Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
262/2012 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Stanovení zranitelných oblastí §2

Přezkoumání zranitelných oblastí §3

Akční program §4

Zemědělský pozemek a dusíkatá hnojivá látka §5

Období zákazu hnojení §6

Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště §7

Bilance dusíku §7a

Omezení užití organického dusíku §8

Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech §9

Střídání plodin ve zranitelných oblastech §10

Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích §11

Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod §12 §13

Zrušovací ustanovení §14

Účinnost §15

Příloha č. 1 - Seznam zranitelných oblastí vymezených dusičnany podle hranic katastrálních území

Příloha č. 2 - Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělském pozemku, stanovení aplikačních pásem a způsobů hnojení na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny

Příloha č. 3 - Výnosové hladiny a limity přívodu dusíku

Příloha č. 4 - Plodiny vázající vzdušný dusík

Příloha č. 5 - Bilance dusíku na úrovni obchodního závodu za hospodářský rok

č. 448/2012 Sb. - Čl. XXVI

č. 400/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 235/2016 Sb. - Čl. II

č. 27/2018 Sb. - Čl. II

č. 277/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

262

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 4. xxxxxxxx 2012

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x akčním xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx zákona x. 20/2004 Xx., (xxxx jen "zákon"):

§1

Předmět úpravy

Toto nařízení xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx tyto oblasti.

§2

Xxxxxxxxx zranitelných oblastí

Zranitelné xxxxxxx jsou územně xxxxxxxx katastrálními xxxxxxx2), xxxxxxx seznam xx xxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx nařízení.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dusičnany xx xxxxxxxxxxxx zdrojů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podkladů:

a) výsledků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,

x) xxxxx ze xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx surové vody xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).

§4

Akční xxxxxxx

(1) Akční xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu xx zranitelných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx4) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx podnikatel").

(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zemědělské xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxxxxx xx xx zranitelných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §7a x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pozemky v xxxxxxx x) neuvedené x

x) xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 x 2 se xxxxxxxx xx celý xxxxxxxx závod.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx nevztahuje xx pěstování xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hnojiv xxx účely xxxxxxx, xxxxxx x pokusnictví.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx bloku nebo xxxx část s xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx5) x xxxxxxxxx vícesložková hnojiva5) x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx6), xxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxx xx její mechanické xxxxxxxx, hnojůvka, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo bez xxxxxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxx zanechané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxx jiném xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hnojiva5), x xxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx než 10, xxxx xx xxxxxxxx,

x) hnojiva x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dusíkem, x to xxxxxxxx xxxxxxx6), jako xx xxxx nebo tuhý xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hnojiva5), x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx 10,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbytky7), xxxxxxx xxxxx, chrást, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx8).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx nacházející xx xxxxxxx xxxxx xxx 2 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx považován xx díl půdního xxxxx nacházející xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx zemědělský podnikatel xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx uživatelských vztahů xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx 2 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx oblasti.

§6

Xxxxxx xxxxxx hnojení

(1) Xxxxxx, ve xxxxxxx xx ve zranitelných xxxxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostech xxxxxxxx xxxxxxxxx dusíkatých hnojivých xxxxx, xxxx uvedena x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x aplikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xx N/ha, xx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxx jejich xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemku x xx xxxxxxx ploch xx xxxxxxxxxx, fóliovnících xxxx pařeništích.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx hnojení xxxxx xxxxxxxx 1 xx možná x xxxxxx x rychle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pozemcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 stupňů, x xx v období xxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxx období xxxxxx x ve xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx teplota vzduchu xx vyšší než 5 °X. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Českým hydrometeorologickým xxxxxxx xxxxxxxx zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje se xxxxx xxxxxxxx č. 450/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx závadnými látkami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx hlášení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek stanoviště

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek určí xxxxxxxxxx podnikatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx dusíku xxxx stanoveny xxxxxx x xxxxxxxxx x. 4 xx 6 x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxxxxx pozemcích. Xxx xxxxxxx dosahovaných výnosech xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx §7a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx snížit. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx se přívod xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zapravené xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx přívodu dusíku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hospodářský xxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 xx 3 x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení, x to x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 227/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a postupu xxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx limitů xxx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx do xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx evidence xxx účely xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolnímu x zkušebnímu ústavu xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx výnosech všech xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tabulkách x. 4 až 6 v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek. Xxxxxx xxxxxxx dusíku xxx zeleninu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejího xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx doložených pro xxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx zeleniny x obchodním závodě xx xxxxxxx xxxxxx xxx střední výnos.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx postupuje takto:

a) xxxxx x minerálních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x meziplodině xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pěstovanou plodinu,

b) xxx pěstování xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plodiny ve xxxxx,

x) do xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx dusík z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, a to

1. 30 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvolnitelným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

2. 60 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx prasat, xxxx

3. 70 % x xxxxxxxxx dusíku xxxxx prasat,

d) xx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx dusík xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx následující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx

1. 50 xx N/ha x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zbytků víceletých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. 25 xx X/xx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) pro určení xxxxxxx dusíku xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živočišného původu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxxxx x. 377/2013 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx používání xxxxxx.

(6) Požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx celkové ploše xxxxx xxx 20 xx xxxx tyto:

a) xxxxxx vzorku půdy xxxxxxxxxx z každé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xx z půdního xxxxxxx minimálně do xxxxxxx 30 cm xxx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx dusíku x xxxx přesahující 30 xx N/ha xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x tabulce č. 6 x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení,

c) xxxxxx x rozbory xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozborů jsou xxxxxxxx nejméně xx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxx, ve kterém xxx xxxxxx proveden, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx vypočtený xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Omezení xxxxx dusíku na xxxx půdě x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx plodiny, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 6 x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku xx začátku xxxxxx xxxxxx hnojení xxxxxxxxx x §6,

b) xxxxxx xx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx xx jednoho xx xxx aplikačních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vymezených x xxxxxxxxx č. 2 xx 5 x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických jednotek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2018 Sb.,

x) xx týká xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx jarním xxxxxxxx x

x) se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx uvolnitelným xxxxxxx.

(8) Xxx stanovení dávek xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x příloze č. 2 x tomuto xxxxxxxx v období xx sklizni xxxxxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx:

x) maximální celkové xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hnojiva xxxxx xxxxxx A x X xxxxx xxxx xxxxx sčítat,

b) v xxxxxxx xxxxxxx hnojiv x podpoře rozkladu xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx písmen X x X xxxxxxx 30 xx X/xx xx hnojení xxxxx nebo xxxxxxx 20 xx N/ha xx hnojení xxxxxxxxx xxxxxxx plodin,

c) v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dávky xx dílčí xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při dodržení xxxxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx xx možné

1. xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 1 x 3,

2. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx X x B, při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 1 : 2, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2.

(9) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přímé xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxxxxx x §6 na zemědělském xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx slámou. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx siláž o xxxxx nejméně 40 xx xx považuje xx slámu. Xx xxxxxxxxxxx je považován x xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xx hnojení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxx 2 týdny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zelené xxxxxxx.

(10) Xxxxx je v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx různých výnosových xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx takový xxxxxxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím x převažujícímu zařazení. Xxx stejném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přísnější.

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pozemcích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 65 až 769), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hnojivé xxxxx. V případě, xx uvedené zemědělské xxxxxxx byly xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxx s rychle xxxxxxxxxxxx dusíkem omezena xxxxxxxxxxx xxxxx na 120 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omezena xxxxxxxxxxx xxxxx na 60 xx celkového xxxxxx xx 1 xx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zemědělských xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx půdním xxxxxxxx vymezenými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 37 xx 399) je xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednorázová xxxxx na 120 xx celkového xxxxxx xx 1 xx x xxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednorázová dávka xx 60 kg xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx.

(12) Xxxxx xx půda na xxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na ní xxxxxxxx xxxxxxxx hnojivé xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků.

(13) Xxxxxxxx 7, 8, 11 x 12 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx hospodářskými xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxx látky, xxxxx způsob xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx pokrytí xxxxxxx.

§7a

Bilance dusíku

(1) Zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxx"). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 5 x tomuto nařízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dusíku xxxxx 3 xx xxxx následující xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 70 xx X/xx zemědělské půdy xxxxxxxxxx závodu. Do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, chmelnicích, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, okrasných xxxxxxx, rychle rostoucích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx než 30 xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx zpracovat xxxxxxx dusíku xx xxxxxxxxxx xx výkaly x xxx xxxxxxx x §7 odst. 13.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 277/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2020

§8

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx celkového xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, organominerálních a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 170 xx X/xx; xx xxxxxx průměru xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx pozemky xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Zemědělskými xxxxxxx vhodnými ke xxxxxxx hnojivy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx veškeré užívané xxxxxxxxxx pozemky obchodního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx žádné xxxxxx xxxxx hnojit, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Výpočet xxxxx xxxxxx použité x xxxxxxx na 1 xx xx provádí xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx dusíku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na pastvě xxxx jiném xxxxxx xx zemědělském xxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxx x evidence xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) započítává přívod xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x odpadech8),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx dusíku xx skliditelných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxx byla vyprodukována, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, zpracování xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx bioplynu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nakládání se xxxxxxxxxx hnojivy je xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx dokladovat x xxxxxxx do xxxxx organických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statkového xxxxxxx.

§9

Skladování xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx ve zranitelných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx statková xxxxxxx6) x xxxxxxxxx kapacitou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxxxx skladovacích xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxx uložení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu7) x xxxxxxxxx xxxx skladovacích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxx14).

(3) Xxxx xxxxxxxx hnojiva xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uložit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Doba xxxxxxx statkových hnojiv xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx 9 měsíců. Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 12 měsíců. Xx xxxxxxx xxxxx zemědělského xxxxxxx xxx uložit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po 4 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx půdy a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemědělském xxxxxxx. Uložení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx místech uvedených xx schváleném xxxxxxxxxx xxxxx11), xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50 x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx než 5 xxxxxx minimálně 100 x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) složiště xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx pozemku, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx odvodněním,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 65 xx 769),

3. xxxx lehkou xxxxxxxx půdou nebo xxxxx xx velmi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 v xxxxxxx x. 4 x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení a

4. xxxx ornou xxxxx xxxxxxxxx x bodech 11 a 12 x xxxxxxx x. 4 v příloze č. 2 x xxxxxx nařízení,

d) xxxxxxxxx xxxxxx hnojůvky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

e) tuhé xxxxxxxx hnojivo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 1,7 x a xxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxxxx 20 m xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Tuhá xxxxxxxx xxxxxxx vznikající xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxx tříměsíčním xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 6 kg/DJ, lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx steliva, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx plodin ve xxxxxxxxxxxx oblastech

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx půdy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx meziplodin, xxxxx nenásleduje xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxx trvalých xxxxxxxx xxxxxxx a po xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx agrotechnickém termínu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plodina, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po 31. xxxxx příslušného kalendářního xxxx.

(3) Kukuřici ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxx po xxxx.

§11

Xxxxxxxxxxx na svažitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx erozí x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7 stupňů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx travním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx převyšující 12 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx hnojiv, v xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxx použití x přívodu dusíku xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skliditelné xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porosty xx sklonitostí xxxxxxxxxxx 7 xxxxxx xx xxx používání xxxxxx x rychle uvolnitelným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 120 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv xxxxxxx jednorázová dávka xx 60 xx xxxxxxxxx dusíku na 1 xx. Xx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx dusíku xx xxxxxxxx a moči xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemku.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx svahy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx na zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vod

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx nejméně 3 m od xxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xx tuto část xxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx §7 odst. 14,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sklonitostí převyšující 7 stupňů xx xxxxxxx xxxxxxxx pás x xxxxx nejméně 25 x xx xxxxxxx xxxx x xxx, že x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s rychle xxxxxxxxxxxx dusíkem, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx §7 odst. 14.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rostlinné xxxxxx xxx xx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířaty xxx xxxxxx xxxx xxx jejich xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xx xxxxxx povrchových xxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx.

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 117/2014 Sb.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 103/2003 Sb., x stanovení zranitelných xxxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a statkových xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x provádění protierozních xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 219/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení vlády x. 103/2003 Xx., x xxxxxxxxx zranitelných xxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx.

3. Nařízení xxxxx č. 108/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 103/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x provádění protierozních xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 219/2007 Xx.

§15

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012, s xxxxxxxx §9 xxxx. 2 x 4, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx vlády:
RNDr. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx životního xxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxx. Bendl x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí vymezených xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

606812

Xxxxxxxxxxxx

702919

Xxxxxxxxxx

601179

Xxxxxxx

600172

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx

601209

Xxxxxx

600300

Xxxxxxxxxxxx

601217

Xxxxxxxx

655821

Xxxxxxxxx

601225

Xxxx

774707

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

691267

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

757900

Xxxxxxxxx Xxx

601292

Xxxxxxx

600407

Xxxxxxxxx

601331

Xxxxxxxx

600415

Xxxxxxxxxxx

601357

Xxxxxxxxxx

600423

Xxxxxxx

659878

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

X

792934

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

630551

Xxxxxxx

601381

Xxxxxxxxxxxx

600636

Xxxxxx x Lesonic

649082

Bedřichovice x Xxxxxxxx

655244

Xxxxxx x Xxxxxxx

601420

Xxxxxxxxxx

709620

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

601462

Xxxxxxx

744930

Xxxxxx x Xxxxxxx

601471

Xxxxxxx

641871

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

601527

Xxxxxxxxx

721506

Xxxxxx

601594

Xxxx

600725

Xxxxxxxx

601683

Xxxx xxx Xxxxxxxx

600741

Xxxxxxx

601586

Xxxx x Xxxxx Xxxxxxx

600768

Xxxxxx

682501

Xxxx x Xxxxxxx

600784

Xxxxxx

655074

Xxxxxxxxx

600814

Xxxxxxxxx

601934

Xxxxx xxx Xxxxxx

600822

Xxxxx

685232

Xxxxx u Litně

620254

Bahno

601896

Běleč x Mladé Vožice

600831

Bakov xxx Xxxxxxx

601942

Xxxxxxx

600849

Xxxxxx

750468

Xxxxxxxxxx

737925

Xxxxxxx Xxxxx

710881

Xxxxxxx

628336

Xxxxxxx

601993

Xxxxxx

600857

Xxxxx

602027

Xxxxxxxx

600873

Xxxxxxxx

602060

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

600881

Xxxxxxx

646300

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

600911

Xxxxxxxxxx

602094

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

651389

Xxxxxxxx

604976

Xxxxxxx Xxxxxx

600971

Xxxxxxxxxxx

602191

Xxxxxxx x Prahy

695734

Bartoušov

609871

Benešovice x Xxxxxxxx

601047

Xxxxxx

735728

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

601128

Xxxx’

