Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

330/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §1a

Způsob posuzování úrovně znečištění §2

Podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění §3

Rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění §4

Rozsah informací poskytovaných veřejnosti při vzniku smogových situací §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění

Příloha č. 2 - Minimální počty měřicích lokalit pro stacionární měření

Příloha č. 3 - Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro stacionární měření

Příloha č. 4 - Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění

Příloha č. 5 - Prekurzory troposférického ozonu

Příloha č. 6 - Referenční metody sledování kvality ovzduší

Příloha č. 7 - Obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění

INFORMACE

330

XXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2012

x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozsahu xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 6 a §30 xxxx. 4 xxxxxx x. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úrovni xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x měření xxxxxx xxxxxxxxxx.

§1x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Celostátním xxxxx snížení expozice xxxxxxxxx XX2,5 xx xxxxxx xxxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx škodlivých xxxxxx xx lidské xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/50/ES xx xxx 21. xxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čistším xxxxxxx xxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx průměrná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2,5 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2,5 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 1 přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 100 000.

(3) Maximální xxxxxxxxx koncentrací xxxxxx XX2,5 xx xxxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/50/ES ze xxx 21. xxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxxx ovzduší x xxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx expozice, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 68/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 27.3.2020
 

§2

Způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx přílohy č. 2 x 3 k této xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx zónách, xxx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo přesahuje xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx x xxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozonu, xxxxxx znečištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 přílohy č. 1 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x zónách, xxx xxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx kombinací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x zónách, kde xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxx mez xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou stanoveny x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx dle xxxx první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx siřičitého, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx případně xxxxx xxxxxx, xxxxxx XX10, částic XX2,5, xxxxx, benzenu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Mez pro xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve 3 x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx rok se xxx považuje xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.

(4) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dispozici xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxx let, určí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxxxx reprezentativní xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx posuzování a xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a látky xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx(x)xxxxxx xx alespoň xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x každé xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benzo(a)anthracenu, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx x xxxxxx(x,x)xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle xxxxxxx expozice xxxxxxxxx XX2,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2,5 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřeného xxxx klouzavá průměrná xxxxx koncentrace částic XX2,5 xx xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnující xxxxxx xxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx je xxxxxx §2 odst. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, kde xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x stacionárním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x reaktivní xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx(x)xxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, benzo(j)fluoranthenu, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, indeno(1,2,3-cd)pyrenu x xxxxxx(x,x)xxxxxxxxxx,

x) stacionárním xxxxxxx x prekurzorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx a měřením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxxxxxx měřením hmotnostní xxxxxxxxxxx xxxxxx XX2,5 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX2,5, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organického uhlíku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, hořečnatých, xxxxxxxxxx, sodných, xxxxxxxxxx x amonných kationtů x xxxxxxxxxx, chloridových x dusičnanových aniontů; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx využívá

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx, dodržují xx postupy xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx analýz xxxxxxxxx x části X přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx postup, xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx lze dosáhnout xxxxxxxxxxxx výsledků,

b) xxxxxxx xxxxxxx, použijí se xxxxxx stanovené v xxxxx B přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx i xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx prokázat, xx xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 9 xxxxxx, xxxxxxx xx referenční modely xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx; ke xxxxxxxxxx rozptylové xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 9 zákona xxx xxxxxx i xxxx xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx, xx jimi xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxx posuzování úrovně xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x části X přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx znečišťování xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxxx x ovzduší a xxxxxxxxxxx expozici xxxxxxxx. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx prekurzory xx xxxxxxxx v části X přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx stacionární měření xxxxxxxxx příloha č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(8) Vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx odběru xxxxxx xxxxxxxxxx na teplotu 293,15 X x xxxxxxxx xxxx 101,325 xXx. X xxxxxx XX10, XX2,5 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX10, se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vnějším xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 k xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx informování veřejnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informována o xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx limitů a xxxx účincích na xxxxxx xxxx xxxx xx ekosystémy a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxx xx uvádějí xxxx průměrná xxxxxxx xx příslušnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX10, XX2,5, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oxidem uhelnatým xx xxxxxxxxxxx každou xxxxxx. Informace o průměrných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a benzenem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx situací

(1) Při xxxxxx smogové situace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přílohy č. 6 zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx překročené prahové xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx, nejvyšší xxxxxxxx x denní xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozonu navíc x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průměru,

b) xxxxxxxxxx xxx následující období, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstva, xxxx jsou xxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, možných účincích xx zdraví, doporučených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx obyvatelé xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxx zřízenou právnickou xxxxxx,

x) výčtu zdrojů, xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxx. g) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x).

