Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

330/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §1a

Způsob posuzování úrovně znečištění §2

Podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění §3

Rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění §4

Rozsah informací poskytovaných veřejnosti při vzniku smogových situací §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění

Příloha č. 2 - Minimální počty měřicích lokalit pro stacionární měření

Příloha č. 3 - Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro stacionární měření

Příloha č. 4 - Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění

Příloha č. 5 - Prekurzory troposférického ozonu

Příloha č. 6 - Referenční metody sledování kvality ovzduší

Příloha č. 7 - Obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění

INFORMACE

330

VYHLÁŠKA

ze xxx 8. xxxxx 2012

x způsobu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx znečištění x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx §5 xxxx. 6 x §30 xxxx. 4 xxxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zákon"):

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti x úrovni xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podávaných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx situace a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx.

§1x

Xxxxxxxx pojmů

(1) Celostátním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX2,5 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx referenčního xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx lidské xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/50/ES xx xxx 21. xxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čistším ovzduší xxx Xxxxxx.

(2) Ukazatelem xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částicemi XX2,5 xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2,5 v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxx 1 přílohy č. 2 k této xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x počtem xxxxxxxx vyšším xxx 100 000.

(3) Maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částic XX2,5 se xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/50/ES ze xxx 21. xxxxxx 2008 o kvalitě xxxxxxxx ovzduší x xxxxxxx ovzduší pro Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx expozice, x cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 68/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.3.2020
&xxxx;

§2

Xxxxxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Posuzování úrovně xxxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxx prováděným v xxxxxxx x xxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x této xxxxxxxx xx xxxxxxx určených x xxxxxxx x xxxxxxxxx přílohy č. 2 x 3 k xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") ve xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx mez pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxx limit xxxxxxxxx x bodu 4 přílohy č. 1 xxxxxx,

x) xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepřesahuje xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění, xxxx

x) kombinací stacionárního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x cíli xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx stacionárního xxxxxx a xxxxxxxxxx x zónách, kde xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx meze xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolený počet xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce. Způsob xxxxxxxxxx úrovně znečištění x xxxxx xxxx x aglomeraci xx xx xxxxxxx xxxx xxx posuzování xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx změn činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx siřičitého, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx dusíku, xxxxxx XX10, částic XX2,5, xxxxx, benzenu a xxxxx uhelnatého xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Mez xxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve 3 x xxxxxxxxxxxxxxx 5 kalendářních xxx. X znečišťujících xxxxx x dobou xxxxxxxxxxx xxxxxx než 1 xxxxxxxxxx rok xx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxx let, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dolních mezí xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kampaní během xxxx a v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx reprezentativní pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3

Podmínky posuzování x xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx imisní xxxxx, a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Společně xx xxxxxxxxxxxx měřením xxxxx(x)xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx měřicí xxxxxxxx x xxxxx zóně xxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, benzo(k)fluoranthenu, xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx a dibenz(a,h)anthracenu.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX2,5 a xxxxxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2,5 se xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřeného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částic XX2,5 za xxx xxxxxxxxxx roky xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxxx.

(3) Xxxx je xxxxxx §2 xxxx. 1, provádí xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx elementární xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, niklu, xxxxx(x)xxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx x xxxxxx(x,x)xxxxxxxxxx,