602566

Xxxxxxxx

601144

Xxxxxxx

602582

Xxxxxx

757454

Xxxxxx x Xxxxxxx

604445

Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx

602604

Xxxxx

604470

Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx

658049

Xxxxxxxx Lhota

604429

Bílovec-město

758990

Beranovec

604534

Bílovice

602647

Bernardov

604585

Bílsko

602850

Bernartice xxx Xxxxx

604569

Xxxxxx x Xxxxxx

602655

Xxxxxxxxxx x Dolních Xxxxxxxx

692417

Xxxxxx

602825

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

604615

Xxxx Xxxxx

602663

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

604712

Xxxx Xxxxx x Xxxxxxxx

603104

Xxxxxxxx

675822

Xxxxxx

603112

Xxxxxxxxx

746347

Xxxxxxxxx

603236

Xxxxxxxxx

604755

Xxxxxxxxx xx Xxxxxx

627577

Xxxxxxxx

604801

Xxxxxxxxx xx Xxxx

603317

Xxxxxx

604810

Xxxxxxxxx x Hrotovic

603368

Běštín

741132

Biskupice x Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

795810

Xxxxxxxx

684040

Xxxxxxxx

603431

Xxxxxxxx xx Moravě

604861

Bítov

696579

Bezděčín u Xxxxx Boleslavi

604879

Bítov u Xxxxxxx

708691

Xxxxxxxx x Obrataně

669024

Bítov x Xxxxxxxx

645877

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

737500

Xxxxx u Radenína

624705

Bezděkov x Xxxxxxx

795976

Xxxxxxxxx

786993

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Královic

604895

Bítovany

603481

Bezděkov x Xxxxxx

604941

Xxxxxxxx

603554

Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx

604968

Xxxxxxxxxxx

603635

Xxxxxxxx u Libice xxx Xxxxxxxxx

636657

Xxxxxxx

718408

Xxxxxxxx x Xxxxxx

604984

Xxxxxxx x Mladé Xxxxxx

725293

Xxxxxxxx x Úsova

724718

Blanička

603791

Bezkov

605000

Blanné

603805

Bezměrov

648281

Blansko x Xxxxxxxx Xxxxx

603821

Xxxxx

605204

Xxxxxx

654604

Xxxxxxxxxxxx

605328

Xxxxxxxx

798401

Xxxxxxxx XX

605310

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

603953

Xxxx Xxxxx

605344

Xxxxxxxxx

604003

Xxxx Třemešná

605433

Blatno x Xxxxxxxx

603881

Xxxx x Xxxxxxx Xxxx

694363

Xxxxx

604038

Xxxxxx

773191

Xxxxx

604062

Xxxx Xxxxxx

605514

Xxxxxxxxxxx

604135

Xxxx Xxxxxxxx

716022

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

604143

Xxxx Xxxxxxxx

605573

Xxxxxxxxx

604186

Xxxxxxxx

792837

Xxxxxx

780821

Xxxxxx

605581

Xxxxxx

604283

Xxxxxx-Xxxxx

605590

Xxxxxxx

602671

Xxxxxxx

605603

Xxxxxxx

604372

Xxxxxx

605620

Xxxxxxxx

604402

Xxxxx

605662

Xxxxxxxxxx

618322

Xxxxxxxxxx

633186

Xxxxxxx

605735

Xxxxxxx

607495

Xxxxx u Xxxxxxx

651745

Xxxxxx x Xxxx

607584

Xxxxx

605808

Xxxxxxx

607517

Xxxxx xxx Xxxxx

620840

Xxxxxx v Xxxxxxx

607533

Xxxxx x Dačic

605841

Bohnice

607592

Borkovany

605930

Boháňka

607606

Borkovice

606031

Bohdalice

607614

Borohrádek

606081

Bohdalov

607657

Borotice xxx Xxxxxxxxxx

730556

Xxxxxxx

607789

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

606260

Xxxxxxxxx

661279

Xxxxxxxx

606294

Xxxxxxxxxxx X

747327

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxx

643190

Xxxxxxxxxxx XX

607801

Xxxxxxxxx

606359

Xxxxxxxxx

702056

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Budějovic

606383

Bohumilice

607894

Borovník

772054

Bohunice x Xxxxxx

607932

Xxxxxxxx

606421

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

607941

Xxxxxx

606481

Xxxxxxxxxxx

607975

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

606464

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx

608009

Xxxxxx

606537

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

608025

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

606499

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxx

678520

Xxxxxx x Xxxxxx

606596

Xxxxxxxxxx

607991

Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx

606600

Xxxxxxxx

608041

Xxxxxxx

606618

Xxxxxxx

608076

Xxxxxxxxxx

606669

Xxxxxxxxxx xxx Ohří

608131

Bořenovice

606677

Bohutice

608149

Bořetice

606821

Bochovice

608157

Bořetice u Xxxxxxxxx

737097

Xxxxxxxxxx pod Rabím

606308

Bořetice x Kolína

606880

Bojanovice x Xxxxxx

608173

Xxxxxxx

602680

Xxxxxxxx

608165

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

606898

Xxxxxxxx

608181

Xxxxxx x Xxxxxxxx

606936

Xxxxxxx

608190

Xxxxxx x Xxxxxxxx Týnce

795747

Bojmany

756822

Bořice u Xxxxxxx

607045

Xxxxxxxx

608262

Xxxxxxx

607061

Xxxxxxxx

683434

Xxxxxxxxx

607118

Xxxxxxxxxx

608327

Xxxxxxxxx

607126

Xxxxxxxx

608491

Xxxxxxxxxxx

600644

Xxxxxxxxxx

608505

Xxxxxxxx

607207

Xxxxxx

608572

Xxxxxxx

741884

Xxxxxx x Xxxxxxx

676284

Xxxxx

638285

Xxxxxx

748510

Xxxxx x Xxxxxx

607231

Xxxxx

608599

Xxxxxxxx

757993

Xxx x Xxxxxxxx

624161

Xxxxxxxx x Čížové

607240

Bor x Xxxxxxxx

780332

Xxxxxx

761761

Xxx x Xxxxxxxxxxx

695483

Xxxxx

608661

Xxxxxx

612600

Xxxxxx

608696

Xxxxxx

650781

Xxxxxx

770060

Xxxxxx

638498

Xxxx xxx Labem

608769

Božanov

612634

Brod x Xxxxxxxx

672343

Xxxxx

666998

Xxxxxx

608777

Xxxxxxx

612685

Xxxxxx nad Xxxxxxx

794503

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxx

612693

Xxxxxx

608882

Xxxxxx

612758

Xxxxxx u Xxxxxxx

697532

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

658278

Xxxxxxxxx Lhota

608963

Bradáčov

612839

Broumova Xxxxx

779466

Xxxxxx

612847

Xxxxxxxxxx

604071

Xxxxxxxx

645320

Xxxxxxxx

609005

Xxxxxxx

754340

Xxxxxxx nad Xxxxx

771180

Xxxxxxxx x Tučap

612898

Brozany nad Xxxx

609048

Xxxxxxx xxx Xxxxx

612936

Xxxxx

609277

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

612944

Xxxxx

609285

Xxxxxxxxx

612952

Xxxxxxx

609307

Xxxxxxx

623750

Xxxxxxxx Číchov

794066

Branišov xxx Pernštejnem

612979

Brtnička

609358

Branišov xxx Xxxxxxxxxxx

613002

Xxxxx x Xxxxx Xxxx

609366

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

613045

Xxxxxx

609374

Xxxxxxxxxxx

613096

Xxxxxxxxx

745642

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

636720

Xxxxxxxx

609471

Xxxxxxxxx

613371

Xxxxx

609536

Xxxxxxx

613380

Xxxxxxxx

609561

Xxxxxxxx

678732

Xxxxxxx

609625

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

613436

Xxxxxx

673447

Xxxxxxxxx

613487

Xxxxxx

609692

Xxxxxxxx

613495

Xxxxxxxx

609731

Xxxxxxxxxx

613584

Xxxxxxx

609749

Xxxxxxxx

631671

Xxxxxxxxx

609773

Xxxxxxx

794147

Xxxxxx

760129

Xxxxxx

613771

Xxxxx

761770

Xxxxxxxx

633569

Xxxxxxx Xxxxx

691453

Xxxx x Xxxxxxxx

613797

Xxxxx

617814

Xxxxx

613843

Xxxxxxxx

632406

Xxxxx x Xxxxxxx

763411

Xxxxxx

609889

Xxxxx x Přelouče

613860

Březejc

609897

Brná

613878

Březhrad

609919

Brňany

613932

Březí xxx Xxxxxxx

774596

Xxxxxxx

671398

Xxxxx x Xxxxxxxx

710148

Xxxxx

692352

Xxxxx x Xxxxxxx

723339

Xxxx xxx

613908

Xxxxx x Xxxxxxxx

609951

Xxxxxxx

762148

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

792390

Xxxxx

688665

Xxxxxxx

614050

Xxxxxxx u Xxxxxx

615587

Xxxxxx

645061

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

758094

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

614131

Xxxxxxxxxx

615595

Xxxxxxxxx

723410

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

663719

Xxxxxxx

646130

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

615609

Xxxxxx

614271

Xxxxxxxx

615617

Xxxxxx xxx Ohří

777684

Březno

615731

Buk

614572

Březno u Xxxx

660647

Xxx x Jindřichova Xxxxxx

614467

Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

615749

Xxxxx

614670

Xxxxxxx x Broumova

626325

Buková x Klatov

774227

Březová x Xxxxxxx

693162

Xxxxxx u Xxxxxxxx

614718

Xxxxxxx x Xxxxxxx

704717

Xxxxxx x Xxxxxxx

787116

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

615781

Xxxxxx x Xxxxxxxx

794023

Xxxxxxx x Xxxxx

615790

Xxxxxx x Xxxxxx

735515

Xxxxxxx Xxxx

615838

Xxxxxxxx u Kozárovic

614815

Březsko

615919

Bukovaný x Xxxxxx

614891

Xxxxxxx

615927

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

614955

Xxxxxxx II

615820

Bukovany x Xxxxx xxx Sázavou

614971

Břežany xxx Xxxx

615935

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxx

614874

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

616010

Xxxxxxxx u Rohožce

614921

Břežany x Xxxxxx

616052

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

740233

Xxxxxxx

616044

Xxxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

615056

Xxxxxxx

616036

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

615081

Xxxxx

616061

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

787400

Xxxxx u Xxxxxxx

616125

Xxxxxxx

675628

Xxxxxxxxx

616133

Xxxxxxxx

615111

Xxxxxx

768201

Xxxxxxx x Trhových Xxxxx

615137

Xxxxxxxx

616168

Xxxxxxx

784800

Xxxxxxxx x Březnice

771571

Bumbálka

632961

Buček

668401

Buršice

615153

Bučina

616214

Buřenice

615188

Budčeves

616257

Buš

615218

Budeč

616273

Bušanovice

640077

Budeč xxx Želivkou

616397

Buštěhrad

623628

Budeč x Xxxxxx

758442

Xxxxxxxx

615226

Xxxxx x Xxxxx xxx Sázavou

616427

Býčkovice

615234

Budenín

616443

Býchory

615307

Budětice

676004

Bykáň

615323

Budětsko

616460

Býkev

615358

Budíkov

616494

Bykoš

615382

Budíkovice

616524

Býkovice

615404

Budiměřice

687367

Býkovice x Xxxxxxxx

615421

Xxxxxxxx

695963

Xxxxxx u Xxxxx Xxxx

615455

Xxxxxxxxxxx

616621

Xxxxxx

615463

Xxxxxxx

667609

Xxxxxx x Klatov

616672

Bystročice

705403

Čakovičky

616699

Bystrovany

711934

Čánka

616770

Bystřice x Xxxxxxxx

618331

Xxxxxxxxx

617172

Xxxxxx

618501

Xxxxxxxxx

703656

Xxxxxxxxx

628409

Xxxxxxxx

617237

Xxxx

618527

Xxxxxxxxx

617261

Xxxxxxxxx

618616

Xxxxxxxxxx

617300

Xxx

780448

Xxxxxxxxxxxx

618624

Xxxxxxxxxxx

X

618675

Xxxxxxxx

604593

Xxxxx

790214

Xxxxxxxxx

617407

Xxxxx

618705

Xxxxxxx

617474

Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx

653004

Xxxx

617491

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

618756

Xxxxxxx

617521

Xxxxxxxxxx

618772

Xxxxxxxx

617547

Xxxxxxxxx

618781

Xxxxxxxxxx

617571

Xxxxxxxxx

708933

Xxxxxx

617555

Xxxxxxxx

658537

Xxxxxxxxx x Jeřišna

617636

Cetenov

618799

Čečovice

617679

Cetoraz

615943

Čečovice x Xxxxxxx

617687

Xxxxxx

618829

Xxxxxxxx

621234

Xxxxxxx

618837

Xxxxxxxxxxx

617733

Xxxxxxx xx Moravě

618845

Čechovice

749184

Církvice x Xxxxxx

618853

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

617750

Xxxxxxxx u Xxxxx Xxxx

618870

Xxxxxxxxx-Xxxxxx

617784

Xxxxxxx

618888

Xxxxxxxx

617822

Xxxxxxxx

618918

Xxxxxxx

617831

Xxxxxxxx

785229

Xxxxxxxx

617857

Xxxxx

630837

Xxxxx

617849

Xxxxx

618926

Xxxxx xxx Xxxxxxx

617865

Xxxxxxxxx

618942

Xxxx

617920

Xxxxx x Xxxxxxxx

618985

Xxxxxx

618004

Xxxxxx

619001

Xxxxxxxxx

618691

Xxx xxx x Xxxxxxxx

792012

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

618047

Xxxxxxxxxx

619019

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

618055

Xxxxxxxxx

619027

Xxxxxxx

618063

Xxxxxxxx

619043

Xxxxx

618128

Xxxxxxxxx

619086

Xxxxxxxx x Xxxxxx

618152

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

775801

Xxxxxxx

X

673455

Xxxxxxx

618187

Xxxxxxxx

619108

Xxxxxx

618195

Xxxxxxxxx

619159

Xxxxxxxxxx

618276

Xxxxx

619311

Xxxxxxx

731561

Xxxxxxxx

619345

Xxxxxxxxxxx xx Xxxx

618314

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

619337

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxx

738646

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

619370

Xxxxxx

710571

Xxxxxxxx

619388

Xxxxxxxx

620629

Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

619400

Xxxxxx

620700

Xxxxxxx Lhota

619418

Čelkovice

745596

Červená Xxxxx u Xxxxx

676543

Xxxxxxxx

620718

Xxxxxxx Xxxxxx

708976

Xxxxxx

620858

Xxxxxxx Xxxxxxxx

619485

Xxxxxx u Xxxxxx

620947

Xxxxxxx Xxxxx

619469

Xxxxxx x Xxxxxx

620980

Xxxxxxx Xxxxxx

623385

Xxxxxxxx

653403

Xxxxxxx Xxxxxx

619531

Xxxxxxxx

750913

Xxxxxxxxxx

619558

Xxxxxxx

621030

Xxxxxxxx

737101

Xxxxxx

601306

Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx

619612

Xxxxxxxxx

621064

Xxxxxxx Xxxxxx u Xxxxx

619655

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

621200

Xxxxxxx Újezd

619663

Čerčany

621153

Červený Xxxxx x Xxxxxxxx

619698

Xxxxxxxxxxx

700380

Xxxxxxx Xxxxx u Xx xxxx

619701

Xxxxxx x Staňkova

621242

Česká Xxxx

619809

Xxxxx

614734

Xxxxx Dlouhá

697133

Černá Xxx

691461

Xxxxx Xxxxxxxxxx

619825

Xxxxx Hora

621277

Česká Jablonná

634239

Černá Xxxx u Xxxxxxx

662798

Xxxxx Xxxxxxx Horka

743844

Černá x Xxxxxxxx

746231

Xxxxx Mez

619965

Černá xx Xxxx

621650

Xxxxx Xxxxxx

620068

Xxxxxxxx

621668

Xxxxx Xxxxx

620041

Xxxxxxxx x Xxxx

621684

Xxxxx Xxxxxxx

704628

Xxxxxxxxx

622486

Xxxxx Xxxxxxxxxx 7

620092

Xxxxxxxx

622567

Xxxxx Xxxxxxxxx

625345

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

622583

Xxxxx Xxxxxxx

620131

Xxxxxx

608904

Xxxxx Xxxxxxxxxx

647411

Xxxxxx u Xxxxxxxx

622656

Xxxxx Meziříčí

620165

Černičí

708739

České Zlatníky

620190

Černíkov

622737

Český Xxxx

632562

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

622842

Xxxxx Xxx

620203

Xxxxxxxxxxx

667196

Xxxxx Xxxx

620220

Xxxxxxx

622931

Xxxxx Xxxxxxx

620238

Xxxxxxxx

623296

Xxxxxxx

620246

Xxxxxx

623351

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

792420

Xxxxxx u Xxxx

623393

Xxxxxx

620262

Xxxxxxx

623377

Xxxxxx u Jankova

620335

Černiv

623440

Češtice

620343

Černochov

721093

Češnovice

620386

Černošice

747921

Číbuz

618071

Černoušek

623482

Číčenice

620521

Černov

623539

Číčová

620530

Černovice x Xxxxxx

623563

Xxxxxxx

623717

Xxxxxxxx

624861

Xxxxxxx

655511

Xxxxxxxxx

628310

Xxxxxx

623776

Xxxxxxxx

624896

Xxxxxx

623792

Xxxxx

625329

Xxxxxx

623806

Xxx

703290

Xxxxxx x Xxxxxxx

623822

Xxxxxxxx

792039

Xxxxxx u Zbýšova

623890

Číměř xxx Xxxxxxxx

768642

Xxxxxxx

730394

Xxxxxx

605611

Xxxxxx

623911

Xxxxxx u Xxxxxx

625337

Xxxxxx

623920

Xxxxxxx

625353

Xxxxxxxx Xxxxxx

623946

Xxxxxxxx

658481

Xxxxxxx

624004

Xxxxx x Xxxxxxxxx

625370

Xxxxxxx

623962

Xxxxx u Rakovníka

794155

Dehtáře x Xxxxxxx Budějovic

624039

Čižice

767646

Dehtín

624063

Čížkov

625426

Děkanovice

624071

Čížkov x Blovic

632805

Děkovka

624101

Čížkovice

625540

Derflice

642606

Čížov

625558

Děrné

781835

Čížov u Xxxxxxx

625639

Xxxxx x Xxxxxxxxx

624217

Xxxxx

612715

Xxxxx

761648

Xxxxxxx

625698

Xxxxx x Xxxxx

761001

Xxxxxxxx Lánů

625744

Deštná x Jindřichova Xxxxxx

624331

Xxxxxxxx

740136

Xxxxxxxxx

624381

Xxxxx

625990

Xxxxxxxxx x Frýdlantu

D

626074

Dětřichov x Xxxxxxxx Xxxxxxx

730629

Xxxxxxx

626031

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

624403

Xxxxxx

626139

Xxxxxx

672165

Xxxxxxx

626252

Xxxxx

624527

Xxxxxxxx

782301

Xxxxxx

771627

Xxxxxxxxxx

742201

Xxxxxxx

624578

Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

626317

Xxxxxxxxxx

624624

Xxxxxx

626333

Xxxxxx

624632

Xxxxxxxxx

704024

Xxxxxx

624641

Xxxxxxxx

626376

Xxxxxx Xxxxxxx

795941

Xxxxxxxx

626414

Xxxxxx Xxxxx

624659

Xxxxx

626384

Xxxxxx Xxxxx u Xxxxx Xxxxxxxxx

616478

Xxxxxxxxx

626406

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxx

792021

Xxxxxxx

626431

Xxxxxx Xxxxxx

624675

Xxxxxxx

689173

Xxxxxx Xxxxx x Lužan

624713

Damnov

626571

Dlouhá Ves x Xxxxxxxxxx Xxxxx

625680

Xxxxxxxxx

626589

Xxxxxx Xxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

754731

Xxxxxxx

626627

Xxxxxx Xxxxx

624799

Xxxxxx

626619

Xxxxxx xx Moravě

624811

Davle

626651

Dlouhopolsko

624853

Deblín

626608

Dluhonice

626732

Dmýštice

628042

Dobšice x Xxxxxx

626821

Xxxxxxxx

628182

Xxxxxxx

626830

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

628247

Xxxxxxx xxx Xxxx

723045

Xxxxxx

620963

Xxxxxx u Xxxxxxxxx Peček

626961

Dobrá

624225

Dolany u Xxxxx

671363

Xxxxx Xxxx u Xxxxxxxx

628417

Xxxxxx u Xxxxxxxx

627062

Xxxxx Xxxx x Křižanova

628301

Dolany x Xxxxxx

712108

Xxxxx Xxxx x Orlického Xxxxxxx

628344

Xxxxxx x Xxxxxx

627119

Xxxxx Xxxx x Pacova

628450

Dolany x Xxxxxxxx

626996

Xxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx

628328

Xxxxxx u Prahy

627186

Dobrčice

722812

Dolany x Xxxxxxx

748684

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

784125

Xxxxxxx Xxxxxxx

627259

Xxxxx Pole

628492

Dolenice

782785

Dobré Xxxx x Xxxxx

708984

Xxxxxxx

627267

Xxxxxxx

628654

Xxxxx Xxxxxxxxx

680532

Xxxxxxxx

628697

Xxxxx Xxxxxxxx

627321

Xxxxxxxxxxx

604917

Xxxxx Xxxxxxxxx

604381

Xxxxxxxxx

760471

Xxxxx Xxxxxxxx

627356

Xxxxxxxxxxx

628701

Xxxxx Bojanovice

765236

Dobronice

617873

Dolní Xxxxxxx

627372

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

623113

Xxxxx Bolíkov-Nová Xxx

627399

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

798827

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx

627402

Xxxxxxxx

660949

Xxxxx Bořek

709026

Dobroše

628719

Dolní Xxxx

647918

Xxxxxxxx x Hrazan

628751

Dolní Xxxxxxxx

627453

Xxxxxxxxx

628778

Xxxxx Xxxxxxxx

650617

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

628824

Xxxxx Xxxxxxxx

627461

Xxxxxxxxx

674486

Xxxxx Bušínov

627470

Dobrovice

628875

Dolní Cerekev

792047

Dobrovítov

626449

Dolní Xxxxxx Loučka

627488

Dobrovíz

626716

Dolní Xxxxxxx

632261

Xxxxx

628956

Xxxxx Xxxxxxx

627496

Xxxxxxxx

628964

Xxxxx Dunajovice

627615

Dobřany

634182

Dolní Dvorce x Telče

619493

Dobřejice

629057

Dolní Xxxxx

627640

Xxxxxxxxxxx

629081

Xxxxx Xxxxxxxxx

759058

Xxxxxx x Kutné Xxxx

641120

Xxxxx Xxxxxxx

627747

Xxxxxxxxx

629103

Xxxxx Hořice

627763

Dobříč x Xxxxx

730599

Xxxxx Xxxxxx

627801

Xxxxxxxxx

651931

Xxxxx Xxxxxxxxx

627810

Xxxxxxxxxxxx

642959

Xxxxx Chrášťany

627861

Dobříkov

629197

Dolní Xxxxxxxx

627887

Xxxxxx

629219

Xxxxx Xxxxx

627917

Xxxxxxxxx

642975

Xxxxx Xxxxxx

628123

Xxxxxxx x Xxxxxx

643068

Xxxxx Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

629286

Xxxxx Xxxxxxx

630438

Xxxxx Xxxx x Xxxxxxxx

629332

Xxxxx Xxxxxxxxx

630501

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

629405

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

701190

Xxxxxx

643203

Xxxxx Xxxxx

630527

Xxxx

629430

Xxxxx Xxxxxx

630543

Xxxxxxx

629529

Xxxxx Lhota

618861

Domamyslice

629481

Dolní Xxxxx x Xxxxxx

630560

Xxxxxxxx

629545

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

738204

Xxxxxxxx

752371

Xxxxx Xxxxxxx

709191

Xxxxxxxxxx

677213

Xxxxx Lomnice x Xxxxx

620211

Xxxxxxx x Černíkovic

629669

Dolní Xxxxxx

630748

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

629740

Xxxxx Xxxxx

791776

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

644935

Xxxxx Xxxxxxxx

630799

Xxxxxxx x Xxxx

616281

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

630853

Xxxxxxxxx

702226

Xxxxx Xxxxxxxxx

700720

Xxxxxxxxxx

629839

Xxxxx Xxxxx

642851

Xxxxxxx

629847

Xxxxx Xxxxxxx

733911

Xxxxxx

703699

Xxxxx Xxxxxxxx

630942

Xxxxxxxxxx

716138

Xxxxx Xxxxxxxx

630977

Xxxxxxx

643653

Xxxxx Xxxx

631019

Xxxxxxxxx

725994

Xxxxx Xxxxxx

767891

Xxxxx

630021

Xxxxx Xxxxxxxx

631027

Xxxxx

630039

Xxxxx Xxxx

670804

Xxxxx xxx Xxxxxxx

630071

Xxxxx Xxxxxx

670618

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx Labem

681482

Dolní Xxxxxxxxxx

631141

Xxxxxxxx x Xxxxx

762415

Xxxxx Rápotice

736678

Doubrava x Puclic

740241

Dolní Xxxxx

670821

Xxxxxxxxxx

630080

Xxxxx Xxxxx

791067

Xxxxxxxxxxx

630128

Xxxxx Xxxxxxx

631205

Xxxxxxxxxxx

630136

Xxxxx Ředíce

631302

Doubravice xxx Xxxxxxx

630144

Xxxxx Xxxxxxxx

631329

Xxxxxxxxxx xxx Svitavou

630179

Dolní Sloupnice

744379

Doubravice x České Xxxxxxx

630187

Xxxxx Xxxxxx

702064

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

745651

Xxxxx Xxxxxxxxx

631272

Xxxxxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxx

630225

Xxxxx Sukolom

680486

Doubravice x Leštiny

630241

Dolní Svince

701963

Doubravice x Xxxxxx

630250

Xxxxx Xxxxxxxx

631345

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

770558

Xxxxx Xxxxx

631400

Xxxxxxxx

630322

Xxxxx Xxxxx u Xxxxxxx xxx Xxxxxx

631426

Xxxxxxxx nad Xxxxxx

630292

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx

631469

Xxxxxx

750123

Xxxxx Xxxxxx

631477

Xxxxxxxxxxx

781398

Xxxxx Xxxxxxx

631531

Xxxxxxxxxx

630349

Xxxxx Xxxxxxxxxx

708381

Xxxxxxxxx

630357

Xxxxx Vilímeč

631540

Drahenice

783862

Dolní Xxxxxxxxx

631582

Xxxxxxx

631647

Xxxxxxxxxxx

633267

Xxx x Xxxxxx Xxxxxx

631680

Xxxxxxxx

633194

Xxx x Xxxxxxxxx

631833

Xxxxxxxxxxx

633259

Xxx x Xxxxxxxxxxxx Xxx

631876

Xxxxxxxxx

633321

Xxxxxx

631884

Xxxxxxxx

785806

Xxxxxx xx Xxxx

631965

Xxxxxxx

652342

Xxxxxxx x Xxxxxxx

726923

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

633330

Xxxxx

632104

Xxxxxx

633348

Xxxxxxxxxx

666017

Xxxxxx

633372

Xxxxxxx

755940

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

792586

Xxxx

632121

Xxxxxxxxx II

665169

Dubí x Xxxxxx

632147

Xxxxxxx

633526

Xxxxxxx

632163

Xxxxxxx x Tábora

633577

Dublovice

632198

Dražíč

633585

Dubňany

632236

Dražičky

633691

Dubovice

760145

Drážkov

633208

Dubská Xxxxx

632244

Xxxxxxx nad Xxxxx

633704

Xxxxx

632252

Xxxxxxxxxx

726290

Xxx

632279

Xxxxxx

633836

Xxxxxx

632368

Xxxxxxxx

633852

Xxxxxxx

632376

Xxxxxxxx

633861

Xxxxxxx

632171

Xxxxxxxx

787442

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

632414

Xxxxxxx

743313

Xxxxxxx x Xxxxx

632571

Xxxxxxxxxx

777617

Xxxxxxxxxxx

619973

Xxxxxxxx

617415

Xxxxxx x Xxxxxxx

632635

Xxxxxxx

629464

Xxxxxx x Xxxxxx nad Xxxxxxxx

771503

Xxxxxxxxx x Tupadel

771198

Dvorce x Xxxxx

632651

Xxxxxx

633216

Xxxxxx u Xxxx

632660

Xxxxxxxx

633895

Xxxxxxx

632686

Xxxxxx

633909

Xxxxx u Xxxxxxxx

776823

Xxxxxxxxxx

633933

Xxxxxxxx

735213

Xxxxxxxxx

633968

Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx

632783

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

634140

Xxxxxxxxxx

632813

Xxxxxxxx

634166

Xxxxxxxxxxx

632864

Xxxxxx

634174

Xxxx

632872

Xxxxxxxx

634191

Xxxxxx

632929

Xxxxxxxxx

634212

Xxxxxxx

754072

Xxxxxx

634247

Xxxxxxxx

632937

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

634255

Xxxxx

787868

Xxxxxxxx

634310

Xxxxx xxx

633089

Xxxxxx

634328

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

633119

Xxxxx

634336

Xxxxxxx x Vysokého Mýta

633127

Dříteč

E

633275

Dub xxx Xxxxxxx

634379

Xxxxxxxx

668966

Xxx u Xxxxxxxx

634433

Xx

634441

Xxxx

637963

Xxxxxxxxxx Borová

F

637823

Havlíčkův Xxxx

703133

Xxxxxxx x Xxxxxxx

637980

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

630969

Xxxxxxxxxx

638056

Xxxxxxxxx

778451

Xxxxxxx Xxxx

632996

Xxxxxxx

756075

Xxxxxxx Xxxxxx

710644

Xxxxxx

693928

Xxxxxxxx

638161

Xxxxx

634808

Xxxxxxxxx

638226

Xxxxxxxxxxxxx

635090

Xxxxxxxx

659827

Xxxxxxx

635197

Xxxxxxxx

638269

Xxxxx

795950

Xxxxxxxx x Sušice

638277

Henčlov

635448

Fulnek

648680

Henčov

G

638293

Herálec

716529

Geršov

638366

Heraltice

636215

Grešlové Xxxx

627666

Xxxxxx

636223

Xxxxxxxxx

638421

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

681971

Xxxxxx

702072

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

636266

Xxxxxx

722979

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

638501

Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

X

626007

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

711101

Xxxxxxx

638561

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

789321

Xxxxxxxxxxx

638536

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

640085

Xxxxxxxxxxx

781924

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

636479

Xxxxxx

638587

Xxxxxxxxxx

636487

Xxxxxxxx

620271

Xxxxxx

606502

Xxxxxx

638781

Xxxxxx

636541

Xxxxxxx

638790

Xxxxxx Xxxxxxxx

636550

Xxxx x Příbramě

638811

Hladov

636665

Hájek x Xxxxxxxx

638838

Xxxxxxx

636711

Xxxxx x Xxxxxxx

682519

Xxxxxx

773395

Xxxxx x Xxxxxxxxx

638901

Xxxxxx Xxxxxx

636673

Xxxxx x Všerub

638951

Hlavečník

636738

Hajnice

638960

Hlavenec

697753

Hajská

638978

Hlavice

637106

Hamry nad Xxxxxxx

639028

Xxxxxxx

791393

Xxxxx

639044

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

637131

Xxxxxxxx

639184

Xxxxx x Xxxxxxx

613479

Xxxxxx

639206

Xxxxxxx Xxxxx

797031

Xxxxxxxxxx x Žimutic

639231

Hlinice

708585

Hartvíkov

639290

Hlinné

637459

Hartvíkovice

672564

Hlivice

720518

Harty

706051

Hlízov

739588

Haškovcova Xxxxx

639427

Xxxxxxx

763837

Xxxxx

752908

Xxxxxxxxxx

631655

Xxxx

639443

Xxxxxxxxx

