Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2019 do 31.12.2023.


Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
275/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Doba a místo hlasování §2

Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod §3

Právo volit §4

Překážka v právu být volen §5

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY

Soustava volebních orgánů §6

Státní volební komise §7

Ministerstvo vnitra §8

Ministerstvo zahraničních věcí §9

Český statistický úřad §10

Krajský úřad §11

Pověřený obecní úřad §12

Obecní úřad §13

Starosta §14

Tajemník pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu §15

Zastupitelský úřad §16

Okrsková volební komise §17

Členství v okrskové volební komisi §18

Zapisovatel okrskové volební komise §19

Zvláštní okrsková volební komise §20

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINA

Podání kandidátní listiny §21

Zmocněnec §22 §23

Volební účet §24

Náležitosti kandidátní listiny §25

Projednání a registrace kandidátních listin §26

Zánik kandidatury §27

Hlasovací lístek §28

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ

Seznamy voličů §29

Stálý seznam §30

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem §31

Zvláštní seznam §32

Voličský průkaz §33

Informování voličů §34

Volební kampaň §35

Financování volební kampaně §36

Výdaje na volební kampaň §37

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §38

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §38a

Dohled nad financováním volební kampaně §38b

Volební místnost §39

Zahájení hlasování §40

Zásady hlasování §41

Způsob hlasování ve volební místnosti §42

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §43

Přerušení hlasování §44

Kontrola hlasování a sčítání hlasů §45

Informace o průběhu hlasování §46

Ukončení hlasování §47

HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKU VOLBY PREZIDENTA

Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí §48

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí §49

Posuzování hlasovacích lístků §50

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku §51

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §52

Zjišťování výsledku volby prezidenta §53

Zvolení kandidáta §54

Vyhlášení výsledku volby prezidenta po prvním kole volby prezidenta §55

Druhé kolo volby prezidenta §56

Vyhlášení a předání celkového výsledku volby prezidenta §57

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise §58

Nová volba prezidenta, opakovaná volba prezidenta nebo opakování části volby prezidenta §59

Nároky členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí §60

Nároky kandidátů §61

HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky §62

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob §63

Společná ustanovení ke správním deliktům §64

HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM

Ochrana ve věci registrace kandidátní listiny §65

Ochrana ve věci volby prezidenta §66 §67

Příslušnost soudu §68

HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ

Zmocňovací ustanovení §69

Výdaje volebních orgánů §70

Společné konání voleb §71

Vztah ke správnímu řádu §72

Lhůty §73 §74

HLAVA IX - USTANOVENÍ PŘECHODNÉ §75

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy §76

ČÁST TŘETÍ §77 §78

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu §79

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §80

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě §81

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny §82

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění §83

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Senátu §84

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv §85

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §86

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí §87

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna soudního řádu správního §88

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST §89

č. 322/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 90/2017 Sb. - Čl. X

č. 38/2019 Sb. - Čl. X

INFORMACE

275
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2012
o xxxxx xxxxxxxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky)

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx volbě xxxxxxxxxx republiky (xxxx xxx "volba xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhlašování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhlašování xxxxxx xxxxxxxx x soudní xxxxxxx.

§2

Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xx stálých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx1) (dále jen "xxxxxxx okrsek").

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořených xxxxx xxxxxx právního předpisu2) (xxxx jen "zvláštní xxxxxxx okrsek").

(3) Volba xxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxx a xxxxxx. X první xxx xxxxx prezidenta xxxxxx xxxxxxxxx ve 14.00 xxxxx x končí xx 22.00 xxxxx. Xx druhý den xxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxxxxxx x 8.00 xxxxx x xxxxx xx 14.00 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx území České xxxxxxxxx koná xx xxxx dnech, kterými xxxx

x) xxxxxxx a xxxxx, xxx hlasování xxxxxx xx 14.00 xxxxx a xxxxx xx 21.00 xxxxx xxxxxxxx času, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxx podle odstavce 2, v xxxx xxxxxxx shodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx později x xxxx xxx 2 hodiny xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 12.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 xxxxx místního xxxx, a sobota, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x 8.00 xxxxx x xxxxx xx 12.00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 2, x xxxx xxxxxxx xxxxxx označený xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx hlasování xxxxxx ve 14.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 hodin xxxxxxxx xxxx, a xxxxxx, kdy hlasování xxxxxx x 8.00 xxxxx x xxxxx xx 14.00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, jde-li x hlasování x xxxxxxxxx místech podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx první den xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx volebních xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčeny.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx prezidenta x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx kolo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky. Xx xxx vyhlášení xxxxx prezidenta se xxxxxxxx den xxxxxxxxx xxxxxx Sbírky xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx volbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dosáhl xxxx 18 xxx. Xx druhém kole xxxxx prezidenta může xxxxx i xxxxx, xxxxx alespoň druhý xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxx věku 18 xxx.

(2) Překážkami v xxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxx3), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4).

§5

Xxxxxxxx v právu xxx xxxxx

Xxxxxxxxx v xxxxx být volen xx omezení xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx4).

