Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
294/2012 Sb.

Vyhláška

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace §1

Postup Ministerstva vnitra při předávaní podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků §2 §3 §4

Vzory volebních dokumentů a tiskopisů §5

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise §6

Účinnost §7

Příloha č. 1 - Vzor kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky

Příloha č. 2 - Vzor hlasovacího lístku pro volbu prezidenta republiky

Příloha č. 3 - Vzor záznamu o kontrole volební místnosti

Příloha č. 4 - Vzor záznamu o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Příloha č. 5 - Vzor zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku

Příloha č. 6 - Vzor průkazu člena okrskové a zvláštní okrskové volební komise

Příloha č. 7 - Vzor průkazu zapisovatele okrskové a zvláštní okrskové volební komise

Příloha č. 8

č. 91/2017 Sb. - Čl. X

č. 39/2019 Sb. - Čl. X

INFORMACE

294
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxx 2012
o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §69 xxxx. x) xxxxxx x. 275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxx. b) tohoto xxxxxx x x xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69 xxxx. x) tohoto xxxxxx:

§1

Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx x zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx prezidenta republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tiskopisů xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx zabráněno jejich xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx veškerou volební xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, od xxxxxxxxxx volebních komisí. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ponechají xxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx republiky. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx lístky obecní xxxx x Ministerstvo xxxxxx protokolárně xxxxx

x) xx uplynutí 30 xxx ode xxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx na xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx úřady. Pověřený xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx vyhotovení zápisů x průběhu x xxxxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx volebním okrsku xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uloží xxxxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx skartační xxxxx x lhůty:

a) skartační xxxx X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, prohlášení xxxxxxxxx, xxxxxx dalších xxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ztrátě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí soudu xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x zápisy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; skartační xxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxxx znak X pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; skartační xxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx předávaní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kandidátních xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kandidátních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx kandidátních xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx kandidátů, x nichž jsou xxxxxx jména, xxxxxxxx x datum narození, xxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx kandidátních listin. Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhý xxx xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx republiky.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx kandidatury xxxx ztrátě volitelnosti xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin nebo x xxxxxxxxx zaregistrování xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra předloží xxxxxx zaregistrovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx a seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kandidátů xx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxxx sedmý xxx přede dnem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad x případech xxxxxx xx kandidatury xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informací. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx prvním a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu x xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx kandidátní listiny, x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, poté, co xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx hlasovacích xxxxxx kandidátů.

(2) Do xxxxxxxxxx osudí xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v nepřerušené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaznamená xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx. Xxxxx tohoto registru xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví

a) x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohami,

b) x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxxxxx lístku,

c) x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx vzor záznamu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve volebním xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx,

x) v příloze č. 6 x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x příloze č. 7 k xxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem, xxxxxxxxx tiskové výstupy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použije xxxx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx1).

§6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxx paušální náhrady xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxx odměna (xxxx xxx "xxxxxx") xx výši 2 200 Xx, místopředsedovi x zapisovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 100 Kč x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 800 Xx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, místopředsedovi x xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 1 000 Xx x ostatním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x 700 Xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 400 Xx.

(2) Koná-li xx volba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx volbami, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 o 400 Xx za každé xxxxx xxxxx. Uskuteční-li xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x druhé xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx xx výkon xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Členovi okrskové xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xxxxx je výdělečně xxxxx, přísluší xxxxx xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 43 Xx xx hodinu, xxxxxxx xxxx 340 Kč xx jeden xxx.

(4) Xxxxxx podle odstavců 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku podle xxxxxxxx 3 členům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x měně xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx kursu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Xxxxxxx:
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 294/2012 Sb.

Vzor kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 294/2012 Xx.

Xxxx hlasovacího xxxxxx pro volbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 294/2012 Xx.

Xxxx xxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 294/2012 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 294/2012 Xx.

Xxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxxx okrsku

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 6 x xxxxxxxx č. 294/2012 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxx okrskové x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx >>>

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 294/2012 Sb.

Vzor průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx >>>

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 294/2012 Xx.

Xxxxxxx č. 8 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2013 Sb.

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx č. 294/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 294/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx vyhlášené po xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019


Informace

Právní předpis x. 294/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2012.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

452/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

91/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxx zákony

s účinností xx 13.4.2017

475/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.12.2017

185/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2018

39/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

265/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 233/2000 Sb., x provedení některých xxxxxxxxxx zákona č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx. x zákona x. 204/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Xx.