637513

Xxxxx

639451

Xxxxxxxxxx

761591

Xxxx x Svrkyně

639486

Hlubočany

617881

Holešice u Xxxxxxxxxx

639508

Xxxxxxxx

640964

Xxxxxxx

607754

Xxxxxxx u Xxxxxxx

640972

Xxxxxxx

639532

Xxxxxxx x Xxxxx

641111

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx

664669

Xxxxxxx x Xxxxx

641138

Xxxxxxx

639559

Xxxxxxx x Xxxxxx

641227

Xxxxxx x Xxxxxxxx

639656

Xxxxxxx Xxxxx

641146

Xxxxxx x Xxxxxxx

639664

Xxxxxxx Mašůvky

650625

Holkovice

639702

Hlubyně

641294

Holohlavý

639893

Hluchov

720194

Hološiny

639907

Hluk

755575

Holotín

639915

Hlupín

641367

Holštejn

639923

Hlušíce

641383

Holubeč

639931

Hlušičky

777871

Holubice

639940

Hlušovice

641456

Holubice v Xxxxxxx

640000

Xxxxxxx

641537

Xxxxxxxx

640034

Xxxxxxxxx

615846

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

737321

Xxxxxxx

700495

Xxxxxxxx x Mužetic

640069

Hněvkovice u Xxxxxxxx

641588

Xxxxxx

640093

Xxxxxxxxxx x Ledče xxx Xxxxxxx

641723

Xxxxxxx

640158

Xxxxxxxx

631892

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

653284

Xxxxxxx

641847

Xxxxxxx

764558

Xxxxxxxx

641855

Xxxxxxxxxxx

640166

Xxxxxxx

770213

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

737879

Xxxxxx Xxxxxx

641944

Xxxxxxxxx

640174

Xxxxxxxx

642061

Xxxxx xxx Xxxxxxx

710377

Xxxxxxx

642037

Xxxxx nad Xxxxxxx

645541

Xxxxxxx

641987

Xxxxx u Xxxxxxxx

640247

Xxxxxxxxxx

634450

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

640255

Xxxxxxxxxx

795763

Xxxxx x Xxxxxxx

640280

Xxxxxxxx

642118

Xxxxx

640298

Xxxxxx

642126

Xxxxx xxx Jizerou

710873

Hodolany

642096

Horky x Xxxxxx

640395

Xxxxxxxx

795984

Xxxxx x Xxxxxxxx

691151

Xxxxxxxx x Malont

642363

Horní Xxxxxxxxx

640417

Xxxxxxx

604909

Xxxxx Xxxxxxxxx

640611

Xxxxx

605867

Xxxxx Bobrová

748994

Hodyně x Skuhrova

760480

Horní Xxxxxxxx

640638

Xxxxxxxxxx

621161

Xxxxx Xxxxx

640697

Xxxxxx

642479

Xxxxx Bory

640719

Hojovice

642592

Horní Xxxxxxxx

760153

Xxxxxx

642614

Xxxxx Xxxxxxx

640778

Xxxxxxxx

786225

Xxxxx Bučíce

656763

Holašovice

642665

Horní Xxxxxxxx

642673

Xxxxx Xxxxxxxx

643955

Xxxxx Radslavice

642681

Horní Xxxxxxx

643963

Xxxxx Xxxxxxxx

642754

Xxxxx Dehtov

740250

Horní Ročov

626457

Horní Xxxxxx Xxxxxx

643971

Xxxxx Xxxxx

626724

Xxxxx Xxxxxxx

643998

Xxxxx Xxxxxxx

790664

Xxxxx Dolce

644013

Horní Xxxxxx

642843

Xxxxx Xxxxxxx

644021

Xxxxx Xxxxxxx

642860

Xxxxx Xxxxxxxxxx

740322

Xxxxx Xxxxxxxx

656178

Xxxxx Xxxxx

644030

Xxxxx Xxxxxxx

642932

Xxxxx Heřmanice

644111

Horní Xxxxxx

602841

Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

644129

Xxxxx Xxxxxxxxx

642941

Xxxxx Xxxxxxxx

738506

Xxxxx Smrčné

724696

Horní Xxxxxxxxxx

682713

Xxxxx Xxxxxxxxx

651940

Xxxxx Xxxxxxxxx

705900

Xxxxx Xxxxxxx

642967

Xxxxx Xxxxxxxxx

644358

Xxxxx Xxxxxxxx

631663

Xxxxx Xxxxxxx

644412

Xxxxx Xxxxxxx

642983

Xxxxx Xxxxxx

608971

Xxxxx Xxxxxx u Xxxxxxxxx

658600

Xxxxx Xxxxxxx

770566

Xxxxx Týnec

688932

Horní Xxxxxxxx x Xxxxxx

644501

Xxxxx Újezd x Litomyšle

643076

Horní Xxxxxxxx x Staňkova

644528

Horní Újezd x Třebíče

643084

Horní Kosov

644552

Horní Xxx

643106

Xxxxx Kounice

781401

Horní Xxxxxxx

643157

Xxxxx Xxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

644587

Xxxxx Vilémovice

643211

Horní Kruty

722987

Horní Xxxxxxx

680222

Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

783871

Xxxxx Xxxxxxxxx

643262

Xxxxx Xxxxx

789992

Xxxxx Xxxxxx u Xxxxx

643271

Xxxxx Xxxxx u Blanska

660701

Horní Xxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

772275

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxx

644757

Xxxxxxx

630446

Xxxxx Lhota x Xxxxxxxx

644773

Xxxxxxxxxx

643297

Xxxxx Lhota u Xxxxxxx

644781

Xxxxxxxxx

643416

Xxxxx Xxxxxx

624241

Xxxxxxxxx u Xxxxx

644927

Xxxxx Metelsko

644803

Horoušany

643572

Horní Xxxxxxxxx

645931

Xxxxxxxxx x Hostouně

616290

Horní Xxxxxxxxxxx

644960

Xxxxxx

643599

Xxxxx Xxxxx

644871

Xxxxxxxxx Xxx

703702

Xxxxx Xxxxxxxx

644978

Xxxxxxxx

751634

Xxxxx Xxxxx

795771

Xxxxxxxx

643629

Xxxxx Xxxxxx

734250

Xxxx x Xxxxxxx

716146

Xxxxx Ostrovec

615242

Hory x Xxxxx

790192

Xxxxx Xxxxxx

603325

Xxxxxxx

643661

Xxxxx Pěna

695971

Hořany x Kutné Xxxx

643751

Xxxxx Xxxxxxx

645001

Xxxxxx x Xxxxxxx

726001

Xxxxx Xxxxxx

791903

Xxxxxx x Zbrašína

643866

Horní Xxxx

645028

Xxxxxxx

643912

Xxxxx Xxxxxx

767701

Xxxxxxxx

743321

Xxxxxxxx

646563

Xxxxxx

681741

Xxxxxxx

646580

Xxxxxxxx

638510

Xxxxxxxx

646644

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx

645079

Xxxxxxxx

646687

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

645109

Xxxxxxxxx

646628

Xxxxxxxx x Xxxxxx

645125

Xxxxxxxxxxx

646873

Xxxxxx Xxxxxxx

645150

Xxxxxx x Xxxxxxxx

647233

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

645281

Xxxxxxx

647241

Xxxxxxxx

769339

Xxxxxxxxxx

603970

Xxxxxxxx u Xxxx Lhoty

645338

Hořín

647250

Hradečno

645494

Hořovičky

642045

Hrádek nad Xxxxxxxx

645559

Xxxxxxxxx

739235

Xxxxxx x Xxxx

643092

Xxxxx

691470

Xxxxxx x Xxxxxxxx

783226

Xxxxxxxx

647322

Xxxxxx u Xxxxxxxx

612901

Xxxxxx xxx u Xxxxxx

647331

Xxxxxx x Pardubic

645672

Hostěradice xx Moravě

647349

Hrádek x Xxxxxx

645702

Xxxxxxxxxx

647420

Xxxxxxxxx

645745

Xxxxxx

736287

Xxxxxxxx

645737

Xxxxxx u Berouna

703788

Hradiště

645761

Hostin x Xxxxxxxx

608238

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

615251

Xxxxxxxx

647454

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

645834

Xxxxxxxxx

647560

Xxxxxxxxx X

759252

Xxxxxxxxxx

797430

Xxxxxxxxx II

629855

Hostkovice x Xxxxxxx Xxxxxx

651770

Xxxxxxxxx x Xxxxx

645869

Xxxxxxxxxx

647519

Xxxxxxxxx u Sadské

645885

Hostomice xxx Xxxx

757675

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

645940

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Týna

647608

Hracholusky x Prachatic

645923

Hostouň x Xxxxx

760161

Xxxxxxx

645991

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

617245

Xxxxxxxxxxx x Býště

781932

Hostovlice

690635

Hranice u Xxxxx

646148

Xxxxxxxxxxx

647926

Xxxxxxxx

698075

Xxxxxxx x Mochtína

647934

Hrazany

646199

Hoštice x Xxxxxxx

630659

Xxxxxxx Xxxxx

784354

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

647951

Xxxxx

646164

Xxxxxxx x Xxxxxx

647969

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

646261

Xxxxxx

648027

Xxxxxxxxxx

768332

Xxxxxxxxxx

648035

Xxxxxx

646318

Xxxxxxxxxx

648086

Xxxxx

646377

Xxxxxxxx

648094

Xxxxxxxxxx

646385

Xxxxxxxxxxx

648159

Xxxxxx

646423

Xxxxxxxx

648230

Xxxxxxx

646431

Xxxxxxxxx

746312

Xxxxxxxxx

658944

Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

708704

Xxxxxxx Xxxxxxxx

603961

Xxxxx

648256

Xxxxx

646547

Xxxxxxx x Xxxxxxx

684597

Xxxxxxx

648299

Xxxxxxx Xxxxx

649236

Xxxxxxx

648353

Xxxxxxxxx

644366

Xxxxx

604721

Xxxxxx

649279

Xxxxxxxx

648469

Xxxxxxxxx

778460

Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx

648477

Xxxxxxxxxx

649287

Xxxxxx

743259

Xxxxxxxxx

649309

Xxxxx

648493

Xxxxxxxxxx

649317

Xxxxxxxx

623687

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

649325

Xxxxxxxx

648540

Xxxxxxxx Xxxxx

649562

Xxxxx

648604

Xxxxx Xxxxx

723444

Xxxxxxx Xxxxx

648612

Xxxxxxxx

649678

Xxxxxxx x Xxxx

648639

Xxxxxxxx

649856

Xxxxxxxxx

648647

Xxxxx Jeseník

617423

Hutě

638986

Hrubý Xxxxxx

649007

Xxxxxx

648655

Xxxxxxx

650188

Xxxxxxxxxxxx

648671

Xxxxxx

650242

Xxxxx x Xxxxxx

648698

Xxxxxxxx Xxxxx

793914

Xxxxxxx u Xxxxxx

648701

Xxxxxx

608718

Xxxxxxxxx

648728

Xxxxxx x Brna

681717

Hvozdnice u Xxxxxx Králové

648736

Hrušov nad Xxxxxxx

650358

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

648752

Xxxxxxx

697451

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

725188

Xxxxxxxxx

650366

Xxxxxxxx

648809

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

785792

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

648833

Xxxxxxxxx x Xxxx

735990

Xxxxxx

648876

Xxxxxx

650421

Xxxxxx

600920

Xxxxxxx

XX

778061

Xxxxx

695297

Xxxxxxxxxxx

648884

Xxxxxx

650552

Xxxxxxxxxx

648949

Xxxxxx

650561

Xxxxxxxxxx

648981

Xxxxxxx

650439

Xxxxxxx

618632

Xxxxxxx

650641

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

648990

Xxxxxxxxx

650668

Xxxxxxxxx x Xxxx

649023

Xxxxxxx

692018

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

649031

Xxxxxxxxxx

650684

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx

649058

Xxxxxxxxxx

650714

Xxxxxxxx

649074

Xxxxxxx

723631

Xxxxxxxxx

649091

Xxxxxxx

650790

Xxxxxxx

649121

Xxxxxx

674435

Xxxxxxx

649139

Xxxxxxxx

651133

Xxxxxxxxxx

649147

Xxxxxxx

751804

Xxxxxxx

649198

Xxxxxxxx

651184

Xxxxxx

649210

Xxxxxxx

651320

Xxxxxxxx

607649

Xxxxxxx x Borotic

651273

Chlístov x Xxxxxxxx

770167

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

776149

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

751251

Xxxxxxx

645290

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

709638

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

627674

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

651338

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

652784

Xxxxxxxxx

651346

Xxxxxxxxxxx

652792

Xxxxxxxx

651397

Xxxxxxxx

652814

Xxxxxxxx

651371

Xxxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxxxx

652831

Xxxxxxxx

711349

Xxxxxx

652946

Xxxxxxxxxxx

651591

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

653012

Xxxxxx x Xxxxx

760218

Xxxxx xxx Xxxxx

652989

Xxxxxx x Xxxxx

651516

Xxxxx x Xxxxxx

653021

Xxxxxxxxx

706922

Xxxxx u Xxxxxxxxx

640107

Xxxxxxxxxxx

651427

Xxxxx u Xxxxxxx

653047

Xxxxxxxx

792055

Xxxxx x Xxxxxxx

653101

Xxxxxxxxx

651753

Xxxxxxxxx x Xxxx

653161

Xxxxxxxx

651737

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

653225

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

790796

Xxxxxxx

653233

Xxxxxxxx

651800

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

653276

Xxxxxxxx

651788

Xxxxxxx x Xxxxx

678601

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxx

651826

Xxxxxxx

653292

Xxxxxxxxx

651842

Xxxxxxx

605646

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

659517

Xxxxxxxx

653365

Xxxxxxxxxx

651851

Xxxxxx

669717

Xxxxxxxxxx

645681

Xxxxxxxx

653993

Xxxxxxx

651869

Xxxxxxxxx

653390

Xxxxxxxxx

651877

Xxxxxxx

795721

Xxxxxxxxx

777200

Xxxxxxxxx

653411

Xxxxxxxxx

651893

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

653489

Xxxxxxxxx

651885

Xxxxxxx u Xxxxxxx

653497

Xxxxxxxxx

672491

Xxxxxxxxxx

782807

Xxxxxx

651974

Xxxxxx

648175

Xxxxx

651982

Xxxxxxxxx

653594

Xxxxxxxxx

652008

Xxxxxxxxxx Xxxxx

654949

Xxxxxxxx

652016

Xxxxxxxxxx Xxxxx

653659

Xxxxxx

652024

Xxxxxxxxx

701891

Xxxxxxxxx

652083

Xxxxxxxxxxxx

748692

Xxxxxxx

652105

Xxxxxxxxx

632139

Xxxxxxxxx

777838

Xxxxxx

689289

Xxxxxxxxxx

704067

Xxxxxx-Xxxxxx

653667

Xxxxxxxxx

652113

Xxxxxxx

653799

Xxxxxx

652121

Xxxxxxxx

676021

Xxxxxx x Xxxxxxxx

652245

Xxxxxxxxxx

653748

Xxxxxx x Xxxxxxx

652334

Xxxxxxxxx

767344

Xxxxxx x Xxxxx

652351

Xxxxxxx

653756

Xxxxxx x Xxxxxxxx

652369

Xxxxxxxx

789852

Xxxxxx x Xxxxxxx

797146

Xxxxxxxx

653900

Xxxxxxxxxxx

652415

Xxxxxxxxx

653942

Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx

653969

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

655384

Xxxxxxxxx

654001

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx

655392

Xxxxxxxx

632821

Xxxxxxxxx x Dřemčic

716189

Chylice

654019

Chrášťany u Xxxxx

655449

Xxxxxxx

654027

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

655465

Xxxxx

654078

Xxxxxxxxx

652997

Xxxxxxx

654108

Xxxxxxxxxxx

681814

Xxxxxx

697141

Xxxxxxxxxxx x Mladotic

655473

Chýnov x Xxxxxx

654124

Xxxxxxxx

655490

Xxxxxxxxxx

654132

Xxxxxxx

655538

Xxxxx

654230

Xxxxxxxx

655627

Xxxxxx

651354

Xxxxxxxxxx

692131

Xxxxxx

606090

Xxxxxxxxx x Bohdalova

655686

Chýšť

769614

Chroustov x Xxxxxxxx

X

654264

Xxxxxxxxxxxx

655708

Xxxx

654272

Xxxxxxx

655716

Xxxx xx Xxxx

652377

Xxxxxxxx

655724

Xxxxxxxx

654299

Xxxxxxx

X

654400

Xxxxxxxxxxx

655864

Xxxxxxxxx

781622

Xxxxxxxxx

681750

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

654612

Xxxxxxxxx

656186

Xxxxxxxx

654787

Xxxxxxxxx

656259

Xxxxxxxx x Velkého Meziříčí

654795

Chudíř

656429

Jackov

637157

Chudobín

742031

Jahodov

707198

Chudonice

617768

Jakub

654817

Chudoslavice

618713

Jakubín

654884

Chvalatice

656551

Jakubov x Xxxxxxxxxx Budějovic

654957

Chválenice

693936

Jáma

654981

Chvalešovice

656615

Jamné x Xxxxxxx

655015

Xxxxxxxxxx

656607

Xxxxx x Xxxxxxx

655023

Xxxxxxxxx

656631

Xxxxxxx

706124

Xxxxxxx

656674

Xxxxxxxx

627330

Xxxxxxxx

656682

Xxxx

655066

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Xxxxx

626597

Xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

655171

Xxxxxxxxxxx

656691

Xxxxx

710911

Xxxxxxxxxxx

656704

Xxxxxx

655082

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

656798

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

655104

Xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx

656801

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

620866

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Janovic

656852

Janoslavice

710211

Chválov u Xxxxxxxxxx

656879

Xxxxx

655287

Xxxxxxxxxx

656950

Xxxxx x Xxxxxxxxx

655252

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

656909

Xxxxx x Xxxxx Xxxxxx

671339

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

646326

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

632899

Xxxxxxxxxxx

657069

Xxxxxxxx x Xxxxx

655368

Xxxxxxxxxx

782157

Xxxxxxxx u Xxxxx

773204

Xxxxxxxxx Xxxxx

658316

Xxxxxxx x Xxxxxxx

790931

Xxxxxxxxx x Zámrsku

690643

Jeníkovec

657336

Jaroměř

770078

Jeníkovice x Xxxxxxxxxxx Xxxx

657506

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

658367

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

705471

Xxxxxxx

658448

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

657522

Xxxxxxxx

616486

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

657531

Xxxxxxxxxxx

658499

Xxxxxxxx

756831

Xxxxxxxx

635456

Xxxxxxxxxxxx

657603

Xxxxx x Blovic

621072

Jersice

657646

Jarpice

658502

Jersín

657671

Jasenná

669067

Jerusalem

657697

Jasinov

658511

Jeřice

772283

Javor

658529

Jeřičky

657816

Javornice

658553

Jeřišno

633224

Javornice x Xxxx

658596

Xxxxxxx

681849

Xxxxxxxxxx

658693

Xxxxxxxx x Rakovníka

657867

Javorník x Xxxxxx

658952

Xxxxxxx xxx Xxxxx

657832

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

659011

Xxxxxxxx Xxxxx

657883

Xxxxxxxx x Vysokého Xxxx

659002

Xxxxxxxx u Fulneku

724220

Javoří x Podolí

738891

Jestřebí

688673

Javoříčko

612961

Jestřebí x Xxxxxxx

657972

Xxxxxxx

659118

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

755109

Xxxxxxxx

791407

Xxxxxxxxxx

745537

Xxxxxxxxx

659126

Xxxxxxxxxxx

779474

Xxxxxx

659134

Xxxxxxxx

798835

Xxxxxxxxxx

750000

Xxxxx

723347

Xxxxxxxx

681911

Xxxxxxxx

658057

Xxxxxxx

752410

Xxxxxxxxx

658111

Xxxxxxxxx

779521

Xxxxxxxxxx

658120

Xxxxxxxx

659185

Xxxxxxxx

658154

Xxxxxxxxx

774111

Xxxxxxx

658197

Xxxxxxx

693871

Xxxxxxxx

756920

Xxxxxxx Xxxxxx

659193

Xxxxxxxxx

701688

Xxxxxxx

659207

Xxxxxxxxxxx

658219

Xxxxxxx

659347

Xxxxxxxxx

781134

Xxxxxxxx

659355

Xxxxxxxxxx

691429

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

659363

Xxxxxxxxx

658227

Xxxxxxx

657441

Xxxxxxx

712892

Xxxxxxx x Oseká

659398

Jezdovice

767204

Jemnice x Xxxxxx

608106

Xxxxxx

658243

Xxxxxxx

659428

Xxxxxxxx

658251

Xxxxxxx

659461

Xxxxxx

613011

Xxxxx

659479

Xxxxxxxxx

658260

Xxxxx u Xxxxx

659495

Xxxxx xxx Želivkou

658286

Jeníčkova Xxxxx

716901

Xxxxxxxx

659525

Xxxxxx

734454

Xxxxxxxx x Xxxxxx

676900

Xxxxxxxxx

665983

Xxx x Xxxxxx

659673

Xxxxxxx

662151

Xxxxxxxx

659932

Xxxxx

738239

Xxxxxxxx

746843

Xxxxx u Xxxxxxxxx

662160

Xxxxxx

660019

Xxxxxxxx

662241

Xxxxxxx

660132

Xxxxxxx

621005

Xxxxxxx x Červeného Xxxxxx

660167

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

662208

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

660141

Xxxxxxxx x Trhových Xxxxx

746363

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

660191

Xxxxxx

662275

Xxxxxxxx

660299

Xxxxxxx

662321

Xxxx

660493

Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx

793124

Xxxxxxx

660523

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

662381

Xxxxx x Xxxxx

660710

Xxxxx

675831

Xxxxx x Xxxxxx

620998

Xxxx

662348

Xxxxx x Xxxxxx

725277

Xxxxxxxx

640794

Xxxxxxx

616826

Xxxxxxxx

719161

Xxxxxx

660973

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

662542

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

660965

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

662551

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

602078

Xxxxxx

662658

Xxxxxxxxx

661040

Xxxxxx x Humpolce

662780

Kamenná

661031

Jiřice x Kostelce nad Xxxxx

662810

Xxxxxxx Lhota

661058

Jiřice x Xxxxxxxxx

662763

Xxxxxxx nad Xxxxxxx

645753

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

606278

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

675644

Xxxxxxx

662747

Xxxxxxx x Xxxxxxx

662372

Xxxxxxx x Xxxxxx

662691

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

661091

Xxxxxxxxxx

662712

Xxxxxxx x Xxxxxxxx Svinů

661104

Jiříkovice u Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx

662828

Xxxxxxx Zboží

661112

Jiřin

678619

Kamenný Xxxx

661236

Xxxxxxxxx

704181

Xxxxxxx Xxxx

653373

Xxxxxxxx

662925

Xxxxxxx Xxxxx

717061

Xxxxxx

750689

Xxxxxxx

661287

Xxxxxx

662984

Xxxxx xxx Xxxxxxx

661422

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

764574

Xxxxx x Xxxxxxx

661457

Xxxxxxx Vtelno

779351

Kamýk x Xxxxxxx Xxxxxx

661490

Xxxxxxx x Hodonína

662992

Kanice x Xxxxxxxx

657425

Xxxxxxx u Jaroměře

720119

Kanice x Petrovic

K

663018

Kaničky

661619

Káciň

711977

Kanín

661635

Kácov

678015

Kaňk

702927

Kačerov

609013

Kaňkov

672025

Kadeřín

784044

Kanovsko

661961

Kadov

663069

Kaplice

653608

Kajetín

738581

Kapsova Xxxxx

696170

Xxxxxxxx

663182

Xxxxxxxx

708020

Xxxxxx

665428

Xxxxxx

663247

Xxxxx

723452

Xxxxxxxx

627828

Xxxxxx

665452

Xxxxx

663263

Xxxxxx xx Xxxxxx

665517

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

663271

Xxxxxx

679658

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

606626

Xxxxxx x Xxxxxxxx

781959

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

718149

Xxxxxx x Xxxxxx

710555

Xxxxxxxxx Hradisko

663751

Karolín

665797

Klatovy

759473

Karolín x Xxxxxxxx

666009

Xxxx

664260

Xxxxxxxx

666033

Xxxxxxx

664278

Xxxxxxxxx

790702

Xxxxxxx

623407

Xxxxxxxx

712060

Xxxxxxxx

656658

Xxxxxx Xxxx

662771

Xxxxxxxxxx

664359

Xxxxxxx

666084

Xxxxxx

677001

Xxxxx

666122

Xxxxxxxxx na Xxxx

664481

Xxxxxxxxxx

693944

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

676519

Xxxxx

666106

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

615439

Xxxxx x Xxxxxxxxx

666149

Xxxxxxxxx

664529

Xxxxxxxx

733873

Xxxxx

664561

Xxxx

666181

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

664588

Xxxx x Xxxxxxx

761311

Xxxxxxx

739685

Xxxx u Xxxxxxx

666190

Xxxxxx

664626

Xxxxxxxx

680702

Xxxxxxxx

680583

Xxxxxxxx x Xxxxx

666203

Xxxxxxx

731641

Xxxxx

666238

Xxxxxx x Mrákova

664651

Kdousov

666319

Klimkovice

664677

Kdyně

666343

Klínec

664693

Keblice

654116

Klínovice

664707

Keblov

722774

Klípec

664723

Kejnice

647942

Klisinec

675105

Kejšovice

666408

Klobouky x Xxxx

664731

Xxxxxxxx

666424

Xxxxxxx

664774

Xxxxxxx

666467

Xxxxxxxx

664910

Xxxxxxx

735370

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

664928

Xxxxxx

666513

Xxxxxxx

623075

Xxxxxx-Xxxxxxxxxx

666548

Xxxxxxx

665061

Xxxxxx

666564

Xxxxxxxxxxx

665266

Xxxxxx x Xxxxxxx

693171

Xxxxxxx

665291

Xxxxxxxxx

702684

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

629120

Xxxxxxxx

666572

Xxxxxxxxxx

665410

Xxxxxxxx nad Xxxxx

792063

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

667692

Xxxxxxxx x Kohoutova

666602

Klučenice

603643

Kladruby x Xxxxxx

666661

Xxxxxx

665321

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

666670

Xxxx

665312

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

647225

Xxxxx

666688

Xxxxx x Čáslavi

646270

Kochovice

650251

Klužínek

667803

Kojatice

666777

Kly

751219

Kojatín

767042

Kněž

667838

Kojčice

623415

Kněž u Xxxxxxx

638315

Xxxxxxx

666840

Xxxxxxx

660981

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

666904

Xxxxxxxx xxx Oslavou

667862

Kojetice xx Xxxxxx

666858

Xxxxxxxx x Xxxxx

667854

Xxxxxxxx x Prahy

666866

Kněževes x Xxxxxxxxx

667897

Xxxxxxx

789224

Xxxxxxxxxx

667871

Xxxxxxx u Havlíčkova Xxxxx

666921

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

719854

Xxxxxxx x Petrovic

666971

Kněžice x Ronova

667901

Kojíce

667005

Kněžice x Xxxxxxx

673463

Xxxxxxxxx

603121

Xxxxxxxx

673471

Xxxxxxxxxx

771350

Xxxxxxxx

667978

Xxxxxx

762806

Xxxxxxx

666441

Xxxxxxxx

774197

Xxxxx

764582

Xxxxxx

667137

Xxxxxxx

668010

Xxxxxx

667145

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

668036

Xxxxxx

792438

Xxxxxxxxxx

668044

Xxxxx

667153

Xxxxxxx

706981

Xxxxxxx

667188

Xxxxxx

668079

Xxxxxx

667200

Xxxx

668125

Xxxxxxxxxx

667242

Xxxxxxxxxx

668141

Xxxxxxx

667331

Xxxxxxxx x Xxxx

668150

Xxxxx

667455

Xxxxxx na Xxxxxx

791415

Xxxxxxx

732869

Xxxxxxxx

668478

Xxxxx

667463

Xxxxxxxxx

668508

Xxxxxxxx

789330

Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx

769584

Xxxxxxx

667471

Xxxxxxxxx x Xxxx

654060

Xxxxxxxxxx

667498

Xxxxxx

668575

Xxxxxxx

667595

Xxxxxxxx

668591

Xxxxxxxxx

706892

Xxxxxx

668613

Xxxxxx

667617

Xxxxxxxx

782769

Xxxxxxx x Xxxxx Králové

644943

Kocourov x Xxxxxxxxxxx Xxxx

668699

Xxxxxxx x Xxxxx

750140

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

668702

Xxxxxxx x Přelouče

667633

Kočí

668729

Komárovice x Xxxxxxx

613967

Xxxxx

668737

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

667676

Xxxxx

668842

Xxxxxxx

667706

Xxxxxxxx

668851

Xxxxxxxxxx

667731

Xxxxxxxx

668923

Xxxxxxx

667749

Xxxxxxxx

668958

Xxxxxxxxxx

684210

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

797448

Xxxxxxx

696234

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

668974

Xxxxxxx

756083

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx

669032

Xxxxxxxxx

669041

Xxxxxxx

757683

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

669059

Xxxxxxxx

670553

Xxxxxxxx Xxxxx

722758

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

670570

Xxxxxxxxx

669083

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

670588

Xxxxxxx

669091

Xxxxxx

670596

Xxxxxxxx

669113

Xxxxxx x Xxxxxx

670600

Xxxxxxxxxxx

703991

Xxxxx

670626

Xxxxxxxxxx xxx Labem

740152

Kordula

670677

Kostomlaty xxx Xxxxx

669512

Xxxxxxx

670723

Xxxxxxx xxx Xxxxx

669521

Xxxxxx

670758

Xxxxxxxx

693006

Xxxxx

703419

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

669539

Xxxxxxxx

670812

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

774243

Xxxxxxxx

670839

Xxxxx

669610

Xxxxxxxxx

670910

Xxxxx

669644

Xxxxxxxx

670987

Xxxxxxx

603490

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

712761

Xxxxx

669679

Xxxxxx u Mnichova Xxxxxxxx

770574

Xxxxxxxx

721417

Xxxxxxx

671061

Xxxxxxx

669725

Xxxxxxxx

713023

Xxxxxx

669831

Xxxxxx

651991

Xxxxxxxx

669849

Xxxxxxx

671126

Xxxxxxxxxxx

665967

Xxxxxxxx

671134

Xxxxxxxxx Xxxxx

658707

Xxxxxxxx

671142

Xxxxxxx

669954

Xxxxxxxx

655741

Xxxxxxxx Předměstí

669971

Kosoř

671151

Kounov x Rakovníka

669989

Kosořice

671215

Kouřim

790737

Kosořín

671231

Kout xx Xxxxxx

691372

Xxxxx x Jihlavy

606944

Kouty x Xxxxxxx

711381

Xxxxx x Xxxxxx

671266

Xxxxx u Poděbrad

670154

Kostelec xx Xxxx

671274

Xxxxx x Xxxxxxx

670162

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx

671282

Xxxxxxxxxx

670171

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

671347

Xxxxxxxx

741795

Xxxxxxxx xxx Xxxx

671355

Xxxxxxxx

670197

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

790443

