xxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dokumentaci xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovisko x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxx je xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx úřad stanovisko xx stanovené xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x dodatečné xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx. Pokud xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxx §90 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovisko příslušného xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x umožní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 5 xxx.
(11) Stavební xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxx odstavce 6.".
143. V §92 xxxx. 1 věta xxxxx xxx: "X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má-li xxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx." x ve xxxx xxxxxx se xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "6".
144. X §92 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:
"(3) Xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx podle §87 odst. 1 xx 3. X xxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků a xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx záměru.
(4) Xx dni xxxxxx xxxxxx moci územního xxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doložkou xxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx grafickou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxxxx další vybraná xxxx xxxxxxxxxxx; stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx místně příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, x xxx-xx x xxxxxx podle §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby.".
145. V §93 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx rozhodnutí x umístění xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x o dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxx 2 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx, xxxxxxx však 5 xxx.".
146. X §93 xxxx. 2 se slova "xxxxx stavby" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx".
147. X §93 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxx lhůty" vkládají xxxxx "platnosti xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "oznámení x xxxxxxxx xxxxxx".
148. X §93 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx,
x) bylo-li xx xxxxxxx žádosti xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx-xx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx území xxx xxxxxxxxx účel x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaného x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxx uzavřena tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
149. X §94 se xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje věta "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.".
150. X §94 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§106 xxxx. 1)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx stavby".
151. Za §94 xx xxxxxx xxxx §94x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§94x
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx žadatel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx rozhodnutí") x xxxxxxx společnou xxxxxxxxxxx, je zahájeno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx povaha xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného orgánu xxxxxxxx xxxxxx vylučuje, xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x vyloučení xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx rozhodnutí.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx-xx to xxxxxx, xxxxx jej x xxxxxxxxx xx xxxxx; oznámení x xxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů předem. Xxx xxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §89 a 114 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx dobře xxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xx ústního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx a dotčené xxxxxx závazná stanoviska; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx společného xxxxxx x další xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, nejde-li x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §85 xxxx. 1 x v §85 xxxx. 2 písm. x) a x §109 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx záměrů xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx nebyl vydán xxxxxx plán, xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání a xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejnosti xx xxxxxxx §89 x 114 obdobně.
(4) Stavební úřad xxxxxxxxx xxxxxx podle §90 x 111.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx stavby. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Po dni xxxxxx právní moci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §92 xxxx. 4 a xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx §115 odst. 3. Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxx za xxxxxxxx §115 odst. 4. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §115 xxxx. 4 obdobně.
(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků xxxx xxxx nařízeno xxxxxxx ústní xxxxxxx; x řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §85 odst. 1 x 2 xxxx. x) x x §109 xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxxxxx x §85 xxxx. 2 xxxx. x) x c) x x §109 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.
(7) Obsahové xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx příloh, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
152. §95 x 96 včetně xxxxxxx xxxxx:
"§95
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení
(1) Stavební xxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxx, o xxxxx xxxxxxx území, o xxxxx xxxxx užívání xxxxxx na xxxxx x x xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zastavitelné xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx práva x xxxxxxxx nebo stavbám xx nich, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx pozemky; xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx.
(2) Zjednodušené xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx stavebním xxxxxxx.
(3) Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx projednává x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xx 92. Xxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx záměr xxxxxxxx podle §90, xxxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx, který vyvěsí xx úřední desce xx xxxx 15 xxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxx, xx jej xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxx o žadateli, x předmětu xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jednání. Xxxxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxx podklad, x něhož xxx xxxxxxxx x architektonické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxx vlivu na xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx nevyvěsí, xxxxxxxx xxxx opakuje vyvěšení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx rozhodne usnesením x xxxxxxxxx územního xxxxxx, pokud mělo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx opak, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Námitky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx podklady xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výhrady xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x následný xxx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xx dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx územního rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxxx, opatřený xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě další xxxxxxx xxxx dokumentace; xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx rozhodnutí opatřený xxxxxxxx právní moci xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x stavbu podle §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k povolení xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§96
Územní xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x území xx xxxxxxxxx nemění a xxxxx nevyžaduje xxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Územní souhlas xxxxx vydat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pro které xxxx vydáno stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11).
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103,
x) ohlašovaných xxxxxx, xxxxxx xxxx x zařízení,
c) xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nad 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1 000 x2,
e) staveb xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx 1,5 m xxxxx xxxx hloubky x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostranstvím1), xxxxx nedochází x xxxxxxxxx s xxxxxx,
x) odstavných, manipulačních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx do 1 000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx životního prostředí.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx. X xxxxxxx žadatel xxxxxxx
x) doklady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx provést xxxxxx nebo opatření x xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx uskutečněn; tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx tato xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx podle §86 odst. 3,
x) xxxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 3 a 4,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) souhlasy osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx a tyto xxxxxxx mají společnou xxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx; souhlas xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103, pokud xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx společných xxxxxx pozemků menší xxx 2 m,
x) xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx výkresy.
(4) Xx-xx xxxxxx x xxxxxx souhlas xxxxx x xx-xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými v §90, vydá xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87. X xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, popis xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §92 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Územní souhlas xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx žadateli. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx, které lze xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx řízení x prvním xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx účinnosti xx doručuje osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. d), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, také xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxx nebo záměr xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxx dotčena xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x), ledaže xx x tím xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nelze xx xxxxx xxxx odvolat. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxx xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx nezbytné, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x doplnění xxxxxxx x údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) x x ohlašovaných xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžet xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx územního xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nevydává.
(7) Xxxxxx xxxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx jeho vydání. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti,
x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jeho platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx nabyl-li x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru,
x) xxxx-xx x xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx území xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx povolovací rozhodnutí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx-xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx stavební úřad xxxxxxx sdělení žadatele, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx změnit xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx rozhodnutím za xxxxxxxx §94 xxxx. 1 x xxxxxx xxxx zrušit xx xxxxxxxx §94 xxxx. 3.
(10) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
153. Xx §96 xx xxxxxx nový §96x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§96a
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §105, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §96 x 105, xxxx stavební úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx souhlas").
(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxx podle §96 xxxx. 4 s xxxxxxxxxxxx k §106.
(3) Stavebník xxxx xxxxxxxx stavební záměr xxxxx §104 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se doručuje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x §96 xxxx. 3 písm. x) a x §105 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není stavebním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kromě xxxx xxxxxxxxx v §96 odst. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 5. Podané xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru nemá x xxxxx případě xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
154. X §97 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx".
155. V §97 xxxx. 1 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, případně jeho xxxx.".
156. V §99 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx".
157. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxx 7 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 37, 38, 61 xx 63 zní:
"Xxx 7
Xxxxxx vztahů x území
§101
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx určenému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxxx x xx stavbě xx tomto xxxxxxx xx obec nebo xxxx anebo xxxx (xxxx xxx "oprávněná xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene. Xxxxxxxxx právo xx x xxxxxxx xxxxx xxxx regulačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx37) x stanovením xxxxxxxxx osoby, v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Textovou část xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových. Předkupní xxxxx podle xxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx územního plánu xxxx xxxxxxxxxxx plánu x xx účinky xxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, x xxxxxxx vzniklo xxxxxxxxx právo podle xxxxxx zákona (dále xxx "povinný xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx tyto x xxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) X předkupním xxxxxx xxxxx
a) xx xxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38), xxxx
x) xx právo hospodařit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx61),
xxxxx xx vymezena v xxxxxxx plánu nebo xxxxxxxxxx plánu.