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx komise,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Český statistický xxxx,

x) krajský xxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx obecní úřad5), x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxx Brno, Ostrava x Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxx xxxxxxxxx okrsky, xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxx, úřad xxxxxxx, městský úřad, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, úřad xxxxxxx části nebo xxxxxxxxx obvodu územně xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx obce, xxxxxxx, města, primátor xxxxxxxxxxxx města, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx městě xxxxxxxx městské části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx starosta městské xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) ředitel xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Magistrátu hlavního xxxxx Xxxxx (dále xxx "ředitel krajského xxxxx"),

x) zastupitelský xxxx x xxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xx xxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Adresu xxxxx Xxxxxx volební komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Státní xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxx xxxxxxxxxx,

x) losuje xxxxx, kterými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx sčítání hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx komisí,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizační x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx kandidátních listin x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx volby xxxxxxxxxx, xxxxxx zaregistrovaných kandidátních xxxxxx a průběžně xxx informuje x xxxxxxx x xxxxxxx x kandidátech,

d) prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx informaci xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených pro xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komisi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin,

f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasovacích xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx volby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx hlasování,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místnostech x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx, co xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajského xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seznamy xxxxxx a stálými xxxxxxx voličů xxxxx xxxxxx právního předpisu7),

k) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx x xxxxxxxx petic xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "jméno"),

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů,

g) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx x datum nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx

x) jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xx stát xxxxx xxxx den smrti xxxxxxx v rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě série xxxxxxxxxx, odcizených, zničených xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx pasu,

c) datum xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxx,

x) xxxxx, druh, xxxxx vydání x xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu x datum a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Ze xxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§9

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx9),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§31) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxx,

x) xx spolupráci x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přenos xxx xxxx zastupitelskými úřady x Ministerstvem zahraničních xxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx seznamů zvláštních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) předává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x počítače xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx převzaty xxxxxxxxx,

x) xx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volby prezidenta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx technicky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volby xxxxxxxxxx10) xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, krajskými xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx jednotlivá pracoviště xxxxx písmena x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prezidenta x xxxxxxxx počet xxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledku volby xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxx a vyškoleným xxxxxxxxxxxx xxxx pověření,

c) xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx volebních komisí x závaznému xxxxxxx xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx x krajskými xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) vyhotovuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kandidátů xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx,

x) xxxx stížnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem a xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx volby xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx písemný xxxxxx xx formě tiskového xxxxxxx x počítače xxxxxxxxxxx, xx výsledky x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zápisy x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx o xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx pověření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kde okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§48),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat,

c) xxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxx x xxxxxxx xxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vydat xxxxx x xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx den volby xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technicky přípravu, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx prezidenta x xxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx úrovni xxxx, xxxxxxx, města, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, městské xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx") poté, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravy u xxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx kampaně x ukládá xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxx spojení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx pověřených obecních xxxxx a zveřejní xxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), c) x x) xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu11).

§12

Pověřený xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx, kontrole x xxxxxxxxxx zápisů x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx přebíraných od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx zpracování xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k zásadám xxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxx k systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x informuje xxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přehled x telefonním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 4 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zveřejní xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx volebních xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx okrskovými volebními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Činnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11).

§13

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xxx okrskové xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§32),

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§33),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x telefonní xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 9 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx voličů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx komise,

h) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona.

§14

Starosta

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx volby prezidenta x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve volebním xxxxxx ve xxxxx 60 dnů přede xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx tak, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 5, x xxxxxxxx volebních xxxxxx xx 300 xxxxxx, xxx může xxx okrsková xxxxxxx xxxxxx čtyřčlenná,

d) zveřejňuje xx xxxxxx xxxxx xx 45 dnů xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx informaci x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx nejpozději 21 xxx xxxxx dnem xxxxx prezidenta, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx školení k xxxxxxx xxxxxxxxx a x systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x svolání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zasílá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxx doručování, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx. Xxx vyrozumění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x termínech xxxxxxx x x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxx účastnit xxxxxxxxx starosta xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu

Tajemník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zabezpečí xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx části nebo xxxxxxxxx obvodu xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxxxx úřad

Zastupitelský úřad x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx organizačně x xxxxxxxxx přípravu, průběh x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§31),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§33),

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx prezidenta, x xxxxxxxx zápisu do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x způsobu xxxxxxxxx x x datu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx nebo rozmnožení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxxxx, pomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxx,

x) plní další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx volební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx

x) xxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) sčítá xxxxx x vyhotovuje xxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování,

d) odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx (§51 a 52).

(2) Okrsková volební xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx je přijato, xxxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx nezařazuje. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci, xxxxxxxx xxxxxxxx znovu; xx xxxxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx místopředseda xxxxxxxx volební xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Zapisovatel, předseda x xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xx zapisovatelem xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx hlasování bylo x každého xxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x údaj o xxx, xxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx starosta.

§18

Xxxxxxxx v okrskové xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx být xxxxx,

x) xxxxx x den xxxxxxx slibu dosáhl xxxx 18 let,

b) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 x

x) xxxxx není kandidátem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jednoho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx kandidátní listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx, politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx Xxxxxx, xxxxx politická xxxxxx, politické hnutí xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x posledních xxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx mandát x xxxxxx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Delegování xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx tak, že xx jejich xxxxxx xxxxxx doručí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x listinné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx člena, popřípadě xxxxxxxxxx, a xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaregistrována, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx úkonu xxxxxxx pověřena a xxxxx kopii písemného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Dále xxxx xxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, do xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxx delegovaní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starosta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, občan, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx kandidáta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x), jmenuje xxxx xxxxx xxxxxx zasedáním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Členství x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx složením xxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx na svou xxxx, xx budu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx tom řídit Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.". Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xx xxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxx komise, jehož xx xxxxxxx, xxx, xx xx podepíše xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; tím se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx v xxxxxxxx volební komisi xxxxxx

x) xxxx ukončení xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx (§58),

b) xxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx funkce člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx předá xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx,

x) okamžikem, xxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise obdrží xxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 2 hodiny.

(7) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx jmenovaný xxxxxxxx xx první zasedání xxxxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxxx, nebude xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povolá xxxxxxxxxx xxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx náhradníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jmenuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxxx odstavce 6, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx delegovaného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx navrhnout xxxxxxxxx xx funkci prezidenta xxxxxxxxx a jím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Není-li xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx stanoveného počtu xxxxx členy okrskové xxxxxxx xxxxxx.