Xxxxxx

670201

Xxxxxxxx xxx Vltavou

671380

Kovářov

670260

Kostelec x Xxxxxxxxx Xxxxxx

671487

Xxxxxxx x Xxxxxxx

670294

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

737038

Xxxxxxxxxx

670120

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

671541

Xxxxxx

670332

Xxxxxxxxxx Xxxxx

671517

Xxxxxxx

670359

Xxxxxxxxxx Xxxxx

671525

Xxxxxxxxxx

617431

Xxxxxxxxxx Xxxx

656810

Xxxxxxxx

670511

Xxxxxxxx Xxxxxx

603333

Xxxx

670529

Xxxxxxxx Xxxxx

641464

Xxxxxxx

670537

Xxxxxxxx Xxxxxxx

671592

Xxxxxxx

670545

Xxxxxxxx Xxxxxx

671606

Xxxxxxx x Vyškova

671614

Kozlov xxx Otavou

768910

Kramolna

671711

Kozlov u Xxxxxxx

706086

Xxxxx

671738

Xxxxxx x Křižanova

673111

Krasejovka

920673

Kozlov x Velkého Xxxxxx

673145

Xxxxxxxx

929930

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx X

673188

Xxxxxxxxx

767352

Xxxxx x Xxxxx

733695

Xxxxxxx

671851

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

673218

Xxxxxxxxxxx

648264

Xxxxxxx x Xxxxxxx

673480

Xxxxxx Xxxx

661295

Xxxxxxx x Xxxxxx

673528

Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx

671894

Xxxxxxxx

673722

Xxxxxx Xxxx

671886

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx nad Xxxxxxx Xxxx

673773

Xxxxxxxxx

797677

Xxxxxxxx x Žlunic

746916

Krásnice

671959

Kozojídky

673960

Krásný Xxx u Xxxxxxxxx

782165

Xxxxxxxxx x Vinař

674010

Krasonice

671967

Kozolupy

674028

Krasoňov

671983

Kozolupy u Xxxxx

674044

Xxxxxxx

672009

Xxxxxxx

674087

Xxxxxxxxx

788490

Xxxxxxxx

624187

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

672050

Xxxxxxxxxxx

674125

Xxxxxx Xxx

672068

Xxxxxxx

674133

Xxxxxxxxxxxx

672084

Xxxxx

674141

Xxxxxxxxx

724408

Xxxxx x Xxxxxx

674176

Xxxxxxxxx

700835

Xxxxx x Xxxxxx

674257

Xxxxxxx

712230

Xxxxx x Xxxxxx

674303

Xxx x Xxxxxxxxx

672106

Xxxxxxxx

706434

Xxxxx

628425

Xxxxxxxx

674338

Xxxxxx

672131

Xxxxxxxx x Roudnice nad Xxxxx

674346

Xxxxxxxx

672181

Xxxxxxxxxxx

674397

Xxxxx x Hrotovic

755257

Kracovice

674419

Krhovice

672220

Krahulov

792071

Krchlebská Xxxxx

672319

Xxxxxxxxx

674494

Xxxxxxxx xx Moravě

672351

Krakovaný

674443

Krchleby x Xxxxxxx

679194

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

651222

Xxxxxxxx x Kostelce xxx Xxxxxx

672386

Xxxxxxx

674478

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

672441

Xxxxxxx xx Hané

753556

Krchleby x Xxxxxxxx

672505

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

604992

Xxxxxxx Xxxxx

672572

Xxxxxxx

626015

Xxxxxxxxxx

672581

Xxxxxxx Xxxxx

706779

Xxxxxxx

672611

Xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx Meziříčí

683264

Krnov

672637

Královice

769410

Krňovice

672629

Královice

665126

Kročehlavy

672645

Královice x Xxxxxxxxx

700738

Xxxxxxxxxx

672718

Xxxxxxx nad Xxxxxxx

675067

Xxxxxxxx

676136

Xxxxxxxx x Křešína

675075

Krouna

623831

Krsice

716031

Krsov

679593

Křešice x Xxxxxxxx

675113

Xxxx

676080

Xxxxxxx u Litoměřic

675156

Krtov

676144

Křešín x Xxxxxx

675164

Xxxx

751341

Xxxxxx

675181

Xxxx x Xxxxxxxxx

676187

Xxxxxx

676624

Xxxxxxxxxx

750921

Xxxxxx

675202

Xxxxxxx

753203

Xxxxx x Xxxxxxx

675211

Xxxxxxx

705951

Xxxxxx

675253

Xxxxx

776734

Xxxxxxxxx

675229

Xxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx

676195

Xxxxxxx

676039

Xxxxx x Xxxxxxxx

676292

Xxxxxx

675407

Xxxxxxxxx

676314

Xxxxxxx

701165

Xxxxxxx

757594

Xxxxxxx

675415

Xxxxxxxxx

626465

Xxxxx

774804

Xxxxxxxxx

643769

Xxxxxxxxx

710172

Xxxx xxx

676365

Xxxxxxx

747335

Xxxxxx

784516

Xxxxxxxx

675491

Xxxx

676411

Xxxxxxxxxx

675539

Xxxxxxx

609315

Xxxxxxxx u Xxxxxx

763748

Xxxxxx

683141

Xxxxxxxxxxx

675547

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

676616

Xxxxxx

711306

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

676594

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

792349

Xxxxxxxxx

627542

Xxxxxxx

675580

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

676691

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

675636

Xxxxxx

705918

Xxxxxxxxxx

675652

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

676888

Xxxxxxx

675725

Xxxxxxxx

676896

Xxxxxxx

624390

Xxxxxxxx

676918

Xxxxx

675768

Xxxxxx

676942

Xxxxxx

675806

Xxxxxx

676951

Xxxxxxxxxxx

675849

Xxxxxxx

676969

Xxxxxx

675814

Xxxxxxx u Xxxxx

694169

Xxxxx

675873

Xxxxxx

647209

Xxxxxxx

724343

Xxxxxxxxx

677019

Xxxx

675881

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

749788

Xxxxx

675903

Xxxxxxx

677141

Xxxxxxx

700525

Xxxxxxxx

677159

Xxxxxxx Xxx

675938

Xxxxxxxxx

742422

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

675954

Xxxxxxx

760897

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

675946

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

797456

Xxxxxxxxxx x Žiželic xxx Xxxxxxxx

755729

Xxxxxxx x Vodňan

746274

Kunemil

744867

Křepiny

737178

Kunětice

676047

Křesetice

677205

Kuní

676055

Křesín

677230

Kunice x Xxxxx

724416

Xxxxxxx u Xxxxxx

677272

Xxxxxxx

677281

Xxxxx

763233

Xxxxxx x Xxxxx

677329

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

614823

Xxxxx

677337

Xxxxxxxx

678872

Xxxxx

677418

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

729248

Xxxxxxxx

677531

Xxxxxx

681768

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

677582

Xxxxxxxxxx

678899

Xxxxxx

677647

Xxxx x Říčan

679071

Lány xx Xxxxx

677680

Xxxxxxxx Xxxx Ves

679101

Lány x Dašic

677698

Kuřimské Jestřábí

670634

Lány x Kostomlat xxx Xxxxx

681491

Xxxxx

682721

Xxxx u Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

677710

Xxxxx Xxxx

685682

Xxxx x Xxxxxxxxx

773115

Xxxxxxx

679119

Xxxxxxx

678252

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

679127

Xxxxxx

678180

Xxxxxxx

679160

Xxxxxxxx

678198

Xxxxxxx

679208

Xxxxxx

632287

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

679232

Xxxxxxx

678228

Xxxxxxxxxx

679259

Xxxxxxx

678244

Xxxxxx

706787

Xxx x Nových Xxxxxxx

678261

Xxxxxxxx

740586

Xxx x Radomyšle

678279

Květná

710598

Lazce

689017

Květná u Xxxxxx

768651

Xxxxx x Xxxx xxxxx

758949

Xxxxxxx

672599

Xxxxxxx

678317

Xxxxxx

606171

Xxxxx Xxxxxxxx

749532

Xxxx

767859

Xxxxx Toušeň

678333

Kvíčovice

679399

Lazničky

678392

Kydliny

679411

Lazníky

636746

Kyje x Xxxxxxx

679429

Xxxxxx

678431

Xxxxx

679453

Xxxxxxx u Xxxxxxx

616231

Xxxxx x Xxxxxxx

679496

Xxxxxx

678546

Xxxxx x Xxxxx

648272

Xxxxxx x Xxxxxxx

678422

Xxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

698393

Xxxxxx x Litomyšle

678554

Kyjovice

693821

Lažany x Mezna

678562

Kyjovice xx Xxxxxxx

679488

Xxxxxx x Xxxxxx

678571

Xxxxxx

761672

Xxxxxx x Xxxxxxxx

678627

Xxxxxxxx nad Xxxx

780456

Xxxxxxx

678708

Xxxxxxxxxx

701696

Xxxxxxxx

749982

Xxxxxx

679577

Xxxxxxxx

678716

Xxxxxx

679607

Xxxxxx

678741

Xxxxxxxxx

624250

Xxxxxxx

X

679666

Xxxxx

744778

Xxxxxxx

679615

Xxxxx x Xxxxxx

678821

Xxxxxx Xxxxxxx

679623

Xxxxx x Mladé Xxxxxxxxx

905038

Xxxxx u Xxxxxxx

679631

Xxxxx x Xxxxx

759112

Xxxxxxxx

679682

Xxxxx u Xxxxxxxxxxx

683442

Xxxx

679691

Xxxxxxx

679704

Xxxxx

631493

Xxxxx xxx Xxxxxxx

679798

Xxxxxxxx

782505

Xxxxx xxx Kůstrým

679828

Lednice xx Xxxxxx

681105

Xxxxx pod Libčany

679861

Lechovice

681113

Lhota xxx Xxxxxxxx

629138

Xxxxxxx

723380

Xxxxx x Xxxxxxxx

679887

Xxxxxxxx

680940

Xxxxx x Xxxxxx

679925

Xxxxxxxx

628808

Xxxxx x Xxxxxxx Břežan

754081

Leská

680931

Lhota x Dřís

722995

Léskovec

634271

Lhota x Xxxxxx

679992

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

681164

Xxxxx x Chroustovic

680036

Leskovice

612723

Lhota x Xxxxxx

738212

Xxxxxxxxx x Radomyšle

680729

Lhota x Xxxxxxx

778362

Xxxxx x Xxxxx Chyšky

681199

Lhota x Xxxxx

680176

Xxxxx x Znojma

692689

Lhota x Xxxxxxxx

680168

Xxxxx x Xxxxxxxx

701211

Xxxxx u Xxxxxxx

680214

Xxxxxxx

705438

Xxxxx x Xxxxxxxxx

680231

Xxxxxxxx

791695

Xxxxx u Xxxxxx

680249

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

715964

Xxxxx x Xxxxxxx

680362

Xxxxxxx

681270

Xxxxxxx

680419

Xxxxxx

681296

Xxxxxxx x Jemnice

702781

Lešany x Xxxxxxxxxxx

681431

Xxxxxx nad Xxxxx

680427

Xxxxxx x Prostějova

796034

Lhotka x Xxxxxxx

680435

Xxxxxxxx

681342

Xxxxxx x Humpolce

680443

Leškovice

681415

Lhotka x Xxxxxxx

680460

Xxxxx

769380

Xxxxxx x Xxxxxx

702005

Xxxxxxxx

743186

Xxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

680508

Xxxxxxx

706809

Xxxxxx x Xxxxxxx

680478

Xxxxxxx x Xxxxxxx

681393

Xxxxxx u Xxxxx xxx Sázavou

680541

Leština x Světlé

768928

Lhotky

680524

Leština u Xxxxxxx

691178

Xxxxxx u Malotic

680575

Leštinka

681466

Lhotky x Xxxxx Boleslavi

680605

Letiny

681504

Lhotky x Xxxxxxx Meziříčí

655830

Letkovice

764591

Lhovice

681822

Letky

682730

Lhůta

731439

Letňany

667625

Lhůta x Klatov

695815

Letový

681580

Lhůta u Xxxxxxxx Xxxx

680770

Xxxx

791342

Xxxxx

680761

Xxxx x Xxxxxxxxxxx

641731

Xxxxxxxx

710342

Xxxxx nad Xxxxxxxx

681725

Xxxxxxx

680796

Xxxxx x Xxxxxxx

681776

Xxxxxxxx

676063

Xxxxxxx

681806

Xxxxxxx

680826

Xxxxxx

681831

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

701386

Xxxxx xxx Moravou

629341

Libčice x Xxxxxxx Xxxxxxxx

700410

Xxxxx xxx Xxxxxxx

681857

Xxxxxxxx

681059

Xxxxx xxx Xxxxxxxxx

681881

Xxxxxxx

737887

Xxxxxxxx

767158

Xxxxxx

769665

Xxxxx

683949

Xxxx xxx Orlicí

681989

Libenice

683906

Lípa x Havlíčkova Xxxxx

682578

Xxxxxxxx x Litoměřic

789275

Lipanovice

795925

Liběšice x Xxxxxxx

668605

Xxxxxx

752495

Xxxxxxxx

738760

Xxxxx

682667

Xxxxxxxxx

750476

Xxxxx x Xxxxxxxx

682675

Xxxxx

683973

Xxxxxxx

682683

Xxxxxxx

683981

Xxxxxxx

682691

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

684058

Xxxxxx

682748

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

684104

Xxxxxxx

682756

Xxxxxxx Xxxxxx

701912

Xxxxxx

682781

Xxxxx

684121

Xxxxxxx

682799

Xxxxxxxx

748846

Xxxxxxx x Xxxxxx

682861

Xxxxxxx

684198

Xxxxxxx nad Sázavou

703621

Libiš

684171

Lipnice x Dvora Xxxxxxx

682918

Xxxxxxxx

684139

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Poříčí

682926

Líbivá

684228

Lipnička

682951

Libkova Xxxx

684244

Xxxxxx

682977

Xxxxxxxxx pod Xxxxx

684252

Xxxxxx x Xxxxxxxx

617199

Xxxxxxx

684295

Xxxxx

683078

Xxxxxxxxxxx

684325

Xxxxxxx

683124

Xxxxxxxxxxx

684333

Xxxxxxxxx

683132

Xxxxxxxxxxxx

684368

Xxxxx

683159

Xxxxxxxxxx

615315

Xxxxxx Lhota

683205

Libomyšl

684686

Lipovec

781631

Libosváry

684694

Lipovec x Xxxxxxx

683272

Xxxxx

684716

Xxxxxxx

683370

Xxxxxxxxxx

684724

Xxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

683388

Xxxxxxx

684830

Xxxxxxx

683451

Xxxxxx

684848

Xxxx

683485

Xxxxxxxxxx

782840

Xxxxxxxxx

683493

Xxxxxxx

641545

Xxxxx x Holušic

683582

Libušin

684929

Lišany u Xxxxxxxxx

683167

Xxxxxxxxxx

612405

Xxxxx

701033

Xxxxxxxxxx

684970

Xxxxxx

684678

Xxxxxxxxxx

759546

Xxxxxx x Xxxxxxx

683591

Xxxxx

618802

Xxxxxx

653420

Xxxxxxxxxx

685119

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

718718

Xxxxxxxxxx

685054

Xxxxxxx u Xxxxx

683701

Xxxxxx

747599

Xxxxxxx u Sepekova

683728

Lidmaň

616834

Líšno

683736

Lidmaňka

685224

Líšťany x Xxxxxxx

683795

Xxxxxxxxxx

685267

Xxxxx

683825

Xxxxxxx

685275

Xxxxxxxxx

685283

Xxxxxxxx

772305

Xxxxxxx

685305

Xxxxxx xxx Xxxxxx

686921

Xxxxxxx xx Hané

722740

Litice x Xxxxx

686930

Xxxxxx

685313

Xxxxx

687014

Xxxxxx

685356

Xxxxxxxxxxxx

604607

Xxxxxx x Xxxxxx

685364

Xxxxxxxxx

687031

Xxxxxx

685372

Xxxxxxx

781843

Xxxxxx u Xxxxxxx

775584

Xxxxxxxx

750930

Xxxxxx Xxxx

684732

Xxxxxxxxx

687189

Xxxxx

685411

Xxxxxxxxxxx xxx Labem

687197

Louka x Xxxxxxx

685381

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

687201

Xxxxx x Ostrohu

689556

Litol

797464

Loukonosy

685674

Litomyšl

687235

Loukov x Mnichova Xxxxxxxx

685852

Xxxxxxxx

687278

Xxxxxxxx

685895

Xxxxxxxx

687286

Xxxxxxxxx

685909

Xxxxxxx

622877

Xxxxxxxxxx

645842

Xxxxxxxx

767611

Xxxxxx

686204

Xxxxxxxxxxx

687332

Xxxxxx

686239

Xxxx

687375

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

672912

Xxxxx

687391

Xxxxx

672866

Xxxxxxx

700657

Xxxxxx

703664

Xxxxxxxxx

604097

Xxxxxxx

686298

Xxxxxxxx

687634

Xxxxxxx u Xxxxxx Bydžova

686301

Ločenice

687651

Lovčičky

640808

Loděnice

693031

Lovčovice

686328

Loděnice u Xxxxxxx

687693

Xxxxxxx x Xxxxxx

686344

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Krumlova

687707

Lovosice

686387

Lodín

687847

Lozíce

686395

Lohenice

624357

Lštění

686409

Lohenice x Přelouče

687855

Lštění xxx Xxxxxxxx

686425

Xxxxxxx

687871

Xxxx

779318

Xxxxxxxx

687952

Xxxxxxxx

686492

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

688011

Xxxxx x Xxxxxxx

737895

Xxx

688002

Xxxxx x Rakovníka

686549

Lom u Xxxxxx

688037

Xxxxx

756571

Xxxxx

688045

Xxxxxxx

629499

Xxxxx u Klatov

600792

Lubno x Bačkova

774251

Lomec u Xxxxxxx

702463

Xxxxx x Xxxxxxxx

721514

Xxxxxxxx x Xxxx

688096

Xxxxxxxx

686816

Xxxx u Xxxxxxx

665975

Xxxx

653179

Xxxxxx

688282

Xxxxxx

686841

Xxxxxx u Xxxxx

688304

Xxxxxx xx Xxxxxx

720267

Xxxxxx

688291

Xxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

686883

Xxxxxxx

654621

Xxxxxx x Xxxxxxxx

620645

Xxxxxx

695491

Xxxxxxxxx

631507

Xxxxxxx

726931

Xxxxxxx

688461

Xxxxxxxx

791539

Xxxxxxxxx

688606

Xxxx

689947

Xxxxxxxxx

688681

Xxxx

689963

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

688703

Xxxx xxx Xxxxxxxx

690007

Xxxxx x Litomyšle

688801

Lukavec x Xxxxxxx

734411

Xxxxx x Xxxxxxxxx

688797

Xxxxxxx x Xxxxxxx

655121

Xxxx Bukovina x Xxxxxxxxxx

688771

Xxxxxxx x Xxxxxx

619787

Xxxx Čermná xxx Xxxxxx

688908

Xxxxxxxx

690112

Xxxx Xxxxx

688878

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

690147

Xxxx Xxxxxxxx

756768

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

712906

Xxxx Xxxxx

624900

Xxxxxxxxxx

786250

Xxxx Xxxxx x Xxxxxx

688941

Xxxxx

690422

Xxxx Xxxxx

688991

Xxxxx xxx Dyjí

603228

Malče

688983

Lukov x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

695301

Xxxxxxx

689009

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

724424

Xxxxxxx u Mirotic

693570

Luková x Xxxxxxxx

787132

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

689033

Xxxxxx x Xxxxxxx

690431

Xxxxxx

689076

Xxxxxxx

623547

Xxxx Xxxxxxxx

703117

Xxxxxx

639214

Xxxx Xxxxxxx

689092

Xxxxxxxx

690538

Xxxx Přílepy

689106

Luštěnice

690554

Malé Xxxxxxxx

689122

Xxxxx

655694

Xxxx Xxxxxxx

604542

Xxxxxxx

690589

Xxxx Xxxxxxxxx

689220

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

690597

Xxxxx

689181

Xxxxxx x Xxxxxxx

690651

Xxxxx x Xxxxxxxxx

689246

Xxxxx

628352

Xxxxxxxx

689254

Xxxx

690724

Xxxxxxxx

689271

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

759066

Xxxxxxxxxx u Xxxxx Xxxx

689297

Xxxxx xxx Xxxxxxx

756539

Xxxxxx

689301

Xxxxxxxx

690821

Xxxxxxxx

689319

Xxxxxxxxx

744972

Xxxxxxx

689343

Xxxxxx x Xxxxxxxx

784265

Xxxxxxx x Xxxxxx

689327

Xxxxxx x Xxxxx

690830

Xxxxxxx

689351

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

646288

Xxxxxxx x Xxxxxx

689505

Xxxx nad Xxxxx

690872

Xxxxxxxxxx

689661

Xxxxxx

690911

Xxxxxxxxxxxx

729931

Xxxxxxxx

643670

Xxxxxxx nad Xxxxxxxx

689670

Xxxxxxxx

678023

Xxxxx

772330

Xxxxxxx

664596

Xxxxxxx

X

690970

Xxxxxxx

689718

Xxxxxxxxx

690996

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

797570

Xxxxxxxx

749125

Xxxxxxx

616141

Xxxxxx

603651

Xxxxxxxxx

689921

Xxxxxxx

687863

Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx

691186

Xxxxxxxx

692361

Xxxxxxxx x Meclova

694843

Malovice x Xxxxxxxx

692247

Xxxxxxxx x Xxxxxx

691275

Xxxxxxx

692298

Xxxxxxx

691305

Xxxxxxx Xxxxx

657581

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

691348

Xxxxxxxxx

624870

Xxxxx

646997

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

762440

Xxxxxxx

691381

Xxxx Beranov

790711

Mažice

691399

Malý Xxx

692344

Xxxxx

625736

Xxxx Xxxxx

692379

Xxxxxx

779610

Xxxx Ježov

692395

Mečeříž

736686

Malý Xxxxxxx

692409

Xxxxxxxx

691411

Xxxx Xxxxx

692441

Xxxxx

691437

Xxxx Xxxxx

692514

Xxxxx

739529

Xxxxxxx x Xxxxxxx

692573

Xxxxxxxxx

769681

Xxxxxxxxxx

692581

Xxxxxxx

691496

Xxxxxxx

692590

Xxxxxx

691534

Xxxxxxxxx

692611

Xxxxxx x Uničova

717282

Maňovice x Pačejova

753009

Medná

653187

Mantov

692697

Medvědice

734462

Marčovice

692719

Měchenice

691704

Markéta

734420

Měcholupy x Xxxxxxxxx

649155

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

604577

Xxxxxxx

691771

Xxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx

692778

Xxxx

691879

Xxxxxxxxxxx

627551

Xxxxxxx x Dobrušky

691887

Markvartice x Xxxxxxx

692786

Xxxxxxx x Ivančic

691917

Maršov x Xxxxxx

692794

Xxxxxx

659436

Xxxxxxxxx

641391

Xxxxxxx

706400

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx na Xxxxxx

775827

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

692026

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

693014

Xxxxxx

692085

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

693049

Xxxxxxxxxx

692123

Xxxxxxxxx u Dolních Xxxxxxxx

745600

Xxxxx

692140

Xxxxxxxxx x Onšova

693073

Měník x Xxxxxx Xxxxxxx

692115

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Meziříčí

693090

Měnín

656569

Martínkov

693103

Mentour

692166

Martínkovice

618811

Měrčín

791008

Martinov

693201

Merklovice

692221

Máslovice

696846

Měrotín

631213

Masojedy

693219

Měrovice xxx Xxxxx

785920

Xxxxxxxxxxx

693227

Xxxxxxxx

692239

Xxxxxxx

693243

Xxxxx

604739

Xxxxx

693278

Xxxxxx

724823

Xxxxxxxxx

693286

Xxxxxx Xxxxxxx

719871

Xxxxx

708895

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

652822

Xxxxxxxx

701220

Xxxxxx x Xxxxxxx

775568

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

795232

Xxxxx Xxxx

605697

Xxxxxx Blížkovice

681288

Miletín x Xxxxxxxx

693448

Xxxxxx x Prahy

711314

Miletín x Xxxxxxxx

693456

Xxxxxx x Xxxxxx

694673

Xxxxxxxx

693481

Xxxxx

694851

Xxxxxxx

693529

Xxxxx

762601

Xxxxxxx

785571

Xxxxxxxx

694894

Xxxxxxx x Xxxxxxx

618721

Xxxxxxx

694908

Xxxxxxxxxx

693553

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

619817

Xxxxxxx

693561

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Týna

759937

Milíkovice

695980

Mezholezy u Xxxxx Xxxx

694975

Xxxxx

693588

Xxxx

688479

Xxxxxx na Xxxxxx

701394

Xxxxxx

780791

Xxxxxxxx

764604

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

695076

Xxxxxxxx x Lipůvky

772232

Mezihoří x Xxxxxx

695092

Xxxxxxxxxx

693634

Xxxxxxxx

695122

Xxxxxxxx

693669

Xxxxxxxx

625388

Xxxxxxxx

624144

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx Xxxxx

695157

Xxxxxxxx x Xxxxxx

632180

Xxxxxxxx

600733

Xxxxxxxxx

693758

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

695190

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

693766

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

672751

Xxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

693774

Xxxxx u Xxxxxxxxxx

696188

Xxxxxx u Xxxxxxx

693863

Xxxxxx

686557

Xxxxx

755877

Xxxxxxxxx

695319

Xxxxxxxxx

693952

Xxxxxxxx

645958

Xxxxxxxxx

720208

Xxxxxxxxxxx

695378

Xxxxxxxx

693979

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Brodu

695394

Miroslavské Xxxxxxx

674150

Xxxxxxxxx

695459

Xxxxxxx u Jihlavy

694045

Míchov x Boskovic

648191

Mirošovice

672742

Mikovice x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

739669

Xxxxxxxxxx x Xxxxx nad Xxxxxxx

694118

Xxxxxxxxx

695475

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

694142

Xxxxxxxxx

695505

Xxxxxxxx

694177

Xxxxxxx

697419

Xxxxxxx

694193

Xxxxxxx xx Xxxxxx

695726

Xxxxxxxx

694380

Xxxxxxxxxx

695769

Xxxxxxx

694371

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

780031

Xxxxxxx

694398

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

695823

Xxxxxxxx

601241

Xxxx

695858

Xxxxxxxx

762237

Xxxxxxxx

695947

Xxxxxxx

694509

Xxxxxxx

695955

Xxxxxx

671550

Xxxxxxx

655139

Xxxxxxxxx

694533

Xxxxxxx x Xxxxx

695998

Xxxxxxxxx

638676

Xxxxxxx

760081

Xxxxxxx

694622

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

731552

Xxxxxxxxx

694657

Xxxxxxxxxx

696196

Xxxxxxxx

703427

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

645699

Xxxxxxxx

696251

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Janovic

780413

Mokrá x Xxxxxxxxx

693847

Xxxxxxxxx

698211

Xxxxx

696722

Xxxxx Xxxxxx

745707

Xxxxx Xxx

651966

Xxxxx

779326

Xxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxx

696765

Xxxxx Xxxxxx

674095

Xxxxxxx

696854

Xxxxxx

698466

Xxxxxxxx

696927

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

698407

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

697117

Xxxxxxxxxxx xx Moravě

792233

Morašice v Xxxxxxxxx xxxxxx

697150

Xxxxxxxxx

698474

Xxxxxxxxxx

632457

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

698482

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

673170

Xxxxxxxxx x Kraselova

698504

Moravany x Xxxx

697290

Xxxxxxx

666980

Xxxxxxxx u Ronova

703672

Mlékojedy x Xxxxxxxxx

698580

Xxxxxxx

697311

Xxxxxxxxx

749567

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

697346

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

698601

Xxxxxxxx

725137

Xxxxxx

698610

Xxxxxxxxxx

697389

Xxxxx x Choustníku

614742

Moravská Xxxxxx

697397

Xxxxxx

698750

Xxxxxxxx Xxxxxx

619981

Xxxxxxx

662801

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

697427

Xxxxx

606448

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

663212

Xxxxx x Xxxxxxxxx Řečice

698792

Moravská Nová Xxx

697443

Xxxxxxx

698806

Xxxxxxxx Třebová

650676

Mnichov x Xxxx

698890

Xxxxxxxx Xxxxxxx

697460

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

698903

Xxxxxxxx Budějovice

697524

Mnichovice

784133

Moravské Xxxxxxxx

697541

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

699128

Xxxxxxxx Xxxxxxx

771155

Xxxxxxxxxx Xxxxx

760994

Xxxxxxxx Lačnov

697672

Močerady

699233

Moravský Xxxxx

706931

Xxxxxxxx

699250

Xxxxxxxx Xxxxxx

674451

Xxxxxxxx

699284

Xxxxxxxx

697761

Xxxxxxxxxxx

699292

Xxxxxx

691712

Xxxxxxxxx

699306

Xxxxxx

627682

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

699322

Xxxxxxx

697826

Xxxxxxxx x Přibyslavi

699837

Mostek xxx Xxxxxx

697931

Xxxxxxx

724726

Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Xxx

697966

Xxxxxxxxx

699853

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

698032

Xxxxxxxxx

699870

Xxxxxxxxxx

661309

Xxxxxxxxx xxx Jizerou

663166

Mostky

698067

Mochov

709042

Mostov

698091

Mochtín

699934

Mošnov

698148

Mojné

764540

Motyčín

777846

Mojné-Skřidla

782386

Moudrov

698181

Mokošín

699985

Moutnice

706299

Mokrá Xxxxx

673498

Xxxxxxx x Krásné Xxxx

698199

Xxxxx x Brna

787876

Možděnice

700002

Mrač

N

692387

Mračnice

693260

Na Xxxxxxxx

700011

Xxxxxxx

700983

Xxxxxxxx

700029

Xxxxxxxx x Skutče

700991

Načeradec

700070

Mrákov

701025

Načeratice

700100

Mramotice

701041

Načešice

700118

Mratín

631906

Načetín x Drahotína

763322

Mravín

701106

Nadějov

770086

Mrchojedy

918440

Náhlov

692701

Mrsklesy

756253

Nahořánky

767166

Mrzký

701238

Nahořany xxx Xxxxxx

648205

Xxxxxxx

701173

Xxxxxxxx x Čkyně

792764

Mstětice

740284

Nahořany x Xxxxx Vožice

606952

Mstislavice

694517

Nahošice

700258

Mšené-lázně

631264

Nahošín

661317

Mukařov x Xxxxxx

701254

Xxxxxx u Xxxxxx

700428

Xxxxxxxxxx

637114

Xxxxxx na Xxxxxx

700444

Xxxxxxxx

686361

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

700436

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

701408

Xxxxx

700461

Xxxxxxx

701432

Xxxxxxxxxxx

705926

Xxxxxx

701491

Xxxxxxxxx

750352

Xxxxxxx

701505

Xxxxxxxxxx Podhájí

617890

Mutná

701521

Nalžovské Hory

614751

Muzlov

701548

Náměšť xx Xxxx

700509

Xxxxxxxx

701599

Xxxxxxx

637165

Xxxxxxxxxxxx

701629

Xxxxxxx

700541

Xxxxxxxxx

635502

Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

700576

Xxxxxxxx

701645

Xxxxxxxx x Xxxxxx

700584

Xxxxxxxx

719820

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

700592

Xxxxxxxxxxx

761516

Xxxxxxxx x Tábora

757055

Myslíč

701653

Násedlovice

700631