§6

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2012.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. r.

Příloha x. 1 x vyhlášce č. 330/2012 Xx.

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx

XX2,

XX2, XXx,

XX

Xxxxxx

Xxxxxxx

XX10, XX2,5,

xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx ozon,

související XX x NO2

Benzo(a)pyren

As,

Cd,

Ni

PAH1),

plynná xxxx

Xxxxxxx depozice

I. Stacionární xxxxxx

Xxxxxxxxx

15%

25%

25%

15%

50%

40%

50%

70%

Xxxxxxxxx sběr xxxxx2)

90%

90%

90%

90% xxxxx xxxxxxx xxxxxx
75% xxxxx xxxxxxx xxxxxx

90%

90%

90%

90%

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
- městské xxxxxxxxx x xxxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-
-

35%3) 90%

-
-

-
-

33%4)
33%4)

50%4)
50%4)

-
-

-
-

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx5)

Xxxxxxxxx

25%

30%

50%

30%

50%

40%

50%

70%

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Xxxxxxxxx časové pokrytí

14%6)

14%6)

14%6)

>10% xxxxx xxxxxxx období

14%4)

14%4)

14%4)

33%4)

III. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx7) xxx
- hodinové xxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
- xxxxx xxxxxxx
- roční xxxxxxx

50%
50%
50%
30%

-
-
-
50%

-
-
-
50%

50%
50%
-
-

-
-
-
60%

-
-
-
60%

-
-
-
60%

-
-
-
60%

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhlovodíky xxxxx xxxxx(x)xxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sběru xxxxx x xxxxxxxx pokrytí xxxxxxxxxx ztráty xxxxx x důsledku pravidelných xxxxxxxxx xxxx normální xxxxxx přístrojové xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx během celého xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky.

4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx různé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx kvality xxxxx.

6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx roku xxxx x 8 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

7) U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx míst xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x imisnímu xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx u modelování xx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx limitu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx reprezentativní pro xxxxxx modelované xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxx počty xxxxxxxx lokalit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxxxx xxxxx měřicích xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx měření xxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx imisních limitů xxxxxxxxx v xxxx 1 přílohy č. 1 zákona x prahových hodnot xxxxxxxxx x příloze č. 6 xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx aglomerace xxxx zóny
Minimální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx horní xxx xxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx1)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx překročena xxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxx látky kromě xxxxxx PM10 x XX2,5
Xxxxxx2),3) xxx xxxxxxx XX10 x XX2,5
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XX10 x XX2,5
Xxxxxx2),3) xxx xxxxxxx PM10 x XX2,5
0 - 249&xxxx;999
1
2
1
1
250&xxxx;000 - 749&xxxx;999
2
3
1
2
750&xxxx;000 - 999 999
3
4
1
2
1 000 000 - 1&xxxx;499&xxxx;999
4
6
2
3
1&xxxx;500&xxxx;000 - 1&xxxx;999&xxxx;999
5
7
2
3
2&xxxx;000&xxxx;000 - 2 749 999
6
8
3
4
2 750 000 - 3&xxxx;749&xxxx;999
7
10
3
4

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxx oxid xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XX10 x XX2,5 x benzen xx zřizuje xxxxxxx 1 lokalita xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1 xxxxxxxx orientovaná xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit x xxxxxxx xxxxx lokalit xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx lokality, xxx xxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx PM10, jsou xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxx xxxxxx.

2) Pokud se xxxxxxx XX2,5 x xxxxxxx XX10 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vzorků. X xxxxxx a aglomeracích xx celkový xxxxx xxxx odběru xxxxxx xxxxxx XX2,5 a xxxxxx XX10 xxxxx xxxxx x více xxx dvojnásobek.

3) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx oblastech x xxxxxx obyvatel xxxxxx xxx 100 000 xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celostátního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX2,5 pro xxxxxxx xxxxxxxx zdraví a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX2,5 xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xx milion xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx částic PM2,5. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx s místy xxxxxx xxxxxx podle xxxxx A bodu 1.