§19

Zapisovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx volební komise. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxxxxxx xxxxxx slib ve xxxxx a způsobem xxxxxxxx x §18 xxxx. 5. Xxxxxxxx xxxxxx zapisovatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxxx nejpozději 30 xxx přede xxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise, kteří xxxx občany, v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx český xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx 3. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději 18 xxx před xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Poklesne-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx počet, jmenuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx jmenovat xxxxxxxxxx zvláštní okrskovou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zastupitelského xxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ujímají xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 5. Členství xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx a způsobem xxxxx §18 odst. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku, dozírá xx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odešle Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX III

KANDIDÁTNÍ XXXXXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxx listiny

(1) Kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") nebo nejméně xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx senátoři"), xxxxx občan, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, podpoří-li xxxx xxxxx xxxxxx podepsaná xxxxxxx 50 000 xxxxxx xxxxxxxxxxx volit prezidenta xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx může být xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx listině.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx 66 xxx xxxxx dnem xxxxx prezidenta Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navrhujících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx občana, x pokud xxx xxxx xxxxxxxxx, pak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Zmocněnec

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx 18 xxx x je xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xx xxxxxxxxxx listině. Zmocněncem xxxxxx být osoba x omezenou svéprávností4) xxxx kandidát xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx poslanci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činí xxxxx ve volebních xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx občan xxxx xxxxx tyto xxxxx prostřednictvím svého xxxxxxxxx nebo xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx listinou, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx navrhující xxxxxxxx xxxx navrhující xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občan, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolání, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Odvolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navrhující senátoři, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx x listinné podobě xxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx se svého xxxxxxxx. Dokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zmocněnci xx xxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra v xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Sb.

§24

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxx x banky, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx banky, xxxxx xx pobočku xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lze užít xxxxx na financování xxxxxxx kampaně. Výběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx užití xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xx zaznamená x xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nevyužitými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx se xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §37.

(5) Xx úhradu pokuty xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 se xxxxxxx finanční prostředky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx zrušit xxxxxx xxxx, xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

§25

Náležitosti kandidátní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, věk xx xxxxxxx xxx volby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx listiny zastává, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poslanců nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jejich podpisy, xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx trvalého xxxxxx x xxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podávanou navrhujícím xxxxxxx, uvede xx x xxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx narození zmocněnce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx adresy xxxxx xxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxx podpis; má-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx připojí vlastnoručně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta, xx xxxxxxxx se xxxx kandidaturou, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx volitelnosti, popřípadě xxxx xxxxxx ke xxx volby prezidenta, xx xxxxx souhlas x tomu, aby xxx uveden na xxxx kandidátní listině, x xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahující xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx adresu místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 50&xxxx;000 xxxxxx oprávněnými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx očíslované xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archu xx xxxxx skutečnost, že xxxxxx xx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, podporující xxxxxxxxxxx kandidáta, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, že xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx, x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu x xxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, a připojí xxxxxxxxxxxx podpis.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx celkového xxxxx xx xxxxxxxxxx občan, xxxxx podpis je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 3, xxxx pokud xxxxx některý x xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx čtvrté xxxx je xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx peticích xxxxxxxxx xx náhodně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx u 8&xxxx;500 občanů xxxxxxxxxxx xx xxxxx petici. Xxxxxx-xx nesprávné xxxxx x méně xxx 3 % xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxx xx celkového xxxxx xxxxxx podepsaných na xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx u 3 % nebo více xxx 3 % xxxxxxxxxxx občanů, provede xxxxxxxx u dalšího xxxxxx stejného rozsahu (xxxx jen "druhý xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chybovost u xxxx xxx 3 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nichž zjistilo xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx kontrolních vzorků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podepsaných na xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 % xxxx xxxx xxx 3 % xxxxxx podepsaných na xxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx a registrace xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxx od 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §21, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §25 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx navrhujících xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx odstranil xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Výzvu x xxxxxxxxxx xxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zmocněnci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ji xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xx výzva xxxxxxxx xxxx vyvěšení. Xx xxxxx xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx listině odstranit xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 49 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx podána x xxxxxxx x §21,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx xxxxxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx údaje,

c) x ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 odst. 2 xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx občanů xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxx než xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 občanů, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v listinné x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana, x xxxxx ten xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx občanovi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, vyvěsí xx xx úřední desce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxx den xxxxxxxx. Za doručené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx vyvěšení.

(4) Xxxxxxxxxx x registraci xxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx, které skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx, že xx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jaké xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x opravném prostředku xxxxxxxxx x xxx xx podává.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navrhujícího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jednací, xxxxx vyhotovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ministrem xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx razítka".

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávností xxxx zjevných xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhujících xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana, x xxxxx ten xxxx xxxxxxxxx, xxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxxxx listině xxxx x xxxx úřední. Xxxxxxxx opravu xxxxxx xxxx osobám, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x vyvěsí xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu12) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x sídle Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

(9) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xxxxx xx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, xx nepřihlíží.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, x xxx jejich xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 43 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informuje xx xxxxx internetových stránkách xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx jejich xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx-xx podána xxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není-li zaregistrována xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx skutečnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, a xxxx-xx funkce xxxxxxxx Xxxxxx obsazena, předsedu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

Zánik xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx do 24 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx osobně x Ministerstva vnitra, x čemž se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx v téže xxxxx Ministerstvu vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatřeným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Ministerstvu vnitra xxxxxxxx zmocněnec navrhujících xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidáta.

(3) Bylo-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx zahájením volby xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx odevzdaným xxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx volitelnosti xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx prohlášení xxxx xxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prezidenta; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místnostech v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx současně x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx, kterými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx k soudu (§65); x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, poté, xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxxxxx poslanců xxxx xxxxxxxxxxxx senátorů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx občanem, xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x zároveň vyvěsí xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx výzva xxxxxxxx xxxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx.