Myslín

637173

Nasobůrky

671991

Myslinka

701661

Našiměřice

700665

Myslív

701700

Nebahovy

787353

Myslív x Xxxxxx

701742

Xxxxxxxx

700690

Xxxxxxxxxx

624047

Xxxxxxxxxx Xxxxx

700711

Xxxxxxxx

704075

Xxxxxxxx

651907

Xxxxxx

701823

Xxxxxxxx

700746

Xxxxxxxxx

701831

Xxxxxxxx u Xxxx

620149

Xxxxxxxx

701840

Xxxxxxxxxxx

697559

Xxxxxx

721522

Xxxxxxxxx

785270

Xxxxxxxxx

729876

Xxxxxxxx

700801

Xxxxxxxx

615196

Xxxxx

700932

Xxxx x Xxxxxxx

747548

Xxxxxx

701904

Xxxxxxx

701921

Xxxxx

702013

Xxxxxxx

703354

Xxxxxxxxxx

702102

Xxxxxxxx

703362

Xxxxxxxxx

702145

Xxxxxxxxxx

703371

Xxxxxxxx

692450

Xxxxxxxx

703389

Xxxxxxxxx

692468

Xxxxxxxxx

640816

Xxxxxxxxxxxx

717100

Xxxxxxxx

626911

Xxxxxxxxx

685747

Xxxxxxx

703397

Xxxxxxxx

780421

Xxxxxxxxx x Soběslavi

703435

Nepoměřice

702358

Nedvězí u Xxxxxxxx

753882

Xxxxxxxx na Xxxxxx

702323

Xxxxxxx x Xxxxx

703524

Xxxxxxxxxx

702404

Xxxxxxxx

703541

Xxxxxxxx

702595

Xxxxxxxxx

703559

Xxxxxxxxxx

679836

Xxxxxx u Xxxxxxx

797308

Xxxxx

702692

Xxxxxxx

797316

Xxxxxxx

702757

Xxxxxxxxx

703567

Xxxxxxxxxx

702790

Xxxxxxxxxxx

710687

Xxxxxxx

702838

Xxxxxxxxxx

703729

Xxxxxxxxx

723894

Xxxxx

791075

Xxxxxx x Xxxxxx

703028

Xxxxxxx

793647

Xxxxxxxxx

703044

Xxxxxxx xxx Xxxxx

703770

Xxxxxxx

737186

Xxxxxxx nad Xxxxx

703800

Xxxxxxxxx Xxxxx

703001

Xxxxxxx x Xxxxx Třebové

778079

Nespery

702935

Němčice x Xxxxxxx Xxxxxxxx

761320

Xxxxxxxxxxxx

703036

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

703826

Xxxxxxxxx

655813

Xxxxxxx x Xxxxxxx

703834

Xxxxxxxxxx

702960

Xxxxxxx x Xxxxx

703842

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

702986

Xxxxxxx u Klatov

735744

Nesvačily x Všelibic

616451

Němčice u Xxxxxx

636762

Xxxxxx

702943

Xxxxxxx u Luštěnic

677922

Neškaredice

689777

Němčice x Xxxxxxx

703915

Xxxxx

746886

Xxxxxxx x Xxxxxxx

703974

Xxxxxxxx

770094

Xxxxxxx x Třebnic

749524

Netovice

702951

Němčice x Xxxxxx

704008

Xxxxxxx

703052

Xxxxxxxx

704041

Xxxxxxxxx

703079

Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxxx

704016

Xxxxxxxxx x Nymburka

703061

Němčičky x Xxxxxxxxx

704199

Xxxxxxxxx

704521

Xxxxxxxx

704202

Xxxxxxxxx

703109

Xxxxxxxx

685399

Xxxxxxxxxx

703125

Xxxxxx

704245

Xxxxxxxxx

703168

Xxxxx

704261

Xxxxxxxx

615960

Xxxxxxxxx

750191

Xxxxxx

703176

Xxxxxxxxxxx

704288

Xxxxxxxx

703192

Xxxxxxx

661325

Xxxxxxxxxxx

703249

Xxxxxxxx

704318

Xxxxxxxx

703311

Xxxxxx

704342

Xxxxxxxx

704385

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

705896

Xxxx Xxx u Xxxxxxx

607959

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

724742

Xxxx Xxx u Xxxxxxxxx

742911

Xxxxxxxx

637181

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

786268

Xxxxxxxxx

705934

Xxxx Xxx u Xxxxx Xxxxxx

626759

Xxxxxxxx

705641

Xxxx Xxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx

704539

Xxxxxxxxxx

705969

Xxxx Ves x Xxxxxx Xxxxx xx Moravě

704547

Níhov

705659

Nová Xxx x Oslavan

704555

Nikolčice

705667

Nová Xxx x Xxxxxxxxx

704571

Xxxxxxxx

705411

Xxxx Ves x Xxxxx

704610

Xxxxxxx

795097

Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx

704636

Xxxxxxxx

705446

Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx

704652

Xxxxxxxxx

749141

Xxxx Xxx x Xxxxxx

662356

Xxxxx Xxxxx

705535

Xxxx Xxx u Strakonic

704709

Nížebohy

705985

Nová Xxx u Xxxxxx xxx Xxxxxxx

704725

Xxxxxx

705683

Xxxx Ves x Xxxxxxx

704768

Xxxxxxxxx

705675

Xxxx Ves x Třešti

633941

Nořín

705624

Nová Ves x Voděrad

708941

Nosákov

756091

Nová Xxxx

704865

Xxxxxxxx

629502

Xxxxxxxxxx

704881

Xxxxxx

602108

Xxxx Xxxxxxx

683809

Xxxxxxxxx

706043

Xxxx Bránice

747513

Nouzov x Xxxxxxx

706116

Xxxx Dvory

791172

Nová Brtnice

706132

Nové Xxxxx x Xxxxxx

704954

Xxxx Xxxxxx

662755

Xxxx Dvory x Xxxxxxx

705012

Xxxx Xxxxxxx

706078

Xxxx Xxxxx x Xxxxx Xxxx

705039

Xxxx Xxxxxx

697681

Xxxx Xxxxx u Xxxxxxx

705047

Xxxx Xxxxxx x Xxxxxx

748757

Xxxx Xxxxx u Xxxxxx

644421

Xxxx Dědina u Xxxxxxx

726079

Xxxx Xxxxx x Xxxxxx

600318

Xxxx Xxxxx

778559

Xxxx Xxxxx x Xxxxx Losenice

705071

Nová Xxxxx

754315

Xxxx Xxxxx

756954

Xxxx Xxxxxx

706302

Xxxx Xxxxx x Skutče

705268

Nová Xxxx

650145

Xxxx Xxxxxxxxx

698415

Xxxx Xxxxx

718084

Xxxx Xxxxxxxxx

705276

Xxxx Xxxxx

706337

Xxxx Xxxxxxx

710717

Xxxx Xxxxx

706353

Xxxx Lesy

741434

Nová Ves XX

706418

Xxxx Město xx Xxxxxx

600199

Xxxx Xxx u Xxxxxxxxxx

706396

Xxxx Město xxx Xxxxxxxx

606651

Xxxx Xxx x Xxxxxxxx

736325

Xxxx Mlýny

705497

Nová Ves x Xxxxxx

706582

Xxxx Xxxxxxxx

702111

Xxxx Xxx x Českých Xxxxxxxxx

798762

Xxxx Petrovice

624195

Nová Xxx x Xxxxxx

710814

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx

649112

Xxxx Xxx x Xxxxxxxx

720712

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxxx

705845

Xxxx Ves x Xxxxxxxxx

755923

Xxxx Xxxxxxxxxx

705870

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

706795

Xxxx Xxxxxxxx

705543

Xxxx Xxx x Xxxxx

706833

Xxxx Xxxxxx

781142

Xxxx Vrbno

708801

Obruby

706973

Novosedly xx Xxxxxx

724483

Xxxxxx

707007

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

708828

Xxxxxxxx

706906

Xxxxxxxxx x Strakonic

708844

Obyčtov

706949

Novosedly x Žlutic

708861

Obytce

707163

Nový Bydžov

708909

Očelice

700681

Nový Xxxx x Xxxxxxx

708950

Xxxxxxxxxxx

707287

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxxx

708992

Xxxxxxx Xxxx

747220

Xxxx Dvůr u Xxxxx

602051

Xxxxxxx

647187

Xxxx Xxxxxx Králové

709069

Odrava

707465

Nový Xxxxx-Xxxxx Předměstí

747467

Odrlice

703222

Nový Xxxxxxx

709077

Xxxxxxxx

755117

Xxxx Xxxxxx

709174

Xxxxxxx

707848

Xxxx Ples

709182

Odunec

707856

Nový Poddvorov

606901

Ohař

707864

Nový Xxxxxx

709204

Xxxxx

707881

Xxxx Xxxxxxx

709263

Xxxxxxx

644374

Xxxx Xxxxxxxx

707767

Xxxxxxxxxxx

710920

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx

791628

Xxxxxxxx

707988

Xxxx Xxxxxxx

605336

Xxxxxxxxxx xx Moravě

708003

Nový Xxxxxxxx

765261

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxx

708038

Xxxx Xxxxxx

709336

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

708101

Xxxxxx

709352

Xxxxxxx

708062

Xxxxxx x Xxxxx

709361

Xxxxxxx

676098

Xxxxxxx

753564

Xxxxxx

768031

Xxxxxxxx

709417

Xxxxx x Xxxxxx

623458

Xxxxxx

709450

Xxxxxx

708143

Xxxxxx

725196

Xxxx u Xxxxx

623318

Xxxxx

683817

Xxxx

690929

Xxxxxxx

750093

Xxxxxxxxxx

708232

Xxxxxxx

643939

Xxxxxxxx Xxxxxx

708411

Xxxxx

609323

Xxxxxxxx x Xxxxxx

X

709654

Xxxxxxxxxx

724289

Xxxxxxx

709697

Xxxxxxxxxxx

708577

Xxxxxxxxxx

709719

Xxxxxxxx

674168

Xxxxxxxxx

615391

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

708607

Xxxxxxxxxx

709751

Xxxxxxx

708615

Xxxxxxxxxx

709778

Xxxxxxx

602116

Xxxxx

709808

Xxxxxxxxx

708623

Xxxxx x Xxxxxxxxx

781991

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

620050

Xxxxx x Xxxx

709816

Xxxxxxxxxxxx

691925

Xxxxx u Xxxxxxx

709930

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

708658

Xxxxx

709948

Xxxxxxxxx

708712

Xxxxxxx

709956

Xxxxxxxxx u Xxxxx Xxxxxx

708798

Xxxxxxx

626902

Xxxxxxxxx x Xxxxx

605506

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

711471

Xxxxxx xx Xxxxxx

710075

Xxxxxx x Xxxxxxx

711462

Xxxxxx x Jihlavy

710121

Oleksovice

711454

Opatov x Xxxxxxx

750778

Xxxxxxxxxxx

711501

Xxxxxxxx

710130

Xxxxxxxx

606316

Xxxxxxxxx

794074

Xxxxxxxx

620882

Xxxxxxxxx I

710181

Oleška

696269

Opatovice XX

740365

Xxxxxx x Rohatců

711551

Opatovice xxx Xxxxx

737470

Xxxxxx

711527

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

710326

Xxxxxx xx Xxxxxx

792080

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

724351

Xxxxxx nad Xxxxxxx

711918

Xxxxxxxx

710296

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

781649

Xxxxxxx

710199

Xxxxxx x Hořovic

679089

Opočínek

701009

Olešná x Xxxxxxxxx

711926

Xxxxxxxx

704482

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

768995

Xxxxxx xxx Loučnou

710229

Olešná u Xxxxxxxxxx

711951

Xxxxxx pod Xxxxxxxxx xxxxxx

710202

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

660205

Xxxxxx x Xxxx

710415

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

711985

Xxxxxxxx

710351

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

711993

Xxxxxxx

709662

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

712019

Xxxxxxxxx

710385

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx

712027

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

710334

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx Xxxxx

712078

Xxxxxx

775614

Xxxxxxxxx

723096

Xxxxxxx

710504

Xxxxxxx-xxxxx

712086

Xxxx

710954

Xxxxxxxxx

694614

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

711039

Xxxxxxxx

712248

Xxxxx xxx Xxxxxxx

711047

Xxxxxx x Xxxxxxx

712591

Xxxxxxxx

653055

Xxxxxx x Chotěnova

712604

Ořech

678236

Olšany x Xxxxxxxxx

712612

Xxxxxxx

711110

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

657701

Xxxxxxx x Xxxxxxx

711080

Xxxxxx x Xxxxx

712647

Xxxxxxx x Xxxxx

711161

Xxxx xxx Xxxxxxx

646571

Xxxxxx

745154

Xxxxxx

712701

Xxxxxxx

711195

Xxxxx

713015

Xxxx xxx Xxxxxx

721425

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

712884

Xxxx x Milevska

711292

Ondřejov x Xxxxxxxxxx

712914

Xxxx x Xxxxxxxxx

711276

Xxxxxxxx x Prahy

713040

Oselce

711322

Onomyšl

713058

Osice

711357

Onšov

713091

Osičky

711373

Onšov xx Xxxxxx

713104

Xxxx

624268

Xxxxxxxx x Xxxxx

713163

Xxxxxxxxx

625396

Xxxxxxxx x Dehtářů

629090

Oslava

711390

Opalice

713180

Oslavany

711411

Oparno

713198

Oslavice

711438

Opařany

708011

Oslavička

792845

Osletín

716570

Otnice

653772

Oslí

707775

Otov x Xxxxxx Xxxxxxxxx

713201

Xxxxxxxxx

716626

Xxxxxxx

713228

Xxxxx

748366

Xxxxxxxxxx

713279

Xxxxxx

716634

Xxxxxxxx

713325

Xxxx

716987

Xxxxxxxx

713368

Xxxxx

717053

Xxxxxxxxx

713376

Xxxxxxx xx Moravě

717070

Oudoleň

683604

Ostašovice

717118

Ovčáry u Xxxx

713384

Xxxxxxxxxxx

717096

Xxxxxx x Xxxxxx

713392

Xxxxxxxxxx

717126

Xxxxxx Xxxxx

713406

Xxxxx

X

779652

Xxxxxxxx

720216

Xxxxxxxx

715981

Xxxxxx

761681

Xxxxxxxx

716006

Xxxxxx nad Xxxxxxx

717193

Xxxxxxxxx

609234

Xxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

717215

Xxxxx

716065

Xxxxxx x Xxxxxxx

717207

Xxxxx x Xxxxx

774286

Xxxxxx x Xxxxxxxx

717304

Xxxxxxx

715972

Xxxxxx u Xxxxxxx

717371

Xxxxxxxx

715743

Xxxxxx x Xxxxxxxx

717398

Xxxxx u Xxxxxx

778087

Xxxxxx x Veliše

717479

Palonín

716103

Ostrovačice

717487

Pálovice

716111

Ostrověnky

717509

Palupín

646334

Ostrovec x Houserovky

717525

Pamětice xx Xxxxxx

716171

Xxxxxxxxx Xxxxx

632473

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

716201

Xxxxxxxxx Xxxx Xxx

717533

Xxxxxxxx

773123

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

659835

Xxxxxxx

663255

Xxxxx Kámen

717495

Panenská

716294

Ostředek

717541

Panenská Rozsíčka

716324

Ostřešany

717550

Panenské Xxxxxxx

607134

Xxxxxxxxx

717568

Xxxxxxxx Xxxxx

716332

Xxxxxxxx

717614

Xxxxxx Xxxxx

716391

Xxxxxxxx

717657

Xxxxxxxxx

712001

Xxxxxxx

717835

Xxxxxxxxxx

716472

Xxxxxxx

718165

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

695840

Xxxxxx

765007

Xxxxxx x Xxxxx

795062

Xxxxxxx

739707

Xxxxxxx

761460

Xxxxx u Xxxxxxxxx

668761

Xxxxxxxxxx

688711

Xxxx xxx Xxxxxxxx

718271

Xxxxx u Xxxx

716537

Xxxx x Xxxxxx

718262

Xxxxx x Xxxxxxxx

716511

Xxxx x Xxxxxxxxx

603988

Xxxxxxx

767654

Xxxx x Točníku

718301

Patokryje

673137

Otmanka

686948

Patřín

738948

Otmarov

718319

Pavlice

716561

Otmíče

718335

Pavlínov

718432

Pavlov

719951

Petrovice x Xxxxxxxx

718491

Xxxxxx x Xxxxxxx

719943

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

718360

Xxxxxx x Rynárce

736759

Petrovice x Xxxxxxx

718416

Xxxxxx x Stonařova

692484

Petrovice x Měčína

718351

Pavlov x Xxxxxxx

719846

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

606057

Xxxxxxxxx

720178

Xxxxxxxxx x Moravského Xxxxxxxx

718521

Xxxxxxxxx xxx Mží

720127

Petrovice u Xxxxxx Xxxxxxx

718505

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

720186

Xxxxxxxxx u Nového Xxxxx xx Xxxxxx

710938

Xxxxxxxxxx

712922

Xxxxxxxxx x Xxxxx

659916

Xxxxx

719927

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

718611

Xxxxxxx

719889

Xxxxxxxxx x Sedlčan

718661

Pecerady

720101

Petrovice x Xxxxx

718726

Xxx

720160

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

700754

Xxxxxxx

772747

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx

718769

Xxxxxx

734438

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

718742

Xxxxxx

720402

Xxxxxxxx

718785

Xxxxxxx

720411

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx

768235

Xxxxx x Xxxxxxxx Svinů

697079

Petříkovice x Mladoňovic

718823

Pečky

720500

Petřvald x Xxxxxx Xxxxxx

718831

Xxxxxxx Lhota

720526

Petřvaldík

684066

Pejškov

720542

Pchery

617504

Pekla

656739

Pičín x Xxxxxxx

718874

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

607690

Xxxxx

628841

Xxxxxxxxxx

726541

Xxxxxxxx

718912

Xxxxxxxxx

720721

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

719056

Xxxxxxx

720917

Xxxxx x Chlumce xxx Xxxxxxxx

719064

Xxxxxxxx

720950

Xxxxxx

719170

Xxxxxx

720968

Xxxxxxx Xxxxx

719200

Xxxxxx xx Xxxxxx

720976

Xxxxxxx Xxxxx u Xxxxxxxx

719226

Xxxxxxx

721000

Xxxxx x u Xxxxxxx

637955

Xxxxxxx

721042

Xxxxx

719242

Xxxxx

721026

Xxxxx x Xxxxxxxx

637971

Xxxxxxxx

721051

Xxxx x Humpolce

677906

Perštejnec

721115

Pištín

719480

Pertoltice x Xxxxx xxx Xxxxxxx

773417

Xxxxxxxxx

719528

Xxxxx

697478

Xxxxx

745219

Xxxxxx

721204

Xxxxxx

747491

Xxxx xxxxx

721212

Xxxxxxx

719609

Xxxxxxx

721221

Xxxxxxx

719668

Xxxxxxxx

625701

Xxxxxxxxx

683914

Xxxxxxx

716057

Xxxx

719706

Xxxxxxxxx

721336

Xxxxx nad Xxxxxxx

720224

Xxxxxxxxx X

641618

Xxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxxx

720135

Xxxxxxxxx xxx Orlicí

666629

Planá x Xxxxxxxx

720151

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

721409

Xxxxxxx

723363

Xxxxxxx

650447

Xxxxx xx Xxxxxx

723398

Xxxxxxxx

721531

Xxxxx

723479

Xxxxxxxx

698491

Xxxxxxxxx

723495

Xxxxxxxxx

721549

Xxxx

723622

Xxxxxxxx

721557

Xxxxxx

723649

Xxxxxxxx

721565

Xxxxxxx

723657

Xxxxxxx

674265

Xxxxxxxxxx

619710

Xxxxxxxxx

769622

Xxxxxxx

735752

Xxxxxxx x Xxxxxxx

673536

Xxxxxxxx

702803

Xxxxxxxxx

721735

Xxxxxxxx

680516

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

721743

Xxxxxxxx

723703

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

721751

Xxxxxxx Xxxxx

723789

Xxxxxxxx nad Xxxx

710237

Xxxxxxxx

723801

Xxxxxxx x Nepomuka

721808

Plch

723819

Podivice

721824

Plchovice

723835

Podivín

721859

Plchůvky

769916

Podklášteří

626473

Plinkout

900125

Podlážky

721875

Plíškovice

723860

Podlažice

721905

Ploskovice

723983

Podlešín

721930

Plotiště xxx Labem

755401

Podlešín x Xxxxxx

721964

Xxxxxxx

741779

Xxxxxxxx

722766

Xxxxxxxx

644382

Xxxxxxxxxx

724491

Xxxxxxxx x Podsedic

724092

Podmoky

722804

Pňovany

724084

Pod xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

722855

Xxxxxxx

724114

Xxxxxxx

722839

Xxxxxxx xxx Třemšínem

724122

Pod xxxx

722863

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

724149

Xxxxxxxxx

722898

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

724360

Xxxxxx X

722901

Xxxxxxxxxx x Přelouče

724432

Podolí XX

673226

Xxxxxxxxxx

724271

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

722910

Xxxxxx

724254

Xxxxxx x Xxxx

615978

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

724238

Xxxxxx x Xxxxxx

722944

Xxxxxxxx

694053

Xxxxxx x Xxxxxxx

747661

Xxxxxxx nad Xxxxxxx

724327

Xxxxxx x Mohelnice

722952

Počaply x Xxxxxxxx

724319

Xxxxxx x Xxxxxxx

622591

Xxxxxxx x Terezína

724211

Podolí u Xxxxxxxxxxxx Xxx

723002

Xxxxxxx

632589

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

723053

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

672513

Xxxxxxxx

631353

Xxxxxxx x Volyně

673196

Podomí

723100

Počedělice

601314

Poďousy

763675

Počeplice

644951

Podražnice

723193

Počítky

724505

Podsedice

711446

Podboří

798436

Podskalí

723355

Podbradec

655571

Podštěly

724513

Podůlšany

725480

Polkovice

716928

Podveky

725498

Polná

609960

Podzámčí

709212

Polní Xxxxxxx

724645

Xxxxxx

725501

Xxxxxxxx

736236

Xxxxxx

725536

Xxxxx x Xxxxxx

706426

Xxxxxxxx

606511

Xxxxxx

724700

Xxxxxxxx

725544

Xxxxxxxx

724734

Xxxxxxx

637530

Xxxxxx

724751

Xxxxxxx

753017

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxxx Týna

746371

Pohora

725552

Pomezí

724815

Pohoř

650455

Pomezí xx Xxxxxx

724831

Xxxxxxxx

725641

Xxxxxxxxxx

724866

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

725650

Xxxxxxx

724939

Xxxxxx x Xxxxxxxx

725722

Xxxxxxx

696200

Xxxxxx u Xxxxxxx

725731

Xxxxxxxxxx

676977

Xxxxxxxxx x Kujav

725765

Popice x Jihlavy

716545

Pohořílky u Xxxxx

669121

Xxxxxx u Xxxxxx

753068

Xxxxxxxx

725773

Xxxxxx

724947

Xxxxxxxxxx

745227

Xxxxxxx x Xxxxxxx

724955

Xxxxxxxxx

791423

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

724980

Xxxxxxx

657514

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

797278

Xxxxxx

609251

Xxxxxxxx x Brandýsa xxx Xxxxx

725013

Xxxxxxx

672963

Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxx

638382

Xxxxxxxxxx

725854

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

725021

Xxxxxxxx

627704

Xxxxxxxxx

723541

Xxxxxxx

725871

Xxxxxxx x Brna

725081

Polanka xxx Xxxxx

715174

Xxxxxx

690856

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

725927

Xxxxxxxx

725064

Xxxxxxx x Moravského Xxxxxxxx

725943

Xxxxxxx

769436

Xxxxxxx xxx Dědinou

778567

Pořežín

725145

Poleň

725986

Poříčany

725153

Poleňka

726036

Poříčí xxx Xxxxxxx

725200

Xxxxxx

607070

Xxxxxx u Bolechova

725170

Polepy x Kolína

726010

Poříčí x Xxxxxxxxxx

725218

Xxxxxxxx x Xxxxx

726087

Xxxxx

725242

Xxxxxx x Xxxxxxx

693642

Xxxxxxx

725251

Xxxxxxxxxx

726117

Xxxxxxxxxxx

725307

Xxxxxx

726176

Xxxxxxxxxx

725285

Xxxxxx x Xxxxxxx

726206

Xxxxxxxxx

677850

Xxxxxxxx

726320

Xxxxx

630497

Xxxxxxx

726346

Xxxxxxxx

660698

Xxxxxxx u Jindřichova Xxxxxx

726508

Xxxxxxxx

675121

Xxxxxxx

663743

Xxxxxxx

623431

Xxxxxxx

726559

Xxxxxxx

725471

Xxxxxx

710784

Xxxxx

726842

Xxxxxxxx

777820

Xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx

750107

Xxxxxxxx

670561

Xxxxxxxxxx Xxxxx

726907

Xxxxxxxx

723011

Xxxxxx

705381

Xxxxx

757110

Xxxxxxxx

750999

Xxxxxxxx

733831

Xxxxxxxx x Žlutic

726915

Prace

724106

Proudkovice

726940

Pracejovice

733881

Provodov

726958

Prackovice xxx Xxxxx

776157

Xxxxxx

726966

Xxxxx

733954

Xxxxxxx

624802

Xxxxxxxxxx x Dašic

703320

Prudice

732851

Prapořiště

708127

Prusice

732885

Prásek

602612

Prusy

732907

Prasetín

734021

Prušánky

732915

Praskačka

734098

Přáslavice

732940

Praskolesy

734110

Přáslavice x Xxxxxxxx

732958

Xxxxxx Xxxxx

734128

Xxxxxxxx

732974

Xxxxxxxx

665304

Xxxxxxxx

732982

Xxxxxxxxx

734161

Xxxxxxx

732991

Xxxxxxx

734179

Xxxxxx

733016

Xxxxxxx

734209

Xxxxxxx

733032

Xxxxxxxx

688720

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

664286

Xxxxx

653616

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

647101

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

690660

Xxxxxxx x Xxxxx

733067

Xxxxxxxx

734225

Xxxxxxx u Prahy

608050

Prklišov

620297

Předbořice

733091

Probluz

789895

Předbořice x Zahořan

672602

Probulov

704091

Předenice

733148

Prokopov

624276

Předenice x Xxxxx

613452

Xxxxxxx

734241

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

604950

Xxxxxxxx

734268

Xxxxxx

733253

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

734284

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

733156

Xxxxxx u Xxxxxxxx

734292

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx

662399

Xxxxxx x Xxxxxx

694631

Xxxxxx Chlum

726338

Proseč u Xxxxx

734373

Xxxxxx Xxxxxxxx

733202

Xxxxxx-Xxxxxxxx

734381

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx

733423

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

614319

Xxxxxx Xxxxxx

733393

Xxxxxxxx x Hlinská

755931

Přední Xxxxxxxxx

733466

Xxxxxxxxxxx

757161

Xxxxxx Xxxxxxxxx

733474

Xxxxxxxxxx

601497

Xxxxxxxx

733482

Xxxxxxxx

734446

Xxxxxxxx

733491

Xxxxxxxxx

734471

Xxxxxxxxxxx

733709

Xxxxxxxxxxxxx

734519

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

759007

Xxxxxxxxxxxxxx

771376

Xxxxxxxxx

733784

Xxxxxxxxxx Lhota

646181

Přechovice

630284

Prostřední Xxxxxx

734551

Xxxxxx

734641

Xxxxxxxxx

736309

Xxxxxxxxx

734659

Xxxxxxxxxxxx

736317

Xxxxxxx

792403

Xxxxxxxxxx

736333

Xxxxxxxx

734683

Xxxxxxx x Turnova

696005

Přítoky

734691

Přepychy

736376

Přívory

734705

Přepychy u Xxxxxx

605654

Xxxxxxxx

735035

Xxxxxx nad Xxxxx

612146

Xxxxxxxxxx

735051

Xxxxxxxxxxx

736392

Xxxxxx

641405

Xxxx

736554

Xxxxxxx

765244

Xxxxxxxx

736562

Xxxxxx

759261

Xxxxxxxxxx

736589

Xxxxx

735159

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

736601

Xxxxxx

735167

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

736635

Xxxxx

735141

Xxxxxxxxxx x Roudnice xxx Xxxxx

736651

Xxxxxx

749605

Xxxxxxxxxx x Xxxx

736694

Xxxxxxx

735205

Xxxxxxxxx

669733

Xxxxxx

735264

Xxxxxxxxxx

711055

Xxxxxx

675857

Xxxxxx

736767

Xxxxxxx

735299

Xxxxxxxx

772755

Xxxxxxx

735302

Xxxxxxxxxx

627534

Xxxxxx

735311

Xxxxxxx

604828

Xxxxxx

735329

Xxxxxx

736830

Xxxxx Polom

735426

Příbram

736902

Pustějov

735698

Přibyslav

736937

Pustina

735761

Přibyslavice

693251

Pustina u Xxxxxx

735809

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

725129

Xxxxxxx

735825

Xxxxxxx

736996

Xxxxxxx

735833

Xxxxxxx

737003

Xxxxx

736007

Xxxxxxx

737054

Xxxxxx

736015

Xxxxxxxxx

X

670227

Xxxxxxxx

737119

Xxxx

736040

Xxxxxxx

737194

Xxxx

736058

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

737291

Xxxxx

736066

Xxxxxxxxx

769479

Xxxxxxxx

736074

Xxxxxxx

737305

Xxxxxxxxxx

758060

Xxxxxxxxx

704644

Xxxx x Xxxxxxx

736121

Xxxxxxxxx

737356

Xxxxxx u Xxxxxxxx

736147

Xxxxxxxx

737348

Xxxxxx x Xxxxxxxx

623083

Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx

737330

Xxxxxx x Xxxxx

736228

Xxxxxxx

725510

Xxxxx x Xxxxxxxx

736244

Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

737399

Xxxxxxxxx

736261

Xxxxxxxxxx

737411

Xxxxxxx x Plzně

736279

Přistoupím

737437

Radčice x Xxxxxx

736295

Xxxxxxxxx

616249

Xxxxxxx x Xxxxxxx

679640

Xxxxxx

737488

Xxxxxxxxxx

737518

Xxxxxxx

738557

Xxxxxxxxxx u Českých Xxxxxxxxx

737534

Xxxxxxx

738590

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

737569

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

738603

Xxxxxxxx

623326

Xxxxxxx x Xxxxxx

738620

Xxxxxxx

737585

Xxxxxxxx

604453

Xxxxxxx x Xxxxxxx

737593

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

655597

Xxxxxxx u Xxxxx

673234

Xxxxxxx

738654

Xxxxxx x Xxxxx

737640

Xxxxxxx

738689

Xxxxxxxx

737674

Xxxxx

738697

Xxxxxx

737763

Xxxxxxxxxx

738701

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

737798

Xxxxx

738778

Xxxxxxxxxxx XX

737780

Xxxxx u Xxxxxx

738816

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

737852

Xxxxxxx

775843

Xxxxxxxxx xxx Sázavou

737950

Radimovice x Xxxxxx

738859

Xxxxxxxxx x Lipníka xxx Bečvou

720429

Radimovice x Xxxxxxx Xxxxxxx

671401

Xxxxxxxx

737909

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

738875

Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

786276

Xxxxxxxx

738905

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

754471

Xxxxxxx

738883

Xxxxx x Zábřeha

737968

Radkov u Xxxxxx

738913

Xxxxxxx

737984

Xxxxxx u Xxxxx

738921

Xxxxxxx

738018

Xxxxxx x Xxxxxxx

738956

Xxx xxxxxxx

774120

Xxxxxxxxx

793035

Xxxxx

738034

Xxxxxxxxx x Budče

698130

Rájov-Černice

738042

Radkovice u Xxxxxxxx

603341

Xxxxxx

600938

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

739073

Xxxxxx x Konice

738166

Radňov u Xxxxxxxxx

623849

Xxxxxxxx

738158

Xxxxxx u Xxxxxxx

739081

Xxxxxxxx

738182

Xxxxxxxxx

739197

Xxxxxxx

617601

Xxxxxxxxx

739201

Xxxxxxx

738221

Xxxxxxxx