x) stacionárním xxxxxxx x prekurzorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxxx xxxxxx XX2,5 x koncentrací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx PM2,5, xxxx alespoň koncentrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhlíku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, hořečnatých, xxxxxxxxxx, sodných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x síranových, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx měření xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, dodržují xx postupy xxx xxxxx vzorků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 6 x této xxxxxxxx; ke stacionárnímu xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx stanovené x xxxxx X přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx modelem xxx xxxxxx x xxxx modely, xxxxxxxx xxx prokázat, xx xxxx lze dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 9 xxxxxx, použijí xx referenční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx; ke xxxxxxxxxx rozptylové studie xxxxx §11 xxxx. 9 xxxxxx lze xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xx jimi xxx xxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxx kvality xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx ovzduší x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lokalit xxxxxxxxxx x části X přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx znečištění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší xx posuzuje x xxxxx měřicích xxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx prostorovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x části X přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx vzorkování xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příloha č. 3 k xxxx vyhlášce.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx znečišťující xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx odběru vzorků xxxxxxxxxx na xxxxxxx 293,15 X x xxxxxxxx tlak 101,325 xXx. X částic XX10, XX2,5 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx XX10, xx xxxxx odběru vzorků xxxxxxxx k vnějším xxxxxxxxx x den xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx aritmetický xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Obsahové xxxxxxxxxxx protokolu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informována o xxxxxxxxxx zákonem stanovených xxxxxxxx limitů x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Informace x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx průměrná xxxxxxx xx příslušnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x úrovních xxxxxxxxxx xxxxxx siřičitým, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX10, XX2,5, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oxidem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx každou xxxxxx. Informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednou xx 3 měsíce.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx smogové situace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxx xxx přílohy č. 6 zákona, oblasti xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxx xxxxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx koncentraci x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x nejvyšším xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předpovědi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx očekávané xxxxx xxxxxx znečištění a xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, možných xxxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxx xxxx dotyční xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

(2) Xxx xxxxxx smogové xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxx xxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxx §12 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxxx x stacionárních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 15. xxxxx 2012.

Ministr:
Mgr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 330/2012 Sb.

Cíle xxx xxxxxxx údajů získaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XX2,

XX2, XXx,

XX

Xxxxxx

Xxxxxxx

XX10, XX2,5,

xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx ozon,

související XX x XX2

Xxxxx(x)xxxxx

Xx,

Xx,

Xx

XXX1),

xxxxxx xxxx

Xxxxxxx depozice

I. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

15%

25%

25%

15%

50%

40%

50%

70%

Xxxxxxxxx sběr údajů2)

90%

90%

90%

90% xxxxx xxxxxxx období
75% xxxxx xxxxxxx xxxxxx

90%

90%

90%

90%

Xxxxxxxxx xxxxxx pokrytí
- městské xxxxxxxxx x doprava
- xxxxxxxxxx lokality

-
-

35%3) 90%

-
-

-
-

33%4)
33%4)

50%4)
50%4)

-
-

-
-

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx5)

Xxxxxxxxx

25%

30%

50%

30%

50%

40%

50%

70%

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

14%6)

14%6)

14%6)

&xx;10% xxxxx xxxxxxx období

14%4)

14%4)

14%4)

33%4)

III. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx7) pro
- xxxxxxxx xxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
- xxxxx xxxxxxx
- xxxxx xxxxxxx

50%
50%
50%
30%

-
-
-
50%

-
-
-
50%

50%
50%
-
-

-
-
-
60%

-
-
-
60%

-
-
-
60%

-
-
-
60%

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhlovodíky xxxxx benzo(a)pyrenu.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx pokrytí xxxxxxxxxx ztráty xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx normální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx reprezentativní xxx xxxxx klimatické x xxxxxxxx podmínky.

4) Xxxxxxxxx během xxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnosti.

5) Xxxxxxxxxx měření xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxx xxxxxxx cíle xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

6) Jedno namátkové xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxxx xxxx xxxx x 8 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

7) U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx míst xx xxxxxxxxx období xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx událostí. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx limitu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx modelování, musí xxx reprezentativní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx měření

Část X

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Minimální xxxxx měřicích xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limitů xxxxxxxxx v bodu 1 přílohy č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 xxxxxx