(3) Hlasovací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x stejné xxxxxxxxx, xx papíru xxxx xxxxx x xxxxxxx a týchž xxxxxxx. Hlasovací lístky xxxx opatřeny otiskem xxxxxxxx razítka Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uveden xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx povolání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxx, kde xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx příslušnost x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxx, xx kandidát xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dále se xxxxx, zda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poslanci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx občanem.

(5) Hlasovací xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx volbu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzorů xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxxxxxxx podobě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, které xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřady nejpozději 3 xxx xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístků. Xxxxx, xxxxx hlasuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku, xxxxxx xxxxxxxxx lístky xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx zřejmých xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx lístcích předaných xxxxxxx xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vyvěšení xxxxxxxxx x xxxxxx chybách xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Současně xxxxxxxxx zveřejní na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX IV

HLASOVÁNÍ

§29

Seznamy voličů

Voliči xxxx zapsáni xx xxxxxx seznamu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), xx zvláštním xxxxxxx voličů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xx zvláštním xxxxxxx voličů vedeném xxxxxxx úřadem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx volič xxxx xxx zapsán xxxxx x xxxxxx xxxxxxx voličů.

§30

Stálý xxxxxx

Xxxxx seznam xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

§31

Xxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem

Zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx7).

§32

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx územním obvodu xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx14), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x je

a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zařízení xxx výkon ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxx x xxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx15) x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předaných xxxxxxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve spolupráci x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x obci, xxx xx volič xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zvláštního xxxxxxx.

(4) Xx zvláštním xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zapsaného xxxxxx x xxxxx volebního xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx dala x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnět. Xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx využívá údaje x xxxxxxx x xx podmínek podle §8 xxxx. 3 xx 7.

(5) Zvláštní xxxxxx uzavře obecní xxxx 2 dny xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Výpisy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x den xxxxx prezidenta xxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Do xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx voleb xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§33).

§33

Xxxxxxxx průkaz

(1) Xxxxx, xxxxx nebude xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx, popřípadě zvláštním xxxxxxx vedeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx zapsán, xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vede xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx voličského xxxxxxx. Xxxxxx xxx podat x xxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxx nebo x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx přede xxxx xxxxx prezidenta. Xxxxxx lze požádat x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx určeny xxx první x xxxxx kolo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 15 xxx přede xxxx xxxxx prezidenta xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx voliči xxxxx na jím xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxx xx, xxxxxxxx-xx xx xx zahraničí, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx pro xxxxxxxxx volební komisi; xxxxxxxxxxxxx xxxx poznamená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výpisu xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx voliče

a) x xxxx a xxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx prezidenta; x xxxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, uvede, xxxxx xxxxx obce náležejí xx xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxx, x xxxx xxxxx další xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx voleb,

b) x xxxx x místě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx prezidenta xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prvního xxxx xxxxx prezidenta, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx prezidenta xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx voliče žijící x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx prezidenta xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx, o možnosti xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx posledního xxxxxxx lidu 10 % občanů xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx jiné než xxxxx, se informace xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

Volební kampaň

(1) Volební xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx akce, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx kandidáta xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kandidáta, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx volební xxxxxxx registrovat jako xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba x Xxxxx.

(3) Volební xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxxx xxxxx prezidenta x xxxxx xxxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx prezidenta.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx probíhat xxxxxx a poctivě, xxxxxxx xxxxx xxx x kandidátech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Propagace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x zpracovateli; xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx povinny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxx volební xxxxxx může starosta xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 16 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx takové xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o financování xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná krajem xxxx obcí.

(7) X xxxx xxxxxxxxxx 16 xxx x xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx volby prezidenta xxxx kandidáti xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx času. X xxxx xxxxxxxxxx 4 dny x xxxxxxx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kola volby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxx postoupili xx druhého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x České televizi 1 xxxxxx a x Xxxxxx rozhlasu 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx vysílací xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Termíny xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx kandidátovi xx zahájení xxxxxxx xxxxxxx zanikne kandidatura xxxxx §27, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(8) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx volebních průzkumů.

(9) X objektu, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx bezprostředním xxxxx xx xx xxxxx, xx kterých x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zakázána xxxxxxx agitace xxx xxxxxxxxx na funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx volební kampaně

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxx veškeré xxxxxx xx xxxxxxx kampaň. X úhradě xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžní prostředky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx, x xxx má xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy xxxx názvu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(4) Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ocenitelných x xxxxxxxx se evidují x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx má xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno.

§37

Xxxxxx xx volební xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vynaloží xx úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výdaje xx xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx volby, xxxx xxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx kandidát xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx se započítávají xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx uhradil nebo xx uhradit, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uhradit xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, které je xxxxxxxx volební xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx cenu xxxxx xxx obvyklou, započítá xx xx xxxx xxxxxx xxxx obvyklá xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx oceňování majetku xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zavázaly xxxxxxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxx, poskytly xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x §36 xxxx. 3.

§38

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx přístup x xxxxxxxxx xxxx xxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §24 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o financování xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx účet xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxx celkového xxxxxxxx volby zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx bezúplatných xxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidátovi xx xxxxxxx kampaň x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x peněžitý xxx, x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §36 xxxx. 3, jakož x xxxx xxxxxx xx volební xxxxxx xxxxxxxxx samotným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx kampaň x xxxxxxxx účelu, xx xxxxx xxxx použity; xx-xx plnění poskytnuto xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §36 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx splnění se xxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx republiky v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxxx xxxxxxx zavázal, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kandidátu xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuto xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx plnění xxxxxxxxxx xx cenu xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §36 odst. 3.

(4) Xxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xx funkci prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Kandidát xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx volební xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx byly peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxx podle §24 xxxx. 6, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxxx zašle Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx, x jakém rozsahu x xx xxxx xxxxxxx prospěšný xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38a

Volební xxxxxx vedená xxxxxxxxxxxxx třetí osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxx

x) stát x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obec, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, xx xxxxxx řízení a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, a to x jako xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

x) xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x kontrole xx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx část nebo xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxx xxxxx ovládající; xx xxxxxxx, nedosahuje-li xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) svěřenský xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx se o xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x veřejné šíření xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxx trvalého xxxxxx x rodné xxxxx, xxxx není-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x název nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx.