(3) Xx-xx předkupní právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x části xxxxxxx, je předmětem xxxxxxx příslušná část xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nemá xxxxxxx x předloženému xxxxxx xxxxxx pozemku, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pozemku xxxxxxxxx a náklady x xxx xxxxxxx xxxxxx oprávněná xxxxx. X xxxxx případě xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx dobu územního xxxxxx přerušuje. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx posudkem ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx oprávněnou xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx omezení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu63). Xxx ocenění xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx účel užívání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Je-li xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxx zjištěná xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxx ceny zjištěné.
(5) Povinný xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplatného xxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx oznámit oprávněné xxxxx x xxxxxxx, xxx oprávněná osoba xxxxxxx předkupního xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx organizaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx nebo státní xxxxxxxxxx.
(6) Odpověď xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předkupní xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxx předmět xxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37), xxxxx xxxxx cenu x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi návrh xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx x kupní xxxxx, xxxxxx uvedla xxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx oprávněné osobě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kupní xxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaným x souladu x xxxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 4; znalecký xxxxxxx povinný vlastník xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx s návrhem xx uzavření xxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx vlastník x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx ceně nedohodnou, xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx soudu xxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předkupního práva; xx rozhodnutí xxxxx xx xxx lhůty xxxxx odstavce 8 xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx rozhodnutí soudu x určení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stavby, xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 6.
(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 vyplývá, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zájem xxxxxx xxxxxxxxx právo, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpověď xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 anebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx doručení xxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědí nebo xx xxxxxx uplynutí xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 6 a 7 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předkupního práva; xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx oprávněná osoba xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx uhradit xxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 7, jsou právní xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
§102
Xxxxxxx xx xxxxx x území
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx omezena x xxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma v xxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx x zastavění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx územního xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výši, xxxxxxx xx koupi xxxxxxx, xx projektovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se snížením xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx vlastníkovi xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo zrušením xxxxxxxxxxx plánu anebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx podle §94 xxxx. 3 xxxxxxxxx vykonávat xxxxx x nich vyplývající (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx prokazatelná majetková xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx došlo xx základě xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 5 xxx xx neuplatní, xxxxx x této xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo souhlas xx xxxxxx, nebo
x) před uplynutím xxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx x tento xxxxxxxxx xxxx nenabyl xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxx stanovila, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx o xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx 4 xxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxx xx xxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxx vydaly xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx výši xxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pozemku x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze zákona, xxxxxxxx nebo usnesení xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx orgán podle xxxx první xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady jednají xx xxxx příslušná xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx nebo kraj xxxxxxx za xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též od xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Kompenzace xxxxxxx xxxx xxx uhrazena xx 3 měsíců xx doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, který tuto xxxxxxx uhradil.
(7) X xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx vyplacena xxxxxxx, se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavění, xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx náhradu zaniká xx 5 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx pozbytí platnosti xxxxxxxx rozhodnutí, na xxxxxxx základě náhrada xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaniká x xxxxxxxxx, kdy xxx, xxxx byla xxxxxxx vyplacena, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx umožňujícího xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx proti xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
37) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Například zákon x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
63) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 219/2000 Xx. §10 zákona č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
158. §103 xx 108 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 a 64 znějí:
"§103
Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x udržovací xxxxx nevyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevyžadují
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §79 odst. 2,
x) terénní xxxxxx xxxxxxx x §80 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3 písm. x),
x) udržovací práce, xxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx stavby, xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou,
x) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx nezasahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx posouzení vlivů xx životní xxxxxxxxx11) x xxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx,
e) xxxxxx, x to
1. xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podlaží xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx neobsahují xxxxxx ani pobytové xxxxxxxxx, hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, neslouží x xxxxxxxx nebo xxxxx zvířat, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx zařízení;
2. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 300 x2 zastavěné xxxxxx x 7 x xxxxx, nepodsklepené, x xxxxxxxx xxxxxx xxx ustájení zvířat xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxxx látek (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);
3. stavby xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 16 m2 x xx 5 x výšky, podsklepené xxxxxxx xx xxxxxxx 3 m;
4. xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx opěrných bodů xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x přípojná komunikační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx;
5. podzemní a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx61) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x systémů xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx;
6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu59) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx;
7. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx59) x související xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídící, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx;
8. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
9. xxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx do 20 xX x xxxxxxxx xxxxxx vodního díla;
10. vodovodní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odběrných xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxx připojení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stavbě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
11. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uhlovodíkové xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx 5 x3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx;
12. zásobníky xx xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 50 x3 x xx xxxxx 3 x;
13. xxxxxx na xxxx xx 100 x3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 x xx budov s xxxxxxxx xxxx pobytovými xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x vodní xxxx;
14. xxxxxxxx;
15. xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
16. výrobky xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx základových xxxxxxxxxx xxx ně;
17. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, které neslouží xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx provedení xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů.
§104
Jednoduché stavby, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx do 150 m2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím xx xxxxxxx 3 x x nejvýše x dvěma nadzemními xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) podzemní xxxxxx xx 300 m2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 3 x, xxxxx xxxxxx xxxxxx dílem xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. d),
x) xxxxxx xx 300 x2 xxxxxxx zastavěné xxxxxx a xxxxx xx 10 x, x výjimkou xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx do 1&xxxx;000 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a výšky xx 15 x, xxxxx tyto xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dočasné xx xxxx xxxxxxx 3 xxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx 50 x2 celkové zastavěné xxxxxx x do 5 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x,
e) xxxxxx xxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměře nad 300 x2 nejvíce xxxx xx 1 000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx do xxxxx 1 x, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx neuvedené x §103 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx části xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx vzhled x xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx11).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překročeny xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx nevyžadují xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxxx podle §78 xxxx. 6 xxxxxxxx.
Ohlášení
§105
(1) Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxx rozsahu x účelu, xxxxxxx x xxxx provádění, xxxx o xxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx k jeho xxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx nemovitost, x xxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitosti; x dočasné stavby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a návrh xxxxxx xxxxxxx po xxxxx odstranění. X xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx založené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx či xxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx; tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující anebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx úřad příslušný x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4),12),32), xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §169 xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k možnosti x xxxxxxx napojení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx stavební xxxxx xxxxxx, stavebním xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenského xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx stavebník xxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xx jedno xxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu k xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, na kterém xx být stavební xxxxx xxxxxxxxxx; souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx stavby xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx část,
e) xxxxxx xxxxxxxxxx výstavby x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx staveb odstavných, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, skladových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x informacemi x xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxx, x dodržení obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a rozhodnutí x umístění xxxxxx, xxxx-xx vydáno, x x xxxxxx zapracování xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x popisem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odolnosti x xxxxxxxxx, xxxxx x navržených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx použitých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx technických xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxxxx xx zdraví xxxx nebo xxxxxx xxxxx životní prostředí xxxxxx návrhu na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx na podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) situaci stavby x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo záplavová xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx 1 : 50 xxxx 1 : 100 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.
(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x stavbě, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x měření, o xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,
x) xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně návrhu xx opatření x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx koncepci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx v měřítku xxxxxxxxx 1 : 500 se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x vyznačením xxxxxxxxxxx xx hranic sousedních xxxxxxx x xxxxxx xx nich, podzemních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) požárně bezpečnostní xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64),
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdí xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x informacemi x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, a x xxxxxx zapracování xx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, polohy xxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx montážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovanou xxxxxx.
(6) K xxxxxxxx terénních xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxxx připojí xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s informacemi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a rozhodnutí x xxxxxxx území, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx zapracování xx dokumentace,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx katastrální mapy,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pozemků, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx též charakteristické xxxx objasňující jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx výkresu jejich xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx §104 odst. 1 písm. j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx provedení. K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis jejich xxxxxxxxx x stavební xxxx montážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li to xxxxxxxx právní předpis, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64).
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§106
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx a je-li xxxxxxxx xxxxxxxx záměr x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xx xxxxxxx úpravu xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), nebo s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxx-xx x stavební xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxx xxxxx dotčeno xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx by x xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxxx.
(2) Ohlášení se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111 xx 113. Na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx se nevztahují xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx druhu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx stavebníkovi. Xxxxxxx xx dále xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx stavby, pokud xxxx stavebníkem. Xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, xxxxx xxxx stavebním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxx dokumentací nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x přezkumném řízení x xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx nabyl právních xxxxxx.
(3) Souhlas xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx prodloužit. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx, bylo-li x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx započato xx xxxxx platnosti.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxx, kdy stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx souhlas xxxxx; xx neplatí, bylo-li x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx x jeho xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
§107
(1) Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx není xxxxx nebo záměr xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx usnesení xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx zahájeno xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x stavební xxxxxxxx. Xxxxx je to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné, vyzve xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxx
§108
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx druhu xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a dobu xxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §104, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnesením xxxxx §107, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů podle §103. Takovou žádost xxxxxxxx úřad odloží x xxxxx stavebníka x oprávnění provést xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxxxxx ohlášení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x postupuje xxxxx §105 xx 107, což stavebníkovi xxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) Xxxxxxxx x. 246/2001 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o požární xxxxxxxx).".
159. Nad §109 se xxxxxx xxxxxxx.
160. X §109 odst. 1 xx xx slovo "xx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
161. X §109 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx udržovací xxxxx" x xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x)," zrušují.
162. X §109 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prováděním xxxxxx xxxxx xxxxxxx".
163. V §109 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x) xx slova "xxxxxxxxxxx stavbou" xxxxxxxxx xxxxx "prováděním xxxxxx".
164. X §109 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxx, x které xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
165. X §109 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
166. X §110 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx obecných náležitostí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxx o stavebníkovi, x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx třeba, xxx umožnil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru ze xxx xxxxxxxxxxx; u xxxxxxx stavby xxxxxx xxxx jejího trvání x xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx".
167. X §110 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ověřit x xxxxxxxx nemovitostí;" xxxxxxxxx xxxxx "nelze xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a", slovo "xxxxxxx" se xxxxxxx x xx konci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "(xxxx jen "doklad x xxxxx")".
168. X §110 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "xxxxxxxxxxx projektantem, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxx xxxxxx, dokladovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
169. X §110 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislým xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx".
170. X §110 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx4)".
171. X §110 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
172. X §110 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx".
173. V §110 se doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) X xxxxxxx řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x stavební povolení xxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. x) x f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxx záměru.".
174. X §111 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "v xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx" vkládají slova ", nebylo-li xx xxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxxx, popřípadě nebyl-li xxxxx územní xxxxxxx" x slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující anebo xxxxxxx souhlasem, popřípadě x regulačním plánem x xxxxxxx, xx xxxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx její xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
175. X §111 odst. 1 písm. x) xx slova ", xxxx zpracována xxxxxxxxxx xxxxxx14)" zrušují.
176. X §111 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníka x jejímu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doručuje pouze xxxxxxxxxxxx.".
177. X §112 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx počtem účastníků xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §109 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxx záměru.".
178. X §112 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx zvlášť složitých xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx nejdéle xx 90 xxx.".
179. X §114 xx xx konci odstavce 1 doplňuje věta "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx námitek; x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxxxxxxx.".
180. X §114 xxxx. 3 věta xxxxx xxx: "Námitku, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
181. X §114 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
182. X §115 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
183. X §115 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx obdrží xxxxxxxx stavebníka x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx záměru xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx.".
184. §116 xxxxxx nadpisu xxx:
"§116
Veřejnoprávní xxxxxxx
(1) U xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Stavebník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx x době provádění, x dočasné xxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstranění, xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro provádění xxxxxx, popřípadě xxx xxxx užívání x xxxxxxxx vyplývající ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, pokud by xxxx vedeno. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx, xxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpracována projektantem x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §111 odst. 1 x 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx odmítne x xxxxx xxxxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx; xxxxx odmítne xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasy xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx. Xx vyznačení xxxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxx, xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx stavbě. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stavebníkem, a xxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxx účinnosti, xxxxxx-xx xxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zánikem účinků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 4; x takovém xxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §115 xxxx. 4.
(6) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xx základě oznámení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx svého xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxx správního řádu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 roku xx xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx smlouvy.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
185. §117 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§117
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx projektové dokumentace xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posoudit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hledisek xxxxxxxxx x §111 xxxx. 1 a 2, pokud xxxxx x stavbu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x územním rozhodnutí x případech xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx hranicí se xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx, xxxxx posoudil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby x x xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxxx prohlídek,
x) xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 2 xxxx. x),
e) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) souhlasy xxxx, xxxxx xx byly xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx podle §109, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti a xxxxxxx napojení.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předkládá x jednom xxxxxxxxxx; xxxx-xx obecní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčuje, xx xxxxxxxx projektovou dokumentaci xxxxxx x k xx připojené xxxxxxx xxxxx §111 odst. 1 a 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatří xx svým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx státním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §111 odst. 1 x 2 x xxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, obecné xxxxxxxxx na xxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109, xx xxxxxxx musí xxx vyznačen v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxx úřad xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx xxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má-li xx xx, že se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, oznámení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §148, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 1 x 2 nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx odkladný xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavebníkovi x xxx xxxxxxxx xx 15 dnů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx příslušný x odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a xxxxxxxx
a) x xxx, že oznámení xxxx právní xxxxxx, xxxxxxxx oznámený stavební xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) x zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxxxx.
Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí se xxxxx xxxxxxx. Spis xx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x).
(7) Xxxxxxxx xxxx na požádání xxxxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxxx xx kopii xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, data xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podpisu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxx záměr stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx stavba xxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxx stavebního záměru, xxxxxxxxxx, ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx eviduje x ukládá stavební xxxx (§167). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
186. §118 včetně nadpisu xxx:
"§118
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Stavebník xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106, xxxxxxxx povolení xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §117, xxxxxxxxx stavební xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby podle §129, xxxxxx rozhodnutí, xx kterém stavební xxxx podle §78 xxxx. 6 xxxxxxxx, xx x provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u stavebních xxxxxx xxxxx §103. Xxxxx xxxxxx před xxxxx dokončením xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx provádění xxxxxx.
(2) Xxxxx stavby xxxx jejím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem nahrazujícím xxxxxx xxxxxxxxxx; vyžaduje-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx změně xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §94 a 94x xx xxxxxxx přiměřeně.
(3) Stavební xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Žádost xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx popis změn x jejich porovnání x povolením xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx připojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stavby, xxxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxx i zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx stavby lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně podle §105 xx 107. Xx platí x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§78 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§78 xxxx. 4). Xxxxx stavby xxxx dokončením je xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek §116, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §166 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.
(5) Změna xxxxxx xxxx dokončením xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx §117.
(6) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nedotýká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx schválit rozhodnutím xxxxxxx xx místě xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí je xxxxxxxxxxxx oznámeno xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyznačí xxxxx též v xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxx tak xxxxxx, xxx pokud se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášením xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".
187. X §119 větě xxxxx xx xxxxx ", pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §104 odst. 2 písm. a) xx x) x x) xxxxx pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§116) xxxx certifikátu xxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx (§117) x xxxx xxxxxxxxx x souladu x ním," xxxxxxxxx xxxxx "uvedenou v §103 odst. 1 xxxx. e) bodech 4 xx 8, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x k), nebo xxxxxx ohlašované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65) xxxxx xxxx prováděna xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §117, xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx podle §129" x ve xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 65 xxx:
"65) §15x xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
188. X §119 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxx uvádění xxxxxx xx užívání xxxxxx, xxx stavba byla xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xx stanovisky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxx-xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu. Xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx život x xxxxxxx zdraví, život xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx stavba podle xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx platily v xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
189. X §120 odst. 1 se xx xxxx první vkládá xxxx "X oznámení xxxxxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxx." x xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "může být xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx xx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 2, xxxx".
190. X §120 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §119 xxxx. 2".
191. X §120 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx zní:
"(5) Xx xxxxxxxx stavebníka xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx oznámení. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednací, xxxxx vyznačení, xxxxx xxxxxxxx razítka, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx podpis.".
Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
192. X §121 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "předloží xxxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "vždy" xx xxxxxxx.
193. V §121 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xx xxxxxx předmětem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) xxxx xxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mapu xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx66), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx technické mapy xxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 66 xxx:
"66) §20 xxxx. 3 zákona x. 200/1994 Xx., x zeměměřictví x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
194. X §122 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx kontrolní prohlídka xxxxxx xxxx být xxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu.".
195. X §122 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídce stavební xxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx podle §119 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx §119 odst. 2, xxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xx nevztahují xxxxx xxxxx a třetí xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx přezkoumat v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx řízení x prvním stupni xxxxx xxxxx po xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
196. X §122 xxxx. 4 xx slova "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2".
197. V §122 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
198. X §123 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx stanoviska, popřípadě xxxxxxxxxx dotčených orgánů x".
199. V §124 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx funkčnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, popřípadě podmínky xxx xxxxxxx přechod xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx též x xxxxxxx nutnosti pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 stanovit xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx předchozího xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
200. X §125 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx stavebního xxxxx".
201. V §126 xxxx. 1 xx xxxxx "x ohlášení xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povolení," zrušují.
202. V §126 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
203. X §126 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx §81 není xxxxxxx.".
204. X §126 odst. 3 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx".
205. X §126 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxx je změna x užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stavební úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xx postupuje xxxxx §78 xx 96a x §104 až 117. X ohlášení xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v oznámení xxxxx §117 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v užívání. Xx xxxxxxxxx změny xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §120 nebo 122; x oznámení xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx užívání.".
206. §127 xx 129 xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§127
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx změnou dokončené xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ke stavbě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stavby. Oznámení xxxxxxxx popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx. X oznámení xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx právu xx stavbě, xxxxx-xx xxxxxxxxxx právo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem, popřípadě xxxxxxx vlastníka stavby xx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx stavba xxxxxxxx, pokud xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxxx podle §126 xxxx. 3, xxxxxxxx xx xxxx třetích xxxx, nevyžaduje podrobnější xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxxx úřad vydá xxxxxxx se změnou x xxxxxxx stavby xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx souhlasu xx xxxxxx x užívání xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxx. Souhlas nabývá xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Souhlas xx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlas xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx úplné nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oznámení se xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby; xxxxxx je xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx. Pokud xx xx xxx posouzení xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nezbytné, xxxxx xxxxxxxx xxxx oznamovatele x doplnění dalších xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx podána žádost x povolení, xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx změně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx účel xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx nebo práv xxxxxxxxx řízení.
(5) Xx-xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx území, vyzve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vydáním usnesení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §81. X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxx může xxxxxx řízení x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx o xxxxx x užívání xxxxxx; písemnosti xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx §87.
(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x změně x xxxxxxx stavby a xxxxxx příloh stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
§128
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx stavby je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §103, nejde-li x xxxxxx podle §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8 xxxx xxxxxx, v xxx xx xxxxxxx azbest. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x budov xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x stavby, xxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), připojí x xxxxxxxx dokumentaci bouracích xxxxx, závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx připojí, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyhotovení, x není-li xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebních úřadů, xxxxxxxxx se xxxxxx. Xxxxxxxx záměru odstranit xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx, podává xx x xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx byl xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx práv třetích xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nejde x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlas xx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x vlastníkovi. Vlastníkovi xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x přezkumném xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx vydat xx xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxxx usnesením, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx usnesení xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx; proti tomuto xxxxxxxx se nelze xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx stavby, řízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ohlášení. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx běžet xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx podána xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx obsah xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozemku. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx odstranění stavby, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Vlastník xxxxxx je povinen xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxxxx dozoru xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14). Xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), nejsou xxxxxxx.
(6) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx kulturní památky, xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx32), x závazné xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Řízení o xxxxxxxx odstranění xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx odstranit xxxxxx týká nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení není xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(7) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
§129
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, terénních xxxxx x zařízení
(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavby
x) vlastníku xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32),
x) vlastníku xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedené xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ním, x xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušeno xxxxx §176 xxxx. 5,
x) xxxxxxxxx stavby, xxxxx nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxx, stavební povolení xxx xxxxxxxx stavby, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx pozemku, na xxxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx-xx vlastník xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx stavebníkovi xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebyla povolena x opakovaném stavebním xxxxxx,
x) vlastníku xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolena xxxxx x xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxx §104 odst. 1 xxxx. x), x xxxxx uplynula stanovená xxxx jejího xxxxxx.
(2) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo stavebníka xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Byla-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xx xx, že xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby a xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podklady předepsané x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxx vyžadující xxxxxxxx, xxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx vyžadující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 x §110 xx 115; xxxxxxxx na xxxxx xx povinné. Účastníky xxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx v §109, a pokud xx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, rovněž xxxxx xxxxxxx x §85. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x stavebním xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxx xxxxxxxxx povolit, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx
a) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxx územního rozvoje, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x asanaci území xxxx s předchozími xxxxxxxxxxxx x území,
x) xxxx prováděna xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx chráněným zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
Bude-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxx územní xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. d) xxxxxxxx xxxx nenařídí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodatečně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poznamenaným xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.
(5) X stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) vede xxxxxxxx úřad opakované xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podání, x xxxx xxxx xxx stavebního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X opakovaném xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §109 xx 115; doplnění xxxxxxxx požaduje pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí začíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušujícího rozhodnutí. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f). X xxxxxxxx zahájení řízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tuto žádost xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx; na xxxxxx se přiměřeně xxxxxxxx ustanovení §127. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 přiměřeně. Xxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx je xxxxx nařídit obnovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby, x xxxxx byly xxx stavebního povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx s ním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx.
(9) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxxxxx xxx xxxx užívání x x xxxxxx provedení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx má xxx nařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, opatří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upozornit.
(10) Účastníky řízení x nařízení odstranění xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo stavbám xx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx.".
207. X §133 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx s §160, x xxx xx xxxxx veden xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx,".
208. V §133 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx".
209. X §134 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xx xxxxxx prováděna xxxx odstraňována xxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxx x xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxx zastavení xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx §129.".
210. X §139 xxxx. 1 se xxxxx "x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx udržovacích prací, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
211. V §149 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají slova "xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§118)".
212. X §149 xxxx. 1 xxxx. x) se xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "(§122)" a xxxxx "xxxx xxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
213. V části xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx XX xxxxx "X PROVÁDĚNÍ XXXXXX" nahrazují slovy ", XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX".
214. X §152 xxxx. 1 se za xxxx druhou xxxxxx xxxx "K tomu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.".
215. V §152 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"f) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
216. V §152 xxxx. 4 věta xxxxx xxx: "Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx stavebník autorský xxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx projektanta xxx xxxxxxxx prováděné stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
217. §155 xxx:
"§155
(1) Xxxxxxxx podnikatelé, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx, autorizovaní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vlastníci xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx oznamovat příslušnému xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx závady, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příčin, xxxxx-xx xxx xxxx xx ztrátám na xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx majetkovým xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx místo, čas, xxxxx oznamované xxxxxxxx x jejích xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx správné posouzení xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx oznamování xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".
218. X §157 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. 2 xxxx. x) xx j) x x) a xxxx. x), x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 písm. x) xx x)".
219. X §158 xxxx. 1 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a pro xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ohlašované stavby xxxxx §104 xxxx. 2 písm. x) xx d), xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx nezbytné xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2".
220. X §158 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxx xxx xxxxxx stavebního povolení xxxxx §115,
x) x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx podle §116,
x) k posouzení xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxx §117,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118,
x) xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §129,
x) pro xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §137, xxxx
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle §15a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx.".
221. X §159 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a působit x součinnosti x xxxxxxxxxxx dotčenými xxxxxx".
222. X §159 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 písm. x) xx i) x x)".
223. V §161 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx studie xxxx".
224. X §161 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kopií, xxxxxx xxx x xxxxxxx xx doručení.".
225. X §165 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území vydané xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obce, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
226. V §166 odst. 1 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx o xxxxx".
227. X §166 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova ", xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx obsažené x údaji x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §27".
228. V §169 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxx územní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich" a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
229. V §170 xxxx. 2 xx za slova "Xxxxx k xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx".
230. X §172 xxxx. 4 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx v §134 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx jejich odborných xxxxxxxx" a za xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx "Xxxxxxxx je povinen xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".
231. §178 xx 181 xxxxx:
"§178
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) x xxxxxxx s §76 xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx vyvěšení informace xxxxx §87 odst. 2,
x) xxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyvěšení informace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasem,
x) x rozporu x §119 odst. 1 xxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1, bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx vyhodnocení,
x) xxxxx stavbu xxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxx bylo takové xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx stavbu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxx xxxxx stavby bez xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x kolaudačním xxxxxxxxxxx,
x) užívá xxxxxx bez kolaudačního xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx vyžadován, xxxx xxxx zákaz xxxxxxxxxx úřadu podle §122 xxxx. 4,
x) xxxxx stavbu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxx změnu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zákaz stavebního xxxxx podle §122 xxxx. 4,
x) xxxxx změnu stavby x rozporu s xxxxxxxxxxx souhlasem,
n) xxxxx stavbu bez xxxxxxxx stavebníka xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx přes xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §120 xxxx. 2,
x) xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx stavebníka podle §120 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §120 xxxx. 2,
q) xxxxx xxxxx stavby x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §120 odst. 1,
x) xxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxxxx v §104 xxxx. 1 písm. x) xx i) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx §127 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 4,
x) xxxxx stavbu v xxxxxxx x povolením x předčasnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §123,
x) provede xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §124,
v) v xxxxxxx x §128 xxxxxxxx stavbu xxxxxxxx x §103 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 xx 8 anebo x §104 bez xxxxxxxx nebo povolení xxxxxxxxxx úřadu,
x) x rozporu x §128 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) odstraní stavbu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §128,
y) x xxxxxxx x §158 xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14), nebo
x) x xxxxxxx x §171 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) v xxxxxxx s §104 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změnu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změnu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,
c) x rozporu x §104 provede stavbu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx úpravy nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx xx nezastavitelném xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
g) provede xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx povolením xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x rozporu se xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, opakovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dodatečným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx xx nezastavitelném xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu xxxx nepředloží xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,
x) v rozporu x §134 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §152 odst. 1, 3 xxxx 4,
x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §160 xxxx. 4,
m) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §176 xxxx. 1,
x) v rozporu x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxx
x) v rozporu x §157 xxxxxx xxxxxxxx deník nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
a) do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx m),
x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x), h), i), x), l), x), x), x), q), x), t), u) xxxx w) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),
x) xx 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) nebo x).
§179
(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx s §134 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo nepředloží xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx rozhodnutí stavebního xxxxx,
x) poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx
x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) x xxxxxxx s §134 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx ve výzvě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx odborný dozor xxx prováděním xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xxxx 4, xxxx
x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
x) x xxxxxxx x §128 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavebním xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx osobou při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,
x) v xxxxxxx s §131a xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx stavby,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §129,
x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklady ve xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx provede x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §135 xxxx 136,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím podle §135 nebo 136,
x) xxxxxxxxx nařízené xxxxxxxx úpravy nebo xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §137,
x) xxxxxxxxx nařízenou údržbu xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx podle §139,
j) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §154 odst. 1 písm. x), x), x) nebo x), xxxx
x) x rozporu x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxxx xxxxx §129,
x) x rozporu x §134 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxxxxxxx nařízené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 nebo 136,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné odstranění xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím podle §135 xxxx 136,
x) xxxxxxxxx nařízené xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §137,
f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx x), nebo
g) xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129.
(5) Fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §161 xxxx. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3 xxxx 4.
(6) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §117 xxxx. 1.
(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx
x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), x) xxxx x),
x) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) xxxx c) nebo xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x) nebo xxxxx odstavce 4 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6.
(8) Za přestupek xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§180
(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x rozporu x §76 xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) jako xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2,
x) jako xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 odst. 4,
x) provede xxxxxxxx x xxxxxxx x územním rozhodnutím xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx regulačním xxxxxx nahrazujícími xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x rozporu s §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení podle §120 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx měření x xxxxxx vyhodnocení,
f) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx takové rozhodnutí xxxxx,
g) užívá xxxxxx v xxxxxxx x kolaudačním xxxxxxxxxxx,
x) užívá xxxxx xxxxxx bez kolaudačního xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) užívá změnu xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutím,
x) xxxxx stavbu xxx xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxxx je xxxxx xxxxxx vyžadován, xxxx xxxx xxxxx stavebního xxxxx podle §122 xxxx. 4,
x) xxxxx stavbu x xxxxxxx x kolaudačním xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo přes xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §122 odst. 4,
m) xxxxx xxxxx stavby x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) užívá xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 nebo xxxx xxxxx stavebního xxxxx xxxxx §120 xxxx. 2,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §120,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxx stavebního xxxxx xxxxx §120 xxxx. 2,
q) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stavebníka xxxxx §120 odst. 1,
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,
x) xxxxx stavbu x xxxxxxx se xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx §127 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 4,
x) xxxxx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx užívání stavby xxxxx §123,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §124,
x) v xxxxxxx x §128 xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §103 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavbu uvedenou x §103 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 xx 8 anebo v §104 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx x §128 xxxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx nebo povolení xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx stavbu x xxxxxxx se souhlasem xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx podle §128, xxxx
y) x xxxxxxx x §171 xxxx. 3 nezjedná xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx rozhodnutí stavebního xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §104 provede xxxxxx nebo její xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx stavbu nebo xxxx změnu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v rozporu xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxx,
c) v xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx x nezastavěném xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
d) x rozporu x §108 xxxxxxx změnu xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x §108 provede xxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x §108 provede xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx stavebního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x xxxxxxxxx území xxxx x ochranném xxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx x xxxxxxxxxxxx území,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx její změnu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx povolením nebo xxxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavebním povolením xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx povolením stavby x xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxx anebo na xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
j) x xxxxxxx s §134 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx výzvu nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx stavbě,
x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §152 xxxx. 1, 3 xxxx 4,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 odst. 4,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §176 xxxx. 1,
x) x xxxxxxx s §155 poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
o) x xxxxxxx x §157 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jednoduchý xxxxxx x stavbě.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx se uloží xxxxxx
x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx h),
b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx x),
x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), g), h), x), x), x), x), x), p), x), x), t), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx x),
d) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), v), x) nebo y) xxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x), i), j), x), l), x) xxxx o).
§181
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x rozporu x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 nebo 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx činnosti xxxx zakázané, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx třeba ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v rozporu x xxx, nebo
x) v xxxxxxx x §108 provede xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x nimi.
(2) Právnická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že
x) x xxxxxxx x §128 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx obsažen xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,
x) x xxxxxxx x §131x xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxx stavby,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129,
x) v xxxxxxx x §134 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §135 nebo 136,
x) neprovede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo je xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §135 xxxx 136,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §137,
x) xxxxxxxxx nařízenou xxxxxx xxxx xx provede x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §139,
x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxx §154 odst. 1 xxxx. x), x), x) xxxx e), xxxx
k) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,
x) x rozporu x §134 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx nápravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxx xx provede v xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §135 nebo 136,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §137,
x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 2 písm. x), x) nebo x), xxxx
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxx §129.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
a) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1,
b) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3 nebo 4.
(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §155 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1.
(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta
x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), d) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. b), x), g), x) xxxx i) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4,
b) do 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), c), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 5.".
232. V §182 xxxx. 4 se xx konci textu xxxx první doplňují xxxxx "; správní xxxxxx xxxxx §181 xxxx. 4 xxxx. x) x prvním xxxxxx projednává stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx".
233. V §188 xxxx. 1 a x §188x xxxx. 1 xx číslo "2015" xxxxxxxxx číslem "2020".
234. V §192 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) K přezkoumání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx xx příslušný krajský xxxx. K přezkoumání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
235. §193 xxx:
"§193
Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k provedení §14 odst. 2, §21 odst. 4, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 1 x 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 6, §61 xxxx. 5, §64 xxxx. 7, §66 xxxx. 6, §78x xxxx. 10, §86 xxxx. 7, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94a xxxx. 7, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 10, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 8, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §120 xxxx. 6, §122 xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 6, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 3, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4 x §162 odst. 7.".
236. X §194 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx lesa".
237. X §194 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x účelům těžby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx radioaktivních surovin xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx x xxx stavby xxxxxxxxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx náležející x xxxxxxxxx celkům, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx10) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx".
238. V §194 xxxx. x) xx xxxxx "obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx".
239. X §194 xx na xxxxx xxxxxxx e) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f) x x), která xxxxx:
"x) Český xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výbušnin x požadavky xx xxxxxxxx xxxxx důlních xxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx organizačních xxxxxxxx.".
240. §195 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 67 xxx:
"§195
(1) Xxxxxxx z kvalifikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxxxxxx udělí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vychází z xxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobně xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připojí xxxxxxx
x) xxxxxx x praxi ve xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxxxx podkladů v xxxxx nejméně 18 xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílel, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxx plánovací dokumentace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na kterých xx osobně xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx67) xxxx xxxx xxxxxx prokazující xxxxxxx práce,
x) xxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
67) Xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
241. X xxxxxxx xx vkládá xxxx xxx 1, xxxxx xxx:
"1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 11.
242. X xxxxxxx x xxxx 6 xx xx xxxxx "obyvatelstvo," xxxxxxxx xxxxx "lidské xxxxxx," x xx slovo "xxxx," se xxxxxxxx xxxxx "horninové xxxxxxxxx,".
243. V xxxxxxx xx xx bod 10 vkládá xxxx xxx 11, xxxxx xxx:
"11. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x koridorech z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx negativních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxx 11 se xxxxxxxx xxxx bod 12.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx-xx vymezené zastavěné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx část xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx zadání xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.
3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území x u regulačního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx využití xxxxxx xxxx koridoru vymezených x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx platnosti uplynutím 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx plánu není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxx xxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pořízen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nebylo xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxxxxx xx tento xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx; x případech, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxx xx vede xxxxxx x územním xxxxx, xxxxxxxxxx §50 x 51 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx nepoužijí.
7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xx změny, xxxxxxxxx x xxxx 6, xxxxx byly xxxxxxxx x neukončeny xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
8. Xx xxxxx obce, xxxxx xxxx platný xxxxxx xxxx, lze xx 1. xxxxx 2021 umisťovat v xxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx opatření xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5 také xxxxxx, xxx xxxxx byly xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxx xx x rozporu x xxxxx zákonem, xx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx regulační plán xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx výmaz xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízením xxxxx §52 nebo 67 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x územní plán xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu návrhu x koná xx xxxxxxxxx xxxxxxx projednání xxxxxxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxxxx předkupního xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
12. X xxxxxxx záměrů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx souhlasu, x xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, stavební xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx spisu, xxxxxxx.
13. Oznámení x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx považuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
14. Správní xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx
a) stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxx ohlášení xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud nová xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15. Stavební úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx správním řízením, x oznámení, xxxxxxxx xxxx žádosti podaným xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
16. Xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
17. Přezkumné xxxxxx xxxxxxxx se veřejnoprávních xxxxx, xxxxx nabyly xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, lze zahájit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezpůsobilých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x územního xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nejbližší xxxxx.
19. Kvalifikační požadavky xxx výkon činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx územního rozhodování x stavebního řádu xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, splňuje xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Kvalifikační xxxxxxxxx podle §13x xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §13 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxxx činnost xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx příslušné xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx s nímž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx získal xxxxxxxx x bakalářských xxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx čehož xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx požadavky splňuje xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx vlády se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx znění xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 237/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 341/2011 Xx. x xxxxxx č. 350/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §31 odst. 1 xxxxxxx b) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 zní:
"x) xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
2. podkladů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního rozhodnutí, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodech 3, 4 a 5,
3. dokumentace stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx 4 xx 9 stavebního zákona,
4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x), c), x), x), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. 3,
5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxx staveb xxxxxxxxx x §31 odst. 3, xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx stavby,
7. dokumentace xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3, 4 x 5, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x povolení xxxxxxx;
xxxxxxxxxx se xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení podle xxxxxxxxxx právního předpisu13) xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu, xxxxx xx dostatečný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx, x to xxxxx u xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx státní požární xxxxx.
13) Vyhláška x. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx prevenci).".
2. X §31 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx
x) u xxxxxx xxxx zařízení nevyžadujících xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx podle §103 xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx uvedených x §103 odst. 1 xxxx. x) bodech 4 až 9 xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx vyžadujících xxxxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx staveniště xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x ubytování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx 50 xxxx, x staveb xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxx a manipulaci x hořlavými kapalinami x xxxxxxxxx nebo xxxxxx podporujícími xxxxx,
x) x udržovacích xxxxx, stavebních úprav, xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).".
3. X §31 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k dalšímu xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
4. Poznámka xxx xxxxx č. 3x xxx:
"3d) §4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. V
Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x využití nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 541/1991 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx č. 61/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 150/2003 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 85/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §23 xxxx. 4 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sloužit xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhradních ložisek, xxxxx x xxxxxx x zušlechťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx dobýváním, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx26) x xxxxxx xxxxxxx xxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xxx:
"26) §16 odst. 2 xxxx. d) zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.".
2. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 x 4, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxxx inspektorem.
(8) Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx xxxxxxxx xx xxxxxx.".
3. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx územního plánování x stavebním xxxxxx" xxxxxxx.
4. X §27 xxxx. 6 xx xx slova "xxxxxxxxxxx x" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
5. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxx:
"6) §80 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.".
6. X §28 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx dotčena," xxxxxx slovo "x" x xxxxx ", x xxxx, xxxxxxx xxxxxx obvody mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 347/1992 Xx., zákona č. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., zákona x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 100/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Xx., zákona x. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., zákona x. 349/2009 Sb. x xxxxxx x. 381/2009 Sb., xx xxxx takto:
1. X §5 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx porušení xxxxxx xxxxxxxx je orgán xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezit xxxxxxxxxx závazných xxxxxxxx.".
2. X §44 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxx stanovisko xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve čtvrté xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx.".
3. X §45x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "X případě politiky xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxx zpráva x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.".
4. X §45i xxxx. 2 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17).".
5. X §66 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxx x případě xxx vydaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, se závazné xxxxxxxxxx nevydá x xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 212/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x xxxxxx č. 457/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xx xx xxxxx textu odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx "xxxx posouzení autorizovaným xxxxxxxxxxx xxxxx §117 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaniknou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §7 xxxx. 1 se xx xxxxxxx b) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx ohlášení x xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
3. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "rodinnou".
4. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) stavby xxxxxxxxxx xxxxxxx18x) xx xxxxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, x xx xx xxxx 8 xxx,".
5. X §11 xxxx. 1 xxxx. b) a xxxx. 4 xx xxxxx "individuální" xxxxxxxxx xxxxxx "rodinnou".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Pokud xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx staveb xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 338/1992 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx osvobození xx xxxx xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. p) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx a x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a techniků xxxxxxx xx výstavbě
Xx. X
Zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x techniků činných xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1993 Xx., xxxxxx x. 275/1994 Xx., xxxxxx č. 224/2003 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Sb. x xxxxxx č. 153/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §17 písm. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x".
2. X §18 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a".
3. X §19 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11 zní:
"a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx celá přísluší xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypracovávat xxxxxxxxx části dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavby xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx ohlášení, xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx11) na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,
11) §21 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx.".
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
V §20 xxxxxx č. 200/1994 Sb., x zeměměřictví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2004 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb. x xxxxxx x. 380/2009 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx nad rámec xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
X §6 xxxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 83/1998 Xx. x xxxxxx x. 13/2002 Xx., odstavec 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 3a xxx:
"(4) Ten, xxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx pobytovými místnostmi3a), xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx, kdo ohlašuje xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxxxxxx obytné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx radonovým indexem, xxxx xxx stavba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx podloží. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemku xx xxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx konstrukce xxxxx xx xxxxxxx odděleny xxxxxxxxxx vrstvou, xxxxxx xxxx volně xxxxxxx xxxxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx radonového xxxxxx xxxxxxx.
3x) Xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby.".
XXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku
Xx. XXXX
Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx "stavebním xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "nebo ve xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx stavebníka xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souhlasu xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Výrobek, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx stavba.".
3. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 se xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "22), xxxxxxxxxx plánem23), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazující xxxxxx rozhodnutí24), nebo xxxxxxx souhlasem25)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22 xx 25 xxxxx:
"22) §92 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§32 zákona x. 50/1976 Xx.
23) §61 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx zákona x. 350/2012 Sb.
24) §78x xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx zákona x. 350/2012 Xx.
25) §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění zákona x. 350/2012 Xx.".
4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xx zrušuje.
5. X §9 odst. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "- xxxxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxx" xxxxxxx.
6. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", louka x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x trvalý xxxxxx porost".
7. X §9 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxx x vodní xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
8. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyužitelné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx roklina, xxx x kamením, xxxxxxxx xxxx, močál, xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx d)26)".
Poznámka xxx xxxxx x. 26 xxx:
"26) Xxxxxxxxx §10 x 11 zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx znění xxxxxx č. 262/1992 Xx., x §43 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxx x. 350/2012 Xx.".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxx městě Xxxxx
Xx. XXX
X §18 xxxx. 1 xxxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění zákona x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx. a xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxxx h) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6b xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako účastník x xxxx xxxxxxxx, x nichž se xxxxxx územní rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6b) x xxxxx městské xxxxx.
6x) Xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Zákon č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004, Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx. a xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §16 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xx x xxxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx příslušným k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx, staveb xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxx výroben xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx.".
2. V §67 xxxxxxxx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xx x případech, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24).
24) Zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx., zákona x. 163/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 436/2009 Xx., xxxxxx x. 38/2012 Sb., xxxxxx č. 85/2012 Xx. a zákona x. 167/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. §10x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x a 4x xxx:
"§10x
Zvláštní xxxxxxxxxx pro posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4b). Xxxxxxxxxx §20, §21 xxxx. x) a §22 xxxx. e) xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2, 3, 10x, 10b, 10x x 10x xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx neprovádí. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu.
(2) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx záměru [§3 xxxx. a)], xx x tomto rozsahu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx4x) xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxx variant xxxxxx. Xxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tak neučinil. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x), xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 8 x xxxxxx zákonu xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxx podle §19.
4b) Xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx.".
2. X §21 xxxxxxx x) xxx:
"l) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx provádění zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. X §22 xxxxxxx e) xxx:
"x) vydávají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., zákona x. 181/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Sb., xxxxxx x. 151/2011 Xx. x zákona č. 85/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 3 se věta xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx, změna xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, užívání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxx rozhodnutí x změně x xxxxxxx stavby.".
2. X §15 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxxxxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem".
3. X §15x odst. 3 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx práce x změny xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků x xx pozemcích sousedících x xxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení" x ve xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" zrušují.
4. X §30 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx".
5. X §38 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxx xxxxx §15x".
6. X §38 xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 xx 52 xxx:
"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx do xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxxxx nebezpečné závadné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky (§39 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx50), jednotlivých xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx52), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx vod podzemních, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8) x xxxxxx vlivu xx xxxxxx podzemních xxx, xxxxx xxxx technicky xxxx s ohledem xx zájmy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu.
50) §2 písm. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.
51) §2 xxxx. b) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.
52) §2 xxxx. c) xxxxxxxx x. 501/2006 Sb.".
7. V §104 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňují xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx souhlas xxxxx §17. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodoprávní úřady x téže xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx zjištěných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x větší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.".
8. V §107 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx t) xxxxxxxx xxxxx ", pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxx".
9. X §115 odst. 6 xx za slovo "xxxxxx" vkládají slova ", s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15".
10. X §115 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxx tohoto xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedených podle §15,".
Xx. XVIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.
XXXX ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXX
Příloha x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Sb., zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 297/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 343/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx č. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Sb., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., zákona č. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx. a zákona x. 172/2012 Xx., xx xxxx takto:
1. X části X položka 17 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 14, 15 x 16 xxx:
"Xxxxxxx 17
1. Xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění stavby xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx užívání xxxxxx na území14)
x) xx stavbě xxx bydlení15) x xxxxxxx 3 byty xxxx ke xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) Xx 1&xxxx;000
x) xx xxxxxx xxx xxxxxxx15) x xxxx xxx 3 byty Xx 5&xxxx;000
c) xx xxxxxx, která xxxx doplňkovou xxxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxx b) s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xx 500
x) xx stavbě xxxxxx xxxxxxx se 3 xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx Xx 1&xxxx;000 x 500 Xx xx čtvrté a xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Kč 5&xxxx;000
x) ke xxxxxxx, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx staveb xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejsou uvedené x xxxxxxx x) xxxx x) Xx 1&xxxx;000
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) Kč 20&xxxx;000
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx obyvatel Xx 300
x) ke xxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) Kč 3 000
2. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx
x) xx xxxxxx 5 000 x2 xxxxxx Kč 1&xxxx;000
x) nad xxxxxx 5&xxxx;000 x2 Xx 3&xxxx;000
3. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu Xx 2&xxxx;000
5. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx Kč 5 000
6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xx 10&xxxx;000
Poznámky
1. Xx-xx jedním xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx sazeb poplatků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx položky.
2. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx sazby příslušného xxxxxxxx.
3. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16) xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poplatku.
6. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní úřad xxxxxxxx ve výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xx xxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx položky, xxxxxxxxx xxxx položky x xxxxxxx 18.
8. Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx x x provedení xxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxxxx příslušným x vybrání xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx x újezdní xxxx xx smyslu §16 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx.
14) Xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §2 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §78x xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Sb."."
2. X části I xxxxxxx 18 zní:
"Xxxxxxx 18
1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxx xxxxxxx15) x xxxxxxx 3 xxxx xxxx xx stavbě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) Xx 5 000
x) xx xxxxxx xxx xxxxxxx15) x xxxx xxx 3 xxxx Xx 10&xxxx;000
c) xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci xx xxxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxx garáže Xx 500
d) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Kč 1 000 x 500 Xx xx xxxxxx x xxxxx další xxxxx, xxxxxxx Kč 5&xxxx;000
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xx 1&xxxx;000
x) xx stavbě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) Xx 10&xxxx;000
x) xx stavbě xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 50 ekvivalentních xxxxxxxx Kč 300
x) ke xxxxxxx xxxxxxx děl neuvedených x písmenu g) Xx 3&xxxx;000
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000
3. Xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 1 písm. x) až e) xxxxxxxxxx xxxxxx Xx 1&xxxx;000
4. Vydání xxxxxxxx x ohlášeným xxxxxxxxx záměrem xxxxxxxxxx x xxxx 3 Xx 500
5. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx změny xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000
6. Xxxxxx souhlasu xx xxxxxx stavby před xxxxx xxxxxxxxxx Xx 500
7. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kč 1&xxxx;000
8. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx Xx 1 000
9. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu Xx 1&xxxx;000
10. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx Kč 1&xxxx;000
11. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xx 500
12. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xx 500
13. Xxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 500
14. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 5&xxxx;000
15. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) Kč 500
16. Xxxxxxx xxxxxxx x jmenování xxxxxxxxxxxxx inspektorem Xx 10&xxxx;000
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x souhlas xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora Xx 10&xxxx;000
Osvobození
Xx xxxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx stavebního povolení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx ztíženého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvlášť těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxx XX. xxxx XXX. xxxxxx (držiteli xxxxxxx XXX nebo XXX/X), má-li xx xxxxxx pro bydlení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vlastníka xxxx. xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx atd.
Xxxxxxxx
1. Xx-xx jedním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou povolováno xxxxxxxxx xxxx staveb, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx různými písmeny xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx sazeb xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxxx písmenech xxxx xxxxxxx.
2. Za xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 této xxxxxxx vybere xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xx uzavření veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx poloviny sazby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xx vydání dodatečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xx výši xxxxxx xxxxx poplatků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodech xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 17.
5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxx bodech této xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x položky 17.
6. Xxxxxxxx xxxxxx příslušným x xxxxxxx poplatku podle xxxx položky je x speciální xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §15 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx stavební úřady xx xxxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X xxxxx X položka 19 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 17 xxx:
"Xxxxxxx 19
Xxxxxx xxxxxxxxxx x vyvlastnění17) Kč 5&xxxx;000
17) Zákon x. 184/2006 Sb., x odnětí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).".
4. X xxxxx X xxxxxxx 20 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 18 xxx:
"Xxxxxxx 20
Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx
x) xx každou xxxxxxxxx xxxxxx v pracovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xx 500
x) xx každou započatou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x pracovních xxxxx Xx 1&xxxx;000
x) za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xx 2&xxxx;000
Xxxxxxxxxx
Xx poplatku xxxxx xxxx položky je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx prováděné při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostech xxxx xxxxxxxx, místní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky18).
Předmětem xxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 17 xx 19, x xxxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx 21 x 60.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x staveb xxxxxxxxxx povolených xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xxxxxxx x užíváním xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx prováděné xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx.
Xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku stavby, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxx xx xxxxx x dokončení xxxxxx.
2. Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxx xx vydání kolaudačního xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Poplatek xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xx kontrolní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zvláštních pravomocí xxxxx §132 odst. 2 a §171 xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx i za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx místě xxxx xxxxxxxxx prohlídky.
18) §7 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Sb.".
XXXX PATNÁCTÁ
XXXXXXXX
Xx. XX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 350/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.