2. Minimální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx měřicích xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění
není xxxxxxxxxx xxxxx mez xxx xxxxxxxxxx úrovně znečištění, xxxxx překročena dolní xxx
1 xxxxxxxx na xxxxxxx 20 000 xx2
1 xxxxxxxx xx xxxxxxx 40&xxxx;000 xx2

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 1 zákona

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pokud
je překročena xxxxx mez xxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění1)
není xxxxxxxxxx horní xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxx
Xx, Xx, Xx
Xxxxx(x)xxxxx
Xx, Cd, Xx
Xxxxx(x)xxxxx
0 - 749&xxxx;999
1
1
1
1
750&xxxx;000 - 1 999 999
2
2
1
1
2 000 000 - 3&xxxx;749&xxxx;999
2
3
1
1

Xxxxxxxxxxx:

1) Zahrnuje xxxxxxx xxxxx lokalitu v xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx benzo(a)pyren také xxxxx lokalitu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezvýší xxxxx bodů xxxxxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x varovných xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lokalit
Aglomerace
Zóna
Venkovská pozaďová xxxxxxxx
0 - 249&xxxx;999
-
1
1 xxxxxxx/25&xxxx;000 xx2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx
250&xxxx;000 - 499&xxxx;999
1
2
500&xxxx;000 - 999 999
2
2
1 000 000 - 1&xxxx;499&xxxx;999
3
3
1&xxxx;500&xxxx;000 - 1 999 999
3
4
2 000 000 - 2&xxxx;749&xxxx;999
4
5
2&xxxx;750&xxxx;000 - 3&xxxx;749&xxxx;999
5
6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozónu. X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx oxidů xxxxxx se provádí xxxxxxxxx u 50 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx ozon. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pozaďových xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx dosahovány xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 přílohy č. 1 xxxxxx, musí xxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dostatečný xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 5 přílohy č. 1 xxxxxx.

Příloha x. 3 x vyhlášce č. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx měření

Část X

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znečišťujícími xxxxxxx x výjimkou troposférického xxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

1.1. Měřicí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx

1.1.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vybírají xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx zón x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx obyvatelstvo xxxxxxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx reprezentativní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně.

1.1.2. Xxxxxx lokality xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx vybrána xxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx 100 x u dopravních xxxxxxx, xxx 1000 x x předměstských xxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 250 x x 250 x x průmyslových xxxxxxx.

1.1.3. Xxxxxxx pozaďové lokality xx vybírají xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx od měřicí xxxxxxxx. Xxxxxx znečištění xx neměl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx reprezentativní xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx km2.

1.1.4. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ovlivněna aglomeracemi xxxx průmyslovými zónami xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxx v xxxxxx 5 xxxxxxxxx.

1.1.5. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vybrána po xxxxxxxxxxxxx xxxxx větru xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx měřicí lokalita xxxx na návětrné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje (xxx zohlednění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx).

1.1.6. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx bezprostřední xxxxxxxxx.

1.1.7. Xxxxxxxxxxx měření prekurzorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vzdálenosti xxxx než 20 xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 km od xxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 50&xxxx;000 xxxxxxx za xxx. Xxxxxx lokalita xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xx2.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2.1. Proud xxxxxxx xxxxx vstupního xxxxxx xxxxxxxx sondy xxxxx xxx omezen (xxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 270° xxxx 180° xxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x x blízkosti xxxxx xxx žádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proud xxxxxxx (odběrové xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx, xxxxxxx, stromů x xxxxxx překážek více xxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 0,5 x xx nejbližší budovy x případě xxxx xxxxxx vzorků reprezentujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx),

2.2. Xxxxxxx xxxxx odběrové xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 1,5 x (xxxxxxx zóna) a 4 m nad xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xx 8 m), xxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx stanice xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zdokumentovány,

2.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx emisí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

2.4. Xxxxxxxx xxxxx odběrového xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odebraného xxxxxxx xxxx do vstupního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.5. X xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx

x) body vzorkování xxxx být alespoň 25 m xx xxxxxx xxxxxxx křižovatek x xxxxxxx 4 x od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pruhu; &xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí křižovatka, xxxxx naruší xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx emise xxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxx,

x) body xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx měly být xxxxxxx 5 x xx okraje xxxxxxx,

x) xxxx vzorkování xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro úroveň xxxxxxxxxx ovzduší v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx 10 m od xxxxxx xxxxxxx.

2.6. Body xxxxxxxxxx xx umisťují xxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) rušivé xxxxxx,

x) bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spojení,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx látky,

g) požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx

3.1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x umístění xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx fotografie xxxxx měřicí lokality x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měření xxxx xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxx uvedených v příloze č. 1 k této xxxxxxxx.