(4) Xxxx na základě xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx přezkoumat v xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxx následujícím xx xxx registrace.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx s výjimkou xxxxxxx čísla, x xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účet x xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, na xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx xx volební xxxxxx. Xxxxxx registrované xxxxx xxxxx na volební xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na volební xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze převodem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Registrovaná xxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx převedeny.

(8) Výdaje xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx volební xxxxxx xxxxx přesáhnout

a) xxxxxx 800&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx první xxxx xxxxx,

x) částku 1 000 000 Xx xxxxxx daně x přidané hodnoty, xxxxxx-xx se xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 8 xx započítávají xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx nebo xx uhradit, xxxxxx xxxxxx, které za xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Bylo-li xxxxxx, které xx xxxxxxxx volební kampaně, xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxx xxxxx xxx obvyklou, započítá xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx xxxxx.

(10) X použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx úhradu xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx výdaje.

(11) Xxxxxxxxxxxx třetí osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 xxx x předložit xxxx xxxxxx x evidenci xx xxxxxxxx Xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přehled xxxxxx xxxx xxx uveřejněn xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§38x

Xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxx x registrovaných xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx adresu internetových xxxxxxx kandidátů, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace x financování volební xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o financování xxxxxxx kampaně a xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx,

x) xxxxxxx registraci třetích xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxx registrace xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxx kontroly financování xxxxxxx xxxxxxx využívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební kampaně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx osoby,

b) adresa xxxxx,

x) statutární orgán,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku,

f) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx stav.

(6) X xxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

§39

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, prázdných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx potřebami, xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx místnosti jsou xxx vložení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx určí starosta x přihlédnutím x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx okrsku.

(3) Xx xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxxxxxxxx blízkosti vstupu xx objektu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxx16).

(4) Xx volební xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označené xxxxxxx "XXXX" x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kandidatury, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ztrátě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeny xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prezidenta, x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx chybách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx volební okrsek xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx voličům xx xxxxxx žádost zapůjčen x xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštními prostory xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úředního xxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx označené nápisem "XXXX", xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x informace x tiskových chybách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Obálky opatřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena xxxxx §39 x xxx je volební xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx otevřít. Obdobně xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx a zabezpečení xxxxxxxx volební xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zahájené.

§41

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zastoupení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxx x pořadí, x xxxxx xx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx příchodu xx volební xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky17) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx18) nebo platným xxxxxxxxx xxxxxxxx19). Po xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelským úřadem xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx voliče xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx chybějící, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx voličský xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx lístky xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx volič xxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Voliče, který xxxx zapsán xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx a který xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx dodatečně a xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x voličským xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx průkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi; ta xxx přiloží k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx obdržení xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xx xxxxxx obálky. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x voličem, x xx xxx xxxx okrskové volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X voličem, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx postižení nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx číst xxxx xxxx, může xxx x xxxxxxxx určeném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxx okrskové volební xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx volební komise, x xxxxxxx vybraný xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx xx xxxxxx obálky.

(8) Xxxxx xxxx požádat xx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxx rodinných, xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxx komisi x xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx místnost, a xx pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schránkou, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx členové xxxxxxxx volební komise xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do výpisu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seznamu.

§42

Způsob xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Volič xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do úřední xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s hlasovacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx x xxxxxxxxxx lístkem xx volební xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx volič, xxxxxxx xxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx volební místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hlasování v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx volební schránky xxx, xxx do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky, xxx xx xxxxxxx, x zabezpečí x xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za přítomnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx přerušit, xxxxxxx xxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, lze je xxxxxxxxxx xxxxxxx o 1 xxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx vyrozumí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx hlasování je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajistí xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě přenosnou xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vkládat xxxxxx obálky nebo xx x xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx přítomnosti xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx poznamená okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx v zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hlasů

(1) Xxx xxxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxx prováděném xxxxx okrskové volební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mohou členové Xxxxxx volební xxxxxx, xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx osvědčení podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, kteří xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx. X provedené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx drobných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xx osoba, která xxxxxxxx xxxxxxx, pokyn x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komisi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasů. Xxx přerušení xxxxxxx xxxxx se postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx pozorovatelé mezinárodních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Evropě, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nejpozději 3 xxx přede xxxx volby xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezinárodních orgánů x organizací nemohou xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§46

Xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ti, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx okrsková xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prezidenta, x to xx xx xxxxxxxxx zápisu x průběhu x xxxxxxxx hlasování; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx o počtu xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx volební xxxxxxxx, avšak xxxxxxx xx xxxxxx hlasovat xxxx xxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx nebo předseda xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx ve zvláštním xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx hlasování podle §2 odst. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů (§49).

XXXXX V

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

§48

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx hlasů okrskovou xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx okrsková xxxxxxx xxxxxx sčítá hlasy, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11), členové Xxxxxx volební komise x zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří tvoří xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pozorovatelé xxxxx §45 xxxx. 3, xxxxx i osoby, xxxxxx k tomu xxxx povolení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájí xxxxxxx hlasů, jakmile xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky xx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zabezpečit xxxxx nepoužité xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Okrsková volební xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obálky x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx otevře xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z ní xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx lístky x xxxxx schránek xx xxxxxx otevření xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx úřední xxxxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx okrsková xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx obálky a xxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelským xxxxxx.

(4) Xx vynětí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasovací lístky, xxxx rozdělí hlasovací xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx. Zjištěný počet xxxxxxxx hlasovacích lístků xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xx předepsaném xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 odloží xxxx neplatné xxxxx x xxxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx obálce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x neplatný xxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x nich xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxx x průběhu x výsledku hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx x xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování. Zápis xxxxxxxx členové xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx volební komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku,

b) doba xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, přerušení nebo xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx seznamu x do výpisu xx zvláštního seznamu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného zastupitelským xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obálky,

e) počet xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x počet xxxxxxxx xxxxx celkem xxx všechny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, usnesení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx stručné zdůvodnění.

(3) Xxxxxxx-xx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat počítač, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Předání zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx volebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výsledku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím pracoviště Xxxxxxx statistického xxxxx x Ministerstva zahraničních xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx okrskové volební xxxxxx zmocněn x xxxxxxxxxx chyb x xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx spolupráci s xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člen okrskové xxxxxxx komise k xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx, nebo xxx x xxxxx, jejichž xxxxxx je xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uložených ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx zápisu x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odmítnut a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nového xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku.

(5) Xx převzetí xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zpracování obdrží xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise od Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osvědčující, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx volebním xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezchybně. Xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx statistický xxxx xxxx pokyn, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ukončit. Xxx xxxx dotčen §58.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47, popřípadě xx xxxxx stanovené podle xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxx zvláštního volebního xxxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku nepřihlíží.

(7) Xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise zapečetí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx voličské xxxxxxx, xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxx x xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx pracovištích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zápis x xxxxxxxx volby prezidenta.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zápis x xxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx. Zápis xxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx podpis odepře, xxxxxx xx důvody x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předaly xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznamů, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelským xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx všechny xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x počet xxxxxx hlasů; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§54), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx x kandidátů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zvolení.

§54

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu x xxxxxxxxx počtu platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "oprávněný volič").

§55

Vyhlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po prvním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx výsledků Xxxxxx xxxxxxx komise

a) v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§57), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx volby prezidenta xxxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxx prezidenta xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx volby.

§56

Xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xx žádný x xxxxxxxxx nezíská xxxxx xxxxx potřebný ke xxxxxxx xxxxx §54, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx volby prezidenta xxxxxx xx 14 xxx xx začátku xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx §2.

(2) Do druhého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejvíce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stejným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxxxxxx xx xxxxxxx kola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx dojde xx shodě v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, postupují xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x druhého místa.

(3) Xxxxx kandidát, který xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx prezidenta republiky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx voličů postupují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx se xxxx x tehdy, xxxxxxx-xx xx xx pouze xxxxx kandidát.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §27 xxxx. 1 na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolo volby xxxxxxxxxx se postupuje xxxxx §28 odst. 3 x 4 x tím, xx xxxxxxxxx lístky xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx". Hlasovací xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxxx. Okrskové xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx prezidenta xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx "2. xxxx".

(6) Xxx druhé xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx přiměřeně.

(7) Xxxxxxxxxxx republiky je xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší počet xxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx více, xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu Xxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx předsedy Xxxxxx obsazena, předsedovi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prezidenta.

§58

Xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx je ukončena xxxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxx komisí.

(2) Xxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§66), xxxxx xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx soudem xxxxxxxx, xxxx že xxxxx byl soudem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo patnáctým xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§59

Xxxx xxxxx prezidenta, xxxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nová xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) jestliže xxxxxxx xxxxxxxx zemře před xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx slib xxxx složí xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxx xxxxxxxxx části volby xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx-xx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§66) xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, postupují xxxxxxx xxxxxx xx úkonů xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx, jež xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx.

(3) Novou nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předseda Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, x xxxxxxx xxx xxxxxx konání xxx, aby xx xxxxxx nejpozději 90 xxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů poté, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxx úkonem, xxxxx xx má xxxxxxxx. Xxx opakování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zvláštní xxxxxx xx výkon xxxxxx xxx xxxxxxx členové xxxxxxxx volební komise x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx zapisovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx určen losem x xxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx na pracovní xxxx služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Členovi xxxxxxxx volební xxxxxx x zvláštní okrskové xxxxxxx komise, který xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxxx xxxxxxx ušlého výdělku xx dobu xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx zájmu.

§61

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxxx, aby xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prezidenta, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kolu xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, x němuž xx v pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx volno xxx náhrady xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx období xx xxxxx xxxxxx x obecném xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx být xx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXX

§62

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §35 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx kampaně xxx xxxxxxxxx registrace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) x rozporu x §35 odst. 5 xxxxxxxxx, aby propagace xxxx volební agitace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly informaci x zadavateli a xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §35 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně jménem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 6 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §35 xxxx. 8 zveřejní xxxxxxxx předvolebních a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §38a xxxx. 6 xx xxxxxxx volební xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx účet xxxxx §38a xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §38a xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx x §38a xxxx. 7 xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet,

h) x rozporu x §38a odst. 8 xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx kampaň xxxxx §38a xxxx. 10 nebo xx xxxx x rozporu x §38a odst. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §38a odst. 11, xxxx

x) nezveřejní přehled xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §24 xxxx. 1 xx nezřídí xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx účet podle §24 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx v rozporu x §24 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §24 odst. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx volební xxxxxx xx xxxx, po xxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, nebo xx dobu 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň podle §24 xxxx. 6,

e) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §24 odst. 7,

x) x rozporu s §35 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x příjmením xxx xxxxxxx prostředky volební xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 odst. 2 nevede xxxxxxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx,

x) neuvede xxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích xxxxx §36 odst. 4,

x) v xxxxxxx x §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nepřesáhly stanovenou xxxxxx,

x) v rozporu x §37 xxxx. 3 xxxxxxxxxx požadované xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytly xxxxxxxx dar xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

l) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §38 xxxxxxxxxxx xx zveřejněním xxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx Xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Xx xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. h), i) xxxx k),

c) 30 000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x), x), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxx x xxx násobku xxxxxx, x kterou xxx xxxxxxxxx limit xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§63

