Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o kontrole (kontrolní řád)

255/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - KONTROLNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Působnost zákona §1

Kontrola §2

HLAVA II - ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE

Úkony předcházející kontrole §3

HLAVA III - PRŮBĚH KONTROLY

Pověření ke kontrole §4

Zahájení kontroly §5

Přizvané osoby §6

Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor §7

Další práva kontrolujícího §8

Povinnosti kontrolujícího §9

Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby §10

Odebrané vzorky §11

Protokol o kontrole §12

Námitky §13

Vyřizování námitek §14

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §15 §16

Společné ustanovení k přestupkům §17

Ukončení kontroly §18

Kontrola výkonu státní správy §19

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Povinnost mlčenlivosti §20
Oprava nesprávností a došetření věci §21
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu §22
Náklady kontroly §23
Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem §24
Spolupráce kontrolních orgánů §25
Zveřejňování informací o kontrolách §26
Plánování kontrol §27
Vztah ke správnímu řádu §28

HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §29

Zrušovací ustanovení §30

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu §31

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností §32

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze §33

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví §34

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu §35

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 392/2005 Sb. §36

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti §37

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 230/2006 Sb. §38

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu §39

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST §40

INFORMACE

255

XXXXX

xx dne 14. xxxxxx 2012

x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

KONTROLNÍ ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Působnost xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxx, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx"), při xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxx, orgánů xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "kontrolovaná xxxxx").

(2) Kontrolní orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rovněž při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dále xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromého práva.

§2

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX PŘEDCHÁZEJÍCÍ XXXXXXXX

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx zahájit xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx tyto xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX

§4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx pověřil (xxxx jen "kontrolující").

(2) Xxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx pověřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx"). Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx více, xxxx xxxxxxxxx osoba kontrolujícího xxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx

x) písemného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Zahájení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkonem, xxxx xx

x) předložení xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dodává xxxx dodala zboží xxxx ho xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, koná xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxx xxxx poskytovala xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx využívala xx xxxxxxx, případně xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx kontrole, xxxxx xxxxxx kontrolujících, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxxxxxx kontrolované xxxxx, informuje kontrolující xxxxxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx xxxxxxxx dodatečně.

§6

Přizvané xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx dosažení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu (xxxx xxx "xxxxxxxx osoba").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxx xxxxxx na xxxxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx kontrolované xxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinné xxxxx xxxx kontrolujícímu.

§7

Vstup na xxxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obydlí, xxx xxxxxxx nebo užívá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx souvisí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx kontroly. Do xxxxxx xx kontrolující xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx x podnikání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x případě, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx užívané x xxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroly xxxxx. Vlastníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx umožnit.

§8

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, provádět xxxxxxxx xxxxxx, sledování, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x věcí xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx kontrolované xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"); v odůvodněných xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx kontroly užívat xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx předchozím xxxxxxxxxx x kontrolovanou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx kontrolujícího

Kontrolující je x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinen

a) xxxxxxx xxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnými podklady,

b) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxx, povinné osoby x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx, x xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx povinná osoba, xxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx originálních xxxxxxxxxx, x pominou-li důvody xxxxxx xxxxxxxxx, neprodleně xx xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu kontroly xx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx stejnopis kontrolované xxxxx.

§10

Práva x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, který dokládá, xx xx jedná x xxxxx uvedenou x xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) namítat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx se x xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx vytvořit xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkon xxxx oprávnění stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou, pokud x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx součinnost potřebnou x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Odebrané vzorky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, náhradu xx xxxx xxxx, za xxxxxx tato xxxxx xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx prodává; xxxxx-xx tuto xxxx xxxxx, pak náhradu xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, případně xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx, xxx odmítla xxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) odebraný xxxxxx nesplňuje požadavky xxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

Protokol o kontrole

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxxxxxxxx,

x) označení ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxx x výkonu kontroly,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důvodu jejího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kontrolní xxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úkon xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) kontrolní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a označení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx porušeny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vycházejí,

i) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx kontrolním zjištěním xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx námitky x uvedením lhůty xxx xxxxxx podání x xxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx kontrolujícího.

(2) Xxxxxxxx x kontrole xx xxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů xxx xxx provedení posledního xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech xx 60 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxx kontrolované osobě.

§13

Xxxxxxx

(1) Námitky proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx může kontrolovaná xxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x kontrole xxxxx xxxxx.

(2) Námitky xx xxxxxxxx xxxxxxx, musí x xxxx xxx xxxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřují, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesouhlasu s xxxxx xxxxxxxxxx zjištěním.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 7 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx, vyřídí xx nadřízená xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o 30 xxx. O xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolovanou xxxxx předem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx kontrolnímu zjištění xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nadřízená xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podané opožděně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nápravě x xxxxx xxxxxxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyřídit x rámci tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; je-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxxx správnímu xxxxxx. X předání xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx souvislosti xxxxx x některými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vyřízení námitek xx xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí vydaného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly, x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Ukončení kontroly

Kontrola xx xxxxxxxx

x) xxxxxx uplynutím xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx vzdáním xx práva xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxx

x) dnem, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3).

§19

Kontrola xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Opatření x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx x kontrole.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x po xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx nebo přizvanou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolujícího.

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x protokolu o xxxxxxxx, jehož stejnopis xx doručí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xx základě podaných xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x protokolu x kontrole.

(3) Při xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ustanovení §6 xx 11, §13 xx 17 x §20 obdobně.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx

X xxxxxxxxx xx spisu xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx jejich xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Náklady xxxxxxx kontrolnímu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§24

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx kontroly xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. X této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx jinak x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxxxx orgán, který xx jinak x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nadřízený správní xxxxx jej xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgány v xxxxx xxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kontroly.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, informací xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxxx a xxxxxxx-xx tomu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinému kontrolnímu xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx moci, jestliže xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; §20 xx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx svá xxxxxxxx x nedostatcích příslušnému xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx x zájmu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x nebrání-li tomu xxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxx ke správnímu xxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podle správního řádu.

XXXXX X

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obsahují-li xxxxxxxxx pověření ke xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx odkaz xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2017.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx

§31

X §31 xxxxxx č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadu, xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx a".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§32

X xxxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 363/2000 Xx., xxxxxx x. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 322/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 386/2004 Xx., xxxxxx č. 190/2005 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 220/2005 Xx., xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx. x xxxxxx x. 41/2009 Xx., xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§33

X xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx zákona x. 217/2000 Sb., xxxxxx x. 143/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 93/2004 Xx., xxxxxx č. 99/2004 Sb., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 587/2004 Xx., xxxxxx č. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxx třináctá xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

§34

X xxxxxx č. 274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony na xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Sb., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Sb. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§35

X xxxxxx č. 501/2004 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 392/2005 Sb.

§36

V xxxxxx č. 392/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna zákona x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§37

X xxxxxx č. 413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x zákona x. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x. 230/2006 Xx.

§38

X xxxxxx č. 230/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 89/1995 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 456/2011 Xx., zákona č. 17/2012 Xx. x xxxxxx č. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

§39

X zákoně č. 281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx č. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 456/2011 Xx. x xxxxxx x. 466/2011 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

§40

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 255/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.