Xxxxx obyvatel xxxxxxxxxx xxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lokalit xxxxx
xx xxxxxxxxxx horní xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx1)
xxxx xxxxxxxxxx horní xxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx překročena xxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XX10 a XX2,5
Xxxxxx2),3) xxx xxxxxxx XX10 x XX2,5
Xxxxxxxxxxxx xxxxx kromě částic XX10 x XX2,5
Xxxxxx2),3) xxx částice PM10 x XX2,5
0 - 249&xxxx;999
1
2
1
1
250&xxxx;000 - 749&xxxx;999
2
3
1
2
750&xxxx;000 - 999&xxxx;999
3
4
1
2
1&xxxx;000&xxxx;000 - 1&xxxx;499&xxxx;999
4
6
2
3
1&xxxx;500&xxxx;000 - 1&xxxx;999&xxxx;999
5
7
2
3
2&xxxx;000&xxxx;000 - 2&xxxx;749&xxxx;999
6
8
3
4
2&xxxx;750&xxxx;000 - 3&xxxx;749&xxxx;999
7
10
3
4

Xxxxxxxxxxx:

1) Pro xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XX10 x XX2,5 a xxxxxx xx zřizuje xxxxxxx 1 lokalita xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění a 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx měření xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx nezvýší xxxxx xxxxxxx. X zónách x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx městských xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lokalit xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxx dvojnásobek. Xxxxxx lokality, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx XX10, jsou xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2) Pokud xx xxxxxxx XX2,5 x xxxxxxx XX10 xxxx xx stejné xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx PM2,5 x xxxxxx XX10 nesmí xxxxx x více xxx xxxxxxxxxxx.

3) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obyvatel xxxxxx xxx 100 000 xx za xxxxxx xxxxxxxxx dodržování celostátního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX2,5 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx PM2,5 zřídí xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx stacionární xxxxxx xxxxxx PM2,5. Xxxx místa xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx A bodu 1.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 1 xxxxxx v zónách xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lokalit xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
1 xxxxxxxx na xxxxxxx 20 000 km2
1 xxxxxxxx xx xxxxxxx 40&xxxx;000 km2

3. Minimální xxxxx měřicích xxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxx imisních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 1 xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx aglomerace xxxx xxxx
Xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx pokud
je xxxxxxxxxx xxxxx mez pro xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx1)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx dolní xxx
Xx, Xx, Ni
Benzo(a)pyren
As, Cd, Xx
Xxxxx(x)xxxxx
0 - 749&xxxx;999
1
1
1
1
750&xxxx;000 - 1&xxxx;999&xxxx;999
2
2
1
1
2&xxxx;000&xxxx;000 - 3&xxxx;749&xxxx;999
2
3
1
1

Xxxxxxxxxxx:

1) Zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx(x)xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zaměřenou xx xxxx dopravy, xxxxx xx nezvýší xxxxx xxxx vzorkování.

Část X

Xxxxxxxxx xxxxx měřicích xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx troposférického xxxxx x jeho xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stacionární xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x varovných xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx aglomerace xxxx zóny
Minimální počet xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxx
Xxxxxxxxx pozaďová xxxxxxxx
0 - 249&xxxx;999
-
1
1 xxxxxxx/25&xxxx;000 xx2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx
250&xxxx;000 - 499&xxxx;999
1
2
500&xxxx;000 - 999&xxxx;999
2
2
1&xxxx;000&xxxx;000 - 1&xxxx;499&xxxx;999
3
3
1&xxxx;500&xxxx;000 - 1&xxxx;999&xxxx;999
3
4
2&xxxx;000&xxxx;000 - 2 749 999
4
5
2 750 000 - 3&xxxx;749&xxxx;999
5
6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx se umístí x oblastech, xxx xxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozónu. X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umístí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x 50 % xxxxxxxxxxxxx měření xxx troposférický xxxx. Xxxxxxxxxxx měření oxidů xxxxxx je kontinuální, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx měřicí metody.

3. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx x zónách x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx dosahovány xxxxxx xxxxxx pro troposférický xxxx stanovené v xxxx 4 přílohy č. 1 xxxxxx, xxxx xxx, x xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx posuzování xxxxxx znečištění, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx troposférickým xxxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 5 přílohy č. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzorkování xxx xxxxxxxxxxx měření

Část X

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxx lokality

1.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx

1.1.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx, xxx poskytly xxxxx o

a) xxxxxxxxx x rámci xxx x aglomerací, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění, xxxx xxxx obyvatelstvo xxxxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx vystaveno xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dotyčného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx znečištění x xxxxxx oblastech x xxxxx zón x aglomerací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně.