Xxxxxxx xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §35 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) x xxxxxxx x §35 xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxx propagace xxxx xxxxxxx agitace šířená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx prezidenta republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zpracovateli,

c) x xxxxxxx s §35 xxxx. 5 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §35 xxxx. 6 xxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 8 zveřejní výsledky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx x končící xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §38a xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx volební xxxx xxxxx §38a xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx v rozporu x §38a xxxx. 7 xxxx v xxxxxxx x §38a xxxx. 7 neprokáže, xxx je vlastníkem xxxxxxxxxx účtu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx účet,

h) x xxxxxxx s §38a xxxx. 8 nezajistí, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx podle §38x odst. 10 xxxx xx vede x rozporu x §38a odst. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na volební xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx přehled výdajů xx xxxxxxx kampaň xxxxx §38a odst. 12.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a x) xx x) xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxx nelze podat xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(3) Správní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xx uloží xxxxxx xx 10 000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx.

§64

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx výměry pokuty xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx správní delikt xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx o něm xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx x postihu xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx. Xxxxxx je splatná xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx uložena.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vlastníkem xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX

§65

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poslanci, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhující xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u soudu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(2) Proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx občan xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx domáhat xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

§66

Ochrana xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx senátoři xxxx navrhující xxxxx (xxxx jen "navrhovatel"). Xxxxx xx třeba xxxxx nejpozději 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku volby xxxxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volby prezidenta.

§67

§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Sb.

§68

Xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxx §65 x 66 je xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZMOCŇOVACÍ

§69

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřadů, pověřených xxxxxxxx xxxxx, obecních xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx úřadem

1. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx kontrole xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx kandidátních xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx čísel xxx xxxxxxxx hlasovacích xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohami, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzor xxxxxxx x kontrole, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x výši xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxx xxxxxxxxx orgánů

Výdaje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xx volba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí i xxx volbu prezidenta. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náhradníka do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx delegovat x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx kandidátní listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Koná-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do zastupitelstev xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a jednoho xxxxxxxxxx xx okrskové xxxxxxx komise může xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i pro xxxxx prezidenta. Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komise může xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxx podaná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxx, okrskové xxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxx člena x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx, xxxx delegovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Senátu xx volebním obvodu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx obálka pro xxxxx xxxxxxxxxx odlišena xxxxxxx xx úřední xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx odlišeny xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxx konání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx u xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x).

§72

Vztah xx xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx , xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrace xxxxx xxxxx Xxxxxx, nevztahuje.

§73

Lhůty

(1) Xx běhu xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxx.

(2) Xxxxx určené xxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx 48 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s hodinou xxxxxxxxx xxx určení xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx poslední xxx xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx §15.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, xxx xxxxxx xxxxxxxx státu, kde xx xxxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx je x xxxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx požádá x xxxx vydání.

(2) Xxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxxx hlasovat xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxx předpisy xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x informací x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx hlasování xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pravosti podpisu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx-xx toto xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jemuž xx doklad předkládán. Xxxxxxxx ověření kopie xxxxxxx xxxx pravosti xxxxxxx nepodléhá xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IX

USTANOVENÍ XXXXXXXXX

§75

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx prezidenta xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx za xxxxx učiněné xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy

§76

Zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Sb., xxxxxx x. 147/1970 Xx., zákona x. 125/1973 Sb., zákona x. 25/1976 Sb., xxxxxx č. 118/1983 Xx., xxxxxx x. 60/1988 Xx., zákona x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx č. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx., zákona x. 173/1991 Xx., xxxxxx č. 19/1992 Xx., xxxxxx č. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 103/1992 Xx., xxxxxx č. 167/1992 Xx., zákona x. 239/1992 Xx., zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Sb., zákona x. 358/1992 Sb., xxxxxx č. 359/1992 Xx., zákona x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 166/1993 Sb., zákona x. 285/1993 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Xx., zákona x. 152/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Sb., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 257/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 47/2002 Xx., xxxxxx x. 219/2002 Sb., xxxxxx č. 517/2002 Xx., zákona č. 62/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 362/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 587/2004 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 71/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. a xxxxxx č. 458/2011 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §6 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "České xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx".

2. X §12 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

ČÁST XXXXX

§77

§77 xxxxxx (xxxx třetí) zrušen xxxxxxx předpisem č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb.

§78

§78 zrušen (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx

§79

Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx č. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., zákona x. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 48/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Sb., xxxxxx x. 83/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx. a zákona x. 227/2009 Xx., xx xxxx takto:

1. X §43 xxxx. 2 xxxx. b) xx xx xxxxx "§71x xxxx. 1" xxxxxxxx slova ", §97, 105".

2. §96 xx xxxxxxx.

3. X §97 odst. 1 x 2, §104 xxxx. 1 x x §105 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. X §98 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx úřadu nebo xx jeho funkce xxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxx, není xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.".

5. X §101 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx ústní xxxxxxx.".

6. X §102 xx xxxxx "zejména" xxxxxxxxx xxxxxx "nejméně".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§80

X §2 xxxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci reklamy x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/2002 Xx., zákona x. 480/2004 Sb., xxxxxx x. 384/2005 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx. x zákona x. 132/2010 Xx., xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§81

X §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 230/2006 Xx., písmeno x) xxx:

"x) vykonává státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx celostátního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§82

Xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny, ve xxxxx xxxxxx č. 47/2000 Xx., zákona x. 39/2001 Sb., xxxxxx x. 78/2002 Xx., zákona x. 192/2002 Xx., zákona x. 282/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2006 Xx., xxxxxx č. 573/2006 Xx., zákona x. 162/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2009 Xx., xxxxxx x. 265/2011 Sb. x xxxxxx č. 375/2011 Xx., se mění xxxxx:

1. X §29 xxxx. 1 se xxxxxxx x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

2. X §50 xxxx. 1 xx xxxxxxx j) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx k) xx xx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xx).

3. X §70 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x xxx:

"(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx republiky k Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, kdy x něj Xxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxx12x).

12x) Xx. 65 xxxx. 3 Xxxxxx.".

4. §80 xx xxxxxxx.

5. §81 xxx:

"§81

Xxxxxxxx Xxxxxxxx svolá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx rukou předsedy Xxxxxx.".

6. X příloze x. 2 xx. 1 bodu 8 xx xxxx druhá xxxxxxx.

7. X xxxxxxx x. 2 xx xx. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§83

X §5 xxxx. x) xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx zákona x. 298/2011 Xx. x zákona x. 365/2011 Xx., xxx 7 xxx:

"7. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volbách xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxx

§84

Xxxxx č. 107/1999 Sb., o xxxxxxxx xxxx Senátu, xx xxxxx xxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 172/2004 Xx., zákona x. 625/2006 Sb. a xxxxxx č. 162/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §33 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"b) vyhlašovat xxxxx xxxxxxxxxx republiky,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

2. X §41 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zkoumá, xxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx kandidáta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího volbu xxxxxxxxxx republiky; zjistí-li xxxxxxxx pravidel financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx zjištěné porušení xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

3. Xxxxxx xxxxx sedmnácté xxx: "SPOLEČNÁ SCHŮZE XXXX XXXXX".

4. §133 x 134 se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 40 x 41 xxxxxxx.

5. §136 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 42 zní:

"§136

Senát může xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky, x xx xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")42).

42) Xx. 65 odst. 2 x 3 Ústavy.

§97 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 275/2012 Xx.".

6. X §137 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxx ústavní žaloby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §137 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

8. X §137 xxxx. 3, 4 x 5 xx xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxx.

9. §138 xxx:

"§138

(1) X xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx Senátem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx ústavní xxxxxx xxxxxxx, pověří xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx k vyslovení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ústavní xxxxxx xxx jednání v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnil. Xxx xxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Senátu v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Senátu Ústavnímu xxxxx xxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas s xxxxx podáním. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx schválení x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.".

10. §139 xxx:

"§139

Xxxxxxx Xxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx44) xx neveřejné. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx žaloby x x návrhu xx její odvolání xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

11. X příloze x. 2 se v xx. 1 xxx 9 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x o Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§85

Xxxxx č. 309/1999 Sb., x Sbírce xxxxxx x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 114/2003 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx. x xxxxxx x. 380/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxx volební xxxxxx".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§86

X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 132/2010 Xx., xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", prezidenta xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

§87

X §26 xxxx. 5 xxxxxx č. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "nebo xx xxxxxxxxxxxxxx krajů" xxxxxxxxx xxxxx ", xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§88

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 130/2011 Xx. x zákona x. 303/2011 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §89 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx politická strana, xxxxx xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx,".

2. X §89 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx kandidát xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslanců xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx funkci prezidenta xxxxxxxxx, nebo občan, xxxxx navrhl xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. X §89 xxxx. 4 se xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran nebo xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidáta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

4. X §90 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx25) xx xxxx xxxxx, xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx kandidáta na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx podané xxxxxxxxxx listině xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx napadena, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uveden xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx patnácti dnů xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx. Jednání xxxx třeba xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, od xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opakovat. Xxxxx xxxx xxxxxx chybu xx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky a xxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx x. 275/2012 Xx., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).".

5. Xx §90 xx xxxxxx xxxx §90a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§90x

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxxx kandidát xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxxx s volbou xxxxxxxxxx republiky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx

x) xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx není xxxx xx uveden xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx povinnosti xxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zveřejnit,

a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební xxxxx a xxxx xxxxxxx x kandidát xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož volební xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Rozhodne-li xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x jakém xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx výbor xx xx xxxxx stanovené xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší než 60 xxx, xxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx částku odpovídající xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx není xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jíž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx zvláštního zákona xxxxxxxxx.".

6. X §104 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx".

7. X §107 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudku vydanému x řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xx odkladný xxxxxx.".

XXXX ČTRNÁCTÁ

ÚČINNOST

§89

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012, x xxxxxxxx části čtvrté, části sedmé, xxxxx xxx x bod 3, x části deváté, pokud xxx o body 5 xx 10, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 8. xxxxxx 2013.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxxxx listinu, podle §21 odst. 3 xxxxxx x. 275/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx volební kampaně x xxxxxx financování xxxxx §24 x 25, §35 xx 38b x §62 xx 64 zákona x. 275/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně v xxxxxxxxxxx s volbou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §67 x 68 zákona x. 275/2012 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx §66 xxxxxx x. 275/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx prezidenta republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 275/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon x. 275/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx použije xx volbě prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Informace

Právní předpis č. 275/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2012, x xxxxxxxx části čtvrté, části sedmé, xxxxx xxx x xxx 3, x části deváté, xxxxx xxx o xxxx 5 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

340/2013 Sb., x dani x xxxxxx nemovitých xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

114/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a ostatní xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.4.2016

222/2016 Sb., x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2020 (xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 277/2019 Xx. xx 1.1.2022 x x. 261/2021 Xx. na 1.1.2023)

322/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

90/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 13.4.2017

38/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x místním referendu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §26 xxxxxx č. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 275/2012 Xx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 204/2000 Sb.
3) Například xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §55 xx 65 xxxxxxxxxx zákoníku.
5) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 313/2002 Xx.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 130/2000 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §6 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §6 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev obcí x x změně xxxxxxxxx zákonů.
14) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxx.
15) §4 xxxxxx č. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx.
§1 xxxxxx x. 129/2008 Sb., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §2 xxxxxx č. 3/1993 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
17) §20 xxxxxx č. 40/1993 Xx., o nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §5 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
19) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.