739260

Xxxx x Xxxxxxx

718289

Xxxxxxxx xxx Xxxx

739243

Xxxx x Loun

631841

Radonice x Xxxxxxxxxx

739278

Xxxxxxxx

738255

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

739286

Xxxxxxxx

738247

Xxxxxxxx x Xxxxx

739294

Xxx xxx x Chotěboře

738301

Radonín

739316

Rantířov

738310

Radostice x Xxxx

773174

Xxxxxxx

781436

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

739413

Xxxxxxx

738387

Xxxxxxxx xxx Oslavou

760820

Raškovice x Xxxxxxxx

738361

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

638854

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

738379

Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxx

739545

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

738450

Xxxxxxxx

739553

Xxxxxxxx x Týniště xxx Xxxxxx

683612

Xxxxxxxxxxx u Xxxxx

739537

Xxxxxxxx x Uhlířských Xxxxxxx

684236

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

771589

Xxxxxx

738484

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx

739677

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

738514

Xxxxxxx

739600

Xxxxxx x Bechyně

739642

Rataje x Olomouce

617539

Rosice u Xxxxxxxxxx

739570

Xxxxxx x Vlašimi

741191

Rosice x Xxxxxxx

739715

Xxxxxx

746258

Xxxxxxx

739740

Xxxxxxxx

741353

Xxxxxxx u Xxxxxx

693961

Xxxxxxxxxx Xxxxx

787418

Xxxxxxx x Xxxxxxx

739758

Xxxxxxx x Jindřichova Xxxxxx

741396

Xxxxxxxxx

739871

Xxxxxxxxxx xx Moravě

741426

Rostkov

739863

Ratibořice x Tábora

741442

Rostoklaty

739880

Ratibořské Xxxx

741485

Xxxxxxx

739901

Xxxxxxxxxxx

741574

Xxxxxxxxxx

601438

Xxxxxxxxxx

741591

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

739910

Xxxxxxxxx

753025

Xxxxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxx

648213

Xxxxxx

741612

Xxxxxx

721883

Xxxxxxx

741639

Xxxxxxxx

740004

Xxxxxxxxxx

741647

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

740055

Xxxxxxx

741809

Xxxxxxxxx

740144

Xxxxxx

741825

Xxxxxxxxx

740161

Xxxxxx

741868

Xxxxxxxxxx

740195

Xxxxxx

787761

Xxxxxx

740292

Xxxxx

741973

Xxxxxxxxx

740349

Xxxxxxxx

742040

Xxxxx x Rychnova xxx Xxxxxxx

740373

Xxxxxxx

742058

Xxxxxxxx

740381

Xxxxxxx

645087

Xxxxx u Xxxxxxxxx

622699

Xxxxxxxx

742112

Xxxxx u Xxxxxxxxx

740420

Xxxxx

672149

Xxxxx xxx Xxxxx

627011

Xxxxxxx

750158

Xxxxx

740446

Xxxxxxxxxxx Xxxx

742228

Xxxxxxxxx

740454

Xxxxxxx x Xxxxxxx

738786

Xxxxxxxxx

694100

Xxxxxxx u Xxxxxxx

649406

Xxxxxx x Xxxxxxxx

740497

Xxxxxxx x Xxxxxxx

742287

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

742104

Xxxxxxx x Rovné

711331

Rozkoš x Onomyšle

740527

Rohoznice

742309

Rozseč

740501

Rohoznice u Xxxxx

742295

Xxxxxx x Xxxxxx

657166

Xxxxxxx

742368

Xxxxxxxx

740535

Xxxx

634204

Xxxxxxxx x Xxxxx

740560

Xxxxxx

742392

Xxxxxxxxxxx

766879

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

742431

Xxxxxxxx

740594

Xxxxxx

742490

Xxxxxxxx xxx Kojálem

699225

Rokytná

781592

Roztěž

740993

Rokytnice xxx Rokytnou

762393

Roztoky nad Xxxxxx

740896

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

742503

Xxxxxxx x Xxxxx

741078

Xxxxxxx

774332

Xxxxxxxxxxx

735701

Xxxxx nad Xxxxxxx

742929

Xxxxxx

741183

Xxxxx

743071

Xxxxxxxxx

741221

Xxxxxx x Xxxx

790672

Xxxxx

743194

Xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

770582

Xxxxxxx

670189

Xxxxx

710946

Xxxxxx

743232

Xxxxxx x Blanska

745162

Řepeč

743267

Rudíkov

742121

Řepice

743305

Rudlice

745235

Řepníky

743453

Rudolec

745294

Řepová

743496

Rudoltice u Xxxxxxxxx

729701

Xxxx

693898

Xxxxx

745316

Xxxxxxx

694762

Xxxxxxx

664324

Xxxxxxxx

743615

Xxxxxxx

745324

Xxxxxxx

743674

Xxxxx

758531

Xxxxxxxx Xxxxx

729710

Xxxxxx

745375

Xxxxxxx

743755

Xxxxxx

745383

Xxxxxxxx

756547

Xxxxx xx Xxxxxx

745413

Xxxxxx

747190

Xxxxxxx

745421

Xxxxxxxxx

712141

Xxxxxx

745430

Xxxxxxxxx

743828

Xxxx

745545

Xxxxxx x Xxxx

743852

Xxxxxxx

745456

Xxxxxx x Prahy

743879

Rybná nad Xxxxxxxx

745511

Xxxxxx-Xxxxxxxxxx

743887

Xxxxx

630802

Xxxxx u Xxxx

743909

Xxxxxxxx x Habrů

617512

Řídký

744026

Rybníky na Xxxxxx

745570

Xxxxxxx

747882

Xxxxxx Xxxxx

621714

Xxxxx

744051

Xxxxx

698423

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

667013

Xxxxxxx x Xxxxxx

745588

Xxxxxxxx x Přerova

744093

Rychnov xx Xxxxxx

745626

Xxxxxx

744107

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

745723

Xxxxx

744387

Xxxxxxxxx

745731

Xxxxx xx Xxxxxx

744425

Xxxxxxxxx

745758

Xxxxxxxx

697630

Xxxxxx

745766

Xxxxx

744638

Xxxxxx

769886

Xxxxx

744646

Xxxxxxx

749940

Xxxxxxx

671720

Xxxxxxxx

681784

Xxxxxx x Xxxxxxxx

627879

Xxx

X

X

626155

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx

628361

Xxxxx

745863

Xxxxx x Opavy

744786

Řečany xxx Xxxxx

745928

Xxxxxx

744883

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

769991

Xxxx

744859

Xxxxxx u Xxxxxxxx

745936

Xxxxxxxx Xxxxx

744905

Xxxxxxx

745979

Xxxxxxxx

745049

Xxxxxxx

746037

Xxxxxxxxx

710245

Xxxxxxx

746045

Xxxxxx

768502

Xxxxxxx

746126

Xxxx

745073

Xxxxxxx

760935

Xxxxxx

745120

Xxxxxxxx

659843

Xxxxx

746134

Xxxxxxxx

747041

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

746142

Xxxxx

739723

Xxxxxx

746215

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

689793

Xxxxxxxxx

719749

Xxxxxx x Xxxxxxx

747092

Xxxxxxxx

746266

Xxxxxx u Xxxxx xxx Xxxxxxx

653314

Xxxxxx Xxxxx

746282

Xxxxxxx

797685

Xxxxxxxx

777153

Xxxxxxx

670855

Xxxxxxxx

746321

Xxxx

747149

Xxxxxxx

746401

Xxxxxxxxx x Boskovic

774715

Seloutky

746380

Sebranice x Xxxxxxxxx

747165

Xxxxxxx

746436

Xxx x Blovic

624918

Semeč

746487

Seč x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

747181

Xxxxxxxxxx

746517

Xxxxxxxxx

747211

Xxxxxx nad Xxxxx

760226

Xxxxxx

747319

Xxxxx

619213

Xxxxxxxxx

747343

Xxxxxxxxx

730041

Xxxxxx

747360

Xxxxxxxx

746665

Xxxxxx x Benátek xxx Xxxxxxx

675911

Xxxxxxxx

677973

Xxxxxx u Kutné Xxxx

604101

Xxxxxx u Xxxxxx Xxxxxx

679151

Xxxxxx u Xxxxxxx

747386

Xxxxxx

746673

Xxxxxx x Xxxxxxxx

747394

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

746771

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

747432

Xxxxxxxxx

789933

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

720232

Xxxxxxx

669628

Xxxxxx u Xxxxxx

747441

Xxxxxx

722871

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

747459

Xxxxxx xx Hané

765791

Sedlec x Xxxxxxxx

747475

Xxxxxxx

785148

Xxxxxx x Xxxxxxxx

656828

Xxxxx

795691

Xxxxxx x Xxxxxxx

791911

Xxxxxx

653462

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

747505

Xxxxxxxxx

798231

Xxxxxxxx x Jiřetic

747521

Senomaty

793817

Sedlečko x Xxxxxxxxx

747564

Xxxxxxxx

778095

Xxxxxxxx x Xxxxxx

601560

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

746835

Xxxxxxxx

747602

Xxxxxxx

707996

Xxxxxxxxxxx

747645

Xxxxxxxx

746851

Xxxxxxxx

747670

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

746894

Xxxxxxx u Xxxxxx

631914

Xxxxxxx

746908

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

747688

Xxxxxxxx Xxxx

746924

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

771481

Xxxxxxx

746878

Xxxxxxx x Xxxxxx

747769

Xxxxxxx

697770

Xxxxxxxxxxx

747815

Xxxxxxx

628867

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

724653

Xxxxxxx

786179

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

671835

Xxxxxxx

618683

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

747823

Xxxxxxx

746941

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

748811

Xxxxxxxxxx

737658

Xxxxxxxxx

747831

Xxxxxxxxxx

747009

Xxxxxxxx

747840

Xxxxxx

747858

Xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

749575

Xxxxxxx

747866

Xxxxx x Chrasti

749613

Slapy xxx Xxxxxxx

747891

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

737917

Xxxxx x Xxxxxx

757063

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

612286

Xxxxxxx

747874

Xxxxxxx u Dobříše

749770

Slatina xxx Xxxxxxxx

754099

Xxxxxxx u Xxxxxxx

749648

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

747939

Xxxxxxx x Xxxxxx

749729

Xxxxxxx x Xxxxxxx

747947

Xxxxxxx x Xxxxxx

749630

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

748013

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

645966

Xxxxxxx x Hostouně

787060

Skalička x Xxxxxxx

749656

Xxxxxxx u Xxxxxx Králové

641413

Skařez

654574

Slatina x Xxxxxx

748226

Xxxxxxxx

654639

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

697494

Xxxxxx x Xxxxxxxx

749699

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

748269

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

749621

Xxxxxxx x Xxxxxx

748242

Xxxxxx u Xxxxxx

749681

Xxxxxxx u Vysokého Xxxx

748251

Xxxxxx x Žďáru xxx Xxxxxxx

749796

Xxxxxxxxx

748323

Xxxxxxx x Xxxxxxx

749818

Xxxxxxxxx xx Xxxx

748331

Xxxxxxxxxx

749826

Xxxxxxxx

748358

Xxxxxxxx

749931

Xxxxxxxxx

692158

Xxxxxxxxxxx

750026

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

748382

Xxxxxxx

749991

Xxxxxxxx nad Xxxx

748391

Xxxxxxx x Xxxxxxx

750018

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

748404

Xxxxxxxxx

749958

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

748528

Xxxxxxxxx

749974

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

748561

Xxxxxxxx

620157

Xxxxxxxx

772241

Xxxxxx

750034

Xxxxxxx

748587

Xxxxxxxxx

750115

Xxxxxxxx

748617

Xxxxxx

750166

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

748668

Xxxxxxx

750204

Xxxxxxxxxxx

748731

Xxxxxxxx x Xxxxxx

750212

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx

748773

Xxxxxxxx x Xxxxxx

750301

Xxxxxxx x Xxxx

748862

Xxxxxxx u Pelhřimova

750271

Slavkov x Xxxxxxxxx Xxxxx

657077

Xxxxxxx x Polné

750310

Slavkovice

760188

Skrýšov u Xxxxxxx Xxxx

750328

Xxxxxxx

754927

Xxxxxxx

753211

Xxxxxxxxxx

748919

Xxxxxxx

750387

Xxxxxxxx

748943

Xxxxxxx

688886

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

748960

Xxxxxxxx

750425

Xxxxxxxx x Xxxxx xxx Sázavou

749010

Skuhrov xxx Xxxx

607142

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

749036

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

750441

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

749133

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

761800

Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Kněžnou

749168

Skuteč

750492

Slepotice

749176

Skutíčko

646971

Slezské Xxxxxxxxx

749192

Xxxxxxx

784141

Xxxxxxx Xxxxxxxx

735272

Xxxxxx

603155

Xxxxxxxxx

630161

Xxxxxxxx

751901

Xxxxxxxx u Xxxxxx

668931

Xxxxxxxxx

716936

Xxxxxxx

638528

Xxxxxx

665959

Xxxxxxxx x Xxxxxx

706914

Xxxxxxx

793256

Xxxxx

750671

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

752029

Xxxxxxx

603660

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

791083

Xxxxxxxx

632384

Xxxxxxxxx Xxxxx

752142

Xxxxxxxxxx

750697

Xxxxxx

752151

Xxxxxxx

750751

Xxxxx

752169

Xxxxxxxx

750786

Xxxx

752177

Xxxxxxx

736252

Xxxxxxxx

752185

Xxxxxx

667846

Xxxxxxxx x Pelhřimova

755591

Sokolíčko

755273

Služín

752193

Sokolnice

750841

Smečno

752321

Solany

750867

Smetanova Xxxxx

752398

Xxxxxxxx

782173

Xxxxxxxxx Lhota

752428

Solnice

750948

Smidary

759074

Solopysky x Xxxxx Xxxx

751006

Xxxxxx u Xxxxx

752436

Xxxxxxxxx x Xxxx

751022

Xxxxxxxxx

770043

Xxxxxxxxx x Třebnic

751014

Smilovice x Xxxxxxxx

752452

Xxxxxx

753602

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

658715

Xxxxx

751065

Xxxxxxx Xxxx

752487

Xxxxxx

752509

Xxxxxxxxx

752517

Xxxxxxxxxxx

751081

Xxxxxxx

626368

Xxxxxxx

751090

Xxxxxx

752576

Xxxxxxx

751111

Xxxxxxxx x Loun

752614

Sovenice

751138

Smolotely

752606

Sovenice x Mnichova Hradiště

700088

Smolov x Xxxxxxxx

752665

Xxxxxxx

751197

Xxxxxx na Xxxxxx

684350

Xxxxxxxxx Xxxxx

751227

Xxxx xx Xxxxxx

670863

Xxxxxxxxx u Košíku

775851

Smrk x Xxxx

752681

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

647438

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

630781

Xxxxxxxxxx

751243

Xxxxxxx

752771

Xxxxxx

622893

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxx

752801

Xxxxxx

751260

Xxxxxx x Xxxxxx

752819

Xxxxxxx

751359

Xxxxxxxxx

752827

Xxxxxx

751375

Xxxx

717851

Xxxxxx

696862

Xxxxxxx

623091

Xxxxx-Xxxx Spolí

670235

Sobědraž

752843

Spomyšl

751537

Soběhrdy

624284

Spůle x Xxxxx

751642

Xxxxxxxx

706485

Xxx

751677

Xxxxxxx

621722

Xxxxx

751707

Xxxxxxxx

793884

Xxxxxxx

751839

Xxxxxxxxxxx

792241

Xxxxxxxxx

724441

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

752878

Xxxxx x Xxxx

709760

Xxxxx x Xxxxxxx

720305

Xxxxx Xxxxxxxxx

752916

Xxxxxx x Xxxxxxx

753238

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

698105

Xxxxxx u Xxxxxxxx

754781

Xxxxx Xxxxxxx

752983

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

754790

Xxxxxx

753033

Xxxx u Horšovského Xxxx

604119

Xxxxxxx x Bílého Xxxxxx

752991

Xxxx x Xxxxxxxxx

788384

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

753076

Xxxx

619990

Xxxxxxxxxxxx

791431

Xxxxx

754854

Xxxxxxxxxx Lhota

753131

Srubec

754862

Starosedlský Xxxxxx

753165

Xxxxx

784940

Xxxxxx

650463

Xxxxx xx Šumavě

754871

Starovice

753220

Stádlec

754943

Starý Xxxxxx

753246

Xxxxxxxxxx

755052

Xxxxx Kolín

753441

Stáj

700487

Starý Xxxxxxxx

718424

Xxxxxxxx

612014

Xxxxx Xxxxxxxx

637548

Xxxxxx

755095

Xxxxx Xxxxxxxxx

753475

Xxxxxx

755125

Xxxxx Xxxxxx

753491

Xxxxxxxxx

755133

Xxxxx Xxxx

753505

Xxxxxxxxx

755168

Xxxxx Xxxxxxxxx

724840

Xxxxxxxxxx

718441

Xxxxx Xxxxxxxx

753611

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

755231

Xxxxx Xxxxxx

753572

Xxxxxxx-xxxxx

755265

Xxxxxx

798711

Xxxxxxx-xxx

755281

Xxxxxxxxxxxx

677035

Xxxxxxxxx x Xxxxx

755290

Xxxxxx

705021

Xxxxxxxxx x Nové Xxxxxxx

755320

Xxxxxx

753661

Xxxxx Xxxx

755311

Xxxxxx u Zdic

691364

Stará Xxxxxx

755346

Xxxxxxxxx

609170

Xxxxx Xxxxxxxx

755354

Xxxxxxxxx

626881

Xxxxx Dobev

755362

Stavěšice

753807

Stará Xxxx

755371

Xxxxxxxx

753891

Xxxxx Říše

755419

Stebno u Xxxxx

753947

Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx

755443

Xxxxxxxxxxx

753963

Xxxxx Ves x Xxxxxxx

609331

Xxxxxxxxxx

753939

Xxxxx Ves x Xxxxxxx

755451

Xxxxxxx

754056

Xxxxx Xxxx

755478

Xxxxxxxx

754064

Xxxxx Vožice

755486

Stěžov

754102

Staré

648311

Stíčany

602124

Staré Xxxxxxx

699888

Xxxxxxxxxx

754129

Xxxxx Xxxxxx

755516

Xxxx

754323

Xxxxx Xxxxx

723029

Xxxxxxx

754331

Xxxxx Xxxxxxxxxx

755583

Xxxxxxx

659860

Xxxxx Xxxx

751073

Xxxxxxxxxxx

650153

Xxxxx Hvězdlice

619094

Stoklasná Xxxxx

754412

Xxxxx Jesenčany

755605

Stonařov

754480

Staré Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx

755648

Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx

755745

Xxxxxxx

757381

Xxxxxxxxxxx

763683

Xxxxxx

755958

Xxxxxx

718297

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

627429

Xxxxxxxxx

755800

Xxxxxxxx

757438

Xxxxxxxx u Brna

755869

Strachoňovice

757446

Střelice x Jevišovic

755885

Strachotice

757462

Střelice x Xxxxxxx

623971

Xxxxxxxxxxx

757489

Xxxxxxxx Hoštice

755915

Strakonice

747050

Střelskohoštická Xxxxx

756041

Xxxxxxx

757501

Xxxxxxxxxxx

756059

Xxxxxx

629677

Xxxxxxxxxx

756067

Xxxxxxxxx

757527

Xxxxxxxxxx

756105

Xxxxxxxxx Xxxx

701416

Xxxxx

609269

Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

757586

Xxxxxxxxxx

634221

Xxxxxxx x Xxxxx

757608

Xxxxxxxxx

756211

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

655147

Xxxxxxxxxxxx

756288

Xxxxxxxx

757624

Xxxxxxxxx

756300

Xxxxxxxx

757705

Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx

756318

Xxxxxxx

757748

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx

756326

Xxxxxxx

631361

Xxxxxxx

756342

Xxxxx x Xxxxxxxx

789658

Xxxxxxxxx

756849

Xxxxx x Xxxxxxx

750701

Xxxxxxx

756555

Xxxxxxxxx

757985

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

722961

Xxxxxxxxx

758019

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

631701

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

758027

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

661333

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

757918

Xxxxxxx x Xxxxxxx

697168

Xxxxxxxxx x Mladotic

757870

Střítež x Xxxxxxx

756598

Xxxxxxxxxxx

639575

Xxxxxxx u Xxxxxx

756652

Xxxxxxxxx xx Moravě

757926

Střítež x Xxxxxxx

756865

Xxxxxxxxxx

685402

Xxxxxxx x Xxxxxx

756857

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

608114

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

717312

Xxxxxxxxxx x Pačejova

758078

Střížov

756938

Strměchy

758035

Střížov xxx Xxxxx

756962

Xxxxxxxx

758051

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

756971

Xxxxxxxxxx

623903

Xxxxxxx x Třebíče

621013

Stropčice

758132

Střížovice x Kvasíc

624535

Stropešín

751847

Střížovice x Xxxxxxx

603503

Xxxxxxxxx

758124

Xxxxxxxxxx u Plzně

757071

Struhařov x Benešova

751367

Střížovice u Xxxxxxxx

757098

Xxxxxx

717843

Xxxxxxxx

796611

Xxxxxxx

787337

Xxxxxxxx x Xxxxxx

757128

Xxxxxxxxxxx xxx Blanicí

686956

Studce

757179

Strunkovice xxx Xxxxxxxx

619361

Xxxxxxxx

738565

Xxxxxxxx

758299

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

757349

Xxxxxxxxxxx

758396

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

725528

Xxxxxxxx

764043

Xxxxxxxx x Xxxxx

736775

Xxxxxxxx

760072

Xxxxxxxxxx

758469

Xxxxxxx

760099

Xxxxxxxxxxx

758582

Xxxxxxxx

688738

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

758477

Xxxxxxxx x Lodhéřova

760111

Svatoslav u Xxxxxxx

758540

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

760234

Xxxxx Xxx xxx Xxxxx

693855

Xxxxxxxx

760269

Xxxxx Xxx pod Skalou

601446

Stupešice

707601

Svatý Xxxx

747785

Xxxxxxx

669288

Xxxxx Xxxxxxx

758671

Xxxxxxx

694096

Xxxxx Mikuláš

758736

Sudice x Xxxxxxxx

644293

Xxxxxxx

758761

Xxxxxxxx nad Xxxxxx

792772

Xxxxxxxxxx

758787

Xxxxxx Xxx

760293

Xxxxxxxxxx

758892

Xxxxxx Hlavno

760307

Svéradice

758906

Sudslava

760315

Svésedlice

759023

Suchá Xxxxx

760323

Xxxxxx

758965

Xxxxx u Havlíčkova Xxxxx

629235

Xxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxx

759015

Xxxxx x Jihlavy

787426

Světí

729981

Suchdol

760391

Světice x Říčan

759163

Suchdol xxx Xxxxx

760510

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

759121

Xxxxxxx x Xxxxxx

687383

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

759082

Xxxxxxx u Kutné Xxxx

760587

Xxxxxxxx

777251

Xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxx

760668

Xxxxxxx

759210

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

651249

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

759228

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

760706

Xxxxxxxx x Slatiňan

759244

Suchomasty

760731

Svijanský Újezd

759279

Suchonice

760749

Svijany

759287

Suchov

760765

Svinary

759350

Sukorady x Xxxxx Xxxxxxxxx

760790

Xxxxxxx

716014

Xxxx

760803

Xxxxxxxx x Xxxxxx

759414

Xxxxxxxxxx

760854

Xxxxxxxx

759457

Xxxxxxx

689335

Xxxxxxxx

759481

Xxxxxxx

760862

Xxxxxxxxx

759554

Xxxxxxxx

628441

Xxxxxxxxxx

693901

Xxxxxx

671703

Xxxxxx x Xxxxx Třebové

783471

Sutom

763845

Svinná x Xxxxxx

680613

Xxxxxxx

760871

Xxxxxx

759899

Xxxxxx x Xxxxxxx

715506

Xxxxxx

759945

Xxxxxxxx

760901

Xxxxx

759953

Xxxxxx

760943

Xxxxxxxx

786641

Xxxxxxxxx

760951

Xxxxxxx-xxxxx

647977

Xxxxxxxx

760960

Xxxxxxx-xxxxxxxxx

694088

Xxxxx Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

761125

Xxxxxxxx Xxxxx

620564

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

761231

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

675237

Xxxxxxx

757136

Xxxxxxxx

641910

Xxxxx Xxxx u Xxxxxxxxxx

761338

Xxxxxxxx

761401

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

762661

Xxxxxx Důl

761478

Svojšovice

707783

Šitboř

761524

Svrabov

762687

Šitbořice

679402

Svrčov

762709

Škrdlovice

628379

Svrčovec

645567

Škrobočov

761605

Svrkyně

749800

Škrovád

645974

Svržno

681121

Škudly

761621

Svučice

762717

Škůdra

761630

Sýčina

762733

Škvorec

634123

Sylvárov

762768

Škvořetice

761788

Synčany

762792

Šlapanice x Brna

761818

Synkov

762784

Šlapanice v Xxxxxxx

747572

Xxxxx

762822

Xxxxxxxx

761826

Xxxxxxxxx

615412

Xxxxxxx

761834

Xxxxxxxx

615986

Xxxxxxx x Bukovce

Š

762831

Šlovice x Xxxxx

761907

Xxxxx

693987

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

762814

Xxxxxxxx

762920

Xxxxx x Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx

607622

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

762938

Xxxxxxx

724459

Xxxxxxxx

704733

Xxxxxx

762016

Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx

734667

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

761958

Xxxxx x Xxxxxxxxx

678651

Xxxxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxx

762032

Xxxxxxx

618551

Xxxxxxxxxx

762041

Xxxxxxxx

763241

Xxxxxxx

762059

Xxxxxxx

763276

Xxxxxxxxxx

795992

Xxxxxxxx

763314

Xxxxxxxx

762075

Xxxxx

640824

Xxxxxxxxxx

762156

Xxxxxxxxxxx

763331

Xxxxxx

762181

Xxxxxxx

769444

Xxxxxxx

762211

Xxxxxxx

763349

Xxxxxxxxx

762245

Xxxxxxxxx

624955

Xxxxxxxxxx Xxxxx

773433

Xxxxxxx

680559

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

741876

Xxxxxxxxxx

763438

Xxxxxxxx u Olomouce

707546

Šenov x Xxxxxx Xxxxxx

763403

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

754111

Xxxxxxxx

791709

Xxxxxxxx x Xxxxxx

680788

Xxxxxx

763489

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxxx

733890

Xxxxx

787515

Xxxxxxxxxxx x Jaroměřic xxx Xxxxxxxx

762407

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

767662

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

762423

Xxxxxxxxxx

600202

Xxxxxxxxxxx

762458

Xxxxxxx

763519

Xxxxxxx

631922

Xxxxxxx

763691

Xxxxx X

631931

Xxxxxxxx

798843

Xxxxx XX

762482

Xxxxxxx xx Xxxxxx

785814

Xxxxxxxxx

708721

Xxxxxxx

757144

Xxxxxx

631221

Xxxxxxxx

765538

Xxxxx

678341

Xxxxxxx

765546

Xxxx

763756

Xxxxxxxxxx

765694

Xxxxxxx

620301

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

765767

Xxxxxxx x Brna

665436

Štít

765813

Temelínec

763870

Štítary na Xxxxxx

656666

Xxxxxxxx

763853

Xxxxxxx xxx Radbuzou

765899

Těně

736023

Štítov

769592

Teplá x Xxxxxxxx

763985

Xxxxxx x Xxxxxx

766429

Xxxxxxxxxxx

764051

Xxxxx

766453

Xxxxxxx

622818

Xxxxxxx

766470

Xxxxxxx

764116

Xxxxxxxxx

766542

Xxxxxxx u Xxxxx

764248

Xxxxxx

766631

Xxxxxxxxx

764256

Xxxxx

766674

Xxxxxx

764531

Xxxxxx

766682

Xxxxxxx

673544

Xxxxxxxxxx Xxxxx

766704

Xxxxxxxx u Olomouce

774138

Švejcarova Xxxxx

766691

Xxxxxxxx u Xxxxxx

764621

Xxxxxx x Xxxxxx

698113

Xxxxxxxx

764566

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

674311

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

X

641324

Xxxxxx

764701

Xxxxx

766780

Xxxxxxxxx

764825

Xxxxxxxxxx

711365

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

771511

Xxxxxxx u Xxxxxxx

766798

Xxxxxxxxx

765015

Xxxxx

752924

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

746011

Xxxxxxxx

766861

Xxxxxxx

763861

Xxxxxxxxx

603511

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

765104

Xxxxx

766917

Xxxxx x Xxxxxxx

765091

Xxxxx xxx Veličkou

766968

Tetov

765121

Tasovice xxx Xxxx

767051

Xxx u Xxxxx

765171

Xxxxx

733041

Xxxxx

618284

Xxxxxxxxxxx

767131

Xxxxx

765252

Xxxxxxxxxx

767174

Xxxxxxx

672114

Xxxxxx

767221

Xxxxxx u Tachova

765279

Tažovice

767263

Tisová x Xxxxxxxx Xxxx

647284

Xxxxxxxxx

767310

Xxxxxxx

765309

Xxxxx x Říčan

673552

Tisovnice

785288

Těchařovice

767361

Tišíce

765431

Těchlovice x Xxxxxx Xxxxxxx

631981

Xxxxxxx

603627

Xxxxxxxx

771414

Xxxxxxxxxxx

765449

Xxxxxxxx

767620

Xxxx

779636

Xxxxxxxx II

693022

Tobolka

721913

Těchobuzice

767671

Točník x Xxxxxx

765457

Xxxxxxxxx

767719

Xxxxxxxxx

765503

Xxxxxxxx

767727

Xxxxxx u Xxxxxxx Královic

765520

Těchov

667641

Topol

767760

Topolany x Xxxxxxxx

769398

Xxxxxx

767786

Xxxxxxxx

769452

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx

767841

Xxxxxxxxxx

769487

Xxxxxxxxxxx

601195

Xxxxxx

769606

Xxxxxxxxx

767875

Xxxxxxx

769631

Xxxxxxxxx xx Xxxxxx

767883

Xxxxxxx

769649

Xxxxxxxxxxxx

767913

Xxxxxxxx

647047

Xxxxxx

768014

Xxxxxxx

617776

Xxxxxxxxx

628484

Xxxxx

769673

Xxxxxxxx

768049

Xxxxxxxx

769703

Xxxxxxxxx

766810

Xxxxxxx

769690

Xxxxxxxxx x Xxxxx

713066

Xxxxxxx x Xxxx

769738

Xxxxxx

768057

Xxxxxxxxx

623768

Xxxxxxxxx Xxxxxx

768154

Xxxxxx Xxxxx

770001

Xxxxxxxxxxxx

768251

Xxxxxx Xxxxxxxx

702994

Xxxxxxxx

768286

Xxxxxx x Xxxxxxx

770019

Xxxxxxxx

744794

Xxxxxxx

770027

Xxxxxxxxxx

768316

Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxx

724467

Xxxxxxx

768308

Xxxxxxx x Nového Xxxxxx

770116

Xxxxxxxx

659533

Xxxxx

770108

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

768324

Xxxxxx Xxxxx

770159

Xxxxxx

790451

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

770175

Xxxxxxxxxxxx

768359

Xxxxx

770221

Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

660183

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

770361

Xxxxxxxx

682870

Xxxxxx u Polep

731528

Třeboradice

768413

Trnovany x Xxxxxxxxx

755087

Xxxxxxxxx

768421

Xxxxxx Xxxx

770396

Xxxxxxxx

768511

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

662216

Xxxxxxxxxxx

768529

Xxxxxxxxx

770442

Xxxxxxxxxx

768537

Xxxxxxxx

770451

Xxxxxxxxxxx

768553

Xxxxxxxxxxxx

770469

Xxxxxxxxx

768618

Xxxxxxx

770523

Xxxxxxx

768669

Xxxxxxxxxx

770531

Xxxxxxxxx

768685

Xxxxxxx nad Xxxxxx

770591

Xxxxxxxx

768715

Xxxxxxxx

634387

Xxxxxxxxxx

768740

Xxxxx

692506

Xxxxxxxxx

760714

Xxxxxxx

621021

Xxxxxxxxxx

768855

Xxxxxxxxx u Litomyšle

770612

Třemblat

768863

Trstěnice x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

770698

Xxxxxxxx

768871

Xxxxxx

770710

Xxxxxxxxxx

769002

Xxxxxxx

637467

Xxxxxx

724246

Xxxxx

770761

Xxxxx

698440

Xxxxx x Litomyšle

770795

Třešti na

769355

Třebařov

770809

Tři Xxxxx

769363

Xxxxxxx

621056

Xxx Dvory x Xxxxxxx

736406

Xxxxxxxxxxxx

772313

Xxxxx x Janovic xxx Úhlavou

771163

Třtěno

772411

Týneček

688614

Třtí

735248

Týnice

758558

Třtice xxx Xxxxxxxx

772429

Xxxxxxx xxx Orlicí

771210

Tučapy x Holešova

690864

Týniště x Xxxxxxxx

771201

Xxxxxx x Soběslavi

772437

Týnišťko

771244

Tučín

717321

Týřovice x Pačejova

771261

Tuhaň

U

771341

Tuchoměřice

772551

Úboč

771384

Tuchoraz

600776

Udeřice

781606

Tuchotice

772763

Uhelná Xxxxxxx

771422

Xxxxxxx

772780

Xxxxxx

771431

Xxxxxxx

717576

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

771449

Xxxxxxxx

772810

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

771465

Xxxxxxxxx

772836

Xxxxxxxx x Xxxxxx

771520

Xxxxxxx x Xxxxxx

772976

Xxxxxxx

738573

Xxxxxx

773131

Xxxxxxx Xxxxxx

771546

Xxxxxx x Xxxxxxxx

773182

Xxxxxxxx Xxxxx

711284

Xxxxxxxxx x Ondřejova

773212

Uhlířské Xxxxxxxx

771597

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

773239

Xxxxxxxx

723908

Xxxxx

773247

Xxxxxxx

771732

Xxxxx xxx Xxxxxxx

667757

Xxxxxxxx

705888

Xxxxxxx

672190

Xxxxx

771741

Xxxxxxx

773298

Xxxxxxxx

771759

Xxxxxx

773301

Xxxxxxxxx Xxxxx

612171

Xxxxxx

773379

Xxxxxx x Xxxxxx

771856

Xx xxxx

773387

Xxxxxxxx

761346

Xxxxxxxx

773425

Xxxxxxxxx

771961

Xxxxxxx

773441

Xxxxxxx x Velkého Xxxxxxxx

791326

Xxxxxx

773492

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

771970

Xxxxxxxx

784214

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

771988

Xxxxxxxx Xxxxx

773778

Xxxxx xxx Xxxx

771996

Xxxxxxxxx

773719

Xxxxx nad Xxxxxxxx

772003

Xxxxxxxxx

773905

Xxxxx x Brna

648221

Tvrdín

773913

Újezd x Xxxxx Hory

772020

Tvrdonice

773573

Újezd x Xxxxxxx

772062

Xxxxxxx

773654

Xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

688789

Xxxxxx Xxx

625361

Xxxxx x Xxxxxxxx

769941

Xxx x Xxxxxxx

773948

Xxxxx x Xxxxxx

772259

Xxxxxxx

677451

Xxxxx u Xxxxxxxx

772321

Xxxxx na Xxxxxx

773581

Xxxxx x Xxxxxxxx

772356

Xxxxx nad Xxxxx

773646

Xxxxx x Manětína

772399

Týnec xxx Xxxxxxx

773760

Xxxxx x Xxxxxxxxx

772267

Xxxxx x Xxxxxxxxx

773689

Xxxxx x Xxxxxxxx

639222

Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

773662

Xxxxx x Xxxxxxx

773751

Xxxxx u Xxxxxxx

775428

Xxxxx

773727

Xxxxx x Xxxxx nad Xxxxxxx

775436

Xxxxxxxxx

720241

Xxxxxxx

775444

Xxxxxxxx

643238

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx

742376

Xxxxx

681075

Xxxxxxx u Xxxxxxx

775541

Xxxxxxx x Xxxxxxxx Třebové

721701

Újezdec x Xxxxxxxxx Xxxxxx

778371

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

774049

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

775576

Xxxxxxxxxx u Hořepníku

773590

Újezdec x Xxxxxxxx

775592

Xxxxxxxxxxx

700762

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

775622

Xxxxx

774014

Xxxxxxx x Xxxxxxx

672327

Xxxxxx

698121

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

775649

Xxxx

772071

Xxxxxxx x Xxxxxx

775665

Xxxxxxx

774103

Xxxxxxxx

775738

Xxxxx u Prahy

774146

Úlehle

775771

Uzenice

734489

Úlehle x Předslavic

775886

Úžice u Xxxxxx xxx Xxxxxxx

774219

Xxxxx

775860

Xxxxx x Kutné Hory

772569

Úlíkov

V

603350

Úloh

775924

Vacanovice

740268

Úlovice

644536

Vacenovice

774278

Úmonín

775932

Vacenovice x Kyjova

774294

Úmyslovice

775959

Václavice x Xxxxxxxx

774308

Xxxxxx

655031

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

774341

Xxxxxxxx

776050

Xxxxxxx

774359

Xxxxxxxxx

776092

Xxxxx

774421

Xxxxxxx x Xxxxxx

701181

Xxxxxxxx

774413

Xxxxxxx x Xxxxx

629511

Xxxxxx

774499

Xxxxxx

625400

Xxxxxxx

770183

Xxxxx

709671

Xxxxx

774502

Xxxxxx

776165

Xxx x Xxxxxxxx

774634

Xxxx

701602

Xxxxxxxx

774642

Xxxxxxxx

776599

Xxxxx x Xxxxxxxx

774669

Xxxxxxxx

776742

Xxxxxxxxxx

708836

Xxxx

776785

Xxxxxxx

718734

Xxxxxxx

776793

Xxxxxx

774685

Xxxxxxxx

776831

Xxxxxxxx

732923

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

639010

Xxxxx

774693

Xxxxxxx

776955

Xxxxx x Přelouče

651290

Úročnice

776963

Vápovice

774740

Úsilov

930571

Varhošť x Města Xxxxxx

774766

Xxxxx

750883

Xxxxxxxx

774782

Xxxx-xxxxx

777161

Xxxxx

774791

Xxxx-Xxxxxxxx xxxx

777218

Xxxxxxxx

774812

Xxxxxxx

777269

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

667684

Xxxx xxx Xxx

777331

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

774821

Xxxx u Humpolce

777285

Vážany x Boskovic

777382

Včelná

778168

Velká x Xxxxxxxx

771538

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

778656

Xxxxx Xxx

778664

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

778672

Xxxxx Bílovice

761192

Veclov x Xxxxxxxxx

623555

Xxxxx Xxxxxxxx

777501

Xxxxxxx

778770

Xxxxx Xxxxxxxxx

777510

Xxxxxxxx

778800

Xxxxx Xxxxxxxxxx

777536

Xxxxxxxxx

778834

Xxxxx Hydčice

777609

Vejvanov

778842

Velké Xxxxxxxxxx

777625

Xxxxxxxxxxx

779041

Xxxxx Xxxxxxxx

726583

Xxxxxx

779091

Xxxxx Xxxxxxxx

777633

Xxxxxxxx

779229

Xxxxx Xxxxxxx

712728

Xxxxxxx

779245

Xxxxx Xxxxxxxxx

666556

Xxxxxxx

779342

Xxxxx Popovice

777668

Velečín

779369

Velké Xxxxxxx

777757

Xxxxx

779377

Xxxxx Xxxxxxxx

777765

Xxxxxxxx

603163

Xxxxx Výkleky

777781

Velenka

723550

Velké Xxxxx

777803

Xxxxxxxx

779491

Xxxxx Xxxxxxx

746339

Xxxxxxxx

779539

Xxxxx Bor x Xxxxxxxxxx

646296

Xxxxxxxx x Xxxxxx

625728

Xxxxx Xxxxx

717339

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

779598

Xxxxx Xxxxxxx

777854

Xxxxxxx

779628

Xxxxx Ježov

781100

Velešov

634158

Velký Xxxxxx

777897

Xxxxxxxxxx

779687

Xxxxx Xxxx

777927

Xxxxxxx

779695

Xxxxx Pěčín

777951

Velichovky

779717

Velký Xxxxxx x Xxxxxxxx

606961

Xxxxxx

779776

Xxxxx Třebešov

777960

Veliká Xxx u Xxxxx

779784

Xxxxx Xxxxx

778036

Xxxxx

779792

Xxxxx Xxxxx

778052

Xxxxxx

667811

Xxxxx Újezd x Xxxxxxx

778109

Xxxxx

616435

Xxxxx Xxxxx x Litoměřic

655155

Velká Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

779831

Xxxxx Xxxxxxx

778281

Xxxxx Xxxxxxxx

666581

Xxxxxxxxx

619795

Xxxxx Xxxxxx nad Xxxxxx

779857

Xxxxxxx

778354

Xxxxx Xxxxxxxxxx

779865

Xxxxxxxx

778389

Xxxxx Chyška

779873

Veltrusy

778419

Velká Xxxxxxxx

779971

Xxxxxxxxx

778486

Xxxxx Xxxx

779989

Xxxxxxx

778494

Xxxxx Lečice

671428

Vepice

618667

Velká Xxxxxx

780049

Xxxxxxxx

778575

Xxxxx Xxxxxxxx

780057

Xxxxxxx

778583

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

780073

Xxxxxx

778150

Xxxxx xxx Vltavou

614688

Vernéřovice

778591

Velká Xxxxx

780260

Xxxxxxxx

792942

Xxxxx Xxxxx

712931

Xxxxx Turná

780341

Veřechov

629448

Vícenice x Dolních Xxxxx

605689

Xxx Xxxxxxxxxx

767689

Xxxxxxxx x Xxxxxx

672157

Xxxxx xxx Xxxxx

781487

Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

780391

Xxxxx x Xxxxx

620891

Xxxxxxxxx

780464

Xxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

661341

Xxxxxxxx

723037

Xxxxx x Xxxxxxx

781495

Xxxxx

670243

Xxxxx

781541

Xxxxx

780511

Xxxxxx x Xxxxxxxx

781657

Xxxxxx

746860

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

781614

Xxxxxx x Xxxxx Hory

780685

Veselí xxx Xxxxxxx

781690

Xxxxxxx Xxx

780723

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

741621

Xxxxx

777277

Xxxxxxxx xx Moravě

604933

Vidovle

778427

Veselice xxx Xxxxxx

781851

Xxxxxxx

723487

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

781878

Xxxxxxxxx

688690

Xxxxxxxxx

781975

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

780839

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

649414

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

780847

Xxxxxxxxx x Žďáru xxx Xxxxxxx

782009

Xxxxxxx x Xxxxxxx

780731

Xxxxxx-Xxxxxxxxx

620904

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Janovic

780961

Veselý Xxxx

782033

Xxxxxxxxxx x Macochy

780979

Veská

782050

Vilice

638552

Véska x Xxxx

782076

Xxxxx

781011

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

782181

Xxxxxx u Xxxxxx

681083

Xxxxxx x Hořiček

782190

Vinary u Xxxxxxxx Mýta

649066

Vestec x Xxxxxxxxx

782297

Xxxxxxxx u Dobrovice

654361

Vestec x Xxxxxxxx

782271

Xxxxxxxx u Xxxxxx

790681

Xxxxxx x Xxxxxxxx

782319

Xxxxxxxx x Xxxx

798428

Xxxxxx u Xxxxx

782246

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

658570

Xxxxxxxx Xxxxxx

772364

Xxxxxxxx x Týnce xxx Xxxxx

602574

Xxxxxxxxxxx

693308

Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

781096

Xxxxxxx

782360

Xxxxxxx Xxxxxx

785938

Xxxxx

721921

Xxxxx

781118

Xxxxxx Xxxxxxx

782378

Xxxxx

752401

Xxxxxx u Solenic

782394

Vintířov

781126

Větrušice x Xxxxxx

698008

Xxxxx

781151

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

782581

Xxxxx x Xxxxxxxxx

781282

Xxxxxxx

705861

Xxxxx x Xxxxxxxxx

781304

Xxxxxxxx Xxxxxxx

667030

Xxxxx x Xxxxxx

747351

Xxxxxx

637190

Xxxxx x Xxxxxxx

781321

Xxx

782513

Xxxxx x Xxxxxxxxx

606740

Xxxxx x Xxxxxxx

768545

Xxxxx

781355

Xxxxx

782530

Xxxxx x Xxxxxxx

781410

Xxxxxxx

782602

Xxxxxxx

781428

Xxxxxxxx

753041

Xxxxxx

781444

Xxxxxxxx

782637

Xxxxxxx xx Xxxxxx

781452

Xxxxxxxxxx

782670

Xxxxxxxxxx

782831

Xxxxxx

784095

Xxxxx xxx Xxxxxxxxx

782858

Xxxxxx x Xxxxxxxx

618292

XXxxx x Xxxxxx

674079

Xxxxxx x Xxxxxx

784079

Xxxxx u Xxxxxxxx

782998

Xxxxxx

791547

Xxxxxx

672467

Xxxxxxxx xx Hané

793922

Vlkovice

605522

Vítonice x Xxxxxxxxxx

784184

Xxxxxxxxx

783145

Xxxxxxxx x Xxxxxx

745529

Xxxxxxxxx

718530

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

784231

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

783200

Xxxxxx

689114

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

759864

Xxxxx

784222

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

783218

Xxxxxxx

784273

Xxxxxx x Xxxxxx

783234

Xxxxxxxxx

784281

Xxxxxxx

671436

Xxxxxxxx

627623

Xxxxx Xxxxx

688894

Xxxxxxx

756296

Xxxxxxxxx

783307

Xxxxxxxxx

784362

Xxxxxxxxx x Prahy

689998

Vlásenice x Xxxxxx

674460

Xxxxxxxx

783323

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

784427

Xxxxxx

619396

Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx

705632

Xxxxxxxx

713252

Xxxxxxx

784524

Xxxxxxxxx x Xxxxxx nad Xxxxxxx

783463

Xxxxxxxxxxxx

784567

Xxxxxxxxx x Židlochovic

783480

Vlastislav

674354

Vojnice

750379

Vlastkovec

670995

Vojnice x Xxxxxx

783544

Xxxxxx

784583

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

783617

Xxxxxxx

671002

Xxxxxxxx

783625

Xxxxxxx

784621

Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxxx

783641

Xxxxxxx

784656

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

783650

Xxxx

650277

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

783692

Xxxx Xxxxxxx

744654

Xxxxx u Xxxxxxx

651761

Xxxx x Xxxxxxxx

784672

Xxxxxxx

783838

Xxxxxx

784796

Xxxxx

732931

Xxxxxxxxx x Praskačky

784834

Volenice

783897

Vlčnov

723118

Volenice x Xxxxxxxxx

712094

Xxxxxx x Xxxxxxxx

784851

Xxxxxxxx

755044

Xxxxxx x Xxxxxxx Jičína

673501

Volichov

783919

Vlčtejn

778443

Volovka

673561

Vletice

666637

Voltýřov

628671

Vliněves

784958

Volyně

783943

Vlkančice

784982

Vonoklasy

707791

Vlkanov x Nového Xxxxxxxxx

764647

Xxxx

784010

Xxxxxx

785041

Xxxxxx

784028

Xxxxxxxx

605964

Xxxxx

626864

Xxxxxxxxxx

785164

Xxxxxxx

784036

XXxxx x Kyjova

785172

Vracov

784052

Vlkoš x Xxxxxxx

785199

Xxxxxxxxx

603171

XXxxx nad Xxxx

642622

Xxxxxxxxx x Horního Xxxxxxxx

701017

Xxxxxxxxxx

786381

Xxxxxxxxxxxx

785211

Xxxxxxxxx

786527

Xxxxxxxxx

785237

Xxxxxxxxx

786535

Xxxxx

785253

Xxxxxxx

786608

Xxxxx

785296

Xxxxxxxx

791091

Xxxxxx

785318

Xxxxx xxx Xxxxxxx

786616

Xxxxxxxx x Xxxx

791555

Xxxxxxx

786632

Xxxxxxx

721069

Xxxxxxx u Humpolce

635553

Vrtěšice

785326

Vranín

786659

Vrutice

675920

Vránov

662569

Vržanov

785415

Vranov xxx Xxxx

786667

Xxxxxx

785431

Xxxxxxx x Xxxxxxx

759465

Xxxxxxx

785512

Xxxxxxxxx xxx Svratkou

786683

Vřesina x Xxxxxxx

785555

Xxxxxxxxx Xxx

607967

Xxxxxxxxxx

785563

Xxxxx

782866

Xxxxxxx

665177

Xxxxxxx

786977

Xxxxxx

785580

Xxxxxxxx

786985

Xxxxx

693782

Xxxxxxxx x Mezné

787019

Všebořice u Xxxxxxx Xxxxxxxx

767182

Xxxxxxx

787043

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

785717

Xxxx x Xxxxxxx

681792

Xxxxxxxxx x Libčevsi

785733

Vráž u Xxxxx

787051

Xxxxxxxxx x Nymburka

629375

Vraždovy Xxxxxxx

734497

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

785741

Xxxxxxx

787078

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

653471

Xxxxxx

787094

Xxxxxxxxx

721441

Xxxxxx nad Xxxxxxx

787108

Xxxxxxx

785768

Xxxxxx x Xxxx

787159

Xxxxxxxxx

785822

Xxxxxxx

796581

Xxxxxxx

785865

Xxxxxxx Xxxxxxxx

787272

Xxxxxxx

651257

Xxxxxx u Xxxxxxxx xxx Orlicí

787281

Všepadly

680567

Vrbice u Xxxxxxx

787299

Xxxxxxxxx

700266

Xxxxxx x Xxxxxxx-xxxxx

787345

Xxxxxxx x Xxxxx

785881

Xxxxxx u Xxxxxxxx

672424

Xxxxxxx

785946

Xxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

787434

Xxxxxxxx

776114

Xxxxxx u Xxxxxx

787396

Xxxxxxxx x Xxxxx

785962

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

787451

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

785989

Xxxxxxxx

677256

Xxxxxxx

785997

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

787485

Xxxxxxx

726125

Xxxxx u Postoloprt

704148

Všetice

741817

Vrbka x Xxxxxxxxx

641057

Xxxxxxx

786039

Xxxxx xxx Xxxx

787507

Xxxxxx

645346

Xxxxx u Xxxxxxx

678325

Xxxx

701751

Xxxxxx

787523

Xxxxxx

786101

Xxxxxx Xxxxx

787531

Xxxxx

786128

Xxxxxxx

787540

Xxxxxxxxx x Voděrad

786284

Vrhaveč x Xxxxxx

631442

Xxxxxxxx

787558

Xxxxx

725633

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

787591

Xxxxxxxxxx

789232

Xxxxxxxx

787604

Xxxxxxx

789241

Xxxxxxx

787671

Xxxxxx

789259

Xxxxxxx Xxxxx

787698

Xxxxx x Xxxxxxxx

789348

Xxxxxx xxx Labem

694525

Výrov x Xxxxxxx

789283

Xxxxxx u Xxxxxxx Budějovic

787701

Výrovice

666785

Záboří x Xxx

787752

Xxxxxxxx

674320

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

787779

Xxxxxxxx xxx Jihlavou

712795

Zábrdí x Xxxxxx

691526

Xxxxxxxx x Manětína

676306

Zábrdovice x Xxxxxx

790320

Xxxxxxxx x Xxxxxx Bydžova

798754

Zábrdovice x Xxxxxxxx

787850

Xxxxxxxx u Xxxxxx

789429

Xxxxxx xx Xxxxxx

788040

Xxxxxx Xxxxx

768626

Xxxxxxx

788074

Xxxxxx Xxxxxx

601322

Xxxxx Xxxxxx

788082

Xxxxxx xxx Xxxxx

669962

Xxxxx Xxxxx

695785

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

745278

Xxxxx Kopanina

716341

Vysoká x Holic

724998

Zadní Xxxxx

721018

Xxxxxx x Xxxxxxx

701858

Xxxxx Xxxxxxxxx

788201

Xxxxxx x Xxxxxxxx

725005

Xxxxx Xxxxxxx

723207

Xxxxxx

789593

Xxxxx Xxxxxx

788210

Xxxxxx Xxxxxxx

692620

Xxxxx Újezd

788228

Vysoké Xxxx

700568

Xxxxx Vydří

721301

Vysoké Sedliště

770191

Zadní Xxxxxxxxx

788333

Xxxxxx Studnice

789607

Zadní Xxxxxx

788392

Xxxxxxx

768367

Xxxxxx x Xxxxxx

788414

Xxxxxx Xxxxxxx

789666

Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx

788457

Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx

789674

Xxxxxxxxx

788449

Xxxxxx Xxxxx x Berouna

789798

Zahorčice x Volyně

688924

Výsonín

785121

Zahorčice x Xxxxxx

788465

Xxxxxxxxxxxxx

698156

Xxxxxxxxxxx

671533

Xxxxxxxx

768375

Xxxxxxxxx

668869

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

789828

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

788473

Xxxxxxxxxxx

789909

Xxxxxxxx

685127

Xxxxxxxxx

789925

Xxxxxxxx x Domažlic

788503

Vyšehořovice

789941

Zahořany x Xxxxxxxxx

788546

Xxxxxxxx

697656

Xxxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxx

700908

Xxxxxx

721727

Xxxxxx

788554

Xxxxxx u Xxxxxxx

789950

Xxxxxx u Xxxxxxxx

749737

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

694878

Xxxxxx x Xxxxxxxx

708135

Xxxxxxx

706965

Xxxxxxxx

789038

Xxxxxx

655481

Xxxxxxxxx

X

685704

Xxxxxx’

707210

Xxxxxxx

629383

Xxxxxxxxxx

789054

Xxxxxxxx Xxxxx

738395

Xxxxxxxxxx

789208

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx

624098

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

670251

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

791181

Xxxxxxxx

695335

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

760536

Xxxxxxxxxxx

719919

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

791245

Xxxxxxx

775606

Xxxxxxxx x Pošné

695084

Závist

790249

Zahrádky

679241

Závist x Xxxxxxx Meziříčí

790303

Záchlumí

791261

Závišice

790311

Zachotín

791334

Zavlekov

790338

Zachrašťany

641626

Závraty

790346

Zaječí

662704

Zavržice

737071

Zaječice

791385

Zbelítov

790362

Zaječice x Chrudimi

654094

Zbenice

790401

Zájezd x Xxxxxxxxxx

606286

Xxxxxxxx Zlákovice

790419

Zájezdec

602698

Zběšice

790435

Zajíčkov

791440

Zběšičky

790486

Zákřov

791458

Zbilidy

658464

Zalažany

791466

Zbinohy

790575

Zálesí x Xxxxxx

791563

Xxxxxxx

632295

Xxxxxx x Xxxxxxx

791571

Xxxxxxxx

631299

Xxxxxx x Dvora Králové

680753

Zboněk

790630

Zálezlice

791601

Zbonín

662224

Zaliny

791610

Zborná

790699

Zaloňov

791644

Zborov

790729

Zálší

721484

Zborovy

790745

Zálší x Xxxxxx

600806

Xxxxx

747611

Xxxxx x Xxxxxxxx

667234

Xxxxxxx

790761

Xxxxxxxx

791687

Xxxxxxxx

790851

Xxxxxx x Budislavě

791717

Zbožnov

619230

Záluží x Čelákovic

791733

Zbraslav

790770

Záluží u Xxxxxxx

791920

Xxxxxxx

627909

Xxxxxx u Xxxxxxxx xxx Labem

762164

Zbudovice

770701

Záluží x Xxxxxxxx

791962

Xxxxxxx

790834

Xxxxxx u Xxxxxx

619035

Xxxxxxx

795453

Xxxxx Xxxx

786241

Xxxxxxx

790915

Xxxxx

693910

Xxxxxxxxx

722880

Xxxxxxx

792004

Xxxxxxxxxx

790958

Xxxxxx

792128

Xxxxxx

609226

Xxxx

792110

Xxxxxx x Oslavan

790982

Zárubice

792098

Zbýšov x Čechách

790991

Zárybničná Lhota

735566

Zdaboř

791016

Záryby

792187

Zdebuzeves

791024

Zářecká Xxxxx

792250

Xxxxxxxxxx

641928

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

792268

Xxxxxx

604127

Xxxxxxxx

792276

Xxxxxxxxxx

762229

Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

792284

Xxxxxxx

703923

Xxxxxx

792292

Xxxxxxx

661627

Xxxxxxxxxx

759872

Xxxx xxx Xxx

661651

Xxxxxxxxx

624209

Xxxxxxx

719234

Xxxxxx

655376

Xxxxxxxx

668133

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

793345

Xxxxxx

725161

Xxxxxxx

793353

Xxxxxx

792357

Xxxxxxx x Rakovníka

793388

Zminný

620327

Zdeslavice x Černín

725749

Zmišovice

651362

Zdeslavice u Xxxxxxxxxx

793400

Xxxxxxxx

792365

Xxxxxx

793426

Xxxxxx-Xxxxxxxx

792381

Xxxxxx xx Xxxxxx

793574

Xxxxxx-Xxxxx

792373

Xxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

793418

Xxxxxx-xxxxx

792411

Xxxxx

630675

Xxxxxx

792446

Xxxxx

660736

Xxxxxxxxx

749966

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

793698

Xxxxxxx

689262

Xxxxxxx

793736

Xxxxx x Nového Xxxxx xx Moravě

792608

Zdislavice x Xxxxxxx

793809

Xxxxxxxxxx x Moravských Xxxxxxxxx

792578

Xxxxxxxxxx x Vlašimi

793825

Zvěrotice

768634

Zdobín

655279

Zvěřetice

792705

Zduchovice

793833

Zvěřinek

797642

Zehuby

793876

Zvěstov

784966

Zechovice

793892

Zvěstovice

645354

Zelčín

793931

Zvíkov x Xxxxxx

689203

Xxxxxx

793981

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

792781

Xxxxxxx

793990

Xxxxxxxxx

792799

Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

744395

Xxxxx

660213

Xxxxxxx u Xxxx

794082

Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

673579

Xxxx nad Xxxxxxx

794058

Xxxxx x Xxxxx

620912

Xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx

794091

Xxxxx x Zábřeha

792900

Zhoř u Xxxxx Xxxxxxx

794104

Xxxxxxxxxx

792926

Xxxx u Xxxxxxx

794112

Xxxxxxxxxxx

709981

Xxxx x Xxxxx Xxxxxx

741400

Xxxxxxxxx

792951

Xxxx x Xxxxxx

762725

Xxxxxxx

792918

Xxxx x Xxxxxxx

X

691933

Xxxx x Xxxxxx

794121

Xxxxxxx

781941

Xxxx u Xxxxxxxx

794171

Xxxxxxxxxx xxx Ohří

693596

Zhořec x Xxxxxxxx

794163

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxxx

792969

Xxxxxx x Xxxxxx

686891

Xxxxxxxxx

657611

Xxxx

704504

Xxxxxx

738751

Xxxxxxxxx

794295

Xxxx

668583

Xxxxxx

794350

Xxxxxxxxx

792985

Xxxxxxxx

742511

Xxxxx

793043

Xxxxx Xxxxxx

695343

Xxxxxxx

793205

Xxxxxxxx

672432

Xxxxxx

621749

Xxxx

794589

Xxx x Xxxxx

793264

Xxxxxx

794546

Xxx x Xxxxxx Xxxxx

796409

Xxxxxxxx

794597

Xxxxxxxx

796441

Xxxxxxxx

794627

Xxxxxxxx

796450

Xxxxxxxx

794724

Xxxxxxx

796468

Xxxxxxx

794945

Xxxxx xx Moravě

701718

Žernovice

794953

Ždánice x Xxxxxxx

796557

Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

781983

Xxxxxxx x Vilémova

796603

Žerotice

795224

Žďár xxx Xxxxxx

796620

Xxxxxxx

795194

Xxxx x Xxxxxxx

717584

Xxxxxxx x Panenského Xxxxx

739979

Xxxx x Kaplice

796654

Žerůtky

765465

Žďár x Xxxxxxxxxxx Xxx

796662

Xxxxxxx x Xxxxxx

795101

Xxxx u Xxxxxxxxx

616681

Xxxxxxx

795089

Xxxx u Rakovníka

796689

Žežice

795500

Žďárec x Skutče

762431

Žibřidovice

795607

Ždírec xx Xxxxxx

796701

Xxxxxxxxxxxx

795640

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

796794

Xxxxxxxx xxx Labem

660027

Ždírec x Xxxxxxx

640182

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

795682

Xxxxxxx

796905

Xxxxxxx

701939

Xxxxxx x Xxxxxx

693235

Xxxxxx

789917

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

796930

Xxxxxxxxx

795739

Xxxxx

751553

Xxxxxx

795798

Xxxxxxxx

634093

Xxxxxxx Podstráň

795801

Želatovice

634085

Žireč Městys

654965

Želčany

634131

Žireč Xxx

795828

Xxxxx u Xxxxxx

797138

Xxxxx

774677

Xxxxxxxxxxx

797154

Xxxxxxxxx

795852

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx

777226

Xxxxx

795917

Xxxxxxxx

797197

Xxxxxxxx

795933

Xxxxxxxx u Xxxxx

797286

Xxxxxxxxx

795968

Xxxxxxxx

797332

Xxxxxxxx

796000

Xxxxxxxx

797367

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

796018

Xxxxxxxx x Xxxxxx

797481

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

796026

Xxxxxxxx x Xxxxxx

797596

Xxxxxxx Xxxx

671011

Xxxxxxxx

797618

Xxxxxxx Chvalovice

796042

Železná

797651

Žleby

796107

Železné

797707

Žlunice

796115

Železné Xxxxx

797782

Xxxx

681733

Xxxx

794554

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

796271

Xxxxx

632392

Xxxxxxxxxx

683213

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

655091

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

796361

Xxxxxxxxx u Xxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem x xxxxxxx hnojení xx xxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx orné půdě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx region*

Minerální xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx s rychle

uvolnitelným xxxxxxx

Xxxxxxx x pomalu

uvolnitelným xxxxxxx***

0-5

1.11. - 15.2.

(1.11. - 31.1.**)

15.11. - 15.2.

(15.11. - 31.1.**)

15.12. - 15.2.

6-7

1.11. - 28.2.

(1.11. - 15.2.**)

15.11. - 28.2.

(15.11. - 15.2.**)

15.12. - 28.2.

&xx;8-9

15.10. - 28.2.

(15.10. - 15.2.**)

5.11. - 28.2.

(5.11. - 15.2.**)

15.12. - 28.2.

Xxxxxxxxxxx:

* xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

** xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sklonitostí xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx x x porostem xxxxxxx plodin.

*** platí x pro upravené xxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pěstování xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 31. xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

X. xxxxxxxxx pásmo

Klimatický xxxxxx*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx**

Xxxxxxx charakteristika xxx

0, 1, 2, 4

xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:
01 - 03, 20, 56
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nepřevyšující 7 xxxxxx:
08 - 11, 19, 24, 25

xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx přísušky, x xxxxxxxx xxxxxxxx, středně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

0, 1

06, 07

Xxxxxxxxxxx:

* 1. číslice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

** 2. x 3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3

XX. xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx**

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ekologické xxxxxxxx, xxxxx nepatří xx X. ani XXX. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, středními xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx režimem

Vysvětlivky:

* 1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotky

** 2. a 3. xxxxxxx kódu xxxxxxxxxx xxxxx ekologické xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4

XXX. aplikační xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx**

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx půd xx XXX. xxxxxxxxxxx xxxxx

1

0 - 3

04

lehké xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x výsušným xxxxxxx

2

0 - 3

05

xxxx xx xxxxx propustném podloží

3

0 - 9

16, 17, 21 - 23, 31

xxxxx písčité půdy

4

8 - 9

08, 34 - 36, 56

půdy xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx množstvím xxxxxx

Xx XXX. xxxxxxxxxxx xxxxx jsou zařazeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x deficitní xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx půdy se xxxxxxx k xxxxx

5

0 - 9

37

mělké půdy, xxxxxxxx xxxxxxx

6

0 - 9

38

xxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx než XXX37

7

0 - 9

39

xxxx x nevyvinutým půdním xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

8

0 - 9

13, 18, 26 - 30, 32, 33, 55

xxxxxxxxx půdy

9

0 - 9

44, 47 - 54, 58, 59, 62 - 64

xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

0 - 9

65 - 76

zamokřené půdy xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

11

0 - 9

08 - 11, 13 - 16, 19, 24 - 26, 43, 47 - 49; xxxxx xxxx xxxx půdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7 xxxxxx

xxxx xx xxxxxxx x xxxxx

12

0 - 9

40,41

xxxx xx xxxxxxxxxxx převyšující 12 xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

* 1. číslice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotky

** 2. x 3. xxxxxxx xxxx bonitované půdně xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5

XXX. xxxxxxxxx xxxxx - vymezení xxx x xxxxxxx rizikem xxxxxxxxxx (1. x 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx*

Xxxxxx půdní xxxxxxxx**

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x hloubce půdy***

1

0 - 3

04

01, 11

2

0 - 3

05

01

3

2

17

00, 10, 20, 30

4

3 - 7

17

00, 10

5

1 - 9

18, 48

14

6

0 - 8

21

10, 12, 13, 43, 53

7

1 - 7

26, 28, 33

04

8

0 - 7

27, 29, 30

04, 14

9

1 - 3

31

01, 04, 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44, 51, 54

10

4 - 7

31

01,04, 11, 14, 41, 44, 51, 54

11

0 - 3

32

04, 24, 34

12

4 - 7

32

04, 14

13

8 - 9

34, 36

04, 24, 34

14

8

35

04

15

0 - 9

37, 38

15, 16, 45, 46, 55, 56

16

0

39

09, 16, 19, 29, 39, 49, 59, 69

17

1 - 9

39

09, 19, 29, 39, 49, 59, 69

18

0 - 9

40, 41

68, 78, 89, 99

19

0 - 9

55

00

Xxxxxxxxxxx:

* 1. xxxxxxx kódu xxxxxxxxxx půdně ekologické xxxxxxxx

** 2. x 3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*** 4. x 5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx ve III. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx infiltrace.

Tabulka x. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx dávka xxxxxx x období xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

X. xxxxxxxxx xxxxx

XX. aplikační xxxxx

XXX. xxxxxxxxx pásmo

a) půdy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

1. X xxxxx plodině xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

60

120

50

100

40

80

40

0

2. X ozimé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx

40

80

30

60

15**

0

15**

0

3. X xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo k xxxxxxx rozkladu xxxxx***, x výjimkou slámy xxxxxxxx, olejnin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx

60

120

50

100

40

80

40

80

4. Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx 1. xxxxx)****

0

100

0

80

0

80

0

0

Xxxxxxxxxxx:

*

X. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dusíkatých hnojivech, x xx N/ha.

B. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx s rychle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx X/xx.

** v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 40 xx X/xx.

*** použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podpoře rozkladu xxxxx xx možné x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

**** xxxxxxx xx XXX. aplikačním xxxxx v období xx 31. xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0-7 xxxx xx 20. xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 8-9 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx nitrifikace, x xx xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxxx xxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx**

8, 9

18, 20, 22, 35 - 38, 48 - 58, 64

0 - 9

39 - 41, 65 - 78

Xxxxxxxxxxx:

* 1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotky.

** 2. x 3. xxxxxxx xxxx bonitované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx region*

Hlavní půdní xxxxxxxx**

Xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxx ekologické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx 3

Vysvětlivky:

* 1. xxxxxxx kódu xxxxxxxxxx xxxxx ekologické xxxxxxxx

** 2. x 3. xxxxxxx kódu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxx xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx*

Xxxxxx půdní xxxxxxxx**

0 - 5

01 - 03, 06 - 15

2, 3

19, 24, 25, 42, 43

0 - 3

56, 57, 60 - 61

3

58 - 59

Vysvětlivky:

* 1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

** 2. x 3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4

Výnosy xxxxxx x limity xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

1

2

3

x/xx

xx X/xx

x/xx

xx N/ha

t/ha

1.

Pšenice xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx 6,0

170

6,0-8,0

200

xxx 8,0

2.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xx 6,0

150

6,0-8,0

180

xxx 8,0

3.

Xxxxxxx xxxxx

xx 4,0

110

4,0-6,0

130

xxx 6,0

4.

Xxxx

xx 4,5

115

4,5-6,5

135

xxx 6,5

5.

Xxxxxx xxxxx

xx 5,5

135

5,5-7,5

160

xxx 7,5

6.

Xxxxxx jarní xxxxxxxxxxx

xx 4,5

100

4,5-6,8

125

xxx 6,8

7.

Xxxxxx jarní xxxxx

xx 4,5

115

4,5-7,0

145

nad 7,0

8.

Xxxx

xx 3,5

110

3,5-5,0

125

xxx 5,0

9.

Tritikále

do 4,5

125

4,5-6,5

150

xxx 6,5

10.

Xxxxxxxx xx zrno

do 8,0

190

8,0-10,5

220

xxx 10,5

11.

Xxxxxxxx na xxxxx

xx 40

190

40-50

220

xxx 50

12.

Xxxxxxxx xxxx

xx 20

100

20-30

130

xxx 30

13.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xx 20

100

20-30

125

xxx 30

14.

Brambory xxxxxxx

xx 30

140

30-40

170

xxx 40

15.

Xxxxxxxx

xx 65

170

65-80

190

xxx 80

16.

Krmná xxxx

xx 35

100

35-50

130

xxx 50

17.

Xxxxx

xx 3,0

200

3,0-4,0

220

xxx 4,0

18.

Xxxxxxxxxx

xx 2,5

100

2,5-3,5

110

xxx 3,5

19.

Xxx

xx 0,8

100

0,8-1,2

120

xxx 1,2

20.

Hořčice

do 1,0

80

1,0-1,3

85

nad 1,3

21.

Xxx

xx 1,5

80

1,5-2,0

85

xxx 2,0

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx dusíku ve xxxxxxxx hladině 1 xx vztahuje x xxxxxxxxx výnosu x xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xx limit xxxxxxxx x xxxxxx x 30 % xxxxxxx, xxx xx uvedeno.

Tabulka x. 5

Xxxxxx přívodu xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx roce xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx/xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx N/ha)

1. Xxxxxxxxx - mimo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x sóju

40

2. Xxxx

80

3. Xxxxx, xxxxxxxx*

40

4. Xxxxx xx orné xxxx

200

5. Xxxxxx travní xxxxxxx

160

6. Xxxxxx

100

Xxxxxxxxxxx:

* Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx doby xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6

Xxxxxx přívodu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výnosů

Plodina

Nízký výnos

Střední xxxxx

Xxxxxx výnos

t/ha

kg X/xx

x/xx

xx X/xx

x/xx

xx X/xx

Xxxxxxxxx

xx 12

180

12 - 18

260

xxx 18

320

Celer xxxxxxx

xx 36

145

36 - 54

220

xxx 54

260

Celer xxxxxx

xx 29

100

29 - 43

145

nad 43

175

Xxxxx xxxxxxxx

xx 30

135

30 - 45

200

xxx 45

245

Xxxxxx

xx 42

110

42 - 62

160

xxx 62

195

Xxxxxxx

xx 28

90

28 - 42

130

xxx 42

155

Čekanka xxxxxxxx

xx 22

110

22 - 34

170

nad 34

200

Xxxxxx

xx 6

140

6 - 8

150

xxx 8

160

Xxxxx xxxxxxxx

xx 8

75

8 - 12

110

xxx 12

130

Xxxxx zahradní (xxxxxx xxxx)

xx 6

45

6 - 8

70

xxx 8

80

Xxxxx xxxxxxxx (xxxxx)

xx 17

45

17 - 25

70

xxx 25

80

Chřest

do 3

60

3 - 5

100

nad 5

180

Xxxxxxx xxxxxxxx

xx 26

130

26 - 38

190

xxx 38

230

Kapusta xxxxxxxxx

xx 5

145

5 - 7

215

nad 7

260

Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx

xx 18

130

18 - 28

195

xxx 28

235

Xxxxxxxx

xx 24

120

24 - 36

180

nad 36

215

Kopr xxxxx

xx 12

60

12 - 18

95

xxx 18

110

Xxxx selský

do 10

80

10 - 14

120

xxx 14

145

Xxxxxxxx cukrová

do 15

130

15 - 25

190

xxx 25

230

Květák

do 28

170

28 - 42

250

nad 42

300

Xxxxx xxxxxxxxxx

xx 35

100

35 - 55

160

xxx 55

190

Xxxxxx xxxxx

xx 45

145

45 - 70

220

xxx 70

260

Xxxxx

xx 40

130

40 - 60

200

xxx 60

240

Okurka xxxxxxxxxx

xx 80

145

80 - 120

220

xxx 120

260

Xxxxxx xxxxxxxx

xx 95

160

95 - 145

245

xxx 145

295

Xxxxxxx

xx 55

150

55 - 85

225

xxx 85

270

Xxxxxxxx

xx 32

110

32 - 48

170

nad 48

200

Pažitka

do 25

100

25 - 35

145

nad 35

170

Xxxxxxx xxxxxxxx

xx 32

70

32 - 48

105

xxx 48

125

Xxxxxxx xxxxxx

xx 20

145

20 - 30

220

xxx 30

260

Xxx

xx 40

160

40 - 60

240

nad 60

280

Xxxxx

xx 40

110

40 - 60

160

xxx 60

195

Xxxxx

xx 35

150

35 - 55

225

xxx 55

270

Xxxxxx

xx 32

100

32 - 48

155

xxx 48

185

Ředkvička

do 26

70

26 - 38

110

nad 38

130

Xxxx salátová

do 28

90

28 - 42

135

xxx 42

160

Xxxxx xxxxxx

xx 55

125

55 - 80

185

xxx 80

220

Xxxxx ostatní

do 45

100

45 - 65

150

xxx 65

180

Xxxxxx

xx 18

125

18 - 28

190

xxx 28

225

Tykev

do 80

100

80 - 120

150

nad 120

180

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

xx 65

210

65 - 95

300

xxx 95

360

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

xx 40

150

40 - 60

220

xxx 60

265

Zelí xxxxxxxx xxxxxxx

xx 40

170

40 - 60

260

xxx 60

310

Xxxx xxxxxxxxx

xx 48

130

48 - 72

195

xxx 72

230

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx dusíku xxx nízký výnos xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx uvedeného xxxxxxx. Limit xxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx x 20 % xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Sb.

Plodiny xxxxxxxx vzdušný dusík

Plodiny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1.

Xxx

2.

Xxxxxx

3.

Xxxxxxx

4.

Xxxxx

5.

Xxxxx

6.

Xxxxx (xxxxxx xxxxxxx)

7.

Xxxxxxx

8.

Xxxxxxxxxx

9.

Xxxxx

10.

Xxxxxxxx

11.

Xxxxxxx

12.

Xxxxxx

13.

Xxxxxxxxx

14.

Xxxxx xxxx

15.

Xxxx

16.

Xxxxxxxxx

17.

Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)

18.

Xxxxxxx

19.

Xxxxxxx

20.

Xxxxx

Xxxxxxx č. 4 vložena právním xxxxxxxxx x. 277/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xxxxxxx č. 5 x nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu za xxxxxxxxxxx rok

Vstupy xxxxxx x hospodářském xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx porovnávány x xxxxxxx dusíku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxxxxx xxxx nebo do xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx tento xxxxxxxxxxx rok končí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 2 xx 4 xx uvádějí xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx x. 2 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (v tunách X za xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

x.

Xxxxxxx

x X

x.

Xxxxxxx

x X

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx sklizňové xxxxxxxx*

2.

Xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx zbytků**

2.

Vedlejší sklizňové xxxxxxxx*

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxx**

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (X) (xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x. 1 a 2)

4.

Xxxxxxxxxxxxxxx hnojiva**

5.

Upravené kaly**

6.

Přívod xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X***

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (X) (součet xxxxxx x xxxxxxx x. 1 xx 6)

Xxxxxxx x. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx X xx xxxxxxxx závod)

č.

Položka

t X

1.

Xxxxxx xxxx celkovými xxxxxx xxxxxx (X) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (X) x xxxxxxx x. 2

2.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx****

Xxxxxxxx xxxxxxx bilance xxxxxx

(xx xxxxxxx x 1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve 2. řádku)

Tabulka č. 4 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dusíku (v xx N/ha xxxxxxxxxx xxxxxx)

x.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx (§7a) x xx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tabulky x. 3 x xxxxxxxx xx xx X

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v kg X/xx xxxxxxxxxx půdy

(hodnota xxxxxxx bilance xxxxxx xx 2. xxxxx xx vydělí hodnotou x 1. řádku)

Vysvětlivky:

* xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údajů x xxxxxxxxx odběru xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5, případně xxxxx xxxxxxxx vlastních xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

** xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxx a údajů x xxxxxxxxx přívodu xxxxxx podle xxxxxxxx č. 377/2013 Sb., o skladování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx údajů z xxxxxxxxxxx letáku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pasenými xxxxxxx.

*** xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx symbiotickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 240 xx X/xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 80 xx X/xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdušný dusík, xxxxxx jejich směsí x xxxxxx plodinami.

**** x xxxxxxx nezaviněného xxxxxxx výnosů plodin xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx výstupu xxxxxx x xxxxxxxxx výnosu xxxxxx x obchodním xxxxxx za poslední xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx plodin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx o 30 % nižší; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lze xx xxxxx hektar xxxxxxxx xxxxxxx roční ztráty xx xxxx 60 xx N/ha.

Tabulka č. 5 Průměrný odběr xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx1)

Xxxxx xxxxxx (%)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx produktu

Průměrný xxxxx xxxxx2) (xx/x)

X

X

X

X. Xxxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxx potravinářská

zrno

86

20,4

2,9

3,5

sláma

91

4,7

0,6

11,1

celkem

1,0 : 0,9

24,6

3,4

13,5

2.

Xxxxxxx xxxxx nepotravinářská

zrno

86

17,8

2,9

3,5

sláma

91

4,7

0,6

11,1

celkem

1,0 : 0,9

22,0

3,4

13,5

3.

Xxxxxxx jarní

zrno

86

18,1

3,0

3,7

sláma

91

4,5

0,7

11,6

celkem

1,0 : 0,9

22,2

3,6

14,1

4.

Xxxx

xxxx

86

16,2

3,5

5,1

xxxxx

91

4,5

1,1

10,7

xxxxxx

1,0 : 1,0

20,7

4,6

15,8

5.

Xxxxxx ozimý

zrno

86

17,2

3,4

5,1

sláma

91

5,9

1,0

11,7

celkem

1,0 : 0,7

21,3

4,1

13,3

6.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx

86

15,1

2,8

3,9

xxxxx

91

5,9

0,8

13,7

xxxxxx

1,0 : 0,6

18,6

3,3

12,1

7.

Xxxxxx xxxxx xxxxx

xxxx

86

17,2

2,8

3,9

xxxxx

91

5,9

0,8

13,7

xxxxxx

1,0 : 0,6

20,7

3,3

12,1

8.

Xxxx

xxxx

86

18,6

4,0

5,1

xxxxx

91

6,2

1,6

19,0

xxxxxx

1,0 : 1,1

25,4

5,8

26,0

9.

Xxxxxxxxx

xxxx

86

17,9

3,9

4,6

xxxxx

91

5,9

1,0

13,4

xxxxxx

1,0 : 0,9

23,2

4,8

16,7

10.

Xxxxxxxx xx xxxx

xxxx

86

15,8

3,5

4,6

xxxxx

91

9,5

1,2

17,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

25,3

4,7

21,7

11.

Xxxxx xxxxxx

xxxx

91

17,9

2,8

3,3

xxxxx

92

6,2

0,7

10,3

xxxxxx

1,0 : 0,5

21,0

3,2

8,5

12.

Pohanka

zrno

86

20,7

3,4

6,5

sláma

91

11,4

3,1

20,6

celkem

1,0 : 2,0

43,5

9,6

47,7

13.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx (xxxxxx)

xxxx

86

18,0

3,0

4,0

xxxxx

91

5,0

1,0

12,0

xxxxxx

1,0 : 1,0

23,0

4,0

16,0

X. Xxxxxxxxx

14.

Xxxxx

xxxx

86

35,9

3,6

8,4

xxxxx

86

15,1

1,5

15,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

51,0

5,1

23,5

15.

Xxxxxx

xxxx

86

55,6

7,0

13,1

xxxxx

86

12,1

1,6

15,6

xxxxxx

1,0 : 1,0

67,7

8,6

28,7

16.

Xxx

xxxx

86

42,4

4,6

10,2

xxxxx

86

10,5

0,8

11,3

xxxxxx

1,0 : 0,9

51,9

5,3

20,4

17.

Sója

zrno

86

54,6

7,3

18,9

sláma

86

10,1

1,3

9,6

celkem

1,0 : 1,0

64,7

8,6

28,5

18.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxx)

xxxx

86

40,0

4,0

10,0

xxxxx

86

10,0

1,0

11,0

xxxxxx

1,0 : 1,0

50,0

5,0

21,0

X. Olejniny

19.

Řepka

semeno

92

34,2

7,2

7,9

sláma

86

6,9

1,3

11,6

celkem

1,0 : 2,2

49,4

10,1

33,4

20.

Xxxxxxxxxx

xxxxxx

92

28,0

7,0

19,9

xxxxx

86

9,5

2,1

39,6

xxxxxx

1,0 : 1,8

45,1

10,8

91,2

21.

Xxx

xxxxxx

92

33,2

7,6

8,2

xxxxx

86

8,6

0,9

19,1

xxxxxx

1,0 : 2,8

57,3

10,1

61,7

22.

Xxxxxxx

xxxxxx

92

50,0

7,7

7,7

xxxxx

86

7,1

1,7

21,1

xxxxxx

1,0 : 1,5

60,7

10,3

39,4

23.

Xxx

xxxxxx

92

33,6

6,6

8,3

xxxxxx

86

5,3

1,4

12,1

xxxxxx

1,0 : 1,5

41,6

8,7

26,5

24.

Xxxxxx xxxx

xxxxxx

92

24,9

4,6

5,8

xxxxx

86

9,5

1,7

14,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

34,4

6,3

19,9

24.

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx semeno (xxxxxx)

xxxxxx

92

33,0

7,0

8,0

xxxxx

86

6,0

1,5

17,0

xxxxxx

1,0 : 1,5

42,0

9,3

33,5

D. Xxxxxxxxx

25.

Xxxxxxxx xxxx

xxxxx

18

3,0

0,5

4,4

xxx

12

2,3

0,2

2,8

xxxxxx

1,0 : 0,3

3,7

0,6

5,2

26.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

22

3,5

0,5

4,5

xxx

15

2,8

0,2

4,0

xxxxxx

1,0 : 0,2

4,1

0,5

5,3

27.

Xxxxxxxx

xxxxx

23

1,8

0,3

2,0

xxxxxx

15

4,0

0,4

4,5

xxxxxx

1,0 : 0,4

3,4

0,5

3,8

28.

Xxxxx xxxx

xxxxx

17

1,4

0,3

1,3

xxxxxx

15

2,8

0,4

4,0

xxxxxx

1,0 : 0,4

2,5

0,5

2,9

29.

Xxxxxxx xxxxxxxxx (průměr)

hlízy, xxxxx

22

2,5

0,4

3,5

xxx, xxxxx

15

3,0

0,4

4,0

xxxxxx

1,0 : 0,3

3,4

0,5

4,7

E. Xxxxxxxxx xxxxxxx

30.

Xxxxxxxx na xxxxx

xxxxxx xxxxx

35

4,7

0,7

4,4

31.

Xxxxx

xxxxxx xxxxx

35

4,4

0,7

4,0

32.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx zeleno

zelená xxxxx

17

4,4

0,6

4,7

33.

Xxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,6

0,6

3,7

34.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx hmota

17

4,7

0,5

4,2

35.

Slunečnice roční

zelená xxxxx

17

4,0

0,7

4,1

36.

Xxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,8

0,6

5,7

37.

Xxxxx xx xxxxxx

xxxxxx xxxxx

17

5,1

0,7

5,4

38.

Xxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxx

17

5,7

0,4

4,0

39.

Xxxxx noha

zelená xxxxx

17

3,8

0,5

3,3

40.

Xxxxxxx jednoleté xxxxxxx (xxxxxx)

xxxxxx hmota

17

4,0

0,6

4,5

F. Víceleté xxxxxxx

41.

Xxxxx

xxxx

85

24,1

2,0

17,9

42.

Xxxxxxxx

xxxx

85

28,3

2,3

18,2

43.

Xxxxxxxxxxx

xxxx

85

21,8

2,0

19,0

44.

Xxxxxxxxxxxxx

xxxx

85

21,1

2,8

19,8

45.

Xxxxx s jetelovinami

seno

85

20,4

3,0

23,0

46.

Trávy xx orné xxxx

xxxx

85

21,7

2,6

20,8

47.

Xxxxx x xxxxxxxx

xxxx

85

18,6

2,1

16,2

48.

Xxxxxxxxxx na xxxxxx

xxxxxx

91

55,0

6,4

5,8

xxxxxxx

91

15,0

1,3

22,8

xxxxxx

1,0 : 8,0

175, 0

16,8

188, 2

49.

Trávy na xxxxxx

xxxxxx

91

23,4

3,6

5,8

xxxxxxx

91

15,8

1,4

22,8

xxxxxx

1,0 : 8,0

149, 8

14,8

188, 2

X. Zelenina (xxxxx hlavní xxxxxxx)

50.

Xxxxx

3,0

0,9

5,0

51.

Xxxxxx

2,0

0,4

1,7

52.

Xxxxxxx xxxxxxxx

3,5

0,5

3,3

53.

Xxxxxxxx

3,0

0,4

3,7

54.

Xxxxxx

3,5

0,5

3,3

55.

Xxxxx

2,0

0,4

3,7

56.

Xxxxxx

2,0

0,4

4,2

57.

Xxxxx

1,8

0,3

2,9

58.

Xxxx xxxxxxxx

3,0

0,7

4,2

59.

Xxxxxx

4,0

0,6

5,8

60.

Xxxx

3,0

0,4

2,7

61.

Xxxxxxx zelenina (xxxxxx)

2,5

0,4

4,0

Xxxxxxxxxxx:

1) Hodnota "celkem" xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, semeno, xxxxx, xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx (sláma, xxx, xxxxxx), x přepočtu xx jednu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx (N = xxxxx, X = xxxxxx, K = xxxxxxx) v přepočtu xx jednu xxxx xxxxxxxx při uvedeném xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx, x xxxxxxxxxx pícnin xxxxxxxxxx xx píci x xxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 277/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xx. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxx xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Sb. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 448/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 400/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 235/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 27/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracuje xxxxxxx xxxxxx podle §7x xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xx hospodářský xxx 2020/2021.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 277/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Informace

Právní předpis x. 262/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2012, x xxxxxxxx §9 xxxx. 2 x 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014 x §9 xxxx. 1 xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 31.12.2015.

Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

448/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 479/2009 Xx., x stanovení důsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

400/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 479/2009 Xx., o xxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související nařízení xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

117/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 479/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2014

235/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.8.2016

351/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akčním xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2016

27/2018 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2018

277/2020 Xx., xxxxxx se xxxx nařízení xxxxx x. 262/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akčním xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 91/676/EHS xx xxx 12. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdrojů, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1882/2003 xx xxx 29. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx nápomocny Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx přijatých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251 Xxxxxxx x XX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1999/468/XX.

2) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §13 xxxx. 3 x 5 xxxxxx č. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx znění xxxxxx x. 76/2006 Xx.

Xxxxxxxx č. 428/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxxxx č. 474/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hnojiva, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6) Xxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx č. 377/2013 Sb., x skladování x xxxxxxx používání hnojiv.

8) §32 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 317/2004 Sb.

9) Vyhláška č. 327/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bonitovaných půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx jejich xxxxxx x aktualizaci, xx xxxxx vyhlášky x. 546/2002 Xx.

Xxxxxxxx č. 26/2007 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon č. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §9 xxxx. 2 xxxx 1 xx 4 zákona x. 156/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 9/2009 Xx.

11) §39 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x změně některých xxxxxx (vodní zákon), xx znění zákona x. 20/2004 Xx. x xxxxxx č. 150/2010 Xx.

Xxxxxxxx č. 450/2005 Sb., x náležitostech nakládání xx závadnými xxxxxxx x náležitostech xxxxxxxxxxx xxxxx, způsobu x xxxxxxx xxxxxxx havárií, xxxxxx zneškodňování x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxxxxx xxxxx č. 82/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 336/2009 Xx.

13) Nařízení xxxxx č. 479/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) §39 xxxx. 4 xxxx. x) x x) zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxxx zákona x. 20/2004 Xx. x xxxxxx č. 150/2010 Sb.