1.1.2. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx blízkosti. Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx byly pokud xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx komunikace x xxxxx xxxxxxxxx 100 x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro 1000 x x předměstských xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 250 x x 250 x x xxxxxxxxxxxx lokalit.

1.1.3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vybírají tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx. Úroveň xxxxxxxxxx xx neměl xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx pro rozsáhlejší xxxxxxxx oblast. Xxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx reprezentativní xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx2.

1.1.4. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aglomeracemi xxxx xxxxxxxxxxxx zónami xxxxxxxxxxxxx xx blíže xxx x okruhu 5 xxxxxxxxx.

1.1.5. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování, xx xxxxxxx xxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx není xxxxx pozaďová xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx lokalita xxxx na návětrné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx zohlednění převládajícího xxxxx větru).

1.1.6. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neleží x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.1.7. Xxxxxxxxxxx měření prekurzorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Xxxxxx lokality xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a vegetace

Měřicí xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx než 20 xx od xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 xx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx větším xxx 50&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx. Xxxxxx lokalita xx xxxxxxx tak, xxx naměřené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x rozloze xxxxxxx 1&xxxx;000 km2.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2.1. Xxxxx vzduchu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sondy nesmí xxx xxxxxx (musí xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 270° xxxx 180° xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zástavby) x x blízkosti xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zpravidla xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx, xxx xx xxxxx překážky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 0,5 x xx xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxx xxxxxx xxxxxx reprezentujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx),

2.2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx 1,5 x (xxxxxxx xxxx) x 4 x xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx vyšší xxxxxx (xx 8 m), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x jakékoli xxxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxxxx,

2.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, xxx xxxx zamezeno xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzduchem,

2.4. Xxxxxxxx xxxxx odběrového xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odebraného xxxxxxx xxxx do vstupního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.5. X odběrových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopravu xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 25 x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně 4 x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravního xxxxx; &xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx emise xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) body xxxxxxxxxx xxx měření oxidu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx 5 x xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx vzorkování měly xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxxx xxx úroveň xxxxxxxxxx ovzduší v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ale nejdále 10 m xx xxxxxx xxxxxxx.

2.6. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx v úvahu xxxxxxxxxxx faktory

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxx personálu,

c) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx místa x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx látky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx x přezkum xxxxxx xxxx

3.1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx míst x umístění xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx fotografie xxxxx xxxxxx lokality x hlavních xxxxxxxxx xxxxxxxx, x podrobné xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx metodách x x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

3.2. Vhodnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx vzorkování xx pravidelně xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxx se xxxx dokumentace, xxx xxxx xxxxxxxx průběžná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx míst.

Část X

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx troposférického xxxxx

1. Xxxxxxxxx xx měřicí xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx
Xxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx umístění v xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxx: xxxxxxxx městské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tj. x xxxxxxx, kde xx xxxxxxx relativně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx2
X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx zdrojů xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.;
Xxxxxxx místa, kde xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzduchu;
Místa xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx měst, xxxxx (xxxxxx od xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx malou xxxx xxxxxx xxxxxxxx, otevřené xxxxxxx charakterizované vzdělávacími, xxxxxxxxxxx xxxx rekreačními xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx aglomerací, xxx bývají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx troposférickým xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xx2
X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx (hlavních xxxxxxx) xxxxx x době, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx plodiny nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxx regionálních pozaďových xxxxxx znečištění.
Venkovská
Ochrana xxxxxx xxxx x xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x přírodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozonu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx2)
X xxxxxx xxxxxx xxxx oblastech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesy;
Místa xxxxxxxxxxxxxxx pro úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
X otevřených xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx vrcholech vyšších xxx.
Xxxxxxxxx pozaďová
Ochrana xxxxxx xxxx a vegetace: xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přirozených ekosystémů, xxxxx x obyvatelstva xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx měřítku
Regionální/ xxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (1000 do 10000 xx2)
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, např. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zdrojů;
Mimo xxxxx, x xxxxx xx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx terénu, x xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx části X xxxx 2 této xxxxxxx x zajistí xx, aby xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stacionárních zdrojů, xxxx xxxx vysoké xxxx a spalovny, xxx xxx xxxx xxxxxx měření významně xxxxxxxxx, x xxxx xxx 10 x xx nejbližší xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx úměrně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výběru xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx X bodu 3 xxxx přílohy, xxxxxxx se uplatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx monitorovacích xxxxx x kontextu x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ovzduší xxxxxxxxxxxxxx ozonem x xxxxxxxxxxx lokalitách.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 330/2012 Xx.

Xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění

Znečišťující xxxxx/xxxx xxxxxxxxxxx1)
Xxxxx xxx xxx posuzování
Dolní mez xxx posuzování
Oxid xxxxxxxx/24 xxxxx
75 μx.x-3 / 32)
50 μg.m-3 / 32)
Xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx (1. října - 31. března)
12 μg.m-3
8 μx.x-3
Xxxx dusičitý/1 xxxxxx
140 μx.x-3 / 182)
100 μx.x-3 / 182)
Xxxx xxxxxxxx
32 μx.x-3
26 μx.x-3
Xxxxx xxxxxx
24 μx.x-3
19,5 μg.m-3
Částice XX10 /24 xxxxx
35 μx.x-3 / 352)
25 μx.x-3 / 352)
Částice XX10
28 μx.x-3
20 μx.x-3
Xxxxxxx XX2,5
17 μx.x-3
12 μx.x-3
Xxxx xxxxxxxx
7 mg.m-3
5 xx.x-3
Xxxxxx
3,5 μx.x-3
2 μx.x-3
Xxxxx
0,35 μg.m-3
0,25 μx.x-3
Xxxxx
3,6 ng.m-3
2,4 xx.x-3
Xxxxxxx
3 xx.x-3
2 ng. x-3
Xxxx
14 xx.x-3
10 ng.m-3
Benzo(a)pyren
0,6 ng.m-3
0,4 xx.x-3

Xxxxxxxx:

1) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxx průměrování 1 xxxxxxxxxx rok.

2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxxx troposférického xxxxx

x) Oxidy xxxxxx:

xxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxx látky:

ethan
i-pentan
m,p-xylen
ethylen
pent-1-en
o-xylen
acetylen
pent-2-en
1,2,4- trimethylbenzen
propan
isopren
1,2,3- xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
x-xxxxx
1,3,5- xxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxxx
x-xxxxx
xxxxxxxxxxx
x-xxxxx
x-xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx-1-xx
x-xxxxx
xxxxx-xxx-2-xx
x-xxxxx
xxx-xxx-2-xx
xxxxxx
xxxx-1,3-xxxx
xxxxxx
x-xxxxxx
xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx kvality xxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.1. Xxx stacionární xxxxxx oxidu siřičitého xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx normy ČSN XX 14212 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fluorescencí".

1.2. Xxx stacionární xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dusíku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 14211 "Kvalita ovzduší - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dusnatého xxxxxxxxxxxxxxxxx".

1.3. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, arsenu, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1.4 xxxx přílohy. Xxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx, xxxxxx, kadmia x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx technické xxxxx XXX XX 14902 "Xxxxxxx xxxxxxx - Normovaná xxxxxx xxxxxxxxx Xx, Cd, Xx x Xx xx xxxxxx XX10 xxxxxxxxxxxx částic".

1.4. Pro xxxxx vzorků x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX10 x PM2,5 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx metoda xxxxx xxxxx technické xxxxx XXX EN 12341 "Kvalita xxxxxxx - Referenční xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx frakcí aerosolových xxxxxx XX10 a XX2,5".

1.5. Xxx xxxxx xxxxxx x stacionární xxxxxx benzenu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 1, 2, x 3 xxxxx technické normy XXX XX 14662 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxx".

1.6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uhelnatého xx použije referenční xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy XXX XX 14626 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx infračervenou xxxxxxxxxxxxx".

1.7. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx referenční xxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx XX XXX 14625 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ozonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

1.8. Pro xxxxx vzorků a xxxxxxx xxxxx(x)xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 15549 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx xxxxx(x)xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx". Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx polycyklických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX X XXX/XX 16645 - "Kvalita xxxxxxx - Xxxxxx xxxxxx xxxxx[x]xxxxxxxxxx, benzo[b]fluorantenu, xxxxx[x]xxxxxxxxxxx, benzo[k]fluorantenu, xxxxxx[x,x]xxxxxxxxxx, xxxxxx[1,2,3-xx]xxxxxx x xxxxx[xxx]xxxxxxxx".

1.9. Xxx xxxxxx celkové xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 15852 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rtuti". Xxx xxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx metoda xxxxx xxxxx technické xxxxx XXX XX 15853 "Xxxxxxx venkovního xxxxxxx - Xxxxxxxxx metoda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

1.10. Xxx odběr xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx(x)xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 15980 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx benzo[a]anthracenu, xxxxx[x]xxxxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxxx, benzo[k]fluoranthenu, xxxxx[x]xxxxxx, xxxxxxx[x,x]xxxxxxxxxx x xxxxxx[1,2,3-xx]xxxxxx".

1.11. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle české xxxxxxxxx xxxxx ČSN XX 15841 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx arsenu, xxxxxx, xxxxx a niklu x atmosférické xxxxxxxx".

Xxxx X

Xxxxxx pro posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxx

1. Eulerovský xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx disperzní xxxxx XXXx (Xxxxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx EMEP

3. Gaussovský xxxxxxxxx xxxxx SYMOS'97

Část X

Xxxxxxxxxx modely xxx xxxxxxxxxx rozptylových xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 9 xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX'97

Xxxxxxx xxxxxxx nad úrovní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx)

xx 70 km xx xxxxxx znečišťování

ATEM

Městské xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx budov x xxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx)

xx 70 xx xx xxxxxx znečišťování

Tyto xxxxxx nejsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx rychle xxxxxxxxx znečišťující xxxxx (xxxx. troposférický ozon xxxx sekundární xxxxxxx), xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdálenějšími zdroji xxxxxxxxxxxx. Modely xxxx xxx používány x xxxxxxxx xxxxx programu x x souladu x xxxxxxxx k xxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Datum xxxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx protokolu

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx provádějící měření xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x akreditace, xxxx-xx xxxxxxx

3. Xxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x přesnost provedení xxxxxx

4. Xxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx

5. Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx meteorologických veličin: xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zpracování xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx včetně zeměpisných xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měřicího xxxxx, stávající xxxxxx xxxxxxxxxx dané lokality xxx databáze Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průměrných koncentrací xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. odběr vzorků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohly xxxxx významně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx ovzduší, x xxxxx xxxxxx xxxxx

8. Xxxxxxx dat, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přesnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx, logistika x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx laboratorní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx naměřených xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

9. Použitá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx

10. Xxxxxx spolupráce, zejména xxxxxxxxxxxx spolupracující autorizované xxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovení

11. Xxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxxx verifikované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivých měření xxxxxxxxxx na podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx limit, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

12. Soubory xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx měření xxxxxx znečištění, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů, xxxxxxxxxx x seznam xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 83/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 330/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.10.2012.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

83/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx informování xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxx situacích

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

68/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 330/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx znečištění a xxx smogových situacích, xx xxxxx xxxxxxxx x. 83/2017 Sb.

s xxxxxxxxx od 27.3.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/50/ES ze xxx 21. xxxxxx 2008 x xxxxxxx vnějšího xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/107/XX xx dne 15. xxxxxxxx 2004 o xxxxxx arsenu, xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx aromatických xxxxxxxxxx xx vnějším xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1480 xx dne 28. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/107/XX a 2008/50/XX, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx vzorků xxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxx.