Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o kontrole (kontrolní řád)

255/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - KONTROLNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Působnost zákona §1

Kontrola §2

HLAVA II - ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE

Úkony předcházející kontrole §3

HLAVA III - PRŮBĚH KONTROLY

Pověření ke kontrole §4

Zahájení kontroly §5

Přizvané osoby §6

Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor §7

Další práva kontrolujícího §8

Povinnosti kontrolujícího §9

Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby §10

Odebrané vzorky §11

Protokol o kontrole §12

Námitky §13

Vyřizování námitek §14

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §15 §16

Společné ustanovení k přestupkům §17

Ukončení kontroly §18

Kontrola výkonu státní správy §19

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Povinnost mlčenlivosti §20
Oprava nesprávností a došetření věci §21
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu §22
Náklady kontroly §23
Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem §24
Spolupráce kontrolních orgánů §25
Zveřejňování informací o kontrolách §26
Plánování kontrol §27
Vztah ke správnímu řádu §28

HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §29

Zrušovací ustanovení §30

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu §31

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností §32

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze §33

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví §34

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu §35

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 392/2005 Sb. §36

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti §37

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 230/2006 Sb. §38

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu §39

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST §40

INFORMACE

255

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxx 2012

x xxxxxxxx (xxxxxxxxx řád)

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, jiných xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dále xxx kontrole činnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx územním samosprávným xxxxxx vykonávané xx xxxxxx zakladatele nebo xxxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

§2

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§3

Xxxxx předcházející kontrole

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X úkonech xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx záznam. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX KONTROLY

§4

Pověření xx kontrole

(1) Kontrolu xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontrolující").

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vedoucí kontrolního xxxxxx, anebo osoba x xxxx pověřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "nadřízená xxxxx kontrolujícího"). Je-li xxx xxxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxxxxx více, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx

x) písemného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx předpis.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu x moci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkonem, xxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dodává xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ho od xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "povinná xxxxx"), xxx xx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx z xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo povinné xxxxx, jež xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx c) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx kontrole x zájmu xxxxxxxx xxxxxx účelu přizvat xxxxxxxx osobu (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o jejích xxxxxxx x povinnostech xxx účasti xx xxxxxxxx.

(3) Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinné xxxxx xxxx kontrolujícímu.

§7

Xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx staveb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx užívá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx kontroly. Do xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnosti x tom, zda xx obydlí užívané x xxxxx xxxxxx x nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx kontrolujícímu xxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx x souvislosti x výkonem xxxxxxxx xxxx oprávněn

a) požadovat xxxxxxxxx totožnosti fyzické xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx přispět xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx měření, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zkoušky,

c) xxxxxxxxx poskytnutí xxxxx, xxxxxxxxx a věcí xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx kontroly xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"); x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kontrolující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx nezbytné pro xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osobou,

f) xxxxxxxxx xx kontrolované xxxxx x povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx.

§9

Povinnosti kontrolujícího

Kontrolující xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontroly xxxxxxx

x) xxxxxxx stav xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx práva x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx, x xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx další xxxxxxxx, xxxxx dokládá, xx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ke kontrole,

d) xxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx důvody xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vrátit,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě, xxxxxxx-xx xx splnění xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a doručit xxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx.

§10

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověření xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx se jedná x osobu uvedenou x xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx podjatost xxxxxxxxxxxxxx xxxx přizvané xxxxx,

x) seznámit se x xxxxxxx protokolu x kontrole,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolním xxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxx o kontrole.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x výkonu kontroly, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o odběru xxxxxx vydá potvrzení. Xxxxxxxxx xxxxx odebraný xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxx v době xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx prodává; xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx výši ceny, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx náhradu xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.

(3) Nárok xx náhradu podle xxxxxxxx 2 nevzniká, xxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx odmítla xxxxxxx zpět, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx o xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x vykonané xxxxxxxx. Vždy však xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxx byla kontrola xxxxxxxx, x xxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxx proveden,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxx kontrolní úkon xxxxxxxx,

x) kontrolní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x uvedením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx porušeny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxx kontrolní xxxxxxxx vycházejí,

i) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zjištěním xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx námitky x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podání x xxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx složitých xxxxxxxxx xx 60 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kontrolnímu xxxxxx ve xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole, xxxx-xx xxxxxxxxx v protokolu x xxxxxxxx lhůta xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx písemně, musí x xxxx xxx xxxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x musí obsahovat xxxxxxxxxx nesouhlasu x xxxxx xxxxxxxxxx zjištěním.

§14

Xxxxxxxxxx námitek

(1) Nevyhoví-li xxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 7 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxx, částečně xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx. Xx zvlášť složitém xxxxxxx xx xxxxx xxx vyřízení xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxx. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, z xxxxx xxxx zřejmé, xxxxx xxxxxx kontrolnímu zjištění xxxxxxx, nebo námitky, x xxxxx chybí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx námitek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sankce nebo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx skutečností obsaženou x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení; je-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxx kontrolní xxxxx, xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx námitky předat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X předání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx však správní xxxxxx zahájeno x xxxxx souvislosti xxxxx x některými skutečnostmi xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx, k nimž xx správní xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2,

b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Xx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x provedení kontroly, x souvislosti x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx kontroly

Kontrola xx xxxxxxxx

x) xxxxxx uplynutím xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx práva podat xxxxxxx,

x) dnem doručení xxxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx předány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3).

§19

Kontrola xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx prevenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

XXXXX IV

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterých se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x kontrolou xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostit xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolující xxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx nadřízená xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Nesprávnosti x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x moci xxxxxx xxxxxx dodatku x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Je-li xx xx xxxxxxx podaných xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx x kontrole, jehož xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x protokolu x xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xx 11, §13 xx 17 x §20 obdobně.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do spisu

Z xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx totožnost osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx kontrole.

§23

Xxxxxxx kontroly

(1) Náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx kontroly xxxxx xxxx xxxxx.

§24

Převzetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolního orgánu. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx takové xxxxxxxx příslušný.

(2) Převezme-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1, nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx jinak x xxxxxx takové kontroly xxxxxxxxx. Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxx však xxx zbytečného odkladu x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolupracují a xxxxxxxxxx své kontroly.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx další xxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne, xxxxx je xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo orgánu xxxxxxx xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jeho působnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost; §20 xx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x nedostatcích příslušnému xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx činit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ukládat xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jednou ročně, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kontrol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li to x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx tomu xxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podle správního řádu.

HLAVA X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2017.

§30

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx zrušuje.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx

§31

X §31 zákona č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx x".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x ochraně utajovaných xxxxxxxxxxx

§32

X zákoně č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 164/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 363/2000 Xx., zákona č. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 322/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 386/2004 Xx., xxxxxx x. 190/2005 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 220/2005 Xx., xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona č. 250/2008 Xx. x xxxxxx č. 41/2009 Xx., xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, zákonem x xxxxxx, zákonem x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

§33

X xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Sb., zákona x. 143/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 93/2004 Xx., zákona x. 99/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx č. 379/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxx třináctá xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§34

X xxxxxx č. 274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 426/2003 Xx., zákona x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Sb. a xxxxxx č. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx

§35

X xxxxxx č. 501/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx správního xxxx, xx xxxxx zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x. 392/2005 Sb.

§36

V xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx část xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

§37

X zákoně č. 413/2005 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 138/2006 Xx., zákona x. 362/2007 Sb., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx č. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x. 230/2006 Xx.

§38

X xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/1995 Sb., x státní statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx znění xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 456/2011 Xx., xxxxxx x. 17/2012 Xx. x xxxxxx č. 89/2012 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§39

X zákoně č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 456/2011 Xx. x xxxxxx x. 466/2011 Xx., xx část xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§40

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 255/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.