3.2. Xxxxxxxx výběru xxxxxxxx lokalit x xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxxx xx xxxx dokumentace, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxx B

Měřicí xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx lokality
Cíle měření
Reprezentativnost
Kritéria xxx umístění x xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx lidí: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tj. x místech, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hustota obyvatelstva x úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx2
X xxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.;
Xxxxxxx xxxxx, kde xx předpokládáno xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
Xxxxx jako xxxx obytné a xxxxxxxx xxxxxxx měst, xxxxx (xxxxxx xx xxxxxx), velké ulice xxxx náměstí s xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění troposférickým xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx km2
V xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx x maximálními xxxxxxx, po hlavním xxxxx (hlavních xxxxxxx) xxxxx x xxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
X xxxxxxx xx vnějším okraji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění.
Venkovská
Ochrana xxxxxx xxxx x xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx ekosystémů xxxxxxxxxxxxxxx ozonu x xxxxxxxxxxxxxx měřítku
Subregionální xxxxxx xxxxxxxxxx (několik stovek xx2)
X xxxxxx obcích xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesy;
Místa xxxxxxxxxxxxxxx xxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx vrcholech xxxxxxx xxx.
Xxxxxxxxx pozaďová
Ochrana xxxxxx xxxx x xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx/ xxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx (1000 xx 10000 xx2)
Xxxxxx umístěné v xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx vzdálených xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx od xxxxx x lokálních xxxxxx;
Xxxx xxxxx, v xxxxx xx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx formy xxxxxxx terénu, x xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 této xxxxxxx x xxxxxxx xx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxx jsou xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx významně xxxxxxxxx, x xxxx xxx 10 x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx úměrně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Dokumentace x xxxxxxx výběru xxxx

Xxxxxxxxx se podle xxxxx A xxxx 3 xxxx přílohy, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů x kontextu x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 330/2012 Xx.

Xxxxx x xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx/xxxx xxxxxxxxxxx1)
Xxxxx xxx xxx posuzování
Dolní xxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx/24 xxxxx
75 μx.x-3 / 32)
50 μx.x-3 / 32)
Xxxx siřičitý/kalendářní xxx x xxxxx období (1. xxxxx - 31. xxxxxx)
12 μx.x-3
8 μx.x-3
Xxxx dusičitý/1 xxxxxx
140 μx.x-3 / 182)
100 μx.x-3 / 182)
Xxxx xxxxxxxx
32 μx.x-3
26 μx.x-3
Xxxxx xxxxxx
24 μg.m-3
19,5 μg.m-3
Částice XX10 /24 xxxxx
35 μx.x-3 / 352)
25 μx.x-3 / 352)
Xxxxxxx XX10
28 μx.x-3
20 μx.x-3
Xxxxxxx XX2,5
17 μx.x-3
12 μx.x-3
Xxxx xxxxxxxx
7 mg.m-3
5 xx.x-3
Xxxxxx
3,5 μx.x-3
2 μg.m-3
Olovo
0,35 μg.m-3
0,25 μx.x-3
Xxxxx
3,6 xx.x-3
2,4 xx.x-3
Xxxxxxx
3 xx.x-3
2 xx. x-3
Xxxx
14 xx.x-3
10 xx.x-3
Xxxxx(x)xxxxx
0,6 ng.m-3
0,4 xx.x-3

Xxxxxxxx:

1) Xxxxx není xxxxxxx xxxxx, je xxxx průměrování 1 xxxxxxxxxx rok.

2) Xxxxxxxxx xxxxx překročení xx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxx xxxxxx:

xxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxx
x-xxxxxx
x,x-xxxxx
xxxxxxx
xxxx-1-xx
x-xxxxx
xxxxxxxx
xxxx-2-xx
1,2,4- xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
1,2,3- xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
x-xxxxx
1,3,5- xxxxxxxxxxxxxxx
x-xxxxx
x-xxxxx
xxxxxxxxxxx
x-xxxxx
x-xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx-1-xx
x-xxxxx
xxxxx-xxx-2-xx
x-xxxxx
xxx-xxx-2-xx
xxxxxx
xxxx-1,3-xxxx
xxxxxx
x-xxxxxx
xxxxxxxxxxx

Příloha x. 6 x vyhlášce č. 330/2012 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší

Část X

Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.1. Xxx stacionární xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx referenční xxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx ČSN XX 14212 "Kvalita xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ultrafialovou xxxxxxxxxxxx".

1.2. Xxx stacionární xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx metoda xxxxx xxxxx technické xxxxx ČSN XX 14211 "Xxxxxxx xxxxxxx - Normovaná xxxxxx xxxxxxxxx oxidu dusičitého x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx".

1.3. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, arsenu, xxxxxx a xxxxx xx použije referenční xxxxxx podle xxxx 1.4 xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, kadmia x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx XXX EN 14902 "Kvalita xxxxxxx - Normovaná xxxxxx xxxxxxxxx Xx, Xx, Xx x Ni xx frakci PM10 xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

1.4. Xxx xxxxx vzorků x xxxxxxxxxxx měření PM10 x XX2,5 se xxxxxxx xxxxxxxxxx metoda xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 12341 "Xxxxxxx xxxxxxx - Referenční xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx aerosolových xxxxxx XX10 a XX2,5".

1.5. Pro odběr xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 1, 2, x 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 14662 "Xxxxxxx ovzduší - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

1.6. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx referenční xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 14626 "Xxxxxxx xxxxxxx - Normovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx infračervenou xxxxxxxxxxxxx".

1.7. Xxx stacionární xxxxxx troposférického ozonu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx EN XXX 14625 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ozonu xxxxxxxxxxxxx fotometrií".

1.8. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx benzo(a)pyrenu se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx české technické xxxxx XXX EN 15549 "Xxxxxxx xxxxxxx - Normovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx(x)xxxxxx xx xxxxxxxxx ovzduší". Pro xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx polycyklických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx referenční xxxxxx XXX X CEN/TS 16645 - "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxx xxxxxx xxxxx[x]xxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxx, xxxxxx[x,x]xxxxxxxxxx, xxxxxx[1,2,3-xx]xxxxxx a xxxxx[xxx]xxxxxxxx".

1.9. Xxx xxxxxx celkové xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy XXX EN 15852 "Xxxxxxx venkovního xxxxxxx - Normovaná xxxxxx xxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxx". Pro xxxxxx xxxxxxx depozice xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 15853 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx ovzduší - Xxxxxxxxx metoda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

1.10. Xxx xxxxx xxxxxx a analýzu xxxxxxxx xxxxx(x)xxxxxx x xxxxxxx polycyklických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy XXX XX 15980 "Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx depozice xxxxx[x]xxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxxxxxxxx, xxxxx[x]xxxxxx, dibenzo[a,h]anthracenu x xxxxxx[1,2,3-xx]xxxxxx".

1.11. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx arsenu, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ČSN XX 15841 "Kvalita xxxxxxxxxx ovzduší - Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxx X

Xxxxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxx §5 odst. 3 xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx CAMx (Xxxxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx Model xxxx xxxxxxxxxx)

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx modely xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx model SYMOS'97

Část X

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 9 zákona

Název xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX'97

Xxxxxxx xxxxxxx nad úrovní xxxxxx budov x xxxxxxxxx oblasti

(všechny xxxxxx xxxxxxxxxxxx)

xx 70 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxx xxxxxxx xxx úrovní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx)

xx 70 xx xx zdroje xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx znečišťující xxxxx x xxxxxxx dobou xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo rychle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky (xxxx. troposférický xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdálenějšími xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Modely xxxx xxx používány x xxxxxxxx verzi xxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx č. 330/2012 Sb.

Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx znečištění

1. Datum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx x akreditace, xxxx-xx udělena

3. Xxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx za správnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxx xxxxxx xxxxxx znečištění

5. Typ x xxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx meteorologických xxxxxxx: xxxxxx xxxxxx, odběru x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy

6. Umístění xxxxxxxx místa x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxx, xxx x reprezentativnost xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx dané lokality xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncentrací xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, teploty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znečištění, xxxx. xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxx, stavební, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x popis jejich xxxxx

8. Kvalita xxx, xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odebraných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhodnocení dat, xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat, xxxxxxxxx měření, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx sběru dat

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx autorizované xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovované xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

11. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx imisní limit, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx průměrování, xxxxxxxx grafy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxxx je stanoven, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

12. Xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx znečištění, xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x seznam xxxxxxx, pokud jsou x xxxxxxxxx použity

Příloha x. 7 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Informace

Právní xxxxxxx x. 330/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.10.2012.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

83/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2012 Xx., x xxxxxxx posuzování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx informování xxxxxxxxxx x úrovni xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

68/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2012 Xx., o způsobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx situacích, xx xxxxx xxxxxxxx x. 83/2017 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.3.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/50/ES xx xxx 21. května 2008 x kvalitě vnějšího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/107/XX xx dne 15. xxxxxxxx 2004 o xxxxxx xxxxxx, kadmia, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx aromatických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1480 xx dne 28. xxxxx 2015, xxxxxx xx mění několik xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/107/XX x 2008/50/XX, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxx.